ÅRSMELDING Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Innhald: Organisasjnskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsppgåver: Fylkeslag Lkallag Fylkeskmmunen Andre tiltak; 3xF, farge, frm, funksjn Bunadsdag Gjenstander g kntekst Hlmen Gard Nrdisk Treseminar Ung Husflid, Møre g Rmsdal Drift Avslutning g vegen vidare Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal fylke er tilsett i 100 % stilling i Nrges Husflidslag. Gjennm Møre g Rmsdal Husflidslag gir Møre g Rmsdal Fylkeskmmune øknmisk tilskt til stillinga. Kntrstaden er Parkgata 1, 6003 Ålesund Telefn: E-pst: Organisasjnskart, fylket Nrges Husflidslag ca medlemmer Møre g Rmsdal Husflidslag 1525 medlemmer Lkale husflidslag 32 lkallag Husflidsbutikker 4 butikkar Husflidshåndverkere 9 husflidshandverkarar

3 Strategisk plan Visjn Virksmhetsidè Kjerneverdier Kjerneaktivitet Arbeidsmråde Vi frmer framtida Vi styrker de levende husflidstradisjnene i Nrge kulturelt, ssialt g øknmisk Kvalitet, tradisjn, nærhet, skaperglede Husflidsfag g næring Opplæring, rganisasjnsutvikling g kmmunikasjn Hvedmål NH skal være ledende aktør i Nrge innen: Handlingsbåren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Dette skal vi ppnå gjennm: Kjerneaktivitet: Husflidsfag Ta vare på g videreutvikle kunnskapen m, g ferdighetene innen tradisjnshåndverk. Tilby flere husflidsaktiviteter sm gir skaperglede fr barn g unge. Videreutvikle nye husflidsprdukter i dagens frmspråk. Ivareta det tradisjnelle frmspråket. Næring Bedre rammebetingelsene fr prdusenter g salgsleddene. Økt kunnskap m kulturhåndverk i beflkninga. Økt fkus på husflidsprdukter g pplevelse knyttet til prduksjnen. Økt verdiskaping i prduksjn g salg.

4 Arbeidsmråde Kmmunikasjn Strategi Sørge fr gdt internt samarbeid i rganisasjnen mellm fylkeslag, knsulent, husflidshandverkar g husflidsbutikkar Tiltak /tiltaka Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre arrangement Skildring av tiltaket /tiltaka: Husflidsknsulenten deltek på styremøte, årsmøtet g på andre arenaer initiert av eller saman med fylkeshusflidslaget. Mål: Utveksle infrmasjn, samarbeide m tiltak g vere bindeledd mellm fylkeslaget, lkale husflidslag g Nrges Husflidslag sentralt Styremøter g årsmøte: Husflidsknsulenten har delteke på 7 styremøte g på årsmøte fr Møre g Rmsdal Husflidslag i Ørsta. Organisasjnskurs: Årleg arrangerer Møre g Rmsdal Husflidslag rganisasjnskurs fr lkale husflidslag. Desse kursa går mgang i dei ulike delane av fylket g innhaldet er frskjellig rganisasjnsarbeid. I 2011 vart det arrangert kurs i Mlde g på Tingvll. Husflidsknsulenten hjelpte til med rganiseringa av kursa g var kurslærar på begge stadane. Innhaldet i desse kurs var ppbygging av rganisasjnen, vedtekter, strategisk plan g arbeidsppgåver til fylkeslaget g m tillitsvalde i lkale husflidslag. Tiltaket vidareførast. Kurshelg: Med tanke på sklering g ppdatering skipar fylkeslaget årleg til ei kurshelg på hausten fr medlemmar g andre persnar. Dette året best kurshelga av 4 ulike kurs; Strikkemiks, Nunfilt, Pulsvarmere i skinn g Heimeside fr husflidslag samt fletting i naturmateriale sm eit ekstraarbeid. Husflidsknsulenten hjelpte til med å skaffe kurslærarar, laga brsjyre g diverse anna planleggingsarbeid. Kurshelga hadde ca 30 deltakarar frå heile fylket, g husflidsknsulenten deltk på kursa med Nunfilt g Heimeside fr Husflidslag. Frå Organisasjnskurset, Mlde

5 Arbeidsmråde Kmmunikasjn Strategi Sørge fr gdt internt samarbeid i rganisasjnen mellm fylkeslag, lkallag, knsulent, husflidshandverkar g husflidsbutikkar Tiltak /tiltaka Lkale husflidslag Skildring av tiltaket /tiltaka: Husflidsknsulenten besøker lkale husflidslag rundt m i heile fylket med ulike emne. Det kan vere tema rganisasjnsarbeid, frskjelleg fagstff g aller helst tema sm er satsingsmråde i Nrges Husflidslag. Husflidsknsulenten gir husflidslaga tips g idear til arbeidstema, til kurslærarar g andre fagpersnar rundt m i fylket g elles bistår med råd g rettleiing. Mål: Vere bindeledd mellm ulike deler av rganisasjnen g bidra med infrmasjn g kmmunikasjn med lkallaga g lkallagsmedlemmer m aktuelle arrangement g hjelpe til med spørsmål m rganisasjnsmessig g fagleg karakter. Desse husflidslaga har hatt besøk av husflidsknsulenten i 2011: Ålesund Husflidslag, styremøte, tema m styrearbeid g arbeidsfrdeling. Veøy Husflidslag, tema m strikking g mntering. Sula Husflidslag, m fletting av hseband til herrebunad. Ålesund Husflidslag, temakveld m snrer g band. Ørskg Husflidslag, deltaking på 25 årsjubileum med demnstrasjn av sprang, utstilling. Nrddal Husflidslag, aktivitetsdag fr barn under Husflidsmessa i juli. Knsulenten aktiviserte barn til å lage hppetau med snrdreiar/reperbane. Det er 32 lkale husflidslag i Møre g Rmsdal, nesten kvar kmmune har eit husflidslag. Mange av desse er svært aktive g møtast frå ein gng per månad til ein gng per veke. Det kan vere temakveldar, medlemsmøte, turar, utstillingar, messe g møte i spesialgrupper sm knivgruppe, quiltegruppe, tregruppe g vevgruppe g Ung Husflid gruppe. Nkre av desse har fast lkale med eiga vevstve. Andre husflidslag har mindre aktivitet g eit par husflidslag har slitt med å skaffe leiar til lkallaget dette året.

6 Arbeidsmråde: Kmmunikasjn Strategi Sikre infrmasjn til g gd dialg med plitikarar g ffentlige administrasjn i fylker g kmmunar Tiltak/tiltaka Fylkeskmmunen Skildring av tiltaket /tiltaka: Sende infrmasjn til g delta på aktuelle arrangement initiert av fylkeskmmunen. Mål: Ha eit gdt samarbeid med fylkesplitikarar g administrasjn. I 2011 deltk knsulenten på Fylkeskulturknferansen i Mlde der tema var Heilskapleg stadsutvikling - kultur i sentrum. Møre g Rmsdal Fylkeskmmune gir via Møre g Rmsdal Husflidslag øknmisk støtte til stillinga sm husflidsknsulent, g knsulenten rapprterer med årsmeldinga til fylkeskmmunen.

7 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Lage g videreutvikle arenaer fr kunnskap, dugleik g skaperglede Tiltak /tiltaka 3xF, farge, frm,funksjn Skildring av tiltaket /tiltaka: Nrges Husflidslag er i startfasen på satsingsmråde 3xF - frm, farge, funksjn. Ei prsjektgruppe har kme gdt i gang med tiltaka under satsingsmrådet, g husflidsknsulentane har fått tildelt verktøy, tips g idear fr å føre prsjektet ut i distrikta til medlemsgruppene. Mål: Bevisstgjøring g kmpetanseheving innen frm, farge, funksjn i alle nivåer av rganisasjnen. Delmål: I 2014 skal alle ansatte i Nrges Husflidslag ha et bevisst frhld til hvrdan Nrges husflidslag kmmuniseres g presenteres utad. Det skal arbeides fr at alle medlemsgrupper skal ppnå same bevisstgjøring. I 2014 skal alle medlemmer i Nrges Husflidslag ha en tydelig bevisst hldning til bruk av farge, frm g funksjn i husflids- g håndverkarbeid. Husflidsknsulenten har vre samtalepartnar, har kme med innspel g tilbakemeldingar til prsjektgruppa. På tampen av året har knsulenten planlagt krleis ein skal frmidle det fyrste tema, farge, ut til lkallaga, fylkeslaget, butikkane g handverkarane i Møre g Rmsdal. Lkallaga har fått tilbd m fredrag på medlemskveldar g tema farge vil bli tatt pp på arrangement sm årsmøte g samarbeidsmøte. Vidare har husflidsknsulenten gså laga til mdellar til bruk i frmidlinga g tilpasse pwer-pint versjnen m fargar til lkale frhld. Denne gjennmføringa vert gjrt i 2012.

8 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Lage g vidareutvikle arenaer fr kunnskap, ppøving g skaperglede Tiltak /tiltaka Bunadsdag Skildring av tiltaket /tiltaka: Møre g Rmsdal Husflidslag var 25 år i 2011, g i samband med det ville fylkeshusflidslaget markere jubileet ved å sette fkus på bunader g flkedrakter frå fylket. Ut på hausten vart det i samarbeid med Husflidsknsulenten, skipa til ein temadag. Mål: Synleggjere fylkeshusflidslaget, auke kunnskapen m bunader g flkedrakter frå fylket. Laurdag 1. ktber vart temadagen arrangert, g den hadde ulike vinklinga til tema bunad g flkedrakter sm; utstillingar, ulike fredrag m bunad g flkedrakter, minikurs g demnstrasjnar av teknikkar knytt til brderi. I frkant hadde husflidsknsulenten vre med å planlegge dagen saman med fylkeshusflidslaget. Ein hadde invitert prdusentar sm Husfliden i Ålesund, Mlde, Kristiansund g Surnadal g Rmsdalsmuseet til å lage utstilling g å presentere prdukta sine. Desse km med bunadspåkledde dukke til damer, menn, jenter g gutar, diverse bunadstilbehør, brsjyre fr utdeling mm, g nk stilte gså pp i eigne bunader g flkedrakter. Det var rydda plass til infrmasjnsbrd der ein kunne få pplysningar m bunadspplæringa, demnstrasjn g pplæring i kvitsaum frå Nrdmøre g henting av flamma band til herrebunaden. Midt på dagen var det frdrag m Drakthistrie frå Rmsdal, Lin g bunader frå Nrdmøre g Bunadshistrie frå Sunnmøre. I frkant hadde Husflidsknsulent laga til brsjyre g plakat sm vart marknadsført til alle husflidslaga, husflidsbutikkane g handverkarane. Husflidsknsulenten hadde gså laga pressemelding sm vart sendt ut til dei største avisene g anna media i fylket. Etter frventningane g arbeidet sm var lagt ned på førehand, var det dessverre litt lite deltaking, men dei sm var tilstade fekk ei gd innføring i bunader g flkedrakter frå Møre g Rmsdal. Tiltaket er avslutta.

9 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innan våre fagfelt på alle utdanningsnivå. Tiltak /tiltaka Gjenstander g kntekst Skildring av tiltaket : NTNU i samarbeid med Studiefrbundet Kultur g Tradisjn har starta eit nytt 15 pengs studium sm heiter Gjenstander g kntekst. Studie vil gi innføring i histrisk flkekunst g vidareføring av dette til nyare tid. Gjennm praktiske øvingar vil ein få trening i å analysere gjenstander g gjenstandsgrupper. Husflidsknsulenten deltk på dette studie i Trndheim i Mål: Få meir kunnskap m gjenstandskulturen i Nreg, g sette den inn i ein histrisk samanheng. Gjennm 4 samlingar på studie i Trndheim har husflidsknsulenten fått ei auka g djupare frståinga av gjenstandskulturen i Nreg. Frutan frlesingar av frskjellige persnar best studiet i praktiske øvingar i gjenstandsanalyse, besøk hs ulike tradisjnshandverkarar/ tradisjnsberarar g ppgåveskriving. Fr å innhente meir kunnskap, vitja knsulenten tradisjnsberarar i fylket g registrerte fleire senger g andre tekstilar. Resultatet vart ppgåva Sengetekstilen seng før g n, m krleis ein gamal g tradisjnell sengetekstil har blitt mfrma til eit mderne veggteppe. Studie vart avslutta med eksamen ut på hausten 2011.

10 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Vidareutvikle pplæringa i husflid gjennm handlingsbren kunnskap. Tiltak /tiltaka Hlmen Gård Skildring av tiltaket: Planleggje g gjennmføre ca 20 vaksenpplæringskurs på Hlmen Gård, Gjerstad fr en kurssesng sm varer frå ca 1.kt til 15. nvember. Mdulbaserte kurs i bunadsaum g vev sm kan føre fram til fagbrev, vil gså bli tilbydd utanm hvudsesngen. Mål: Nrges Husflidslags kurs på Hlmen Gård skal ha nasjnal interesse g støtte pp under rganisasjnens satsingsmråder. Fr å utnytte kapasiteten på stedet er det ønskelig at det i samme tidsperide gså tilbys alminnelige fritidskurs. Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal g husflidsknsulenten i Vestfld hadde ansvar fr å planleggje g gjennmføre kurs på Hlmen Gård. Våren gjekk med til å planleggje kursa g gjere avtalar med kurslærarane, mm. Vi fekk hjelp av Husflidsknsulenten i Sør-Trøndelag til å ppdatere brsjyra før den vart sendt ut i april mai. Kurssesngen dette året var planlagt å starte 21. ktber g best av 16 kurs frdelt ver 4 helger. Desse kurs var planlagt: småting av skinn, pilfletting, ølhøne, smikurs (2 stk), Ung Husflid, strikking, uthling av trau, vtter g vanter, brikkevev, trådsløyd, tusen g en sting (brderi), engelsk brderi, julekurset krne, krans, hjerte engel, lefse g flatbrød, nisse g englekurs. Dessverre måtte alle kursa avlysast frdi vertskapet på kursstaden trakk seg frå avtalen like før kurssesngen skulle starte, g det vart umgleg å skaffe til veie nytt vertskap på krt tid. Hlmen Gård har gså vre ein kursstad fr mdulkurs i bunadtilvirke g vev sm Studiefrbundet Kultur g Tradisjn i samarbeid med Nrges Husflidslag g Nregs Ungdmslag har vre ansvarleg fr. Desse kursa vart gjennmført ved å flytte dei til andre stader i landet. Det er uavklart kva sm vil skje med Hlmen Gård sm kursstad fr Nrges Husflidslag, men det er bestemt at ei ikkje skal arbeide med ein ny kurssesng i 2012.

11 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Vidareutvikle pplæringa i husflid gjennm handlingsbren kunnskap. Tiltak /tiltaka Nrdisk treseminar Skildring av tiltaka: Nrdisk treseminar er eit samarbeid mellm Nrges Husflidslag g Senter fr bygdekultur AS, Dvre. Treseminar er lagt til Bygningshistrisk Park, Hjerleid v.g.s g Tftem Turiststasjn, Dvre. Tema har vre relatert til treet sm materiale, gamle handverksteknikkar g bruk av tradisjnelt verktøy, alt med str vekt på det praktiske. Teri har kme sm eit utfyllande supplement. Treseminaret har hatt eige verkstadtilbd til barn, g i 2011 gså til ungdm med bygging av ei stavkirke i miniatyr. Husflidsknsulent i Oppland har vre prsjektansvarleg. Mål: Vidareføre g spreie gamal kunnskap m skg, materiale, bruk av verktøy g manuelle arbeidsteknikkar sm er i ferd med å frsvinne både til vaksne g yngre generasjnar. På grunn av brått påkme sjukdm måtte husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal saman med andre på krt varsel steppe inn g hjelpe til med gjennmføring av arrangementet. Knsulenten hadde ansvaret fr aktiviteten til ungdmmane, g gjekk elles til hånde der det var behv under heile arrangementet sm hadde i alt 147 deltakande frdelt på 14 kurs. Frå Nrdisk treseminar 2011

12 Arbeidsmråde Opplæring Strategi Arrangere kurs fr instruktørar sm frmidlar husflid til barn g unge Tiltaka Ung husflid sentralt g i Møre g Rmsdal Skildring av tiltaket: Husflid fr barn g ungdm, Ung husflid, er eit satsingsmråde g priritert arbeidsppgåve. Mål: Sentrale g lkale tiltak: Vere diskusjns- g samtalepartnar med barne- g ungdmsknsulenten i Nrges Husflidslag. Utvikle arbeid med barn, lage samlingar g kurs fr vaksne sentralt g reginalt. Utvikle inspirasjns- g skleringskurs fr barneinstruktørar Planlegge kurs våren 2012 fr barneinstruktørar i regin midt-nreg. Vere kurslærar/ instruktør innan ulike aktivitetar fr barn i andre grupperingar enn Nrges Husflidslag. Husflidsaktivitetar sm gir skaparglede er ein del av alle barn g unge si læring. Delmål: Mtivere lkallaga til å danne barnegrupper g frmidle husflid til barn. Frmidle kmpetanse, pedaggikk g metdikk til vaksne sm arbeider med husflidsfag fr barn, i Nrges Husflidslag g eksternt. Knsulenten har gjennm heile året vre samtale- g diskusjnspartnar fr barne- g ungdmsknsulenten i Nrges Husflidslag. Knsulenten har planlagt g gjennmført 4 spikkekurs på Leirskulen på Gjermundnes. Til saman deltk 117 elevar på desse spikkekursa. Elevane km frå det øvste trinnet i barneskulen, g dei hadde strt sett lite erfaring med å spikke/smi. På kurset spikka elevane kakestikker, veggkrkar g pinneringspel (ei gamal leike) g fekk innføring i ulike spikkegrep g gd knivbruk. I juni var husflidsknsulenten kurslærar fr ein dag fr 12 ungar på Fylkesleiren til 4H, Gjermundnes. Ungane fekk innføring i spikkegrep g gd knivbruk frutan å kunne lage seg blyant, pinneringspel, smykke, eggeglas, eller kakestikke. Gimber g Katta slår til igjen, - kurs fr barneinstruktørar frå regin midt-nreg. På seinhausten starta husflidsknsulenten samen med fylkeslaget planlegginga av kurset fr barneinstruktørar. Dette midtnrske arrangementet sm går på mgang i dei 3 fylka, vert arrangert fr femte gngen. Kurshelga er lagt til Surnadal våren Husflidsknsulenten har skaffa kurslærarar g laga brsjyre sm er lagt på nettet g frmidle til husflidslag i Møre g Rmsdal, Nrd - g Sør Trøndelag. I Møre g Rmsdal er det 32 lkale husflidslag, g av desse har dei fleste tilbd fr barn på ein eller annan måte. Mange lkallag har faste tilbd til både

13 barnemedlemmer g ikkje barnemedlemmer ein peride på hausten g ein peride på våren, mens nkre lkallag har meir spradiske tilbd fr barn. Ved årsskiftet hadde Møre g Rmsdal 143 barnemedlemmer (0-14 år) g 44 ungdmsmedlemmer (14-26 år).

14 Drift: Fellessamlingar: Knsulent g persnalsamling: april, Værnes Samlinga var tdelt, g delvis saman med sekretærar g leiarar i fylkeshusflidslaga. Tema var samarbeid, nye satsingsmråde, 3xF, frm -farge - funksjn, m kreative metdar g driftsppgåver. Persnalsamling: september, Osl Wrkshp m infrmasjn g kmmunikasjn, driftsppgåver g inf m ulike satsingsmråde. Faglig utvikling: I regi av Rauma Husflidslag deltk husflidsknsulent på kurs i fletting av levande pil. Kurset gjekk ver ei helg, g ein fekk lære ulike flettemetdar. Det vart laga frskjellige ppsatsar, skulpturar, prtal, gjerde g flettverkshytte i fersk pil. Sektrarbeid: Knsulenten er leiar fr sektr fr husflidsfag g har ansvar fr arbeidsplanlegging, budsjettering, rapprtering, drift g persnalansvar i sektren. Husflidsknsulenten sitt ansvar er gså å planleggje g gjennmføre tiltak g arbeidsppgåver i Strategisk plan sm ligg til sektren g å kmmunisere desse internt g eksternt. I 2011 var det 6 medarbeidarar i husflidsfagssektren. Dette året har vi hatt 4 sektrmøte, eitt av desse var i kmbinasjn med besøk på ei handverksmesse i Lndn. Telefnmøte har sektren ca ein gng per månad g elles ved behv. I leiarteamet samarbeider husflidsknsulenten med administrerande direktør, dei 2 andre sektrleiarane, leiar fr fellestenesta g barne- g ungdmsknsulenten. Knsulenten deltek på leiarmøta g spelar ei aktiv rlle i rganisasjnen si strategiutvikling. Sektrleiaren rapprterer tiltak g aktivitetar i sektren til styret ca 1 gng per kvartal. Det har blitt gjennmført 6 leiarmøte i 2011 frutan telefnmøte ca kvar 14. dag. Driftsrutine: Husflidsknsulenten rapprterer m ressursbruk i krner kvar månad, ressursbruk i tid kvart kvartal g statusrapprt i høve til arbeidsplan kvart halvår. Arbeidsplanen vert lagt på bakgrunn av tiltak sm er vedteke i Strategisk plan på Landsmøte. Service g henvendelse Gjennm heile året får husflidsknsulenten mange telefnar g e-pstar med spørsmål frå medlemmar, lkallag, privatpersnar, andre rganisasjnar g næringsdrivande. Etter beste evne vert det gitt hjelp g svar på desse spørsmåla. Næring Husflidsknsulenten har i liten grad arbeid med næring dette året. Det har blitt gitt råd g rettleiing til næringsdrivande etter henvendelse. Knsulenten har i tillegg vitja husflidsmesse i Tennfjrd, Rennebumartnan, Berkåk g deltek på næringsseminar i Trndheim. Tredreiarbåten har gså vre besøkt samt ei frkleutstilling i Mlde.

15 Avslutning / vegen vidare: Dei aller fleste husflidslaga i Møre g Rmsdal har tilbd til barn på ein eller annan måte. Etter kvart har fleire husflidslag gått ver frå å ha meir spradiske aktivitetar til barn, til å ha faste tilbd fr denne aldersgruppa. Lkallaga har gjerne aktivitetar på hausten g våren, g dei arbeider med ulike tekstile aktivitetar g arbeid i materiale tre. Hvudsakleg er det jenter sm deltak, men eit lkallag har hvudvekt på gutar med sitt tilbd m junirsløyd. Med desse faste tilbda er det lettare å verve ungane sm barnemedlemmar. I Møre g Rmsdal var det ved årsskifte 143 barnemedlemmar nk sm er ei auke på ca 40 % i høve til året før. Talet på ungdmsmedlemmar er stabilt. Ved at lkallaga har desse tilbda fr barn, er det med på å halde den levande husflidstradisjnen i livet g utvikle det til nye generasjnar. Ei arbeidsppgåve kmande år, vil vere å frtsette denne utviklinga med tilbd til barn i lkallaga. Ei ny utfrdring vil bli å lage tilbd fr ungdmmar. Når ein gjennm fleire år har hatt mglegheit til å reise rundt i fylket g vitje husflidslag, kan ein ikkje anna enn å bli impnert ver arbeidet sm mange legg ned i husflidslaget sitt. År etter år kan ein treffe att nkre av dei same persnane. Det er damer, g nkre menn, sm er dyktige fagpersnar g bærer med seg str kunneskap g ein uvurderleg tradisjn. Dei stiller pp på møter g andre arrangement fr å lære nytt g å hente inspirasjn til å utvikle seg vidare. Dei deler gjerne av kunnskapen sin til andre vaksne g til barn g andre sm er interessert. I det ffentleg rmmet er dei kanskje lite synlege, men i det lkale husflidslaget har dei gjerne lagt ned ein str arbeidsinnsats gjennm fleire år. Sjølv m ein rundt m i Møre g Rmsdal kan finne mange dyktig fagpersnar, har gså desse saman med andre behv fr påfyll. Det landsmfattande prsjektet 3xF har sm mål bevisstgjering g kmpetanseheving i frm, farge, funksjn i husflids- g handverksarbeid. Å føre dette prsjektet ut til dei ulike medlemsgruppene vert difr ei viktig arbeidsppgåve kmande år. Takk til alle dyktige husflidsdamer g menn fr innsatsen gjennm mange år, g takk til alle fr alt samarbeid i Ålesund, 31. des. 2011, Husflidsknsulenten i Møre g Rmsdal Randi Hle

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2014. Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal. Årsmelding 2014, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Møre og Romsdal Husflidslag Lokale husflidslag i fylket Husflidsbutikkar

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket

Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket Publikumsutvikling g litterære arrangement i bibliteket Marit Brkenhagen Presentasjnsrunde blant bibliteka, g med kva arrangementserfaring dei har, g kva dei ser sm utfrdringar ifm. å arrangere. Utfrdringar

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé Kultur/pplevelsesnæringer g FU 17. april Tindved Kulturhage Verdal : layut inf STFK : resymé : møteleder Ragnhild Kvalø Ragnhild Kvalø (Kultursjef Nrd Trøndelag FK) ragnhild.kval@ntfk.n : hvrfr dette seminaret

Detaljer

Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013

Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013 1 Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Desember 2013 2 PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning fr å best

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet

Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet Kmmunedelplan idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet tet 2005-2017 AURLAND KOMMUNE 2005 Frrd Aurland kmmune vedtk 10.02.05, sak /05 Kmmunedelplan fr Idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. Plandkumentet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Nr41995. Sikker e-post. Innhald

Nr41995. Sikker e-post. Innhald Nr41995 Sikker e-pst Innhald Harald Tveit Alvestrand UNINETT Hvrfr sikker E-pst? Mange finner det usikkert å benytte E-pst til "seriøs virksmhet" i dag. Det er fr enkelt å frfalske pst stjele pst eller

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer