SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den kl i Komagfjord. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den kl i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/07 06/1753 ARRANGEMENTSBYEN ALTA 21/07 07/1733 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT Orienteringer: Diverse orienteringer v/næringssjefen. Alta, Kåre Simensen Leder Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 20/07 ARRANGEMENTSBYEN ALTA Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 06/1753 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/07 Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling / Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Innstilling: 1. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling tar sluttrapport for Borealisprosjektet til orientering. 2. Plan- og utviklingssjefen ta initiativ til prosess mellom PU-sektoren og kultursektoren for å avklare videreføring og utvikling av Borealis Vinterfestival. 3. Plan og utviklingssektoren i samarbeid med kultursektoren utreder innkjøp av mobil scene til utendørsbruk og fremmer dette som egen sak i tilknytning til budsjettbehandlingen for Vedlegg: Sluttrapport for Borealis Vinterfestival Andre saksdok.:diverse dokumenter tilknyttet journalpost 04/1256 og 06/1753 Bakgrunn: Hovedutvalget vedtok i HMPU sak PS 06/05 å igangsette prosjektet Borealis Vinterfestival. Prosjektet skulle ha en varighet på 2 år og hadde følgende mandat: 1. Koordinere og være ansvarlig for gjennomføring av Borealis Vinterfestival for 2006 og Utrede og konkretisere hva innholdet i Borealis Vinterfestival skal være samt tydeliggjøre rollen og målsetting med festivalen. 3. Utrede og fremme forslag til hvilken fremtidig fast organisering Borealis skal ha, herunder aktører, eierskap og finansiering. 4. Etablere et økonomisk fundament og eierskap til festivalen hos hovedaktørene, samt ta stilling til hvordan Borealis Vinterfestival skal utvikle seg innenfor et 4-års perspektiv. 5. Utvikle strategier for markedsføring og profilering av festivalbyen og vinterbyen Alta. Prosjektet ble formelt igangsatt da prosjektleder i 100 % stillingshjemmel tiltrådte. Av praktiske og ressursmessige årsaker vedtok hovedutvalget i HMPU sak 27/06 å legge oppfølgingen av Borealisprosjektets andre år inn under prosjekt Arrangementsbyen Alta. Utover dette ble det ikke gjort endringer i mandat og fremdrift for Borealisprosjektet. Side 2 av 7

3 Sak 20/07 Borealisprosjektets økonomiske ramme var brutto kr som også omfattet prosjektledelse. Prosjektets totalkostnad ble kr Styringsgruppens vurderinger: Når det gjelder videreføring av festivalen ble det tidlig i prosjektperioden klart at kommersiallisering av festivalen ikke var realistisk. Samtidig slår delarrangørene fast at festivalen bør videreføres. Finnmarksløpet er det viktigste arrangementet i Borealisfestivalen og er derfor vurdert som en viktig samarbeidspart og mulig sekretariatsfunksjon i tilknytning til videreføringen av festivalen. Styringsgruppen har vurdert merkevaren Borealis Vinterfestival og antyder at navnet bør endres til Finnmarksløpsdagene. Dette av hensyn til de utfordinger det ligger i bygge flere merkevarer tilknyttet ett arrangement. Finnmarksløpet har innarbeidet seg som en merkevare og styringsgruppen ønsker å støtte opp under denne merkevaren gjennom å endre navn på festivalen. Styringsgruppen foreslår videre at kommunen investerer i mobil scene for utendørsbruk. Bakgrunnen for dette er at det årlig i perioden har blitt brukt kr til bygging av scene i snø og is tilknyttet festivalens åpningssermoni. Etter styringsgruppens syn er det fornuftig å investere i en mobil scene som i tillegg kan dekke behovet for en lang rekke arrangementer i Alta til alle årstider. Vurdering: Borealis Vinterfestival er gjennomført innenfor vedtatte rammer med hensyn til både økonomi og tid. I forhold til vedtatt mandat har prosjektet ikke lykkes med å komme frem til en permanent organisering og heller ikke maktet å etablere et økonomisk fundament for videreføring av arrangementet. Styringsgruppen lanserer Finmarksløpet som aktør for videreutvikling festivalen. Dette er administrasjonen ikke uenig i, men det foreligger ingen avtale med Finnmarksløpet om evnetuellt engasjement tilnyttet videreføring. Åpningsarrangementet- / mobil scene: Kommunens hovedengasjement tilknyttet Borealis Vinterfestival har vært å gjennomføre åpningsarrangementet. Det er også til dette arrangementet de eksterne kostnadene i hovedsak Side 3 av 7

4 Sak 20/07 referer seg til. Årlige kostnader til dette ligger mellom kr ex kostnader tilknyttet bygging av scene. Til åpningsarrangementene har en benyttet innleide aktører som til dels har vært kostnadsdrivende. I forhold til videreføring av festivalen har en i drøftinger mellom PU-sektoren og kultursektoren konkludert med at det kan gjøres en rekke kostnadsbesparende tiltak i gjennomføring av åpningssermonien, men da under forutsetning av at kommunen investerer i en mobil scene. Mobil scene vil dessuten være en viktig tilrettelegging for det generelle kulturlivet i Alta og ikke minst for Alta som arrangementsby. Forutsatt innkjøp av mobil scene samt at kultursektorens budsjett styrkes med de merkostnader tiltaket representerer, har kultursektoren signalisert interesse for å overta ansvaret for videreføring og videreutvikling av Borealis Vinterfestival og da med spesiell vekt på åpningsarrangementet. Finnmarksløpet er som nevnt en viktig aktør i vinterfestivalen. Det er slik styringsgruppen påpeker naturlig å involvere Finnmarksløpet i arbeidet med videreutvikling av festivalen. Plan- og utviklingssjefen tar initativ til prosess mellom pu-sektoren og kultursektoren for å avklare videreføring og utvikling av Borealis Vinterfestival. I denne prosessen er det naturlig å drøfte et samarbeid med Finnmarksløpet om videreføring av festivalen. Borealis vinterfestival som navn: Borealisprosjektet antyder at begrepet / merkevaren Borealis Vinterfestival utgår og at det i stedet satses på nytt navn som knytter seg opp mot Finnmarksløpet. Dette er administrasjonen uenig i. Det er lagt betydelige ressurser inn i markedsføringen av Borealis Vinterfestival over en periode på sju år og navnet er godt innarbeidet. Finnmarksløpet er hovedattraksjonen i Borealis Vinterfestival. Festivalen er likevel mye mer enn Finnmarksløpet og ettersom de andre aktivitetene i vinterfestivalen bruker Borealisbegrepet, er det naturlig at dette også videreføres fra kommunens side. Side 4 av 7

5 Sak 21/07 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT Saksbehandler: Berit Erdal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/1733 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/07 Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling Innstilling: Tom Richard Kristiansen innvilges tilskudd på totalt kroner ,- til delfinansiering av ny fiskebåt størrelse 35 fot. Tilskuddet finansieres slik: 1. Tidligere bevilget, ikke utbetalt, tilskudd på kroner ,- (i 2005) til kjøp av 31 fots fiskebåt omgjøres til vedtak om kjøp av 35 fots fiskebåt i Det gis videre et tilleggstilskudd på kroner ,-. Tilleggstilskudd dekkes over post næringsutvikling i distriktet. Tilskuddet kan utbetales ved fremleggelse av dokumentasjon for medgåtte kostnader iht søknad. Tilskuddet kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt dersom eier: I. slutter som fisker innen 3 år II. flytter fra kommunen innen 3 år III. fartøyer selges innen 3 år Vedlegg: Søknad om tilskudd Bakgrunn: Tom Richard Kristiansen, født og med bostedsadresse Talvik, har søkt Alta kommune om et tilskudd på kroner ,- til investering i ny fiskebåt størrelse 35 fot. Søker er fisker i dag og dagens båt, en 31 fots båt fra 1985 selges uten rettigheter for å frigi egenkapital(ca ,-) til nyinvestering. Side 5 av 7

6 Sak 21/07 Pris for ny båt med dekksutstyr og instrumentering kommer på ca kroner ,- Finansieringsplan: Egenkapital: ,- FFK Ungdomsfondet, EK tilskudd: ,- Samisk Utv.fond, tilskudd: ,- Alta kommune, tilskudd: ,- Innovasjon Norge, lån: ,- SUM: ,- Det er ikke kjent hvorvidt de andre finansieringskildene stiller seg positiv eller ei. Investeringen vil etter budsjett gi ca 1.9 MNOK i inntekter hvert år, og et resultat på ca kroner ,- hvert år etter finanskost. Deler av sesongen vil ny båt gi arbeid til én mann ekstra om bord samt opp til tre egnerer på land. Vurdering: Tilskudd til fiskefartøy kan gis opptil 10% av kostpris, og i dette tilfellet vil det utgjøre ,-. Dette er likt med beløpet det er søkt om i tilskudd. Søker er ung, bare 28 år gammel, og bosatt i distriktet(talvik), og dette gjør at administrasjonen stiller seg positiv til tilskudd. Om investering i ny, større båt også vil gi arbeid til nok en mann om bord, i deler av året, er dette bare positivt. Dagens båt, Vaage, er derimot lokalisert på Sørvær i Hasvik kommune og eventuelle egnere på land vil mest sannsynlig være skattepliktig til Hasvik og ikke Alta. Tom Richard Kristiansen søkte derimot også om tilskudd i 2005, på ,- til kjøp av ny båt med kostnad ,-. Det ble da vedtatt et tilskudd på kroner ,-. Dette er ikke gått til utbetaling da søker ikke kjøpte båt av mangel på rettigheter til gruppe I 9-10 meter. Rettigheter er nå i orden og søker ønsker derfor å kjøpe større båt. Administrasjonen innstiller derfor på en omgjøring av vedtak fra 2005 om tilskudd på kroner ,- til å gjelde båtkjøp det søkes for i Siden dette er en betydelig større og dyrere Side 6 av 7

7 Sak 21/07 båt innstilles det på et tilleggstilskudd på kroner ,-. Totalt kroner ,- i tilskudd til ny fiskebåt. Side 7 av 7