Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05."

Transkript

1 Ringebu cmmune rådmannen Styring g ledelse Innstilling fra styringsgruppa Frslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa

2 Innhld 0.1. STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE HOVEDMÅL: STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE MÅL FOR POLITISK STYRING: STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE OM POLITISK ORGANISERING: STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE OM ARBEIDSGIVERPOLITIKK: STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE OM PLAN- OG STYRINGSSYSTEM: STYRINGSGRUPPA TILRÅR FOR ØVRIG FØLGENDE: VISJON OG FRAMTIDSBILDE FRAMTIDSBILDE ORGANISASJON DELEGERING AV MYNDIGHET GENERELLE MÅL FOR UTVIKLINGSARBEIDET I KOMMUNEN MÅL FOR PROSJEKTET STYRING LEDELSE RAPPORTERING OG EVALUERING ANSVAR OG STYRING MANDAT FOR STYRINGSGRUPPA FASER PROSJEKTORGANISERING ARBEIDSOPPLEGG OM PROSJEKTGRUPPENE DELPROSJEKT 1 POLITISK ARBEID OG SAMHANDLING POLITIKK OG ADMINISTRASJON DELPROSJEKT 2 ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG LEDERUTVIKLING DELPROSJEKT 3 UTVIKLING AV PLAN- OG STYRINGSSYSTEMER DELPROSJEKT 4 - IKT OG GEVINSTREALISERING OM ARBEIDET I STYRINGSGRUPPA OM TILRÅDINGA FRA STYRINGSGRUPPA POLITISK ARBEID OG SAMHANDLING POLITIKK OG ADMINISTRASJON MÅLSETTING MED OG ROLLER FOR POLITISK MODELL ARBEIDSFORM (PROSESS) I EN NY POLITISK MODELL FORSLAG TIL ENDRET POLITISK ORGANISERING ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ORGANISASJONSUTVIKLING OG LEDERUTVIKLING UTVIKLINGSRETNING ORGANISERING OG ANSVAR LEDELSESUTVIKLING OG KULTURBYGGING PLAN OG STYRINGSSYSTEMER VERDISTYRING OG DIALOG PRINSIPPER STYRINGSHJUL Vårhalvåret Høsthalvåret BALANSERT MÅLSTYRING (BMS) BRUKERMEDVIRKNING OG DIALOG DIALOGKONFERANSE RAMMESTYRING OG DELEGERING IKT OG GEVINSTREALISERING

3 0. Sammendrag «Styring g ledelse» er et 3-parts frnyingsprsjekt. Styringsgruppa har ledet arbeidet, g samrdnet innspill fra 4 prsjektgrupper, tenkesmia g fra kmmunestyrets samling 18. g 19. februar. Utkast til innstilling har vært på høring i periden 22. mars 16. mai. Styringsgruppas innstilling er etter dette endret på nen punkter. Selv m en kan si at «kmmune er kmmune», kan mange faktrer ha betydning fr plitisk rganisering g fungering. Størrelse på kmmunen kan ha ne å si fr plitisk rganisering, tradisjn har betydning g den aktuelle plitiske knstellasjn kan ha betydning. Uavhengig av valg av mdell fr plitisk rganisering har vi sett at en gdtfungerende mdell ikke bare er et spørsmål m type mdell, men gså et spørsmål m bevissthet m mdellens frutsetninger g kritiske suksessfaktrer g hvrdan en plitisk g administrativt arbeider i mdellen. En mdell blir ikke bedre enn flkevalgte g administrasjn (sammen) gjør den til. Arbeidet i prsjektet har vært preget av åpenhet g vilje til å finne framtidsrettede løsninger fr kmmunen sm rganisasjn g lkalsamfunnet. Prsjektet har gitt verdifull læring g mtivasjn. Fylkesmannen har støttet arbeidet med kr i 2012 g i Eurparådet strategi fr gdt styresett på lkalt nivå km inn i prsjektet i siste fase. Arbeidet passer gdt inn i frhld til prsjektmålene. Kmmunestyret har i K-sak 25/11 sluttet seg til Eurparådets 12 strategier. Kmmunen mttk Eurparådets utmerkelse i Osl 24. april, sm femte kmmune i landet g den eneste i Kmmunen har frpliktet seg på å utarbeide en handlingsplan fr lkaldemkrati, med antatt sluttbehandling i kmmunestyret mt slutten av året. Styringsgruppas tilråding er i kapittel 6. Det anbefales å lese kapittel 6 i sin helhet. Nedenfr følger et sammendrag av styringsgruppas tilråding Styringsgruppa tilrår følgende hvedmål: Hvedmålet er at kmmunens plitiske rganer skal være arena fr et velfungerende lkaldemkrati. Arbeidet i g kntakten med flkevalgte rgan skal legge grunnlaget fr interesse g gd rekruttering til plitisk arbeid, med kjønnsmessig balanse, g på en slik måte at flkevalgte representerer et tverrsnitt av beflkningen. Innbyggernes rett til å få infrmasjn, deres rett til å være med i den ffentlige debatten g til å velge sine representanter, er sentrale verdier. Fr å nå hvedmålet må de flkevalgte ha tydelige rettesnrer, bevissthet rundt sine rller, ha hensiktsmessige arbeidsvilkår, tilgang til infrmasjn g muligheter fr innflytelse. Lkaldemkrati berører både frhldet mellm velgere g kmmunen, mellm velgere g plitikere g mellm plitikere g administrasjnen. Et annet hvedmål er at kmmunen skal være et gdt g rasjnelt servicergan fr innbyggerne. Organiseringen g mfanget av kmmunens administrasjn skal ta - 3 -

4 utgangspunkt i behvet fr service g tjenesteprduksjn til innbyggerne, slik kmmunestyret definerer det. Plitisk g administrativ rganisering må frmes slik at det fremmer tilstrekkelig nærhet g kntakt mellm innbygger g tjenesteyter Styringsgruppa tilrår følgende mål fr plitisk styring: 1. Sterkere plitisk helhetsstyring av kmmunen. Plitisk rganisering bør støtte pp under kmmunens langsiktige utviklingsmål, g ikke fremme særinteresser eller sektrtenkning. Alle utvalg må ha gd frankring i kmmunestyret. Det innebærer økt innflytelse fr de flkevalgte g gdt innsyn i administrative vedtak g tjenesteprduksjn. 2. Vitalisering av kmmunestyret. Gjøre kmmunestyret til en attraktiv arena fr plitisk arbeid g øke rekrutteringen til plitisk arbeid i lkalsamfunnet. Fr å sikre aktivitet hs alle flkevalgte deltar representantene i kmmunestyret i tillegg i minst ett utvalg under kmmunestyret. 3. Velutviklet lkaldemkrati. Gd kntakt g dialg mellm innbyggerne g kmmunen. Det etableres pplegg fr systematisk dialg med brukerne. Desentralisering av myndighet g nærhet til brukerne på plitisk g administrativt plan. Det utarbeides egen handlingsplan fr lkaldemkrati. 4. Effektive beslutningsprsesser. Nærhet til brukere/innbyggere, delegering g desentralisering, færrest mulig nivå g systematisk kmpetanseutvikling. Myndighet i prinsipielle saker ligger i kmmunestyret. Myndighet i ikke-prinsipielle saker legges på et nivå nærmest mulig brukeren. 5. Den plitiske styringsfunksjnen skal være å sette langsiktige mål g rammer fr kmmunens utvikling, drift g tjenesteyting. Det skal være gd balanse mellm langsiktig plitisk strategi fr samfunnsutvikling, styring g rllen sm mbudspersn. 6. Klare g gde arbeids- g ansvarsfrhld fr de plitiske rganer. 7. Klar rllefrdeling mellm plitikk, administrasjn g de ansattes rganisasjner. 8. Plitisk rganisering bør preges av målgrupper g satsingsmråder heller enn intern arbeidsdeling g særinteresser Styringsgruppa tilrår følgende m plitisk rganisering: 1. Kmmunestyret behlder dagens antall på 21 representanter. Styringsgruppa tar ikke stilling til m det vil skape større vitalitet g engasjement i lkalplitikken med et redusert eller økt antall medlemmer i kmmunestyret. Det freslås ikke endring av kmmunestyrets medlemstall

5 2. Målet er å revitalisere kmmunestyret utvalgene må støtte pp m kmmunestyrets arbeid. 3. Gruppa mener at det fr å sikre gd helhetlig styring bør være gjennmgående representasjn mellm kmmunens plitiske styringsrgan. Det vil si mellm kmmunestyret g utvalgene: Utvalgsledere skal være fra kmmunestyret. Et flertall av representantene i utvalgene bør velges blant kmmunestyrets medlemmer. Fr å sikre aktivitet hs alle flkevalgte deltar representantene i kmmunestyret i tillegg i minst ett utvalg under kmmunestyret. Kmmunestyret bør være representert med en eller flere representanter i fjellstyret. Det velges representant fra kmmunestyret til kntrllutvalget. 4. Utvalg fr kultur g ppvekst (UKO) g Utvalg fr helse g ssial (UHS) slås sammen til ett nytt utvalg Levekårsutvalget (LKU). Det ønskes alternative frslag til navn på det nye utvalget. 5. Utvalg fr plan g teknisk (UPT) behldes sm i dag, g vertar ne myndighet fra MUL når det gjelder saker etter jrdlv (delingssaker g bplikt) g knsesjnslv. 6. Utvalg fr miljø, utmark g landbruk (MUL) videreføres i hvedtrekk sm i dag. Det fretas en grensedragning mellm UPT g MUL med sikte på å avklare rasjnell ansvarsdeling g å unngå dbbeltbehandling. Turskiløyper verføres fra MUL til Levekårsutvalget. 7. Frmannskapet, Levekårsutvalget, Utvalg fr plan g teknisk g Utvalg fr miljø, utmark g landbruk likestilles under kmmunestyret. Frmannskapet avgjør plassering av saker i tvilstilfeller. 8. Valg av representanter til andre rgan skjer i kmmunestyret. Kmmunestyret kan frdele/delegere slike ppgaver etter en særskilt vurdering. Ny gjennmgang av alle slike valg gjøres i frbindelse med behandling av delegasjnsreglementet. Fr eksempel villreinnemda fr Rndane g Sølnkletten Ringebu g valg til nasjnalparkstyret bør prinsipielt fretas av kmmunestyret ved starten på en valgperide Styringsgruppa tilrår følgende m arbeidsgiverplitikk: 1. Frslag til revidert arbeidsgiverplitikk g lønnsplitisk plan fremmes til sluttbehandling i høsthalvåret. 2. Styringsgruppa freslår at administrasjnsutvalget videreføres med 7 plitiske representanter g 2 representanter fra arbeidstakersiden. De plitiske - 5 -

6 representantene utgjøres av frmannskapets medlemmer. Tidligere praksis der frmannskapsmedlemmer sm er ansatt i kmmunen ikke skal sitte i utvalget pphører. 3. AMU bør være et rent administrativt anliggende. Det delegeres til rådmannen å utpeke arbeidsgiverrepresentanter til AMU. 4. Frhandlingsutvalget bør bestå av t medlemmer sm velges av frmannskapet, g den ene av disse vil nrmalt være rdføreren. Den eneste ppgaven fr frhandlingsutvalget vil være å frhandle med rådmannen m lønns- g arbeidsvilkår Styringsgruppa tilrår følgende m plan- g styringssystem: 1. Styringsgruppa tilrår at styringssystemet bygger på følgende hvedelementer, jfr kap 6.7: Styringshjul Balansert Målstyring Brukerråd Rammestyring g delegering Dialgprsess 0.6. Styringsgruppa tilrår fr øvrig følgende: 1. Delegasjnsreglement, reglement fr plitiske utvalg g reglement fr gdtgjøring legges fram fr behandling i høsthalvåret. 2. Organisasjnsutvikling g ledelse er rådmannens ansvar. Kmmunestyret tar kap. 6.6 til etterretning. 3. Frslag til IKT-strategi er behandlet i egen K-sak. 4. Handlingsplan fr lkaldemkrati utarbeides g behandles av kmmunestyret innen utgangen av året

7 1. Bakgrunn Ved inngangen til 2012 hadde Ringebu kmmune ny plitisk g administrativ ledelse. Ringebu kmmune har siden 2009 vært gjennm en peride med mstilling etter ubalanse i kmmunens øknmi. Den krtsiktige mstillingsprsessen er fullført, g kmmunens øknmi er under kntrll. Ringebu kmmune har sm andre kmmuner drevet kntinuerlig utviklingsarbeid, i tjenestene, i rganisering g i frhld til innføring av ny teknlgi. Med bakgrunn i ny plitisk g administrativ ledelse, g gjenpprettet øknmisk balanse, har det vært ønskelig å se på kmmunens plitiske g administrative rganisering, på innretning av styringssystemet, arbeidsmåter, rganisasjnsutvikling g ledelse, kvalitet, kmpetanse, brukerrientering g generelt frnyings- g utviklingsarbeid. Under flkevalgtpplæring fr ny kmmunestyreperide var det et bredt frankret g uttrykt ønske å fkusere på muligheter, å bedre samspillet mellm flkevalgte g administrasjn i kmmunen, g å påvirke kmmunens mdømme på en psitiv måte. Fr å sette et bredt fkus på utviklingsarbeidet, på flkevalgte, ledere g medarbeidere, vedtk kmmunestyret å iverksette frnyingsprsjektet Styring g ledelse Prsjektet er ikke et prsjekt i egentlig frstand. Det dreier seg m videreutvikling av kmmunens styrings- g ledelsessystemer på plitisk g administrativt nivå. Med styring siktes det hvedsaklig til verrdnet plitisk styring, mens ledelse her henspeiler på kmmunens t administrative ledernivå. Prsjektet ble etablert sm 3-parts samarbeidsprsjekt, med deltakelse fra flkevalgte, kmmunens ledelse g saksbehandlere g representanter fra tillitsvalgte. Prsjektplan ble vedtatt av kmmunestyret i K-sak 33/12 i møte Fylkesmannen tildelte i 2012 Ringebu kmmune kr i tilskudd til prsjektet. 2. Status 2.1 Visjn g framtidsbilde Ringebu kmmune vedtk ny samfunnsdel til kmmuneplan i Planen var fr Ringebu kmmune sin del banebrytende i frm g planprsess. Sentralt i planen var utarbeidelse av visjn, mål g avgrensningen til fire hvedsatsingsmråder. Planen er under revisjn, men freligger ikke pr i dag

8 Visjn Kmmunens visjn er: Ringebu kmmunen der det er lv å lykkes! Denne visjnen ligger til grunn fr kmmunen sm samfunnsutvikler, tjenesteprdusent, frvaltningsrgan g demkratisk aktør i Ringebu-samfunnet. 2.2 Framtidsbilde Innen 2020 har Ringebu kmmune et samfunn sm står sammen m utviklingen av kmmunen. Vi er stlte av kmmunen vår g markedsfører den aktivt både innad g utad. Ringebu kmmune er det reginale sentrum i Midt-Gudbrandsdalen. Gjennm ppveksten i vår kmmune, i familien, barnehagen, sklen g på fritida har vi trygge barn g unge sm er glad i g stlte av hjemstedet. Arbeidslivet er variert med mange interessante g utfrdrende arbeidsplasser. Initiativ g nye ideer blir tatt vare på, tilrettelagt fr g ppmuntret. Det er lv å lykkes fr den enkelte g fr fellesskapet. Alle bidrag i samfunnet verdsettes. Dette har ført til mange nyetableringer de siste årene. Fritidstilbudet til barn, ungdm g vksne er aktivt, gdt g variert. Kulturlivet blmstrer på mange frnter. Vi markerer ss gjennm enkeltpersner g flere større g mindre arrangement. I Ringebu er det tilrettelagt fr en aktiv g gd alderdm. Ringebu kmmune har lykkes i arbeidet med universell utfrming. Vi er alle pptatt av å ta vare på felleskapstradisjnene, miljøet g den fantastiske naturen vår. Ringebu har derfr utviklet seg til et fyrtårn innen miljøsatsing. En langsiktig, bærekraftig frvaltning av ressursene har gitt gde resultater. Ringebu kmmune har en sunn øknmi sm gir handlingsrm. Ringebu kmmune skal bli blant de beste kmmunene i Oppland på øknmistyring. Ringebu kmmune er en gd g attraktiv arbeidsgiver g tjenestene er av høy kvalitet. Det er et gdt g variert idrettstilbud til hele beflkningen. 2.3 Organisasjn - 8 -

9 Kmmunens plitiske g administrative rganisering er slik pr dat: - 9 -

10 2.4. Delegering av myndighet Gjeldende delegasjnsreglement ble vedtatt prlngert av kmmunestyret , g skal gjennmgås på nytt før Gjeldende administrative delegeringsreglement er fra Hvedpunktene er: Generelt Rådmannen har myndighet til å vedta rganisering. Større rganisasjnsendringer skal vedtas i frmannskap/kmmunestyre. Infrmasjn / rapprtering m rganisasjnsendringer sm er bestemt skjer gjennm rdinære rapprteringsrutiner. Rådmannen skal uavhengig av infrmasjn / rapprtering til plitiske styringsrgan drive aktiv infrmasjn m kmmunens virksmhet, innad g utad, herunder gså m rganisering (kmmunelv 4). Gjeldende rganisering framgår av rganisasjnskart. Kmmunens administrative rganisering er etter 2006 innrettet med t fullverdige ledernivå, sm til sammen utgjør kmmunens ledelse; Rådmann g kmmunalsjefer (til sammen rådmannens ledergruppe) g tjenestelederne. Nen tjenesteenheter har i tillegg stillinger med delvis persnalansvar under tjenestelederen. Sm tjenesteledere regnes gså ledere fr interkmmunale enheter, sm er underlagt rådmannen i Ringebu g leder i partnerskap med staten (Nav). Administrativt delegasjnsreglement gir tjenesteledere utstrakt delegert myndighet g et strt handlingsrm fr utvikling g drift av sine tjenesteenheter. Den delegerte myndighet medfører ansvar. Rammene fr delegert myndighet innebærer en frihet sm tjenestelederne må bestrebe seg på å utnytte til beste fr brukerne, kmmunen g de tilsatte i tjenesten. Kmmunalsjefene Rådmannens ledergruppe utgjør kmmunens tppledelse g alle har ttalansvar fr tjenesten. Felles mål - felles utfrdring - felles ansvar er utgangspunktet fr ledergruppens arbeid. Alle i ledergruppen deltar aktivt g frpliktende i verrdnet planlegging, utvikling g samrdning, både fr Ringebu kmmune sm rganisasjn g sm lkalsamfunn. Rådmann g kmmunalsjefer har frdelt faglig strategiske utviklingsmråder g lederppfølgingsansvar fr tjenestelederne seg i mellm g har ansvar fr sine respektive deler av stabsfunksjner. Kmmunalsjefene pptrer med rådmanns fullmakt, g er rådmannens frmelle stedfrtredere, etter nærmere avtale (går på mgang ett år m gangen). Tjenestelederne Tjenesteleder delegeres avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter fr det ansvarsmråde sm srterer under tjenestelederen i samsvar med det til en hver tid gjeldende ansvarsmråde g rganisering, så langt myndighet ellers er delegert til rådmannen

11 Tjenesteleder delegeres et helhetlig ansvar fr planlegging, saksbehandling, budsjett, ledelse g persnal fr ansvarsmrådet. Føre var prinsippet. Tjenesteleder skal praktisere "føre var" - prinsippet g knferere med rådmannen i saker når det kan være grunn til å tr at en sak kan være knfliktfylt eller har særlig interesse fr plitiske ledelse, berørte parter, pårørende, media eller andre. 3. Mål fr prsjektet 3.1 Generelle mål fr utviklingsarbeidet i kmmunen Vi vil ha klar plitisk styring, g effektiv administrativ g tjenesteytende enhet Vi vil være en kmmune med langsiktig øknmisk balanse, g sm har handlingsrm fr plitiske pririteringer Vi vil være en kmmune med kvalitativt gde tjenester fr kmmunens innbyggere. Vi vil ppnå dette ved å framstå sm en attraktiv arbeidsgiver med mtiverte g myndiggjrte medarbeidere g dyktige ledere. Vi vil være en kmmune med str måleffektivitet der innbyggerne er i fkus Vi vil være en kstnadseffektiv kmmune Vi vil være en mstillingsdyktig, lærende g fleksibel rganisasjn Måleparametre fr utviklings- g mstillingsarbeid i kmmunen: 1. Styringsmål Den plitiske styringen av kmmunens ressurser mt pririterte plitiske mål g innbyggernes behv skal bedres. 2. Øknmimål Kmmunens øknmi skal være i balanse, g handlingsrmmet fr plitiske valg skal økes. 3. Servicemål - Kmmunens rganisasjn g fkus skal ytterligere rienteres mt kvalitet g service i tjenesteprduksjnen verfr brukerne. 4. Prduktivitetsmål - Det samlede nivå fr kmmunens tjenesteprduksjn verfr innbyggere g brukere i Ringebu kmmune skal kunne ppretthldes/ videreutvikles uten tilførsel av nye ressurser. 5. Ledelsesmål - Ledelse i Ringebu kmmune er å ha et persnlig ansvar med tilstrekkelig myndighet til sammen med egne medarbeidere å nå definerte mål g resultatkrav. 6. Organisasjnsmål - Kmmunens evne til å behlde, rekruttere g mtivere medarbeidere skal økes. 3.2 Mål fr prsjektet

12 3.2.1 Styring Styrke kmmuneplitikken sm arena fr demkrati, g bidra til gd rekruttering til plitisk arbeid Styrke reell plitisk styring av kmmunens virksmhet, ved utprøving av andre arbeidsmåter. Videreutvikle kmmunens plitisk - administrative styringsmdell: Utvidelse av styringsperspektiv fra aktivitet g øknmi til gså å mfatte brukerperspektiv g rganisasjnsperspektiv. Videre utvikling av dagens dialgmdell i øknmiplan- g budsjettarbeidet til å mfatte hele kmmunestyret g alle tjenesteenheter. Ta tilgjengelige data aktivt i bruk sm grunnlag fr planlegging g priritering g legge aktivt til rette fr engasjement rundt plitiske drøftinger. Økt fkus på balansert målstyring g rammestyring i kmmunestyre g frmannskap Legge grunnlag fr evaluering av plitisk rganisering i frkant av kmmunevalget i Målene fr prsjektet justeres m nødvendig under frprsjektet Ledelse Utvidelse av styrings- g ledelsesperspektiv i tråd med endringer i verrdnet plan- g styringsmdell, g pririterte innsatsmråder Baseres på kmmunens vedtatte arbeidsgiverstrategi Revidert handlingsplan fr IA-avtalen g reviderte rutiner fr ppfølging av sykmeldte legges til grunn Kmpetanseheving på analyse g -metdikk ved deltakelse i effektiviseringsnettverk Systematiske brukerundersøkelser Systematiske arbeidsmiljøundersøkelser Innføring av lederavtaler Utvikle prgram fr kntinuerlig ledelsesutvikling, internt g evt eksternt i samarbeid med nabkmmuner. Tilføre kmpetanse i g ta i bruk relevant metdikk g verktøy i ledelse g endringsarbeid, fr eksempel Lean, LØFT g caching. Realisere gevinster av økt satsing på IKT ved evaluering av arbeidsmåter, rutiner g vurdere samarbeidsprsjekter med nabkmmuner. Utvikle prgram fr systematisk kulturbyggende virksmhet i rganisasjnen Målene fr prsjektet justeres i nødvendig utstrekning under frprsjektet

13 3.3. Rapprtering g evaluering Prsjektet vil bli evaluert etter avslutning av hver fase (frprsjekt g hvedprsjekt). Denne evalueringen vil mfatte gjennmføringen av selve prsjektet. Høsten 2015 vil det i frbindelse med evaluering av plitisk rganisering, i frkant av neste kmmunevalg, skje en evaluering av nytt styringssystem g nye arbeidsmåter. 4. Organisering av frprsjektet 4.1. Ansvar g styring Utviklingsarbeidet rganiseres på følgende måte: Oppdragsgiver: Prsjektansvarlig: Styringsgruppe: Frmannskapet Ordfører Erik Odl Rådmann Per H. Lervåg (leder) Ordfører Erik Odl Mette Haverstad, Ap, frmannskapet Kmmunalsjef Gr Li Sletvld (sklefaglig ansvarlig) Kmmunalsjef Britt Åse Høyesveen Tjenesteleder Jstein Gårderløkken, plan g teknisk Pernille Kalseth, tillitsvalgtrepr, Utdanningsfrbundet Kmmunalsjefene er sekretær på mgang. Prsessveileder: Lederskap v/jan Alm Knudsen I frprsjektet arbeidet i utgangspunktet fire prsjektgrupper parallelt under styringsgruppas krdinering g ledelse. Prsjektgruppene ble ledet av rdfører, rådmann g kmmunalsjefene. På grunnlag av definerte mandater utreder de særskilte tema. Underveis pprettet frmannskapet en «tenkesmie» fr å samrdne verlappende tema, jfr følgende illustrasjn:

14 4.2 Mandat fr styringsgruppa Styringsgruppas mandat var: 1. Styre prsjektets framdrift i henhld til vedtatt plan. 2. Gi råd til prsjektledelsen g å fatte nødvendige beslutninger underveis. 3. Avgi innstilling til frmannskap/kmmunestyre - med frslag til eventuelle endringer i plitiske g administrative arbeidsmåter Styringsgruppa ledes av rådmann Per H. Lervåg. 4.3 Faser Følgende framdrift lå til grunn i vedtatt prsjektplan: Mars 12 Mars/kt 12 Prsjektetabl. Frstudie Frprsjekt Hvedprsj. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Arbeidet i prsjektet ble frskjøvet nen måneder i starten pga avklaring av finansiering (tilsagn i mai). Oppstartseminar var i slutten av august. Midtvinters ble det bestemt å skyve på prsjektgruppenes frist fra nyttår til 1. mars. Styringsgruppa legger til grunn at frslag til endringer trer i kraft inneværende valgperide. Dermed kan en gså høste erfaringer før neste kmmunevalg. En

15 eventuell utsettelse av iverksettingen vil skape lang avstand mellm beslutning g gjennmføring g svekke beslutningene. 4.4 Prsjektrganisering Skissemessig rganisering av prsjektet: Oppdragsgiver Frmannskapet Styringsgruppe Prsjektleder Rådmannen 1. Plitisk arbeid g samhandling pl g adm 2. Arbeidsgiverplitikk g ledelsesutvikling 3. Utvikling av plan- g styringssystemer 4. IKT-strategi g gevinstrealisering Ekstern prsessveileder: Lederskap AS Bksene 1-4 er prsjektgrupper fr definerte mandater (se nedenfr). 4.5 Arbeidspplegg Styringsgruppa er ansvarlig fr arbeidet i prsjektet, - på grunnlag av kmmunestyrets beslutning m mandat, rganisering m.v. Prsjektgruppene rapprterer til styringsgruppa. Ekstern prsessveileder deltar i prsjektet fr å tilføre kmpetanse, erfaring fra andre tilsvarende prsjekter g fr å kvalitetssikre g krdinere arbeidet. Definerte frventninger til prsessveileder: Prsessveileder rapprterer til leder i styringsgruppa. Prsessveileder deltar i alle styringsgruppemøter, g ellers etter avtale. Faglig bistand til prsjektets gjennmføring, spesielt med tanke på: visualisering av handlingsrm fr flkevalgte når det gjelder lkaldemkratiets utfrdringer ulike frmer fr rganisering g arbeidsmåter, samspill

16 brukerrientering erfaringsverføring fra andre kmmuner men gså i frhld øvrige deler av prsjektet Prsessbistand Sikre ivaretakelse av g prgresjn i prsjektet i tråd med prsjektplan (g evt endringer underveis). Frberede styringsgruppemøter, samlinger g arbeidsmøter i samråd med leder i styringsgruppa. Referater fra møter skriver RK selv Sammenfatning av prsjektrapprt med innstilling Bistand på evt ppdrag underveis i prsjektet etter beslutning i styringsgruppa

17 5. Prsjektgruppene 5.0. Om prsjektgruppene Nedenfr følger infrmasjn m de fire prsjektgruppene med mandat g sammensetting Delprsjekt 1 Plitisk arbeid g samhandling plitikk g administrasjn Prsjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Medlem Funksjn Representerer Ordfører Erik Odl Elisabeth Flland Arne Fssm Oddrun Søreng Rådmannen Leder Sekretær Frmannskapet Fellestjenesten Frmannskapet Frmannskapet Mandat Vurdere dagens frmelle myndighetsstruktur g praktiske arbeidsmåte i frhldet plitikk g administrasjn. Dersm gruppa finner det aktuelt - utarbeide frslag til endret arbeids- g ansvarsfrdeling mellm plitiske rganer g administrasjnen (rådmannen), herunder endret delegasjnsreglement (skal vurderes innen året etter kmmunevalget). Vurdere m dagens arenaer fr samarbeid g samhandling mellm plitikk g administrasjn er hensiktsmessige g - m gruppa finner det aktuelt - gi frslag til frbedringer (med avgrensning mt prsjektgruppe fr plan- g styringssystem). Dersm prsjektgruppa på grunnlag av vurderingene i de vennevnte punktene finner grunn fr det, vurdere g eventuelt fremme frslag m endringer i nåværende arbeidsmåter. Merknader Et viktig grunnlag fr en gd utvikling av kmmunen er at det plitiske arbeidet fungerer gdt, at flkevalgte er tidlig inne i beslutningsprsessene g har den reelle styringen av kmmunen. Samhandling g samarbeid mellm flkevalgte sm enkeltpersner g flkevalgte rganer, g rådmann/administrasjn er en annen viktig frutsetning. Prsjektgruppa skal vurdere dagens situasjn g m det er frbedringer sm bør gjøres både i frmell struktur (plitisk rganisering) g arbeidsmåter

18 Om arbeidet i gruppe 1 Prsjektgruppe 1 knstituerte seg i møte Etter dette har gruppen hatt 8 rdinære møter, 2 veiledninger g besøk til Lm Kmmune g Øyer kmmune sammen med gruppe 3. Det har vært gjennmført rientering til kmmunestyret m gruppens arbeid med etterfølgende gruppearbeid: 1. Hvrdan har arbeidet i kmmunestyret g utvalgene vært: - er de riktige sakene reist g pplever vi reell plitisk styring? - tenkes det helhet i utvalgene? - er saksmengde, møtehyppighet g møtelengde, møteledelse g møtetidspunkt slik vi vil ha det? 2. Hvilke spørsmål er dere pptatt av? Nen Tillegg? Annerledes? Hva er viktig i det videre arbeidet? Freløpig rapprt ble satt pp i gruppens møte Prsjektgruppe 1 har gså vært med i ny gruppe nedsatt av frmannskapet i møte kalt «Tenkesmia». Sammensetningen har vært frmannskapets medlemmer, flkevalgte medlemmer i prsjektgruppe 1 g 2 sm ikke sitter i frmannskapet, rådmann, kmmunalsjefer g sekretærene i gruppe 1 g 2. Tenkesmia startet sitt arbeid med besøk i Øyer kmmune fr bl.a. å få innblikk i g erfaringer fra plitisk rganisering med bruk av kmitémdellen. Etter dette har Tenkesmia gjennmført 4 møter med siste ppsummering den Fremdriften i arbeidet i prsjektgruppe 1 har vært gd. Det har i møtene vært lagt pp til str åpenhet slik at alle har fått mulighet til å kmme med sine synspunkter g erfaringer rundt nåværende plitiske rganisering g arbeidsmåte, g det har fremkmmet mange frslag til frbedringer underveis i gruppen. Innspill fr å få pp det plitiske engasjementet hs flkevalgte sm enkeltpersner g flkevalgte rganer, har hatt strt fkus. Samarbeid g samhandling mellm plitikk g administrasjn har under hele prsessen vært av str betydning. Kmmunestyret besluttet i sitt møte sak 132/12 at gjeldende delegasjnsreglement skal videreføres uendret inntil videre. Frslag til nytt delegasjnsreglement fr Ringebu kmmune skal behandles innen i lys av pågående endringsprsess i prsjektet Styring g ledelse Delprsjekt 2 Arbeidsgiverplitikk g lederutvikling Prsjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Medlem Funksjn Representerer Rådmannen Leder

19 Ståle Sønsteli Berulf Vaagan Bente Indergård Arild Kngsrud Elisabeth Aanstad Mna Skgstad Sekretær Kmmunestyret Frmannskapet Tjenesteleder fellestjenesten Tjenesteleder J.O.B.A. HTV Fagfrbundet HTV Nrsk Sykepleierfrbund Mandat Vurdere m kmmunens arbeidsgiverplitikk er dekkende fr å møte de utfrdringer sm kmmunen har de nærmeste årene (gjeldende plan fra 2008 skal revideres) Utarbeide frslag til tiltak fr hvrdan arbeidsgiverplitikken skal msettes til handling g knkrete resultater, herunder hvrdan skape gd rekruttering av kmpetent arbeidskraft. Utarbeide frslag til leder- g ledelsesutviklingsprgram g sm vektlegger å utvikle de frbedringsmråder sm det pekes på i frstudiet. Vurdere dagens ledelsesfrm g m aktuelt - fremme frslag til hvrdan den kan frbedres/utvikles. Utfrme prinsipper fr ledelse g samhandling, med utgangspunkt i vedtatt visjn. Vurdere g m aktuelt videreutvikle spillereglene fr ledelse g drift av tjenesteytende enheter g støttefunksjner Med utgangspunkt i det gjeldende delegasjnsreglement vurdere den reelle myndiggjøring av tilsatte ute i tjenestene. Ut fra fregående punkt vurdere endret innsats g tiltak sm på generell basis kan iverksettes fr å endre myndiggjøring der hvr det er behv fr det. Planlegge g gjennmføre ledelsesutviklingsprgram. Vurdere behv fr tiltak vedr ledelsesutvikling fr å sikre reell myndiggjøring innad i tjenesteenhetene. Merknader KS definerer arbeidsgiverplitikk slik: Arbeidsgiverplitikk er de hldninger, handlinger g verdier arbeidsgiver plitisk g administrativt står fr g praktiserer i sitt frhld til medarbeidere. Det innebærer at utøvelse av arbeidsgiverplitikk er knyttet til hvrdan ledelse utøves. Gruppa skal gi frslag til leder- g ledelsesutviklingstiltak sm bygger på vennevnte definisjn, g sm gir grunnlag fr ytterligere myndiggjøring av ledere g medarbeidere. Kmmunens rganisering i tjenesteenheter er delvis gjennmgått, med endring i pleie g msrg. Prsjektgruppa skal vurdere m samhandlingen mellm tjenesteenhetene er gd. Det er viktig å vurdere m vi i dag gir et helhetlig g

20 sammenhengende tilbud til brukere av tjenestene sm har kntakt med flere tjenester. Gruppa skal gså vurdere m måten vi leder på er gd nk. Dette gjelder mer hvrdan det ppleves enn frmalitetene. Om arbeidet i gruppe 2 Prsjektgruppe 2 knstituerte seg i møte Etter dette har gruppen hatt 6 rdinære møter g 2 veiledningsmøter. Kmmunens arbeidsgiverplitikk fra 2008 skal revideres. Dette framgår av mandatet. Gruppa har drøftet seg fram til en prsess fr dette, med målsetting m sluttbehandling av revidert arbeidsgiverplitikk våren Selve arbeidet ble påstartet med fellesmøte fr tjenestelederne g tillitsvalgte , med følgende ppdrag til tjenesteenhetene: a) Med utgangspunkt i kmmunens visjn; hvilke hldninger g verdier er viktigst sm utgangspunkt fr en gd arbeidsgiverplitikk fr RK? - Her bør det utarbeides knkrete innspill fra persnalmøte i hver tjenesteenhet. Hva bør utgjøre kmmunens verdigrunnlag hldninger g verdier? b) Hvilke elementer er viktigst i en gd arbeidsgiverplitikk på vår arbeidsplass g hva bør pririteres fr kmmende peride? Frist fr innspill fra tjenestestedene ble satt til Innspill samrdnes via ledernettverkene, g legges fram fr videre bearbeiding, før utfrming av frslag til revidert arbeidsgiverplitikk/arbeidsgiverstrategi. Frslaget sendes på en begrenset høring før sluttbehandling i kmmunestyret før smmeren. Det ble parallelt drøftet i administrasjnsutvalget med innspill / føringer fr ny plan. Kmmunens arbeidsgiverplitikk, rller g myndighetsfrdeling ble tema i «tenkesmie» nedsatt av frmannskapet i møte Sammensetningen har vært frmannskapets medlemmer, flkevalgte medlemmer i prsjektgruppe 1 g 2 sm ikke sitter i frmannskapet, rådmann, kmmunalsjefer g sekretærene i gruppe 1 g 2. Tenkesmia startet sitt arbeid med besøk i Øyer kmmune fr bl.a. å få innblikk i g erfaringer fra plitisk rganisering med bruk av kmitémdellen. Etter dette har Tenkesmia gjennmført 4 møter med siste ppsummering Delprsjekt 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Prsjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Medlem Funksjn Representerer Britt Åse Høyesveen Leder Kmmunalsjef

21 Bjørn Dkken Ordfører Erik Odl Jstein Trmsnes Olav Brandvl Liv Hustveit Kjell Tangerud Sekretær Fellestjenesten Frmannskapet Planutvalget SU Tjenesteleder Tjenesteleder Mandat Videreutvikle system fr styring g resultatvurdering av kmmunen, hvr det tas utgangspunkt i de vanlige styringsdkumentene: Kmmuneplan, øknmiplan, budsjett g rutinemessige resultatrapprteringer. Styringssystemet skal legges pp sm et mål-, ramme- g verdibasert system, g bygges pp mkring et Styringshjul, herunder vurdering g nærmere utfrming av en dialgmdell. Bruk av balansert målstyring videreutvikles. Systemet videreutvikles fr bruk både i plitisk g administrativ styring g fr resultatvurdering. Systemet skal videreutvikles med sikte på ptimal bruk av IKT. Styringssystemet tilpasses plitisk g administrativ struktur. Det legges særskilt vekt på gde rutiner fr rapprtering av resultater (herunder kvalitet) g øknmi. Merknader Det skal legges vekt på at både kvantitative g kvalitative mål g resultater skal kunne etterprøves. Det systemet sm utvikles er verktøyet sm skal brukes fr å styre g etterprøve ressursbruk, resultater g målppnåelse i hele kmmunens virksmhet. Systemet skal knyttes pp mt serviceerklæringer mellm kmmunen g brukerne, kvantitative g kvalitative mål g til etterprøving av ledere i henhld til lederavtaler. Om arbeidet i gruppe 3 Prsjektgruppa har i periden hatt 11 arbeidsmøter i prsjektgruppa. I tillegg delte prsjektgruppa seg pp i 3 undergrupper sm har hatt ca 5 arbeidsmøter hver i disse undergruppene sm har jbbet med mrådene: 1. Styringshjul 2. BMS g brukermedvirkning 3. Plitikk g administrativ ledelse m/dialgknferanse Gruppa har fretatt et studiebesøk til Lm kmmune g har hatt besøk av Øyer kmmune angående deres plan g styringssystem. Vi har hatt 3 veiledninger med

22 prsessveileder Jan Alm Knudsen. Rapprten sm legges ved vil være bygget pp ver disse tre temaene. Våre anbefalinger vil derfr kmme under hvert tema i selve rapprten. Gruppa har ikke hatt tid til å få på plass alle detaljer fr disse tre temaene, men sluttrapprten er et prinsippdkument fr utarbeiding av dkumentasjn av vårt plan g styringssystem. Underveis i arbeidet har vi hatt en bestilling til et av fagnettverkene angående deres erfaring med dagens styringssystem g struktur. Tilbakemelding fra nettverket var: Stramme pp rutiner g øke grad av samrdning Få på plass rapprtering tilbake fra leder eks. i tertialrapprteringen Bedre frankring g prsesser rundt beslutninger Kmmunestyret km med tilbakemeldinger til den freløpige rapprten i en tdagerssamling sm gså er tatt hensyn til i sluttrapprten Delprsjekt 4 - IKT g gevinstrealisering Prsjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Medlem Funksjn Representerer Gr Li Sletvld Jan Magne Langseth Magnus Rønningen Anne Berit Skgvang Amel Knjhdzic Berit Aarnes Fridtjf Valde Jansn Leder Sekretær Kmmunalsjef Strategi g utvikling (SU) Fellestjenesten IKT Fellestjenesten IKT Fellestjenesten - IKT Tjenesteleder Helsetjenesten HTV Nit Tjenesteleder Per Mrten Nyeng, NAV, ble ppnevnt sm medlem i prsjektgruppa, men har ikke kunnet delta i arbeidet underveis. Det ble underveis besluttet at alle tre ikt-medarbeiderne skulle tiltre prsjektgruppa Mandat Med utgangspunkt i gjeldende ikt-bruk skal prsjektgruppa vurdere g gi frslag til hvrdan vi kan få økt gevinstrealisering av de investeringene sm er gjrt i felles infrastruktur g systemer. Prsjektgruppa skal utfrme frslag til ikt-strategi Prsjektgruppa skal vurdere rganisering, kmpetanse, sikkerhet g sårbarhet, samt priritering av ressursbruk innen ikt-mrådet

23 Det skal legges særlig vekt på å tilpasse kmmunens rutiner g arbeidspplegg slik at det ppnås rasjnelle g gde løsninger. Prsjektgruppa skal vurdere ansvarskartet g freslå tiltak fr at kmmunens ansvarsapparat støtter pp m brukernes kmpetanseutvikling, gevinstrealisering g ivaretakelse av sikkerhet. IKT-systemene skal utvikles til effektive infrmasjns- g ledelsesverktøy. Om arbeidet i gruppe 4 Gruppa har gjennmført 18 arbeidsmøter. Gruppa har hatt veiledning med Jan Alm Knudsen 3 ganger. Gruppa har gjennmført fkusintervju med 3 respnsgrupper. Respnsgruppene var satt sammen av tjenesteledere, superbrukere g ressurspersner. Tema fr intervjuene var: «Hva vil vi med IKT framver?». Det sm framkm i intervjuene er brukt sm deler av grunnlaget fr strategidkumentet. Begrepet gevinstrealisering defineres sm en metdikk sm sikrer hva sm er frventet effekt ved innføring av nye IKT-systemer. Gevinstrealisering handler m å hente ut en gevinst av en ressursinnsats. Gevinst i denne sammenhengen vil være å øke effektiviteten i kmmunal tjenesteprduksjn ved å frigjøre ressurser g tid uten å redusere kvalitet, øke kvalitet eller aktivitet uten å øke løpende ressursinnsats g/eller redusert sårbarhet/økt sikkerhet. IKT-strategien er utarbeidet med administrativ g plitisk ledelse sm målgruppe g er ment å skulle være en beslutningsstøtte i de pririteringer sm kmmunen står fran. Strategien fkuserer på brukeren (innbygger, plitiker, rganisasjn), framfr tekniske løsninger. I dette ligger blant annet spørsmål knyttet til hvrdan kmmunen skal tilpasse seg innbyggernes endrede kmmunikasjnsvaner. Gruppa har valgt å utarbeide en verrdnet strategi. Den må følges pp av relevante handlingsplaner. De strategiske valgene sm tas vil ha direkte betydning fr kvalitet, effektivitet g pplevelse av kmmunale tjenester. Sm en knsekvens av at strategien er verrdnet, har ikke gruppa gått dypere inn i mrådene rganisering, kmpetanse, sikkerhet g sårbarhet. Gruppas vurdering er at dette er av de mrådene sm vil kreve særskilte analyser g handlingsplaner. Gruppa ser at Ringebu kmmune sm rganisasjn er fr liten til å kunne favne alle IKT-ppgavene på en gd måte, det er derfr nødvendig å ha gdt samarbeid med andre. Samarbeid må tuftes på hva sm er hensiktsmessig, både med hensyn til antall samarbeidspartnere, gevinstrealisering, styring g faglig gevinst. Gruppa registrerer at Ringebu kmmune i dag samarbeider både nrdver g sørver. Eksisterende samarbeid har blitt etablert på bakgrunn av strategiske valg på fagnivå

24 6. Tilråding fra styringsgruppa 6.1. Om arbeidet i styringsgruppa Styringsgruppa har hatt 5 møter i løpet av frprsjektet. Flertallet av styringsgruppas medlemmer har samtidig vært medlem i en eller flere av prsjektgruppene. Det har gitt styringsgruppa svært gd innsikt i de fleste sider ved prsjektet, g gitt mulighet fr å utøve rllen sm styringsgruppe gdt under prsjektets gang. Styringsgruppa har ikke sett behvet fr studiereise under frprsjektet. Flesteparten av medlemmene var likevel med prsjektgruppe 1 g 3 på studiebesøk til Lm g til Øyer kmmuner. Dette var nyttige besøk, sm både ga bekreftelse på mye av det vi arbeidet med i prsjektet, g læring g inspirasjn på nye mråder. Selv m en kan si at «kmmune er kmmune», kan mange faktrer ha betydning fr plitisk rganisering g fungering. Størrelse på kmmunen kan ha ne å si fr plitisk rganisering, tradisjn har betydning g den aktuelle plitiske knstellasjn kan ha betydning. Uavhengig av valg av mdell fr plitisk rganisering har vi sett at en gdt-fungerende mdell ikke bare er et spørsmål m type mdell, men gså et spørsmål m bevissthet m mdellens frutsetninger g kritiske suksessfaktrer g hvrdan en plitisk g administrativt arbeider i mdellen. En mdell blir ikke bedre enn flkevalgte g administrasjn (sammen) gjør den til. Arbeidet i frprsjektet har vært preget av åpenhet g vilje til å finne framtidsrettede løsninger fr kmmunen sm rganisasjn g lkalsamfunnet. Prsjektet har gitt verdifull læring g mtivasjn. Eurparådet strategi fr gdt styresett på lkalt nivå har kmmet inn i prsjektet i siste fase. Arbeidet passer gdt inn i frhld til prsjektmålene. Kmmunestyret har i K-sak 25/11 sluttet seg til Eurparådets 12 strategier. Det er utført betydelig innsats i egenevaluering, med bla drøfting i tre møter i frmannskapet. Egenevaluering ble sendt inn Om tilrådinga fra styringsgruppa Styringsgruppas tilråding (nedenfr) bygger på tilrådingene fra de fire prsjektgruppene herunder gså arbeid i fire møter i tenkesmia. Håpet er at arbeidet i gruppene i løpet av prsjektperiden har blitt til en helhetlig løsning fr Ringebu kmmune. Den freløpige tilrådinga fra styringsgruppa har vært sendt på høring i periden xx.03. xx Plitisk arbeid g samhandling plitikk g administrasjn Målsetting med g rller fr plitisk mdell

25 Målsetting Hvedmålet er at kmmunens plitiske rganer skal være arena fr et velfungerende lkaldemkrati. Arbeidet i g kntakten med flkevalgte rgan skal legge grunnlaget fr interesse g gd rekruttering til plitisk arbeid, med kjønnsmessig balanse, g på en slik måte at flkevalgte representerer et tverrsnitt av beflkningen. Innbyggernes rett til å få infrmasjn, deres rett til å være med i den ffentlige debatten g til å velge sine representanter, er sentrale verdier. Fr å nå hvedmålet må de flkevalgte ha tydelige rettesnrer, bevissthet rundt sine rller, ha hensiktsmessige arbeidsvilkår, tilgang til infrmasjn g muligheter fr innflytelse. Lkaldemkrati berører både frhldet mellm velgere g kmmunen, mellm velgere g plitikere g mellm plitikere g administrasjnen. Et annet hvedmål er at kmmunen skal være et gdt g rasjnelt servicergan fr innbyggerne. Organiseringen g mfanget av kmmunens administrasjn skal ta utgangspunkt i behvet fr service g tjenesteprduksjn til innbyggerne, slik kmmunestyret definerer det. Plitisk g administrativ rganisering må frmes slik at det fremmer tilstrekkelig nærhet g kntakt mellm innbygger g tjenesteyter. Styringsgruppa tilrår følgende mål fr den plitiske styringa i kmmunen: 9. Sterkere plitisk helhetsstyring av kmmunen. Plitisk rganisering bør støtte pp under kmmunens langsiktige utviklingsmål, g ikke fremme særinteresser eller sektrtenkning. Alle utvalg må ha gd frankring i kmmunestyret. Det innebærer økt innflytelse fr de flkevalgte g gdt innsyn i administrative vedtak g tjenesteprduksjn. 10. Vitalisering av kmmunestyret. Gjøre kmmunestyret til en attraktiv arena fr plitisk arbeid g øke rekrutteringen til plitisk arbeid i lkalsamfunnet. Fr å sikre aktivitet hs alle flkevalgte deltar representantene i kmmunestyret i tillegg i minst ett utvalg under kmmunestyret. 11. Velutviklet lkaldemkrati. Gd kntakt g dialg mellm innbyggerne g kmmunen. Det etableres pplegg fr systematisk dialg med brukerne. Desentralisering av myndighet g nærhet til brukerne på plitisk g administrativt plan. Det utarbeides egen handlingsplan fr lkaldemkrati. 12. Effektive beslutningsprsesser. Nærhet til brukere/innbyggere, delegering g desentralisering, færrest mulig nivå g systematisk kmpetanseutvikling. Myndighet i prinsipielle saker ligger i kmmunestyret. Myndighet i ikke-prinsipielle saker legges på et nivå nærmest mulig brukeren. 13. Den plitiske styringsfunksjnen skal være å sette langsiktige mål g rammer fr kmmunens utvikling, drift g tjenesteyting. Det skal være gd balanse mellm langsiktig plitisk strategi fr

26 samfunnsutvikling, styring g rllen sm mbudspersn. 14. Klare g gde arbeids- g ansvarsfrhld fr de plitiske rganer. 15. Klar rllefrdeling mellm plitikk, administrasjn g de ansattes rganisasjner. 16. Plitisk rganisering bør preges av målgrupper g satsingsmråder heller enn intern arbeidsdeling g særinteresser. Nærmere m ulike rller kmmunens flkevalgte har: Samfunnsutvikling utvikling av lkalsamfunnet Ringebu, kmmunens rlle i samspill med andre aktører, herunder reginalt utviklingsarbeid. Styring verrdnet ledelse av den kmmunale virksmhet, sette langsiktige mål g føre kntrll med at målene nås. Ombud kntakt med g frmidling fra innbyggere g brukere av tjenester. Arbeidsgiver verrdnet ansvar fr den kmmunale arbeidsgiverplitikk. Samfunnsutvikling Kmmuneplanen strategiske satsingsmråder bruk av kmmuneplan sm instrument i utvikling av g kntakt med lkalsamfunnet Utvikle bsetting g sysselsetting, (kultur)aktiviteter g arrangement. Tettstedsutvikling, utvikle gde møteplasser. Næringsutvikling samspill med lkalt/reginalt næringsliv, rekruttering av nye virksmheter til kmmunen Reginal tilknytning g reginalt samarbeid. Styringsrlle I styringsrllen ligger (mfatter både struktur, prsess g kultur): Ringebu kmmune ivareta helheten, sette langsiktige mål Nyttiggjøre handlingsprgrammet sm styringsprsess definere handlingsmål g handlingsregler, inklusive resultatvurdering av ppnådde mål Sette kvalitetsstandarder fr tjenestetilbud. Ivareta bestiller-rllen (definere kvalitet g vlum) Kvalitet g vlum på tjenester Tilstrekkelig delegering til at utfører kan ta hånd m bestillingene uten nærmere retningslinjer Brukerdialgen Myndighetsutøvelse Viktige prsjekter Ombudsrllen Rllen er knyttet både til brgere definert sm innbyggere g deltakere i den demkratiske prsess g brukere/mttakere av kmmunens tjenester

27 Sette dagsrden ta initiativ innspill til styringsrllen Brukerdialg - både verfr brukere direkte g verfr de tjenesteenhetene (fr eksempel brukerråd) Brukerundersøkelser sm innspill til kunnskap m brukere (g brgere) Medvirkning evnen til å bringe brukere g brgere inn sm aktive medspillere i lkalsamfunnet Arbeidsgiver Kmmunestyret sm ansvarlig arbeidsgiver fr alle kmmunens tilsatte Administrasjnsutvalg (partssammensatt utvalg) sm kmmunestyrets utøvende arbeidsgiverplitiske rgan Rådmannen sm utøvende arbeidsgiver på kmmunestyrets vegne Den enkelte leders ansvar fr å utøve gd arbeidsgiverplitikk Evnen til å utvikle, stimulere g mtivere medarbeiderne til å yte gde tjenester g videreutvikle et gdt arbeidsmiljø Bidra til at kmmunen framstår sm en attraktiv arbeidsgiver, sm styrker evnen til å rekruttere g behlde kmpetente medarbeidere Alle rllene kan sies å ha betydning fr kmmunens mdømme. Prfesjnell utøvelse av rllene, g samspill mellm kmmunens plitikere g administrative apparat har avgjørende betydning fr utviklingen av et psitivt mdømme. Dette er ikke i mtstrid til den løpende plitiske meningsbrytning, sm er viktig i lkalplitikken Arbeidsfrm (prsess) i en ny plitisk mdell Relevante mål Arbeidsfrmen er viktigere enn den frmelle strukturen i en kmmunens plitiske styringsmdell. Plitikerne bør kmme tidlig inn i viktige saker g beslutninger, de bør i større grad enn i dag legge hvedføringene fr de beslutninger sm senere tas g administrasjnens saksbehandling, rapprtering g utredningsarbeid bør være preget av å legge grunnlaget fr gde plitiske prsesser. Saksbehandlingen bør videreutvikles g bruken av vedlegg i saker bli bevisst. Elektrniske system kan ikke verstyre gd tilrettelegging, men må støtte pp under en gd saksbehandling. Hvrdan få større aktivitet i plitiske utvalg? Utviklingen de siste tiårene i nrske kmmuner er at aktiviteten i de tradisjnelle utvalgene har gått betydelig ned. Unntaket når det gjelder aktivitet er planutvalget (UPT), sm har en betydelig saksmengde på grunn av str planaktivitet. Det er psitivt

28 Frklaringsfaktrene på utviklingstrekkene er trlig mange, g kan sikkert ppleves ulikt. Etter at kmmunenes administrative rganisering på 2000-tallet ble endret til flat struktur, g etatsadministrasjnen ble brte, har utvalgene ingen speiling på administrativ side, g pplever antakelig at «de henger litt i lufta». Det meste knyttet til utvikling av tjenesteprduksjnen styres av rettigheter g standarder. Fr øvrig blir ressursfrdeling g pririteringer fastlagt i utfrming av øknmiplan g årsbudsjett, g ansvaret fr gjennmføring er lagt til rådmannen g administrasjnen. Kanskje har kmmunal tjenesteprduksjn blitt mer kmplisert g regelstyrt på grunn av den tiltakende rettighetslvgivningen, mer mfattende direkte styring av tjenesteutfrming fra statlig side g mer tilsynsvirksmhet fra statlig side. Dette kan ppleves slik at det plitiske spillerm fr utvalgene har blitt mindre på kmmunens stre tjenesteprduserende sektrer. Innføring av samhandlingsrefrm er ett siste eksempel på dette, der teknkrati g byråkrati styrer refrmen, g lkalplitiske rganer blir ne perifere i innretning, styring g gjennmføring. Sammenslåing av utvalg har ikke nødvendigvis ført til større g mer meningsfylt aktivitet. Hvrdan øke det plitiske engasjement? Plitikerne bør bidra til å sette dagsrden, selv fremme mer plitiske g flere saker. Det er et ønske å prøve ut andre arbeidsfrmer; i større grad legge til rette fr plitisk initiering av saker, eller tidligere invlvering av plitiske utvalg. Det kan innimellm settes av tid i kmmunestyremøter hvr det deles inn i tverrplitiske grupper sm ser på hvilke saker man ønsker å sette på dagsrden målet er å bidra til å skape større engasjement hs den enkelte plitiker. Arbeidsprsesser i det plitiske arbeidet Eksempler på arbeidsprsesser sm kan bidra til at vi lever pp til mål fr plitisk styring: Utredninger fra administrasjnen innehlder alternative løsninger når det er naturlig. Plitiske verksteder innebærer at plitikerne i sterkere grad enn i dag selv arbeider med premisser, legger føringer fr hvilke utredninger de ønsker, arrangerer høringer g får et sterkere eier- g ansvarsfrhld til de beslutninger sm fattes. Plitikerne har en klarere rlle med hensyn til å ta initiativ g sette dagsrden enn i dag. Styringshjulet vil være det sentrale element i en ny plitisk styringsprsess. Gjennm dette vil vi få et knsept fr mer reell g direkte plitisk styring, samtidig sm det er et instrument fr den administrative ledelse, den enkelte tjenesteytende enhet g kmmunen samlet. Styringshjulet vil egentlig ha t nivå, med et verrdnet nivå fr plitisk styring g et understøttende nivå

29 vedrørende administrativ ledelse. Nærmere rientering m styringshjulet framgår av prsjektgruppe 3 sin tilråding, sm er mtalt senere i rapprten fra styringsgruppa. Sektrvergripende fkus i det plitiske arbeidet er viktig. Frmannskapet g utvalg fr plan g teknisk (i kmmuneplanarbeid) har et viktig ansvar fr å fremme helhetssyn på plitisk pririteringer, i sine innstillinger til kmmunestyret. Dette sektrvergripende g helhetlige fkus vil kunne frsterkes med en samlet dialgknferanse i 2. kvartal i styringshjulet, der brukerrådsrepresentanter, plitisk ledelse g administrativ ledelse inkl tjenestelederne deltar. Den plitiske bestillerrlle gjøres klarere enn i dag. Det innebærer at plitiske rganer i større grad definerer mål fr g kvalitet i tjenesteytingen, setter standarder g mål fr både interne g eksterne ppgaver, klarere definerer hvilke ppgaver kmmunen skal stå fr g hvilke sm eventuelt skal fases ut. Delegering til administrasjnen, med tilhørende ansvar fr at målene nås, vil kunne gi økt vekt på den plitiske styringsrllen samtidig sm administrasjnens handlingsrm fr kreative løsninger økes. Dette vil gså kunne ha psitive virkninger fr å rekruttere g behlde kmpetente medarbeidere. Tillit g samarbeid mellm plitikere g administrasjnen er av grunnleggende betydning fr å lykkes innenfr mdellen g nye arbeidsprsesser. Gjennm gjensidig tillit, respekt, åpenhet g ljalitet ppnår man mer enn med de beste mdeller. Likevel må nevnes at ulike mdeller/strukturer kan hemme eller fremme den gde kulturen i samarbeidet. Styringsgruppa legger str vekt på styringshjulet sm sentralt element i kmmunens framtidige plitiske styringsmdell. Vi har hatt en årssyklus tidligere gså, men styringsgruppas tilråding er en videreutvikling sm ledd i en ny plan- g styringsprsess. Ved å bygge den plitiske styringsrlle rundt et slikt knsept, mener vi at grunnlaget fr å nå de målsettinger g gjennmføre de arbeidsprsesser sm er skissert venfr vil kunne legges. Styringshjulet er nærmere mtalt under kap Frslag til endret plitisk rganisering Frslag: 9. Kmmunestyret behlder dagens antall på 21 representanter. Styringsgruppa tar ikke stilling til m det vil skape større vitalitet g engasjement i lkalplitikken med et redusert eller økt antall medlemmer i kmmunestyret. Det freslås ikke endring av kmmunestyrets medlemstall. 10. Målet er å revitalisere kmmunestyret utvalgene må støtte pp m kmmunestyrets arbeid

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Ringebu kommune Prosjekt styring og ledelse. Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa

Ringebu kommune Prosjekt styring og ledelse. Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa Prosjekt styring og ledelse Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa 5. Prosjektgruppene 5.0. Om prosjektgruppene Nedenfor følger informasjon om de fire prosjektgruppene med mandat, sammensetting,

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosjektgruppa har følgende medlemmer: Medlem Funksjon Representerer Ordfører Erik Odlo Elisabeth Folland Arne Fossmo Oddrun Søreng Rådmannen

Prosjektgruppa har følgende medlemmer: Medlem Funksjon Representerer Ordfører Erik Odlo Elisabeth Folland Arne Fossmo Oddrun Søreng Rådmannen 15.03.13 5. GRUPPE 1 Delprsjekt 1 Plitisk arbeid g samhandling plitikk g administrasjn Mandat Vurdere dagens frmelle myndighetsstruktur g praktiske arbeidsmåte i frhldet plitikk g administrasjn. Dersm

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Ringebu kommune Prosjekt styring og ledelse. Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa

Ringebu kommune Prosjekt styring og ledelse. Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa Prosjekt styring og ledelse Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa 5. Prosjektgruppene 5.0. Om prosjektgruppene Nedenfor følger informasjon om de fire prosjektgruppene med mandat, sammensetting,

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Utkast

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Utkast Ringebu cmmune rådmannen Styring g ledelse Innstilling fra styringsgruppa Utkast 22.03.13 Innhld 2.1 VISJON OG FRAMTIDSBILDE... 4 2.2 FRAMTIDSBILDE... 5 2.3 ORGANISASJON... 5 2.4. DELEGERING AV MYNDIGHET...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

5. Prosjektgruppene GRUPPE 2

5. Prosjektgruppene GRUPPE 2 5. Prsjektgruppene GRUPPE 2 Utkastet fra gruppa er ikke frankret i gruppa på alle punkter vedr ledelse. Delprsjekt 2 Arbeidsgiverplitikk g ledelsesutvikling Mandat Vurdere m kmmunens arbeidsgiverplitikk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer