Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0"

Transkript

1 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0

2 Innhld 1 Innledning Om veiledningen Annet veiledningsmateriell på mrådet Sammendrag av hva sm må gjøres Om metdikk fr Risikanalyse Kntekst Fkus, avgrensninger g kriterier Sammendrag kntekst Risikvurdering Risikregister Uønskede hendelser Scenari Sikkerhetsbrudd Identifisere eksisterende g planlagte Knsekvens ghet Risik Risikevaluering Risikhåndtering Tiltak, knsekvens etter, sannsynlighet etter g risik etter Aksept g beslutning

3 1 Innledning 1.1 Om veiledningen Avsendervirksmheter, sm skal ta i bruk Digital pstkasse til innbyggere, må vurdere sin egen risik ved å bruke tjenesten. Virksmheter sm har sine egne veiledninger i risikvurderinger anbefales å benytte disse. Virksmhetene kan ha ulike kriterier fr hvilken risik de er villig til å akseptere, avhengig av virksmhetens plicyer, mål g hvilket regelverk de er underlagt. Gjennm å arbeide med risikscenarier kan sårbarheter, trusler, knsekvens, g sannsynlighet identifiseres, diskuteres, dkumenteres g ppdateres på en enkel måte. 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet Difi arbeider med et eget veiledningsmateriell innen internkntrll på infrmasjnssikkerhetsmrådet sm skal være ferdig smmeren Det publiseres betaversjner på internkntrll.infsikkerhet.difi.n etter hvert sm arbeidet går fremver. Dette helhetlige veiledningsmateriellet vil inkludere risikanalyser. Fr virksmheter sm har behv fr mer veiledning m risikvurdering enn det sm ligger i den veiledningen du nå leser, viser vi pr. i dag til kapittel 2-6 i Difis veileder «Risikvurdering av elektrnisk kmmunikasjn». Disse kapitlene beskriver en anbefalt tilnærming fr risikvurdering generelt. De er basert på anerkjente standarder g går ut ver det spesielle frmålet sm ligger i denne veilederens kapittel 1. Veilederen finnes på våre nettsider her: Alternativt eller sm supplement kan gså Datatilsynets veileder «Risikvurdering av infrmasjnssystem» benyttes. Denne bygger på de samme prinsippene g anbefalte tilnærming sm Difis veileder. Datatilsynets veileder må imidlertid benyttes i en internkntrllsammenheng med et bredere perspektiv enn persnpplysninger, sm er fkus i Datatilsynets veileder. Datatilsynets veileder finnes her: Sammendrag av hva sm må gjøres Avsendervirksmhetens risikvurdering bør mfatte både: Sending til g bruk av digital pstkasse til innbyggere Integrasjnen mellm virksmhetens egne IKT-systemer g tjenesten digital pstkasse til innbyggere Ut fra virksmhetens egne kriterier fr akseptabel risik (m slike finnes) må virksmheten vurdere m det bør iverksettes spesielle sikrings (fr å redusere fr høye risiker til akseptabelt nivå), g vurdere m enkelte typer brev ikke kan sendes gjennm løsningen (frdi risiken fremdeles anses fr høy etter mulige ). I tillegg bør virksmheten: Lage en plan fr eventuelle nødvendige sikrings 4

4 Synliggjøre restrisik Få nødvendig aksept fra ledelsen fr restrisik, eventuell splan g få finansiering g priritering fr å gjennmføre planen Implementere sikringsene i planen Teste: Eventuelle nye etablerte sikrings Sending til g bruk av digital pstkasse til innbyggere Integrasjnen mellm virksmhetens egne IKT-systemer g tjenesten digital pstkasse til innbyggere Avvikshåndteringsrutiner g systemer Ta løsningen i bruk I pilt fr enkelte typer avsendersystemer først Gradvis i fullskala fr de systemer sm sender pst til innbyggerne 5

5 2 Om metdikk fr Risikanalyse Fr å bistå virksmhetene sm skal ta i bruk Digital pstkasse til innbyggere i deres risikanalyse, vises her til en mulig metdikk fr risikanalyse basert på krav i ISO/IEC 27005: Kntekst Se avsnitt 2, 3, 4 g 5 i «Mal ROS-analyse integrasjn med Digital Pstkasse til innbyggere» Fkus, avgrensninger g kriterier Første trinn i en risikanalyse er å etablere g fastsette en kntekst. Beskrivelsen av knteksten innehlder en beskrivelse av innhld, mfang g avgrensninger fr risikanalysen (inkludert en systemmdell g beskrivelse av hvilke sentrale/kritiske verdier sm står på spill). I tillegg bør gså kriteriene fr knsekvens, sannsynlighet g aksept av risik bestemmes. Disse kriterier kan med frdel dkumenteres på samme måte sm i eksempel nedenfr Eksempel Kriterier fr knsekvens Knsekvensmatrise Ubetydelig Mderat Alvrlig Kritisk Innbygger En mindre uleilighet, øknmisk tap sm kan gjenpprettes eller tap av anseelse eller integritet gjennm kmprmittering av følsmme pplysninger Gjenpprettbart øknmisk tap eller tap av anseelse g integritet gjennm kmprmittering av pplysninger den registrerte ppfatter sm krenkende. Fare fr skade eller helsetap. Helsetap, upprettelig øknmisk tap eller alvrlig tap av anseelse g integritet Tap av liv, vedvarende helsetap, betydelig g upprettelig øknmisk tap eller alvrlig tap av anseelse /integritet. Virksmhet Omdømme Kun mindre diskusjn i rganisasjnen Avsender må frklare seg fr kundene m saken. Offentlig debatt, ledelsen må frklare seg fr eierne eller Plitisk debatt, betydelig øknmisk 6

6 Knsekvensmatrise Ubetydelig Mderat Alvrlig Kritisk Enkeltstående presseppslag. myndigheter erstatning/tap Virksmhet Øknmisk Ubetydelige øknmiske tap Mange små kstnader. Reduserte besparelser. Strt øknmisk tap. Str engangskstnad Betydelig øknmisk erstatning/tap Eksempel Kriterier fr sannsynlighet Vurdering Frekvens Mtivasjn Letthetsbetraktninger g at hendelsen inntreffer g får den beskrevne knsekvensen 4 Hendelsen inntreffer daglig eller ftere Sikkerhetsbrudd kan skje ved uaktsmhet (ubevisst eller uten frsett) av egne medarbeidere eller utenfrstående. Det er ikke nødvendig med spesielle kunnskaper m interne frhld. - sikkerhets er ikke etablert - krever små til nrmale ressurser av egne medarbeidere eller eksterne fr å brytes - ikke nødvendig med kjennskap til ene Mulig at hendelsen inntreffer g får den beskrevne knsekvensen 3 Hendelsen inntreffer en gang i måneden Sikkerhetsbrudd kan skje ved uaktsmhet av egne medarbeidere. Utenfrstående må ha ne kmpetanse, g frsettlig (bevisst eller aktivt) gå inn fr å bryte sikkerhetsene. - sikkerhets er ikke fullt etablert i frhld til sikkerhetsbehvet - sikkerhets fungerer ikke etter hensikten - egne medarbeidere trenger kun små til nrmale ressurser fr å bryte ene Mindre sannsynlig at hendelsen inntreffer g får den beskrevne knsekvensen Hendelsen inntreffer årlig Sikkerhetsbrudd kan skje ved at egne medarbeidere pptrer med frsett g har en viss kmpetanse. Utenfrstående må pptre med verlegg g ne kunnskap m - sikkerhets er etablert i frhld til sikkerhetsbehvet - sikkerhets fungerer etter hensikten - egne medarbeidere trenger små til nrmale ressurser g nrmal kjennskap til ene fr å bryte disse 7

7 Vurdering Frekvens Mtivasjn Letthetsbetraktninger 2 interne frhld (med hensikt g plan, eksempelvis ved at flere brytes i riktig rekkefølge) fr å mgå/bryte sikkerhetsene. - eksterne trenger gde ressurser g gd kjennskap til ene fr å bryte disse Sjelden at hendelsen inntreffer g får den beskrevne knsekvensen 1 Hendelsen inntreffer mkring hvert 5. år eller sjeldnere Sikkerhetsbrudd kan kun skje ved at egne medarbeidere pptrer med verlegg g har spesiell kmpetanse eller kunnskap. Utenfrstående må ha spisskmpetanse g et samarbeid med persner i virksmheten. - sikkerhets er etablert i frhld til sikkerhetsbehvet - sikkerhets fungerer etter hensikten - krever gde ressurser g gdt kjennskap av egne medarbeidere fr å brytes - eksterne kan ikke mgå ene Eksempel Kriterier fr aksept av risik Sammendrag kntekst Knteksten setter rammene (sm fr eksempel å fastsette gradering av knsekvens g alvrlighetsgrad, sm danner grunnlaget fr risikvurderingen, g er med sm grunnlagsmateriale i arbeidet.). Virksmheten har dermed i arbeid med kntekst bestemt krav g kriterier fr den videre risikanalysen fr f. eks.: Evaluering av risik Påvirkning (med henblikk på skademfang g kstnad - knsekvens) Nivå fr akseptabel risik 8

8 Aktiviteter Bestem mfang, avgrensninger g innehld fr risikanalyse (inkludert en systemmdell g beskrivelse av hvilke sentrale/kritiske verdier sm står på spill). Bestem kriteriene fr knsekvens, sannsynlighet g risik, kriteriene fr aksept av risik. Den virksmhetsunike knteksten setter rammene bl.a. fr å fastsette gradering av knsekvens g alvrlighetsgrad, sm danner grunnlaget fr risikvurderingen. Oppdatere avsnitt 2 3, 4,g 5 i «Mal ROS-analyse Digital Pstkasse til innbyggere» basert på Se utfall Mal av til disse virksmhetens aktiviteter. ROS - avsnitt g Risikvurdering Se avsnitt 6 i «Mal ROS-analyse integrasjn med Digital Pstkasse til innbyggere». Neste steg - risikvurdering består av tre trinn: 1. Det identifiseres uønskede hendelser g hvilke knsekvenser de kan få, enten direkte eller indirekte, hvr risiker utsetter verdiene fr fare. 2. Risiken analysers gjennm scenari ved å bestemme risiknivået. Nivået uttrykkes sm en kmbinasjn av knsekvens av en uønsket hendelse g sannsynligheten fr at den skal inntreffe. 3. Risiknivået i scenariet evalueres pp mt kriteriene fastsatt i knteksten Risikregister Det må sammenstilles en versikt ver identifiserte uønskede hendelser, relevante scenarier (basert på sårbarhet/trussel), mulige knsekvenser de kan få g sannsynlighet fr at de kan inntreffe. 9

9 Dette legges inn i et register fr å sikre at man hlder versikten g enkelt kan justere vurderingen av risiken, eksempelvis på grunn av at gjennmføres. Et slikt register finnes vedlagt, «Mal Eksempel risikregister» Uønskede hendelser Før virksmheten identifiserer scenarier kan man identifisere verrdnet type av uønsket hendelse i frhld til infrmasjnssikkerheten. Disse vil igjen kunne ha følgeskader sm fr eksempel tap av mdømme, tap av liv g helse g øknmiske tap. Hvr alvrlig en uønsket hendelse er, vil variere med verdien. Angi uønskete hendelser i risikregister Mal Eksempel risikregister Uønsket hendelse ID Eksempel på uønsket hendelse aktivitet 1 i rødt «Uønsket hendelse» Scenari Et scenari beskriver med utgangspunkt i en uønsket hendelse et mulig hendelsesfrløp basert på trussel g sårbarhet. Hendelsen kan ha negativ påvirkning av infrmasjnssikkerheten i frhld til verdier innenfr kntekst. Sikkerhet sbrudd Uønsket hendelse 1 Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Arbeid med utgangspunkt fra identifiserte uønskete hendelser g kritiske verdier innenfr kntekst Utarbeid scenarier med mulig påvirkning på de kritiske verdiene innenfr kntekst Utarbeide en versikt ver etablerte scenarier med beskrivelser i risikregister Mal Eksempel risikregister - Scenari ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter ID Sikkerhet sbrudd Uønsket hendelse 1 Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter Eksempel på scenari g beskrivelse aktivitet 2 i rødt «Scenari» g «Beskrivelse» Sikkerhetsbrudd De scenarier sm utarbeides av virksmheten peker på mulige hendelsesfrløp med negativ påvirkning «brudd» - på infrmasjnssikkerheten. Bruddene påvirker knfidensialitet, tilgjengelighet g integritet. Angi type/(-r) av brudd i frhld til uønskede hendelser g scenarier i risikregister. 10

10 Mal Eksempel risikregister - Sikkerhetsbrudd ID Sikkerhet sbrudd 1 Integritet, Knfidensi alitet Uønsket hendelse Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter Eksempel på scenari aktivitet 3 i rødt «Sikkerhetsbrudd» Identifisere eksisterende g planlagte Identifisere g dkumentere eksisterende g planlagte sikkerhets i virksmheten i frhld til identifiserte scenarier fr å unngå unødvendig arbeid eller kstnader. Eksisterende påvirker nivåer fr både knsekvens g sannsynlighet (se Knsekvens g ghet). En nylig gjennmført revisjn kan gi gde innspill til status fr eksisterende g reduserer muligheten fr innføring av duplikate. Verifisere at eksisterende fungerer tilfredsstillende Fr å identifisere eksisterende : Gjennmgå dkumentasjn sm beskriver ene g revisjner av ene Innhente infrmasjn m kntrller fra de sm jbber med infrmasjnssikkerhet Knsekvens Hvilken påvirkning er mulig, g hvr alvrlig er det, m et scenari inntreffer? Knsekvens: Resultat av en hendelse mt en infrmasjnsverdi En hendelse kan føre til en eller flere knsekvenser Knsekvenser er fte negative fr infrmasjnssikkerheten Vurderingen tar utgangspunkt i de identifiserte scenarier, g skal gi svar på spørsmål av typen «Hva er knsekvensen hvis det sm kan gå galt går galt?» Resultatet er en liste av scenarier med deres knsekvenser, g hvrdan de er relatert til verdier. Fr knsekvensnivåer skal man angi dette i frhld til de kriterier sm er besluttet under kntekstaktiviteten (Se mdell i Eksempel Kriterier fr knsekvens). Angi nivå - knsekvens 11

11 Mal Eksempel risikregister - Knsekvens ID Sikkerhet sbrudd 1 Integritet, Knfidensi alitet Uønsket hendelse Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. 3 ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter Eksempel på scenari aktivitet 4 i rødt «Knsekvens» ghet Vurdering av sannsynligheten fr at et scenari inntreffer har sm mål å finne svar på «hvr fte..». Fr hver av de scenarier sm er dkumentert, skal man gjøre en vurdering av sannsynligheten fr at hendelsen inntreffer. I mange tilfeller kan det være vanskelig å si ne m frekvens, da det ikke finnes ne gdt statistisk materiale. I disse situasjnene kan man ta med en aktørs mtivasjn fr å gjennmføre en handling, eller hvr lett det vil være fr en aktør å gjennmføre handlingen. Fr sannsynlighetsnivåer skal man angi dette i frhld til de kriterier sm er besluttet under kntekstaktiviteten (Se mdell Eksempel Kriterier fr sannsynlighet). Angi nivå - sannsynlighet Mal Eksempel risikregister - ghet ID Sikkerhet sbrudd 1 Integritet, Knfidensi alitet Uønsket hendelse Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. ghet 3 2 Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter Eksempel på scenari aktivitet 5 i rødt «ghet» Risik Knsekvens g sannsynlighet må anslås basert på skalaer fastsatt i Vurdering av knsekvens g Vurdering av sannsynlighet. Risik fremkmmer sm et resultat av dette. Angi nivå - risik, basert på resultat i Knsekvens g ghet («Knsekvens» *«ghet» = «Risik») Mal Eksempel risikregister - Risik ID Sikkerhet sbrudd 1 Integritet, Knfidensi alitet Uønsket hendelse Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter ghet etter Risik etter Eksempel på scenari aktivitet 6 i rødt «Risik» 12

12 2.2.9 Risikevaluering Risikevaluering utføres fr å sammenligne det estimerte risiknivået med virksmhetens kriterier fr aksept av risik (Se avsnitt Eksempel Kriterier fr aksept av risik). Risikevaluering er viktig fr å kunne ta beslutninger på risikbehandling sm: «Hvilke risiker vi vil priritere?» Og «Om krrigerende bør iverksettes?». Angi samlet utfall av resultatet av arbeidet med scenarier i en matrise g evaluere dette. I eksempel på scenari aktivitet 6 ( ) ble risiknivå fr Scenari med Id 1=6 (knsekvens 3 g sannsynlighet 2) g skulle da plasseres sm Eksempel matrise - risik Eksempel matrise risik Verdier angir K*S=R med «Lav risik» i grønt, «Mderat risik» i gult g «Høy Risik» i rødt. (Se Eksempel Kriterier fr aksept av risik) Aktiviteter: Identifisere uønskete hendelser g type av brudd mt infrmasjnssikkerheten. Identifisere g beskrive scenarier hvr risiker utsetter verdiene fr fare. Analysere risiken gjennm scenari ved å bestemme risiknivået (vurdere knsekvens g sannsynlighet). (Gjennmfør aktivitet 1-6 i Eksempel Risikregister). Evaluere pp risiknivået i risikregistret mt kriteriene fastsatt i knteksten med hjelp av en risik matrise. Oppdatere avsnitt 6 i «Mal ROS-analyse Digital Pstkasse til innbyggere» basert på utfall av disse aktivitetene. 13

13 2.3 Risikhåndtering Under trinn 3 må virksmheten: Se på alternativer fr håndtering Etablere en splan Evaluere gjenstående risik Tiltak, knsekvens etter, sannsynlighet etter g risik etter Basert på status i eksempel må røde g gule risiker håndteres gjennm slik at de når et nivå sm er akseptabelt fr virksmheten. Eventuelle kan ha påvirkning både på knsekvens g sannsynlighet. Nye nivåer fr «Knsekvens etter» g «ghet etter» gir et nytt nivå fr «Risik etter». Med dette kan virksmheten gjennm nå risiknivåer sm er på linje med det sm er besluttet sm akseptabelt under kntekstaktiviteten (Se Eksempel Kriterier fr aksept av risik). Alternative vurderes sammen g de valgte alternativene sammenstilles i en splan sm må gdkjennes. I mange tilfeller vil det eksitere gjenstående risik etter gjennmførte. Gjenstående risiker må kmmuniseres til ledelsen sammen med øvrig status. Angi Angi knsekvens etter Angi sannsynlighet etter Angi risik etter Oppdatere matrise risik med estimerte nivåer etter Mal Eksempel risikregister Tiltak, g ny vurdering etter ID Sikkerhet sbrudd 1 Integritet, Knfidensi alitet Uønsket hendelse Uberettiget tilgang til meldinger Scenari Beskrivelse Knsekve ns Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feilsendinger til stre deler av innbyggerne. Feil i fil i fra Kntakt- g reservasjnsregisteret(ved lkal kpi), eller feil hs virksmheten, fører til en frskyvning i fødselsnummer eller pstkasseadresse i en utsendelse, slik at det blir sendt brev/varsel feil til stre deler av beflkningen. Mttaker får brev sm er til en annen innbygger, g ikke sitt eget brev. Eksempel på scenari aktivitet 7 «Tiltak», aktivitet 8 «Knsekvens etter», aktivitet 9 «ghet etter» g aktivitet 10 «Risik etter» i rødt ghet Risik Tiltak Knsekve ns etter Tiltak: Sjekke fødselsnummer mt pstkasseadresse hs de enkelte pstkasseleverandør ene. Virksmhetene kan vurdere sm kvalitetsikrer stre utsendelser. ghet etter Risik etter

14 Eksempel matrise - risik etter Eksempel på ppdatert matrise - risik etter med kan det være mulig å flytte risiknivåer til et akseptabelt nivå Aktiviteter: Identifisere, evaluere g bestemme g verføre disse til splanen. (Gjennmfør Aktiviteter 7-10 i Eksempel risikregister.) Håndtere risik gjennm rimelige med basert på gdkjent splan. Det kan alltid finnes en restrisik sm det ikke finnes realistiske mt. Frslag til kan i mange tilfeller være sammenfallende fr flere risiker. Sikre at gjenstående risiker er dkumentert g kmmunisert til rett nivå g funksjn i rganisasjnen. Oppdatere avsnitt 7g 8 i «Mal ROS-analyse Digital Pstkasse til innbyggere» basert på utfall av disse aktiviteter. 2.4 Aksept g beslutning Beregnet risik etter behandling fr de ulike scenariene må sammenlignes med verdiene (kriterier) fr akseptabel risik. 15

15 Hvis en risik er på et høyere nivå enn akseptabelt, må det implementeres risikreduserende. Hvis ikke, er risiken akseptabel. Det kan vurderes sm akseptabelt å ta en høy(-ere) risik i en vergangsperide. Samlet risiknivå g eventuelle gjenstående risiker aksepteres av ledelsen hvis ikke må ny (detaljert) analyse gjennmføres g ytterligere vurderes. Aktiviteter: Sammenlign risiknivåer etter riskhåndtering med kriteriene fr risikaksept i virksmheten beskrevet under Kntekst avsnittet. Se resultatet av Aktivitet 8-10 («Knsekvens etter» x «ghet etter» = «Risik etter») i Eksempel Risikregister g ppdatert matrise risik etter Kriterier må innehlde hvilke frum/funksjner på ulike nivåer sm tar beslutning m å akseptere en risik. Dest høyere risk dest høyere pp i rganisasjnen bør beslutningen tas. Hvis en risik er på akseptabelt nivå, eller lavere, er den akseptabel. Bestemme g implementere frnuftige risikreduserende hvis en risik er på et høyere nivå enn akseptabelt. Det kan vurderes sm akseptabelt å ta en høy(-ere) risik i en vergangsperide. En akseptert høy risik må vervåkes g følges pp. Samlet risiknivå g eventuelle gjenstående risiker aksepteres av ledelsen. Hvis ikke må ny (detaljert) analyse gjennmføres g ytterligere vurderes g fremlegges fr ledelsen på ny. Oppdatere avsnitt 8 i «Mal ROS-analyse Digital Pstkasse til innbyggere» basert på utfall av disse aktiviteter. 16

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for KVINNHERAD KOMMUNE BYGG OG EIGENDOM Overrdna SHA PLANm/risikvurdering g risikvurdering fr nrmal drift g 3. persn Undarheim skule 13.09.2017 Innhld 1 INNLEIING... 2 1.1 FORMÅL MED PLANEN... 2 1.2 ORIENTERING

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for KVINNHERAD KOMMUNE BYGG OG EIGENDOM Overrdna SHA PLANm/risikvurdering g risikvurdering fr nrmal drift g 3. persn Taktekking Festsal Kulturhuset Husnes Knut Bjørgvik 27.11.2017 Innhld 1 INNLEIING... 2 1.1

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05 ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE Revidert mars 05 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 2.1 Organisering.

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Modul for forsikringsrisiko

Modul for forsikringsrisiko Risikbasert tilsyn Mdul fr frsikringsrisik Evaluering av styring g kntrll DATO: 30.09.2017 Mdul fr frsikringsrisik Innhld Innledning... 3 1. Strategi g verrdnede retningslinjer... 4 1.1 Strategi... 4 1.2

Detaljer

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret Til: Kpi: Skattedirektratet v/bris Schürmann Vigdis Olsen Dat: 14.des.2012 Saksnr: 10/7967 Fra: Helsedirektratet Saksbehandler: Liv Slveig Lundgaard/Mna H Ofigsbø Ansvarlig: Nrunn Elin Saure Ntat Ny persnidentifikatr

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Styring av informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. Sikkerhetsforum Tromsø,

Styring av informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. Sikkerhetsforum Tromsø, Styring av infrmasjnssikkerhet i universitets- g høysklesektren Sikkerhetsfrum Trmsø, 11.-12.06 2014 Prsjektet UNINETT g Senter fr rettsinfrmatikk, UiO Kartlegging status i sektren rettslige krav Systemutvikling

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer