RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager"

Transkript

1 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1

2 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering s Internkntrll g fareanalyse s Håndvaskmuligheter s Persnlig hygiene g arbeidstøy s Lkaler g vedlikehld s Orden g renhld s Krav til utstyr s Merking g sprbarhet s Kjølelagring s Håndtering lagring av næringsmidler s Avfallshåndtering s 9 5. Knklusjn s 9 Vedlegg 1. Infrmasjn sendt til kmmunene 2. Sjekkliste sm ble brukt under tilsynet 2

3 Sammendrag Distriktskntret fr Midt-Rgaland har undersøkt hygieniske frhld rundt tilberedning g servering av mat i barnehagene. Målet med tilsynskampanjen var å sikre at barna i større grad får servert mat under trygge hygieniske frhld. Videre ønsket vi å skaffe ss versikt ver mfanget av mathåndteringen i de ulike kmmunene i tilsynsdistriktet. Det er gjennmført tilsyn i 83 barnehager frdelt på samtlige 14 kmmuner i tilsynsdistriktet. Resultatene viser at ¾ av barnehagene hadde fraværende eller mangler ved interkntrllen, g fikk pålegg m utbedring eller påpekt plikt til å etterleve regelverket vedrørende dette punktet. Videre hadde en str andel av barnehagene (63 %) feil ppbevaringstemperatur fr kjølevarer. Dette viser at barnehagene samlet sett har frbedringsptensial når det gjelder viktige mråder fr trygg tilberedning g servering av mat. Mattilsynet ser på dette sm en svært nyttig tilsynskampanje. Vi fikk en gd versikt ver mfang av matservering i barnehager g fikk anledning til å veilede m regelverket. Mattilsynet ser det sm svært viktig at barnehager har gde rutiner fr å sikre trygg håndtering av mat, g vil i de neste årene gjennmføre flere tilsyn fr å kntrllere m dette er tilfellet. 1. Bakgrunn g mål I barnehagene blir det tilberedt g servert mat daglig til et strt antall barn. I mange barnehager dreier det seg m varme måltider i tillegg til de tradisjnelle brødmåltidene med kald mat. Det er viktig at mathåndteringen skjer under trygge hygieniske frhld, g at et slikt frambud på permanent basis er meldt til Mattilsynet. Målet med tilsynskampanjen var å sikre at barna i større grad får servert mat under trygge hygieniske frhld. Videre ønsket vi å skaffe ss versikt ver mfanget av mathåndteringen i de ulike kmmunene i tilsynsdistriktet. Vi ønsket gså å infrmere m Helsedirektratets anbefalinger fr ksthld i barnehager, slik at barna kan velge matvarer i tråd med ernæringsmessige anbefalinger. 2. Regelverksgrunnlag Regelverk sm har vært grunnlag fr tilsynet i barnehagene FOR nr 1187: Frskrift 15. des nr m internkntrll fr å ppfyllenæringsmiddellvgivningen (internkntrllfrskriften fr næringsmidler) FOR nr 1623: Frskrift 22. des nr m næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygienefrskriften), jf Frrdning (EF) nr. 852/2004 3

4 FOR nr 1620: Frskrift 22. des nr m allmenne prinsipper g krav i næringsmiddelregelverket (matlvsfrskriften), jf Frrdning (EF) nr. 178/ Gjennmføring Det ble gjennmført tilsyn i 83 barnehager i denne kampanjen. Kampanjeperiden har vært fra april 2012 til april Tilsynet ble gjennmført sm uanmeldt inspeksjn i en viss andel barnehager i samtlige kmmuner i distriktskntrets tilsynsmråde. Både private, kmmunale, stre g små barnehager er besøkt. Antall barnehager sm fikk tilsyn i de ulike kmmunene frdeler seg slik: Stavanger: 29; Sandnes: 13; Sla: 9; Klepp: 6; Time: 5; Hå: 4; Randaberg: 4; Gjesdal: 4; Finnøy: 3; Rennesøy: 2; Hjelmeland: 1; Frsand; 1; Kvitsøy: 1; Strand: 1. Det ble sendt infrmasjn m prsjektet til kmmunene i frkant (vedlegg 1). Her rienterte vi m tilsynskampanjen g meldeplikten sm barnehagene er mfattet av. Videre ba vi m tilbakemeldinger m antall barnehager i kmmunene, sm kunne danne grunnlag fr utvalg av tilsynssteder. Samtidig kunne vi få en versikt ver hvilke barnehager sm er registrert hs Mattilsynet. Under tilsynet infrmerte vi m de anbefalinger Helsedirektratet gir fr måltider g den ernæringsmessige sammensetningen av ksthldet i barnehagene. Vi delte ut brsjyren «Bra mat i barnehagen», sm er et sammendrag av retningslinjer fr mat g måltider i barnehagen. Felles sjekkliste ble utarbeidet, slik at samtlige inspektører sm deltk i tilsynet skulle kntrllere de samme frhldene (vedlegg 2). 4. Resultater g vurdering I barnehagene skal det være styring g kntrll med de mråder sm er viktig fr at mat håndteres på en hygienisk trygg måte. I dette kapittelet beskrives hvrdan barnehagene samlet hadde kntrll med de ulike sjekkpunktene sm ble kntrllert. Når det vises til påpekning av plikt er dette en ppfølging der Mattilsynet avdekker et mindre alvrlig regelverksbrudd g påpeker plikten til å etterleve regelverket. I de tilfeller der Mattilsynet ser det sm nødvendig å sette en frist fr gjennmføring av tiltak, varsles det vedtak. Dette beskrives i rapprten sm pålegg. Dette er et mer vesentlig avvik fra næringsmiddelhygieneregelverket. 4

5 Antall reaksjner Påpekning av plikt Pålegg Sjekkpunkter Figur 1. Antall reaksjner frdelt på de ulike sjekkpunktene. I figur 1 vises de sjekkpunktene sm ble kntrllert i tilsynskampanjen. Resultatene viser versikt ver den reaksjnsfrm sm ble gitt fr hvert enkelt sjekkpunkt under inspeksjnen. Mange av barnehagene fikk reaksjner frdelt på flere sjekkpunkt. Videre i kapittelet blir det gjrt rede fr de reaksjnsfrmene sm ble gitt på de ulike sjekkpunktene. 4.1 Internkntrll g fareanalyse Barnehager sm tilbereder g serverer mat til barna, skal ha internkntrll sm sikrer at håndteringen er i tråd med hygieneregelverket fr næringsmidler. Denne egenkntrllen skal innehlde rutiner sm sikrer at maten sm tilbys er helsemessig trygg. Dette gjelder fr eksempel regler fr hvr fte g hvrdan temperaturen i kjøleskap skal måles. Gde rutiner her, sikrer styring med kjølelagring, sm er en grunnfrutsetning fr å lage trygg mat. Andre grunnfrutsetninger kan være håndvaskmuligheter, bruk av arbeidstøy g lkalenes egnethet. Dersm det ikke er kntrll med, g rutiner fr disse grunnleggende frutsetningene, er det fare fr at barna kan bli syke av maten de spiser i barnehagen. Til sammen tre fjerdedeler av barnehagene hadde fraværende eller mangler ved interkntrllen, g fikk pålegg m utbedring eller påpekt plikt til å etterleve regelverket 5

6 vedrørende dette punktet. En del av disse påleggene ble gitt fr manglende skriftlighet i internkntrllen. Skriftlige rutiner sikrer at de utføres g ppfattes likt, g er viktig fr etterfølgelse av rutinen. Videre er det et krav at barnehagene skal gjennmføre en risikvurdering av håndteringen fra varer mttas til maten serveres barna. Her skal man kartlegge ulike farer frbundet med mattilberedning g servering. En slik farevurdering er en gd hjelp fr å frebygge at det skjer uhell /skader med maten under mttak, prduksjn eller servering. En gd del av barnehagene hadde ikke gjennmført en slik fareanalyse, 51 % fikk pålegg m å gjøre dette. 4.2 Håndvaskmuligheter Dette sjekkpunktet er knyttet til de fysiske mulighetene fr håndvask. Regelmessig vask av hender før g under mathåndtering er viktig fr å hlde gd hygiene under mattilberedningen. Det er derfr et krav at det skal være vask til bruk fr rengjøring av hender inne på kjøkkenet. Det er ikke tilstrekkelig med vask på talett eller garderbe i rm ved siden av. I 22 % av barnehagene ble det gitt pålegg m utbedring på dette punktet. 4.3 Persnlig hygiene g arbeidstøy De aller fleste barnehagene har gde rutiner fr vask av hender før matlaging. Mange fikk likevel pålegg vedrørende punktet persnlig hygiene. Dette dreide seg fr de meste m bruk av arbeidstøy. Regelverket sier at persner sm arbeider på steder der næringsmidler håndteres, skal tilstrebe en høy grad av persnlig renslighet g bruke klær sm er hensiktsmessige g rene. På bakgrunn av fare fr kryssmitte til maten er det viktig at ansatte i barnehagene sm tilbereder måltidene benytter kjøkkenfrkle. Det tøyet sm brukes ved arbeidet med barna kan ha vært i kntakt med urene gjenstander g mråder, g det er derfr viktig å ha et eget tøy (kjøkkenfrkle) ved mathåndtering, slik at det beskytter mt at det skjer kryssfrurensing med smittestffer til maten. Når barn deltar ved tilberedning av mat, er det gså en gd regel at de bruker kjøkkenfrkle. Gdt g vel halvparten av barnehagene fikk pålegg m utbedring eller påpekt plikt til å etterleve regelverket på dette mrådet. 4.4 Lkaler g vedlikehld Dette sjekkpunktet mfatter kjøkkenets utfrming g planløsning. Det er et krav at lkalene skal være tilpasset virksmhetens aktivitet. De skal ha en planløsning g utfrming sm gjør det mulig å hlde gd hygiene g hindre frurensning. Kjøkkenet skal være inndelt i mråder fr ulike typer ppgaver. Fr å unngå frurensning av matvarer g rent utstyr er det eksempelvis viktig at sne fr ppvask er gdt skilt fra mrådet der maten tilberedes. Videre er det krav at innredning g utstyr skal være gdt vedlikehldt slik at det er glatte verflater g lett å hlde rent. 6

7 I tilsynet med barnehagene fikk 27 % pålegg m utbedring, mens fr 11 % ble det påpekt plikt til å etterleve regelverket vedrørende dette punktet. 4.5 Orden g renhld Gdt renhld av lkaler g utstyr er viktig fr å unngå at det skjer verføring av smittestffer til maten. Gd rden gjør renhldet lettere å gjennmføre. Ved 19 % av barnehagene ble det gitt pålegg vedrørende dette. 4.6 Krav til utstyr Servise, glass, bestikk g utstyr sm har vært brukt til matlaging skal rengjøres grundig etter bruk. Videre skal de være slik knstruert at risiken fr frurensing reduseres mest mulig. De fleste barnehagene sm ble undersøkt har gde ppvaskmaskiner. 11 % fikk påpekning av plikt fr å etterleve regelverket g ved en barnehage ble det pålegg m utbedring vedrørende dette punktet. 4.7 Merking g sprbarhet Det er et krav at ingredienser g varer skal kunne spres i alle ledd i prduksjn g bearbeiding. Dette betyr blant annet at virksmheten skal kunne angi dat g leverandør fr når varer/prdukter er levert. Varer sm pakkes m slik at riginalemballasjen fjernes, må merkes med en identifikasjn. Dette er viktig fr å kunne tilbakekalle varer eller partier dersm det kan være fare knyttet til videre bruk av varen. Under tilsynet i barnehagene var det 12 % sm fikk pålegg m å utbedre frhld vedrørende dette punktet, g fr 27 % av barnehagene ble det påpekt plikt til å etterleve regelverket vedrørende dette punktet. 4.8 Kjølelagring Kjølevarer skal kjølelagres ved 4 C eller kaldere. Dette er viktig fr å unngå at det skjer mikrbilgisk vekst i matvarene, sm kan gjøre de helseskadelige å spise. Ved 63 % av barnehagene ble det pålagt utbedring eller påpekt plikt til å etterleve regelverket vedrørende kjølelagring av matvarer. Det er alvrlig at så mange barnehager ikke har styring med dette viktige punktet. 7

8 En str andel hadde både manglende rutiner fr kntrll av temperatur g fr høye temperaturer i kjøleskapene. 4.9 Håndtering g lagring av næringsmidler Matvarer skal behandles slik at de ikke blir helseskadelig å spise. Punktene nedenfr viser viktige mråder sm barnehagene skal ta hensyn til, slik at maten sm tilbys barna blir trygg å spise: Hindre kryssfrurensning Mat skal ppbevares slik at den ikke frurenses av andre matvarer, g bør dekkes til ved lagring. Mat sm ikke skal varmebehandles før bruk (salater sv) må ikke kmme i kntakt med rå prdukter. Vær gså ppmerksm på redskaper sm har vært i kntakt med rå prdukter. Ta særlige hensyn, ved tilberedning av mat til allergikere. Nedkjøling av varm mat sm skal lagres fr bruk senere. Maten skal kjøles raskt ned, frdeles i mindre behldere, g gjerne i kaldt vann, før den settes på kjølelager. Dersm nedkjøling ikke skjer raskt, kan det bli vekst av eventuelle sykdmsfremkallende bakterier i matvarene sm igjen kan føre til at maten blir helsefarlig å spise. Tining av fryste prdukter. Dette bør skje i kjøleskaptemperatur. Håndtering av mat (særlig pålegg) sm har vært på brdet under måltidet. Ha sm hvedregel at maten ikke frembys på ny. En del brødpålegg får nedsatt kvalitet når det har stått en stund i rmtemperatur. Det er gså utsatt fr kryssmitte, sm nysing/ hsting/ brøring under måltidet. Sett kun frem små prsjner m gangen, slik at mat ikke må kastes. Varmebehandling. Mat sm er laget av farse, kjøttdeig eller kyllingkjøtt skal gjennmstekes før bruk, fr å sikre at den ikke innehlder sykdmsfremkallende bakterier ved spising. Ved 19 % av barnehagene ble det gitt pålegg m å utbedre frhld eller påpekt plikt til å etterleve regelverket vedrørende håndtering g lagring av matvarene. Enkelte barnehager har egne kjøkkenansatte sm har hvedansvar fr bestilling, tilberedning g servering av mat. I dette inngår fte utarbeidelse av internkntrll g rutiner fr trygg mat. Dette er fte persner sm har mer kunnskaper g kmpetanse innen dette mrådet. Mattilsynet ser det sm en str frdel at hvedansvaret fr mat er knyttet til nøkkelpersner i barnehagene. Ut fra resultatene i denne kampanjen ser vi tendenser til at det er bedre regeletterlevelse i barnehager sm har egen kkk eller matansvarlig ansatt. 8

9 4.10 Avfallshåndtering Regelverket fr næringsmiddelhygiene sier at næringsmiddelavfall skal fjernes så raskt sm mulig g plasseres i lukkede behldere. Videre skal avfallsbehlderne hldes rene g ikke tiltrekke seg skadedyr. De aller fleste barnehagene har gde rutiner her, slik at avfallet jevnlig fjernes fra kjøkken, g ppbevares i lukkede behldere utendørs. Dette er viktig blant annet fr å hindre at skadedyr tiltrekkes. 5. Knklusjn Manglende eller mangelfull internkntrll g fareanalyse, g feil kjølelagring av matvarer var de mrådene der flest barnehager fikk pålegg m utbedringer. Dette viser at barnehagene samlet sett har frbedringsptensial når det gjelder viktige mråder fr trygg tilberedning g servering av mat. Mattilsynet ser på dette sm en svært nyttig tilsynskampanje. Vi fikk en gd versikt ver mfang av matservering i barnehager g fikk anledning til å veilede m regelverket. Under tilsynet ble vi strt sett møtt av engasjerte g interesserte barnehageansatte. Virksmhetene sm har fått pålegg har gitt tilbakemelding på ppfylte vedtak. Mange barnehager har utarbeidet grundige g gde fareanalyser, sm vil bidra til bedre rutiner fr etterlevelse av regelverket fr tilberedning g servering av mat. På bakgrunn av dette mener vi kampanjen vil gi en større regelverksetterlevelse i barnehagene fremver. Matvaner dannes i barneårene, g barnehagene er viktige fr de hldninger g kunnskaper barna får m mat g ernæring. Mattilsynet mener det er viktig å rientere m de ffisielle retningslinjene fr mat g ernæring i barnehagene. Vi fikk infrmert m kampanjen via kmmunene i frkant, g flere av barnehagene var frberedt på tilsyn. Mattilsynet ser det sm viktig at kmmunene er rientert m meldeplikten sm gjelder fr barnehager sm tilbereder g serverer mat. Barnehager sm ikke ble besøkt i denne kampanjen vil bli fulgt pp i løpet av de neste årene. 9

10 Vedlegg 2. KRAVPUNKTLISTE Virksmhet: Besøksadresse: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: Saksbehandler: Kravpunktmal Basismal - detaljmsetning g servering Veiledning Aktuelle kravpunkt fra alle frskrifter sm er tilgjengelig i tilsynsgrunnlaget. Kravpunkt Regelverk Utdyping KP Utdyping i mal Fareanalyse g kritiske styringspunkter 852/2004 Art 5 Fareanalyse g kritiske styringspunkter -Driftsansvarlige fr næringsmiddelfretak (unntatt primærprduksjn) skal innføre, gjennmføre g ppretthlde én eller flere permanente framgangsmåter sm er basert på de 7 HACCP-prinsippene. -Ta hensyn til næringsmiddelfretakets art g størrelse. Dkumenter skal være ajurført. Håndvaskmulighet er g persnaltaletter 852/2004 vedl II, kap I Allmenne krav til lkaler sm brukes til næringsmidler (unntatt dem sm er angitt i kapittel III) 3. Det skal finnes et egnet antall vannklsetter sm er kplet til et effektivt avløpssystem. Det skal ikke være direkte adgang fra klsettene til lkaler der næringsmidler håndteres. 4. Det skal finnes et egnet antall håndvasker sm er hensiktsmessig plassert g særskilt beregnet på vask av hender. Håndvaskene skal ha rennende varmt g kaldt vann, samt utstyr fr hygienisk vask g tørk av hendene. Det skal, når det er nødvendig, være særskilte Persnaltalett: - ikke bruk barnas talett - reservere eget talett ved str prduksjn. Utslagsvask kan fungere sm håndvask. Papir g såpe. Minimum ettgreps blandebatteri. 10

11 innretninger fr vask av næringsmidlene. Særlige krav til lkaler der næringsmidler tilberedes, behandles eller fredles 852/2004 vedl II, kap II Særlige krav til lkaler der næringsmidler tilberedes, behandles eller fredles (med unntak av serveringsmråder g de lkalene sm er angitt i kapittel III) Utfrming g planløsning sikrer mulighet fr gd hygienepraksis. Beskytte mt frurensning mellm g under arbeidsperasjner. Pkt 1 Materialvalg g verflater. Pkt 2 Innretning fr rengjøring, desinfisering g ppbevaring av utstyr g arbeidsredskap. Pkt 3 Innretning fr vask av næringsmidler. Utfrming, planløsning, benkeplass (kapasitet). Merking, sprbarhet g identifikasjn Særskilte bestemmelser m lett bedervelige næringsmidler 178/2002 Art 18 Sprbarhet Næringsmiddelhygiene frskriften 12 Særskilte bestemmelser m lett bedervelige næringsmidler 1. Næringsmidler, fôr, dyr bestemt til næringsmiddelprduksjn g alle andre stffer sm er bestemt til eller kan frventes å bli iblandet et næringsmiddel eller et fôr, skal kunne spres i alle ledd i prduksjn, bearbeiding g distribusjn Fr dette frmål skal de driftsansvarlige ha rdninger g framgangsmåter fr å kunne gjøre disse pplysningene tilgjengelige fr vedkmmende myndigheter på anmdning. jf 852/2004 vedl II kap IX Nasjnalt temperaturkrav ligger i ledd: Dersm merking etter annet ledd ikke freligger eller ppbevaringstemperatur ikke er fastsatt i nasjnale retningslinjer utarbeidet i henhld til frrdning (EF) nr. 852/2004 artikkel 8, skal lett bedervelige næringsmidler ppbevares, transprteres g msettes ved 4 C eller lavere. Næringsmidler fra gdkjente prdusenter. Egg fra lkale bønder; salmnellafrie? Nter navn på leverandør. Intern merking av mat. Matpakker, hvrdan ppbevares disse? Temperaturmålinger. Orden, renhld g vedlikehld 852/2004 vedl II, kap I Allmenne krav til lkaler sm brukes til 1. Lkaler der det finnes næringsmidler, skal hldes rene g i gd stand. Orden Renhld (renhldsplaner) Vedlikehld 11

12 næringsmidler (unntatt dem sm er angitt i kapittel III) 2. Planløsningen, utfrmingen, ppføringen, plasseringen g størrelsen på lkaler sm brukes til næringsmidler, skal være slik at: a) det er mulig å vedlikehlde, rengjøre g/eller desinfisere lkalene g utstyr på en egnet måte, beskytte mt ansamling av skitt,.. mulighet fr å hlde gd næringsmiddelhygiene. Lkaler inkluderer arealer ute g inne. (vedlikehldsplaner) Persnlig hygiene Bestemmelser sm får anvendelse på næringsmidler, Særskilte bestemmelser m varmebehandling g varmhlding 852/2004 vedl II, kap VIII Persnlig hygiene 852/2004 vedl II, kap IX Bestemmelser sm får anvendelse på næringsmidler Næringsmiddelhygiene frskriften 13 Særskilte bestemmelser m varmebehandling g varmhlding 1. Alle persner sm arbeider på steder der næringsmidler håndteres, skal tilstrebe en høy grad av persnlig renslighet g bruke klær sm er hensiktsmessige g rene, g når det er nødvendig, bruke vernetøy. 2...ikke være bærere av sykdm sm kan verføres gjennm næringsmidler.. Kap IX innhlder mange bestemmelser, se ev mer detaljerte kravpunkt. 1. råvarer 2. lagring 3. beskytte mt frurensing 4. skadedyr 5. kjølekjeden 6. nedkjøling 7. tining 8. ppbevaring av farlige stffer Nasjnal bestemmelse: Næringsmidler sm msettes varme, skal gis en varmebehandling sm er tilstrekkelig fr å hindre mikrbiell vekst, g deretter hldes ved 60 C eller høyere. Med sikte på levering til sluttfrbruker kan temperaturen ved transprt g servering være lavere enn 60 C, dersm dette ikke innebærer nen helserisik. Håndvaskrutiner, arbeidstøy (frkle), plassering av arbeidstøy, vask av arbeidstøy, langt/løst hår i strikk. - Bruk av talett - Rutiner ved sykdm. Allergener 12

13 Næringsmiddelavf all 852/2004 vedl II, kap VI Næringsmiddelavfall 1. Fjernes så raskt sm mulig 2. Plasseres i lukkede behldere. Behlderes knstruksjn 3. Lagring g dispnering av avfall, fritt fr dyr/skadedyr 4. Hygienisk g miljøvennlig fjerning. Plikt til internkntrll Krav til registrering av virksmhet på fastsatt skjema Krav til utstyr Internkntrllfrskriften fr næringsmidler 4 Plikt til internkntrll Næringsmiddelhygiene frskriften 16 Krav til registrering av virksmhet Plikt til å innføre g utøve internkntrll. Internkntrllen skal dkumenteres i den frm g i det mfang sm er nødvendig på bakgrunn av virksmhetens art, aktiviteter, risikfrhld g størrelse. Virksmheten skal være registrert hs Mattilsynet på fastsatt skjema. Rutiner Oppvaskmaskin Vannfrsyning Kmmunal eller privat? 13

RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal Sted: Inspektør: Navn på virksomhet: Representant fra virksomhet: Dato: Avdeling: Org. nr/pers.nr: Telefonnummer: Hovedinntrykk: Del I Obligatoriske kravpunkter

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen

Inspeksjonsrapport nummer: I Dato for inspeksjonen: Fra Oslo kommune (VAV): Odd Navarsether Cecilie Bråthen Kine Martinsen, tlf. 22 00 36 34 Fylkesmannen i Osl g Akershus Miljøvernavdelingen Vår dat Vår referanse 13.11.2008 2008/22197 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjnsrapprt Inspeksjnsrapprt nummer: 2008.157.I

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune Rutiner fr varsling av kritikkverdige frhld i Værøy kmmune Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett g plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:... 4 2.3 Fremgangsmåten ved

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN Side 2 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 OM REINGJERDE. UTFORMING, BRUK ETC... 5

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Uønskede hendelser og risikoforhold registrering og analyse av avvik

Uønskede hendelser og risikoforhold registrering og analyse av avvik Prsedyre Uønskede hendelser g risikfrhld registrering g analyse av avvik 1. Endringer siden frrige versjn Dkumentet er ppdatert med navn på Pasientsikkerhets- g kvalitetsutvalg i klinikkene (tidligere

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Varslingsrutiner for tillitsvalgte Samfunnsviterne

Varslingsrutiner for tillitsvalgte Samfunnsviterne Frmål Varslingsrutiner fr tillitsvalgte Samfunnsviterne Vedtatt av hvedstyret i sak 64-18, 7. september 2018 Tillitsvalgte, medlemmer g ansatte i Samfunnsviterne sm mttar varsel m kritikkverdige frhld

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder Arealplaner i Nrge digitalt løsninger g bruksmråder Innhld Innhld... 1 Bakgrunn... 2 Dataflyt fr arealplaner... 2 Kntrll... 2 Nasjnal kpi... 3 Synkrnisering... 3 Tilgjengeliggjøring... 4 Brukere av datasettene...

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 DAGLIGVAREKAMPANJEN 2009

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 DAGLIGVAREKAMPANJEN 2009 01.12.2009 RAPPORT Nasjnalt tilsynsprsjekt 2009 DAGLIGVAREKAMPANJEN 2009 Sluttrapprt Nasjnalt tilsynsprsjekt 2009, Dagligvarekampanjen 2009 side 1 av 17 Mattilsynets nasjnale tilsynsprsjekter Et tilsynsprsjekt

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 2014

KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 2014 KORT FORTALT OM TILSYN I HURTIGMATBRANSJEN MARS - AUGUST 14 Foto: mariannmat.wordpress.com Næringsmiddelinspektører i Mattilsynets region Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 3 tilsyn i hurtigmatbransjen.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer