SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den kl i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 192/07 07/3417 NÆRINGSUTVIKLING:OPPGAVEDELING MELLOM HOVEDUTVALG OG FORMANNSKAP 193/07 07/3468 EKSTRAORDINÆRE NEDBETALING LÅN OG ENDRING AV FINANSIERINGEN FOR BADELAND Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkla sekretær Alta kmmune ALTA Tlf

2 NÆRINGSUTVIKLING:OPPGAVEDELING MELLOM HOVEDUTVALG OG FORMANNSKAP Saksbehandler: Ommund Heggheim Arkiv: 033 U01 Arkivsaksnr.: 07/3417 Saksnr.: Utvalg Møtedat 192/07 Frmannskapet Innstilling: Frmannskapet vedtar følgende ppgavefrdeling mellm frmannskapet g hvedutvalg i næringsaker: 1. Frmannskapet behandler all verrdna strategisk næringsplanlegging. Eksempler på denne type ppgaver er: Nrdmrådestrategi, Barentshavstrategi, Nye sjøretta industriarealer Stre verrdna prsjekter sm Entreprenørskap i Altasamfunnet. 2. Frmannskapet/plitisk ledelse behandler større etableringer. 3. Frmannskapet frvalter kmmunens eierskap i bedrifter/selskaper, kraftfndet g rdinære budsjettmidler. 4. Hvedutvalg fr Kultur g Næring behandler de typiske frvaltningsmessige næringssaker. Aktuelle sakstyper er eksemplifisert venfr i avsnittet Generell næringsutvikling, saker med hvedvekt på frvaltning. 5. Hvedutvalget behandler rdinære tilskuddsaker til bedrifter, etablere iht. tildelt budsjett. 6. Hvedutvalget fr Kultur g Næring frvalter kmmunalt næringsfnd g egenkapitalfndet. 1. BAKGRUNN Viser til kmmunestyresak 58/07 i møte hvr plitisk rganisering fr valgperiden ble vedtatt. Viser g til frmannskapssak 166/06 i møte hvr vedtak vedr Avdeling fr samfunnsutvikling ble vedtatt, samt rientering til kmmunestyre i sak 59/ PROBLEMSTILLING Side 2 av 7

3 Den plitiske rganiseringen har utfrdringer på flg. mråder: - Oppgavefrdeling mellm Alta frmannskap g Hvedutvalg fr kultur g næring Plitiske ledelse har bedt m en sak til frmannskapet sm skal danne grunnlag fr nødvendig plitisk grenseppgang. Dette vil så danne grunnlaget fr delegasjnsreglementet sm er under utarbeidelse. 3. SAKSOPPLYSNINGER. 3.1 Den administrative rganiseringen. Nåværende næringsavdeling vil fra bli delt på flg. enheter: Landbruk vil gå til ny sektr fr Kultur g landbruk. ( 5 stillingshjemler + veterinærer) Den generelle næringsenheten vil gå til Avdeling fr samfunnsutvikling (ASU) g lagt i rådmannens stab. (2 stillingshjemler.) I det videre saksfremlegg vil denne enheten bli kalt næringskntret. 3.2 Frutsetninger. Innenfr feltet næringsutvikling, er det en frutsetning at ASU skal ha hvedfkus på: Legge til rette fr et aktivt g knkret arbeid med næringsutvikling Nyskaping g bærekraftig utvikling Alta kmmune sm samfunnsutvikler Sette Alta kmmunes interesser på dagsrden lkalt, reginalt g nasjnalt. Bistå plitisk ledelse i arbeidet med disse verrdna fkusmrådene g med strategiske etableringer. 3.3 Knkrete gjøremål fr næringskntret. Når en skal frdele arbeidsppgaver, kan det være frmålstjenlig å se på de viktigste knkrete arbeidsppgaver denne enheten har i dag: Overrdna strategisk næringsplanlegging, eks: Nrdmrådestrategi, Petrleumsstrategi, Nye sjøretta industriarealer Entreprenørskap i Altasamfunnet Større etableringer, eks: Kmpetansesenter fr distriktsutvikling Nrdnrsk ljeselskap ENI Side 3 av 7

4 Handlingsplaner av ulike slag, eks: Reiselivsstrategier Kulturnæringer Prsjekter, eks: Naturbasert reiseliv Arrangementsbyen Alta Brealis Eierskap Kmmunen har eierskap i flere aktuelle bedrifter g selskaper av næringsmessig karakter. Det er knkret arbeid g ppfølging knyttet til dette eierskapet. Generell næringsutvikling, saker med hvedvekt på frvaltning Tildeling av næringstmter industri /frretning. Behandler tilskudd etter søknad fra bedrifter g etablerere. Oppdrettssaker saker hvr kmmunen skal gi uttalelse etter ppdrettslven. Høringsuttalelser : Løyver i samferdselsaker Samferdsel - høringssaker m ruteendring fr fly, buss g båt. Mutingssaker etter Bergverkslven Andre høringssaker. Fkus på næringsutvikling i kmmunens distrikter Turistinfrmasjn utarbeide g følge pp avtale. Finnmarksløpet utarbeide g følge pp avtale. Etablererpplæring Deltakelse i Reginrådet Næringsfaglig vurdering YO-Messe Bransjeppfølging Administrative fndsfrvaltere: Delegasjn. Egenkapitalfnd Næringsfnd Kraftfnd I dag er administrasjnen delegert myndighet på en del av saksmrådene. Detaljene mkring dette vil en kmme tilbake til i arbeidet med delegasjner. Med bakgrunn i generell prisstigning g at delegasjnsgrensen på kr har stått i r i flere år, vil rådmannen senere freslå en økning til kr fr enkeltsaker. Side 4 av 7

5 3.4 Føringer fr frdeling av ppgaver mellm plitiske fra. Det har vært en frutsetning at ASU i hvedsak skal rapprtere plitisk til frmannskapet. Plansaker, verrdna saker innenfr nærings- g frretningsutvikling skal plitisk srtere under frmannskapet. Budsjetter i rådmannens stab ligger plitisk til frmannskapet. Det bør gså vektlegges frhldet til plitisk ledelse. Det er i sak 166/06 lagt vekt på at rdfører g plitisk ledelse trenger et utøvende rgan innenfr næringsutvikling. Erfaringsmessig vet vi gså de administrative medarbeiderne er avhengig av plitisk drahjelp i stre viktige saker. Et eksempel er den tette dialgen det må være mellm plitikk g administrasjn fr å få til tunge etableringer sm nrdnrsk ljeselskap, driftsavdeling fr ENI, nrdmrådesatsing m.m. Nærhet g krte linjer mellm plitisk ledelse g næringsapparatet er viktig fr å lykkes med næringsutviklingsarbeidet. 4. FORSLAG TIL OPPGAVEFORDELING Rådmannen antyder flg. ppgavefrdeling: 7. Frmannskapet behandler all verrdna strategisk næringsplanlegging. Eksempler på denne type ppgaver er: Nrdmrådestrategi, Barentshavstrategi, Nye sjøretta industriarealer Stre verrdna prsjekter sm Entreprenørskap i Altasamfunnet. 8. Frmannskapet/plitisk ledelse behandler større etableringer. 9. Frmannskapet frvalter kmmunens eierskap i bedrifter/selskaper, kraftfndet g rdinære budsjettmidler. 10. Hvedutvalg fr Kultur g Næring behandler de typiske frvaltningsmessige næringssaker. Aktuelle sakstyper er eksemplifisert venfr i avsnittet Generell næringsutvikling, saker med hvedvekt på frvaltning. 11. Hvedutvalget behandler rdinære tilskuddsaker til bedrifter, etablere iht. tildelt budsjett. 12. Hvedutvalget fr Kultur g Næring frvalter kmmunalt næringsfnd g egenkapitalfndet. Side 5 av 7

6 Sak 193/07 EKSTRAORDINÆRE NEDBETALING LÅN OG ENDRING AV FINANSIERINGEN FOR BADELAND Saksbehandler: Gunvr Isaksen Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 07/3468 Saksnr.: Utvalg Møtedat 193/07 Frmannskapet / Kmmunestyret Innstilling: Kmmunestyret vedtar 1. Ekstrardinær nedbetaling av lån med 14 mill.kr. a. Finansieres med ekstrardinære innbetalinger av startlån i 2006 g 2007, med henhldsvis 5,2 mill.kr g 8,8 mill.kr. 2. Endre finansiering av kjøp av aksjer i Badeland AS a. Kjøp av aksjer i Badeland AS finansieres ikke med pptak av lån. b. Finansieres ved: i. Bruk av udispnerte midler i investeringsregnskapet fr 2006, mill.kr. g ii. 2,709 mill.kr av årets midler fra salg av grunn. Sakspplysninger: Ekstrardinær nedbetaling av lån I henhld til kmmunelvens 50, nr. 7c skal ekstrardinær innbetaling av startlån uavkrtet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kmmunen. Tidligere var det slik at ekstrardinære innbetalinger kunne benyttes enten til nedbetaling av lån eller til videreutlån. Husbanken sitt regelverk har frtsatt de t mulighetene, men det er ikke lenger i samsvar med kmmunelven. I 2006 ble det nedbetalte på lån ekstrardinært 27,2 mill.kr. Ekstrardinær nedbetaling i 2007 blir på 14 mill.kr. Det er 5,2 mill.kr sm er balanseført i 2006 (Kt ), g 8,8 mill.kr. sm er ekstrardinært innbetalt i Side 6 av 7

7 Sak 193/07 Endring av finansiering vedrørende kjøp av aksjer i Badeland. I K-sak 73/07 bevilget kmmunestyret inntil 12 mill.kr. til økt aksjekapital i Nrdlysbadet AS. Kjøp av aksjene er vedtatt finansiert med lån. Det har vært en endring i kmmunelven vedrørende hvilke frmål kmmunen kan ta pp lån til. Etter at lven nå ikke lenger knytter låneadgangen pp til begrepet kapitalfrmål, men mer knkret regner pp hvilke investeringer sm kan lånefinansieres, vil kjøp av aksjer ikke kunne skje ved bruk av lånemidler. Det er imidlertid ikke ne i veien fr å finansiere aksjekjøp ved andre tilgjengelige midler. Med bakgrunn i kmmunelven endres finansieringen fr kjøp av aksjer i Badeland AS sm følger: 1. Kjøp av aksjer i Badeland AS finansieres ikke med pptak av lån. 2. Finansieres ved: a. Bruk av udispnerte midler i investeringsregnskapet fr 2006, mill.kr. g b. 2,709 mill.kr av årets midler fra salg av grunn. Side 7 av 7

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer