ÅRSMELDING Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Innhald: Organisasjnskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsppgåver: Fylkeslag Lkallag Fylkeskmmunen Andre tiltak; 3xF, farge, frm, funksjn Bunadsdag Gjenstander g kntekst Hlmen Gard Nrdisk Treseminar Ung Husflid, Møre g Rmsdal Drift Avslutning g vegen vidare Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal fylke er tilsett i 100 % stilling i Nrges Husflidslag. Gjennm Møre g Rmsdal Husflidslag gir Møre g Rmsdal Fylkeskmmune øknmisk tilskt til stillinga. Kntrstaden er Parkgata 1, 6003 Ålesund Telefn: E-pst: Organisasjnskart, fylket Nrges Husflidslag ca medlemmer Møre g Rmsdal Husflidslag 1525 medlemmer Lkale husflidslag 32 lkallag Husflidsbutikker 4 butikkar Husflidshåndverkere 9 husflidshandverkarar

3 Strategisk plan Visjn Virksmhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsmråde Vi frmer framtida Vi styrker de levende husflidstradisjnene i Nrge kulturelt, ssialt g øknmisk Kvalitet, tradisjn, nærhet, skaperglede Husflidsfag g næring Opplæring, rganisasjnsutvikling g kmmunikasjn Hvedmål NH skal være ledende aktør i Nrge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi ppnå gjennm: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på g videreutvikle kunnskapen m, g ferdighetene innen tradisjnshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter sm gir skaperglede fr barn g unge. Videreutvikle nye husflidsprdukter i dagens frmspråk. Ivareta det tradisjnelle frmspråket. Næring Bedre rammebetingelsene fr prdusenter g salgsleddene. Økt kunnskap m kulturhåndverk i beflkninga. Økt fkus på husflidsprdukter g pplevelse knyttet til prduksjnen. Økt verdiskaping i prduksjn g salg.

4 Arbeidsmråde Kmmunikasjn Strategi Sørge fr gdt internt samarbeid i rganisasjnen mellm fylkeslag, knsulent, husflidshandverkar g husflidsbutikkar Tiltak /tiltaka Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Skildring av tiltaket /tiltaka: Husflidsknsulenten deltek på styremøte, årsmøtet g på andre arenaer initiert av eller saman med fylkeshusflidslaget. Mål: Utveksle infrmasjn, samarbeide m tiltak g vere bindeledd mellm fylkeslaget, lkale husflidslag g Nrges Husflidslag sentralt Styremøter g årsmøte: Husflidsknsulenten har delteke på 7 styremøte g på årsmøte fr Møre g Rmsdal Husflidslag i Ørsta. Organisasjnskurs: Årleg arrangerer Møre g Rmsdal Husflidslag rganisasjnskurs fr lkale husflidslag. Desse kursa går mgang i dei ulike delane av fylket g innhaldet er frskjellig rganisasjnsarbeid. I 2011 vart det arrangert kurs i Mlde g på Tingvll. Husflidsknsulenten hjelpte til med rganiseringa av kursa g var kurslærar på begge stadane. Innhaldet i desse kurs var ppbygging av rganisasjnen, vedtekter, strategisk plan g arbeidsppgåver til fylkeslaget g m tillitsvalde i lkale husflidslag. Tiltaket vidareførast. Kurshelg: Med tanke på sklering g ppdatering skipar fylkeslaget årleg til ei kurshelg på hausten fr medlemmar g andre persnar. Dette året best kurshelga av 4 ulike kurs; Strikkemiks, Nunfilt, Pulsvarmere i skinn g Heimeside fr husflidslag samt fletting i naturmateriale sm eit ekstraarbeid. Husflidsknsulenten hjelpte til med å skaffe kurslærarar, laga brsjyre g diverse anna planleggingsarbeid. Kurshelga hadde ca 30 deltakarar frå heile fylket, g husflidsknsulenten deltk på kursa med Nunfilt g Heimeside fr Husflidslag. Frå Organisasjnskurset, Mlde

5 Arbeidsmråde Kmmunikasjn Strategi Sørge fr gdt internt samarbeid i rganisasjnen mellm fylkeslag, lkallag, knsulent, husflidshandverkar g husflidsbutikkar Tiltak /tiltaka Lkale husflidslag Skildring av tiltaket /tiltaka: Husflidsknsulenten besøker lkale husflidslag rundt m i heile fylket med ulike emne. Det kan vere tema rganisasjnsarbeid, frskjelleg fagstff g aller helst tema sm er satsingsmråde i Nrges Husflidslag. Husflidsknsulenten gir husflidslaga tips g idear til arbeidstema, til kurslærarar g andre fagpersnar rundt m i fylket g elles bistår med råd g rettleiing. Mål: Vere bindeledd mellm ulike deler av rganisasjnen g bidra med infrmasjn g kmmunikasjn med lkallaga g lkallagsmedlemmer m aktuelle arrangement g hjelpe til med spørsmål m rganisasjnsmessig g fagleg karakter. Desse husflidslaga har hatt besøk av husflidsknsulenten i 2011: Ålesund Husflidslag, styremøte, tema m styrearbeid g arbeidsfrdeling. Veøy Husflidslag, tema m strikking g mntering. Sula Husflidslag, m fletting av hseband til herrebunad. Ålesund Husflidslag, temakveld m snrer g band. Ørskg Husflidslag, deltaking på 25 årsjubileum med demnstrasjn av sprang, utstilling. Nrddal Husflidslag, aktivitetsdag fr barn under Husflidsmessa i juli. Knsulenten aktiviserte barn til å lage hppetau med snrdreiar/reperbane. Det er 32 lkale husflidslag i Møre g Rmsdal, nesten kvar kmmune har eit husflidslag. Mange av desse er svært aktive g møtast frå ein gng per månad til ein gng per veke. Det kan vere temakveldar, medlemsmøte, turar, utstillingar, messe g møte i spesialgrupper sm knivgruppe, quiltegruppe, tregruppe g vevgruppe g Ung Husflid gruppe. Nkre av desse har fast lkale med eiga vevstve. Andre husflidslag har mindre aktivitet g eit par husflidslag har slitt med å skaffe leiar til lkallaget dette året.

6 Arbeidsmråde: Kmmunikasjn Strategi Sikre infrmasjn til g gd dialg med plitikarar g ffentlige administrasjn i fylker g kmmunar Tiltak/tiltaka Fylkeskmmunen Skildring av tiltaket /tiltaka: Sende infrmasjn til g delta på aktuelle arrangement initiert av fylkeskmmunen. Mål: Ha eit gdt samarbeid med fylkesplitikarar g administrasjn. I 2011 deltk knsulenten på Fylkeskulturknferansen i Mlde der tema var Heilskapleg stadsutvikling - kultur i sentrum. Møre g Rmsdal Fylkeskmmune gir via Møre g Rmsdal Husflidslag øknmisk støtte til stillinga sm husflidsknsulent, g knsulenten rapprterer med årsmeldinga til fylkeskmmunen.

7 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Lage g videreutvikle arenaer fr kunnskap, dugleik g skaperglede Tiltak /tiltaka 3xF, farge, frm,funksjn Skildring av tiltaket /tiltaka: Nrges Husflidslag er i startfasen på satsingsmråde 3xF - frm, farge, funksjn. Ei prsjektgruppe har kme gdt i gang med tiltaka under satsingsmrådet, g husflidsknsulentane har fått tildelt verktøy, tips g idear fr å føre prsjektet ut i distrikta til medlemsgruppene. Mål: Bevisstgjøring g kmpetanseheving innen frm, farge, funksjn i alle nivåer av rganisasjnen. Delmål: I 2014 skal alle ansatte i Nrges Husflidslag ha et bevisst frhld til hvrdan Nrges husflidslag kmmuniseres g presenteres utad. Det skal arbeides fr at alle medlemsgrupper skal ppnå same bevisstgjøring. I 2014 skal alle medlemmer i Nrges Husflidslag ha en tydelig bevisst hldning til bruk av farge, frm g funksjn i husflids- g håndverkarbeid. Husflidsknsulenten har vre samtalepartnar, har kme med innspel g tilbakemeldingar til prsjektgruppa. På tampen av året har knsulenten planlagt krleis ein skal frmidle det fyrste tema, farge, ut til lkallaga, fylkeslaget, butikkane g handverkarane i Møre g Rmsdal. Lkallaga har fått tilbd m fredrag på medlemskveldar g tema farge vil bli tatt pp på arrangement sm årsmøte g samarbeidsmøte. Vidare har husflidsknsulenten gså laga til mdellar til bruk i frmidlinga g tilpasse pwer-pint versjnen m fargar til lkale frhld. Denne gjennmføringa vert gjrt i 2012.

8 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Lage g vidareutvikle arenaer fr kunnskap, ppøving g skaperglede Tiltak /tiltaka Bunadsdag Skildring av tiltaket /tiltaka: Møre g Rmsdal Husflidslag var 25 år i 2011, g i samband med det ville fylkeshusflidslaget markere jubileet ved å sette fkus på bunader g flkedrakter frå fylket. Ut på hausten vart det i samarbeid med Husflidsknsulenten, skipa til ein temadag. Mål: Synleggjere fylkeshusflidslaget, auke kunnskapen m bunader g flkedrakter frå fylket. Laurdag 1. ktber vart temadagen arrangert, g den hadde ulike vinklinga til tema bunad g flkedrakter sm; utstillingar, ulike fredrag m bunad g flkedrakter, minikurs g demnstrasjnar av teknikkar knytt til brderi. I frkant hadde husflidsknsulenten vre med å planlegge dagen saman med fylkeshusflidslaget. Ein hadde invitert prdusentar sm Husfliden i Ålesund, Mlde, Kristiansund g Surnadal g Rmsdalsmuseet til å lage utstilling g å presentere prdukta sine. Desse km med bunadspåkledde dukke til damer, menn, jenter g gutar, diverse bunadstilbehør, brsjyre fr utdeling mm, g nk stilte gså pp i eigne bunader g flkedrakter. Det var rydda plass til infrmasjnsbrd der ein kunne få pplysningar m bunadspplæringa, demnstrasjn g pplæring i kvitsaum frå Nrdmøre g henting av flamma band til herrebunaden. Midt på dagen var det frdrag m Drakthistrie frå Rmsdal, Lin g bunader frå Nrdmøre g Bunadshistrie frå Sunnmøre. I frkant hadde Husflidsknsulent laga til brsjyre g plakat sm vart marknadsført til alle husflidslaga, husflidsbutikkane g handverkarane. Husflidsknsulenten hadde gså laga pressemelding sm vart sendt ut til dei største avisene g anna media i fylket. Etter frventningane g arbeidet sm var lagt ned på førehand, var det dessverre litt lite deltaking, men dei sm var tilstade fekk ei gd innføring i bunader g flkedrakter frå Møre g Rmsdal. Tiltaket er avslutta.

9 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innan våre fagfelt på alle utdanningsnivå. Tiltak /tiltaka Gjenstander g kntekst Skildring av tiltaket : NTNU i samarbeid med Studiefrbundet Kultur g Tradisjn har starta eit nytt 15 pengs studium sm heiter Gjenstander g kntekst. Studie vil gi innføring i histrisk flkekunst g vidareføring av dette til nyare tid. Gjennm praktiske øvingar vil ein få trening i å analysere gjenstander g gjenstandsgrupper. Husflidsknsulenten deltk på dette studie i Trndheim i Mål: Få meir kunnskap m gjenstandskulturen i Nreg, g sette den inn i ein histrisk samanheng. Gjennm 4 samlingar på studie i Trndheim har husflidsknsulenten fått ei auka g djupare frståinga av gjenstandskulturen i Nreg. Frutan frlesingar av frskjellige persnar best studiet i praktiske øvingar i gjenstandsanalyse, besøk hs ulike tradisjnshandverkarar/ tradisjnsberarar g ppgåveskriving. Fr å innhente meir kunnskap, vitja knsulenten tradisjnsberarar i fylket g registrerte fleire senger g andre tekstilar. Resultatet vart ppgåva Sengetekstilen seng før g n, m krleis ein gamal g tradisjnell sengetekstil har blitt mfrma til eit mderne veggteppe. Studie vart avslutta med eksamen ut på hausten 2011.

10 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Vidareutvikle pplæringa i husflid gjennm handlingsbren kunnskap. Tiltak /tiltaka Hlmen Gård Skildring av tiltaket: Planleggje g gjennmføre ca 20 vaksenpplæringskurs på Hlmen Gård, Gjerstad fr en kurssesng sm varer frå ca 1.kt til 15. nvember. Mdulbaserte kurs i bunadsaum g vev sm kan føre fram til fagbrev, vil gså bli tilbydd utanm hvudsesngen. Mål: Nrges Husflidslags kurs på Hlmen Gård skal ha nasjnal interesse g støtte pp under rganisasjnens satsingsmråder. Fr å utnytte kapasiteten på stedet er det ønskelig at det i samme tidsperide gså tilbys alminnelige fritidskurs. Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal g husflidsknsulenten i Vestfld hadde ansvar fr å planleggje g gjennmføre kurs på Hlmen Gård. Våren gjekk med til å planleggje kursa g gjere avtalar med kurslærarane, mm. Vi fekk hjelp av Husflidsknsulenten i Sør-Trøndelag til å ppdatere brsjyra før den vart sendt ut i april mai. Kurssesngen dette året var planlagt å starte 21. ktber g best av 16 kurs frdelt ver 4 helger. Desse kurs var planlagt: småting av skinn, pilfletting, ølhøne, smikurs (2 stk), Ung Husflid, strikking, uthling av trau, vtter g vanter, brikkevev, trådsløyd, tusen g en sting (brderi), engelsk brderi, julekurset krne, krans, hjerte engel, lefse g flatbrød, nisse g englekurs. Dessverre måtte alle kursa avlysast frdi vertskapet på kursstaden trakk seg frå avtalen like før kurssesngen skulle starte, g det vart umgleg å skaffe til veie nytt vertskap på krt tid. Hlmen Gård har gså vre ein kursstad fr mdulkurs i bunadtilvirke g vev sm Studiefrbundet Kultur g Tradisjn i samarbeid med Nrges Husflidslag g Nregs Ungdmslag har vre ansvarleg fr. Desse kursa vart gjennmført ved å flytte dei til andre stader i landet. Det er uavklart kva sm vil skje med Hlmen Gård sm kursstad fr Nrges Husflidslag, men det er bestemt at ei ikkje skal arbeide med ein ny kurssesng i 2012.

11 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Vidareutvikle pplæringa i husflid gjennm handlingsbren kunnskap. Tiltak /tiltaka Nrdisk treseminar Skildring av tiltaka: Nrdisk treseminar er eit samarbeid mellm Nrges Husflidslag g Senter fr bygdekultur AS, Dvre. Treseminar er lagt til Bygningshistrisk Park, Hjerleid v.g.s g Tftem Turiststasjn, Dvre. Tema har vre relatert til treet sm materiale, gamle handverksteknikkar g bruk av tradisjnelt verktøy, alt med str vekt på det praktiske. Teri har kme sm eit utfyllande supplement. Treseminaret har hatt eige verkstadtilbd til barn, g i 2011 gså til ungdm med bygging av ei stavkirke i miniatyr. Husflidsknsulent i Oppland har vre prsjektansvarleg. Mål: Vidareføre g spreie gamal kunnskap m skg, materiale, bruk av verktøy g manuelle arbeidsteknikkar sm er i ferd med å frsvinne både til vaksne g yngre generasjnar. På grunn av brått påkme sjukdm måtte husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal saman med andre på krt varsel steppe inn g hjelpe til med gjennmføring av arrangementet. Knsulenten hadde ansvaret fr aktiviteten til ungdmmane, g gjekk elles til hånde der det var behv under heile arrangementet sm hadde i alt 147 deltakande frdelt på 14 kurs. Frå Nrdisk treseminar 2011

12 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Arrangere kurs fr instruktørar sm frmidlar husflid til barn g unge Tiltaka Ung husflid sentralt g i Møre g Rmsdal Skildring av tiltaket: Husflid fr barn g ungdm, Ung husflid, er eit satsingsmråde g priritert arbeidsppgåve. Mål: Sentrale g lkale tiltak: Vere diskusjns- g samtalepartnar med barne- g ungdmsknsulenten i Nrges Husflidslag. Utvikle arbeid med barn, lage samlingar g kurs fr vaksne sentralt g reginalt. Utvikle inspirasjns- g skleringskurs fr barneinstruktørar Planlegge kurs våren 2012 fr barneinstruktørar i regin midt-nreg. Vere kurslærar/ instruktør innan ulike aktivitetar fr barn i andre grupperingar enn Nrges Husflidslag. Husflidsaktivitetar sm gir skaparglede er ein del av alle barn g unge si læring. Delmål: Mtivere lkallaga til å danne barnegrupper g frmidle husflid til barn. Frmidle kmpetanse, pedaggikk g metdikk til vaksne sm arbeider med husflidsfag fr barn, i Nrges Husflidslag g eksternt. Knsulenten har gjennm heile året vre samtale- g diskusjnspartnar fr barne- g ungdmsknsulenten i Nrges Husflidslag. Knsulenten har planlagt g gjennmført 4 spikkekurs på Leirskulen på Gjermundnes. Til saman deltk 117 elevar på desse spikkekursa. Elevane km frå det øvste trinnet i barneskulen, g dei hadde strt sett lite erfaring med å spikke/smi. På kurset spikka elevane kakestikker, veggkrkar g pinneringspel (ei gamal leike) g fekk innføring i ulike spikkegrep g gd knivbruk. I juni var husflidsknsulenten kurslærar fr ein dag fr 12 ungar på Fylkesleiren til 4H, Gjermundnes. Ungane fekk innføring i spikkegrep g gd knivbruk frutan å kunne lage seg blyant, pinneringspel, smykke, eggeglas, eller kakestikke. Gimber g Katta slår til igjen, - kurs fr barneinstruktørar frå regin midt-nreg. På seinhausten starta husflidsknsulenten samen med fylkeslaget planlegginga av kurset fr barneinstruktørar. Dette midtnrske arrangementet sm går på mgang i dei 3 fylka, vert arrangert fr femte gngen. Kurshelga er lagt til Surnadal våren Husflidsknsulenten har skaffa kurslærarar g laga brsjyre sm er lagt på nettet g frmidle til husflidslag i Møre g Rmsdal, Nrd - g Sør Trøndelag. I Møre g Rmsdal er det 32 lkale husflidslag, g av desse har dei fleste tilbd fr barn på ein eller annan måte. Mange lkallag har faste tilbd til både

13 barnemedlemmer g ikkje barnemedlemmer ein peride på hausten g ein peride på våren, mens nkre lkallag har meir spradiske tilbd fr barn. Ved årsskiftet hadde Møre g Rmsdal 143 barnemedlemmer (0-14 år) g 44 ungdmsmedlemmer (14-26 år).

14 Drift: Fellessamlingar: Knsulent g persnalsamling: april, Værnes Samlinga var tdelt, g delvis saman med sekretærar g leiarar i fylkeshusflidslaga. Tema var samarbeid, nye satsingsmråde, 3xF, frm -farge - funksjn, m kreative metdar g driftsppgåver. Persnalsamling: september, Osl Wrkshp m infrmasjn g kmmunikasjn, driftsppgåver g inf m ulike satsingsmråde. Faglig utvikling: I regi av Rauma Husflidslag deltk husflidsknsulent på kurs i fletting av levande pil. Kurset gjekk ver ei helg, g ein fekk lære ulike flettemetdar. Det vart laga frskjellige ppsatsar, skulpturar, prtal, gjerde g flettverkshytte i fersk pil. Sektrarbeid: Knsulenten er leiar fr sektr fr husflidsfag g har ansvar fr arbeidsplanlegging, budsjettering, rapprtering, drift g persnalansvar i sektren. Husflidsknsulenten sitt ansvar er gså å planleggje g gjennmføre tiltak g arbeidsppgåver i Strategisk plan sm ligg til sektren g å kmmunisere desse internt g eksternt. I 2011 var det 6 medarbeidarar i husflidsfagssektren. Dette året har vi hatt 4 sektrmøte, eitt av desse var i kmbinasjn med besøk på ei handverksmesse i Lndn. Telefnmøte har sektren ca ein gng per månad g elles ved behv. I leiarteamet samarbeider husflidsknsulenten med administrerande direktør, dei 2 andre sektrleiarane, leiar fr fellestenesta g barne- g ungdmsknsulenten. Knsulenten deltek på leiarmøta g spelar ei aktiv rlle i rganisasjnen si strategiutvikling. Sektrleiaren rapprterer tiltak g aktivitetar i sektren til styret ca 1 gng per kvartal. Det har blitt gjennmført 6 leiarmøte i 2011 frutan telefnmøte ca kvar 14. dag. Driftsrutine: Husflidsknsulenten rapprterer m ressursbruk i krner kvar månad, ressursbruk i tid kvart kvartal g statusrapprt i høve til arbeidsplan kvart halvår. Arbeidsplanen vert lagt på bakgrunn av tiltak sm er vedteke i Strategisk plan på Landsmøte. Service g henvendelse Gjennm heile året får husflidsknsulenten mange telefnar g e-pstar med spørsmål frå medlemmar, lkallag, privatpersnar, andre rganisasjnar g næringsdrivande. Etter beste evne vert det gitt hjelp g svar på desse spørsmåla. Næring Husflidsknsulenten har i liten grad arbeid med næring dette året. Det har blitt gitt råd g rettleiing til næringsdrivande etter henvendelse. Knsulenten har i tillegg vitja husflidsmesse i Tennfjrd, Rennebumartnan, Berkåk g deltek på næringsseminar i Trndheim. Tredreiarbåten har gså vre besøkt samt ei frkleutstilling i Mlde.

15 Avslutning / vegen vidare: Dei aller fleste husflidslaga i Møre g Rmsdal har tilbd til barn på ein eller annan måte. Etter kvart har fleire husflidslag gått ver frå å ha meir spradiske aktivitetar til barn, til å ha faste tilbd fr denne aldersgruppa. Lkallaga har gjerne aktivitetar på hausten g våren, g dei arbeider med ulike tekstile aktivitetar g arbeid i materiale tre. Hvudsakleg er det jenter sm deltak, men eit lkallag har hvudvekt på gutar med sitt tilbd m junirsløyd. Med desse faste tilbda er det lettare å verve ungane sm barnemedlemmar. I Møre g Rmsdal var det ved årsskifte 143 barnemedlemmar nk sm er ei auke på ca 40 % i høve til året før. Talet på ungdmsmedlemmar er stabilt. Ved at lkallaga har desse tilbda fr barn, er det med på å halde den levande husflidstradisjnen i livet g utvikle det til nye generasjnar. Ei arbeidsppgåve kmande år, vil vere å frtsette denne utviklinga med tilbd til barn i lkallaga. Ei ny utfrdring vil bli å lage tilbd fr ungdmmar. Når ein gjennm fleire år har hatt mglegheit til å reise rundt i fylket g vitje husflidslag, kan ein ikkje anna enn å bli impnert ver arbeidet sm mange legg ned i husflidslaget sitt. År etter år kan ein treffe att nkre av dei same persnane. Det er damer, g nkre menn, sm er dyktige fagpersnar g bærer med seg str kunneskap g ein uvurderleg tradisjn. Dei stiller pp på møter g andre arrangement fr å lære nytt g å hente inspirasjn til å utvikle seg vidare. Dei deler gjerne av kunnskapen sin til andre vaksne g til barn g andre sm er interessert. I det ffentleg rmmet er dei kanskje lite synlege, men i det lkale husflidslaget har dei gjerne lagt ned ein str arbeidsinnsats gjennm fleire år. Sjølv m ein rundt m i Møre g Rmsdal kan finne mange dyktig fagpersnar, har gså desse saman med andre behv fr påfyll. Det landsmfattande prsjektet 3xF har sm mål bevisstgjering g kmpetanseheving i frm, farge, funksjn i husflids- g handverksarbeid. Å føre dette prsjektet ut til dei ulike medlemsgruppene vert difr ei viktig arbeidsppgåve kmande år. Takk til alle dyktige husflidsdamer g menn fr innsatsen gjennm mange år, g takk til alle fr alt samarbeid i Ålesund, 31. des. 2011, Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal Randi Hle

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte: Møteprtkll Utval: Ungdmspanelet 2012-2013 Møtestad: Htel Unin Geiranger Dat: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00 Faste medlemer sm møtte: Åse Kristin Ask Bakke Sjur August Waagbø Marthe Emilie Hansen Peder Gjerstad

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Rådgjevingstenesta i vidaregåande skule NOTAT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2007 Frrd Refrma Kunnskapsløftet er eit løft. Målet er at vi skal prøve å få i det minste all rganisert

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktivitet g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK Studieprgramnamn Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramnamn på bkmål Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Engelsk studieprgramnamn English

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2 Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hvudprsjekt fase 3 Vidareføring etter hvudprsjekt fase 2 01.07.2014 30.06.2016 Eit prsjekt i samarbeid mellm KS/kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde Telemedisin Sgn

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni»

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni» Sluttrapprt «Fysiterapi ved dystni» 2014-2016 Bakgrunn fr prsjektet g målsetting: Dystni er den nest hyppigste nevrlgiske bevegelsesfrstyrrelse sm gir ufrivillige bevegelser, sannsynligvis ligger prevalenstallene

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen Frum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesserganisasjn med frmål å arbeide fr mdernisering av Bergensbanen g bygging av Ringeriksbanen sm vedteke av Strtinget i 1992. Medlemmene i frumet er kmmunane g

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR Kriminalteknikk: Mdul 3A 5 studiepeng Gdkjent i høgsklestyret 17. ktber 2012 Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 1. Innleiing Den kriminaltekniske etterfrskinga

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Fylkesrådmannen rår Hovudutval for plan og næring til å gje slik tilråding:

Fylkesrådmannen rår Hovudutval for plan og næring til å gje slik tilråding: Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingebrg Lysne Mcevy, Næringsavdelinga Sak nr.: 08/1140-34 Melding m kystskgbruket 2015 Fylkesrådmannen rår Hvudutval fr plan g næring til å gje slik tilråding: Hvudutval

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer