Møtedato Tid Møtested Park Inn, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad, Jhn Vestengen, Gunn Sørensen, Mrten Laudal, Anne Bjørlykke, Annebeth Askevld, Bjørn Larsen, Egil Rasmussen, Kirsti Pedersen, Inger Lyngstad, Heidi Slagsvld, Ståle Tunang-Nybakk, Sverre Fssen, Britt Fjærli Aune Hilde Grimnes Olsen, Sidsel Sunde-Tveit, Irene Henriksen Aune, Anne Marit Rennem, Kjell Arne Grøtting Britt Fjærli Aune # Sakspunkter/ppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 19/14 Gdkjenning av møtereferat NHN SamUT gdkjenner referat fra møte i SamUT 2.ktber Sak 23/14 Referansekatalgen v/jan Gunnar Brch, Frskrift m IKT-standarder i helse- g msrgssektren var på høring høsten 2013 g vil tre i kraft i Obligatriske krav i frskriften: Elektrnisk føring av pasientjurnal Oppdatering av adresseregisteret EbXML, avviksmelding, g meldingsstandarder sm er sentrale i elektrnisk samhandling Ikke krav til sertifisering Helse g msrgsdepartementet beslutter. behandler unntak. Referansekatalgen gjengir bligatriske krav (Hjemmel i Frskrift m IKT-standarder i helse- g msrgssektren g hjemmel i andre frskrifter) g anbefalte standarder. beslutter sender ut referansekatalgen på sektrhøring raskt etter at frskriften er vedtatt. Hvrfr referansekatalg? Referansekatalgen skal bidra til økt standardisering, brukes m styringsverktøy, kunne benyttes i anskaffelser g bidra til versikt. Frvaltning g sekretariat fr referansekatalgen: Etableres en frvaltningsmdell fr referansekatalgen sm tydeliggjør ansvar g prsesser g sm understøtter frmål med katalgen. Sekretariat fr referansekatalgen i (seksjn standardisering) får ansvar fr

2 endringshåndtering, utredning, høring, saksfrberedelser til NUIT, g HOD, g behandling av søknader m unntak. Publisering av referansekatalgen: ehelse.n, t PDF pr.år. Fr mer infrmasjn m saken se vedlegg: Sak SamUT Referansekatalgen Diskusjn/Innspill: Det sm ppleves sm svakheter med frskriften ble diskutert, blant annet at ingen krav til sertifisering er stilt. Sektren har meldt klare behv fr krav til sertifisering, nå sist ble dette gså påpekt av flere interessenter i høringsuttalelser. Brukerne er ikke de sm bør ta stilling til sertifisering eller ikke, slik det nå legges pp til i frskriften. Det ble fremmet frslag m SamUT kunne gi en uttalelse der vi beklager mangel på krav m sertifisering. SamUT tar rienteringen m frskrift m IKTstandarder i helse- g msrgssektren, referansekatalgen, g tilhørende prsesser fr frvaltning til rientering. SamUT ber m at utvalget får anledning til å drøfte frslag til nye eller endrede anbefalte eller bligatriske meldingsstandarder sm skal behandles i NUIT SamUT beklager at beslutningen m at sertifisering/selvdeklarering ikke er en del av frskriften. SamUT har frventning m at dette rettes pp i neste revisjn av frskriften. 3 Sak 20/14 Status PLO v.2.0 v/ Annebeth Askevld, Arbeidsgruppen ser behv fr en bedre frankring av arbeidet. Arbeidet med PLO 2.0 skulle egentlig ha vært avsluttet i inneværende år. Arbeidsgruppen ønsker å utarbeide gde funksjnelle krav, samtidig gde krav i bruk mt leverandørene. De ønsker å tydeliggjøre hva meldingene skal benyttes til. Det jbbes frtsatt med utfrdringsbildet g hvilken funksjnalitet sm er viktig. Dette er viktig arbeide fr å unngå at meldinger blir tatt i bruk til "feil" frmål. Navngivning kan gi begrensning i bruk. Kanskje kan nen av meldingene ha bredere nytte? Målet er å sende ut kravspesifikasjn g dkumentasjn på høring i siste halvdel av januar Diskusjn/Innspill: SamUT mener at en gd frankring i arbeidsgruppen fr PLO 2.0 er viktig. Det er behv fr grundig g gjennmtenkt grunnarbeid før arbeidet tas til SamUT fr beslutning. En nærmere utdyping i neste SamUT møte hadde vært en frdel, da har utkastet vært ute på høring. Det ble gså diskutert m dagens prsjektmdell g prsess er tydelig nk. SamUT ønsker å bli rientert m prsessen fr gjennmføring av standardiseringsarbeid, samt få tydeliggjrt hva sm skal være SamUT sin rlle i gjennmføringen.

3 SamUT ber m ny rientering m status g plan fr arbeidet med PLO v.2.0 til neste møte. SamUT ber m rientering m prsessen fr gjennmføring av standardiseringsarbeidet i neste møte, samt SamUTs rlle i gjennmføringen Sak 21/14 Henvisning g epikrise i pleie- g msrgstjenesten v/annebeth Askevld,. I frbindelse med revisjn av PLO-meldingene har arbeidsgruppen gitt tydelige tilbakemeldinger på at det bør stilles krav til at pleie- g msrgssystemene kan sende g mtta både henvisning g epikrise. Ingen PLO-leverandør er gdkjent fr sending av epikrise eller mttak av henvisning. Prfil (Visma) kan verken sende epikrise eller henvisning, men systemet kan mtta begge meldingene. De har ingen knkrete planer m å implementere støtte fr sending. Gerica (Tiet) kan ikke sende epikrise, g vi er usikre på m de kan mtta henvisning. De har ingen knkrete planer fr å kunne sende epikrise g mtta henvisning. CsDc kan sende g mtta begge meldingene, men sending av epikrise g mttak av henvisning er freløpig ikke ffisielt i systemet. Nen kmmuner har tatt dette i bruk. Mangel på støtte gir kreative løsninger. Spesielt relevant til/fra KAD Fr mer inf se vedlegg: Sak SamUT-Henvisning Epikrise (ikke endelig vedtatt i møtet) SamUT ber m at det i Referansekatalgen stilles krav til at EPJ-system i pleie- g msrgstjenesten, helsestasjn g sykehus skal støtte fr både sending g mttak av elektrniske basismeldinger. 5 Sak 22/14 Tjenestekdeverk- status hurtigarbeidende arbeidsgruppe v/annebeth Askevld, Det vises til vedtak fra 2.ktber m behv fr en mindre hurtigarbeidende gruppe sm skulle se på behv fr nye tjenestekder. Hvedppgavene til denne gruppen er å etablere prinsipper fr når man skal pprette nye kder, gå gjennm innkmne ønsker knyttet til å frankre behv fr nye kder, samt kmme med en anbefaling til SamUT. Generelle prinsipper: Enkle verrdnede prinsipper Ivareta infrmasjnssikkerhet Lgiske kder Begrense valgmuligheter (antall kder)

4 Adressere både elektrnisk g pr.pst Følgende kder er arbeidsgruppens frslag: Kdeverk 8663 Kdeverk 8655 Fr mer infrmasjn se vedlegg: Sak SamUT-Adressering SamUT ber m at freslåtte endringer/tillegg av kder til kdeverk 8663 g 8655 gjennmføres SamUT ber m at den hurtigarbeidende gruppen gjøres permanent Sak 24/14 Strakstiltak adresseregisteret v/ Gerg F Ranhff, Aktiviteter i prsjektet: Oppfølging av riktig adresseinfrmasjn Infrmasjn g direktekntakt Uttrekk AR (lager mdul til AR fr uttrekk av infrmasjn) Kmmuner med samme navn (12 stk) Annen stedsangivelse (brukerdkumentasjn) Presisere bruk av kmmunikasjnsstandarder g riktig bruk av AR i elektrnisk samhandling Krav til tjenestebasert adressering g identifikatrer ved elektrnisk samhandling. Støtte fr fastlegestillinger uten fast lege, vikar g turnusleger samt deaktiverte fastleger. Fr mer infrmasjn se vedlegg sak 24-14: _ SamUT Presentasjn Strakstiltak AR Diskusjn/Innspill: Det ble understreket at det var viktig å dra med leverandørene inn i dette arbeidet. SamUTs deltagere ble ppfrdret av prsjektleder til å kmme med innspill, evt ta kntakt ved behv fr mer infrmasjn m strakstiltak AR g dets aktiviteter. Saken tas til rientering 7 Sak 25/14 NUIT referat fra 16.ktber v/kristin Bang, NUIT Referat g pririteringer ligger på sine

5 nettsider: NUIT i 2014 Utvidet fkus fra meldinger til alle IKT-utviklingstiltak Oversikt ver nasjnal E-helse-prtefølje Prinsipp m samfinansiering av IKT tiltak Priritering fr 2015 etter føringer fra sektren Frventet budsjett i MNOK (, NIKT, RH, DNLF, FHI, NHN). Kategrisering av tiltak NUIT vektlegger Kmpenserende tiltak på krt/mellmlang sikt fr å øke samhandling. Digitale innbyggertjenester Sektr felleskmpnenter sm understøtter én innbygger-én jurnal er et knslideringsår ved elektrniske meldinger Det har vært gjennmført en evaluering av E-helsegruppen, g rapprten er versendt HOD. Evalueringen viser et behv fr en strammere frm, en mer strategisk tenkning. Fr mer infrmasjn se vedlegg: Sak 25-14: NUIT rientering_samut_ Diskusjn/Innspill: SamUT bør se SamUTs mandat pp mt evalueringsrapprt fr NUFA, NUIT g E-helsegruppen. Saken tas til rientering 8 Sak 26/14 Infrmasjn fra SamUT sekretariat g Evaluering av SamUT NHN Møtekalender SamUT 2015: 11.mars juni 15.september 9.desember Innspill-Evaluering av SamUT: Det var enighet blant SamUTs representanter m at SamUT må bestå sm frvaltningsenhet. SamUT har fått en tydeligere retning. SamUT var i startfasen ne fragmentert g flytende, men er nå en arena sm har utviklet g mdnet seg. Det ble påpekt at det er behv fr at nen tar et større ansvar fr gjennmføring av vedtakene i SamUT, g det ble fremmet frslag m at NHN må "få verktøy" til å følge pp i større grad enn det sm har blitt gjrt. SamUT ppfattes sm en perativ gruppe sm er tverrfaglig sammensatt. Man bør etter hvert vurdere å utvide rganet med nye grupper (eks tannleger/helsestasjn mm). SamUT skal veilede NHN g kmme med innspill til NHNs pririteringer. Det er viktig å frtsette det påbegynte arbeidet sammen med (EISI). Det ses på grensegangene i frvaltningsansvaret. Her blir det viktig å utnytte ressursene riktig g "spille hverandre gde".

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer