Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg"

Transkript

1 Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt Arbeidsrapprten er et dkument sm bearbeides av arbeidsgruppa inntil den legg fram ferdig rapprt.

2 Innhld 1. Innledning 2. Organisering 3. Gjennmføring 4. Bakgrunn, sammendrag g mål 5. Kartlegging g analyse 6. Erfaring fra andre prsesser 7. Drøftinger g tilrådninger 8. Prsjektgruppas anbefaling Vedlegg - Reginalt helseprsjekt HV-frums pririteringer felles med RU 2

3 Utredning av felles flyktningtjeneste Innledning 1.1 Arbeidsgruppene har følgende ppdrag Freslå visjner g mål fr en ny kmmune Arbeidsgruppene skal sørge fr at de gde spørsmålene blir stilt g bidra til å gi svar på disse Sikre at det gis svar på: Tjenesteprduksjn g myndighetsutøvelse Kmmunen sm tjenesteutøver ut fra fire perspektiver: Kvalitet Kapasitet Øknmi Nærhet Kmmunen sm samfunnsutvikler Lkaldemkrati Kmmunen sm demkratisk arena Angi verrdna prinsipper fr lkalisering av tjenestene g avveining mellm sentralisering av det en må g desentralisering av det en kan Den enkelte arbeidsgruppe startet arbeidet med arbeidsbeskrivelse/mandat i felles frmannskapsmøte Det er utarbeidet eget referat fra dette møtet. Arbeidsgruppa kan gså senere både presisere g utvide eget arbeid ved å marbeide egne arbeidsbeskrivelser eller mandat. Vesentlige endringer skal gdkjennes i plitisk styringsgruppe. 1.2 Arbeidsgruppene skal freslå De fagspesifikke skal freslå løsninger på de respektive mråder. 1.3 Framdriftsplan Uke Dat Klkke Tema Oppstart g utarbeidelse av arbeidsplaner VLMS Gjennmgang av mal g avgrensing av mråder. [Rapprtnr] 3

4 Pkt 1 g 2 gdkjent. Pkt 3 de gde spørsmål tatt inn i rapprten Pkt 7 g 8 med utgangspunkt Pkt 3-6 utarbeides av HO-frum Avstemming med PSG Levering av det plitiske grunnlaget til k.styresak - til felles frmannskapsmøte 2. Organisering Her beskrives rganiseringen av den plitiske delen av arbeidet. 2.1.Prsjektledelse Prsjekteier Felles frmannskap i Valdres (PE) Plitisk styringsgruppe Ordførerfrum (PSG) med rådmenn 2.2 Sammensetning av prsjektgruppa Tilhørighet Navn Funksjn Vang kmmune Vidar Eltun Ordfører, leder av gruppa Vestre Slidre kmmune Margit Bratvld Varardfører Nrd Aurdal kmmune Olaf Nils Diserud Oppsisjnsleder Øystre Slidre kmmune Øivind Langseth Rådmann g sekretær Sør-Aurdal kmmune Ida Blåfjelldal frfall Ragnhild Kvale - varamedlem Tillitsvalgt (NSF) (fagfrbundet) Etnedal kmmune Anne Kari Ranheim Fagressurs fra HO-frum 3. Gjennmføring 3.1. Freslå visjner g mål fr en ny kmmune 4

5 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 Innenfr dette fagmrådet har Valdreskmmunene fra 2009 hatt stre utredninger med basis i samhandlingsrefrmen. Arbeidet harmnerer med utviklingstrekkene i: a. Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet g helhet - St. 26 ( )Meld. b. Mrgendagens msrg - Meld. St. 29 ( ), Innst. 477 S ( ) Arbeidsgruppen finner det riktig å videreføre de verrdnede visjner g mål gså i arbeidet med å utrede en kmmune i Valdres. Visjn: Friskere i Valdres Verdigrunnlag: Framtidsretta, nært g trygt Kjennetegn fr samarbeid: Innbyggerfkus, rmslighet, langsiktighet, frpliktelser, mdighet g begeistring. Gruppen har gså hatt en blikk på underteksten i St. 26 ( )Meld. Nærhet g Helhet. Meldingen har klare føringer m at det er Brukeren sm skal være i sentrum, tjenester der du br bruk av ambulerende team, ny velferdsteknlgi. Ny kmpetanse g nye hldninger hs ansatte Arbeidsgruppene skal sørge fr at de gde spørsmålene blir stilt g bidra til å gi svar på disse a. Skal frivillig innsats være gratis. b. Er det nødvendig at lavterskeltilbud skal være gratis. Vil mtivasjnen til frivillige instruktører øke hvis de får en gdtgjørelse g vil mtivasjnen fr å delta øke hvis de har betalt fr tjenesten. c. Tiltak innen frebyggende fysisk helse kan med frdel ha et ssialt aspekt fr å styrke den psykiske helsa samtidig. d. Hvrdan definerer vi innhldet i Nærhet g der du br. Det kan bety at «generalister» er ute g kmmunens «spesialister» kmmer ut. e. Vi må erkjenne at vi har fr str legekapasitet i Valdres, g at bruker den fragmentert g med liten bruk av ambulerende spesialkmpetanse. f. Vil en Valdreskmmune kunne frigjøre midler til en Samfunnsmedisiner g bedre det faglige arbeidet innen flkehelse. g. Fremtidsretta betyr at tjenestene tar i bruk mulighetene i diagnse g kntrll. h. Enslige eldre vil dit det er tilrettelagte bliger g et ssialt miljø. Hvr mange slike steder kan vi ha i Valdres. Er brukerkravene til slike bliger i det «private» markedet at det er butikk, kafe g aktivitetstilbud i nærheten. i. Når er grensesnittet fr at dette er en kmmunal ppgave i msrgstrappa, g når er det en privat frmuesfrvaltning. j. Er behvet fr institusjnsplasser viktigere fr plitikerne enn fr brukerne. [Rapprtnr] 5

6 3.3. Helse g msrgstjenester Helse g msrgstjenester ytes til alle aldersgrupper med utgangspunkt i både fysiske, psykiske g ssiale behv. Selv m det brukes en stadig større andel av ressursene til yngre brukere, er det likevel eldre sm utgjør hvedtyngden. I takt med at kmmunene tilføres nye ppgaver fra sykehusene, stilles tjenestene venfr økte utfrdringer, blant annet i frhld til spesialisert kmpetanse g utstyr. Samtidig er det krav g frventninger m å øke både mfang g kvalitet på tjenestene sm allerede gis, jfr. Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet g helhet. Pårørende g frivillige får en mer fremtredende rlle i fremtidens msrg. Frivillighet Nrge, KS g Helse- g msrgsdepartementet har i fellesskap utviklet en strategi sm frmulerer mål g tiltak fr det fremtidige samspillet mellm frivillig g ffentlig sektr på helse- g msrgsfeltet. Kmmunene har ulik struktur g nivå på helse g msrgstjenestene, utgiftsbehvet, inntektsnivået g lkale pririteringer er andre frhld sm gjør at tjenestene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare. Uavhengig av struktur g nivå på tjenestene yter aller kmmunene tjenester i.h.t. KOSTRA. Fr en fullstendig g sammenlignbar versikt ver kmmunen sm tjenesteutøver, er KOSTRA lagt til grunn både i tabell 3.1 g i anbefalingene i kapittel 3.5. Saksbehandling g tildeling av tjenester er en sentral funksjn sm gså er ulikt rganisert i Valdres kmmunene. Uavhengig av struktur har denne funksjnen betydning fr nivået på tjenestene. Helse- g msrgstjenestene er delt inn i 4 hvedgrupper sm vist i tabell

7 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 Tabell 3.1: Helse g msrgstjenester gruppert etter KOSTRA funksjner Helsetjenester Aktivitetsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Institusjnsbaserte tjenester Frebygging, helsestasjns- g sklehelsetjeneste - Helsestasjn fr barn - Helsestasjn fr ungdm - Sklehelsetjeneste (grunnskle/vgs.) - Jrdmrtjeneste - Svangerskapskntrll, barselmsrg Annet frebyggende arbeid - Helsestasjn fr eldre - Frisklivssentraler Diagnse, behandling, re-/habilitering - Legetjeneste - Legevakt - Kmmuneverlege - Fengselshelsetjeneste - Sykehjemslege - Fysiterapi - Ergterapi - Frmidling av hjelpemidler - Hjelpemiddellager Aktivisering- g servicetjenester fr eldre g persner med funksjnsnedsettelser - Aktivisering av barn i grunnskleundervisn. - Dagaktivitetstilbud - Transprttjenester - Støttekntakt - Matmbringing - Velferdsteknlgiske løsninger -Vaktmestertjenester - Vaskeritjenester - Ferie-.a. velferdstilbud - Frisør g ftpleie - Frivillighetssentral Arbeidsretta tiltak i kmmunal regi - Sysselsettingstiltak fr yrkes- g utviklingsh. - Praksisplasser Helse- g msrgstjenester til hjemmebende - Hjemmesykepleie - Praktisk bistand hjemmehjelp - Praktisk bistand bveiledning - Brukerstyrt persnlig assistanse - Avlastning utenfr institusjn - Omsrgslønn Kmmunalt dispnerte bliger - Omsrgsbliger - Bliger til andre pleieg msrgsfrmål Helse- g msrgstjenester i institusjn - Langtidsplass - Krttidsplass. - Avlastning, re- /habilitering - Intermediære plasser - KAD plasser Tjenestene sm tilbys rganiseres etter LEON (Laveste Effektive Omsrgs Nivå) prinsippet sm vist i figur 3.1. Figur 3.1 Omsrgstrappa Tiltak g tjenester rganisert etter LEON prinsippet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, krttidspphld i intermediæravdeling Opphld i institusjn krttid g langtid Omsrgsblig med heldøgnsmsrg Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), Omsrgsblig, Brukerstyrt persnlig assistanse (BPA) Dag- g aktivitetstilbud, Opplæring i dagliglivets gjøremål, Rehabilitering, Avlastning i/utenfr institusjn, Praktisk bistand (hjemmehjelp), Omsrgslønn, Støttekntakt Tilrettelegging i hjemmet, Kmmunal blig, Fysi/erg, Matmbringing, Trygghetsalarm, Støttesamtaler, Gruppesamtaler, Nettverksmøte Frivillig sektr g flkehelsearbeid [Rapprtnr] 7

8 Struktur g nivå er virkemidler både i frhld til kvalitet, kapasitet, øknmi g nærhet i tjenesteutøvingen. Kmmunens helse- g msrgstjenester er kmpetansekrevende tjenester. Det skilles mellm generalistkmpetanse g spesialistkmpetanse. Generalister har en grunnutdanning g skal kunne litt m alt, mens spesialister har videreutdanning innenfr et avgrenset fagfelt, f.eks. innenfr kreftmsrg, demens etc. Denne rapprten mhandler tjenestene sm krever spesialistkmpetanse i den kmmunale helsetjenesten ikke de spesialisttjenestene sm ytes av spesialisthelsetjenesten g sm er sykehusets ansvar. Reginalt helseprsjekt peker på behvet fr spesialistkmpetanse på flere tjenestemråder I Valdres, f.eks. innenfr demensmsrgen. Statlige styringssignal tilsier gså at kmmunene må samarbeide på flere mråder uavhengig av struktur, eksempelvis er det varslet større ansvar fr psykisk helse fra Mulighetsrmmet fr utvikling av kmmunen sm tjenesteutøver ligger i skjæringspunktet mellm ytre faktrer sm: Demgrafisk utvikling. Flere brukere i målgruppen fr helse- g msrgstjenester Statlige styringssignal. Oppgavefrdeling g øknmiske virkemidler Kmpetansebehv / behv fr nye årsverk. Behv fr anslagsvis 300 nye årsverk fram mt 2040 hvis tjenestene ytes sm i dag Innvasjn g utvikling, velferdsteknlgi. Fremtidens helse- g msrgstjenester må ytes på andre måter enn i dag g kvalitet, kapasitet, øknmi g nærhet sm er faktrer kmmunen påvirker gjennm struktur g nivå på tjenestene Kvalitet Subjektiv kvalitet, frventninger Handler m møte mellm mennesker. Etikk, kultur g infrmasjn står sentralt Brukerundersøkelser sm styringsverktøy Objektiv kvalitet, tildelingskriterier Like tildelingskriterier vil utjevne dagens nivåfrskjeller, harmniserer bjektiv kvalitet Kvalitetsindikatrer f.eks. i KOSTRA sm styringsverktøy Kunnskap g kmpetanse kriterium fr kvalitet Behvet fr generalister øker sm følge av den demgrafiske utviklingen Nivået på generalistkmpetansen må heves Spesialistkmpetanse er på flere tjenestemråder en knapp faktr 8

9 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 Større andel av medisinsk behandling vil fregå i hjemmene, behvet fr kmpetanse øker. Individuell kmpetanse, rett kmpetanse på rett plass. Dele på den kmpetansen vi har gjennm: Struktur på tjenestene Ambulante team (jfr. st. meld. 26). Innvasjn g utvikling Digitale verktøy i helse- g msrgstjenesten Ambulante team (jfr. st. meld. 26). Utvikle nye bfrmer tilpasset mrgensdagens helse- g msrgstjeneste Flere ulike bfrmer g dreining av bruken av bfrmer (jfr. st. meld. 26) Kapasitet Kapasitet g kvalitet har sammenheng Nivået på tjenestene påvirker kapasitet, kriterier fr tildeling Struktur har betydning fr kapasitet, rganisering av tjenestene Rett kapasitet i frhld til behv. Overkapasitet på enkelte tjenester i dag Utfrdringer innenfr dagens struktur Nye ppgaver (jfr. st.meld. 14) Demgrafisk utvikling Behv fr nye årsverk Sårbarhet (jfr. Delrapprt 2 Beskrivelse av nåsituasjnen). Påvirker gså kvalitet g øknmi. Rekrutteringsutfrdringer Mye dbbeltarbeid i 6 kmmuner Bygningsmessige utfrdringer Virkemidler fr å møte disse utfrdringene Organisere tjenestene på en annen måte Benytte ny teknlgi Frivillige g pårørende får en mer fremtredende rlle i msrgen Fkus på frebygging, læring g mestring Øknmi Overrda mål Mest mulig velferd innenfr gitte rammer Kmpetansekrevende virksmhet dette sm er kstnaden ved tjenesteprduksjnen Rett kmpetanse på rett sted, generalister/spesialister Rett kapasitet på kmpetansen, særlig aktuelt fr spesialister Organisasjnsstrukturens betydning fr øknmi Saksbehandling g tildeling av tjenester [Rapprtnr] 9

10 Struktur sm verktøy fr rett kapasitet g bruk av kmpetanse Nærhet Fysisk nærhet Opplevd nærhet Struktur g nivå er x-faktrene Nye måter å yte tjenester på velferdsteknlgi endrer definisjnen på nærhet Nærhet fr brukere Nærhet fr ansatte Nærhet til lavterskel tilbud g tilbud sm gis der brukerne br, tilbud sm gis av generalister Fr mer spesialiserte tjenester er nærhet mindre viktig 3.4. Angi verrdna prinsipper fr lkalisering av tjenestene g avveining mellm sentralisering av det en må g desentralisering av det en kan St.meld. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet g helhet er retningsgivende fr utvikling av helse g msrgstjenestene i Valdres. Følgende verrdna prinsipper legges til grunn fr lkalisering av tjenestene g avveining mellm sentralisering av det en må g desentralisering av det en kan: Sentralisering av spesialiserte tjenester, spesialistkmpetanse Desentralisering av basistjenester, generalistkmpetanse Hensiktsmessig reiseavstand fr brukere må ivaretas Hensiktsmessig reiseavstand fr ansatte må ivaretas Utnytte eksisterende bygningsmasse tilpasset mrgendagens helse- g msrgtjenester g demgrafisk utvikling 3.5. De fagspesifikke skal freslå løsninger på de respektive mråder Tabell 3.1 viser spekteret av helse- g msrgstjenester sm kmmunene har ansvar fr sm tjenesteutøver. Tjenester sm krever generalistkmpetanse må i str grad ytes i nærhet til brukeren, mens tjenester sm krever mer spesialisert kmpetanse i større grad både kan g bør sentraliseres. Felles tildelingskriterier Saksbehandling g tildeling av tjenester må sentraliseres Tjenester sm bør være desentralisert Helsefremmende g frebyggende arbeid Re-/habilitering, hverdagsrehabilitering Aktiviserings- g servicetjenester Helse- g msrgstjenester Kmmunalt dispnerte bliger Tjenester sm i større grad kan sentraliseres Frebygging Re-/habilitering, institusjnsplasser Diagnse, behandling Arbeidsretta tiltak 10

11 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 Institusjnsbaserte tjenester Mer spesialisert bruk av bygningsmassen, både kmmunalt dispnerte bliger g institusjnsplasser. Demgrafisk utvikling tilsier flere bliger g færre institusjnsplasser Bruke frmålsbygg på tvers av eksisterende kmmunegrenser Tidsrammen fr dette utredningsppdraget har ikke gitt rm fr å gå inn på graden av sentralisering av tjenester. HOF mener at f.eks. legetjenesten kan sentraliseres. Dette er eksempel på en tjeneste sm er sårbar i frhld til kmpetanse g sm har rekrutteringsutfrdringer. Legevakt er essensiell g må dimensjneres fr å ta tppene. Hvr mange legekntrer det skal være i en framtidig Valdres kmmune må videre utredning gi svar på. 4. Bakgrunn, sammendrag g mål Prsjektet har hatt følgende målsettinger: Kmmunerefrmen er ikke fr å knservere det bestående. Refrmen skal gi bedre tjenester. 5. Kartlegging g analyse Statusbeskrivelse Nåsituasjnen fr mrådet er beskrevet i rapprten fra Plan g Ressursgruppa i februar 2015, m mtalt i kapitel 5 Pleie g msrg fra side 22 g kapitel 6 Institusjnstjenester fra side 28. Kapitel 7 Hjemmetjenester side 32, g Kapitel 8 Helse side 34. Rapprten er på Analyse Hvedtrekk fra rapprten. Blir 1 år eldre fr hvert 6 år g 1 år friskere fr hvert 10 år (tpp 2040) Ulik tjenestestruktur i msrgstrapp Omsrgstrappen betegner at tjenestetilbudet strekker seg fra et lite hjelpebehv (lavterskeltilbud) g til et mfattende hjelpebehv. Et prinsipp m at alt frebyggende g helsefremmende arbeid bør fregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet sm mulig er dagens trend (LEON) Etableringen av Valdres lkalmedisinske senter med intermediær g bservasjnssenger fra 1. juni 2015 gjør at kmmunene i Valdres på det trinnet i [Rapprtnr] 11

12 msrgstrappa blir lik/likere. Ulikhetene blir større j lengre ned i msrgstrappa enn kmmer. Reginalt helseprsjekt Delprsjektene 2-5 i Reginalt helseprsjekt peker på utfrdringer g knkrete tiltak fr en målrettet utvikling av tjenestene innenfr helse, pleie g msrg. Utredningene er fra 2009 g det er gjennmført tiltak sm har endret situasjnen på en del mråder. På andre mråder er anbefalingene høyst relevante sm en del av grunnlaget fr drøftingene g tilrådingene fra arbeidsgruppen. Anbefalingene fra delprsjektene med pririteringer fra HOF/RU følger sm vedlegg. 6.Erfaring fra andre prsesser: Arbeidsgruppen har studert g gjennmgått rapprten «Gde alene enda bedre sammen? utredning m Pleie g msrg i en felles kmmune av Ringebu, Gausdal, Øyer g Lillehammer datert g «Demgrafi g øknmi i frbindelse med en eventuell kmmunesammenslåing» fra kmmunene Gran g Lunner. Erfaring: Rapprten fra Sør-Gudbrandsdalskmmunene knkluderer med «knkluderer med at en eventuell kmmunesammenslutning vil bety større mangfld g muligheter på en rekke mråder. Spesielt gjelder dette mulighetene fr å rekruttere, utvikle g behlde spesialisert kmpetanse. Videre ansees det sm uprblematisk å drive g videreutvikle tjenestene med utgangspunkt i dagens lkalisering av persnellbaser g institusjner. En ny strkmmune vil antagelig ikke gi øknmiske strdriftsfrdeler.» Rapprten fra Hadeland knkluderer slik; Gran g Lunner kmmuner står i hvedsak verfr de samme demgrafiske g øknmiske utfrdringene. Det er enkelte frskjeller mellm kmmunene, men disse vurderes ikke å være til hinder fr en eventuell kmmunesammenslåing. Ut fra de øknmiske beregningsmdeller sm er tilgjengelige ser det ut til at en viss øknmisk besparelse kan være mulig. 7.Drøftinger g tilrådninger Mulighetsrmmet fr utvikling av kmmunen sm tjenesteutøver ligger i skjæringspunktet mellm ytre faktrer sm: Demgrafisk utvikling. Flere brukere i målgruppen fr helse- g msrgstjenester Statlige styringssignal. Oppgavefrdeling g øknmiske virkemidler Kmpetansebehv / behv fr nye årsverk. Behv fr anslagsvis 300 nye årsverk fram mt 2040 hvis tjenestene ytes sm i dag Innvasjn g utvikling, velferdsteknlgi. Fremtidens helse- g msrgstjenester må ytes på andre måter enn i dag 12

13 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 g kvalitet, kapasitet, øknmi g nærhet sm er faktrer kmmunen påvirker gjennm struktur g nivå på tjenestene. Frhld sm påvirker kvalitet, kapasitet, øknmi g nærhet, jfr. avsnittene 3.3.1, g 3.3.4, tas med i videre utredningsarbeid. Arbeidsgruppen vektlegger spesielt: Subjektiv kvalitet. Kultur, etikk, hldninger, kmmunikasjn g infrmasjn er mmenter det må jbbes bevisst med. Kmpetansebehv. Behv fr nye årsverk, men gså behv fr hevning av nivået. Bruk av eksisterende bygningsmasse. Både bliger g institusjnsplasser må utnyttes på en hensiktsmessig måte før det bygges ne nytt. Ulike mdeller Arbeidsgruppen anbefaler følgende verrdna prinsipper fr lkalisering av tjenestene g avveining mellm sentralisering av det en må g desentralisering av det en kan: Sentralisering av spesialiserte tjenester, spesialistkmpetanse Desentralisering av basistjenester, generalistkmpetanse Hensiktsmessig reiseavstand fr brukere må ivaretas Hensiktsmessig reiseavstand fr ansatte må ivaretas Utnytte eksisterende bygningsmasse tilpasset mrgendagens helse- g msrgtjenester g demgrafisk utvikling Tjenestene sm krever generalistkmpetanse må i str grad ytes nær brukeren, mens tjenester sm krever mer spesialisert kmpetanse i større grad kan g bør sentraliseres. På et verrdnet nivå gir arbeidsgruppen sin tilslutning til de fagspesifikke løsningene på de respektive mråder, jfr. avsnitt 3.5: Felles tildelingskriterier Saksbehandling g tildeling av tjenester må sentraliseres Tjenester sm bør være desentralisert Helsefremmende g frebyggende arbeid Re-/habilitering, hverdagsrehabilitering Aktiviserings- g servicetjenester Helse- g msrgstjenester Kmmunalt dispnerte bliger Tjenester sm i større grad kan sentraliseres Frebygging Re-/habilitering, institusjnsplasser Diagnse, behandling Arbeidsretta tiltak Institusjnsbaserte tjenester [Rapprtnr] 13

14 Mer spesialisert bruk av bygningsmassen, både kmmunalt dispnerte bliger g institusjnsplasser. Demgrafisk utvikling tilsier flere bliger g færre institusjnsplasser Bruke frmålsbygg på tvers av eksisterende kmmunegrenser Den videre utredning vil måtte gi svar på graden av sentralisering/desentralisering med struktur g nivå på tjenestene sm virkemiddel. 8.Prsjektgruppas anbefaling Prsjektgruppa har arbeidet ut fra at arbeidet skal være fundamentert på at det er viktig ikke skal være et mål å knservere det bestående, men å skape ne nytt. De mråda sm gruppen har vurdert er g har vært i sterk utvikling i alle Valdreskmmunene de siste årene. Selv m tempet er frskjellig så er retningen ganske lik. Omsrgsnivået sm tilbys er i alle kmmunene basert på at tjenestene skal gis i hjemmet så lenge det er frsvarlig. Brukerne etterspør hjemmetjenester i økende grad. Dette stiller stre krav til kvaliteten i den faglige utviklingen, g individuell tilpasning til den enkeltes blig. Det er rasjnelt å desentralisere alt sm kan desentraliseres, fr å sikre størst mulig utnyttelse av ressursene, disse gevinstene er størst j lengre ned i msrgstrappa de er. Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), Omsrgsblig, Brukerstyrt persnlig assistanse (BPA) Dag- g aktivitetstilbud, Opplæring i dagliglivets gjøremål, Rehabilitering, Avlastning i/utenfr institusjn, Praktisk bistand (hjemmehjelp), Omsrgslønn, Støttekntakt Tilrettelegging i hjemmet, Kmmunal blig, Fysi/erg, Matmbringing, Trygghetsalarm, Støttesamtaler, Gruppesamtaler, Nettverksmøte Frivillig sektr g flkehelsearbeid 14

15 Utredning av felles flyktningtjeneste 2014 I den andre enden av den kmmunale msrgstrappa, sm krever str innsats kmbinert med tilgang til medisinsk persnale, kan det være både riktig g viktig å bygge pp sterke fagmiljøer med «kritisk masse» - nk enheter til at det er rasjnelt g faglig frsvarlig. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, krttidspphld i intermediæravdeling Opphld i institusjn krttid g langtid Omsrgsblig med heldøgnsmsrg Her vil det kunne være en gevinst hvis inntaksbeslutninger blir fattet i et miljø g så vel kmmunale helsemedarbeidere, sm private leger har det samme beslutningssystemet. Knklusjn: Kmmunemdernisering vil kunne være et verktøy fr å få gjennmført nødvendige utviklingstiltak raskere. Dette gjelder både bedre bruk av bygningsmessige ressurser faglig utvikling av ansatte g tjenestene til den enkelte bruker. Arbeidsgruppa tilrår at videre arbeid blir basert på de verrdna prinsipper fr lkalisering av tjenestene g avveining mellm sentralisering av det en må g desentralisering av det en kan: Sentralisering av spesialiserte tjenester, spesialistkmpetanse Desentralisering av basistjenester, generalistkmpetanse Hensiktsmessig reiseavstand fr brukere må ivaretas Hensiktsmessig reiseavstand fr ansatte må ivaretas Utnytte eksisterende bygningsmasse tilpasset mrgendagens helse- g msrgtjenester g demgrafisk utvikling [Rapprtnr] 15

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EGIL R. KABERUKA-NIELSEN 06.09.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Den helbredsmæssige mdtagelse af flygtninge i Nrge Erfaringer fra Helstjenesten fr nyankmne innvandrere Fra Alepp til Bergen

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Kommunestruktur i Valdres Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Prosjektplan Vedtatt i politisk styringsgruppe 22.05.2015 Innhold

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Levekår. Handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg 2005-2008

Levekår. Handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg 2005-2008 Levekår Handlingsplan fr helhetlig pleie, rehabilitering g msrg 2005-2008 Kmmunens navn: Berg Kmmunenr: 1929 Kntaktpersn: PRO-leder, Astrid Rabbm Vedtatt i kmmunestyret: 2 INNHOLD INNHOLD...2 Innledning...3

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forskning ved VID vitenskapelige høgskole , Nettverk for forskning og innovasjonsarbeid, Kommunenes helse og velferdstjeneste i Rogaland

Forskning ved VID vitenskapelige høgskole , Nettverk for forskning og innovasjonsarbeid, Kommunenes helse og velferdstjeneste i Rogaland Frskning ved VID vitenskapelige høgskle 7.9.2017, Nettverk fr frskning g innvasjnsarbeid, Kmmunenes helse g velferdstjeneste i Rgaland VID i Rgaland Stavanger, Fakultet fr telgi, diakni g ledelsesfag Prfesjnsutdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05. Ringebu cmmune rådmannen Styring g ledelse Innstilling fra styringsgruppa Frslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.13 Innhld 0.1. STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE HOVEDMÅL:... 3 0.2.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:10

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:10 Lillehammer kmmune Fagutvalg fr helse g msrg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg fr helse g msrg Møtedat: 08.02.2017 Tid: 09:00-12:10 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Lise

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer