Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa"

Transkript

1 Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana kl på Meyergården htell. Deltagere: Amund Eriksen, rådmann Hemnes Kitt Grønningsæter, rådmann Rødøy Geir Sakariassen rådmann Nesna Håkn Økland, senirrådgiver Hemnes kmmune Rbert Pettersen, rådmann Rana Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana Silja Ildgruben prsessveileder Fylkesmannen i Nrdland Frfall: Thre Hpperstad, rådmann Træna Karl-Antn Swensen, rådmann Lurøy. Arne Langset IHR-sekretariatet 1. Valg av leder i utredningsgruppa(rg), dagsrden, referat fra møte g ppnevning av vararepresentanter - Rådmann Amund Eriksen, Hemnes kmmune valgt sm leder av utredningsgruppa (RG) - Frslag til dagsrden presentert innledningsvis i møtet ble gdkjent Lurøy kmmunes ønske m et eget møte med Rana vurdert sm uaktuelt av Rana med henvisning til at alle spørsmål knyttet til rganisering av prsjektet bør tas i samlet utredningsgruppe - Referat fra møtet 19.februar gdkjent med følgende endringer: Pkt. 2.3: Hemnes kmmune enig med Lurøy g Rødøy ny rdlyd: «Lurøy, Hemnes g Nesna: Frventer at utredningen blir så mfattende at den gså dekker «0-alternativet». Pkt. 3: Øknmikmpetanse tilføyes ny rdlyd: «Lurøy begrunnet sitt standpunkt ut fra krav til øknmikmpetanse, legitimitet g tillit». - Oppnevning av vararepresentanter til utredningsgruppa (RG): Ikke aktuelt å ppnevne egne vararepresentanter fr rådmennene i utredningsgruppa 2. Organisering prsjektstyring g ledelse - Prsjektleder gikk gjennm de ulike rllene sm skal fylles i et prsjekt - relatert til de enkelte kmmunenes «kmmuneprsjekt» g «reginprsjektet» sm er felles. Ansvar g myndighet tilknyttet de enkelte rllene ble gså kmmentert. - Silja Ildgruben påpekte at det bør skilles klart mellm «kmmuneprsjekt» g «reginprsjektet» - prsjektlederen fr reginprsjektet kan ikke ta ansvar fr de enkelte kmmuneprsjektene. - Ønske m at RG får anledning til å reflektere nærmere rundt dette presentasjnen ønskes lagt ved referatet - Rllene ppsummert slik:

2 - Kmmuneprsjekt: Prsjekteier (k.styret) prsjektansvarlig (rådmannen) prsjektleder (?) - Reginprsjekt: Prsjekteiere (k.styrene) - prsjektansvarlige (RG) prsjektleder (OPR) - Rødøy påpekte at prsjektet bør bistå plitikere med å avklare spørsmålet m en felles styringsgruppe fr prsjektet. Frslag m et felles møte mellm rdførerne når de finner det passende. 3. Ressursene i prsjektet utredningsgruppe prsjektleder - administrative faggrupper med repr. fra kmmunene Situasjnen ppsummeres slik: - Prsjektleder har en ressursgruppe i Rana kmmune å spille på freløpig bestående av cntrllere, infsjef g utviklingsansvarlig IKT. Repr. fra avdelinger vil bidra/tiltre etter behv. - Så langt identifisert behv fr egne faggrupper bestående av øknmi- g IKTmedarbeidere i kmmunene - Bestilling lagt inn hs teknisk avdeling i frhld til kart sm det kan være behv fr i utredningsarbeidet - Viktig med en persn sm kan krdinere internt i den enkelte kmmune. Nen av kmmunene påpeker knappheten på prsjektressurser. 4. Bestilling til kmmunene Prsjektleder gikk gjennm KMD s «Veileder fr utredning g prsess» g mttatte innspill fra kmmunene i frhld til aktuelle øknmiske nøkkeltall m.v. - Vesentlighetskriterier må legges til grunn når vi bestemmer hvilke detaljerte nøkkeltall sm skal løftes fram talldelen må ikke verfkuseres! - En del faktainfrmasjn kan hentes av prsjektleder fra SSB/Kstra m.v., men en del må hentes fra kmmunenes regnskap g interne styringsdkumenter/analyser fr å unngå feil g feiltlkinger. Bør krdineres via faggruppe øknmi. - Silja Ildgruben påpekte at Strtinget har pålagt den enkelte kmmune å vurdere status i egen kmmune, freta en egenevaluering, med utgangspunkt i 10 kriterier g rllene sm tjenesteyter-frvaltningsmyndighet-samfunnsutvikler demkratisk arena ref. «Status» i veilederen. En må gjøre en vurdering av hvrvidt kriteriene g kravene ppfylles i dag g m det er nye muligheter sm åpner seg med en ny kmmune? - I tillegg frutsetter egen prsjektplan g utredningsprgram at kmmunene må gi innspill i frhld til ulike kvalitative utfrdringer/spørsmål sm avledes ut fra de 4 delmålene - Innspill fra RG til tema/utfrdringer sm må fanges pp g utdypes: Tjensteutvikling Hvr skal tjenestetilbudet ligge? Avstands-/kmmunikasjnsulemper avstand frekvens tilgjengelighet Myndighetsutøvelsen Oppfyller vi alle krav? Interkmmunalt samarbeid Hvrdan fungerer det fr innbyggerne? Når vi ut med tjenestene til innbyggerne? Demkrati- g samfunnsutvikling Hvilke erfaringer har vi med lkalutvalg g hvilke muligheter kan åpne seg? Demkratiutfrdringen hva skjer av styring utenm demkratiske styringslinjer? Internkntrll kravet til transparent virksmhet

3 Usikkerhet rundt øknmi vi må prøve å si ne m usikkerhetsfaktrene sm del av beslutningsgrunnlaget statliggjøring av eiendmsskatt Knklusjn: Utredningsgruppa ber prsjektleder knkretisere bestillingen til den enkelte kmmune g sette frist fr tilbakemelding. Hver kmmune frventes å gjøre sitt beste ut fra dispnible ressurser. 5. Bruk av eksterne knsulenter Innspill fra Lurøy(epst) g Hemnes(epst) vedrørende knsulentbruk ble drøftet. I frhld til «Vefsn-alternativet» har en knkludert med at bruk av ekstern knsulent er uaktuelt. Silja Ildgruben henviste til NIVI-rapprten «Kmmunerefrm på Røst utfrdringer g veivalg» utarbeidet av Geir Vinsand på ppdrag fra Røst kmmune g henviste spesielt til fakta- g analysedelen. En krtfattet rapprt til frskjell fra de sm leveres fra f.eks. Telemarksfrsking. Knklusjn: Erkjennelse av at vi må gjøre jbben selv g ekstern knsulent vurderes sm mindre aktuelt, det gjelder gså i frhld til framtidig inntektssystem. Vi må spille på spisskmpetansen sm finnes i kmmunene g RG s ppgave blir å sikre at kravene til kvalitet ppfylles. 6. Budsjett g finansiering Finansieringsplanen gjennmgått g en knkluderte slik med bakgrunn i diskusjnen rundt pkt. 5 på agendaen: - Finansieringsplanen frutsetter kr ,- i skjønnsmidler FM fraråder å blåse pp prsjektkstnadene utver pprinnelig ramme på 2,2 mill.kr. - Kr ,- til «Kjøp av tjenester» mdispneres til frikjøp av utredningskapasitet i kmmunene frdeles av RG ut fra medgått tid. - Søknad m skjønnsmidler sendes snarest mulig 7. Milepæler prsjektplaner i den enkelte kmmune Framdrift i reginprsjektet: - Prsjektrapprten frventes å være ferdig 1.september Ingen spesielle krav fra FM i frhld til framdrift - Opprinnelig milepæl i kmmunene med verlevering til plitisk nivå i juni, flyttes til september Innspill til utredningsarbeidet/arbeidet med prsjektplanene i kmmunene: - Silja Ildgruben: Often har laget et faktagrunnlag hvr mye er hentet fra «Ny kmmune». En slik tilnærming krever kanskje ikke så str ressursinnsats? - Hemnes kmmune vil hente kvalitative data fra: - Bruker- g ansatteundersøkelser, kan evt. kmbineres med en innbyggerundersøkelse - Ulike fagrapprter etterslep veg- g byggvedlikehld m.v. - Ulike eksterne rapprter - Innspill fra lkalutvalgene i Rødøy kmmune til prsessen: - Vedtatte investeringer (vedtatt øknmiplan), satsing på lkalutvalg (nærings- /stedsutvikling) g samferdsel bør tas med i frhandlingsgrunnlaget i frhld til en eventuell ny kmmune Knklusjn: Kmmunene lager prsjektplaner fr sine kmmuneprsjekt så raskt sm mulig g infrmerer gjensidig. Planen bør ha med milepæler fram til juni 2016 av betydning fr fellesprsjektet. 8. Plitisk frankring g prsess i den enkelte kmmune

4 - Viktig med frankring av prsjektplan våren 2015 i de enkelte kmmunenes styringsgrupper - Nen kmmuner ønsker å la referatene fra utredningsgruppa (RG) gå sm referatsaker til frmannskap/kmmunestyre 9. Brukermedvirkning/innbyggerdialg i den enkelte kmmune Prsjektleder henviste til utsendt link til KMD s veileder «Høring av innbyggerne ved kmmunesammenslåing - Gjennmføring av pininsundersøkelse» Innspill til prsessen fra Silja Ildgruben: - Målgruppene ungdm g ansatte er særlig viktig å invlvere tidlig i prsessen. - Er en i stand til å gå bredt ut i en tidlig fase? - Hva er viktig i en framtidig kmmune? - Innbyggerinvlvering må skje med utgangspunkt i ferdig faktagrunnlag ikke nk med en separat høring - Veileder vedrørende invlvering av ungdm vil freligge fra FM i løpet av våren - Verktøy fr innbyggerdialg under utvikling av KMD frutsettes benyttet i siste fase - Kunnskapsgrunnlaget frutsettes å freligge før de avsatte midlene på kr ,- utbetales til hver kmmune Planlagte aktiviteter/ideer sm vurderes i kmmunene Hemnes. Rødøy: - Orienterte m prsessen i «Vefsn alternativet». Vil i første mgang priritere egne ansatte g ungdmmen planlagt møte med Ungdmsrådet - Hvedsatsing på nettbasert infpplegg med brukerdialg - Mttatt tilbud fra Plarfakta på telefnintervju aktuelt fr persner ver 18 år. Ungdmmen vil en ellers nå via skleverket. - Alternativet er å gjennmføre en nettbasert spørreundersøkelse i egenregi betinger str egeninnsats. Bør vurdere samkjøring mellm begge prsjektene hvr Hemnes kmmune er invlvert - Flkemøter aktuelt i fase 2 etter 1.september Spørreundersøkelse i gang blant lkalutvalgene i kmmunen bygger på eksempler hentet fra kmmunene i Ryfylke. Knklusjn: Innbyggerinvlvering er den enkelte kmmunes ansvar g det er viktig å avklare hva en ønsker å gjøre nå i den tidlige fasen. Planlagte aktiviteter bør fanges pp i prsjektplanen 10. Infrmasjn Gjennmgang av innspill m heimeside fra infrmasjnssjefen i Rana kmmune - Brukerdialgen bør etableres via den enkelte kmmunes heimeside - Felles nettside utvikles via «reginprsjektet» tilbud til innbyggerne i alle kmmunene linker mellm heimesidene - Markedsføring via lkalavisen - invitasjn til innbyggerdialg Tidspunkt fr pressemelding m utredningsprsjektet «Ny kmmune på N-Helgeland» avklares mellm leder i RG g prsjektleder.

5 11. Frslag til prsjektplan - freløpig prsessplan g utredningsprgram Prsjektleder gikk gjennm de ulike dkumentene: - «Budsjett g finansiering» ble justert i prsjektplanen datert se vedlegg. - Freløpig prsessplan gjennmgått g justert bearbeides videre på neste møte i RG se vedlegg. - Freløpig utredningsprgram bearbeides videre g fastsettes endelig når kmmunene har gitt sine innspill. 12. Møteplan våren 2015 i utredningsgruppa (RG) - Trsdag 23.april Meyergården htell tidligst kl.09:30 - Onsdag 27.mai Bdø, kveldsmøte før FM s øknmiknferanse - Trsdag 18.juni Lurøy, kveldsmøte før IHR-møte Lurøy 19.juni Eventuelt Oppsummering av IHR s rlle i prsjektet - Avklart i RG g frmidlet i IHR-møte 20.februar Samrdning av prsjektplanene fr Vefsn- g NH-alternativet - Prsjektlederne krdinerer løpende etter behv Ole Petter Rundhaug Referent Vedlegg: - Gdkjent referat fra RG-møte Rller g ansvar i prsjektarbeid - Prsjektplan datert Freløpig prsessplan

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer