KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED"

Transkript

1 Side nr 1 av 8

2 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål) Ansvar Virkemråde: Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement (lav risik i frhld til brann)...3 Mellmstre arrangement...3 Stre arrangement (høy risik i frhld til brann) Meldeplikt m arrangement Krav til vurdering av brannsikkerheten ved ulike arrangement Mindre arrangement...6 Krav sm må vektlegges ved mindre arrangement: Mellmstre arrangement...6 Krav sm må vektlegges ved mellmstre arrangement: Stre arrangement...7 Krav sm må vektlegges ved stre arrangement: Referanser...8 Side nr 2 av 8

3 1 Hensikt med veiledning (frmål) Hensikt med denne veiledning er å sikre at arrangement sm gjennmføres i Halden kmmune planlegges g utføres, slik at risiken fr en brannsituasjn i mrådet frebygges g at fremkmmelighet fr utrykningskjøretøy til enhver tid er ivaretatt. Videre at meldeplikten ved arrangementer blir verhldt, jf brann- g eksplsjnsvernlvens 7. 2 Ansvar Eier av bjekt/mråde g bruker (arrangør) har på hvert sitt mråde ansvar fr at brannsikkerheten er ivaretatt i frbindelse med gjennmføringen av arrangementet. Eier må sørge fr at bruken av mrådet til enhver tid ikke gir en økt risik fr brannsikkerheten i bjektet/mrådet, g at all utleie av mråde følges pp g meldes fra i henhld til gjeldende retningslinjer fr arrangement i Halden. Bruker (arrangør) har ansvar fr at arrangementet meldes i gd tid i henhld til gjeldende retningslinjer fr arrangement i Halden, g at brannsikkerheten planlegges, gjennmføres g dkumenteres i henhld til arrangementets mfang, størrelse, art g risik. 3 Virkemråde: Vedledingen gjelder fr mråder/åpen plass- eller andre bjekter sm kan- g ønskes benyttes til arrangementer i Halden kmmune. Eks: Trget, bikkjetrget, gågata, åpne arealer fran kjøpesentra eller andre mråder- g eller bygg sm ønskes benyttet- eller tatt i bruk i frbindelse med arrangementer. 4 Definisjner Brannredningsareal Plassbehv ved tilkjørsel g ppstilling fr brannvesenets kjøretøy. Mindre arrangement (lav risik i frhld til brann) Bruk av mråder sm i liten grad påvirker brann- g persnsikkerheten i mrådet frøvrig. Flyttbare installasjner/bjekter/flkemengde kan raskt g enkelt flyttes fr å frigjøre brannredningsareal ved behv. Mellmstre arrangement Bruk av mråder sm kan påvirke brann- g persnsikkerheten ved arrangementet g i mrådet frøvrig. Ikke flyttbare installasjner/bjekter, eller bruk av flere mindre flyttbare installasjner sm samlet ikke lar seg raskt flytte fr å frigjøre brannredningsareal ved behv. Side nr 3 av 8

4 Stre arrangement (høy risik i frhld til brann) Bruk av mråder sm i større grad påvirker brann- g persnsikkerheten i bjektet sm benyttes g mrådet frøvrig. Økt risik fr persn- g verdisikkerhet ved arrangement. Ikke flyttbare installasjner/bjekter, eller bruk av flere flyttbare installasjner i ett større mråde sm samlet ikke lar seg raskt flytte fr å frigjøre brannredningsareal ved behv. 5 Meldeplikt m arrangement Avhengig av hvr et arrangement skal fregå, arrangementets karakter, mfang g innhld, skal arrangør sende melding til lkal tilsynsmyndighet. Melding m arrangementer i Halden kmmune skal meldes til Halden brannvesen ved brannfrebyggende avdeling. Eier av mrådet g arrangør må på dette grunnlag i gd tid sammen vurdere behv g mfang av en eventuell melding m arrangement til brannvesenet. Eier må påse at slik melding blir ivaretatt ved utleie av mråder- g eller bygg til arrangement. Ansvarlig arrangør av større arrangementer sm skal finne sted i lkaler, bygg eller mråder sm nrmalt ikke er gdkjent sm frsamlingslkaler eller arrangementmråde, skal i gd tid før arrangementet sende melding til lkal tilsynsmyndighet (brannvesenet). Arrangør har selv ansvar fr å rientere seg m lkalet/bygget er gdkjent eller ikke gdkjent sm frsamlingslkale. Det samme gjelder fr bruk av mråder sm nrmalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved melding m arrangementer kan kmmunen kreve de pplysninger sm er nødvendige fr å vurdere faren fr brann, g fastsette de nødvendige brannsikringstiltak g begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. 6 Krav til vurdering av brannsikkerheten ved ulike arrangement Enhver virksmhet (eier g bruker) plikter å gjennmføre et systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid (internkntrll), g sørge fr nødvendige sikringstiltak ved arrangementer fr å frebygge g begrense brann, eksplsjn eller annen ulykke. Omfanget av krav til brannsikkerhet ved arrangementer må tilpasses arrangementets art, aktivitet, risikfrhld g størrelse. På grunnlag av en helhetlig risikvurdering av arrangementet, må det tilrettelegges tiltak fr brannsikkerheten. Fr nen arrangement vil krav til brannsikkerheten kun mfatte arrangementets plassering fr å sikre fremkmmelighet fr utrykningskjøretøy. Andre arrangement vil kunne medføre mye større risik avhengig av størrelse på arrangement, persnsikkerhet g type aktiviteter ved arrangementet. Dette vil medføre ytterligere krav til dkumentasjn av brannsikkerheten. Eier av bjekt, bygg eller mrådet har ansvar fr at brannsikkerheten i mrådet blir ivaretatt ved utleie, g eier har videre krav til ppfølging av arrangør. Arrangør/leietaker må rette seg etter de instrukser/ prsedyrer sm gjelder fr det aktuelle bjekt eller mråde, samt gjeldende lver g frskrifter ved arrangement. Etterlevelse av krav skal kunne dkumenteres verfr tilsynsmyndighetene. Side nr 4 av 8

5 Arrangøren er selv ansvarlig fr ivaretakelse av en frsvarlig sikkerhet under arrangementet g plikter selv på eget initiativ å søke andre instanser sm frvalter annet regelverk sm krever melding eller søknad. Følgende punkter angir generelle krav sm må etterkmmes g settes fkus på. Kravene utdypes under punktene mindre arrangementer mellmstre arrangementer g stre arrangementer. Det skal være utpekt en ansvarlig persn fr brann/sikkerhet sm kan krdinere slikt arbeid. Denne persnen skal være tilstede under arrangementet. Grunneiers tillatelse til arrangementet skal freligge. Det skal ppneves vakter med dedikerte brann/sikkerhets ppgaver, frebyggende så vel sm innsats. Brann / sikkerhets vakter skal fra arrangøren gis tilstrekkelig infrmasjn / pplæring i tildelte ppgaver g pptreden / reaksjnsmønster ved brann / uhell. Det skal være en rganisatrisk tilrettelegning fr sikkerheten under arrangementet. Tilstrekkelig g funksjnabelt slkkeutstyr i frhld til den brann sm kan frventes ppstå skal utplassers på strategiske steder. Bder, gjerder etc må ikke plasseres slik at dette hindrer utrykningskjøretøyer eller innsatsmannskapers adkmst. Stler må utplassers slik disse ikke velter g til hinder fr- g vanskelig gjør en eventuell evakuering. Parkering g trafikk dirigering skal være slik dette er til hinder fr utrykningskjøretøyer. Det skal være tilrettelagt fr- g mttak av redningspersnellets adkmst. Arrangøren plikter å utarbeide en HMS (internkntrll) sm minst innehlder følgende: Risikanalyse, kartlegging av hva sm kan gå galt, hvrdan dette skal hindres fra å skje g hvilke sikkerhetstiltak sm er planlagt fr å redusere knsekvensene dersm ne galt skjer. Beskrivelse av mrådets utfrming g tilhørende installasjner eller utstyr. Beskrivelse av innredningens g utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksmhet i telter g scener brannhemmende tåleevne g evne til å mtstå sammenstyrtning. Prsedyrer fr evakuering. Oversikt ver sikkerhetspersnell: Antall, rutiner g ansvar, gjennmført pplæring/øvelse sv. Side nr 5 av 8

6 6.1 Mindre arrangement Ved mindre arrangement er det nrmalt ikke behv fr melding til brannvesenet m arrangementet, men eier g bruker må frsikre seg m at krav til brannsikkerheten ved slike arrangement til enhver tid blir ivaretatt. Krav sm må vektlegges ved mindre arrangement: Navn på frmelt brannansvarlig fr arrangementet. Kart/skisse ver bruken av mrådet med inntegnet plassering av ulike bjekter g utstyr sm skal benyttes i mrådet. Eier g bruker må kartlegge g vurdere risiken fr brann i mrådet, g hvrvidt det kan aksepteres bruk av åpen ild, gasser, griller. Oppbevaring av brannfarlig vare er søknadspliktig. Bruk av åpen ild, gasser, griller, g lignende vil medføre krav til ppbevaring g bruk, samt tilgang til egnet slukkemateriell i frhld til aktivitet. Oversikt ver sikringstiltak sm arrangøren har tenkt å gjennmføre fr å frebygge g hindre en brannsituasjn. Fremkmmelighet fr utrykningskjøretøy i mrådet må sikres, samt at tilgang til brannhydranter g brannkummer er ivaretatt. 6.2 Mellmstre arrangement Ved mellmstre arrangement er det nrmalt ikke behv fr melding til brannvesenet m arrangementet, men ved økt risik i frhld til persn- g verdisikkerhet ved arrangementet må melding sendes til brannvesenet. Eier g bruker må frsikre seg m at krav til brannsikkerheten ved slike arrangement til enhver tid blir ivaretatt. Krav sm må vektlegges ved mellmstre arrangement: Navn på frmelt brannansvarlig fr arrangementet. Tillatelse fra eier av bjekt/mråde ved bruk av telt, plasthall eller lignende bjekter sm ikke er flyttbar eller kan påvirke brannsikkerheten i mrådet. Kart/skisse ver bruken av mrådet med inntegnet plassering av ulike bjekter (bygg/telt) g utstyr sm skal benyttes i mrådet. Fastsettelse av maksimalt persntall sm kan være tilstede ved arrangementet når mrådet er lukket. Eier g bruker må kartlegge g vurdere risiken fr brann i mrådet, g hvrvidt det kan aksepteres bruk av åpen ild, gasser, griller, g lignende. Oppbevaring av brannfarlig vare er søknadspliktig Side nr 6 av 8

7 Oversikt ver sikringstiltak sm arrangøren har tenkt å gjennmføre fr å frebygge g hindre en brannsituasjn. Ansatte/vakters instrukser g kmpetanse fr å ivareta brannsikkerheten ved arrangementet. Fremkmmelighet fr utrykningskjøretøy i mrådet må sikres, samt at tilgang til brannhydranter g brannkummer er ivaretatt. 6.3 Stre arrangement Stre arrangementer må meldes til brannvesenet i gd tid (minimum 6 uker), g tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eier g bruker må frsikre seg m at krav til brannsikkerheten ved slike arrangement til enhver tid blir ivaretatt. Ved større arrangementer/festivaler kan det være aktuelt å sette spesielle krav m tiltak både av brannfrebyggende g beredskapsmessig art ved arrangementet. Begrensning av menneskemengder, samt sikring av fremkmmelighet g arbeidsrm fr utrykningskjøretøy er tiltak sm må vurderes. Ved slike arrangementer er det ansvarlig arrangør sm må vurdere g dkumentere sikkerheten. I hvedsak dreier det seg m vurderinger av: Persnsikkerhet Sikring av bygninger g materielle verdier Brannvesenets tilkmst g innsatsmuligheter. Krav sm må vektlegges ved stre arrangement: Tillatelse fra eier av bjekt/mråde ved bruk av telt, plasthall eller lignende bjekter sm ikke er flyttbar eller kan påvirke brannsikkerheten i mrådet. Kart/skisse ver bruken av mrådet med inntegnet plassering av ulike bjekter (bygg/telt) g utstyr sm skal benyttes i mrådet. Frutsetninger g begrensninger fr bygg/telt sm benyttes i frhld til knstruksjn, brannsikkerhet g bruksmråde. Fastsettelse av maksimalt persntall sm kan være tilstede ved arrangementet når mrådet er lukket eller i telt. Tegninger/skisse sm viser type g plassering av slukkeutstyr, rømningsveier (åpninger/ merking), g avstander til andre bygg/mråder. Arrangementets bruk av telt (kjøkken, griller, scene, etc.) Mål g handlingsplaner fr hvrdan brannsikkerheten er tenkt ivaretatt under arrangementet. Beskrivelse av virksmhetens brannvernrganisering, ansvar g ppgaver. Hvem er frmelt ansvarlig fr arrangementet. Hvem er brannansvarlig leder fr arrangementet Oppgavefrdeling hva angår brannsikkerheten ved arrangementet Samarbeidsrdning mellm eier/utleier g arrangør/bruker. Side nr 7 av 8

8 Eier g bruker må kartlegge g vurdere farer sm kan påvirke brannsikkerheten ved arrangementet, g utarbeide tiltak fr å sikre at dette blir ivaretatt. Det må vurderes hvrvidt det kan aksepteres bruk av åpen ild, gasser, griller, g lignende i frhld til mrådets begrensninger g risik. Oppbevaring g bruk av brannfarlig vare i særskilte brannbjekter hvr brann kan medføre tap av mange liv, krever tillatelse fra brannvesenet. Branninstruks g virksmhetens øvrige rutiner ved brannvernarbeidet Plan fr evakuering av persner i telt til et sikkert mråde g utenfr arbeidsmråde fr en eventuell redningsinnsats. Ordensregler/egenkntrllrutiner under arrangementet fr å sikre at brannsikkerheten til enhver tid er ivaretatt g fungerer sm frutsatt. Rutiner g dkumentasjn fr brannvernpplæring/øvelser fr arrangementet Brannvernpplæring av ansatte/innleid persnell Oversikt ver ppbevaring g bruk av brannfarlig vare ved arrangementet, med tilhørende rutiner sm beskriver retningslinjer fr bruk g ppbevaring. Telt, bder, maskiner eller annet utstyr i frbindelse med arrangementet må plasseres slik at fremkmmelighet fr utrykningskjøretøy i/til mrådet sikres, samt at tilgang til brannhydranter g brannkummer er ivaretatt. Sikkerhetsavstander til andre bygg/mråder må være ivaretatt. Dkumentasjnen må kunne ppbevares lett tilgjengelig g kunne fremvises fr tilsynsmyndigheter. Det er ikke nødvendig å sende all dkumentasjn til brannvesenet, men søknaden må beskrive eller si ne m de vennevnte mmenter. Det kan bli stilt krav m framleggelse av dkumentasjn. 7 Referanser Brann- g eksplsjnsvernlven. Frskrift m systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid i virksmheter (Internkntrllfrskriften). Frskrift m brannfrebyggende tiltak g tilsyn (FOBTOT) Frskrift m brannfarlig vare. Frskrift m håndtering av eksplsjnsfarlig stff. Side nr 8 av 8

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Veiledning og sjekkliste for brannsyn i verneverdige objekter

Veiledning og sjekkliste for brannsyn i verneverdige objekter Veiledning og sjekkliste for brannsyn i verneverdige objekter En veiledning og sjekkliste for brannsynspersonell, utgitt i samarbeide mellom Riksantikvaren og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer