Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015"

Transkript

1 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden Vedtatt i kmmunestyret

2 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn Hva er en bligssial handlingsplan? Overrdnet målsetting Frutsetninger fr utarbeidelse av bligssial handlingsplan Beflkningen i Våler Beflkningsutviklingen fra Beflkningsutvikling Beflkningsfremskrivninger Beflkningsframskriving etter kjønn g alder i Våler: Arbeid/ inntekt Andre kjennetegn ved kmmunen Blig i Våler Bligbygging Hvrdan br vi i Våler kmmune? Bligssial kartlegging Om kartleggingen Kartleggingen Nærmere m målgruppenes situasjn g behvene de har Øknmisk vanskeligstilte Funksjnshemmede Eldre bevegelseshemmede/andre funksjnshemminger Persner med psykiske lidelser Rusmiddelmisbrukere Ssialt vanskeligstilte Flyktninger Virkemidlene Oversikt ver kmmunale utleiebliger pr : Husleieprisene i de kmmunale utleiebligene pr : Organisering av kmmunens bligppgaver Samarbeid ved tildeling av blig g bppfølging Utleie Bppfølging Husbankens persnrettede virkemidler Kmmunens bruk av virkemidlene av 18 sider

3 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 7.1 Bligtilskudd til etablering g utbedring Husbankens bstøtterdning Bruk av Husbankens bstøtterdning Finansiering ved kmmunal bygging g kjøp av bliger Bligssiale utfrdringer Frslag til strategier g tiltak av 18 sider

4 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 1.Bakgrunn Overrdnet mål i nrsk bligplitikk er at alle skal kunne b trygt g gdt. Strtinget behandlet bligplitikken i sin fulle bredde i 1989, jf. St. meld. nr. 34 ( ) Bligplitikk i 90-årene. Bligsituasjnen fr de aller fleste i Nrge er gd. Nen grupper har mindre gde bfrhld g større prblemer med å skaffe blig enn andre. Særlig gjelder dette de med en kmbinasjn av lave inntekter g behv fr ssialfaglig eller annen ppfølging fra kmmunen. Dette gjelder funksjnshemmede, rusmiddelmisbrukere, flyktninger, g øknmisk vanskligestilte. Dårlig fysisk tilrettelagt bligmasse medfører gså at nen har prblemer med å skaffe blig. Kmmunens ansvar fr vanskeligstilte er hjemlet i Lv m ssiale tjenester g Lv m ssiale tjenester i arbeids- g velferdsfrvaltningen. Det er spesielt t bestemmelser sm regulerer dette ansvaret: Lv m ssiale tjenester 3-4: Bliger til vanskeligstilte: Ssialtjenesten skal medvirke til å skaffe bliger til persner sm ikke selv kan ivareta sine interesser på bligmarkedet, herunder bliger med spesiell tilpasning, g med hjelpe- g vernetiltak fr den sm trenger det på grunn av alder, funksjnshemming eller av andre årsaker. Lv m ssiale tjenester i arbeids- g velferdsfrvaltningen 27 Midlertidig husvære: Ssialtjenesten er frpliktet til å finne midlertidig husvære fr dem sm ikke klarer det selv I tillegg er kmmunens ansvar er gså regulert i Lv m helsetjenesten i kmmunene 1-3 sm mhandler hvilke ppgaver kmmunene har g i punkt 6 er følgende pplistet: Sykehjem eller bfrm fr heldøgns msrg g pleie. Kmmunenes bligplitiske ansvar mfatter i utgangspunket alle sm kmmer i en slik situasjn at de ikke evner å skaffe seg et akseptabelt g verdig bfrhld. 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan? En bligssial handlingsplan er ikke en plan kmmunen er pålagt å utarbeide. Husbanken mener imidlertid at kmmunen vil ha str nytte av å utarbeide en handlingsplan. Planen bør mhandle behvet fr bliger g bligtiltak fr grupper sm har vanskeligheter med å skaffe seg, eller behlde, en tilfredsstillende blig på egen hånd. Planen vil gså være en viktig del av en samlet kmmuneplan. En bligssial handlingsplan vil medføre at kmmunen får: Økt kunnskap m bligbehvet i kmmunen Økt kunnskap m statlige virkemidler Mer samkjørt bligplitikk mellm sektrene Bedre utnyttelse av kmmunens bligmasse Større effektivitet ved å samrdne ressursene. Mer målrettet g effektiv bruk av virkemidlene 4 av 18 sider

5 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 1.2 Overrdnet målsetting Mål fr bligplitikken i Våler kmmune: Våler skal være en trygg g gd kmmune å b i, g det skal gis et variert btilbud. Et gdt bmiljø innebærer et gdt ppvekstmiljø fr barn g ungdm, trygghet g verdige levekår. Mål fr bligssialt arbeid i Våler kmmune: Alle skal kunne dispnere en gd blig uavhengig av øknmiske, fysiske, helsemessige eller ssiale frutsetninger. En gd blig er en blig sm fyller de nødvendige frutsetningene fr trygghet, deltakelse g integrasjn i samfunnet. Bligen utgjør et fundament fr menneskers livskvalitet. 1.3 Frutsetninger fr utarbeidelse av bligssial handlingsplan Gi en beskrivelse g vurdering av generelle beflknings- g bfrhld i kmmunen Utarbeide en versikt ver behv fr ulike typer bliger g andre bligtiltak til vanskeligstilte grupper på bligmarkedet Kartlegge den kmmunale bligmassen g utnyttelsen av denne Gjennmgå g vurdere kmmunens bruk av Husbankens låne - g tilskuddsrdninger Vurdere kmmunens rganisering av bligppgavene Lage en plan fr framskaffelse av bliger Vurdere tilgjengeligheten til g i bligmassen g evt. fremme frslag til tiltak sm bedrer tilgjengeligheten 2. Beflkningen i Våler Kunnskap m beflkningens sammensetning g utvikling er viktig fr å kunne frutse g tilpasse utviklingen i bligmarkedet. Fra 1995 g fram til 2010 har flkemengden i Våler gått ned med 389 innbyggere. Dette tilsvarer en nedgang på 9,1% 2.1 Beflkningsutviklingen fra Sm det fremgår av tabellen til høyre har det vært en jevn nedadgående trend på flketallet i våler, en trend sm har pågått i minst 60 år. I 1951 var flketallet januar i 2010 var det Sm søylediagrammet viser har det vært en utflating i trenden i periden I fremskrivningene fr er det estimert en nedgang på 25 persner. 5 av 18 sider

6 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 2.2 Beflkningsutvikling Fødselsverskudd Nettflytting inkl. inn- g utvandring Flketilvekst Tabellen ver viser et strt fødselsunderskudd, sm fr enkelte år i periden ppveies ved nett tilflytting. 2.3 Beflkningsfremskrivninger Innbyggertallet vil sm beskrevet i innledningen av kapitelet være ganske stabil, mens grafen ver viser hhv Våler g Hedmarks andel av innbyggerne i Nrge. I løpet av de neste 20 årene vil Våler kmmunes andel reduseres til 83% av dagens andel. Grafene viser gså at Våler kmmune har større reduksjn enn Hedmark. I figuren til venstre vises aldersfrdeling fr kvinner g menn i pr. 1. januar Sammenlignet med landet, har Våler 17,8% (22,7%) barn g unge i aldersgruppe 0-17 g 7,0% (4,5%) av eldre ver 80år. Tallene i parentes er fr landet. 6 av 18 sider

7 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 2.4 Beflkningsframskriving etter kjønn g alder i Våler: Menn 0-24 år år år år år år Sum menn Kvinner 0-24 år år år år år år Sum kvinner Sum ttalt Arbeid/ inntekt Kmmunen Fylket Landet Sysselsatte år med bsted i kmmunen kvartal Prsent av beflkningen Menn Kvinner Registrerte arbeidsledige sm andel av 2,3 1,8 1,7 arbeidsstyrken, årsgjennmsnitt Prsent Menn 2,4 2,0 1,8 Kvinner 2,4 1,7 1,6 Nett innpendling til Våler Andel uførepensjnister år Prsent 17,8 13,9 10,2 Bruttinntekt per innb. 17 år g ver Menn Kvinner Sysselsatte med arbeidssted i kmmunen, frdelt på næring Prsent Primær 12,1 6,7 3,2 Sekundær 27,9 20,3 20,7 Tertiær 59,2 72,6 75,7 Sysselsatte med arbeidssted i kmmunen, frdelt på sektr Prsent Offentlig frvaltning 36,2 33,4 28,7 Privat sektr g ffentlige fretak 63,8 66,6 71,3 Sm tabellen viser har Våler lavere sysselsettingsgrad, høyere ledighetsprsent g flere uføre enn både snittet i Hedmark g fr hele landet. Statistisk vet en at: Høy uføreandel medfører større press på kmmunale bliger med varierende grad av livsløpsstandard. 7 av 18 sider

8 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Aldersfrdeling g str uføreandel vil mest sannsynlig føre til økt behv fr tilrettelagte bliger g høy andel med mttakere av ssialhjelp vil gi økt behv fr bliger. Tabellen under bekrefter trenden med at Våler har høyere ledighet enn snittet fr Hedmark. Av dette følger gså at Våler har en høyere andel av beflkningen sm mttar ssialhjelp. Andel av beflkningen i våler sm mttk ssialhjelp i 2008 var 3,6% mens snittet fr Hedmark var 3,0%. I 2009 var tallene henhldsvis 3,7% i Våler g 3,2% fr Hedmark. I tillegg vet en av erfaring at flyttemønsteret hs mtalte målgrupper avhenger av bligmarked g tjenester sm ytes i de enkelte kmmuner. Et rmslig bligmarked vil hlde utleieprisene nede sm igjen vil påvirke flyttemønsteret. Oversikt ver utvikling av antall arbeidsledige de siste 5 år: sept des. Helt ledig Helt ledig Helt ledig Helt ledig Helt ledig Helt ledig Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Hedmark , , , , ,9 2,8 Våler 69 3,5 54 2,8 45 2,4 73 3,8 68 3,6 61 3,2 2.6 Andre kjennetegn ved kmmunen Barnehager g utdanning 2009 Kmmunen Fylket Landet Barnehagedekning 1-2 år. Prsent 74,6 78,0 77,1 Barnehagedekning 3-5 år. Prsent 97,3 96,8 96,2 Gjennmsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 10,6 12,4 13,2 Gjennmsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 13,4 14,8 14,8 Andel elever i grunnsklen med spesial undervisning. 16,0 8,3 7,6 Prsent Andel av beflkningen 16 år g eldre med høyere 13,7 19,9 25,9 utdanning. Prsent Menn 12,1 17,2 23,9 Kvinner 15,4 22,5 27,8 Barnehagedekningen i Våler er gd g ligger i snitt ver fylke g landet fr aldersgruppen 3-5 år. Andelen elever i grunnsklen med spesialundervisning ligger høyt i Våler, høyere enn fr både fylke g landet fr øvrig. Likeledes er andelen av beflkningen 16 år g eldre med høyere utdanning betydelig lavere enn fr fylke g landet fr øvrig. 3. Blig i Våler 3.1 Bligbygging Et gjennmsnitt fr årene viste at det ble bygget i underkant av 8 bliger pr år. Byggeaktiviteten har frtsatt vært lav i årene fra 2000 g fram til dags dat med ca. 5 nye bliger hvert år. 8 av 18 sider

9 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 3.2 Hvrdan br vi i Våler kmmune? Av det ttale antall bliger i Våler er ca. 87% frittliggende enebliger. 8,4% er rekkehus, tmannsbliger eller hus i kjede. Utleiebliger Ca 27% av bligmassen er utleiebliger. Kmmunen dekker ca 10% av utleiemarkedet. Våler kmmune har nå 85 bliger til utleie. De fleste av disse bligene er ikke beregnet på vanskeligstilte grupper. 4. Bligssial kartlegging 4.1 Om kartleggingen Kartleggingen er et innspill, et øyeblikksbilde sm sier ne m behv, g sm kan danne grunnlag fr pririteringer fr det bligssiale arbeidet framver. Husbankens kartleggingsmetde ble benyttet med tillatelse fra Datatilsynet. Det er viktig å være ppmerksm på at de sm inngår i kartleggingen er persner sm har vært i kntakt med hjelpeapparatet i løpet av de siste 6 måneder. En kan derfr ikke se brt fra at det finnes en del persner med bligprblemer sm ikke er med i registreringen, frdi de ikke er kjent fr hjelpeapparatet. Blant annet er gruppen ungdm i etableringsfasen ikke " fanget pp " via denne kartleggingen. Registreringen begrenser seg til husstander med umiddelbare g/eller stre prblemer. En må derfr anta at denne kartleggingen g analysen beskriver de mest synlige bligtrengende husstandene, g at ikke alle bligssiale utfrdringer er fanget pp av materialet. Registreringen er basert på at husstandene ppfyller minst ett av følgende kriterier: At husstanden er uten egen eid eller leid blig - Br ute, i campinghytter, pensjnat eller hybelhus - Br midlertidig hs familie/bekjente - Sm ikke har hatt bsted t måneder før eller etter utskrivelse fra midlertidig institusjnslignende btilbud (fengsel, institusjn fr rusmiddelmisbrukere eller sykehus). At husstanden har et leiefrhld sm står i fare fr å pphøre - Husstander med leiekntrakt med varighet 0-12 måneder hvr det er usikkerhet m kntrakten kan frnyes. At husstanden har en åpenbart uegnet blig At husstanden har stre bistands- g ppfølgingsbehv, sm krever en annen blig, eller særlig ppfølging fr å behlde nåværende blig. Følgende 3 tjenestesteder deltk i kartleggingen sm fant sted i uke 37 g 38 i 2010: NAV, Psykisk helseteam g Hjemmebaserte tjenester. 9 av 18 sider

10 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 4.2 Kartleggingen Hvem er de vanskeligstilte i Våler? Husstandstype Sum Par uten barn Enslig med barn Enslig mann Enslig kvinne Annet Par med barn Sum I tillegg kmmer 13 husstander med til sammen 17 persner sm allerede br i kmmunal blig. Alderssammensetning 66% av de kartlagte husstandene er ver 35 år. 2 persner er ver 80 år. 6 persner i kartleggingen er under 20 år. 11 persner er vksne, vanskeligstilte sm br hs fresatte eller venner. Husstandssammensetning Enslige menn utgjør ca.70% av gruppen. Bare t husstander har barn. I tillegg kmmer 14 yngre persner mellm 18 g 32 år sm br hjemme hs sine freldre. 2 persner har helt uegnet blig I tillegg til disse er det registrert 7 husstander med til sammen 15 persner sm står i fare fr å miste egen blig på grunn av mislighldte lån/betaling av husleie etc. 5 av de registrerte br hs andre g mangler egen blig. Dette er i hvedsak enslige menn. Andre står i fare fr å miste bligen de har på grunn av rusprblematikk etc. De fleste i den yngste aldersgruppa br hjemme, men vil på grunn av funksjnshemminger ha behv fr kmmunal blig på sikt. Øknmi Flere av husstandene har kun ssialhjelp eller inntekt under grensen fr bstøtte. Inntektsfrhldene er så lave at husstandene av den grunn vil ha betydelige prblemer med å etablere seg i egen blig uten bistand fra det ffentlige, i frm av billig blig, finansieringshjelp g/eller bstøtte. 5. Nærmere m målgruppenes situasjn g behvene de har 5.1 Øknmisk vanskeligstilte De fleste av de kartlagte er øknmisk vanskeligstilte. Flere sliter ssialt g har i tillegg andre utfrdringer. Behv: Målgruppen trenger nye utleiebliger med ppfølging fra hjelpeapparatet. 10 av 18 sider

11 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 5.2 Funksjnshemmede TIFU(tjenesten fr funksjnshemmede) dispnerer i dag følgende bliger: Vålbekkdalen:3 leiligheter med fellesareal, g 4 leiligheter med fellesareal. Nrdre Hel: 2 leiligheter uten fellesareal g 2 leiligheter med fellesareal Til sammen 11 benheter Behv: Tilrettelagte leiligheter med livsløpsstandard fr 5-6 persner. Ønske m bygging av 2 msrgsbliger i tilknytning til persnalbase/kntrer i 2011 g 3 leiligheter med fellesareal i Eldre bevegelseshemmede/andre funksjnshemminger.våler kmmune dispnerer i dag følgende bliger innefr pleie- g msrgstjenesten: 18 plasser ved bfelleskap ved VOS(Våler msrgssenter). 9 trygdeleiligheter ved VOS Stiftelsen Våler b-g servicesenter, Vålertunet med i alt 35 utleieleiligheter 52 sykehjemsplasser(enerm) Pr std 10 på venteliste g det er en nedgang siden i 2003 med 7. Behv: Det freslås rdinære bliger uten ppfølging, men med mulighet fr rasjnell bistand fra hjelpeapparatet. Videre bør det satses på å utvikle institusjnen med flere krtidsplasser g at dette gså bør ses i sammenheng med Samhandlingsrefrmen. Fr framtida bør en vurdere økt utbygging av msrgsbliger ved VOS. 5.4 Persner med psykiske lidelser Det finnes pr. i dag ingen bliger øremerket fr denne målgruppen. Registreringer viser at kmmunen har 12 aktuelle persner innen rus g/eller psykiatri sm har behv fr annen blig. 7 av disse trenger blig med tilsyn g 2 persner blig med døgntjeneste. Planene mkring Ungb ønskes realisert, dvs at de 4 leilighetene blir pusset pp, g at det ppføres et fellesareal i tilknytning til disse. I tillegg vil en ha behv fr ytterligere 4 bliger (msrg m/ ne tilsyn, avlastning m.v). Det må knyttes et kntr til disse bligene fr ansatte innen psykiatri/rus. Behv: Det bygges leilighet med fellesareal i tilknytning til Ungb g disse 4 leilighetene renveres. 11 av 18 sider

12 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 5.5 Rusmiddelmisbrukere Det finnes pr. i dag ingen bliger øremerket fr denne målgruppen. Når mennesker på grunn av rusmiddelmisbruk blir ute av stand til å ivareta eget liv g skaffe seg en egnet blig, har kmmunen en plikt til å skaffe dem et bligtilbud, på lik linje med eldre g funksjnshemmede sm ikke makter å ivareta dette selv. Kartleggingen viser at mange har kntakt med hjelpeapparatet. De fleste av disse har gså en psykisk lidelse. De øvrige er registrert sm ssialt eller øknmisk vanskeligstilte. Nen sner dmmer, andre står i fare fr å miste blig. De fleste er enslige menn. Behv: Kartleggingen viser at det er 5 persner i denne kategrien sm ikke har egnet blig. Disse br hs pårørende eller hs venner. Ordinær blig med ppfølging fra hjelpeapparatet g/eller samlkalisert blig med bemanning. 5.6 Ssialt vanskeligstilte 13 av de kartlagte husstander tilhører denne målgruppen. Øknmi er registrert sm hvedprblematikk, men flere sliter ssialt g har psykiske lidelser/rusprblemer sm sekundærprblematikk. Målgruppen mfatter 4 barn. De fleste i denne gruppa er enslige. Hvedutfrdringen er at de er i ferd med å miste blig på grunn av mislighldte lån/husleie. T av de registrerte husstandene har uegnet blig. Behv: I denne gruppen anbefales ny rdinær leieblig med g uten ppfølging fra hjelpeapparatet. 5.7 Flyktninger Det er ikke fretatt kartlegging av bligsituasjn fr denne gruppen da kmmunen ikke har fattet plitisk vedtak m bsetting av flyktninger siden Imidlertid er det kmmet henvendelse fra IMDI(Integrerings- g mangfldsdirektratet)m bsetting av flyktninger. Denne henvendelsen vil bli behandlet sm egen sak i kmmunestyret. Avhengig av kmmunestyrets behandling vil dette kunne påvirke den bligssiale handlingsplanen. Det vil imidlertid være riktig å ta stilling til bligdelen fr flyktninger allerede i denne planen dersm kmmunestyret skulle velge å bsette flytninger eller at sentrale myndigheter pålegger kmmunene dette. Behv: Behv fr 2-3 leiligheter/hus/bkllektiv hvert år i en 3-årsperide. Behvet er anslått ut fra henvendelse fra IMDI m å bsette ca.30 persner i løpet av en 3-års peride. 12 av 18 sider

13 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 6. Virkemidlene Dette er de virkemidler sm kmmunen i sitt løpende bligssiale arbeid kan benytte fr å bistå de vanskeligstilte på bligmarkedet til å etablere seg g/eller bli bende i en blig. Dette kan være kmmunens egen bligmasse g Husbankens persnrettede øknmiske virkemidler. 6.1 Oversikt ver kmmunale utleiebliger pr : Dette er de virkemidler sm kmmunen i sitt løpende bligssiale arbeid kan benytte fr å bistå de vanskeligstilte på bligmarkedet til å etablere seg g/eller bli bende i en blig. Dette kan være kmmunens egen bligmasse g Husbankens persnrettede øknmiske virkemidler. Betegnelse Type blig Sted Antall benheter Ungdmsbliger Rekkehus Sentrum 4 Bliger fr utviklingshemmede Gruppebliger/enebliger Sentrum 13 Trygdebliger Rekkehus Sentrum 9 Utleiebliger Rekkehus/enebliger/firemanns- Sentrum g Bliger, blkkleiligheter Haslemen 96 Samlet antall 122 I 2005 kjøpte Våler kmmune Haslemen militærleir med bligdelen Strskjæret med ttalt 84 benheter frdelt på enebliger, rekkehus, firemannsbliger g t bligblkker med 2 g 3 rms leiligheter. Kmmunal blig benyttes sm betegnelse på bliger fr vanskeligstilte. Frdeling av slike benheter frdeles etter spesielle kriterier med egne søknadsskjemaer g med hjemmel i lv. Våler kmmune har verken vedtatt kriterier fr tildeling av blig eller utarbeidet søknadsskjemaer til bligene. Kjøpet av Haslemen har medført en str kmmunal bligmasse, sm langt verstiger behvet fr det sm i lven betegnes sm kmmunal blig. Dette innebærer at det er helt nødvendig å definere behvet fr antall benheter sm skal øremerkes vanskeligstilte.til trss fr str bligmasse, er ikke bligene tilpasset den enkeltes behv. Våler kmmune har en variert bligmasse til utleie. Ttale leieinntekter utgjrde 2009 kr Bligene har en utnyttelsesgrad på ca 90%. Ingen av bligene har heis. Behvet fr rehabilitering g vedlikehld er strt, særlig på Ungb g Strskjæret 6.2 Husleieprisene i de kmmunale utleiebligene pr : Fra (t hybler) til kr (eneblig)pr mnd. (Stre prisvariasjner avhengig av standard, areal g byggeår) 13 av 18 sider

14 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 6.3 Organisering av kmmunens bligppgaver Våler har i dag ingen egen eiendms- g bligavdeling Rådmannen har ansvaret fr: Utleie g frvaltning av kmmunale utleiebliger. Nybygg/byggherre. Rådmannen er tillagt ppgaven med å skaffe lkaler til nye virksmheter med nybygg, tilbygg, rehabilitering, kjøp eller leie. Ansvaret fr vedlikehld g tilsyn med kmmunale utleiebliger g øvrig bygningsmasse er tillagt teknisk avdeling. Oppgaven med å kjøpe g selge tmter g eiendmmer er gså tillagt denne avdelingen. Teknisk avdeling g NAV har ansvaret fr Husbankens låne- g tilskuddsrdninger. Leieinntektene fra kmmunens utleiebliger går til delvis dekning av vedlikehlds- g driftskstnader på de kmmunale bliger. 6.4 Samarbeid ved tildeling av blig g bppfølging Bligtildeling, inngåelse av husleiekntrakter g ppfølging er i hvedsak rådmannens ansvar, men i samarbeid med NAV, TIFU, psykisk helseteam g hjemmetjenesten. 6.5 Utleie Rådmannen har i hvedsak ansvar fr krdinering g utleie av den kmmunale bligmassen. Rådmannen g ssialtjenesten samarbeider m tildeling av utleiebliger. Pleie- g msrgstjenesten har ansvar fr inntak i msrgsbligene g trygdebligene. Det er ikke vedtatt egne kriterier fr inntak. 6.6 Bppfølging Bveiledning drives i dag av frskjellige grupper ansatte ut fra de behv beberne har. Innen rusmsrg, psykiatri, tjeneste fr funksjnshemmede g hjemmebaserte tjenester drives bveiledning sm en del av hjelpetiltakene. Det er ansatt en persn knyttet til ppfølging i blig på psykisk helseteam sm skal ivareta persner med rus/psykiatri - prblematikk. 6.7 Husbankens persnrettede virkemidler Virkemiddel Frmål Bruksmråde Målgruppe Startlån Bligtilskudd til egen blig Skal medvirke til at husstander med spesielle behv kan skaffe seg en nøktern, høvelig blig Skal medvirke til at husstander med svak øknmi skal få egnet blig Utbedring av blig Tpp- eller fullfinansiering ved kjøp eller bygging av blig. Refinansiering Til etablering i ny eller brukt blig Selveier eller brettslag Enkeltpersner: Med fysisk/psykisk funksjnshemming Unge i etableringsfasen, Barnefamilier Enkeltpersner : Fysisk g psykisk funksjnshemmede Husstander i ssial krisesituasjn Husstander i en 14 av 18 sider

15 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Lån til ppføring av blig Lån til utbedring Bligtilskudd til tilpasning av blig Skal medvirke til å dekke behvet fr nye, gde, rimelige g nøkterne bliger Skal medvirke til frnyelse av bliger g bmiljø Skal bidra til at eldre g funksjnshemmede får en blig sm fungerer i frhld bevegelsesvansker eller funksjnshemming Til finansiering av nye bliger Til videreutlån til utbedring av bliger fr husstander et ssialt behv Til videretildeling fra kmmunen sm selv fastsetter regler Kan gis til nødvendig spesialtilpasning av ny blig vanskelig øknmisk situasjn Alle ver 18 år Fr husstander med et ssialt behv Persner ver 60 år Funksjnshemmede Ssialt vanskeligstilte Grunnlån Prsjekteringstilskudd Bstøtte Skal bidra til at husstander med spesielle behv kan skaffe seg hensiktsmessige bligløsninger Gjøre det mulig fr husstander med lave inntekter g høye butgifter å ppretthlde eller frbedre bfrhldet Oppføring av nye bliger Prsjektering, inntil kr Behvsprøvd reduksjn av butgifter administrert av kmmunens ssialavdeling Privatpersner, utbyggere, brettslag, kmmuner sv Enkeltpersner hvr: Ett husstandsmedlem er funksjnshemmet, eller husstanden kvalifiserer til utbedringslån Eldre, enslige, uføre, mttakere av AAP g barnefamilier 7.Kmmunens bruk av virkemidlene Husbankens lån- g tilskuddsrdninger tildeles i Våler kmmune etter det til enhver tid gjeldende regelverk i Husbanken. 7.1 Bligtilskudd til etablering g utbedring Kmmuner sm administrerer lånerdningene på vegne av Husbanken, får gså tildelt tilskuddsmidler til etablering g tilpasning av blig. Rådmannen sluttbehandler søknadene. Rammene til disse tilskuddene ppleves sm rmslige. Dette kan bety at tilskuddene er dårlig kjent i målgruppa, eller at søkerne ikke fyller vilkårene da tilskuddsmidlene er strengt behvsprøvede. Kmmuner sm pptar lån i Husbanken til videreutlån, har fått anledning til å avsette inntil 20 % av tildelte tilskuddsmidler til tapsfnd. Tapsfndet kan benyttes til å dekke tap på lån gitt etter Våler kmmune har hittil avsatt 10 % til tapsfndet hvert år. I tillegg til disse persnrettede virkemidlene benytter kmmunen Husbankens frskjellige finansieringsrdninger ved bygging av fr eksempel alders-g sykehjem, msrgsbliger g barnehager. 15 av 18 sider

16 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 7.2 Husbankens bstøtterdning Husbankens bstøtterdning setter mange husstander, sm ellers ville hatt prblemer, i stand til å klare sine butgifter - den gir btrygghet. Fr selveide g leide bliger gjelder nrmalt regelen at bligen skal være husbankfinansiert fr å gi rett til bstøtte (unntaket er barnefamilier). Dersm kmmunen tilrettelegger husbankfinansierte bliger fr disse gruppene, vil en av effektene være at nett butgifter blir redusert, gjennm at husstanden blir berettiget bstøtte. En utvidelse av rdningen til å mfatte flere grupper bør vurderes. 7.3 Bruk av Husbankens bstøtterdning Husbankens bstøtterdning setter mange husstander, sm ellers ville hatt prblemer, i stand til å klare sine butgifter - den gir btrygghet. Fr selveide g leide bliger gjelder nrmalt regelen at bligen skal være husbankfinansiert fr å gi rett til bstøtte (unntaket er barnefamilier). Dersm kmmunen tilrettelegger husbankfinansierte bliger fr disse gruppene, vil en av effektene være at nett butgifter blir redusert, gjennm at husstanden blir berettiget bstøtte. En utvidelse av rdningen til å mfatte flere grupper bør vurderes. Årstall Antall mttakere Samlet stønadsbeløp Finansiering ved kmmunal bygging g kjøp av bliger Husbanken gir inntil 20% tilskudd av gdkjente anleggskstnader til bygging av msrgsbliger g maks kr pr. benhet. Husbanken gir gså bligtilskudd med inntil 40% av ttale byggekstnader dersm frmålet er at bligene skal benyttes til å frebygge bstedsløshet g særlig fr persner sm krever et helhetlig hjelpeapparat. Eksempel: Kan være flyktninger g rusmisbrukere. 9. Bligssiale utfrdringer Kartleggingen viser at det i Våler er 37 el.49 inkl. evt. mttak av flyktninger sm er vanskeligstilte på bligmarkedet. Basert på kartleggingen, tidligere planer, innhentede data g analyse av dagens situasjn, gir dette 4 hvedutfrdringer ver en 5-års peride. Hvedutfrdring 1 Å framskaffe g finansiere et tilstrekkelig antall bliger med en tilfredsstillende standard g med en rimelig husleie til vanskeligstilte i Våler kmmune. Hvedutfrdring 2 Å gjøre flere vanskeligstilte i stand til å anskaffe g behlde et egnet btilbud. Hvedutfrdring 3 Å rganisere bligppgavene på en hensiktsmessig måte fr å gi best mulig hjelp til de sm trenger det. Hvedutfrdring 4 Å rullere g følge pp planen 16 av 18 sider

17 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune 10. Frslag til strategier g tiltak Strategier beskriver veien sm skal stakes ut fr å møte de hvedutfrdringer sm er beskrevet altså de veivalg sm må tas. Tiltakene er mer knkrete aktiviteter sm må gjennmføres i planperiden sm følge av de strategier sm blir valgt. Hvedutfrdring 1 Å framskaffe g finansiere et tilstrekkelig antall bliger med en tilfredsstillende standard g med en rimelig husleie til vanskeligstilte i Våler kmmune. Strategier: 1. Bruke eksisterende kmmunale bliger fleksibelt. 2. Skaffe de vanskeligstilte et tilfredsstillende btilbud i kmmunal regi med bakgrunn i kartleggingen Tiltak: Flere msrgsbliger med g uten døgntjeneste, bl.a til yngre funksjnshemmede, persner med rus/ psykiske prblemer, eventuelt eldre. Bygge ut g rehabilitere ungb leilighetene Øremerke antall gjennmgangsbliger Definere antall g beliggenhet mht bliger fr vanskeligstilte. Utrede muligheten til å samarbeide med andre kmmuner vedrørende tilsynsbliger fr rusmiddelmisbrukere Utrede behv fr eller se på bruk av eksisterende bliger til flyktninger ved vedtak m å ta i mt flyktninger. Ved tilrettelegging av bliger fr vanskeligstilte bør det være et prinsipp at de i størst mulig grad frsøkes integrert i de vanlige bmiljøene. Hvedutfrdring 2 Å gjøre flere vanskeligstilte i stand til å anskaffe g behlde et egnet btilbud. Strategier: 1. Synliggjøre Husbankens g kmmunens ulike bligvirkemidler g øke utnyttelsen av disse ved målrettet infrmasjnsvirksmhet. 2. Hlde de kmmunale husleiesatser på et nivå sm i størst mulig grad uttrykker markedspris. Prisene må ikke settes slik at de vil virke prisdrivende. Tiltak: 3. Veilede husstander med refinansiering fr de sm har prblemer med å betjene gjeld sm står i fare fr å miste bligen. Iverksette internpplæring fr grupper av ansatte sm i sitt arbeid har kntakt med vanskeligstilte grupper, slik at de ansatte får kmpetanse m hvrdan bliger kan tilrettelegges ved bruk av Husbankens virkemidler. Opplæring av ansatte sm skal arbeide med Husbankens virkemidler Alle ver 70 år bør sendes en infrmasjnsbrsjyre m Husbankens bligvirkemidler. Utarbeide tilstandsrapprt ver den kmmunale bligmassen med en vurdering av behvet g mulighetene fr å gi disse en livsløpsstandard. 17 av 18 sider

18 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Hvedutfrdring 3 Å rganisere bligppgavene på en hensiktsmessig måte fr å gi best mulig hjelp til de sm trenger det. Strategi: Ansvarsfrdeling av utleie, ppfølging g tildeling av leiligheter/bliger bør avklares administrativt. Tiltak: Organisere bligtildelingen gjennm et flerfaglig inntaksteam. Avklare ansvaret fr bveiledningen fr hver tildeling, slik at ppfølgingen blir så målrettet sm mulig. Utarbeide retningslinjer fr priritering av husrm fr vanskeligstilte Utarbeide søknadsskjemaer fr kmmunale bliger Hvedutfrdring 4 Å rullere g følge pp planen Strategier: Tiltak: 1. Tiltakene i planen integreres i budsjett g øknmiplan 2. Bligssial handlingsplan rulleres hvert 2. år ved at det utarbeides mer detaljerte bligbyggeprgram sm innarbeides i øknmiplanen. Rådmannen har ansvaret fr ppfølging av planen g utarbeidelse av administrative rutiner. 18 av 18 sider

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba Oppgradering fr framtida Husbankens låne- g tilskttsrdningar til ppgradering av bustaden Kvam 21.11.2017 Mnica Ketelsen, Husbanken vest Husba Bliger sm møter fremtidens behv! Det er et mål fr bligplitikken

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Rapprt 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Strategiplan 2012-2020 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR SAKEN... 4 2.1 KOMMUNALE

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Dialogkonferanse Etterinnstallering av heis. Oppegård kommune Monica Ketelsen Husbanken Region vest

Dialogkonferanse Etterinnstallering av heis. Oppegård kommune Monica Ketelsen Husbanken Region vest Dialgknferanse Etterinnstallering av heis Oppegård kmmune 20.1.2015 Mnica Ketelsen Husbanken Regin vest Regjeringens visjn fr bligplitikken «Alle skal kunne b trygt g gdt» Visjnen skal ppnås gjennm følgende

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14 Plan fr Psykiatri- g rustjenestene 2014-2020 Vedtatt i kmmunestyret 23.06.14 Innhld KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune...

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020 Plan fr Psykiatri- g rustjenestene 2014-2020 Styringsgruppens frslag 22.05.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn...

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016)

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016) Mulighetsstudie fr Larvik kmmune Samarbeid m kmmunale ppgaver (2016) 1 Nøkkelen til velferdsutfrdringene er samarbeid Sykehjem: bedre rganisering g høy trivsel gir gd pleie til flere Hjemmetjenestene:

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30 Lillehammer kmmune Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne Møtested: Møterm Wiese (Frmannskapssalen) Møtedat: 06.06.2017 Tid: 09:00-12:30

Detaljer