Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2"

Transkript

1 Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hvudprsjekt fase 3 Vidareføring etter hvudprsjekt fase Eit prsjekt i samarbeid mellm KS/kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

2 Innhaldsliste 1 Prsjektmtale Bakgrunn Gjennmført i fase 2 - grunnlag fr Telemedisin Sgn g Fjrdane fase Omfang g ppgåver i fase Aktivitetar i prsjektet Kst/nytte gevinstrealiseringsplan Budsjett Risikvurdering Milepælsplan Prsjektrganisering g ansvarsfrdeling Prsjektrganisering Øvrige bidragsytarar Styringsgruppe Prsjektleiar sitt ansvar Prsjektgruppe Arbeidsgruppe Referansegruppe Følgjefrsking Møtestruktur Akseptansekriterium Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

3 1 Prsjektmtale 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i inngått delavtale mellm alle kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde m «Samarbeid m IKT-løysingar lkalt» er det gjennmført fr- g hvudprsjekt «Telemedisin Sgn g Fjrdane». Frprsjektet vart gjennmført g knkluderte med at prsjektet måtte halde fram eit hvudprsjekt. Hvudprsjektet vart gjennmført Det er gjennmført eit hvudprsjekt fase 2 der det er lagt eit grunnlag fagleg g teknisk fr utrulling av telemedisin i alle kmmunane i Sgn g Fjrdane. Samhandlingsrefrma har mellm anna sm mål at helse- g msrgssektren skal ta i bruk teknlgi fr å fremje nye samhandlingsmåtar g nye måtar å levere helse- g msrgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette fr at helse- g msrgstenester i større grad kan ytast lkalt, nærare der flk bur. Dette kan bidra til at det er praktisk mgleg å gjennmføre kmpetanseverføring g kmpetanseheving fr aktuelle persnellgrupper. Dette vil i sin tur bidra til kvalitet i tenestene g grunnlag fr nye tilbd. Bruk av telemedisin g videknferansar er eit viktig miljøtiltak fr å redusere frureining g utslepp. Pasientane kan få helsetenester nærare bustad g helsepersnell kan redusere reiseaktivitet både ved ambulering, undervisning g deltaking i knferansar. Færre persnar sm reiser reduserer gså risiken fr ulukker g skader. Bruk av telemedisin/vide er gså viktig av beredskapsmsyn. Bruk av dataliner kan vere eit viktig supplement g/eller alternativ ved krisesituasjnar. Døme på dette i seinare tid var strmen «Dagmar» g brannen på Lærdalsøyri då linenettet elles var ute av drift. Resultata frå hvudprsjektet dannar grunnlag fr ein fase 3 med vekt på gjennmføring g utrulling av telemedisinske tenester i heile Sgn g Fjrdane. I tillegg vil fase 3 m innføring av telemedisin mhandle tett samarbeid med andre tilgrensande prsjekt; t.d. innføring g bruk av velferdsteknlgi, DMI (digitalt mediearkiv) g evt. andre prsjekt. 1.2 Gjennmført i fase 2 - grunnlag fr Telemedisin Sgn g Fjrdane fase 3 Telemedisin Sgn g Fjrdane, hvudprsjekt fase 2, har gjennmført: Hud g sårbehandling desentraliserte tenester Gjennmført pasientknsultasjnar i Helse Førde, mellm lege ved FSS g pasient saman med sjukepleiar ved «utepliklinikkane» Utarbeidd pasientløp, utarbeidd g gjennmført undervisning g rettleiing Kjøpt g implementert utstyr, gitt undervisning i bruk av utstyret g bruk av telemedisin/vide Gjennmført piltar g testar mellm Helse Førde g Sunnfjrd medisinske senter (SMS) Flrø g Glppen legesenter. Gjennmført piltar med telemedisin mellm sjukepleiar/pasient i kmmunen g sjukepleiar/lege ved FSS Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

4 Akuttfunksjnar (VAKE-løysing) - kmmunikasjn mellm akuttrm i lkalsjukehus g FSS Observasjn, undersøking g behandling av pasientar i akutt fasen. Gjennmført ved bruk av telemedisin hs pasientar med hjerneslag (teleslag) Vurdert g testa ut mbile løysingar ved verføring av bilde frå ambulanse til legevakt/legesenter g kmmunikasjn med sjukeheimar. Kmmunikasjn mellm sjukehus, kmmunale sjukeheimar g legevakter, Undervisning g utvikling av samarbeid mellm helseføretak, sjukeheimar, utviklingssenteret fr sjukeheimar g heimetenester i Sgn g Fjrdane, høgskulen, legevakt g sjukehus. Framtidas lkalsjukehus samhandling mellm lkalsjukehus g kmmunar i reginen Kjøpt g implementert utstyr ved ein sjukeheim i kvar kmmune i Nrdfjrd Etablert g gjennmført undervisningsprgram mellm Nrdfjrd sjukehus g helsepersnell i kmmunane innan smittevern, eldremedisin, læring- g meistring, sv. Teknisk infrastruktur Samarbeidd med Nrsk Helsenett m teknisk infrastruktur fr bruk av telemedisin g vide. Nrsk Helsenett har etablert adressekatalg fr bruk i helsetenesta teknisk g kstnadsmessig struktur ved bruk av telemedisin g vide brukarstøtte 24/7 frå hausten 2014 Oppgåvene sm låg til grunn i mandatet er såleis gjennmført med unntak av Utrulling av telemedisin i alle kmmunar i Sgn g Fjrdane. Ikkje testa ut bruk av telemedisin til eldre heimebuande Vidareføring av prsjektet Telemedisin Sgn g Fjrdane vert frlenga med ein fase 3 i 2 år fr å sikre innføring av telemedisin i alle kmmunar g bruk av telemedisin/vide ved innføring av ny teknlgi innan ehelse knseptet. Ein status pr ver kva sm er gjennmført i fase 2 av prsjektet, kva er under arbeid g kva gjenstår er vist i tabell på neste side. Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

5 Fase 2: Kva er gjennmført, kva er under arbeid g kva gjenstår Tiltak Gjennmført Under arbeid Gjenstår Pasientknsultasjnar innan hud- g sårbehandling Intern samhandling i Helse Førde Samhandling mellm Helse Førde g kmmunane Syte fr gde pasientfrløp, retningsliner g rutinar Implementering av utstyr, undervisning g gjennmføring Akuttfunksjnar (VAKe) kmmunikasjn mellm akuttrm ved lkalsjukehus g FSS Observasjn, undersøking g behandling av pasientar i akuttfasen t.d. teleslag Bruk av utstyret til krnikarar, t.d. eldre med samansette prblemstillingar Vurdere mbile løysingar, t.d. verføring av bilete frå ambulanse, kmmunikasjn med legevakt Kmmunikasjn mellm sjukehus, kmmunale sjukeheimar, utviklingssenteret fr sjukeheimar g heimetenester, legevakt g sjukehus Framtidas lkalsjukehus samhandling mellm lkalsjukehus g kmmunar i reginen Pasientane skal få raskare g betre krdinert utgreiing g behandling. Ta i bruk telemedisin i pasientbehandlinga i Nrdfjrdreginen. Telemedisin sm nyttig verktøy i samhandling internt i kmmunane i Nrdfjrd g innan spesialisthelsetenesta. Arbeid med å ta i bruk telemedisinløysingar vert knytt pp til fylgjande mråde: skadepliklinikk, eldremedisin, rehabilitering g sårpliklinikk Ta i bruk telemedisinløysingar i samband med undervisning g rettleiing frå Nrdfjrd psykiatrisenter g Nrdfjrd sjukehus til sjukeheimane i kmmunane i Nrdfjrd. Teknisk infrastruktur g føresetnader Nrsk Helsenett SF utvikla nye tenester inkl. brukarstøtte etter samarbeid med prsjektet Nettkapasitet g bandbreidde Førebu kmmunane på installasjn av telemedisinsk utstyr Utarbeide versikt ver IKT utstyr fr telemedisin Infrmasjn g samarbeid med IKT selskap i fylket Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

6 1.3 Omfang g ppgåver i fase 3 Gjennmføre bruk av telemedisin både i primærhelsetenesta g spesialisthelsetenesta, samt å vidareutvikle rutinar fr samhandling via telemedisin på fleire mråder. Prsjektet vil halde fram g til dels frsterke infrmasjn g frankring fr å ta i bruk telemedisin/videknferanse ved å mellm anna - Fkusere på kultur g haldningar hs helsepersnell slik at bruk av telemedisin g vide kan vere ein naturleg del i kmmunikasjn g faglege samhandling mellm helsepersnell i Sgn g Fjrdane - Halde fram med brei infrmasjn til leiarar g brukarar i helsetenesta - Bruke erfaringane frå fase 2 telemedisin sm mal fr utrulling til kmmunar g i sjukehus - Samarbeide med andre prsjekt fr utvikling g innføring av ehelse g velferdsteknlgi i Sgn g Fjrdane - Hjelpe g gje råd m innkjøp g bruk av utstyr - Legge til rette fr implementering, pplæring g iverksetting - Auke bruk av videløysingar til andre møte g kurs (utver telemedisin), fr å gjere tilsette kjende g trygge i frhld til praktisk bruk - Halde fram samarbeidet med Nrsk Helsenett fr sikker elektrnisk samhandling i reginen. 1.4 Aktivitetar i prsjektet Pasientknsultasjnar - samhandling mellm sjukehus g kmmunehelseteneste m pasientbehandling - Ta i bruk erfaringane innan hud- g sårbehandling ved implementering av telemedisin i andre faglege mråder Ta i bruk telemedisin i samhandling mellm avdelingane i Helse Førde g kmmunale helsetenester Krte knsultasjnar der pasienten har lang reiseveg Høgt pasientvlum der mange reiser fr enkle ting Pasient møter ved lkalsjukehus medan spesialist er ein annan stad Kntrllar sm ikkje krev spesielt teknisk utstyr Kntrllar etter perasjnar I spesialisthelsetenesta - Videbasert akuttmedisinsk kmmunikasjn (VAKe) Følgje pp bruk av teleslag Akuttbehandling ved lkalsjukehus i kmmunikasjn til spesialist FSS (t.d. skadepliklinikk) Etablere telemedisinske løysingar mellm luftambulanse, ambulanse, AMK g spesialistar i sjukehus Kmmunikasjn mellm spesialist ved FSS g fagleg aktivitet ved lkalsjukehusa, t.d. dialyse, medikamentell behandling av kreft sv. Kmmunikasjn mellm Helse Førde g andre helseføretak, t.d. utdanning, frsking g behandling av pasientar. I samhandling mellm spesialisthelsetenesta g kmmunehelsetenesta Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

7 Knyte telemedisinske løysingar til andre prsjekt innan ehelse g velferdsteknlgi gjennm samarbeid med aktørar i kmmunar, vestlandsfrsking, IT frum g andre sm arbeider med ehelse-knsept. Stimulere g bidra til å ta i bruk telemedisinske løysingar mellm fastlege/allmennlege g heimesjukepleie/ ambulanse Bidra til at pasientknsultasjnar mellm pasient g legevakt kan skje via telemedisin Rettleiing g fagleg aktivitet Vurderingar/møter i samband med inn- g utskriving av pasientar I undervisning Vidareutvikle undervisningsknsept i samarbeid med utviklingssenteret, høgskulen, Helse Førde, kmmunane, KS g andre Ta i bruk videbasert undervisning mellm spesialisthelsetenesta g kmmunane Bruke vide til å syte fr at undervisning g rettleiing skjer til alle grupper av helsepersnell Bruke vide fr å ivareta plikta Helse Førde til rettleiing av helsepersnell i kmmunane Opne undervisning g knferansar fr deltaking av helsepersnell både i kmmunar, utdanningsinstitusjnar g sjukehus, t.d. fredagsmøte ved FSS, fagdagar, frskingsdagane sv. Møteaktivitet Stimulere til bruk av videknferanse ved møter i ffentleg sektr i Sgn g Fjrdane Prsjektet Telemedisin Sgn g Fjrdane fase 3 skal etter vurdering i prsjekt- g styringsgruppe kunne medverke i andre prsjekt g ta inn i prsjektet nye frslag sm vil kunne ha str nytte av å bruke telemedisin. 2 Kst/nytte gevinstrealiseringsplan Oversikt ver ptensiale fr gevinstrealisering må vidareutviklast i fase 3. Det må gjerast kst/nytte vurderingar undervegs i prsjektet med bakgrunn i desse måla. Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

8 3 Budsjett Fase Budsjett fr første året ( ) BUDSJETT 1 år Inntekter Utgifter Periden Helse Vest RHF Eigenandel kmmunane Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane Helse Førde HF Helsedirektratet Overført frå fase Annan finansiering Kstnadsstad Løn prsjektleiar 75 % - nedtrapping til 50 % Helse Førde Løn prsjektmeidarbeider Nrdfjrd, 100 % tm %, avhengig av andre stillingar - frå 1. ktber Helse Førde Løn til prsjektmedarbeidar IKT 50 % - nedtrapping til % Prsjektet 3675 Kursutgifter g annan persnalkstnad Prsjektet 3675 Mindre utstyr, kntr g møtekstnader Prsjektet 3675 Reise, diett m.m Prsjektet 3675 Avsetting til dispsisjn av styringsgruppa Prsjektet 3675 SUM Det vert sendt søknader m meir finansiering 4 Risikvurdering Det er fleire risikar g utfrdringar sm kan ppstå i arbeidet g nkre av desse kan vere direkte g indirekte risikar: Levering av utstyr Utfrdringar med manglande midlar til å kjøpe utstyr Utfrdringar kring øknmi g takstar ved bruk av telemedisin Utfrdring med at dei tilsette g rganisasjnane ikkje ser verdien av å arbeide med ny teknlgi eller ikkje ynskjer å ta i bruk telemedisin Tilføre kunnskap m telemedisin g bruken av utstyret Usemje m teknisk standard g samarbeid med Helse Vest IKT, IKT selskapa i fylket g Nrsk Helsenett Utfrdring knytt til å halde fram med bruk av telemedisin etter prsjektfase 2 Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

9 5 Milepælsplan Prsjektet fase 3 er gjennmført når Det er utvikla rutinar g retningsliner både i kmmunar g Helse Førde m samhandling g bruk av telemedisin Det er innført øknmisk incentiv fr å bruke telemedisin i helsetenesta, t.d. takstar fr allmennlegar g legevakt Bruk av telemedisin g videknferansar er ein naturleg del i planlegging av aktivitet, t.d. undervisnings- g pliklinisk aktivitet Det er innført telemedisinske løysingar til brukarar av helsetenester, t.d. KOLS g ved bruk av andre ehelse knsept. Kmmunane i Sgn g Fjrdane har teke i bruk telemedisin/videknferanse i samhandling m helsetenester sm pasientknsultasjnar på fleire fagmråder, undervisning, rettleiing g i knferanse. 6 Prsjektrganisering g ansvarsfrdeling I dette kapitlet blir det mtalt krleis prsjektet skal rganiserast g kven sm har ansvaret fr kva. Prsjektet Telemedisin Sgn g Fjrdane er underlagt Helse Førde g kmmunane, sm saman vil etablere prsjektrganisasjnen, med styringsgruppa, prsjektgruppe, delprsjektgrupper g referansegruppe. Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

10 6.1 Prsjektrganisering Styringsgruppe Adm.dir. Jn Blstad, leiar Samhandlingssjef Vidar Rseth Leiar i rådmannsutvalet Terje Heggheim Helse- g ssialsjef Kjell Idar Dvergsdal Klinikkdirektør Olav Hesjedal Avdelingssjef Rbert Brennersted Avdelingssjef Lasse Lest Tillitsvald Ralf Jhannessen Tillitsvald Wenche Kristin Røkenes Referansegrupper Prsjektet kan ha fleire referansegrupper i frhld til aktuelle tema Følgjefrsking Prsjektleiing Prsjektleiar Anne Margrethe Øvsthus Prsjektmedarbeidar Elin Brekk Grinde Prsjektmedarbeidar Jarle Øen ehelse g verlferdsteknlgi Andre samarbeidsprsjekt Prsjektgruppe Kmmunane 2 representantar Helse Førde 2 representantar Høgskulen i Sgn g Fjrdane 1 representant Utviklingssenteret fr sjukeheimar g heimeteneste 1 representant Tillitsvald Arthur Nrevik Tillitsvald Randi Aven Arbeidsgruppe fr utvalde mråder Arbeidsgruppe fr utvalde mråder Arbeidsgruppe fr utvalde mråder Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

11 6.2 Øvrige bidragsytarar Prsjektet har behv fr å innhente kmpetanse på ulike mråde fr å ppnå frventa kvalitet på leveransane. Dette må kunne gjerast etter behv. Behvsvurdering av kva utstyr sm er naudsynt på dei ulike fagmråda g Implementering av utstyr, er ein viktig aktivitet i prsjektet. Her må leverandørane kunne bidra i frhld til dei innkjøpsavtalane sm ligg føre. Det kan bli behv fr å leige inn ressursar fr å gjennmføre aktivitetane. Deltakarar her kan vere: Viju Nrsk Helsenett IKT selskapa i Sgn g Fjrdane Helse Vest IKT IT-sjef, Helse Førde Andre 6.3 Styringsgruppe Styringsgruppa skal gdkjenne prsjektplan, tilrådde løysingar, arbeidsflyten g alt sm kan få øknmiske knsekvensar fr deltakarane. Den skal bidra til lkal frankring av prsjekta sine leveransar g ha ansvaret fr gjennmføringa. 6.4 Prsjektleiar sitt ansvar Leie g krdinere prsjektet 6.5 Prsjektgruppe Prsjektgruppa har ansvaret fr gjennmføring av det samla prsjektet. Prsjektgruppa er sett saman av t representantar frå kmmunane, t representantar frå Helse Førde, ein frå Høgskulen i Sgn g Fjrdane g ein frå utviklingssenteret fr sjukeheimar g heimeteneste. Denne gruppa skal legge frhlda til rette ved innføring av telemedisin. Dei kmmunale representantane skal representere KS/alle kmmunane i fylket. Fr kvart fagfelt vil ein kunne pprette ei referansegruppe. Referansegruppa vil kvalitetssikre dei nye rutinane ved innføring av telemedisin. Det kan bli aktuelt å gjennmføre delprsjekt i prsjektperiden fr å kunne følgje pp viktige aktivitetar meir i detalj. 6.6 Arbeidsgruppe Prsjektgruppa vil ppnemne ulike arbeidsgrupper i frhld til tema/fagmråder sm skal detaljplanlegge g gjennmføre innanfr avgrensa mråde. Slike grupper vil bli etablert ved behv g vil kunne ha ulik varighet. Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

12 6.7 Referansegruppe Det vil bli ppnemnt ulike referansegrupper i frhld til tema/fagmråder. Referansegruppa bør ha medlemmer sm har kunnskap eller ppgåver sm er viktig fr innhald g framdrift i prsjektet. 6.8 Følgjefrsking I ppsettet fr gevinstrealisering kjem det fram fleire nytteeffektar sm er viktig å få kvalitetssikra gjennm frskingsresultat. Dette gjeld mellm anna effektmål der ein kan måle resultatet kvantitativt g/eller kvalitativt. Styringsgruppa vil gjere vedtak m ppdrag i høve frsking. 7 Møtestruktur Prsjektleiar rapprterer til styringsgruppa. Prsjektet skal ha eiga web-side fr infrmasjn g kmmunikasjn sm skal delast i prsjektet. 8 Akseptansekriterium Prsjektet blir rekna sm avslutta når alle leveransane er levert i høve til framdriftsplan. Leveransane skal gdkjennast av styringsgruppa. Oppetid g bruk av brukarstøtte driftsbit i NHN er ikkje vårt, men adressere det Finne nkre frumleringa sm synnleggjer driftstrygghet g grensesnettet er lett. Treng ikkje særleg kmpetanse. Telemedisin Sgn g Fjrdane Hvudprsjekt fase nvember

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. HelsIT 2015, Trondheim

Telemedisin i Sogn og Fjordane. HelsIT 2015, Trondheim Helse Førde Telemedisin i Sogn og Fjordane HelsIT 2015, Trondheim 21.10.2015 Emma Bjørnsen, prosjektleiar Elin Brekke Grinde, prosjektdeltakar Telemedisin Sogn og Fjordane Eit viktig innovasjons- og organisasjonsutviklingsprosjekt

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid 23. januar 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Møterom 4 FSS/virtuelt møterom Deltakarar Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar. Jan Helge Dale, kommuneoverlege,

Detaljer

Samhandlingsbarometeret og Telemedisin i Sogn og Fjordane. Rådmannsutvalet i KS, Førde

Samhandlingsbarometeret og Telemedisin i Sogn og Fjordane. Rådmannsutvalet i KS, Førde Helse Førde Samhandlingsbarmeteret g Telemedisin i Sgn g Fjrdane Rådmannsutvalet i KS, Førde 05.09.2016 Emma Bjørnsen, senirrådgjevar/prsjektleiar, fag g utvikling Samhandlingsppgåver sm er gdt frankra

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Styringsgruppa 10 10 2013 SOGN OG FJORDANE Status og orienteringar Starta hud og sårskade utarbeidd pasientflyt og utstyr er innan kort tid på plass. Teleslag

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Møte i styringsgruppa 27. august 2013 SOGN OG FJORDANE Status i prosjektet Kick-off møte 10. juni 2013 med styrings- og prosjektgruppe Justert prosjektdirektiv

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Fase 2 avslutta 30.6. Hovudrapport Teknisk og organisatorisk infrastruktur Endra samhandlingsmønster IKT tenester og nettkapasitet

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Tenesteavtale 10 Mellm Kvinnherad kmmune g Helse Fnna HF Samarbeid m flkehelse, førebygging g helsefremming U Innhld I 2 Partane.....3 Føremål.....3 4 Verknadsmråde.....3 Lvgrunnlag.....3 Plikter, ppgåver

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar og prosjektleiar Møtedato: 17. oktober 2012 Sak 58/12: Innføring av telemedisinske løysingar Forslag til

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål...

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 24.05.2013, kl. 09:00 13:10 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Jrunn Ringstad

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Prosjektmandat P4 Digitalisering

Prosjektmandat P4 Digitalisering Prsjektmandat P4 Digitalisering Innhald 1 Bakgrunn... 3 1.1 Om gjennmføring av prsjektet piltering sm kunnskapingsgrunnlag... 3 Innspel til strategiprsessen... 4 2 Organisering av prsjektet... 4 Prsjektgruppe...

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Tenesteavtale9 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Føremål og virkeområde 3 4 Arenaer og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer