ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014"

Transkript

1 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad Frida Strøm Berit Haugan Liv Tveit (referent) Samarbeidspart UNN Interkmmunal legevakt Bardu kmmune FSAN Prsjektleder, Bardu kmmune Prsjektleder, Hspitalitet as Prsjektrådgiver, Hspitalitet as Meldt frfall: Tralf Hasvld, Leder Arbeidsgruppe helse Mildrid Pedersen, brukerrepresentant Øyvind Kngsjrden, Fagfrbundet, HTV Svein Ivar Bekkelund, UNN Ulf Harald Isaksen, UNN (deler på ppgaven med Geir Ingebrigtsen) Svein Hvde, ambulansetjenesten Per Øyvind Sørgård, ambulansetjenesten Bente Nrdbye, UiT Arnfinn Andersen, UiT Inger Linaker, Bardu kmmune Arne Hlm, Bardu kmmune Kari Brandsdal, FSAN Eivr Slhaug FSAN Ørjan Slheim FLO Gunnheid Eidissen Berg, Hæren Sted: Htell Park Inn, Gardermen Referent: Liv Tveit, Hspitalitet Referatutkast sendt møtedeltakerne g arbeidsgruppa. Frist fr tilbakemelding: SAKER:

2 1. Møteplan (revidert) fr våren Vedr ekstramøter: Bardu kmmune v/anne kan ikke stille på evt. ekstramøte g/ eller tlf. møte 3., 4. eller 5. mars. 2. Om DFP delfunksjnsprgram. Gjennmgang av hva sm ligger i verrdnede tverrgående funksjner g hvrfr dette arbeidet må gjøres. - Rettelse av navn på den ene samarbeidsparten, fra Interkmmunal legevakt (KL) til Interkmmunale helsetjenester g herunder ligger IKL g Ø- hjelpssenger. 3. Infrmasjn m videre prsess- RFP (rmfunksjnsprgram) g drfus Standard rm/ avledede rm/ unike rm Brukerutstyr Viktig at det er samme persner med i arbeidet med rmfunksjnsprgram sm i DFP, men gså viktig at det er persner sm kjenner gdt til funksjnene i rmmet sm skal prgrammeres. Dette er jbb sm krever gde frberedelser både fra rådgiver g fra brukergruppene. Alle må få spesifikk infrmasjn sm gjelder sine funksjner g at rmprgram ikke sendes ut sm en saml til alle. Tydelig agenda fr møtene sm sendes de det gjelder. Møtene fr RFP blir i april, mai g evt. ne inn i juni. Møteplan fr RFP planlegges i februar g sendes ut så raskt det lar seg gjøre. 4. Gdkjenning av møtereferat fra møtene 8. g 9. januar. Innspill/rettelser sm er kmmet via mail g i dagens møte legges inn i referatet g sendes ut på nytt. 5. Kartlegging av møtevirksmhet fr samarbeidspartene: Det er besluttet å ha felles møte/undervisningsrm til benyttelse fr alle parter (viktig arena fr samhandling): Husmøte, undervisning, seminar m.m. Arealbehvet beregnes ut fra antall ansatte i ITMS g fra innmeldte behv. Frsvaret: Daglig: Behv fr eget lite møterm fr rapprter g små møter med plass til 3-4 persner. Frsvaret melder (mail dater ) m at de ikke trenger eget undervisningsrm, men må ha eget møterm/rapprtrm. I mail fra Kari 28.01, presiseres at Frsvaret er med på felles spiserm kmbinert med møterm. Interkmmunal legevakt: Daglig: Behv fr eget lite møterm fr 30 minutters rapprter 3-4 ganger per døgn. Samme rm kan brukes til små møter- plass til 3-5 persner. Månedlig: Persnalmøte x 1 per måned 2,5 time- ca. 18 persner Månedlig: Husmøte x 1 per måned 1 time (i dagens situasjn er dette TMS, IKL, sykestue) Hver 6. uke: Fagdag hel dag- 18 persner (kun IKL). Dersm både IKL, legekntr m.fl. skal delta vil det bli langt flere. Hver 2. måned: Styringsgruppemøte interkmmunalt samarbeid 2,5 timer persner Hver 3. måned: Interkmmunalt allmennlegeutvalg 3-4 timer- minst 25 persner 2/5

3 Legekntret i Bardu kmmune: Mandag: 08:00-8:30 8 persner Tirsdag (hver 2. uke): 8:00-8:30 12 persner Onsdag: 08:00-09:00 maks 12 persner Trsdag 08:00-08:30 12 persner Fredag: 08:00-09: persner 1 gang per måned: 08:00-08:30 strt møte Helsestasjn: Bruker egne lkaler g ellers felles møterm fr møter med samarbeidspartnere/brukere m.m. Fysi/erg: Bruker egne lkaler g ellers felles møterm fr møter med samarbeidspartnere/brukere m.m. UNN: Ikke spesielle behv. 6. Gjennmgang av standardrmkatalgen. Innspill: Ø - hjelpssenger blir belagt brtimt 100 % av både kvinner g menn g må derfr prgrammeres sm 2 ensengsrm. De 2 rmmene kan ha felles WC/dusj. Omkledning fr pasienter sm skal til røntgen kan skje i eget avlukke tilknyttet rtg. lab. Hjelpemiddelknsulent må ha plass til besøkende i rullestl (12 kvm) Vedr. sengerm på sykestue (Frsvaret) g vernattingsrm fr ansatte kan man se helt brt fra universell utfrming av disse rmmene? Bardu kmmune sm byggherre må avklare dette. Ansvar: Frida. Etterskrift, Frida Strøm : Det ble frberedt en sak til styringsgruppemøtet 28. januar sm beskrev klart at vi nå planlegger et bygg sm ikke ivaretar krav til universell utfrming, g hvr prsjekteier ble bedt m å ta stilling til dette. Imidlertid trakk UNN seg fra prsjektet før denne saken ble tatt pp. Dersm prsjektet frtsetter må prsjekteier (Bardu kmmune sm trlig er fremtidig eier av bygget) ta stilling til dette. I mail fra Frsvaret meldes det m at Frsvaret ikke har nen avanserte krav til rmmene g at det bør være mulig med universell utfrming. 7. DFP- rapprten. Det ble tatt en krt gjennmgang av struktur g innhld g en grundig gjennmgang av kap. 4 Overrdnede, tverrgående funksjner: Endres i henhld til innspill/endringer i referatet g innspill i dagens møte. Avfall på dagtid legges frtrinnsvis direkte ut i cntainer g et mindre avfallsrm inne i bygget benyttes frtrinnsvis til smitteavfall. Innkjøpsrdning fr Frsvaret er under utredning i frhld til m andre parter kan bruke denne avtalen. Dersm dette er mulig må andre parter finne ut av m dette kan være aktuelt. Tas sm en driftssak når aktuelt. Det ble i møtene 8. g 9.januar besluttet å planlegge fr t trinn fr lagring av varer. Et felles lager med plass til utstyr der alle parter kan ha sine egne mråder/skap. Dette lageret må ha lett tilgang fr alle, eks rett ved heisen. Et slikt felles lager vil gjøre en framtidig felles innkjøpsrdning g håndtering av varer enklere. Lagerfunksjn utver dette legges inn i skifterm, behandlingsrm m.m. 3/5

4 tilknyttet til enkelte parter/funksjner. Frsvaret har i mail av meldt at de vil klare seg med et eget lkalt lager g ikke ønsker å være med på en leieavtale av et felles lager. Etterskrift: Mail : Frsvaret melder m at det sikkert er mulig å ha felles sentralt lager fr sengetøy. Beredskapslager fr Frsvaret skal ikke inn i ITMS. Medisinrm freslås sm et felles rm fr alle parter, men alle vil ha behv fr å ha ne medisiner lett tilgjengelig i egne skap. I mail fra Frsvaret meldes at de ser det sm mest praktisk å ha et eget medisinrm i nær tilknytning til eget mråde, da dette ikke utgjør strt areal g vil bli enklere å drifte g hlde kntrll på. Rune Haaverstad sjekker dette med sine egne. Salg/utdeling av medisiner fra legevakt g fastlegene (ppstart av kurer m.m.) g akuttmedisin kan man ha felles. I dag har IKL g TMS felles rdning med innkjøp g bruk av akuttmedisiner (på grunn av krt hldbarhet). Etterskrift : Frsvaret melder i mail at medisinrm innehlder mer enn medisiner, sm Annedukker, krykker, sanitetsvesker etc. Steriliseringsrm planlegges felles fr å sikre et framtidig kvalitetsmessig gdt system g fleksibilitet i frhld til rganisering av arbeidet. Dette gir muligheter fr at de enkelte parter steriliserer sitt eget utstyr, eller velger å kjøpe tjenesten av andre. Fra Frsvaret meldes det at sterilisering utføres av eget persnell i Frsvaret g Frsvaret ønsker eget rm fr dette. Etterskrift : Frsvaret skisserer at de mener det kan bli mer administrasjn ved å ha felles steriliseringsrm hvem steriliserer, hvem fretar ettersyn, hvem reparerer? Tannlegene må ha nærhet til sterilrm-/maskin Overnattingsrm fr ansatte bør være stre nk til å kunne mgjøres til pasientrm g/eller behandlingsrm i framtiden. Det ble i møtet 8. g 9. januar diskutert g planlagt fr 1 felles ekspedisjn med t luker- en militær g en sivil. I dette møtet ble ekspedisjn g sekretærfunksjn igjen løftet g freslått lagt til Bardu kmmune. Det ble besluttet at dette må behandles i egen gruppe/ gjøres et frarbeid med dem det gjelder fr kartlegging av ppgaver g hvrdan dette best kan løses i et nytt ITMS. En felles ekspedisjn vil i så tilfelle være ITMS sitt ansikt utad. Det ble diskutert i møtet m samarbeidspartene i tillegg til felles ekspedisjn trenger egen ekspedisjn knyttet til sine funksjner, g m en felles hved ekspedisjn derfr er verflødig. Dette må diskuteres med partene. Ansvar: Frida Kntrer g møterm: se kartlegging vedr. møterm sak 5. Sikkerhetstjeneste: Det er behv fr elektrnisk låssystemer, adgangskrt g spring. Det frutsettes at det er mulig å ha felles vask av tøy, levering g lagring g at partene betaler ut fra bruk. Nye rutiner fr innkjøp g levering av varer g redusert varebehldning kan redusere både behvet fr lagerplass g være øknmisk gunstig fr alle. Frsvaret melder at felles bruk av tøy krever felles avtaler g det er ukjent m det lar seg gjøre. Renhldspersnellet på Helsehuset har i dag vaskemaskin fr mpper. Kap. 5 i DFP. Frida krrigerer dette kapittelet. Obs legesekretær/ biingeniør. Labratriet behv fr en egen gruppe sm ser på dette samme med Arnulf g Erna Marie. Kartlegge behv g kapasitet. Bardu kmmune/ legekntret har størst behv. Ansvar: Frida. En mulig rganisering er at Bardu kmmune har ansvaret g andre kjøper tjenesten. Frutsetter str nk kapasitet. Det planlegges fr tre vernattingsrm fr ansatte utenm ambulansetjenesten. Sambruk av areal g behv fr avklaring videre: Overnattingsrm: Er i bruk hele tiden g kan ikke benyttes felles, unntatt UNN sitt sm er ledig i helgene. 4/5

5 Treningsrm fr pasienter: Usikkert m det har kapasitet fr å ta andre enn pas. enn tilhørende til fysi/erg. Labratrium: Må ha større kapasitet enn dagens lab på Helsehuset fr kunne dekke alles behv. Frsvaret ønsker ikke å bruke felles lab, men vil løse dette innenfr eget areal. Lager: Uklart hva sm kan være felles. Desinfeksjnsrm/sterilisering: Uavklart m dette kan være felles. Felles bruk frutsetter en gjennmgang av arbeidsmåter, rganisering g kapasitet. Etterskrift 23.januar: Tilbakemelding fra Frsvaret m at det er behv fr en ytterligere drøfting av følgende punkt: Felles rm fr sterilisering Felles medisinrm Felles kleslager Stikkrd er: Er disse rm felles må vi allikevel ha et eget lager på "innen sykestua". Hvem steriliserer? Hvem fretar ettersyn? Hvem reparerer? Mer administrasjn. Tannlegene må/skal ha nærhet til "sterilrm- /maskin". Medisinrm innehlder ne mer enn medisiner (Anne-dukker, krykker, sanitetsvesker etc). Det er et ønske m å ta pp igjen dette på møtet med Frvaret på mandag 27.januar. 8. Gjennmgang av helsetjenestemdellen v/frida Det er et gdt frankret interkmmunalt samarbeid mellm de fire kmmunene g mellm kmmunene g UNN. Flere tiltak på gang (IKL, Ø-hjelpssenger, kreftkrdinatr, m.m.) g muligheter fr videreutvikling av andre tiltak. Frsvaret er ny part i dette samarbeidet g må si ne m hva de tenker m samhandling med kmmune g sykehus i tiden framver. Alle partene har felles utfrdringer vedrørende rekruttering, kmpetanse m.m., g er best tjent med å samarbeide. Innspill/kmmentarer: Anne: Hvem har definisjnsmakten? UNN definerer seg sm spesialisttjeneste, frsvaret gjør det samme i større g større grad, mens kmmunen skal løse stadig nye ppgaver g har et helhetsansvar fr innbyggerne i kmmunene. Rune: Mandatet til Frsvaret er ikke samhandling, men å redusere utgifter knyttet til TMS fr å bruke pengene til frsvarsppgaver, ikke til å støtte spesialisthelsetjenestene. 9. Organisasjnsutvikling- rganisering i det nye bygget. Saken ble ikke drøftet. 10. Krt ppsummering g avslutning: - Viktig at rådgiver er enda tydeligere på agenda g spisse innkallingene mt de enkelte målgruppene, slik at de kan frberede seg i frhld til hva de skal svare ut. - Referatene g dkument kan distribueres fritt. Dersm en part mener at ne av innhldet må unntas ffentligheten har de ansvar fr å melde fra. 5/5

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 8. OG 9. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Samarbeidspart 8. januar 9. januar Oddvar Hagen UNN x Geir Ingebrigtsen UNN

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer