Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND"

Transkript

1 Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes et Kmpetanse-, universitets- g frskingsfndet i Oppland, g at fndet rganiseres sm et aksjeselskap. Det anbefales at freslåtte vedtekter fr fndet vedtas. Det er en frutsetning fr kjøpet at det freligger en bindende frhåndsuttalelse fra Skattedirektratet m at selskapet fritas fr skatteplikt. BAKGRUNN: Fylkestingene i Hedmark g Oppland vedtk i juni 2012 å avvikle Prsjekt Innlandsuniversitetet (PIU) g stppe utbetalinger via KUF-fndet. Fylkestinget i Oppland fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget beklager at prsessen med å fusjnere høgsklene i Innlandet på veien mt universitetsstatus ikke førte fram i tråd med framdriften fastsatt i samarbeidsavtalen av Oppland fylkeskmmune vurderer den manglende framdrift i Prsjekt Innlandsuniversitetet sm et vesentlig mislighld av avtalen g sier sm en følge av dette pp den inngåtte samarbeidsavtalen av Utbetaling av tilskudd fra Oppland fylkeskmmune til faglig utvikling via KUF-fndet, g til mstilling g rganisasjnsutvikling i høgsklene, pphører fra avtalebruddet var et faktum, det vil si fra Prsjekt Innlandsuniversitetet avsluttes innen utgangen av Det frutsettes at prsjektet gjennmfører de prsesser g aktiviteter sm er nødvendige fr å få avsluttet prsjektet med riktige g nødvendige dkumentasjner. 5. Fylkestinget gir fylkesrdføreren fullmakt til å håndtere avvikling av KUF-fndet 6. Fylkestinget ber fylkesrdføreren gå i dialg med øvrige eiere m videre bruk g dispnering av gjenstående midler med tanke på ny sak i fylkestinget i ktber. Etablering av et KUF-fnd fr Oppland

2 Jf. pkt 6 i vedtaket fra fylkestinget har det vært gjennmført tre møter med rdførerne i eierkmmunene. Eidsiva Energi AS har deltatt på t møter g rektrene ved høgsklene har deltatt med rienteringer på t møter. Eierkmmunene har uttrykt klare frventninger m at dersm det skal pprettes et nytt KUF-fnd i Oppland må høgsklene frplikte seg til å jbbe inn mt etableringen av et universitet, g at denne frpliktelsen må frankres i styrene ved høgsklene gjennm styrevedtak. Vedtakene skal være grunnlaget fr at eierne ev vil etablere et KUF-fnd fr Oppland. Oppland fylkeskmmune har sendt brev til høgsklene der man knkretiserte kravene til styrevedtak sm følger: 1. Frplikter seg til å jbbe mt etableringen av et universitet. 2. Synliggjør en tidshrisnt fr en mulig etablering, g mulig framdriftsplan med tidspunkter fr tilbakemelding m status g prsess til eierne g fndet. 3. Redegjør fr hvrdan høgsklene vil arbeide videre mt et vedtatt mål m universitetsstatus etter at et ev. KUF-fnd er brukt pp. Styrene ved høgsklene i Lillehammer g Gjøvik behandlet kravene fra eierkmmunene i styremøter i desember 2012 med følgende vedtak: Høgsklen i Lillehammer: 1. Høgsklen i Lillehammer (HiL) frplikter seg til å arbeide fr å etablere et universitet i innlandet. 2. Fr å ppnå dette tar vi sikte på en fusjn mellm HiL g Høgsklen i Gjøvik i 2014/2015. Når vi har innfridd akkrediteringskravene, vil vi søke m universitetsstatus, frtrinnsvis i samarbeid med Høgsklen i Hedmark. 3. Høgsklen tar sikte på en årlig tilbakemelding til eierne/fndet m status g prsess. 4. HiL vil arbeide målrettet fr å styrke sine master- g dktrgradsutdanninger. Vi vil bruke de nødvendige ressurser fr å sikre stabilitet g rbusthet i våre t dktrgradsprgram fr å innfri akkrediteringskravene fr å bli universitet, jf frskrift av 1. februar 2010 nr 96 g frskrift av 27. januar 2011 nr Etter at midlene fra et eventuelt KUF-fnd er brukt pp, vil inntektene fra uteksaminerte kandidater fra våre master g phd-prgram bidra til å finansiere kstnadene ved å drifte g utvikle disse prgrammene. 6. Ut fra gjeldende akkrediteringskrav finner styret det realistisk at vi innfrir kravene fr å bli universitet i 2016, jf pkt 4. Høgsklen i Gjøvik 1. Høgsklen i Gjøvik frplikter seg til å arbeide fr å etablere et universitet i Innlandet. Et første trinn er å etablere et felles målbilde g visjn. 2. Ut fra någjeldende akkrediteringskrav vurderer styret at HiGs bidrag til å nå universitetsstatus vil kunne tilfredsstille universitetskravene i løpet av Når de fremtidige kriteriene fr universitetskvalifisering er klare etter strtingsvalget 2013, vil vi arbeide fr å finne en løsning sm fører til et universitet i Innlandet. 3. Høgsklen vil arbeide fr å styrke sine masterprgrammer g sine dktrgradsprgram, spesielt vil vi bruke ressurser fr å sikre stabilitet g rbusthet ved dktrgradsprgrammene. Dette er påkrevet fr at vi skal innfri akkrediteringskravene fr å bli universitet, jf. frskrift av 1. februar 2010 nr. 96 g frskrift av 27. januar 2011 nr I arbeidet inngår å sikre tilstrekkelig ekstern finansiering utver de inntekter sm uteksaminerte master- g ph.d.- kandidater vil gi.

3 Vurdering Det verrdnede målet er å etablere g sikre gde g slide utdannings- g kmpetansemiljøer sm grunnlag fr reginal utviklingen i Innlandet. En slik kmpetanseutvikling kan sikres på flere måter. Et alternativ er etablering av et universitet med utgangspunkt i høgsklene i Innlandet, g med hvedsete i Innlandet. Et annet alternativ er å knytte våre kmpetansemiljøer pp mt andre aktuelle kmpetanseinstitusjner sm kan være med å bidra til kmpetanseutvikling i fylket. Når det gjelder en ny universitetsprsess er vi fremdeles av den ppfatning at det mest ønskelig hadde vært m man fikk etablert et universitet i Innlandet i samarbeid med Hedmark. Denne prsessen ble imidlertid stanset g det er på nåværende tidspunkt usikkert når det er mulig å gjenppta denne prsessen. I tråd med fylkestingets vedtak anses det sm hensiktsmessig at man fr Oppland sin del tar utgangspunkt i de ressursene vi sitter på gjennm våre høgskler på Lillehammer g Gjøvik g bygger videre på kmpetanseutviklingen med utgangspunkt i disse. I frhld til dagens akkrediteringskrav mangler de t høgsklene i Oppland et dktrgrads-mråde til å kunne ha tilstrekkelig bredde på dette mrådet til å søke universitetsstatus. Det å etablere et nytt dktrgradsmråde i Oppland vil sannsynligvis være en tidkrevende prsess sm strekker seg ut ver dagens tidshrisnt fr et KUF-fnd i Oppland. Det er derfr viktig at de t høgsklene gjennm en ny prsess finner seg alliansepartnere sm bidrar til ppfyllelsen av akkrediteringskravene, enten gjennm fusjn med Høgsklen i Hedmark eller med andre kmpetansemiljøer. Risiken ved å knytte seg pp mt stre eksisterende miljøer vil være at man får en situasjn der høgsklene i Oppland blir filialer i et større kmpetansesystem med den sårbarheten g usikkerheten dette medfører. Dersm man ikke lykkes med en universitetsprsess vil imidlertid slike samarbeidsknstellasjner være aktuelle, ne bl.a. har hatt gde erfaringer med bl.a. på Raufss hvr samarbeid med SINTEF har gitt gde resultater. Det er imidlertid viktig at man ved etablering av en ny universitetsprsess sikrer seg et best mulig grunnlag fr å lykkes med arbeidet. Dette var bakgrunnen fr henvendelsen til styrene med anmdning m å få frpliktende vedtak m at det skal arbeides fr etablering av et universitet sm mål g at det skulle skisseres en framdrifts- g finansieringsplan fr arbeidet. OFK mttk styrevedtakene innen fristen 1. januar Det en svakhet ved vedtakene at de ikke er likelydende fra begge høgsklene. Man hadde ut fra henvendelsen frventet at høgsklene i større grad hadde tilstrebet en mfrent innstilling i saken sm grunnlag fr det videre universitetsarbeidet. Slik styrevedtakene freligger i dag er det etter rådmannens syn vanskelig å finne klare felles frpliktelser sm sikrer framdrift i arbeidet mt universitetsstatus, selv m intensjnene er klare fra begge institusjnene. Med tanke på de faglige akkrediteringskravene er det gjrt en gd jbb g høgsklene ligger gdt an i frhld til dagens krav til kvalifisering fr universitetsstatus. Bl.a. frventer HiG å kunne ppfylle dagens krav i løpet av De uttrykker i midlertid usikkerhet i frhld til ev nye akkrediteringskrav sm kan kmme dersm det blir regjeringsskifte høsten Vi er enig i at det vil være frnuftig å ta hensyn til ev endringer i kvalifiseringskravene, men det kan gså føre til at prsessen blir lagt på is fr en lengre peride da man vanskelig kan se fr seg at nye akkrediterings-krav vil være på plass tidlig i neste Strtingsperide. Vi ser det likevel sm lite hensiktsmessig å gjennmføre en fusjnsprsess basert på de t høgsklene i Oppland før man får klarlagt sannsynligheten fr å etablere et universitet.

4 En fusjn av høgsklene er ikke et mål i seg selv sm bør finansieres av midler fra KUF-fndet. En fusjn bør være knyttet direkte pp mt en universitetsdannelse. Det er gså betydelige merkstnader knyttet til en t-trinnsfusjn der høgsklene i Oppland fusjnerer først, g en ev ny fusjn med andre aktører fr å ppnå universitetsstatus kmmer på et senere tidspunkt. Det beste vil være m man får på plass alle parter sm er nødvendige før en starter en fusjnsprsess. Rådmannen mener det er viktig at det i frmålet til selskapet sies klart hvilke tiltak midlene i fndet skal brukes til g hvilke frutsetninger sm må være på plass før ev utbetaling. Rådmannen mener det må være en frutsetning at høgsklene viser evne til samarbeid mt et felles mål gjennm at de utarbeider en avtale seg imellm med mål m etablering av universitet. En slik avtale skal bl.a. innehlde en framdriftsplan fr etableringsprsessen. Det bør videre rapprteres til fndseierne m framdriften i frhld til framdriftsplanen. Med dette sm rammer vil det så være pp til høgsklene i felleskap å finne ut når de mener at prsessen med universitetsdannelse kan kmme i gang igjen. I dette ligger gså at de må vurdere i hvilken grad det er nødvendig, hensiktsmessig g mulig å trekke inn andre institusjner i universitetsprsessen. Når det gjelder føringer fr hvilke tiltak sm skal pririteres i frhld til fndsmidlene mener vi at det må sikres tilstrekkelig med midler fr å understøtte en rganisatrisk prsess fram mt et universitet hvr en eller begge av dagens høgskler i Oppland inngår. I tillegg er det viktig at man klarer å bevare den gde faglige utviklingen sm har funnet sted g bygge videre på denne. Når det gjelder kstander knyttet til fusjnsprsesser m.m. ble det i frbindelse med en tidligere prsess anslått at en fusjnsprsess mellm de tre høgsklene i Hedmark g Oppland ville kste pp mt 50 mill kr, jf utredning fra PwC. Dette viser at det må tas høyde fr at en har tilgjengelige midler til en slik prsess gså i frbindelse med et KUF-fnd i Oppland. Det kan bli vanskelig å tilføre ytterligere kapital til fndet fr dette frmålet på et senere tidspunkt. I frhld til det faglige utviklingsarbeidet bør det ut fra fndets størrelse, g kapitalbehv i frbindelse med en ev fusjnsprsess, pririteres en spissing av den faglige satsingen sm direkte er med på å ppfylle kvalifiseringskravene fr å ppnå universitetsstatus. Siden midlene til utviklingsarbeid fra fndet vil være begrenset må høgsklene framver frventes å sørge fr tilstrekkelige øknmiske rammer til stipendiatrekruttering g videre faglig ppbygging av sine Ph.Dmråder, gjennm interne pririteringer g/eller økt ekstern finansiering. Det frventes at høgsklene tilpasser sin aktivitet g pririteringer i frhld til at fndet vil være tmt i løpet av få år. Disse vurderingene ligger til grunn fr frslag til vedtekter fr fndet. Organisasjnsfrm/finansiering I frbindelse med etableringen av det avviklede KUF-fndet ble det gjrt vurderinger av m fndet skulle rganiseres sm en stiftelse eller aksjeselskap. Det ble av en administrativ arbeidsgruppe ledet av advkat Jens J. Kbr anbefalt at fndet den gang skulle rganiseres sm et aksjeselskap ut fra bl.a. - Ved et aksjeselskap vil styringen av fndet, herunder anvendelsen av fndets midler, i første rekke ligge hs stifterne/aksjnærene sm har bidratt med midler til fndet.

5 Innflytelsen ver fndet vil da stå i frhld til de midler den enkelte har bidratt med. Dette er vanskelig å få til gjennm en stiftelse i g med at man ikke har eierandeler sm kan benyttes til en slik styringsrett. - I et aksjeselskap vil det være mulighet fr at de sm har bidratt med midler kan få deler av disse midlene tilbake dersm det ikke skulle være mulig å realisere fndets frmål innen en verskuelig fremtid. Skulle det eksempelvis bli fattet beslutninger av sentrale myndigheter sm gjør det umulig/svært vanskelig å realisere frmålet, vil man ved en stiftelse kunne kmme i den situasjn at betydelige midler blir liggende i stiftelsen g ikke kan tilbakeføres til de aktører sm har skutt midlene inn. - Ved å gi stifterne/aksjeeierne en mulighet fr å kreve sine aksjer innløst under visse frutsetninger, legger man gså et press på fndet til å arbeide målbevisst, systematisk g raskt mt å ppfylle fndets primære frmål, nemlig realisering av et universitet i Innlandet. Fndets midler er ikke tiltenkt støtte til rdinær drift av høgskler, g mulighetene fr å mgå denne bestemmelsen reduseres ved at midler kan trekkes tilbake dersm universitetet ikke er realisert innen utgangen av Det var en frutsetning fr at selskapet skulle registreres sm et AS at selskapet ble fritatt fr skatteplikt. Skattedirektratet bekreftet i brev datert 2. juni 2005 at KUF-fndet anses sm en skattefri institusjn. Det anses sm sannsynlig at det samme vil gjelde ved etableringen av Opplandsfndet så lenge selskapet har nenlunde like vedtekter med KUF-fndet der det bl.a., sies at erverv ikke er selskapets frmål g at utbytte ikke skal utdeles. Dette må imidlertid avklares mt Skattedirektratet før selskapet stiftes. I frhld til etableringen av et Opplandsfnd legges de samme vurderingene til grunn g det anbefales pprettet et aksjeselskap med tilhørende vedtekter. Det freslås at det skal tegnes aksjer pålydende kr 100 pr aksje, mens resterende kapital innbetales til et verkursfnd. Det frutsettes dermed at det tegnes aksjer i det nye fndet tilsvarende innløst aksjekapital fra KUF-fndet. Ettersm dette er et aksjeselskap der innbetalt egenkapital skal frbrukes er det hensiktsmessig at største delen av egenkapitalen går inn på et verkursfnd. Det er enklere å belaste verkursfndet ved frbruk av egenkapitalen enn å måtte ta av aksjekapitalen. KUF-fndet er nå ppløst g kapitalen er tilbakebetalt til eierkmmunen. Tilbakebetalt kapital til eierkmmunene i Oppland framgår av tabell 1. Ttalt er det tilbakebetalt vel 50 mill kr. I tillegg har Eidsiva Energi i brevs frm bekreftet at de er innstilt på å skyte inn sin resterende andel på 11 mill kr av den kapitalen på ttalt 30 mill kr sm Eidsiva Energi AS har sagt seg villig til å stille pp med. En frutsetning fr dette er at fndet etableres med en klar målsetting m å bidra gjennm videre kmpetansebygging til at det etableres et universitet i Innlandet. Eidsiva Energi AS legger til grunn en 60/40 frdeling mellm Oppland g Hedmark i frhld til Eidsivas andel av fndet. Dette innebærer eventuelt et bidrag på 6,6 mill kr fra Eidsiva til et KUF-fnd i Oppland. OFK har signalisert at de kan stille persnalressurser til rådighet fr en daglig ledelse av et ev KUFfnd i Oppland. Tabell 1. Tilbakebetalt kapital fra KUF-fndet til eierkmmuner i Oppland.

6 Eier Aksjer Tilbakebetalt kapital Dvre ,00 Gausdal ,00 Gjøvik ,00 Gran ,71 Lesja ,00 Lillehammer ,00 Lm ,00 Nrd-Frn ,00 Nrd-Aurdal ,00 Nrdre Land ,00 Oppland Fylkeskmmune ,00 Ringebu ,00 Sel ,00 Skjåk ,00 Søndre Land ,00 Sør-Frn ,00 Vang ,00 Vestre Tten ,00 Vågå ,00 Østre Tten ,00 Øyer ,00 Øystre Slidre ,00 SUM kmmuner ,71 Knklusjn Vi anbefaler at det pprettes et Kmpetanse-, universitets- g frskingsfndet i Oppland, g at fndet rganiseres sm et aksjeselskap. Det anbefales at freslåtte vedtekter fr fndet vedtas. Det er en frutsetning fr kjøpet at det freligger en bindende frhåndsuttalelse fra Skattedirektratet m at selskapet fritas fr skatteplikt. Og det er en frutsetning at de andre kmmunene gså går inn i fndet. FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFONDET I OPPLAND AS 1 Selskapets navn er Kmpetanse-, universitets- g frskingsfndet i Oppland AS. 2 Selskapet er hjemmehørende i Lillehammer kmmune. 3 Selskapets frmål er å bidra til kmpetanseheving fr sikring g utvikling av trygge g gde b- g arbeidsplasser i Oppland gjennm å yte øknmisk støtte til:

7 Prsessen med rganisatriske tiltak ved høgsklene fram mt etablering av et universitet Faglig utviklingsarbeid sm bidrar til å ppfylle akkrediteringskravene fr etableringen av et universitet Frutsetninger fr utbetaling av midler fra fndet er: at det freligger en mfrent avtale mellm høgsklene m å arbeide med mål m etablering av et universitet. Avtalen skal innehlde milepælsplan fr etableringsprsessen dkumentasjn på at etableringsprsessen er i gang, jf. milepælsplanen Selskapet kan ikke yte støtte til rdinær drift av frsknings- g undervisningsinstitusjner. Selskapets egenkapital kan gså benyttes til frmålet. Selskapet har ikke erverv sm frmål, g utbytte kan ikke utdeles. 4 Selskapets aksjekapital er på kr frdelt på aksjer à kr. 100,- lydende på navn. 5 Selskapets midler frvaltes av styret. Styret kan delegere frvaltningen til daglig leder, men styret må gi instruks g retningslinjer fr frvaltningen. Selskapets kapital skal til enhver tid frvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut frsvarlig måte i frhld til frmålet, g at avkastningen blir tilfredsstillende fr å ivareta frmålet. Midlene må ikke anbringes på en måte sm anses sm spekulasjnspreget. Selskapet kan ikke ta pp lån, stille garanti eller liknende. Styret skal utarbeide nærmere vilkår fr priritering g tildeling av midler fra selskapet, herunder hvilke rapprteringsregler g -rutiner sm skal gjelde fr mttaker av midlene. Første gang disse vilkårene utarbeides, skal de gdkjennes av generalfrsamlingen. Dersm det skjer vesentlige endringer i vilkårene, skal gså endringene gdkjennes av generalfrsamlingen. 6 Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer etter generalfrsamlings beslutning. Styret velges av selskapets generalfrsamling g skal reflektere aksjnærenes størrelse g selskapets interesser, herunder ivareta en rimelig kjønnsmessig balanse. Generalfrsamlingen skal velge styret, g kan avsette styret. Styret ppnevnes fr 2 år m gangen, slik at halvdelen av styret velges annethvert år. Gjenvalg kan finne sted, dg slik at ingen kan sitte mer enn 3 perider. Styrets leder velges av generalfrsamlingen.

8 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilstede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt fr. Selskapet tegnes av styrets leder g ett styremedlem i fellesskap eller av styrets leder g daglig leder i felleskap. Styrets referater skal være åpne fr ffentlig innsyn etter de samme regler sm gjelder fr ffentlig frvaltning. 7 Generalfrsamlingen åpnes av styrets leder g velger deretter møteleder. Ordinær generalfrsamlingen hldes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstrardinær generalfrsamling hldes når styret, revisr eller aksjnærer sm samlet representerer mer enn 1/10 av aksjene krever det. Innkallingen til generalfrsamlingen skal skje med minst 7 dagers varsel til aksjnærene. I innkallingen angis de saker sm skal behandles. Dat fr rdinær generalfrsamling skal varsles minst 3 uker på frhånd slik at aksjnærene har mulighet til å fremme frslag til saker sm skal tas pp. Generalfrsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de sm er angitt i innkallingen med mindre samtlige aksjnærer samtykker i det. Over frhandlingene føres prtkll sm skal underskrives av møtelederen g fire andre persner sm utpekes av generalfrsamlingen blant de tilstedeværende. 8 Generalfrsamlingen skal: velge styret, g kan avsette styret fastsette styrets gdtgjørelse velge revisr g gdkjenne dennes gdtgjørelse gdkjenne selskapets årsregnskap g årsberetning beslutte ppløsning etter frslag fra styret beslutte granskning behandle andre saker sm i henhld til lv eller vedtekter hører under generalfrsamlingen 9 Styret engasjerer daglig leder g fastsetter dennes lønns- g arbeidsvilkår. Den daglige ledelse kan gså legges til et eksisterende rgan. Styret g daglig leder kan gså engasjere ekstern bistand fr ppdrag i den utstrekning styret/daglig leder finner det nødvendig.

9 Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge fr frvaltning av midler i henhld til styrets retningslinjer, behandle søknader m tilskudd g avgi innstilling verfr styret m hvem sm skal tildeles/tilføres midler. Den daglige ledelsen skal gså følge pp de prsjekter der stiftelsen/selskapet er invlvert. 10 Aksjer skal ikke kunne verdras til høyere pris enn kstpris, g verdragelse er betinget av styrets gdkjennelse. 11 Ved verdragelse av aksjer har de øvrig aksjnærer frkjøpsrett etter aksjelvens regler. 12 Dersm det innen ikke freligger en mfrent avtale med milepælsplan m å arbeide fr et mål m etablering av et universitet g/eller nye akkrediteringskrav vanskeliggjør etablering av et universitet i Innlandet, kan aksjnærene kreve sine aksjer innløst ved nedsetting av aksjekapitalen, jf aksjelven Nedsetting med nødvendige vedtektsendringer besluttes av generalfrsamlingen. Ved en slik innløsning skal prisen pr aksje settes til aksjens frhldsmessige andel av selskapets bkførte verdi ved sist frutgående årsskifte krrigert fr verdiendringer fra årsskiftet g frem til kravet m innløsning fremsettes. Det skal gjøres fradrag i bkført verdi fr påregnelige kstnader ved en evt ppløsning av selskapet. Direkte kstnader ved å behandle kravet m innløsning, herunder til evt verdsettelser, skal gå til fradrag i verdien av de aksjer sm kreves innløst. 13 Dersm det mellm aksjnærer ppstår uenighet i selskapsanliggender, skal tvisten løses av en vldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene velger 1 medlem, sm sammen velger leder. Dersm det ikke ppnås enighet m valg av leder, utpekes denne av Lederen ved Sør-Gudbrandsdal tingrett. Lederen skal være dmmer eller privatpraktiserende advkat. Fr øvrig kmmer lvgivningen m vldgiftsbehandling til anvendelse. 14 Et eventuelt verskudd skal anvendes i samsvar med selskapets frmål. Ved ppløsning av selskapet, skal evt gjenværende midler tilfalle selskapets frmål. 15 Selskapet kan ppløses når lvens krav til ppløsning freligger, eller etter beslutning med tilslutning sm fr vedtektsendringer, jf aksjelven Rådmannen freslår at det gjøres følgende

10 innstilling: Gausdal kmmune vedtar å kjøpe 400 aksjer i Kmpetanse-, universitets- g frskingsfndet i Oppland AS til en ttal kstnad på kr ,-. Det er en frutsetning fr kjøpet at de andre kmmunene/fylkeskmmunen slutter pp m saken. Det er en frutsetning fr kjøpet at det freligger en bindende frhåndsuttalelse fra Skattedirektratet m at selskapet fritas fr skatteplikt. Kjøpet finansieres av tilbakebetalt kapital fra KUF-fndet i Innlandet, slik: kr kr

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

FUSJONSPLATTFORM MELLOM HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OG HØGSKOLEN I HEDMARK

FUSJONSPLATTFORM MELLOM HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OG HØGSKOLEN I HEDMARK FUSJONSPLATTFORM MELLOM HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OG HØGSKOLEN I HEDMARK Bakgrunn I Hedmark g Oppland har det lenge vært arbeidet fr å etablere et eget universitet. En fusjn mellm HiL g HH gir mulighet til

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-4 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Vedtekter for Høvåg Barnehage 1. Januar

Vedtekter for Høvåg Barnehage 1. Januar 1 Frmålsbestemmelser 1. Frmål Vedtekter fr Høvåg Barnehage 1. Januar 2017-2021 Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kmmunestyret INNHOLD Side 1. Overrdnet målsetting 1 2. Prinsipper fr lønnsdannelsen 2 3. Stillinger g lønnsfrhandlinger 3 4. Lønnsfastsettelse

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Vederlagsfri overdragelse av 99% av aksjene i Vardar AS til kommunene i Buskerud - gavebrev og aksjonæravtale mm

Vederlagsfri overdragelse av 99% av aksjene i Vardar AS til kommunene i Buskerud - gavebrev og aksjonæravtale mm Buskerud fylkeskmmune Saksframlegg Referanse 03/01015-18 162. Vår saksbehandler Linda Verde, tlf 32808518 Saksgang: Beh.nr. S.type Behandles av Utvalgssaksnr Møtedat 1 Å PS Fylkesutvalget 067/05 12.10.05

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Endringer i aksjelovgivningen

Endringer i aksjelovgivningen www.pwc.n Endringer i aksjelvgivningen Oktber 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene Fremveksten av NUF Gudmund Knudsens utredning

Detaljer