UTKAST Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST Møteprotokoll"

Transkript

1 UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin W. Wieland Just Ebbesen Ole Jhan Kvan Mrten Lang Ree Frfall Jørgen Jansen Nina Føreland Kjell Brthne Bente Krauss Siri Cathrine Rølland Nanette Lennechen Hanne Brgersen Irene Krnkvist Tatjana Schanche I tillegg deltk følgende persner: Kjetil Berg fra knsernrevisjnen sm bservatør Følgende fra administrasjnen var til stede: Direktør Arild Gjerdseth, direktør IKT-tjenester Cat Rindal, direktør øknmi g prsjekt Hallgeir Lien, direktør HR-tjenester Geir Ove Staalen, direktør rganisasjnsutvikling Anne Gina Sveaass, direktør Brukerstøtte Ingvild B Kalleberg, spesialrådgiver Gunnar Juriks. I tillegg møtte juridisk rådgiver advkat Erik Davidsen, advkatfirmaet Haavind til sak Knstituering: Side 1 av 8

2 Innkalling g saksliste ble gdkjent. Driftsstyrets leder innledet krt m praktisering av åpenhet g merffentlighet. Dette settes pp sm tema i neste driftsstyremøte. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 038, 039, 043, 042, 041, 040, 044. SAK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE 25. JUNI Prtkll fra driftsstyremøte gdkjennes. SAK REGNSKAPS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Driftsstyret tar fremlagt regnskaps- g øknmirapprt til etterretning. Sak SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Frslag til vedtak: 1. Driftsstyret slutter seg til prinsippet m en sentralisering av ppgaver g tjenester. Driftsstyret tar til etterretning at det i første mgang betyr en avvikling av lkasjnene Sykehuset Asker g Bærum g Tønsberg. Driftsstyret frutsetter å bli nærmere rientert m arbeidet med den videre plan fr samlkalisering g ber administrasjnen fremme sak m frslag til samlkalisering fr de øvrige lkasjnene innen utgangen av 1. halvår Driftsstyret ber direktør følge pp evalueringen av Tønsberg-kntret vedtatt i driftsstyresak gjennm gd infrmasjn g invlvering verfr de ansatte g bidrar til at en finner knstruktive løsninger. Side 2 av 8

3 2. Driftsstyret vedtar frslag til ny rganisasjnsstruktur g verrdnet rganisasjns- g bemanningsplan fr Sykehuspartner. Driftsstyret gir direktør fullmakt til å gjennmføre mstillingen i henhld til plan. Styret ber m at direktør gjennmfører en knkretisering av rganisasjns- g bemanningsplan i dialg med de tillitsvalgte før iverksettelse. 3. Driftsstyret er enig i at kravene sm stilles til Sykehuspartner fremver stiller stre krav til de ansattes kmpetanse. Driftsstyret ser det sm viktig at det fretas en samlet vurdering ved innplassering g utvelgelse av vertallige inkl. ansiennitet, jfr hvedavtalens Driftsstyret ber m å bli frtløpende rientert m knsekvensene av den anbefalte rganisasjnstilpasningen. Driftsstyret understreker behvet fr at mstillingene gjennmføres på en måte sm hele tiden sikrer gd kvalitet i leveransene til kundene g at avtalte frpliktelser gjennmføres i tråd med inngåtte avtaler. Om nødvendig ser driftsstyret det sm viktig å freta justeringer i den freslåtte fremdriftsplanen hvis det viser seg nødvendig fr å gjennmføre en gd prss g sikre leveransene på en gd måte. 5. Driftsstyret slutter seg til bruk av de virkemidler sm er angitt i saken, men ppfatter ikke listen sm uttømmende. Driftsstyret understreker viktigheten av at prsessen gjennmføres i tråd med lv g avtaleverk g 12 prinsipper fr medvirkning i mstilling g at prsessen gjennmføres i nært samarbeid med de tillitsvalgte samt sikrer gd kmmunikasjn med alle ansatte, berørte samarbeidspartnere g kunder. Driftsstyret ber derfr m at direktør frtsetter dialg m tilpasning med de tillitsvalgte fr å følge pp innspill fra de ansatte i drøftingsprtkllen fra Driftsstyret merker seg at selv m partene har brukt mye tid sammen har man ikke helt lykkes i å etablere en mfrent frståelse fr den prsessen sm er gjennmført så langt, (Jfr. vedlagte drøftingsprtkll) Driftsstyret ser det sm svært viktig i den videre prsessen å få etablert et bedre samarbeidsklima g i større grad etablere en felles frståelse av prsess g invlvering. Irene Krnkvist fremmet følgende frslag sm alternativ til punkt 3: Styret ber m at utvalgskriteriene i den kmmende nedbemanning blir gjennmgått av partene g tilpasset den aktuelle situasjnen sm beskrevet i drøftingsprtkllen av Styret frutsetter at den frestående nedbemanningen gjennmføres i tråd med 36 i Hvedavtalen. Avstemningen ga følgende resultat: Side 3 av 8

4 Frslagets punkt 1, 2, 4, 5 g 6 vedtatt med 14 mt 1 (Schanche) stemme Frslagets punkt 3 vedtatt med 9 mt 5 (Lennechen, Krnkvist, Brgersen, Rølland g Schanche) stemmer sm ble avgitt fr frslaget fremsatt av Krnkvist. Styrets vedtak ble dermed sm frslaget (gjengitt ver). Stemmefrklaring fra representantene Lennechen, Krnkvist, Brgersen g Rølland til vedtakspunkt 2: Ansattes representanter mener at en detaljert rganisasjns- g bemanningsplan ikke freligger på vedtakstidspunket, g at vi ved dette vedtaket har gitt vår tilslutning til de verrdnede prinsippene. Vi har derimt ikke gitt vår tilslutning til den kmmende bemanningen på den enkelte lkasjn eller nedbemanningens størrelse ettersm disse frhldene ikke var knkretisert på vedtakstidspunktet. Vi frutsetter videre at det gjennmføres drøftinger i henhld til 31 i HA når planene freligger, g legger til grunn at det endelige tallet på vertallige knkretiseres på et senere tidspunkt. Stemmefrklaring fra representanten Schanche: Etter en helhetsvurdering er summen av prinsippielle mtfrestillinger g svakheter ved saksfremstillingen så str at det er intet annet alternativ enn å stemme mt sak sm helhet. Begrunnelse fr å stemme mt/ Uenigheten er beskrevet under: Administrasjnen søker å dele prsessen pp i t adskilte deler gjennm først å gjennmføre en mstillingsprsess med dertil tilhørende identifikasjn av vertallige. Dernest skal det gjennmføres en nedbemanningsprsess islert til de sm ble definert sm vertallige i runde 1. Representant Schanche mtsetter seg en slik ppsplitting. Gjennm å anvende kvalifikasjnsprinsipp under mstilling undergraves ansiennitetsprinsippet sm er nedfelt i Hvedavtalens 36. En vertallig arbeidstaker i runde 1 har krav på full ansiennitetsvurdering ved evt senere ppsigelse sm følge av nedbemanning i runde 2. Dette kan medføre at arbeidstakere sm ble innplassert i rganisasjnen i runde 1 allikevel må sies pp sm følge av krtere ansiennitet. Kan ikke se at styrevedtak er fulgt pp med evaluering av Tønsberg lkasjn. Dette må gjøres før vedtak fattes Det er uenighet i frhld til den estimerte besparelsen. Freliggende analyser gir ikke dekning fr det beskrevne innsparingsptensial. Uenighet i frhld til fremtidige bemanningsbehv. Side 4 av 8

5 Freligger ikke tilstrekkelig dkumentasjn på at behvet fr arbeidskraft reduseres i denne grad sm følge av samlkalisering. Den evt gevinsten tas ut før den reelt sett vil være tilstede. ROS-analsen er mangelfull Det freligger ikke knsekvensanalyer i frhld til fremtidig kvalitet på tjenestene sett pp mt det enkelte sykehus Ved gjennmføring av ROS-anaylsen var det ikke tatt høyde fr verken evt Samlkalisering eller Nedbemanning Det er ikke gjennmført drøftinger med de sykehusene sm Sykehuspartner yter tjenester til. Uenighet i frhld til tidsperspektivet. Omstillings- g nedbemanningsprsessen søkes gjennmført innen alt fr krt tidsperspektiv. Mulig vertallighet skal ikke løses gjennm ppsigelser. Eventuell vertallighet skal løses gjennm annen stilling i HSØ RHF, naturlig avgang g/eller aktiv bistand til jbbsøk administrert av arbeidsgiver. Arbeidstaker skal ppebære full rdinær lønn med tillegg frem til bemanningssituasjnen er løst. Sak RAPPORT KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST: REVISJON AV STYRING OG KONTROLL I SYKEHUSPARTNER 1. Driftsstyret tar Knsernrevisjnens rapprt m revisjn av intern styring g kntrll i Sykehuspartner til etterretning. 2. Driftsstyret understreker betydningen av at rapprtens knklusjner følges pp, blant annet fr å sikre en gd helhetlig virksmhetsstyring i Sykehuspartner. 3. Driftsstyret vedtar tiltaksplan fr ppfølging av rapprten, g ber m løpende rapprtering, første gang til driftsstyremøtet i ktber. SAK LEIEKONTRAKT HOFFSVEIEN 1D LEIEPERIODE Side 5 av 8

6 1. Driftsstyret anbefaler at psjn tiltres, g at leieperiden fr Hffsveien 1D blir på 10 år 2. Saken versendes Helse Sør-Øst RHF fr endelig gdkjenning SAK DRIFTSRAPPORT FOR SYKEHUSPARTNER PER JULI Driftsstyret tar driftsrapprt fr Sykehuspartner per juli til rientering SAK ÅRSPLAN FOR DRIFTSSTYRET Driftsstyret tar årsplanen til rientering Osl, 30. august 2010 Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Kristin W. Wieland Mrten Lang-Ree (prtkll frelagt) Just Ebbesen Ole Jhan Kvan Side 6 av 8

7 Jørgen Jansen Nina Føreland Kjell Brthne Bente Krauss Siri Cathrine Rølland Nanette Lennechen Side 7 av 8

8 Hanne Brgersen Irene Krnkvist Tatjana Schanche Side 8 av 8

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg fr msrg g helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig frfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Kantina Møtedat: 11.06.2015 Møtetid:

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer