Etablering og drift av kraftselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering og drift av kraftselskap"

Transkript

1 Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv Målselv Vi får Norge til å gro!

2 Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten alle småkraftverk og dei fleste minikraftverk er organisert som A/S Samvirkeselskap (SA) er mogleg Selskap med begrensa ansvar Vert regulert av samvirkelova DA-selskap selskap med delt ansvar Nokre mindre kraftverk er organisert som DA-selskap Enklare enn A/S, men større formell risiko. Ansvarleg selskap I praksis berre aktuelt for små mikrokraftverk Målselv

3 Når skal fallrettseigarane skipe selskapet? Planleggings- og konsesjonshandsamingstida er ofte lang Ikkje tenleg å skipe selskapet fleire å før det vert trong for det Konsesjonssøknader har ofte vore sendt frå Kraftselskapet SUS (selskap under stifting) Aksjeselskap vert formelt stifta i samband med at konsesjon vert gjeven. Grunneigarane bør ikkje søkje konsesjon i eige namn og skipa aksjeselskapet etter at konsesjon vert gitt Mogleg skattefelle viss grunneigarane får konsesjon og seinare skipar aksjeselskap til drifta Men har så langt ikkje vore problematisk i praksis Kan motverkast ved å skipe eit ansvarleg selskap (DA) Dette kan seinare omdannast skattefritt til A/S Målselv

4 Aksjelova har reglar for mellom anna: Virkeområde og avgrensing av ansvar Aksjonærane heftar berre for innskoten aksjekapital Stifting av aksjeselskap Stiftingsdokument med vedtekter Selskapskapital Generalforsamling Leiinga av selskapet Styre Dagleg leiar Utbyttebetaling Aksjelova er omfattande, men oversiktleg Målselv

5 Kor stor aksjekapital må til? Minstekravet etter aksjelova er kr Normalt krav til eigenkapital kan vere 20-30% Dette kan ofte vere kravet viss fallrettseigaren skal eige i lag med eit utbyggingsselskap Det er bra med solid eigenkapital, men evna til å reise kapital kan vere avgrensa blant fallrettseigarane Verdien av fallretten kan redusere trongen for eigenkapital Banken vil setje krav til storleik på aksjekapital i samband med finansieringa, avhengig av: Utbyggingskostnad pr. kwh Sikring av kraftpris, rente, m.v. Konkurransesituasjonen Målselv

6 Korleis går ein fram for å skipe selskapet? Advokatar, rekneskapsførarar og revisor kan vere gode rådgjevarar Men ikkje krav om spesiell bistand for å skipe selskap Aksjeselskapet må i alle høve ha ein revisor Nyttig informasjon finst på Selskapet er skipa når aksjonærane har oppretta og underteikna eit stiftingsdokument og vedteke vedtekter Selskapet skal meldast til føretaksregisteret i Brønnøysund innan 3 månader Målselv

7 Vedtekter krav til innhald Namnet på selskapet Kommunen der selskapet har forretningskontor Kva verkesemd selskapet skal drive Storleiken på aksjekapitalen og pålydande på aksjane Talet på styremedlemmer Dagleg leiing Saker som skal handsamast på generalforsamling Om eventuell registrering av aksjane i verdipapirregister Anna etter behov Målselv

8 Aksjonæravtale Vedtektene kan supplerast med ein underskriven, bindande avtale mellom aksjonærane Aksjonæravtalen kan innehalde rettar og pliktar aksjonærane har seg imellom Mellom anna reglar for overdraging av aksjar Det er aktuelt å tenkje gjennom korleis eigarsituasjonen kan utvikle seg gjennom ein 40 års periode Ynskje om å halde småkraftinntektene i bygda Ynskje om at kraftverksinntektene skal høyre til garden Fokus på korleis ein løyser generasjonsskifte Målselv

9 Styre Minst 3 medlemmer om aksjekapitalen er over 3 mill. kr. Elles ikkje krav Vert leia av styreleiar, vald av generalforsamling eller av styret sjølv Hovudoppgåve: Forvaltning og organisering av verksemda Saker vert normalt handsama i møte, og det vert ført protokoll over handsaminga i styret Styremedlemmene har personleg ansvar for vedtaka Dagleg leiar: Krav berre ved aksjekapital over 3 mill kr. Tilsett av og rapporterer til styret Målselv

10 Generalforsamling Årleg før 1. juli etterfølgjande år Handsamar: Årsrekneskap og årsmelding Utdeling av utbytte Høve til generalforsamling utan møte ved færre enn 20 aksjonærar Ekstraordinær generalforsamling kan haldast etter initiativ frå styret eller etter krav frå revisor eller aksjonærar med minst 1/10 av aksjekapitalen Målselv

11 Dagleg leiing og drift For eit godt planlagt kraftselskap er dagleg leiing og drift relativt enkel Selskapet kan ha dagleg leiar på deltid eller arbeidande styreleiar Om ynskjeleg kan mykje av leiingsfunksjonane setjast bort til dømes til ein rekneskapsførar Eigarane avtaler ofte tilsynsordningar der ein har vakt etter oppsette vekeplanar Rapporteringa av driftstilstand skjer elektronisk melding på mobil Mest arbeidskrevjande: Lauvrensk i inntaksdam i lauvfallstida Målselv

12 For meir informasjon/ dialog: Småkraftseminar Målselv Målselv Vi får Norge til å gro!

Fallrettar, grunneigarsamarbeid og avtalar

Fallrettar, grunneigarsamarbeid og avtalar Fallrettar, grunneigarsamarbeid og avtalar Småkraftseminar i Vrådal 24. mars 2010 Vrådal 24.03.10 1 Vi får Norge til å gro! Foredragshaldaren og småkraftprosjektet Prosjektleiar Terje Engvik 3-årig prosjekt

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT

JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT 1 Denne foldaren tek sikte på ein gjennomgang av ymse juridiske forhold knytt til ulike lokalsamfunnsprosjekt, alt frå organisering til reglar ein må halda seg til ved førebuing

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd ÅRSMELDING 2010 INNHALD 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd 9 Årsmelding for 2010 13 Årsrekneskap 2010 14 Notar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer