PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl g ble avsluttet kl Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder Ruth Grung, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem Gjertrud Tft Erichsen, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant Knut Sngve, rganisasjnssjef Referent Sakliste: Sak 31/14: Gdkjenning av møteinnkalling g sakliste Sak 32/14: Gdkjenning av prtkll fra styremøte 03/14 Sak 33/14: Infrmasjn m idrettskretsens hvedinnsatsmråder g finansiering. Sak 34/14: Oppgavefrdeling i styret, utvalgsstruktur mm Sak 35/14: Regnskap pr Sak 36/14: Møtedater kretsstyret 2014 Sak 37/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv g meldinger - Oppfølgingssaker, skriv g meldinger - Deltakelser/representasjn - HMS g persnell

2 Helge Jhnsen ønsket velkmmen til det første møtet med nyvalgt styre. Det ble tatt en presentasjnsrunde rundt brdet. Sak 31/14: Gdkjenning av møteinnkalling g sakliste Møteinnkalling g sakliste gdkjent. Sak 32/14: Gdkjenning av prtkllen fra styremøte 03/14 Saksunderlag: Utkast til prtkll fra styremøte 03/14 Prtkllen gdkjent. Sak 33/14: Infrmasjn m idrettskretsens hvedinnsatsmråder g finansiering. Knut Sngve g Helge Jhnsen rienterte m arbeidsmråder g idrettsplitiske arbeid slik det har vært i de siste årene. Stikkrd i gjennmgangen var idrettskretsenes arbeid fr bedre rammevilkår fr idretten i fylkene g særidrettenes arbeid fr å ppretthlde g bedre aktivitetstilbudet. Hvrdan kan de t linjene (NIF-linjen g Særfrbundslinjen) ptimalisere arbeidet? Kjerneppgaver vs. andre ppgaver, sm er eksternt finansiert/prsjektfinansiert. Hvrdan har idrettskretsen arbeidet ift. plitikere g på hvilke frvaltningsnivåer (først g fremst fylkeskmmunen, men gså NIF/Strtinget/sentralt nivå g kmmunene/lkalt nivå sammen med idrettsrådene). Det fremkm et ønske m at HIK må legge vekt på planarbeid fremver. Det gjelder å være tidlig på banen når planprsesser pågår, g kmme med innspill til rett tid. Arealplanen i kmmunene er eksempel på planer vi må engasjere ss i. Andre tema sm ble løftet i diskusjnen, var et ønske m å samle idrettsrådene gjennm reginarbeid. Utbredelsen av idrettslinjer i den videregående sklen ble gså berørt samt hva HIK kan gjøre fr å øke kvaliteten på aktiviteten i skletiden generelt. Arbeid ift. idrettsrådene er sentralt virkemiddel i flere av prblemstillingene sm ble tatt pp. Frhldet til Olympiatppen Vest-Nrge, avd. Hrdaland g arbeidsppgavene til dette rganet, blir tema på neste styremøte. Gjennmgangen av idrettskretsens idrettsplitiske g administrative arbeid tas til rientering.

3 Sak 34/14: Oppgavefrdeling i styret, utvalgsstruktur mm HIK har i tingperiden hatt ett idrettsplitisk utvalg Anleggsutvalget. Dette utvalget har siden pprettelsen i 2008 bestått av representanter fra særidrettene Ftball, Håndball, Ski, Gymnastikk & Turn, Skøyter g Svømming. Utvalget har en rådgivende funksjn fr styret i anleggsspørsmål. Styret ønsker å videreføre arbeidet med anleggsutvalget. Utver Anleggsutvalget har HIK ikke hatt utvalg sm har frberedt saker fr styret i de siste t styreperidene. I de siste peridene har det idrettsplitiske arbeidet vært rganisert slik at alle saker har vært tatt pp i et samlet styre. I de siste styreperidene har styremedlemmer hatt en ppfølging av 3-5 idrettsråd hver. I enkelte styreperider har vi hatt et Arbeidsutvalg (AU) sm på vegne av styret har behandlet saker sm har hatt behv fr en rask drøfting g avklaring. AU har tradisjnelt bestått av leder, nestleder g ett styremedlem. Styret ønsker å pprette et AU. Leder, nestleder g Gunn H. Knudsen ble freslått sm medlemmer i AU fr kmmende peride. Styret ønsker å vurdere behvet fr ytterligere utvalg eller m enkelte mråder skal ha spesiell ppfølging av enkelte styremedlemmer på et senere tidspunkt. En ønsker fremlagt en tiltaksplan fra administrasjnen ift. det vedtatte strategiske dkumentet før det tas en slik beslutning. Leder Helge Jhnsen, nestleder Ruth Grung g styremedlem Gunn H. Knudsen inngår i Arbeidsutvalg (AU) fr HIK fr periden AU vil tre i funksjn når det blir behv fr rask behandling av saker mellm styremøtene. Sak 35/14: Regnskap pr Saksunderlag: Resultatregnskap HIK Resultatregnskap OLTV Balanse HIK g OLTV Øknmiknsulent Ole Nilsen rienterte m ppbyggingen av regnskapene fr HIK g OLTV avd. Hrdaland. HIKs regnskap pr viser et verskudd på kr På inntektssiden viser sum tilskudd/prsjektmidler kr Av dette beløpet er det trukket ut kr ettersm dette er et beløp sm relaterer seg til periden etter Justert fr enkelte ikkebkførte inntekter sm pptjente renter samt andel mmskmpensasjn er et samlet beløp på kr trukket ut fra inntektssiden i regnskapet. Disse justeringene blir gjrt fr at det skal være et mest mulig sammenlignbart resultat fra styremøte til styremøte. OLTVs regnskap pr viser et underskudd på kr Peridisering av inntekter viser kr

4 Styret uttykte tilfredshet med måten regnskapet presenteres på. Frslag til vedtak: Regnskapsrapprtene fr HIK g OLTV pr tas til rientering. Sak 36/14: Møtedater kretsstyret 2014 Det freslå frslag fra administrasjnen m at resten av styremøtene i 2014 gjennmføres slik: Onsdag 11. juni m/avsluttende middag Mandag 1. september Mandag 6. ktber Mandag 10. nvember Trsdag 4. desember m/avsluttende julemåltid Styret ønsket å gjennmføre ktbermøtet 13. ktber. Det vil bli vurdertt å gjennmføre en samling der administrasjnen g styret sammen ser på planarbeidet fr 2015 i løpet av høsten. Frslag til vedtak: Styremøtene fr resten av 2014 gjennmføres slik: Onsdag 11. juni m/avsluttende middag Mandag 1. september Mandag 13. ktber Mandag 10. nvember Trsdag 4. desember m/avsluttende julemåltid Sak 37/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv g meldinger Orienteringssaker, skriv g meldinger: Oppfølging Master i idrett ved Høgsklen i Bergen. Knut Sngve rienterte m status. HIK har bedt m et møte med HiB sammen med OLTV, Bergen kmmune g Hrdaland fylkeskmmune der HiB vil rientere m planene etter at Nkut (faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet) har avslått den pprinnelige søknaden fra HiB med en ppbygging g innhld sm var kmmet i stand gjennm felles arbeid med bl.a. HIK g OLTV. Møtet vil ble gjennmført 26. mai. Status i arbeidet med å inngå avtale med Høgsklen i Bergen m praksis fr bachelr-studenter i idrettslag i fylket. Knut Sngve rienterte m frslag til avtale fra HiB. Avtalen sikrer at idrettslagene sm tar imt praksisstudenter vil få den samme gdtgjørelsen sm andre institusjner/rganisasjner sm tar imt studenter. Frdeling av spillemidler til idrettsanlegg i Hrdaland. Helge Jhnsen rienterte m HIKs invlvering i prsessen rundt frdeling av spillemidler i fylket. HIK deltar på et samrådingsmøte med idrettsavdelingen i

5 fylkeskmmunen g Frum fr Natur g Friuftsliv. Fr 2014 var det 294 gdkjente søknader fra alle 33 kmmuner i Hrdaland med en samlet gdkjent søknadssum på kr Hrdaland fylkeskmmune ble tildelt kr til frdeling fra Kulturdepartementet (KUD). Status arbeid ift. mulig OL/PL Osl Helge Jhnsen rienterte m kretsledersamlingen på Gardermen 9. mai der dette tema ble diskutert. Tema vil gså bli tatt pp under NIFs Ledermøte i Bergen mai. Søknad m tilskudd 2015 fra Hrdaland fylkeskmmune. Knut Sngve rienterte m søknaden. Omsøkt beløp er i tråd med det styret ba m i styremøte 02/14. Tildeling flkehelsemidler fra NIF. HIK har mttatt kr til idrett g flkehelse-arbeid i 2014, g kr til arbeid innenfr idrett g skle. Midlene kmmer fra Helsedirektratet. Anne-Kristine Aas rienterte m at den årlige Idrettsrådsknferansen i Hrdaland vil bli arrangert i Bergen nvember. Det er ønskelig at hele styret er tilstede. Anne-Kristine Aas rienterte m t svært vellykket antidpingsamlinger i Svei kmmune 6. mai. Deltakelser/representasjn Årsmøte Fjell IR 9. april. Helge Jhnsen g Anne-Kristine Aas deltk. Årsmøte Fusa IR 5. mai. Anne-Kristine Aas deltk. Idrettskretsledermøte, Gardermen 9. mai. Helge Jhnsen g Knut Sngve deltk. Markering Grunnlvsjubileet, Bergen 14. mai. Helge Jhnsen deltk. NIF Ledermøte, Bergen mai. Helge Jhnsen g Knut Sngve deltar. HIK ønsker å støtte kretsleder i Rgaland, Asle Trland, sitt kandidatur til medlem i valgkmiteen fr NIFs ting Suppleringsvalg vil bli fretatt under Ledermøtet. Reginsting, Nrges Håndballfrbund Regin Vest, Bergen 24. mai. Helge Jhnsen deltar. Innspillsmøte Hrdaland Arbeiderparti, Bergen 26. mai. Helge Jhnsen deltar. HMS g persnell Status ppfølging av vedtak i sak 29/14 ansettelse innenfr HIKs flkehelsearbeid. Knut Sngve rienterte m prsessen sm pågår. Det tas sikte på å lyse ut internt en fast stilling innen flkehelsemrådet/ Treningskntakt. Prtkll gdkjent / -2014: Helge Jhnsen Leder Ruth Grung Nestleder

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer