SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:"

Transkript

1 SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger ) Årsregnskap 2013 g ) Anleggsplan (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste Frretningsrden... 5 Sak 1 Gdkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Gdkjenning av innkalling, saksliste g frretningsrden Sak 3 Valg av Tingets funksjnærer.. 6 Sak 4 Beretninger ** Vedlegg 1: Beretning , styre g grener Sak 5 Årsregnskap 2013 g ** Vedlegg 2: Årsregnskap 2013 g 2014, inkl. beretninger fra styre, revisr g kntrllkmité Sak 6 Fastsetting av lagskntingent g Sak 7 Innkmne saker 7.1 Anleggsplan Oppland Skikrets ** Vedlegg 3a: Anleggsplan ** Vedlegg 3b: Vedlegg1 til Anleggsplan 7.2 Frvaltning av skikretsens egenkapital Oppretting av kmpetansestilling... 9 Sak 8 Handlingsplan ** Vedlegg 4: Handlingsplan Sak 9 Rammebudsjett 2016 g Sak 10 Valg Oppland Skikrets Ting 2015 Side 2

3 PROGRAM Fredag 5. juni Kl Registrering Kl Åpning av Tinget Tingfrhandlinger Kl Tingmiddag Lørdag 6. juni Kl Vårmøter alle grener Kl Utdeling av plaketter, fat g Jubileumspkal Kl Lunsj Oppland Skikrets Ting 2015 Side 3

4 SAKSLISTE Åpning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Gdkjenning av fremmøtte representanter Gdkjenning av innkalling, saksliste g frretningsrden Valg av Tingets funksjnærer: Dirigent Sekretærer 2 representanter til å undertegne prtkllen Tellekrps (2 persner) Sak 4 Beretninger fr styre g grener Sak 5 Årsregnskap fr 2013 g 2014 Sak 6 Fastsetting av lagskntingent fr g Sak 7 Innkmne frslag 7.1 Frslag fra styret: Anleggsplan Oppland Skikrets Frslag fra styret: Frvaltning av skikretsens egenkapital 7.3 Frslag fra styret: Oppretting av kmpetansestilling Sak 8 Handlingsplan Oppland Skikrets Sak 9 Rammebudsjett Sak 10 Valg Avslutning Oppland Skikrets Ting 2015 Side 4

5 FORRETNINGSORDEN 1) Tinget ledes av valgt dirigent. Prtkll føres av valgt sekretær. 2) Representantene frlanger rdet ved framvisning av sine nummerskilt. Ingen representanter gis anledning til rdet mer enn 3 ganger i samme sak. Observatører g gjester uten stemmerett har talerett, på samme vilkår sm representantene. Med unntak av innledningsfredraget, g fr de representanter hvis frslag står i sakslista, settes taletiden til 6 minutter første gang g 3 minutter andre g tredje gang. Til frretningsrden gis ikke rdet mer enn en gang g med høyst ett minutts taletid. Dirigenten kan freslå frkrting avtaletid g strek fr inntegnede taler. 3) All frslag må leveres skriftlig til dirigenten g må være undertegnet med rganisasjnens g representantens navn. Frslag må fremmes før strek er satt. Frslag kan kun fremmes på saker sm står på sakslista. 4) Alle vedtak g valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak sm NIFs lv fastsetter. 5) Frslag g vedtak føres inn i tingprtkllen med avgitte stemmer fr g i mt. 6) Tingprtkllen gdkjennes av t tingrepresentanter, valgt av tinget til å underskrive prtkllen. Oppland Skikrets Ting 2015 Side 5

6 SAK 1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Skikretsstyret har kntrllert lista ver representanter g fullmakter. Kmplett deltakerliste deles ut på Skikretstinget. Styrets frslag til vedtak: Representantenes fullmakter gdkjennes, til sammen xx representanter med frslag- g stemmerett. SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGORDEN Styrets frslag til vedtak: Innkalling, saksliste g frretningsrden gdkjennes. SAK 3 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER Skikretsstyret freslår følgende persner: Dirigent/rdstyrer Jan Arild Berg Sekretær Ellie Lein T representanter til å signere prtkller Tellekrps (2 persner) Styrets frslag til vedtak: Styrets frslag til tingets funksjnærer gdkjennes. Oppland Skikrets Ting 2015 Side 6

7 SAK 4 BERETNINGER Se Vedlegg 1: Beretninger Fr å gjøre resultatberetningene ne krtere, har vi valgt å begrense rapprteringen til Tpp10 i de fleste rennene. Fr kmplette resultatlister henvises til resultatarkivene på hhv. skikretsens g skifrbundets hjemmesider. Styret Hpp g kmbinert Telemark Freestyle Alpint Langrenn Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gdkjenner de framlagte beretningene fr SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2013 g 2014 Se Vedlegg 2: Årsregnskap fr 2013 g 2014, inkl. både styrets, revisrs g kntrllkmiteens beretninger fr begge regnskapsårene. Idrettens Regnskapskntr (IRK) har ført regnskapet hele periden. Revisr fr hele periden har vært Ernst & Yung. Årsregnskapet fr 2013 viser et verskudd på kr Årsregnskapet fr 2014 viser et verskudd på kr Samlet EK fr skikretsen pr er på kr Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gdkjenner det framlagte årsregnskapet fr 2013 med tilhørende beretninger Skikretstinget gdkjenner det framlagte årsregnskapet fr 2014 med tilhørende beretninger Oppland Skikrets Ting 2015 Side 7

8 SAK 6 FASTSETTING AV LAGSKONTINGENT g Dagens mdell ble vedtatt g tatt i bruk på Skikretstinget i Kntingenten består av t deler; et grunnbeløp g en aktivitetsandel basert på klubbenes innrapprterte aktivitetstall i Idrettsregistreringen. På Skikretstinget i 2011 ble grunnbeløpet justert pp fra kr til kr , mens aktivitetsandelen frble uendret. Dette ble videreført uten endring på Skikretstinget i Lagskntingenten den siste tingperiden har vært sm følger: Grunnbeløp på kr pr. medlemsklubb Kr. 20 pr. medlem t..m. 100 medlemmer Kr. 10 pr. medlem f..m. 101 medlemmer Styrets frslag til vedtak: Skikretsstyret freslår at lagskntingenten hldes uendret i Tingperiden SAK 7 INNKOMNE SAKER Det har ikke kmmet inn nen saker til Skikretstinget fra klubbene. Skikretsstyret ønsker å fremme følgende tre saker: SAK 7.1 ANLEGGSPLAN OPPLAND SKIKRETS Styret i Oppland Skikrets ppnevnte i ktber 2011 et Anleggsutvalg, under ledelse av Fred Arne Hessen. I inneværende tingperide har utvalget hatt følgende sammensetning: Fred Arne Hessen (alpint) Kjetil Dahlen (hpp g kmbinert) Knut Arne Klstadbakken (langrenn) Stein Ove Kvatninger (alpint) Utvalget fikk i ppdrag å kartlegge skianleggssituasjnen i Oppland g lage en Anleggsplan fr skikretsen. Se Vedlegg 3a: Anleggsplan g Vedlegg 3b: Vedlegg til Anleggsplan (kan ikke linkes) Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gdkjenner framlagte Anleggsplan fr tingperiden Oppland Skikrets Ting 2015 Side 8

9 SAK 7.2 FORVALTNING AV SKIKRETSENS EGENKAPITAL I frbindelse med etableringen av Hafjell Freepark AS har Oppland Skikrets frskuttert spillemidler til bygging av anlegg. Kr , er trukket fra skikretsens egenkapital g er verført til Øyer kmmune, med frventet utlånsperide på ca. 2. år. Et flertall av styrets medlemmer anser et slik utlån til mellmfinansiering av spillemidler sm ikke å være av vesentlig karakter i frhld til skikretsens størrelse g virksmhet, g med en minimal risik, g dermed ble dette fattet gjennm vedtak på rdinært styremøte, jf. vedtak i sak 103 fra styremøte 14/ Styret ønsker dg å løfte dette inn fr Skikretstinget 2015 fr å fastslå hvr str prsentandel av egenkapitalen styret kan frvalte uten å ha et frmelt tingvedtak i framtidige saker av tilsvarende karakter. Neste sak, 7.3, berører egenkapitalen i så str grad at styret mener at det skal fremmes fr tinget sm egen sak. Styret mener at inntil 20% av egenkapitalen kan frvaltes til tilskudd g utlån av styret innenfr en tingperide, uten at det må innkalles til ekstrardinært Kretsting fr å fatte et frmelt tingvedtak. Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å frvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til frskuttering av spillemidler, tilskudd g lån til selskaper der Oppland skikrets har eierinteresser g risiken er minimal. Dersm ttalt beløp fr tilskudd / lån verstiger 20% ver en 2-årsperide (tingperide), skal saken fremmes på rdinært eller ekstrardinært skikretsting. SAK 7.3 OPPRETTING AV KOMPETANSESTILLING Oppland Skikrets har pr en fri egenkapital på kr (styre/administrasjn) Egenkapitalen har økt den siste tingperiden, mye på grunn av underslagssaken sm ble avdekket fr t år siden g ppgjøret av denne. Den generelle øknmien i skikretsen er gd. Dette har blant annet ført til økte verføringer til grenene, jf. tingvedtak i Det har gså gitt styret anledning til å utlyse prsjektmidler til klubbene i 2013 g En slid egenkapital gir trygghet til å kunne takle ufrutsette hendelser, f.eks. at Skifrbundet skulle kmme i øknmisk uføre. Styret anser at en egenkapital på kr. 1,5 milliner ivaretar dette. Det er derfr ikke ne ønske m at egenkapitalen skal bli større, da vi ønsker at midlene først g fremst skal generere aktivitet blant kretsens skiløpere. Fr å øke aktiviteten i skikretsen ønsker styret å bruke ne av pparbeidet egenkapital til å finansiere deler av nypprettet kmpetansestilling. Vi freslår et tårig prsjekt, der målet er å øke kmpetansen i kretsens klubber. Denne kmpestansestillingen vil være en 50% stilling - sm en egen 50% stilling i Oppland Skikrets, eller alternativt sm en del av en hel stilling i samarbeid med en annen aktør, f.eks. skikrets eller idrettskrets. Oppland Skikrets Ting 2015 Side 9

10 Fr at stillingen skal gi ønsket effekt, må det gså beregnes økte driftskstnader. Dette vil medføre at skikretsen må budsjettere med underskudd fr årene 2016 g 2017, uten at vi går under de 1.5 millinene sm vi anser sm en sunn EK. Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget støtter pprettelsen av en kmpetansestilling i et tårig prsjekt, med et frmål m å øke kmpetansenivået i skikretsens klubber. Dette medfører at det budsjetteres med et underskudd i størrelsesrden i 2016 g i SAK 8 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen fr Oppland Skikrets bygger på Skiplitisk dkument sm ble vedtatt på Skitinget på Hamar i juni 2012 g revidert på Skitinget i Len juni Skiplitisk dkument er bygget pp med pririterte mål innenfr 4 hvedmråder: Skiidretten g samfunnet Visjn, verdier g hvedmål Kjerneaktivitet i grenene g aktivitetsrettede fellesmråder Rammevilkår g støttefunksjner Oppland Skikrets har valgt følgende 7 satsningsmråder i sin handlingsplan fr : Breddeidrett Tppidrett Arrangement Anlegg Antidping Kmpetanse Organisasjn, øknmi g kmmunikasjn Se Vedlegg 4: Handlingsplan Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gdkjenner framlagte Handlingsplan fr tingperiden Oppland Skikrets Ting 2015 Side 10

11 SAK 9 RAMMEBUDSJETT Skikretsstyret legger fram følgende frslag til rammebudsjett fr : BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 inntekter kstnader resultat inntekter kstnader resultat STYRE/ADMIN Lagskntingenter Deltakeravgift renn Mmskmpensasjn Spnsrinntekter Tilskudd NSF Andre tilskudd Renteinntekter Grentilskudd Prsjektmidler OSK Lønnskstnad adm.sjef Andre lønnskstnader Drift kretskntr Drift kmpetansestilling Drift kretsstyre Prfilering/gaver m.m Skitinget Skikretstinget Se gså sak 7.3. Budsjett fr grenkmiteene gdkjennes av styret. Styrets frslag til vedtak: Skikretstinget gdkjenner rammebudsjett fr Oppland Skikrets Ting 2015 Side 11

12 SAK 10 VALG Valgkmiteen har i tingperiden bestått av: Leder Tr Ulsaker Ødegaard Nrdre Land IL Medlem May Brit Støve Peer Gynt Alpinklubb Medlem Jørn Olav Bekkelund Søre Ål IL Varamedlem Per Mrten Nyeng Ringebu-Fåvang Skiklubb Valg av styre g grenkmiteer Valgkmiteen har følgende innstilling til nytt styre fr tingperiden : Leder Marit Rland Udnæs Lillehammer SK gjenvalg Nestleder Audun Skatteb Sør-Frn IL ny Styremedlem Fred Arne Hessen Dmbås IL gjenvalg Styremedlem Sandra Alise Lyngstad Søre Ål IL gjenvalg Styremedlem Gr Rykhus Peer Gynt Alpin ny Styremedlem Ragnvald Steile Biri IL ny Styremedlem/leder LK Trbjørn Brks Pettersen Øyer-Tretten IF ny Styremedlem/leder AK Pål Vist Gjøvik Skiklubb gjenvalg Styremedlem/leder HK Linda Svendsrud Gausdal Skilag ny Styremedlem/leder KK Kjetil Dahlen Søre Ål IL gjenvalg Styremedlem/leder TK Bye Skøre Vang IL gjenvalg Styremedlem/leder FK Stein Ove Kvatningen Dmbås IL gjenvalg Leder av grenkmiteene velges på Skikretstinget, jf. innstilling. Det nye styret ber m fullmakt fra Skikretstinget til å ppnevne grenkmiteenes medlemmer, jf. lven fr Oppland Skikrets, 18. Valg av Kntrllkmité Ihht. Lv fr Oppland Skikrets 20 (1) er skikretsen pålagt å ha en kntrllkmité. Valgkmiteen har følgende innstilling: Medlem Olav Olstad Vestringen IL pprykk fra vara Medlem Tr Ulsaker Ødegaard Nrdre Land IL ny Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag gjenvalg Varamedlem Marit Stensvld Berntsen Nrdre Land IL ny Oppland Skikrets Ting 2015 Side 12

13 Valg av representanter til Skitinget, Idrettskretstinget g Fagmøter i NSF Valgkmiteen ber Skikretstinget m å gi påtrppende styre fullmakt til å utnevne representanter stil Skitinget g Idrettskretstinget. Valg av ny valgkmité Det er avtrppende styre sm innstiller til ny valgkmité, g de har følgende innstilling til valgkmité fr tingperiden : Leder Kjell Arne Steira Lillehammer Skiklub Medlem Grethe Laeskgen Raufss IL hpp Medlem May Britt Støve Peer Gynt Alpin Varamedlem Gr Jensen Svea Skilag Styrets frslag til vedtak: Nytt styre velges ihht. valgkmiteens innstilling Kntrllkmité velges ihht. valgkmiteens innstilling Ny valgkmité velges ihht. styrets innstilling Påtrppende styre får fullmakt til ppnevne medlemmer i grenkmiteene Påtrppende styre får fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget, Idrettskretstinget g Fagmøter i NSF. Oppland Skikrets Ting 2015 Side 13

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll Agder og Rogaland Skikrets ting 2015 Protokoll Tid: Agder og Rogaland Skikrets ting 9/5 2015 Sted: Jæren hotell, Bryne Sak 1. Åpning Kretsleder i Agder og Rogaland Skikrets Pål Angell Bergh ønsket alle

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer