Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1

2 Målgrupper Spesialister sm vurderer henvisninger Alle sm registrerer Ledere g andre med ansvar fr at henvisninger blir frsvarlig fulgt pp g at pasientene får ppfylt sine rettigheter Praksisknsulenter Mål Gd priritering g rettighetstildeling av helsehjelp 2

3 Struktur i presentasjnen Dispsisjnen tydeliggjør inngangen til spesialisthelsetjenesten g følger henvisningsfrløpet Henvisning mttas Vurdering Knklusjn i det videre frløpet Grundigere drøftinger, dypdykk, er markert med lys blå bakgrunn g dykker Frklaringer m registrering er markert med grå bakgrunn g datamaskin 3

4 T innganger til spesialisthelsetjenesten Sm øyeblikkelig hjelp Pasienter sm er kmmet inn sm ø-hjelp har priritet direkte etter pasientrettighetslven 2-1 første ledd g skal derfr ikke rettighetsvurderes (utdypes senere). Ø-hjelpspasienter behlder sin priritet til de har fått adekvat helsehjelp fr sin innkmsttilstand. Med henvisning Pasienter sm henvises får avklart m de har behv fr helsehjelp i spesialisthelsetjenesten g får vurdert hvilken priritet de i så fall skal ha. 4

5 er til spesialisthelsetjenesten Lege Hvedregelen m hvilke henvisninger sm skal rettighetsvurderes: RHF Klinikk 1 Klinikk 2 Lege Lege Grønn pil = rettighetsvurdering Sykehus 3 Sykehus 1 Klinikk 3 Rød pil = ikke rettighetsvurdering Annet RHF Lege NB! Også andre enn leger kan henvise, se bilde 12 Avtalespesialist Sykehus 2 Lege 5

6 Hva har pasienter sm henvises krav på? Pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten skal ikke bare få en faglig vurdering av sin helsetilstand, men gså få vurdert m det er nødvendig med helsehjelp (med eller uten rett). Dette kalles rettighetsvurdering. 6

7 Hvrfr er rettighetsvurdering viktig? Pasienter med størst behv fr helsehjelp skal sikres priritet. Pasienter er gitt rettigheter fr å ppnå dette Det skal gjøres en individuell vurdering av pasientens helsetilstand i samsvar med gjeldende regelverk Beslutningene må bygge på gde rettighetsvurderinger i tillegg til gde faglige vurderinger Rett til nødvendig (priritert) helsehjelp med juridisk bindende frist gir pasienten rett til ppfyllelse av helsehjelpen fra annen tjenesteyter hvis den juridiske fristen brytes Det er et mål å sikre likere vurderinger på tvers av gegrafi g fagmråder 7

8 Fag g juss Både medisinsk kmpetanse g skjønn g juss er nødvendig fr å vurdere henvisninger Den medisinske kmpetansen må være frankret i kunnskap g systematisert erfaring m de prblemene den enkelte pasienten har Lven gir pasienten rett til en individuell vurdering Lven frplikter spesialisthelsetjenesten til å avgjøre m pasientens helseprblemer skal følges pp i spesialisthelsetjenesten g hvilken priritet pasienten skal ha i det videre frløpet 8

9 Et kmplisert regelverk støtte i pririteringsveilederne Regelverket er vanskelig g kan by på tvil i en klinisk hverdag Pririteringsveilederne g veiledertabellene skal være beslutningstøtte fr dem sm vurderer henvisningene bidra til mer enhetlige vurderinger av henvisninger bidra til at sammenliknbare pasienter får samme rettigheter 9

10 Pririteringsveiledere g nasjnale faglige retningslinjer Pririteringsveilederne skal brukes sm støtte ved rettighetsvurdering basert på pririteringsfrskriftens vilkår fr priritering Nasjnale faglige retningslinjer viser hvilke tiltak det er frventet at nrsk helsetjeneste skal tilby verfr en pasientgruppe Pririteringsveilederne sier ikke ne m hvilke tiltak sm gir gd helsehjelp fr pasienten Veilederne har en annen funksjn enn nasjnale faglige retningslinjer Veilederne er bindeledd mellm helsefaget g regelverket m priritering 10

11 11

12 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger mttas Avsender Henvisende instans vil nrmalt være Fastlege/allmennlege Privatpraktiserende avtalespesialister Leger i fengselshelsetjenesten Leger i spesialisthelsetjenesten (ved nyppdaget prblematikk) Henvisende instans kan være andre med kmpetanse m pasientens lidelse, fr eksempel Ssialtjenesten (til tverrfaglig spesialisert rusbehandling) Barnevernet Annet helsepersnell (fr eksempel kirpraktrer, manuellterapeuter g ptikere) 12

13 Nærmere m hvrdan henvisningen skal tas hånd m Utgangspunkt: Alle henvisninger sm mttas i spesialisthelsetjenesten skal rettighetsvurderes. Er henvisningen mangelfull må nrmalt ytterligere pplysninger innhentes fr å klargjøre m pasienten har rett til helsehjelp. Hvis den sm henviser åpenbart ikke har kmpetanse på pasientens lidelse kan man vurdere m det er frsvarlig å returnere henvisningen. Det er kravet til frsvarlighet sm setter grenser 13

14 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger mttas Mttaker: Hvem henvisningen må stiles til hvilke henvisninger utløser vurderingsgaranti? Bare henvisninger til sykehus spesialistpliklinikk institusjn sm tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling fr rusmiddelmisbruk g sm mfattes av fritt sykehusvalg sykehus/spesialistpliklinikk sm RHF et har avtale med g sm mfattes av fritt sykehusvalg utløser rett til vurdering etter pasientrettighetslvens 2-2. Det betyr at henvisning til en avtalespesialist eller røntgeninstitutt med avtale med et RHF ikke gir rett til slik vurdering Sm hvedregel kan ikke henvisninger fra andre reginer avvises. Unntak dersm helsefretaket risikerer å ikke ppfylle sitt sørge-fr ansvar verfr beflkningen i egen regin 14

15 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger mttas Det må raskt vurderes m henvisningen er kmmet til rett sted i spesialisthelsetjenesten Henvisningen skal vurderes ved den kliniske enheten sm pasientens helsetilstand i hvedsak srterer under Er henvisning ikke kmmet til rett sted, skal den snarest sendes til krrekt enhet Henvisninger sm er mttatt skal vurderes selv m pasienten kunne fått helsehjelp hs avtalespesialist Vurderingstiden løper fra mttaksdat. Dersm henvisningen kmmer fra annet sykehus, skal fristen settes fra mttaksdat i det sykehuset sm henvisningen først ble mttatt i (ansiennitetsdat). 15

16 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere når henvisninger mttas Mttaksdat Dat fr mttak av henvisningen ved helsefretaket skal registreres i Pasient Administrativt System (PAS) Ansiennitetsdat Dersm henvisningen er videresendt fra et annet sykehus, skal gså mttaksdaten ved det første sykehuset registreres. Mttaksdat ved første sykehus vil da være ansiennitetsdat Hvrdan dette gjennmføres i praksis g hvem sm har ansvaret fr det kan variere fra fretak til fretak. Se Rundskriv IS-10/2009 Ventelisterapprtering til Nrsk pasientregister (NPR) 16

17 mttas Knkludere Vurderingsperide Når henvisninger vurderes Vurderingsgarantien Maksimal vurderingstid: 30 virkedager fra mttaksdat 10 virkedager fra mttaksdat fr unge under 23 år ved mistenkt eller diagnstisert rusavhengighet eller psykiske lidelser Dersm henvisningen videresendes før den er vurdert, er det ansiennitetsdat, g ikke mttaksdaten i den nye enheten, sm er utgangspunkt fr vurderingsgarantien Vurderingstid må alltid være frsvarlig Ved mistanke m alvrlig eller livstruende sykdm må vurdering derfr skje tidlig Dette innebærer at henvisninger sm kmmer inn, raskt må gjennmgås g srteres Mangelfulle henvisninger Fr å gjøre en faglig frsvarlig vurdering må det innhentes supplerende pplysninger eller pasienten må innkalles til undersøkelse der dette er nødvendig Vurderingstiden løper likevel fra mttaksdat 17

18 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger vurderes Hvedvilkårene fr å få rett til nødvendig (priritert) helsehjelp Pasientrettighetslven g pririteringsfrskriften gir vilkårene Hvert av de tre vilkårene i pririteringsfrskriften 2 må være ppfylt Det må være en alvrlig tilstand Det må være frventet nytte av helsehjelpen Kstnadene må stå i rimelig frhld til effekt Vilkårene er relative i frhld til hverandre Det skal fretas en helhetsvurdering der lav vekting av et vilkår kan ppveies av at et annet ppfylles i høyere grad 18

19 Nærmere m det lvmessige grunnlaget.. Lv m pasientrettigheter Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersm pasienten kan ha frventet nytte av helsehjelpen, g kstnadene står i rimelig frhld til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist fr når faglig frsvarlighet krever at en pasient sm har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.... Dersm det reginale helsefretaket ikke har sørget fr at en pasient sm har en rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, får den nødvendige helsehjelpen innen det tidspunktet sm er fastsatt i medhld av annet ledd, har pasienten rett til å mtta nødvendig helsehjelp uten pphld, m nødvendig fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfr riket. 19

20 g m pririteringsfrskriften 2 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetslven 2-1 annet ledd, når: 1. pasienten har et visst prgnsetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersm helsehjelpen utsettes g 2. pasienten, med det unntaket sm er nevnt i 3 annet ledd, kan ha frventet nytte av helsehjelpen g 3. de frventede kstnadene står i et rimelig frhld til tiltakets effekt. Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres sm følge av smerte eller lidelse, prblemer i frbindelse med vitale livsfunksjner sm fr eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjnsnivå. Med frventet nytte av helsehjelpen menes at det freligger gd dkumentasjn fr at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan frverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter frspilles ved utsettelse av behandlingen. 20

21 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger vurderes Begrepene avklart g uavklart tilstand Hvis en i løpet av vurderingsperiden kmmer fram til hva slags behandling sm er aktuell, er pasientens tilstand avklart. I mtsatt fall er pasientens tilstand uavklart g aktuell helsehjelp er utredning. 21

22 Eksempel på avklart tilstand Pasienten har en sterkt symptmgivende hfteleddsartrse. Ved vurderingen av henvisningen ble det avklart hvilken behandling sm skulle gis fr tilstanden: Innsetting av hfteprtese. 22

23 Eksempel på uavklart tilstand 76 år gammel kvinne med vekttap ver siste 6 mnd., nedsatt allmenntilstand, muskel-/skjelettsmerter, kvalme g ubehag i øvre abdminalmråde. Henviser har påvist anemi g kkult bld i avføringen. Kvinnen røyker, har høyt bldtrykk g har hatt hjerteinfarkt. Mr døde 60 år gammel av brystkreft. :. 23

24 Sannsynlighet fr alvrlig sykdm ( verstefallsvurdering ) Hvis en på vurderingstidspunktet ikke kan fastslå hva sm feiler pasienten, skal en ved rettighetsvurdering (g fristfastsettelse) ta utgangspunkt i den helsetilstanden sm med realistisk sannsynlighet gir størst prgnsetap hvis helsehjelpen utsettes. en vil i disse tilfellene være utredning g diagnstikk. 24

25 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger vurderes Bruk av pririteringsveilederne Veiledertabellene innehlder både avklarte g uavklarte tilstander Finn den tilstanden i veiledertabellen sm passer best med de pplysninger sm freligger Knsulter de veiledende anbefalingene Sjekk individuelle frhld Freta selvstendige vurderinger Individuelle frhld kan tilsi at rettighetsstatus g/eller frist blir annerledes fr den aktuelle pasienten enn fr tilstandsgruppen sm pasienten tilhører. 25

26 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger vurderes Rettighetsvurderingen kan ha tre mulige utfall 1. Pasienten får rett til nødvendig (priritert) helsehjelp med en juridisk bindende frist fr når helsehjelpen skal gis 2. Pasienten har behv fr helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke innen en juridisk bindende frist 3. Pasienten har ikke behv fr helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 26

27 mttas Vurderingsperide Knkludere Når henvisninger vurderes Henvisninger sm ikke skal rettighetsvurderes Pasienter sm henvises videre internt i spesialisthelsetjenesten sm ledd i utredning eller behandling av samme tilstand De er allerede rettighetsvurdert g skal sm hvedregel ikke rettighetsvurderes på nytt Dette gjelder enten det er internt i et HF, mellm ulike HF i eller utenfr helsereginen Nen unntak finnes 27

28 Unntak nyppdaget prblematikk Nyppdaget prblematikk sm i seg selv ville gitt grunnlag fr en henvisning, skal alltid rettighetsvurderes. Det gjelder både fr pasienter sm er henvist g pasienter sm er kmmet inn sm ø-hjelp. Eksempel: En eldre mann henvises fra fastlege til en kirurgisk avdeling p.g.a. frstørret prstata g vannlatingsprblemer. Denne henvisningen skal rettighetsvurderes. Når pasienten kmmer til utredning g behandling, ppdages det at han har et abdminalt artaaneurysme. Han henvises derfr videre til en karkirurgisk enhet. Henvisningen rettighetsvurderes av mttakende enhet, siden det dreier seg m en ny prblemstilling. 28

29 Unntak - ny juridisk frist Pasienten har krav på ny juridisk frist hvis et behandlingsfrløp viser seg ikke å føre fram eller det av faglige grunner er nødvendig å gå ver til et helt annet behandlingspplegg Hva sm skal til av endring i behandlingspplegget må vurderes knkret, men slike tilfeller frutsettes å være unntak Meningen er ikke å mfatte de situasjnene der man går ver fra én alminnelig behandlingsmetde til en annen alminnelig behandlingsmetde Unntaket gjelder både pasienter sm er henvist g pasienter sm er kmmet inn sm øyeblikkelig hjelp 29

30 mttas Vurderingsperide Knkludere Når det knkluderes Rettighetsstatusen avgjør den videre ppfølgingen 1. Rett til nødvendig (priritert) helsehjelp Sett en individuell frist i frm av dat fr når helsehjelpen senest skal starte 2. Ikke rett til nødvendig helsehjelp Hvis pasienten vurderes å ha behv fr spesialisert helsehjelp, tilbys helsehjelp innenfr rammen av de ressursene sm er tilgjengelige Pasienten skal registreres på venteliste g gis en dat fr når helsehjelpen frventes å bli gitt, men daten er ikke juridisk bindende 3. Ikke behv fr helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Henvisende instans skal gis veiledende faglig tilbakemelding der dette er naturlig 30

31 mttas Vurderingsperide Knkludere Når det knkluderes Juridisk bindende frist fr rettighetspasienter Fristen skal settes til det tidspunktet sm faglig frsvarlighet krever at pasienten senest skal få helsehjelp i frm av utredning eller behandling Når fristen settes må det gså tas hensyn til at helsehjelpen må kunne startes g fullføres sm et ttalt sett frsvarlig behandlingsfrløp fristen må settes slik at det blir rm fr HELFO Pasientfrmidling å skaffe pasienten et frsvarlig tilbud privat eller i utlandet hvis fristen brytes det kan avdekkes alvrlige tilstander ved utredningen Det skal sm hvedregel bare settes én frist. Unntak er beskrevet tidligere i presentasjnen 31

32 Frist ved uavklart tilstand Ved uavklart tilstand skal fristen settes..sm m videre undersøkelse kan kmme til å vise at pasientens tilstand vil kreve den helsehjelpen sm er mest tidskritisk av de behandlingsalternativene man står verfr når vurderingen blir fretatt. (side 20 i Pririteringsveileder, generell del) 32

33 mttas Vurderingsperide Knkludere Når det knkluderes Juridisk frist i frhld til kapasitet Ved fristfastsettelse skal det ikke tas hensyn til kapasiteten til å få gjrt utredning, behandling eller andre tiltak til rettighetspasienter i det fretaket hvr henvisningen vurderes fr øvrig i spesialisthelsetjenesten en skal planlegges slik at aktuelle tiltak kan gis fra spesialisthelsetjenesten sm en helhet, fr eksempel fra flere behandlingsenheter 33

34 mttas Vurderingsperide Knkludere Når det knkluderes Juridisk frist kntra andre frister Den juridiske fristen sm tildeles rettighetspasienter utløser juridiske rettigheter I daglig drift settes i tillegg tidspunkter ( frister ) fr når ulike typer helsehjelp bør gis på ulike stadier i pasientfrløpet Dette er praktiske virkemidler fr å priritere g rganisere helsehjelpen (fr eksempel den anbefalte dat fr innkalling) g er ikke juridisk bindende 34

35 mttas Vurderingsperide Knkludere Når det knkluderes Infrmasjn til pasient g henvisende instans Pasienten g henvisende instans skal infrmeres skriftlig m resultatet av rettighetsvurderingen: eventuelt rett til priritert (nødvendig) helsehjelp g frist i frm av dat fr når denne retten senest skal ppfylles sannsynlig tidspunkt i frm av dat fr behandling/undersøkelse rettigheter ved et eventuelt brudd på fristen msrgsnivå/behandlingsnivå (pliklinikk, dagbehandling, innleggelse) Pasienten g henvisende instans skal infrmeres dersm pasienten vurderes å ikke ha behv fr spesialisthelsetjenester Det skal gis infrmasjn m retten til frnyet vurdering g klageretten, herunder klagefrist g klageinstans Det er utarbeidet egne brevmaler sm skal brukes ved svar på henvisningene ( 35

36 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere i vurderingsfasen Vurderingsdat Fyll ut faktisk dat fr når henvisningen er vurdert Henvisningstype fylles ut 1 (ved uavklart tilstand) 2 (ved avklart tilstand) 3 Kntrll 4 Omsrgsnivå, Fagmråde ev Ny Tilstand registreres 36

37 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere når det knkluderes Rett til nødvendig helsehjelp - Knklusjnen i rettighetsvurderingen skal registreres Frist fr nødvendig helsehjelp fylles ut fr rettighetspasienter Tildelt behandlingsdat dvs når sykehuset planlegger start av helsehjelpen registreres. Denne daten må ligge før i tid enn fristdat hvis fristbrudd skal unngås. Spesialisten sm vurderer henvisningen har ansvar fr å ta beslutning m rettighet g eventuelt fastsette frist fr den enkelte pasient. 37

38 mttas Vurderingsperide Knkludere i det videre frløpet Når er den juridiske fristen ppfylt? Den juridiske fristen er ppfylt når helsehjelpen sm pasienten er infrmert m, blir påbegynt innen den ppgitte fristen. Fr uavklarte tilstander Når helsehjelp i frm av utredning er igangsatt en er igangsatt når legen/psyklgen har vurdert at helsehjelpen er igangsatt Fr avklarte tilstander Når helsehjelp i frm av behandling er igangsatt Eventuelle møter til frundersøkelser før selve behandlingstiltaket, sm det skal være pplyst m i infrmasjnsbrevet til pasienten, innebærer ikke at fristen er innfridd 38

39 mttas Vurderingsperide Knkludere i det videre frløpet Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal sikres frsvarlig g gd helsehjelp Rettighetspasienter skal i tillegg sikres priritet slik at frløpet reflekterer deres rettighetsstatus, selv m det ikke skal settes nye juridiske frister Nødvendige kntrller eller andre ppfølgende tiltak skal ikke nedpririteres 39

40 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere ventetider Ventetid sluttdat g Ventetid sluttkde 1 behandling påbegynt Registreres når helsehjelpen er startet Ventetid sluttdat settes nrmalt til tidspunktet når pasienten er i gang med den helsehjelpen sm hun/han er vurdert å ha behv fr Ved uavklart tilstand: når utredningen er i gang Ved avklart tilstand: når behandlingen er i gang 40

41 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere utsettelser Utsettelser skal registreres når 1. Institusjnen/sykehuset har bestemt utsettelsen av kapasitetsgrunner 2. Pasienten har selv bestemt utsettelsen eller har ikke møtt 3. Medisinske årsaker hs pasienten gjør utsettelsen nødvendig Utsettelse sm følge av punkt 2 g 3 gir ikke fristbrudd Det er den sm yter helsehjelp sm ut fra en faglig vurdering skal ta stilling til m helsehjelpen er igangsatt g følge pp fretakets rutiner fr registrering g dkumentasjn. 41

42 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere generelle merknader Et pasientfrløp kan invlvere flere avdelinger eller helsefretak. Slike verføringer eller viderehenvisninger kan skje på ulike stadiet i frløpet i vurderingsfasen etter vurdering (før helsehjelpen har startet) etter at helsehjelpen har startet Et pasientfrløp anses sm én henvisningsperide dvs fra mttak av henvisningen i spesialisthelsetjenesten til all aktivitet knyttet til vurdering, utredning, behandling g ppfølging i spesialisthelsetjenesten er avsluttet Rent teknisk vil henvisningsperiden bli registrert separat i hver institusjns database Frløpet synliggjøres ved at de pplysningene sm er videreført til neste institusjn kan sammenstilles Infrmasjnen m pasienten (jurnal-, rettighets- g registreringsspplysninger) må følge pasienten/henvisningen gjennm hele henvisningsperiden. 42

43 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere eksempel Eksempel Pasienten er rettighetsvurdert ved lkalsykehus. Hvis pasienten, før helsehjelpen er påbegynt, viderehenvises til et universitetssykehus fr å få helsehjelpen der, må følgende pplysninger følge med Ansiennitetsdat Rettighetsstatus g fr rettighetspasienter frist Medisinske pplysninger At helsehjelpen ikke er igangsatt Den sm viderehenviser pasienten må registrere Ventetid sluttdat med kde 3 Pasienten er henvist til et annet sykehus/institusjn Den sm mttar pasienten/henvisningen må registrere de mttatte pplysningene Ventetid sluttdat med kde 1 påbegynt skal registreres når helsehjelpen starter 43

44 mttas Vurderingsperide Knkludere Hvrdan registrere eksempel Eksempel Pasienten er rettighetsvurdert ved lkalsykehus g helsehjelpen er startet der. Pasienten viderehenvises til et universitetssykehus fr å få videre ppfølging av helsehjelpen der. Følgende pplysninger må følge med Ansiennitetsdat Rettighetsstatus At helsehjelpen er igangsatt Om eventuell frist er innfridd Medisinske pplysninger Dersm det ikke er planlagt videre behandling eller kntrll ved lkalsykehuset, lukkes henvisningsperiden teknisk ved å registrere Slutt-dat Den sm mttar pasienten/henvisningen må registrere de mttatte pplysningene, herunder Ventetid sluttdat med kde 1 påbegynt med den daten lkalsykehuset tidligere har registrert 44

45 Nyttige lenker Nettadresse til prsjektet Nettadresse til pririteringsfrskriften Nettadresse til ventelisterundskrivet 0_2009_ventelisterapprtering_til_nrsk_pasientregister

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Innhold Hva er ventelistetall? Gjennomgang av registrering av data knyttet til venteliste

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015 1 Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Superbrukerforum 3.desember 2015 Utdrag fra auditoriepresentasjon endringer av PBL. Spesialrådgiver Berit Trøgstad Bungum, stab

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven 2017

Endringer i psykisk helsevernloven 2017 Endringer i psykisk helsevernlven 2017 Fra «tvang» til Helsehjelp uten samtykke i psykisk helsevern. Økt selvbestemmelse g rettsikkerhet fr pasienter i psykisk helsevern Fra «tvang» til Helsehjelp uten

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven 2017

Endringer i psykisk helsevernloven 2017 Endringer i psykisk helsevernlven 2017 Fra «tvang» til «Helsehjelp uten samtykke» i psykisk helsevern. Økt selvbestemmelse g rettsikkerhet fr pasienter i psykisk helsevern Fra «tvang» til Helsehjelp uten

Detaljer

Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne

Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne Prioriteringsveiledere Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne Publisert 18.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Januar 2017 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Ventelister registrering og rapportering til NPR

Ventelister registrering og rapportering til NPR Ventelister registrering og rapportering til NPR Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR 14.03.2010 Ventelister registrering og rapportering til

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Prioriteringsveiledere

Prioriteringsveiledere Prioriteringsveiledere Gjennomgang av de nye prioriteringsveilederne for habiliteringstjenstene for barn/unge og voksne i spesialisthelsetjenesten Hans Petter Aarseth Prinsipper for prioriteringer i Norge

Detaljer

Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk innledning geriatri Funksjonssvikt

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Rundskriv IS-2331 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventelisterapportering til Norsk pasientregister Utgitt: 10/2015 Bestillingsnummer: IS-2331 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasient- og brukerrettighetsloven Levende juridisk instrument i sikringen av pasienters

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype»

Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Nytt i DIPS Feltet «Henv.type» har skiftet navn til «Utfall av vurdering» og er flyttet fra venstre til høyre side i henvisningsbildet.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Blodsykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Blodsykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Blodsykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - blodsykdommer 3 Anemi, annet enn jernmangel 4 Venøs blodpropptendens

Detaljer

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - barnekirurgi / kirurgi på barn 3 Anorectale

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR)

Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) IS-xxxx IS-10/2009 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) Heftets tittel: Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) Utgitt: 06/2009 Bestillingsnummer: IS-10/2009 Utgitt av:

Detaljer

Prioriteringsveileder blodsykdommer

Prioriteringsveileder blodsykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder blodsykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Prioriteringsveileder onkologi

Prioriteringsveileder onkologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder onkologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - kjevekirurgi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister September 2015 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter.

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Overlege Rune T. Strøm ARA 12.oktober 2006 16.10.2006 Rune Strøm ARA 1 Prioriteringsforskriften Bygger på Lønning II-utvalgets inndeling av helsetjenester

Detaljer

Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten. Hans Petter Aarseth

Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten. Hans Petter Aarseth Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Hans Petter Aarseth Hvorfor må vi prioritere i Norge ett av verdens rikeste land? Økte forventninger Ikke nok helsepersonell til å kunne tilby alt som

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innspill til reginal strategi fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling fr periden 2010 2013 i Helse Sør-Øst 1 Frrd Fagrådet fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering IS-1712 Veileder Prioriteringsveileder Fysikalsk medisin og rehabilitering Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Fysikalsk

Detaljer

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal Pasientkrdinatr/pasientflyt 3- års prsjektstilling i Midtre Namdal Eva Fiskum, prsjektleder samhandlingsrefrmen MNS Mål med utprøvingen Overrdnet mål: Pasienter i MNS, Flatanger g Osen pplever helhetlige,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Endringer av feltet «Henvisningstype»

Endringer av feltet «Henvisningstype» REGIONALT SENTER FOR KLINISKE IKT-LØSNINGER Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Regionalt senter for kliniske IKT løsninger/ Utarbeidet av nettverk for pasientadministrativ

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer