PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR SAMANDRAG I samsvar med skulebruksplanen g vedtak i Hrdaland fagskulestyre m sentralisering av Fagsklane i Hrdaland til t fagskular har administrasjnen i Opplæringsavdelinga arbeidd med ein verrdna plan fr prsessen vidare. Prsessen med å sentralisera Fagsklane i Hrdaland til t fagskular vil verte gjennmført i t fasar. Fase 1 vil verta gjennmført innan 1. august 2013, g dei sju fagskulane vil verta samrdna til tre fagskular. Nkre prsessar vil ha eit lengre tidsperspektiv, til dømes implementering av kvalitetssystemet ved dei maritime fagskulane g tilsettingsprsessen i høve til dei nye studiestadene. Målet er at dette skal vere klart til Tidsaspektet fr samrdninga mellm Bergen maritime fagskle g Austevll maritime fagskule vil gså avhenge av gdkjenningsprsessar i høve til Sjøfartsdirektratet, g tidspunktet fr samrdninga kan verte justert dersm Sjøfartsdirektratet tilrår eit lengre tidsperspektiv. Fase 2 vil verta gjennmført i samband med nytt bygg i Haugeveien i årsskiftet 2015/16, g dei t tekniske g maritime fagskulane vil verta slått saman til ein skule. Når fase 2 er gjennmført, vil det sleis vera ein helsefagskule g ein teknisk g maritim fagskule under Fagsklane i Hrdaland. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fagsklane i Hrdaland vert sentralisert g samrdna til tre fagskular frå 1. august Dei tre fagskulane vert Bergen maritime fagskle, Bergen tekniske fagskle g Fusa fagskule. a) Austevll maritime fagskule vert studiestad under Bergen maritime fagskle per 1. august 2013 under føresetnad av at Sjøfartsdirektratet gjev tilslutnad til tidsaspektet. b) Vss tekniske fagskule g Hjeltnes fagskule vert studiestader under Bergen tekniske fagskle. c) Fitjar fagskule vert studiestad under Fusa fagskule d) Fagskuletilbdet Akvakultur vert lagt til Bergen tekniske fagskle.

2 2. Hrdaland fagskulestyre vedtek å tilsetja følgjande administrative leiarar ved dei tre fagskulane: a) Anne Sjøvld de Lange ved Bergen maritime fagskule b) Trbjørn Tvedt ved Bergen tekniske fagskle c) Tr Jhannes Hjertnes ved Fusa fagskule Svein Heggheim pplæringsdirektør ansvarleg fr saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjnsleiar skule 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : I samsvar med skulebruksplanen g vedtak i Hrdaland fagskulestyre m sentralisering av Fagsklane i Hrdaland til t fagskular har administrasjnen i Opplæringsavdelinga arbeidd med ein verrdna plan fr prsessen vidare. Administrasjnen g styreleiar har hatt møte med NOKUT m krleis sentraliseringa vil kunna ha innverknad på NOKUT-gdkjenningane til fagskulane. NOKUT er svært psitiv til prsessen med å få ein tydelegare fagskulestruktur g seier det ikkje er naudsynt å søkje m vesentlege endringar med mindre det er tale m heilt nye studiestader eller endringar i læreplanane. Årsaka til dette er at NOKUT-gdkjenningane ligg under Fagsklane i Hrdaland g ikkje til den einskilde fagskule. NOKUT infrmerte gså m ulike måtar å rganisera fagskulane på g m styret si rlle g ansvar, jamfør infrmasjnen NOKUT gav til Hrdaland fagskulestyre 7. mai. Administrasjnen vil halda NOKUT ppdatert m prsessen med sentraliseringa framver, g eventuelle vesentlege endringar med bakgrunn i sentraliseringa vil verta handsama av NOKUT frtløpande. Prsessen med å sentralisera Fagsklane i Hrdaland til t fagskular skal gjennmførast i t fasar. Fase 1 vil verta gjennmført innan 1. august 2013, g fase 2 skal gjennmførast i samband med nytt bygg i Haugeveien ved årsskiftet 2015/16. Fase 1 - Sentralisering til tre fagskular - Austevll maritime fagskule vil verta studiestad under Bergen maritime fagskule. - Vss tekniske fagskule g Hjeltnes fagskule vil verta studiestader under Bergen tekniske fagskle. Det tekniske fagskuletilbdet Akvakultur vil gså verta administrativt lagt til Bergen tekniske fagskle. - Fitjar fagskule vil verta studiestad under Fusa fagskule. Det vert sleis ein helsefagskule, ein teknisk fagskule g ein maritim fagskule frå g med 1. august 2013, g mdellen under syner rganisasjnsstrukturen i fase 1. Organisasjnsstruktur fr Fagsklane i Hrdaland per 1. august Fase 2 Samanslåing til t fagskular - Bergen tekniske fagskle g Bergen maritime fagskle vert slått saman til ein teknisk g maritim fagskule. - Fusa fagskule vert ppretthalden sm helsefagskule 3

4 Organisasjnsstruktur fr Fagsklane i Hrdaland i 2015/16. Fase 1 I høve til fase 1 vil dei tre rektrane ved Fusa fagskule, Bergen maritime fagskle g Bergen tekniske fagskle verta tilsette av styret sm administrative leiarar fr dei respektive einingane. Dei fagskulane sm vert studiestader under ei større eining, vil i ein vergangsperide ha medansvar fr nkre ppgåver sm er knytte til gjennmføring av skuleåret. Desse ppgåvene mhandlar rapprtering til Vig g DBH, i tillegg til årsmelding til Hrdaland fagskulestyre. På sikt må ein vurdera kva ppgåver det er føremålstenleg å leggja administrativt til dei tre stre einingane avhengig av kva status den einskilde studiestaden har. Det vil seia m studiestaden er av meir fast karakter, eller m det er ein studiestad sm vert ppretta etter behv. Rapprtering til Vig g DBH Det er eitt rapprteringstidspunkt i starten av juli g eitt i september i høve til Vigrapprteringa, g studiestadene må framleis rapprtera inn data fr studentane sm er knytte til studiestaden i juli g kanskje i september. Rapprteringa til DBH innan 15. august 2013 sm mhandlar studentdata frå skuleåret 2012/13, må gså rapprterast frå studiestadene i høve til studentane dei har. Årsmeldingane til Hrdaland fagskulestyre Årsmeldingane sm skal handsamast i Hrdaland fagskulestyre 12. september 2013, mhandlar skuleåret 2012/13, g studiestadene Vss, Hjeltnes, Austevll g Fitjar må levere årsmelding fr dette skuleåret. Persnalet ved studiestadene Den einskilde fagskule g studiestad må saman med administrasjnen i Opplæringsavdelinga vurdera kva tilsettingsmdell sm er best i høve til sentraliseringa. Ein mdell kan vere at lærarane vert tilsett ved fagskulen, g ein annan mdell kan vere at fagskulen kjøper «pakkar» av den vidaregåande skulen sm er studiestad under ei av dei tre nye einingane. Det er viktig å få til ein gd prsess i høve til mrganisering av persnalet ved dei fagskulane sm vil verte studiestad, g tidsramma fr dette vil fr nkn av studiestadane strekkje seg utver 1. august sm er dat fr samrdninga. Det vil vere eit mål at mrganisering av persnalet er på plass innan Administrasjnen ved Opplæringsavdelinga vil saman med fagskulane laga ein plan fr gjennmføring i høve til persnalet, g persnalet vil verte rientert m prsessen så snart dette er klart, seinast innan starten av juli. 4

5 Under er det sett pp eit milepelskart sm syner tidsfristar fr nkre av prsessane knytt til sentraliseringa. Prsessane er: - Plan fr implementering Administrasjnen ved Opplæringsavdelinga vil i samarbeid med fagskulane lage ein plan fr implementering av sentraliseringa innanfr kvart fagmråde (teknisk, maritim g helse). I dette arbeidet inngår det ein plan fr krleis det faglege persnalet skal vere tilsett ved fagskulane. - Kvalitetssystem Bergen maritime fagskle g Austevll maritime fagskule må arbeida med å implementere eit felles kvalitetssystem basert på Bergen maritime fagskle sitt nverande system. - Øknmi Samrdning av øknmi ved dei tre hvudeiningane. - Skuleadministrativt system Grunna verlappande rapprtering frå skuleåra 2012/13 g 2013/14 må fagskulane sm vert studiestader gjere nk rapprtering etter 1. august Samtidig må det verte avklart i denne periden m nkre av studiestadene framleis skal ha ansvar fr rapprtering av studentdata knytt til studiestaden. - Persnale - Fagskulestruktur - Fase 2 Tilsetting av persnale ved hvudeiningane eller kjøp av pakkar frå dei vidaregåande skulane sm vert studiestad under ein av hvudeiningane. Bergen tekniske fagskle, Fusa fagskule g Bergen maritime fagskule vert tilbydarar av fagskuleutdanning under Fagsklane i Hrdaland med studiestader fleire stader i reginen. Plan fr implementering av fase 2 i sentraliseringa av Fagsklane i Hrdaland. Milepelskart fr prsessar i samrdninga fr Fagsklane i Hrdaland Juni Juli August September Oktber Nvember Desember Plan fr implementering Fagskulestruktur Kvalitetssystem Øknmi Skuleadm.system Persnale Fase 2 plan fr implementering Austevll maritime fagskule g Bergen maritime fagskle Sm nemnt vil Austevll maritime fagskule verte studiestad under Bergen maritime fagskule frå 1. august Av di Austevll vil vere ein fast studiestad sm driv desentralisert nautikkutdanning, vil det verte ein avdelingsleiar ved Austevll sm har hand m den daglege drifta, g sm vil ha persnalansvar fr dei fagleg tilsette ved studiestaden. Persnalet knytt til studiestaden vil anten verte tilsett ved Bergen maritime fagskle, eventuelt kan Bergen maritime fagskle kjøpe pakkar med lærekrefter av Austevll vidaregåande skule. Rektr ved Bergen maritime fagskle vil vere administrativ leiar fr både Bergen maritime g studiestaden på Austevll, g vil ha persnalansvar fr avdelingsleiar ved avdeling Austevll. 5

6 Både Bergen maritime fagskle g Austevll maritime fagskule har eit mfattande kvalitetssystem sm skal vere i tråd med STCW-knvensjnen fr dei maritime utdanningane. Begge fagskulane skal søkje Sjøfartsdirektratet m re-gdkjenning av dei maritime utdanningane innan 1. juli I tillegg føregår det ein revisjn ved Austevll maritime fagskule kr Sjøfartsdirektratet ventar at skulen skal lukke fleire avvik sm har vrte avdekka. NOKUT er gså invlvert i ein eigen prsess der dei vil sjå på kvaliteten i utdanninga ved Austevll maritime fagskule. Samrdninga mellm dei maritime fagskulane må derfr ta msyn til desse prsessane, g fleire tilhøve ved samrdninga vil ha eit lengre perspektiv enn 1. august Døme på dette er implementering av Bergen maritime fagskle sitt kvalitetssystem ved Austevll maritime fagskule g mrganisering av dei tilsette ved Austevll. Det er eit mål at dette vil vere på plass innan Tidsaspektet fr samrdninga mellm Bergen maritime fagskle g Austevll maritime fagskule innan 1. august 2013 vil vere avhengig av at prsessane knytt til Sjøfartsdirektratet g NOKUT ikkje vert vanskeleg å handtere. Dei maritime fagskulane g sekretariatet vil ha dialg med Sjøfartsdirektratet g NOKUT i saka. Dersm samrdninga vert vanskeleg i høve til revisjn g liknande, må ein vurdera utsetjing av tidspunkt fr samrdninga. Ved samrdninga av dei t maritime fagskulane vil det vere naudsynt å tilsette ein persn sm er ansvarleg fr dei maritime fagskulane sitt kvalitetssystem. Det må gså vurderast m denne persnen skal ha ansvar fr kvalitetssystemet ved dei maritime vidaregåande skulane i Bergen g Austevll i tillegg. Det kan vere føremålstenleg med ein felles ressurs i dette arbeidet fr å gjere kvalitetssystema meir like g handterlege i høve til framtidige revisjnar g krav i STCW-knvensjnen. Tilbdet Akvakultur sm i dag er ei utdanning sm Austevll maritime fagskule g Fusa fagskule samarbeider m, vil sm nemnt verte lagt administrativt til Bergen tekniske fagskle. Dette betyr at Bergen tekniske fagskle vil vere ansvarleg tilbydar, medan det faglege miljøet framleis skal vere på Austevll vidaregåande skule g Fusa vidaregåande skule. Meir detaljer m akvakulturtilbdet kan ein lesa lenger nede i saka m Fusa fagskule. Hjeltnes fagskule Hjeltnes fagskule vil verte studiestad under Bergen tekniske fagskle frå 1. august Hjeltnes vil vere ein fast studiestad fr tilbdet Arbrist, g det faglege miljøet vil halde til på Hjeltnes. På Hjeltnes vil det vere ein avdelingsleiar eller ein fagleg ansvarleg sm har hand m den daglege drifta av fagskuletilbdet, g sm vil vere ansvarleg fr det faglege persnalet knytt til fagskuletilbdet. Avdelingsleiar eller fagleg ansvarleg vil rapprtera til administrativ leiar ved Bergen tekniske fagskle i høve til stillingsprsent knytt til fagskulen. Vss tekniske fagskule Vss tekniske fagskule vil verte studiestad under Bergen tekniske fagskle frå 1. august Vss tekniske fagskule har tilbd m anlegg, både heiltid g nettstøtta. Bergen tekniske fagskle har tilbd innan bygg, g desse t fagskulane har samarbeidd m anleggsklassen på nett. Med samrdninga vil persnalet på Vss tekniske fagskule verte tilsett ved Bergen tekniske fagskle. Det vil verte ein fagleg ansvarleg tilsett ved Vss tekniske fagskule sm har ansvar fr fagskuletilbda ved studiestaden Vss, g sm vil rapprtere til avdelingsleiar ved Bergen tekniske fagskle. Fusa fagskule g Fitjar fagskule Det er allereie sett i gang eit arbeid fr sentralisering av helsefagskuletilbda til Fusa fagskule, g frå 1. august 2013 er Fusa fagskule ansvarleg tilbydar fr helsefagskuletilbda sm i dag ligg ved Fitjar fagskule. Fitjar fagskule vil halda fram sm ein av fleire studiestader under Fusa fagskule. Helsefagskuletilbda vert gjeve fleire stader i fylket etter kr det kjem søkjarar frå. I høve til persnalet sm i dag er tilsett ved Fitjar fagskule, vert det arbeidd fr at dei frå hausten av skal vere tilsett ved Fusa fagskule. Tilbdet Akvakultur er sm nemnt eit tilbd sm Fusa fagskule g Austevll maritime fagskule samarbeider m, g tilbdet vil n verte lagt administrativt til Bergen tekniske fagskle. Bergen tekniske fagskle vil vere ansvarleg tilbydar, medan det faglege miljøet framleis skal vere på Austevll vidaregåande skule g Fusa vidaregåande skule. I høve til akvakulturtilbdet vil Fusa g 6

7 Austevll sleis vere faste studiestadar. Av di lærarane ved akvakulturtilbdet er knytte til både fagskuletilbdet g vidaregåande utdanning, vil det verte naturleg at Bergen tekniske fagskle kjøper pakkar med lærekrefter frå Fusa vidaregåande skule g Austevll vidaregåande skule. Det faglege persnalet vil sleis framleis vere tilsett ved Fusa vidaregåande skule g Austevll vidaregåande skule. Sm ved Vss tekniske fagskule vil det vere naturleg at det vert tilsett ein persn sm har fagleg ansvar fr tilbdet ved ein av studiestadene. Bergen tekniske fagskle Bergen tekniske fagskle vil verte den einaste tekniske fagskulen under Fagsklane i Hrdaland frå 1. august 2013, med studiestader på Vss, Hjeltnes g Fusa/Austevll. Bergen tekniske fagskle vil ha det administrative g øknmiske ansvaret innanfr den ramma sm vert gjeve av Hrdaland fagskulestyre. Rektr ved Bergen tekniske fagskle vil vere administrativ leiar fr den tekniske fagskulen g vil sleis gså ha ansvar fr avdelingsleiarar/fagleg ansvarleg ved studiestadene. Avdelingsleiarane eller dei fagleg ansvarlege ved studiestadane skal rapprtere til administrativ leiar. Namn på fagskulane g studiestadene I prsessen med å sentralisera dei sju fagskulane til tre fagskular med fleire studiestader vil det vere naturleg å vurdera nye namn fr fagskulane. Det kan til dømes verta vurdert at mgrepet Fagsklane i Hrdaland vert ppretthalde, g at ein nytter namna Helsefagskule, Teknisk fagskle g Maritim fagskle m dei tre fagskulane. Samtidig har dei tre fagskulane skapt eit gdt mdøme under dei namna sm dei har i dag, g det kan vere viktig i høve til marknadsføring å ppretthalda desse namna. Sekretariatet vil difr føreslå at ei namneendring vert drøfta med både fagskulane g styret før ei endeleg avgjerd. Fagskulane sm vert studiestader, vil verta mtala sm avdelingar under ein av dei tre fagskulane. Til dømes vil Vss tekniske fagskule verta mtala sm Bergen tekniske fagskule, avdeling Vss. Likeeins vil Austevll maritime fagskule verta mtala sm Bergen maritime fagskule, avdeling Austevll. Prsessen sm er mtala i denne saka, har vre drøfta med rektrane ved fagskulane i møte 21. mai I tillegg er det sett pp eigne arbeidsmøte fr dei tekniske fagskulane g fr dei maritime fagskulane. 7

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-71 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-34 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap i RFF

Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap i RFF OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-28 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 17.03.2016 Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide

Detaljer

HÅ KONTROLLUTVAL ÅRSPLAN 2018

HÅ KONTROLLUTVAL ÅRSPLAN 2018 HÅ KONTROLLUTVAL ÅRSPLAN 2018 IS 23. nvember 2017 Innleiing Kmmunestyret har det øvste ansvaret fr kntrll g tilsyn i kmmunen. Kmmunestyret skal velje 1 eit kntrllutval sm har det løpande ansvaret fr kntrll

Detaljer

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11. Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II

Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II Saksframlegg Saksbehandlar: Ole I. Gjerald, Fylkesrådmannen, Sgn g fjrdane Sak nr.: 2015/1434-690 Saksgang Utval Saknr. Møtedat Fellesnemnda-AU 18.10.2018 Fellesnemnda 16.11.2018 Plitisk rganisering i

Detaljer

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Bergen tekniske fagskole Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8234-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyringsuttale

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-105 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 25.10.2017 Endring av forskrift for Samandrag I samband

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Kor mange av desse er det gjenomført medarbeidarsamtale med siste år? (angi antall - ikkje prosent)

Kor mange av desse er det gjenomført medarbeidarsamtale med siste år? (angi antall - ikkje prosent) HMS-rapprtering 2018 Driftseining (skle, mråde, avdeling) Skle Rektr/Leiar Oddgeir Overå HMS-krdinatr Gerd Henny Hvudvernembd Jhn Steinar Helde Vernembd (namn på alle vernembd) Jhn Steinar Helde Akan-kntakt

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Kor mange av desse er det gjenomført medarbeidarsamtale med siste år? (angi antall - ikkje prosent)

Kor mange av desse er det gjenomført medarbeidarsamtale med siste år? (angi antall - ikkje prosent) Brgund vidaregåande skle Dk. Id: 0.0.0 HMS Rapprt 2017 Rapprt HMS-rapprt 2017 Brgund vgs Driftseining (skle, mråde, avdeling) Skle Rektr/Leiar Jessie Strand Fagervll HMS-krdinatr Hvudvernembd Klaus Therkild

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

LOKAL PLAN FOR OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKULE

LOKAL PLAN FOR OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKULE VESTNES KOMMUNE LOKAL PLAN FOR OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKULE TRESFJORD OPPVEKSTSENTER Mål: Alle førskulebrna i barnehagen skal vere trygge ved vergangen frå barnehagen til skulen. Dei skal kjenne

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Jenny Følling, fylkesrdførar Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET KS haustknferanse i Sgn g Fjrdane Jenny Følling 03.11.2016 2 www.sfj.n Frmelt grunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak

Detaljer

MANDAT FOR FAGGRUPPE: T1 EIGEDOM OG EIGEDOMSFORVALTING

MANDAT FOR FAGGRUPPE: T1 EIGEDOM OG EIGEDOMSFORVALTING Faggruppe: Eigedm g eigedmsfrvaltning Mandatet er gitt av: Prsjektleiar i nye Ålesund Versjn dat: 22.03.2018 Overrdna styringsdkument «Slik bygger vi nye Ålesund» g dkumentet «Felles føringar fr alle delprsjekt

Detaljer

Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til vedtak.»

Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til vedtak.» Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 05.09.2017 Elizabeth Toft Erichsen (V) sette fram fylgjande forslag: «Ny innstilling: Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1383-12 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 19.04.2017 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

VALORDNING FOR STUDENT- OG TILSETTREPRESENTANT I HORDALAND FAGSKULESTYRE

VALORDNING FOR STUDENT- OG TILSETTREPRESENTANT I HORDALAND FAGSKULESTYRE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Seksjon for drift og utvikling Arkivsak 201112362-3 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2012 VALORDNING FOR STUDENT-

Detaljer

Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune

Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Saksframlegg Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, fylkesrådmannen, Sgn g Fjrdane Ole I. Gjerald, prsjektleiaren, Nye Vestland fylkeskmmune Sak nr.: 2018/16486-4 Saksgang Utval Saknr. Møtedat Fellesnemnda-AU

Detaljer

Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer

Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 18.11.2016 Tidspunkt: 09:00-11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Jakob

Detaljer

Avleveringsinstruks. - personregister. Gjeldande frå dato:

Avleveringsinstruks. - personregister. Gjeldande frå dato: Avleveringsinstruks - persnregister Gjeldande frå dat: 01.04.2017 Vert rullert dat: 01.04.2019 Retningslinjer fr avlevering av persnregistermateriale til Fylkesarkivet i Sgn g Fjrdane. Innhald 1. Innleiing...

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Orientering på allmøte/plitikardag Tre Eriksen, Fylkeshuset Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak

Detaljer

NY ORGANISERING AV OPPLÆRINGSSEKTOREN - HOVUDPROSJEKT

NY ORGANISERING AV OPPLÆRINGSSEKTOREN - HOVUDPROSJEKT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209344-1 SAKNR 33/12 Arkivnr. 520 Dato: 12. november 2012 Saksh. Vennesland, Eystein Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglementet

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2019/1670-8 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.04.2019 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes.

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes. Opplærings- og helseutvalet 16.01.07 Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte 25.01.07 vedtak ettersendes. INNSTILLING Hordaland fylkeskommune er positiv til ei lovendring som klargjer fagskoleutdanninga

Detaljer

Nytt val av medlemar til styret for Fagskolen i Hordaland

Nytt val av medlemar til styret for Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-140 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 02.10.2018 Fylkestinget 02.10.2018 Nytt val av medlemar til styret

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i Sgn g Fjrdane (brev 19.01.2016)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HMS rapport 2017 Nedenfor er en kopi av ditt svar på: HMS-rapportering 2017

HMS rapport 2017 Nedenfor er en kopi av ditt svar på: HMS-rapportering 2017 HMS rapprt 2017 Nedenfr er en kpi av ditt svar på: HMS-rapprtering 2017 Driftseining (skle, mråde, avdeling) Skle Rektr/Leiar Yngve Omenås, leder fr AMU er Anja Tuvik Rødset HMS-krdinatr Tr Andreas Dyrseth

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-75 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 24.03.2015 Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fagskulestyre v/styreleiar Roald Stenseide Voss den 13.desember 2013 Nedlegging av dagklassar ved Bergen Teknsiske fagskule avd. Voss innan fordjuping anlegg Me kunne lesa i saksdokumenta til

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

Prosjektmandat P4 Digitalisering

Prosjektmandat P4 Digitalisering Prsjektmandat P4 Digitalisering Innhald 1 Bakgrunn... 3 1.1 Om gjennmføring av prsjektet piltering sm kunnskapingsgrunnlag... 3 Innspel til strategiprsessen... 4 2 Organisering av prsjektet... 4 Prsjektgruppe...

Detaljer

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år.

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år. Årsmelding Fitjar Fagskule - 01 Helsefag- Eldreomsorg deltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar Fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført

Detaljer

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200903324-42 Arkivnr. 520 Saksh. Langaas, Eva Melvær Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.08.2011 RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR SAMANDRAG

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 28.09.2018 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-42 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 15.09.2016 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter

Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/85-1 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 31.01.2017 Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Møtereferat Administrativ styringsgruppe og leiargruppa

Møtereferat Administrativ styringsgruppe og leiargruppa Møtereferat 14.06.19 Administrativ styringsgruppe g leiargruppa Møtedat: 14.06.2019 Møtestad: Møterm Anga, Førde rådhus Møtt Stian Jakbsen Elin Enebakk Vernika Jamaris Huus Trill Anita Segtnan Lise Mari

Detaljer

Ferie/samanslåing sommaren 2013 Evaluering

Ferie/samanslåing sommaren 2013 Evaluering Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2013/2555-5 Dat: 03.10.2013 Ferie/samanslåing smmaren 2013 Evaluering EVALUERING - INFORMASJON TIL BARNEHAGANE 15.08.2013 Sm tidlegare meldt, må barnehagar,

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler Strategi- g utviklingsplan i Fjaler 2015-2017 Det har dei siste åra vre lagt ned str dugnadsinnsats i samband med anlegg g aktivitet i skigruppa. Både med msyn til ppbygging av anlegget, men g i samband

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer