SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Rådgjevingstenesta i vidaregåande skule NOTAT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2007

2 Frrd Refrma Kunnskapsløftet er eit løft. Målet er at vi skal prøve å få i det minste all rganisert utdanning fr brn g ungdm inn i eit persnleg lærelaup sm skal henge saman i minst 13 år. Slik vert dei unge vnleg endå betre rusta til å møte framtida sitt krav m kunnskap g kmpetanse, g det kan hende på ein betre måte enn tidlegare. Nk av det paradksale g spanande i dette, er at det er dei vaksne g etablerte, sm lærarar g andre frmidlarar av kmpetanse, sm n i ppstartstida får dei største utfrdringane gjennm mskulering g tilleggsskulering slik at undervisninga vert i samsvar med dei nye suksessmdellane. Nye løysingar må til, g det ikkje minst ver sktt mellm ulike institusjnar sm tidlegare ikkje har hatt tilsvarande kntakt. Mellm dei mange kmpetansegruppene sm truleg vil sjå auka frventningar til innsatsen deira, er rådgjevingstenesta i vidaregåande skule. I dette prsjektarbeidet har vi prøvd å nærme ss denne utfrdringa. Frvaltningsrevisr Sven Erik Vestby har stått fr arbeidet i prsjektet g ført dette ntatet i pennen. Leikanger Marianne Vara Dagleg leiar 2

3 Samandrag SF revisjn har vurdert følgjande bestilling frå kntrllutvalet; I kva grad har fylkesrådmannen frmidla fylkestinget sitt vedtak m å tilpasse utdanninga i vidaregåande skule i høve til dei kmpetansebehv næringslivet g ffentleg frvaltning i fylket har i framtida? Krleis har rådgjevingstenesta ved dei vidaregåande skulane frmidla dette vidare til elevane? Dei vidaregåande skulane har ei viktig rlle sm initiativtakarar g drivkraft fr å få til eit tettare samarbeid mellm dei vidare skulane g grunnskulen. Krleis fungerer dei vidaregåande skulane i denne rlla? Vi har vurdert denne bestillinga til å mfatte t ulike tema. Det første gjeld tilrettelegging fr g frmidling av råd m det kmpetansebehvet næringslivet g ffentleg frvaltning i fylket vil få i framtida g sm kan hjelpe elevar til rett val av utdanning. Det andre gjeld det samarbeidet sm er etablert mellm vidaregåande skular g grunnskulen i samband med iverksetting av refrma Kunnskapsløftet. Det har i revisjnsarbeidet ikkje lukkast ss å finne det vedtaket frå fylkestinget sm seier at utdanninga i vidaregåande skule skal tilpassast det framtidige kmpetansebehvet i næringslivet g ffentleg frvaltning. Vi har heller ikkje funne nk dkument sm tilseier at eit slikt vedtak er perasjnalisert g iverksett. I fråvær av høvelege revisjnskriterium har vi ikkje kunna gjennmføre frvaltningsrevisjn på dette temaet. Iverksettinga av refrma Kunnskapsløftet starta hausten Når det gjeld samarbeidet med grunnskulen, har vi vurdert arbeidet med å setje i gang nettverk der både fylkeskmmunen (vidaregåande skular) g kmmunane (grunnskulane) er med, sm ein høveleg indikatr på dette. Innsamlinga av pplysningar viser at det er etablert fleire nettverk g at fylkeskmmunen vurderer å gå med i fleire. Knklusjnen frå revisjnen er at det så krt tid etter at Kunnskapsløftet er starta pp, er vanskeleg å melde m knkrete resultat. Men arbeidet med nettverksbygging ser ut til å vere aktivt. Vi vil tilrå at kntrllutvalet på sikt vurderer behvet fr g eventuelle prblemstillingar fr eit frvaltningsrevisjnsprsjekt der Kunnskapsløftet står i sentrum. 3

4 Innleiing Kntrllutvalet i fylkeskmmunen har i versending dagsett presentert følgjande punkt sm ramme fr eit prsjekt i frvaltningsrevisjn med rådgjevingstenesta sm tema: I kva grad har fylkesrådmannen frmidla fylkestinget sitt vedtak m å tilpasse utdanninga i vidaregåande skule i høve til dei kmpetansebehv næringslivet g ffentleg frvaltning i fylket har i framtida? Krleis har rådgjevingstenesta ved dei vidaregåande skulane frmidla dette vidare til elevane? Dei vidaregåande skulane har ei viktig rlle sm initiativtakarar g drivkraft fr å få til eit tettare samarbeid mellm dei vidare skulane g grunnskulen. Krleis fungerer dei vidaregåande skulane i denne rlla? Denne bestillinga er ei ppfølging av eit frprsjekt gjrt av SF revisjn der rådgjevingstenesta gså var tema, sjå ntat dagsett Grunnlaget fr det arbeidet var ei prsjektbestilling med følgjande ramme: Elevundersøkingar g signal frå elevrepresentantar på dei vidaregåande skulane er at rådgjevingstenesta ikkje fungerer ptimalt slik den er i dag. Frprsjektet knkluderte med at denne prblemstillinga truleg reflekterte ein status fr rådgjevingstenesta sm ikkje lenger er aktuell. Dette frdi denne tenesta frå 2006 er ppriritert frå nasjnalt hald g vesentleg endra g frbetra i høve til åra før. Med det sm utgangspunkt, rådde revisjnen kntrllutvalet å be Opplæringsavdelinga kmme g infrmere g ppdatere utvalet m status på temamrådet. Dette frslaget valde kntrllutvalet å følgje pp. Med bakgrunn i rienteringa valde så kntrllutvalet å flytte merksemda frå sjølve rådgjevingstenesta til dei ppgåvene sm tenesta skal stå fr. Bestillinga sm revisjnen så fekk versendt, gav dei pplista punkta sm ramme fr arbeidet. Bestillinga gjeld såleis eit hvudprsjekt på ein annan prblemstilling enn den sm låg til grunn fr nemnde frprsjekt. 4

5 Rammer fr prsjektppgåva Generell tilnærming Ei sentral ppgåve ved ppstart av prsjekt, er at det vert utarbeidd ein plan fr krleis prsjektet kan gjennmførast. Ein føresetnad fr å kunne gje attendemelding til kntrllutvalet m ressursbehv g leveringstidspunkt fr eit prsjekt, vil såleis vere at det er gjeve eller at vi kan knkretisere eller perasjnalisere utfrdringane i det bestilte arbeidet. Dette er gså ein grunnleggjande føresetnad fr å kunne identifisere g velje ut revisjnskriterium fr sjølve revisjnen. Etter kntakt med Opplæringsavdelinga vart det klart fr ss at det ikkje var innlysande kva innhaldet i eit prsjekt sm dette kunne verte. Av første kulepunkt i bestillinga går det fram at bestillinga er tufta på eit vedtak i fylkestinget. Kva vedtak dette er, er ikkje nemnt. Det var heller ikkje klart kva vedtak dette punktet i bestillinga eventuelt kunne vere ei frtlking av. Samråd med Opplæringsavdelinga m dette, gav heller ikkje nk resultat. Vi fann det då naudsynt å gå attende til bestillarnivå fr å få klarlagt kva sm var grunnlag fr bestillinga. Revisjnen tk kntakt med sekretariatet til kntrllutvalet fr å få bestillinga klarare utdjupa. Sm ppsummering av desse avklaringane (e-pst dagsett ) knkluderer sekretariatet med at det ikkje er deira ppgåve å greie ut slike spørsmål: Sekretariatet skal ikkje utføre frvaltningsrevisjn g vil ikkje ved bestilling sitte inne med all infrmasjn på mrådet. Det er først når man går inn i prblematikken, får ytterlegare pplysningar g frståing at man ser m dei frmulerte prblemstillingane er egna til å bli svart på. Å utarbeide desse prblemstillingane er ein ppgåve fr frvaltningsrevisr. Prblemstillingane i bestillingsdkumentet kan derfr i enkelte høve vere retningsgjevande fr frvaltningsrevisr. ( ) Viss det visar seg at revisr er nødt til å endre litt på prblemstillinga fr å kunne svare på dette, er det OK. Oppsummert sat revisjnen att med følgjande ramme fr det vidare arbeidet med bestillinga frå kntrllutvalet: - Bestillinga av prsjekt i frvaltningsrevisjn med rådgjevingstenesta sm tema, kan ikkje førast attende til eit knkret vedtak gjrt av fylkestinget, eller til anna verrdna vedtak eller styrande dkument - Sm ein knsekvens av dette, er det ikkje mgeleg å definere eit knkret sett revisjnskriterium 1 - Det ligg i bestillingar av frvaltningsrevisjn frå kntrllutvalet i fylkeskmmunen eit avgrensa rm fr å endre prblemstillinga(ne) fr eit arbeid Når det skal gjennmførast eit arbeid der grunnlaget er uklårt g revisjnskriterium i utgangspunktet ikkje er fullstendig eller manglar, krev det ei nærare gjennmgang g avklaring av krleis ppgåva kan løysast. Kva ppgåva er 1 Med revisjnskriterium frstår vi her vedtak eller dkument fr g i fylkesrådmannen sin administrasjn sm skal seier nk m krleis den aktuelle aktiviteten skal løysast eller krleis det er frventa at arbeidet skal gjennmførast. 5

6 Oppgåva slik h står fram gjennm dei tre kulepunkta frå kntrllutvalet, tlkar vi sm samansett av t ulike ppdrag. Dei t første kulepunkta heng i hp gjennm at det første gjeld knkretisering av ei ppgåve g det andre gjeld krleis denne knkretiseringa er sett ut i livet/nytta i praksis. Vurdert på denne måten må vi før vi kan ta tak i andre kulepunkt, ha knkretisert g samla inn pplysningar m det første kulepunktet. Det tredje kulepunktet er ei vurdering av ein heilt knkret aktivitet i fylkeskmmunal regi sm ikkje har nk med dei t første kulepunkta å gjere. Den kan difr vurderast uavhengig av dei t andre prblemstillingane. Sm startpunkt fr arbeidet, fann vi i bakgrunnsteksten fr bestillinga følgjande frmuleringar: I fylkesplanen Vegen vidare fr Sgn g Fjrdane under satsingsmrådet bu g leve står det at Målet vårt har vre å halde på ungdmane våre g fremme tilflytting til fylket etter endt utdanning. Vidare ville ein få ein større del av ungdmmen til å ta utdanning på mråde arbeidslivet i fylket treng. ( ) Kntrllutvalet ønskjer difr å fkusere på krleis fylkestinget sine vedtak vert frmidla ut til dei vidaregåande skulane. Dette gjev føringar på eit anna innspel i bestillinga: Er rådgjevarane ppdaterte til einkvar tid på kva fr kmpetanse fylket treng g kr gd kjennskap har dei til kvar enkelt elev dei skal gje råd til. Det avgrensar rmmet fr val nk. Oppgåva er ikkje å sjå nærare på m fylkesrådmannen har følgt pp tiltak retta mt ungdmar slik fylkesplanen fr har trekt fram. Oppgåva er då heller ikkje å sjå etter m knkrete tiltak har vrte gjennmført eller ikkje, t.d. av den typen sm er ppsummert i handlingsplan Ungdm til gjeldande fylkesplan. Oppgåva kan derimt frståast i kva grad målsettingar sm vi finn i fylkesplan har gjeve føringar fr g viser att i den ppgåva rådgjevarane i vidaregåande skule står fr g utførar i dag. Spesialtemaet her er tilpassinga av pplæringstilbdet i vidaregåande skule til arbeidsmarknaden sine behv, g der på m g krleis rådgjevarane tek tak i dette g frmidlar dette behvet gjennm dei knkrete råda kvar einskild elev får. Dette kan så tenkast knkretisert ut både i frma på g innhaldet i rådgjevinga. Eitt nøkkelinnspel i sitatet ver finn vi i setningslekken kmpetanse fylket treng. Denne vert ytterlegare frsterka av bruken av lekken til einkvar tid. Dette kan vi ha med i tanken når vi ser nærare på første kulepunkt. Frå første kulepunkt aleine er det gså mgeleg å trekke fram nkre sentrale nøkkelrd fr tilnærming til ppgåva: kmpetansebehv, i framtida, næringsliv g ffentleg frvaltning. Vi skal kme attende til nkre av desse. Den andre ppgåva ligg i tredje kulepunkt. Det fkuserer på i kva grad dei vidaregåande skulane fungerer sm initiativtakarar g drivkraft fr å få til eit tettare samarbeid mellm dei vidaregåande skulane g grunnskulen. Sm peikt på i innleiinga, vel vi å tlke denne ppgåva sm eit sjølvstendig tema. Dette frdi det synest å vere ei ppgåve sm ikkje har nk med rådgjevingstenesta å gjere, men er ei ppgåve sm det må ligge til Opplæringsavdelinga å gje 6

7 innhald i. Nøkkelrda i dette arbeidet ppfattar vi då å vere: initiativ, drivkraft g tettare samarbeid, jf tredje kulepunkt i bestillinga. Krleis ppgåvene er løyste Sm det har kme fram ver, har vi delt bestillinga i t. Dei krev ulik tilnærming, g vi startar med den første. Vi har teke utgangspunkt i at dei frmuleringane kntrllutvalet har trekt ut av fylkesplanen (sjå første kulepunkt), kan frståast sm å peike på følgjande samverkande premissar sm ønskelege fr framtida i Sgn g Fjrdane Flketalet i fylket bør auke g særleg då talet på flk i arbeidsfør alder. Attraktive arbeidsplassar er ein føresetnad fr å auke flketalet på denne måten. Fr 2006 vart det rapprtert ein nedgang i flketalet i Sgn g Fjrdane. Eit peng sm vert trekt fram sm grunnlag fr å få snudd denne trenden, er å skape ein så attraktiv arbeidsmarknad at det kan bidra til at flketalsutviklinga vert psitiv. Kva utfrdring ligg det så i det? I eit spesialnummer m nyskaping, set magasinet Gemini 2 fkus på at mellm 0,5 g 1,5 mill nrdmenn innan 2020 må finne seg arbeidsplassar sm ikkje eksisterar i dag. Dei trygge, livsvarige arbeidsplassane er snart umgeleg å ppdrive. I dette ligg det at både ffentleg frvaltning g næringslivet er i rask endring. Det kan vere endringar sm framtidas arbeidstakarar bør gjerast merksame på, til dømes gjennm innspel i vidaregåande skule. Krleis kan det så gå føre seg? Fr denne analysen er det t spørsmål sm pressar seg fram. Kva kunnskapar g dugleikar skal vi tru at dei sm skal etablere framtidas arbeidsplassar g løyse framtidas arbeidsppgåver treng? Ligg det spesialutfrdringar fr Sgn g Fjrdane fylke i dette? Det er inga grunn til å tru at endringane i g fr Sgn g Fjrdane fylke vert mindre enn andre stader. Kan hende er det mtsett 3. Utfrdringa blir då tdelt: å finne grunnlag fr g skape dei nye arbeidsplassane, g å ha flk sm kan fylle desse arbeidsplassane. Slik vi frstår kntrllutvalet, er det samanhengen mellm kva utdanning sm trengst fr å fylle dei ppgåvene sm vil vere i/sm trengst i Sgn g Fjrdane i framtida g den infrmasjnen rådgjevingstenesta gjev m dette, utvalet vil ha vurdert. Det føremålstenlege i å legge vekt på ei slik ppgåve, kan frmulerast ut i ein påstand m at det er lettare å mtivere ungdm frå fylket fr ei framtid i fylket enn tilsvarande fr ungdm frå andre fylke. Frstått slik, må vi frstå det sm ein føresetnad fr granskinga her at det er klart a) kva sm er behvet fr kmpetanse i fylket i framtida, g at b) rådgjevingstenesta i vidaregåande skule kjenner til dette 2 Gemini nr Frskingsnyhende frå NTNU g SINTEF, Trndheim 3 Meir djuptgåande tankar m dette kan interesserte finne i Høyer, Karl Gerg (2004): Distriktsplitikk g utvikling i Sgn g Fjrdane. VF-ntat 14/2004. Vestlandsfrsking. 7

8 Kva sm til ein kvar tid er gjeldande frståing fr kva kmpetanse fylket treng, vil det i denne samanhangen måtte vere fylkesrådmannen sm fastset. Og då sjølvsagt i eigenskapen leiar av fylkeskmmunen sin administrasjn. Då kan vi frå første kulepunkt av bestillinga frå kntrllutvalet frmulere ut t ppgåver eller prblemstillingar: Krleis er fylkestinget sitt vedtak msett til infrmasjn sm skal danne grunnlag fr rådgjevarane sitt arbeid? Krleis vert dette infrmasjnsmaterialet lagt til rette g presentert fr rådgjevarane? Den neste ppgåva vert så å sjå på krleis rådgjevarane nyttar denne infrmasjnen i arbeidet sitt. I g med at det er etterspurt status fr rådgjevinga på individnivå, jf. pengteringa av behvet fr kjennskap til den einskilde elev sine behv, kan det vere aktuelt å sjå på krleis infrmasjnen frå fylkesrådmannen vert tilpassa fr den einskilde i rådgjevingssituasjnen. Dette gjeld den første delen av ppdraget. Det andre hvudppdraget, gjeld kntakten mellm dei vidaregåande skulane g grunnskulen. I bestillingsteksten er det sm grunnlag fr prblemstillinga vist til strategiplan fr kmpetanseutvikling i vidaregåande pplæring. Denne tilvisinga viser at prblemstillinga er kpla pp mt Kunnskapsløftet, dvs den nye refrma fr grunnskulen g vidaregåande pplæring sm vart starta pp fr trinn i grunnskulen g første trinn fr vidaregåande pplæring i Eit sentralt peng i Kunnskapsløftet er etablering av gjennmgåande pplæringsplanar frå grunnskulen til siste trinn i vidaregåande pplæring. Gjennmgåande pplæringsplanar krev felles planfrståing g felles frståing fr dei ulike utfrdringane. Denne utfrdringa er møtt med at det vert lagt vekt på å etablere g drive nettverk sm invlverer ulike partar i denne rekka av partar, g at det er avsett midlar til kmpetanseheving i kmmunane, fylkeskmmunane g hjå andre skuleeigarar 4. Vi har tilnærma ss kntrllutvalet si bestilling ved å sjå på krleis fylkesrådmannen deltek i dette nettverket. Revisjnskriterium fr granskingane Gjennmføringar av frvaltningsrevisjn, føreset eit sett revisjnskriterium. Fr å finne desse, må vi gå inn i sjølve bestillinga g sjå på kva faktrar sm kan ha innverknad på eller gje føringar fr dei prblemstillingane det er ønskt ei utgreiing av. Også her vert det naturleg å dele bestillinga i t. Fr den første delen av bestillinga, vil vi ta utgangspunkt i dei nøkkelrda vi viste til tidlegare i dette kapittelet - i framtida, ffentleg frvaltning, næringsliv, kmpetansebehv - g drøfte g vurdere desse i lys av den tilnærminga til prsjektarbeidet vi har valt. Eitt sentralt nøkkelrd er framtida. Dersm det skal vere mgeleg å seie nk m kva sm er rett rådgjeving fr framtidige arbeidstakarar i Sgn g Fjrdane, må vi ha ein ide m krleis fylket kjem til å sjå ut i framtida. Då kjem vi rett inn i ein debatt sm alltid er like aktuell er det nk sm er særskilt med Sgn g Fjrdane? Er næringslivet spesielt, dvs i høve næringslivet andre stader i landet? Er det slik i dag eller vert det slik i framtida? Krev desse særeigenskapane i så fall spesiell kmpetanse? Og er det teke grep sm sikrar at utdanninga i 4 Sjå til dømes ( ) 8

9 vidaregåande pplæring tek msyn til desse behva? Ei frventing frå fylkestinget m at utdanningstilbdet skal vere tilpassa næringslivet sine behv, skulle tilseie at det i det minste bør vere avklara kva dette behvet er i dag g kjem til å verte i framtida. Eit anna sentralt g viktig grep kan vere at ungdmmar vert ppmda m å kme attende g vert gjevne ein best mgeleg kmpetanseplattfrm før dei dreg ut av fylket. Kanskje dette er det beste grunnlaget fr å gje dei rm fr å velje fylket sm arbeidsstad? I så fall må vi har ei meining m kva denne kmpetanseplattfrma bør innehalde. Dette sm grunnlag fr dei råda vi vil gje ungdmmar i vidaregåande skule. I lys av dette vert fkus fr det andre kulepunktet krleis rådgjevingstenesta ved dei vidaregåande skulane har frmidla ulike framtidsscenari vidare til elevane. Skal rådgjevarane nytte scenari sm grunnlag fr rådgjevinga si m kva utdanning elevane bør fkusere på dersm dei ynskjer å arbeide i fylket, må slike vere utarbeidd. Vi har ikkje klart å dkumentere at det er utarbeidd scenari. Vi har heller ikkje funne dkument sm tyder på at slike scenari skulle vre utarbeidd, eller at det er frventa at rådgjevarane sjølve skal utarbeide slike sm grunnlag fr arbeidet sitt. Men frslag til eventuelt innhald i eitt eller fleire av desse spørsmåla, vil måtte ta utgangspunkt i g fungere sm eit scenari fr krleis samfunnet i fylket vil stå fram i framtida. Frvaltningsrevisjnen si hvudppgåve er å sjå etter m ei ppgåve vert løyst innanfr dei rammene sm er gjevne fr ppgåva. Av det følgjer det direkte at scenari i liten grad er eigna sm revisjnsgrunnlag. Ein knsekvens av dette er at denne prblemstillinga ikkje kan vidareførast. Når det gjeld revisjnskriterium fr den andre ppgåva, har vi valt å nytte Strategisk plan fr kmpetanseutvikling i vidaregåande pplæring sm kjernedkumentet her. Innsamla infrmasjn Om kunnskapsløftet Visjnen fr Kunnskapsløftet 5 er å skape ein betre kultur fr læring i heile grunnpplæringa, men gså å innføre eit livslangt perspektiv fr pplæring generelt (jf. saksutgreiinga til FT-sak 10/05). Gjennmføringa av refrma er frventa å krevje målretta innsats på alle nivå i pplæringssystemet ver ein peride på fleire år. Det endelege målet fr Kunnskapsløftet er så at alle elevar skal utvikle den grunnleggjande dugleiken g kmpetansen dei treng fr å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet 6. I ppstartsfasen av refrma er det naturleg å byrje med å rette merksemda mt grensesnittet mellm grunnskulen g vidaregåande skule. Det er naturleg å rekne med at grunnskulen g vidaregåande skule vil ha eigne g ulike perspektiv fr g med det frventingane til innsats i refrmarbeidet. I det ligg det mellm anna at det kan hende er meir aktuelt fr vidaregåande pplæring å rette merksemd mt aktiviteten i grunnskulen enn mvendt. Dette frdi vidaregåande pplæring tek imt elevar sm grunnskulen har gjrt sin innsats fr. Dårleg 5 Sjå St.meld. nr 30 ( ) Kultur fr læring 6 Sm definert på: ( ) 9

10 krdinering mellm partane vil då ha mest praktiske knsekvensar fr vidaregåande pplæring. Refrma vart sett ut i praksis frå skuleåret Av det følgjer det at vi i skrivande stund er inne i andre semester i det første skuleåret refrma har virka. Refrma følgjer gså årssteget, dvs at den vert utvikla i den vidaregåande pplæringa ved å følgje det årssteget sm byrja skuleåret Ut frå dette vert det meir aktuelt fr revisjnen å rette merksemda mt den innsatsen sm er lagt inn fr å rganisere samspelet mellm grunnskule g vidaregåande pplæring enn på kva resultat g erfaringar sm er ppnådd så langt i arbeidet. Endringar i rganisasjnen kan vanskeleg skje utan frankring i leiinga. Vert det sett krav til systematikk g effektivitet i endringsarbeidet, må leiinga både ta standpunkt til endringsbehvet g vere ein aktiv pådrivar g inspirasjn fr g i dei ulike tiltaka. Refrma Kunnskapsløftet er i etablering. Sm indikatr på dei endringane sm refrma krev, er det naturleg å rette merksemd mt leiinga g deira ppgåver g aktivitetar. Vi vel å avgrense frventninga til leiinga til dei mål g strategiar sm er sett pp fr skuleeigar i Strategisk plan fr kmpetanseutvikling. Her er mål g strategiar fr skuleeigar lista pp sm følgjer (jf Strategisk plan s. 20). : Mål: Sgn g Fjrdane fylkeskmmune vidareutviklar seg sm ein lærande rganisasjn Skuleeigar har utvikla mål, strategiar g retning fr utviklinga i den vidaregåande pplæringa Skuleeigar mtiverer g rettleiar skuleleiarar g ansvarlege fr pplæring i bedrift i høve til refrma Kunnskapsløftet g i kvalitets- g utviklingsarbeid Skuleeigar er ein pådrivar i arbeidet med å delta i utviklingsprsjekt sm har sm målsetjing å finne fram til mdellar fr studieverkstad sm læringsarena Skuleeigar har kunnskap m kvalitet g resultat i pplæringa i høve til mål g strategiar Skuleeigar har evne til vurdering g analyse av eiga drift g vilje g handlekraft til å setje i verk tiltak fr vidare utvikling i ønskt retning Sm strategiar i arbeidet fr å nå akseptable resultat innanfr desse måla i løpet av planperiden, er det sett pp følgjande: Tverrsektrielt samarbeid Erfaringsdeling g spreiing av kunnskap, m.a. m refrma Kunnskapsløftet Partnarskapsavtalar med aktørar g tilbydarar innan kmpetanseutvikling Rektrmøta er ein arena fr erfaringsutveksling Skulebesøk sm ein del av skuleeigars kvalitetssystem dialgbasert kvalitetsutvikling Balansert målstyring med eige målekart fr pplæringssektren vert brukt sm ein reiskap fr kvalitetsutvikling I bestillinga frå kntrllutvalet har dei fkusert på samspelet mellm vidaregåande pplæring g grunnskulen. Ut frå dette er det nærliggjande å velje ut siste kulepunkt i målrekka g første kulepunkt i strategirekka sm grunnlag fr å sjå på skuleeigars tilrettelegging i g av samspelet mt grunnskulen g dei partane sm deltek på det mrådet. Ei slik tilnærming er bunden pp av at det så langt i arbeidet med refrma, må vere viktigare å sjå på m samarbeid vert rganisert g praktisert enn å sjå på m frmene sm er valt fr samarbeidet er ptimale. 10

11 Kunnskap m effektiviteten i g av samarbeid er nk sm utviklar g tilpassar seg ver tid. Revisjnen finn det derfr sm rett å utsetje eventuelle vurderingar av dette til eit tidspunkt der refrma har gått seg til g funne si frm. Vi sit då att med at vi fr denne granskinga rettar merksemda mt krleis grunnlaget fr dialg mt grunnskulesystemet er lagt pp. Nettverk i Kunnskapsløftet Dei t viktige nettverka vi vil peike på her, er nettverket fr kmpetanseutvikling g KSnettverket. Nettverk fr kmpetanseutvikling Kmpetanseheving på breitt nivå er ein føresetnad fr å kunne gjennmføre g lukkast med refrma Kunnskapsløftet. Utdannings- g frskingsdepartementet har saman med Kmmunenes Sentralfrbund g sentrale rgan innan pplæring g med utgangspunkt i St.meld. nr 30 Kultur fr læring, utarbeidd ein eigen strategi fr kmpetanseutvikling i grunnpplæringa: Kmpetanse fr utvikling Der vert det peikt på at refrma krev ei ppfattande satsing på kmpetanseutvikling, g særleg då fr skuleleiarar, lærarar g instruktørar i lærebedriftene. Ein føresetnad fr å løyse ut slike midlar til kmpetanseheving, er at skuleeigarane utarbeider handlingsplanar fr kmpetanseutvikling. Denne planen skal m.a. gjere greie fr knkrete kmpetanseutviklingstiltak g eigenfinansieringa. Fylkesrådmannen har i april lagt fram slik handlingsplan fr Handlingsplanen er føresett lagt fram fr fylkestinget i juni. I denne planen vert det mellm anna vist til at det er skuleeigar si ppgåve å utvikle, vedta g gjennmføre planar fr kmpetanseutvikling i samarbeid med dei partane det gjeld. I praksis har dette resultert eit breitt samarbeid mellm fylkesmannen, fylkeskmmunen, kmmunane g Høgskulen i Sgn g Fjrdane. Frå handlingsplanen kan vi mellm anna trekke fram sm døme på samarbeidet mellm vidaregåande skular g grunnskulen eit punkt sm er nemnt sm Det 13.årige løpet. Der står det mellm anna (s.10): Dette betyr at samarbeidet mellm grunnskulen, vidaregåande skule g lærebedriftene/- næringslivet må styrkast. Det er viktig at ein har velfungerande nettverk fr samarbeid m t.d. rådgjeving, kmpetanseutvikling, hspitering, leiarpplæring, erfaringsutveksling g fagleg samarbeid (t.d. knytt til gjennmgåande læreplanar, prgramfag til val g prsjekt til frdjuping). Av handlingsplanen går det fram at dei samla kmpetanseutviklingsmidlane fr dei vidaregåande skulane i Sgn g Fjrdane er på 6,2 mill kr. Av dette er i verkant av 3 mill kr fylkeskmmunale midlar. KS-nettverket KS-nettverket fr pplæring femnar m alle nivåa fr pplæring i Sgn g Fjrdane. Det er eit strategisk frum fr dei kmmunale g fylkeskmmunale skule/barnehageeigarane i fylket 7 Sgn g Fjrdane fylkeskmmune: Kmpetanseutvikling i vidaregåande pplæring i Sgn g Fjrdane. Handlingsplan fr

12 der føremålet er å utvikle kmmunane g fylkeskmmunen til aktive g attraktive skuleeigarar. Sentralt i nettverket er rådmannsgruppa samansett av rådmennene i kmmunane g fylkesrådmannen. Leiar i rådmannsgruppa sit så i skuleutvalet. I dette utvalet sit gså fire skulesjefar frå grunnskulereginane Sgn, HAFS, Sunnfjrd g Nrdfjrd, g fylkesdirektør fr pplæring i fylkeskmmunen. Dette utvalet kan frståast sm ein premissgjevande lekk fr strategisk utvikling innan pplæring i fylket der så frum fr skule g barnehageutvikling er den perative lekken. I dette frumet sit representantar fr fylkesmannen, høgskulen g Utdanningsfrbundet saman med dei fire kmmunerepresentantane frå skuleutvalet g pplæringsavdelinga i fylkeskmmunen. Ein mdell fr dette samarbeidet er vist i figur 1. Dette nettverket fungerer m.a. sm eit frum fr alle dei sentrale aktørane fr iverksetjing g gjennmføring av Kunnskapsløftet kan utvikle g drøfte strategiar g tiltak fr kmpetanseutviklinga. Regin x Fylkesstyret RMU Skuleutval Regin y KS sentrale skulesjefnettverk Krdineringsmøte Fylkes- K K K K K kmmunen Utdanningsfrbundet Frum fr skuleutvikling FM Høgskulen Stat Figur 1: KS-nettverket fr pplæring i Sgn g Fjrdane (Kjelde: KS Sgn g Fjrdane) Effektiviseringsnettverk Sm døme på utspel g aktivitetar på nasjnalt plan sm er i gang nettpp fr å betre grunnlaget fr å frstå kva sm skjer innanfr den einskilde skule, vil vi vise til effektiviseringsnettverk sm KS i desse dagar inviterer til ppstartsmøte fr. Mellm måla sm er sett fr desse nettverka, kan vi trekke fram det sm skal få utdanningsleiinga i fylkesadministrasjnen g den einskilde skulen til å sjå eige handlingsrm, krrigere praksis g lære av kvarandre. Dette er eit tiltak sm kan vere viktig i høve den utfrdringa sm naudsynleg ligg i arbeidet med å krdinere læreplanane fr grunnskulen g vidaregåande. Vi har ver peikt på at det kan sjåast sm viktigare fr vidaregåande pplæring enn fr grunnskulane å få til 12

13 harmnisering av læreplanane. Eit peng i ein slik ubalanse er då kven sm vil stå sm pådrivar g kva resultata vert av prsessen vil grunnskulen tilpasse seg vidaregåande eller vert det mvendt? I eit slikt perspektiv kan det vurderast sm viktig at vidaregåande skular arbeider med å sjå eige handlingsrm g med det gså handlingsavgrensingar. Tilbdet m deltaking i slike nettverk er førebels ikkje gjeve fr Sgn g Fjrdane 8. Men å rette fkus mt aktive sjikt i gjennmføringa av Kunnskapsløftet, kan etter kvart gje grunnlag fr nyttig kunnskap g erfaringar fr arbeidet med å realisere refrma. Vurderingar g knklusjn Vurderingar Arbeidet i dette prsjektet har hatt grunnlag i dei følgjande tre prblemstillingane. I kva grad har fylkesrådmannen frmidla fylkestinget sitt vedtak m å tilpasse utdanninga i vidaregåande skule i høve til dei kmpetansebehv næringslivet g ffentleg frvaltning i fylket har i framtida? Krleis har rådgjevingstenesta ved dei vidaregåande skulane frmidla dette vidare til elevane? Dei vidaregåande skulane har ei viktig rlle sm initiativtakarar g drivkraft fr å få til eit tettare samarbeid mellm dei vidare skulane g grunnskulen. Krleis fungerer dei vidaregåande skulane i denne rlla? Frvaltningsrevisjn skil seg frå andre verktøy fr innsamling av infrmasjn gjennm at hvudppgåva er å sjå i kva grad vedtekne ppgåver vert gjennmført g gjev dei resultata sm er frventa. Slik skal revisjnen gje bidrag til klargjering av frventingar til, innhald i, gjennmføring av g erfaringar frå arbeidet med å løyse dei aktuelle ppgåvene. Ein grunnleggjande føresetnad fr å kunne gjennmføre revisjnen, er at innhaldet i ei ppgåve kan identifiserast. Dei t første prblemstillingane har vi funne rett å vurdere under eitt. Prblemstillingane er vurderte, tlka g avklarte fr å kunne nyttast sm grunnlag fr ein frvaltningsrevisjn. Ut frå den infrmasjnen vi har klart å få fram, finn vi eit avvik mellm dei frventingane vi frstår kntrllutvalet å ha g rådgjevarane sine arbeidsppgåver g det dei faktisk har. Dette viser mellm anna att i at vi ikkje har lukkast i å finne revisjnskriterium fr å kunne gjennmføre ein frvaltningsrevisjn med tema i samsvar med bestillinga. Med det fall grunnlaget fr vidare arbeid med den delen av prsjektet brt. Kunnskapsløftet er ei refrm sm er under innføring i vidaregåande skule. Dei kmande åra vil vidaregåande skule då vere prega av parallell utfasing av gammal rdning g innføring av ny rdning. Refrma har sm mål å etablere 13-årige utviklingsplanar fr elevane. Dette krev eit heilt anna samarbeid g samfunksjn mellm grunnskule g vidaregåande enn før. Sjølv m det er viktig å ha i mente at det må vere elevane g deira behv g interesser sm må ha første priritet, vil denne vergangsperiden mellm den gamle g den nye rdninga naudsynleg krevje nytenking g nyskaping. Ikkje minst vil det vere viktig at skulesystema vert tilført naudsynleg ny kmpetanse. Vi har nytta nettverksbygging sm indikatr fr 8 Sgn g Fjrdane er i april 2007 invitert til rienterings-/ppstartsmøte m igangsetting av effektiviseringsnettverk fr vidaregåande pplæring. Det er førebels ikkje teke stilling til eventuell deltaking. 13

14 samarbeidet partane i mellm. Granskingane vi har gjrt, tyder på at det er etablert nye arenaer fr samvirke der alle partar er med. Utan at vi har vre inne g granska krleis desse samarbeida fungerer i praksis, er inntrykket at dei ulike partane er innstilte g fkuserte på ppgåva. Knklusjn g tilråding Kunnskapsløftet er ei str g mfattande refrm sm invlverer mange partar g sm ikkje minst er retta mt nkre av dei viktigaste verdiane vi har i samfunnet, ungdmmen. Sjølv m arbeidet trekkjer med seg stre ressursar, krev refrma nye frmer fr samarbeid g samhandling. Dei endelege mdellane fr dette treng difr tid fr å finne si frm. Nettverk er ein indikatr på at grunnlag fr samarbeid er etablert. Slike er etablert i Sgn g Fjrdane, g det vert vurdert m fylket skal knyte seg til nye. Interesse utanfrå vil alltid kunne vere ein stimulans til framdrift g utvikling i arbeidet med ei ppgåve. Vi vil tilrå at kntrllutvalet på sikt vurderer behvet fr g eventuelle prblemstillingar fr eit frvaltningsrevisjnsprsjekt der Kunnskapsløftet står i sentrum. 14

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK Studieprgramnamn Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramnamn på bkmål Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Engelsk studieprgramnamn English

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Kva? Kvifor? Korleis?

Kva? Kvifor? Korleis? Kva? Kvifr? Krleis? Kva? Trasé Hamnsundsambandet skal gå med fyllingar g småbruer frå Hamnsund til Kalvøya g vidare via undersjøisk tunell til Kverve på Ellingsøya. Tidsbesparande Med ei slik løysing vil

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte: Møteprtkll Utval: Ungdmspanelet 2012-2013 Møtestad: Htel Unin Geiranger Dat: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00 Faste medlemer sm møtte: Åse Kristin Ask Bakke Sjur August Waagbø Marthe Emilie Hansen Peder Gjerstad

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer