Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016"

Transkript

1 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram

2 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar g ressurspersnar bidreg til å utvikle friidretten i Sgn g Fjrdane. Med felles innsats g gdt samspel skapar alle aktørane i Sgn g Fjrdane Friidrettskrins psitive resultat g bidreg til å nå våre mål. Friidretten har eit strt mangfald av øvingar g aktivitetar fr alle nivå, ambisjnar g frutsetningar. Friidrett engasjerer både unge g gamle, menn g kvinner. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins har pr. april 2014, 9342 aktive medlemmer g 64 medlemslag. 2

3 Friidretten i fylket Sgn g Fjrdane Friidrettskrins har 64 medlemslag i 25 av 26 kmmunar i fylket, unnataket er Slund kmmune. 3

4 Klarlegging av begrepa Sgn g Fjrdane Friidrettskrins g Nrsk Friidrett Begrepet Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vert brukt på fylkesleddet i rganisasjnen med administrasjn g styre. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vert nytta sm det juridiske navnet på rganisasjnen. Nrsk Friidrett inkluderer sentralt nivå, krinsane g klubbane- heile rganisasjnen. I denne samanhengen vert navnet Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane nytta. 4

5 Vårt verdigrunnlag, etikk g haldningar Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere prega av: Glede, helse, ærlegheit g fellesskap. Sunne haldningar. Tillit g ljalitet. Meistring,begeistring g grensesprenging. Open g inkluderande- alle skal kunne føle seg ivaretekne uansett ambisjnar g nivå. Ingen tleranse fr bruk av dping. Odd Bjørn Hjelmeset viser veg fr unge gså på idrettsbana Odd 5

6 Organisasjnskultur Ein frutsetning fr å etterleve Nrsk Friidrett sine verdinrmer er at vi har: Tydelege mål, vegvalg g planer. Felles ppslutning m mål g arbeidsmetdar. Aktiv medverknad frå medlemslag g deira medlemmer. Gd kmmunikasjn mellm alle ledd i krinsen. Ein kultur der vi gjer kvarandre gde. Tydeleg leiing. Ønskje m å spele på same lag. Visjn g verrdna mål VISJON: Nrsk Friidrett: Flest muleg-best muleg-lengst muleg Frklarande tekst til vår visjn: Vi skal styrke friidrettens psisjn sm ein av fylkets mest attraktive idrettar. Vi skal tilby eit gdt g mangfaldig aktivitetstilbd fr alle nivå, ambisjnar g frutsetningar.vi skal bidra til å skape sterke psitive kjensler, stlte augneblikk g slide samfunnsverdiar. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bidra aktivt til å skape tppidrettsutøvarar, friidrettsglede blant barn g ungdm g helseførebyggjande msjnsglede i heile fylket. Fr å nå våre ideelle mål både på knkurransesektren, i frhld til barn g ungdm g med tanke på msjn, må vi kntinuerleg styrke rganisasjnen generelt g klubbane spesielt. Dette fr å kunne ta i mt fleire sm vil drive med våre aktivitetar g gje dei kvalitivt gde tilbd. 6

7 Hvedmål: Auke aktiviteten i klubbane g auke antal medlemslag. Satse på utvikling av tradisjnell friidrettsaktivitet g msjn. Strategiske satsingsmråde: Nrsk Friidrett sine rgan har valgt ut 7 mråde sm skal ha sterk merksemd g pririterast i planperiden. Dei pririterte mråda er: Barn g ungdm Talentutvikling g tppidrett Msjn Anleggsutvikling Kmpetanseutvikling Organisasjnsutvikling Arrangementsutvikling Nytt delanlegg i Olden std ferdig hausten 2014 med skulen sm næraste nab 7

8 Msjn Hvedmål Nrsk Friidrett skal vere Nrges fremste g største tilretteleggar av utandørs msjnsaktivitetar i periden april-ktber. Vi skal gså vere blant dei største msjnsrganisasjnane gjennm vintersesngen. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal legge til rette fr msjnsaktivitet g stimulere til at alle friidrettsgrupper har trim g msjnstilbd. Delmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal stimulere friidrettsgruppene g gje dei infrmasjn slik at dei legg til rette fr auka msjnsaktivitet. Alle friidrettsgrupper bør legge til rette fr trimpstar/fjelltrim, g Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal ppfrdre til at trimpstene skal bli gdt publisert sm msjnsaktivitet gjennm sine kanalar. I fleiridrettslag sm har denne typen aktivitet etablert skal ein arbeide fr at denne blir implementert i friidrettsgruppa. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar fr at friidrettsgruppene har ulike trim g msjnsarrangement.målsettinga er at kvar friidrettsgruppe bør ha minst 2 lkale trim/msjnsarrangement pr. år. Sgn g Fjrdane Friidsrettskrins skal vere ein pådrivar fr å få gjennmført sentralt initierte msjnstiltak/kampanjer i medlemslaga. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar fr at friidrettsgrupper får med alle grupper i samfunnet på trim g msjnsaktivitet (små, stre, funksjnshemma sb). Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar fr at friidrettsklubbane arrangerar løp/trim-karusellar med g utan tidtaking. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal infrmere friidrettsgruppene slik at dei årleg melder inn trim g msjn på Idrettsregistreringa iht gjeldande retningslinjer. Sgn g Fjrdane har mange mtbakkeløp sm gjev eit gdt tilbd til både msjnistar g knkurransedeltakarar. 8

9 Barn t..m 12 år Hvedmål: Nrsk Friidrett skal rekruttere fleire barn til gde aktivitesmiljø. I periden skal Nrsk Friidrett ha 20% auke i antal barn sm driv regelmessig med friidrett. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal legge til rette fr g stimulere klubbane til å gjennmføre sentrale tiltak sm er retta mt barn, ungdm g skulane. Krinsen g medlemslaga skal gså jbbe pp mt fleiridrettslag g bidra til at friidrett vert ein del av idrettsskulane fr barn i alderen 6-12 år. Delmål: Stimulere klubbmiljøa slik at ein gjennmfører minst ein årleg Friidrettsskule i kvar kmmune. Stimulere klubbane til å arrangere sentralt initierte tiltak fr barn g unge. Få større rekruttering til friidretten frå Tinestafetten gjennm tettare samarbeid mellm klubbar g skulane. Stimulere til arrangement sm ppfølgingstiltak etter Tinestafetten. Stimulere til at klubbane arrangerer lkale stevne fr aldersgruppa under 12 år med gde rettleiarar. Arbeide fr fleire stafettarrangement fr barn med sterkt lagfkus. Krinsen skal saman med medlemslaga marknadsføre g bidra med kmpetanse verfr skular slik at flest mgeleg barn får tilbd m å ta skuleidrettsmerket. Tilretteleggje fr at funksjnshemma skal delta på linje med funksjnsfriske. Stimulere til at barn g unge møter gde førebilete g rusfrie miljø i friidretten. Sikre at det blir utdanna aktivitetsleiarar fr barn i klubbane sm kan bidra inn mt rekrutteringa i den enkelte klubb. Stimulere klubbane til å setje i gang karusellar på lagsnivå sm eit rekrutteringstiltak til friidretten med fkus på mangfald g meistring. 9

10 Ungdm år Hvedmål: Nrsk Friidrett skal jbbe målretta fr at fleire ungdmmar held fram med friidrett. Nrsk Friidrett skal ha minst 15%auke i antal aktive medlemmer mellm 13 g 19 år g 10 % auke i aldersgruppa år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr å hindre fråfall i aldersgruppa år gjennm fellestiltak i krinsregi g gjennm å stimulere til klubbsamarbeid der utøvaren blir sett i fkus g får tilgang til den kmpetansen sm klubbmiljøa har i sitt nærmråde. Delmål: Sterkt fkus på samlingar g deltaking i nasjnale tiltak fr 13 g 14 åringane. Vidareføre g vidareutvikle knkurransar fr krinslag fr denne målgruppa.tilrettelegge samlingar i g utanfr sesngen med attraktive instruktørar med rettleiing til alle sm vil drive friidrett uavhengig av prestasjnsnivå. Bidra til at alle ungdmmar finn friidretten attraktiv gjennm eit gdt miljø g sterk vektlegging av det ssiale idretten står fr. Tilrettelegge fr samlingar i innandørshall med rundbane vinterstid. Saman med klubbane syte fr eit gdt stemnetilbd i fylket sm er krdinert med viktige stemne utanfr krinsen. Bidra med kmpetanse g kntaktar til klubbar sm vil arrangere treningspphald i utlandet vinterstid. Knyte kntakter mellm utøvarar g ny klubb på utdanningsstad når ungdm reiser ut av fylket, der utøvarar har slike behv. Dette fr å sikre at utøvarar held fram med friidrett i samband med endring av utdanning/jbbsituasjn. Opprette rekrutteringsansvarleg i styret sm har tett dialg med klubbmiljøa. PEABleikane skapar samhald på tvers av klubbgrensene 10

11 Tppidrett g Talentutvikling Hvedmål: Nrsk Friidrett skal tilrettelegge fr utvikling med frmål m å skape utøvarar sm kan ta medaljer i framtidige internasjnale meisterskap. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at utøvarar sm vil bli tppidrettsutøvarar skal kunne utvikle seg i eige fylke. Delmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bidra til at friidrettsgruppene har trenarar/leiarar med gd kmpetanse. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna fleire aktivitetsleiarar med målsetting m minst 4 kurs kvart år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna nk kurslærarar til å gjennmføre aktivitetsleiarkurs. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna fleire ungdmstrenarar g ha sm mål g avvikle minst eit kurs kvart år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir arrangert kretsdmmarkurs med mål m minst 3 kurs pr år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal gi tilbd til g inspirere trenarar til kmpetanseheving. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vil vere pådrivar til å auke friidrettskmpetansen til krppsøvingslærarar, g få meir friidrett inn i krppsøvingstimane på barne- g ungdmsskulen m.a gjennm aktiv marknadsføring av nettsida Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere ppdatert på trenar/leiarsituasjnen i laga g leggje til rette fr utdanningstilbd tilpassa laga sine behv. Øyvind Strømmen Kjerpeset, Flrø T&IF g Ezinne Okparaeb meg kngepkalar i NM

12 Anleggsutvikling Hvedmål: Nrsk Friidrett skal arbeide fr framvekst av anlegg sm gjer friidrett fr alle mgeleg. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at ein har tidsmessige anlegg fr friidrett i heile fylket. Utvikling av fasilitetar fr msjn er ei prirtitert ppgåve spesielt retta mt flkehelse. Delmål: Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr å ppretthalde alle etablerte anlegg med kunsstffdekke fr friidrett sm fullverdige anlegg med fasilitetar fr alle friidrettsøvingane på eit g same anlegg. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr bevaring av naturgras på anlegg sm er felles fr friidrett g ftball. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere ein aktiv pådrivar g rådgjevar fr bygging g utvikling av nye friidrettsanlegg pp mt fylkeskmmune, kmmunar, idrettsråd g idrettslag. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal gje fagleg bistand fr medlemslaga i alle frmer fr anleggsutbygging/utvikling/rehabilitering. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bistå med kmpetanse på utvikling av delanlegg g nærmiljøanlegg i kmmunane. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide aktivt fr å få etablert tidsmessige delanlegg fr friidrett, gjerne i tilknytning til skular slik at friidrett lettare vert ein naturleg del av krppssøvingsfaget. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at medlemslaga har fkus på utvikling av løyper fr turstiar fr gang g løpsbasert msjnsaktivitet. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at det vert etablert fleirbrukshall med fast dsert løpebane på 200m g friidrettsinstallasjnar i Sgn g Fjrdane. Universell utfrming med tilgjengelegheit fr alle må ligge til grunn fr alle idrettsanlegg. 12

13 Kmpetanseutvikling Hvudmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere ein kmpetent rganisasjn sm inspirerar til at det blir teke utdanning, verv g rller innanfr friidrettsgruppene i kretsen. Delmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bidra til at friidrettsgruppene har trenarar/leiarar med gd kmpetanse. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna fleire aktivitetsleiarar med målsetting m minst 3 kurs kvart år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna nk kurslærarar til å gjennmføre aktivitetsleiarkurs. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir utdanna fleire ungdmstrenarar g ha sm mål g avvikle minst eit kurs kvart år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere pådrivar til at det blir arrangert kretsdmmarkurs med mål m minst 3 kurs pr år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal gi tilbd til g inspirere trenarar til kmpetanseheving. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vil vere pådrivar til å auke friidrettskmpetansen til krppsøvingslærarar, g få meir friidrett inn i krppsøvingstimane på barne- g ungdmsskulen m.a gjennm aktiv marknadsføring av nettsida Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere ppdatert på trenar/leiarsituasjnen i laga g leggje til rette fr utdanningstilbd tilpassa laga sine behv. NFIF si kmpetansehelg i Trndheim med deltakarar frå Sgn g Fjrdane 13

14 Organisasjnsutvikling Hvudmål Nrsk Friidrett skal ivareta g auke antal medlemar gjennm å vere ein attraktiv rganisasjn å engasjere seg i. Nrsk Friidrett skal sleppe til g gjere nytte av kmpetanse, engasjement, kreativitet g innsatsvilje. Delmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bidra til at eldsjeler g ressurspersnar skal bli gdt skulerte g ivaretekne. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal yte hjelp g rettleiing til medlemslaga g bidra til at desse kan gjennmføre størst mgeleg aktivitet. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal gjennmføre klubbutviklingsprsessar i klubbar sm ynskjer eller har behv fr dette. Målsetjinga er minst 3 klubbutviklingsprsessar kvart år. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal sikre gd infrmasjnsflyt i heile rganisasjnen gjennm aktiv bruk av elektrniske hjelpemiddel, ssiale media g gde nettsider g direkte kntakt med klubbane sine tillitsvalde. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere aktive i arbeidet med å rekruttere nye medlemslag til friidretten. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal bidra til auka kmpetanse i medlemslaga gjennm tilrettelegging av utdanningstilbd fr trenarar g leiarar på alle alderstrinn. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal ha ein adminstrasjn sm har gd kmpetanse g er i stand til å gje medlemslaga rettleiing g støtte i deira arbeid. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at tillitsvalde kan bli valde g kan bidra i høgare rganisasjnsledd innan Nrsk Friidrett. 14

15 Arrangementsutvikling Hvudmål Sgn g Fjrdane skal ha attraktive stevne g arrangement fr alle aldersgrupper. Målet er at ein gjennm gde arrangement ppnår auke i aktiviteten g at dei sm deltek får lyst å kmme tilbake. Delmål Nytte tilgjengelege dataverktøy i samband med arrangement Bidra til at klubbane får nødvendig pplæring i bruk av arrangmentsløysingar. Stille eige krinsen sitt arrangementsutstyr til rådvelde fr klubbane. Legge til rette fr utdanning, pplæring g etterutdanning av startarar g dmmarar. Utdanne kurslærarar sm kan bidra med auka arrangementskmpetanse i klubbane. Oppmde g bistå klubbane til å søkje større nasjnale arrangement lagt til fylket. Gje tilbd til funksjnshemma i arrangement i fylket. Gje eit gdt stemnetilbd fr alle grupper uavhengig av ambisjnar g nivå. Krinsen har t gde arrangementsmiljø sm jamnleg har nasjnale g internasjnale arrangement, Flrø Stadin 15

16 Marknad/Øknmi Hvudmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal framstå sm ein attraktiv samarbeidspartner g spnsrbjekt sm gjer det mgeleg å drive friidrett i heile fylket. Krinsen skal arbeide fr å utvikle gde øknmiske rammevilkår fr friidretten i fylket. Delmål kartlegge aktuelle samarbeidspartnarar i næringslivet fr marknadsføring av klubbar g krets. vidareføre eksisterande samarbeidsavtaler, samt arbeide aktivt fr nye avtalar. arbeide fr auka støtte frå det ffentlege til idrett g flkehelse. arbeide fr marknadsføring av friidretten i fylket via ssiale media. vidareutvikle nettsidene g gjere dei attraktive fr sal av annnsar. arbeide aktivt inn mt annnsørar fr sal av annnsar. Gde arrangement er viktige fr å vere attraktive fr næringslivet,her frå Høgdegalla i Vik 16

17 Samfunnsengasjement Hvudmål Det skal arbeidast kntinuerleg fr å bevisstgjere plitikarar g myndigheiter m Sgn g Fjrdane Friidrettskrins g medlemslaga sine aktivitetar g kva betyding g verdi desse har fr samfunnet. Delmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins, g tilslutta klubbar, skal framstå sm ein viktig aktør fr å fremje barn g unge sine ppvekstvilkår. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr å betre rammevilkåra fr friidretten fr barn g unge. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal fremje friidretten sine interesser innan anleggsplitikken g vise initiativ g bistå klubbar g ffentlege myndigheiter i frhld til bygging g rehabilitering av anlegg g hallar fr friidrett Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal framstå sm ein psitiv samarbeidspartnar fr flkehelsearbeidet i fylket. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal vere ein pådrivar fr at læreplanane vert betre utnytta, slik at krppsøvingslærarane vert bevisstgjrt på friidretten sine mulegheiter i skulen spesielt retta mt allsidigheit g utvikling av basisferdigheiter. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vil arbeide fr å halde ein gd miljøprfil på alle plan innanfr rganisasjnen ved t.d transprt, trening, knkurransar, msjnsaktivitet, arrangement, anleggsarbeid g rdinær drift. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins vil arbeide aktivt fr ein rein g sunn idrett g implementere dette i medlemsklubbane i heile fylket. Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal ta initiativ til å arrangere fagmøte fr aktive, trenarar g leiarar med haldningsskapande innhald mt bruk av dping. Idrett skapar trivsel fr alle aldrar 17

18 Ansvarsfrdeling Hvudmål Sgn g Fjrdane Friidrettskrins skal arbeide fr at alle ledd i rganisasjnen står best mgeleg rusta til å tilby gde aktivitetar i klubbmiljøa. Delmål: Ta vare på alle dei frivillege sm gjer ein innsats fr friidretten. Ha ei servicebasert tilnærming til arbeid med klubbar, trenarar, arrangørar g friidretten i eige fylke. Vere ein aktiv medspelar g tilretteleggar fr friidretten i fylket. Å revitalisere klubbar med liten eller ingen aktivitet. Å følgje pp dei sentralt intierte tiltaka innanfr barn g ungdm, kmpetanse, talentutvikling, anlegg g rganisasjn. Arbeide fr at friidretten sin plass i skulen vert ivareteken g stimulere til samarbeid mellm klubbane g skulen. Å ha ein støtte g rådgjevarfunksjn verfr klubbane i frhld til kmmunale myndigheiter i anleggsspørsmål. Å arbeide bevist mt klubbane i frhld til kmpetansehevande tiltak fr trenarar, leiarar g dmmarar. Å etablere g legge til rette fr eit gdt samarbeid mellm kretsane. 18

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler Strategi- g utviklingsplan i Fjaler 2015-2017 Det har dei siste åra vre lagt ned str dugnadsinnsats i samband med anlegg g aktivitet i skigruppa. Både med msyn til ppbygging av anlegget, men g i samband

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL 12-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT 23-24 TENNIS

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktivitet g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i Sgn g Fjrdane (brev 19.01.2016)

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010 Midsund kmmune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dat 2006/344-4/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Alkhl g rusmiddelplitisk plan fr Midsund 2007-2010 Innhald 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Planprsessen...3

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Langtidsplan ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Vedtatt ; Møte/arbeidshelg i Kretsstyret nr. 6/2016

Langtidsplan ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Vedtatt ; Møte/arbeidshelg i Kretsstyret nr. 6/2016 Langtidsplan ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 2017 2021 Vedtatt 21.08.2016; Møte/arbeidshelg i Kretsstyret nr. 6/2016 http://www.gymgturn.n/finn-din-krets/stfld/ INNHOLD Del 1, verrdnete punkter... 3 1.

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Felles innspel til transprt- g kmmunikasjnskmiteen, regjeringa g strtingsbenkane frå Rgaland, Hrdaland, Sgn g Fjrdane, Møre g Rmsdal Nasjnal transprtplan 2018 2029 KS Agenda: Frukst-/debattmøte 5. mai

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2 Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hvudprsjekt fase 3 Vidareføring etter hvudprsjekt fase 2 01.07.2014 30.06.2016 Eit prsjekt i samarbeid mellm KS/kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde Telemedisin Sgn

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN Intrduksjnskurs Trener 1 Nrges Friidrettsfrbund juni 2014 Friidrett fr barn Kursplanen bygger på Trenerløypa, sm er et rammeverk fr trenerutdanning i nrsk idrett. Trenerløypa

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Rådgjevingstenesta i vidaregåande skule NOTAT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2007 Frrd Refrma Kunnskapsløftet er eit løft. Målet er at vi skal prøve å få i det minste all rganisert

Detaljer