Øyer den beste kommunen å leve i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyer den beste kommunen å leve i!"

Transkript

1 Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel Høringsfrist: 5. april Octber 2015

2 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Innhldsfrtegnelse Innledning...3 Planarbeidets frmål...3 Bakgrunn g frutsetninger fr planarbeidet...4 Gjeldende kmmuneplan - samfunnsdelen...4 Gjeldende kmmuneplan arealdelen...4 Kmmunal planstrategi...4 Plan- g bygningslven...5 Nasjnale frventninger g føringer...6 Reginale frventninger g føringer...7 Kmmunale planprsesser...7 Sentrale tema, hvedutfrdringer g utredningsbehv...7 Visjn g verdigrunnlag...7 Del I Samfunnsdelen...7 Sentrale tema g hvedutfrdringer...7 Utredningsbehv...11 Del II Arealdelen...12 Planens gegrafisk avgrensning...12 Sentrale temaer g utbyggingsbehv...12 Vurdering av utredningsbehv - knsekvensutredninger...14 Planprsess g pplegg fr medvirkning...15 Organisering...15 Medvirkning...16 Framdriftsplan g frister

3 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Innledning Hvilke muligheter g utfrdringer står Øyer kmmune verfr? Hvrdan kan vi best møte dem? Hvilke mål skal vi sette fr Øyer kmmune? Hvrdan kan vi nå dem? Hvrdan skaper vi engasjement, deltakelse g debatt m lkale samfunnsspørsmål? Kmmuneplanen er kmmunens verrdnete styringsdkument, med visjn, mål g strategier fr ønsket samfunns-, areal- g tjenesteutvikling. I samsvar med kmmunal planstrategi starter Øyer kmmune med dette arbeidet med å revidere kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel. Hvedfrmålet med planarbeidet er å utarbeide en samfunnsdel fr periden sm gir verrdnete mål g strategier fr en langsiktig g bærekraftig samfunnsutvikling av Øyer kmmune, samt en arealdel sm angir hvedtrekkene fr hvrdan arealene i kmmunen skal brukes g vernes. Med dette varsles ppstart av kmmuneplanarbeidet frmelt, jf. plan- g bygningslvens Samtidig legges dette frslaget til planprgram ut til ffentlig ettersyn, jf. pbl Planprgrammet skal beskrive frmålet med planarbeidet, viktige prblemstillinger, planprsessen med frister g deltakere g pplegg fr medvirkning. Planprgrammet vil endelig fastsettes av kmmunestyret g vil være styrende fr planprsessen. I høringsperiden er det ønskelig med innspill til innhld i planprgrammet. Spesielt gjelder dette fr pririterte satsingsmråder, hvrdan planprsessen legges pp g hvrdan medvirkning best ivaretas. 3 Planarbeidets frmål Hvedfrmålet med planarbeidet er å revidere kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel fr periden Kmmuneplanens samfunnsdel skal angi retning fr fremtidig utvikling, gjennm verrdnede mål g strategier fr den langsiktige g bærekraftige samfunnsutviklingen av Øyer kmmune. Rullering av kmmuneplanens samfunnsdel har til hensikt å: Frnye g tilpasse fkusmråder, mål g strategier til de muligheter g utfrdringer sm identifiseres, g plitiske pririteringer sm gjøres fr Øyer kmmune kmmende 12-årsperide. Videreutvikle plandkumentet sm et retningsgivende g strategisk styringsdkument, med klare føringer fr ppfølgende planer g tiltak. Videreutvikle g klargjøre frbindelsen fra plandkumentet til kmmuneplanens handlingsdel (virksmhetsplanene), sm rulleres årlig. Frankre planarbeidet gdt i kmmunen, både plitisk g administrativt. Skape en arena fr verrdnede diskusjner m utviklingen av kmmunen, g legge til rette fr aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv g rganisasjner. Frmålet med revideringen av kmmuneplanens arealdel er å videreutvikle Øyer kmmune. Planen skal angi hvedtrekkene i hvrdan arealene i kmmunen skal brukes g vernes. Arealdelen skal være utfrmet i et langsiktig perspektiv, det må derfr være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behv g muligheter, den må derfr hldes på et relativt verrdnet nivå g ikke ta fr seg detaljer. Arealdelen mfatter arealplankart, temakart, bestemmelser, samt en planbeskrivelse med knsekvensutredning g evt. en handlingsplan.

4 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Bakgrunn g frutsetninger fr planarbeidet Kmmunestyret i Øyer har i kmmunal planstrategi fr vedtatt revisjn av både kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel, med ppstart høsten Kmmunestyret behandlet 20. desember 2012 ppstart av planprsessen, med tilhørende prsjektrganisering fr revisjnsarbeidet. Plan- g bygningslven av 2009 stiller krav m utarbeidelse av planprgram fr alle kmmuneplaner. Utarbeidelsen av planprgrammet blir første del av denne planprsessen. Planprgrammet skal gjøre rede fr frmålet med planarbeidet, planprsessen g pplegget fr medvirkning. Planprgrammet skal videre redegjøre fr hvilke alternativer sm skal inngå i planarbeidet, g aktuelle utredninger sm anses nødvendig fr et gdt beslutningsgrunnlag. Planprgrammet skal sendes på høring g legges ut til ffentlig ettersyn i 6 uker. Det er kmmunestyret sm endelig fastsetter planprgrammet sm skal legges til grunn fr planarbeidet. I arbeidet med revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel er det viktig fr Øyer kmmune at både plitikere g administrasjn føler ansvar fr g eierskap til planen. Bare da vil den kunne bli det perative g bruksvennlige planverket vi ønsker fr samfunnsutviklingen i Øyer. Gjeldende kmmuneplan - samfunnsdelen Kmmuneplan fr Øyer , Samfunnsdelen, ble vedtatt i kmmunestyret , g har visjnen; Øyer den beste kmmunen å leve i! Planen innehlder følgende fire fkusmråder: Trygt g gdt lkalsamfunn Næringsutvikling (lkalt g reginalt) Natur g miljø 4 Fysisk aktivitet Til hvert fkusmråde er tilhørende mål g strategier. Det er en ppfatning at visjnen er allment kjent, g at både administrasjn g plitikere har brukt planen sm det styrings- g pririteringsverktøy det er ment å være. Kblingen til kmmuneplanens handlingsdel, g øvrig planverk sm er utarbeidet i senere tid, har nk blitt løsere med årenes løp, i takt med at andre behv g pririteringer har gjrt seg gjeldende. Gjeldende kmmuneplan arealdelen Kmmuneplanens arealdel ble sist vedtatt Arealdelen mfatter hele Øyer kmmune med unntak av tettstedsmrådene Øyer sør (Granrudmen), Tingberg g Tretten g vegstrekningen E6 Tingberg-Tretten fr disse mrådene er det gdkjente egne arealplaner. Kmmunens målsetting med planen er at planen skal være retningsgivende ved alle frmer fr større naturinngrep g tiltak sm skal gjennmføres. Kmmunal planstrategi Kmmunestyret vedtk Planstrategi fr Øyer Plan- g bygningslven sier at kmmuneplanen skal ta utgangspunkt i den kmmunale planstrategien (pbl 11-1). Nylig vedtatt planstrategi skal derfr i sin helhet legges til grunn i revisjnsarbeidet. Planperiden fr kmmuneplanens arealdel er allerede utløpt, g det nærmer seg fr samfunnsdelen, slik at begge må revideres. Videre er det behv fr ppdatering fr å ppfylle kravene i ny plan- g bygningslv fra I frhld til gjeldende samfunnsdel bør ny plan suppleres med flere tema, blant annet universell utfrming, ROS g samfunnssikkerhet g beredskap. Nye tema sm må inn i arealdelen er; hensynssner (eks. villrein), ROS, beredskap (BIS). I tillegg bør revisjnen innehlde en vurdering av bestemmelser fr spredt bligbygging, vurdering/gjennmgang av fremtidige

5 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag utbyggingsmråder sm ikke er tatt i bruk g nye utbyggingsmråder fr fritidsbebyggelse, blig g næring/industri. Plan- g bygningslven I plan- g bygningslvens frmålsparagraf (1-1) heter det at lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Videre heter det: Fremme beflkningens helse g mtvirke ssiale helsefrskjeller, samt bidra til å frebygge kriminalitet. Ta klimahensyn gjennm løsninger fr energifrsyning g transprt. Fremme samfunnssikkerhet ved å frebygge risik fr tap av liv, skade på helse, miljø g viktig infrastruktur, materielle verdier mv. «Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Planlegging g vedtak skal sikre åpenhet, frutsigbarhet g medvirkning fr alle berørte interesser g myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, g knsekvenser fr miljø g samfunn skal beskrives. Prinsippet m universell utfrming skal ivaretas i planleggingen g kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn g unges ppvekstvillkår g estetisk utfrming av mgivelsene.» Innenfr rammen av 1-1 skal planer etter denne lv (pbl 3-1): Sette mål fr den fysiske, miljømessige, øknmiske, ssiale g kulturelle utviklingen i kmmuner g reginer, avklare samfunnsmessige behv g ppgaver, g angi hvrdan ppgavene skal løses. Sikre jrdressursene, kvaliteter i landskapet g vern av verdifulle landskap g kulturmiljøer. Legge til rette fr verdiskaping g næringsutvikling. Legge til rette fr gd frming av bygde mgivelser, gde bmiljø g gde ppvekst- g levekår. Kmmuneplan Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Kmmuneplanen er kmmunens verrdnede styringsdkument g gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet g frvaltningen av arealressurser. Kmmunal planlegging skal ivareta både kmmunale, reginale g nasjnale mål, interesser g ppgaver. Kmmuneplanlegging er hjemlet i plan- g bygningslven, g ved frnying av lven i 2009 blir det understreket at kmmuneplanen mfatter samfunnsdel med handlingsdel g arealdel. Videre skal kmmuneplanen ta utgangspunkt i det planbehvet sm er pekt på i den kmmunale planstrategien. Kmmuneplanen skal ha en handlingsdel sm angir hvrdan planen skal følges pp i de fire påfølgende år eller mer, g revideres årlig. Øknmiplanen etter kmmunelvens 44 kan inngå i handlingsdelen. I Øyer kmmune er det den årlige øknmiplanen sm utgjør kmmuneplanens handlingsdel. 5

6 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Kmmuneplanens samfunnsdel Kmmuneplanens samfunnsdel er verktøyet fr kmmunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har t hvedinnretninger: Kmmunesamfunnet sm helhet Kmmunen sm rganisasjn Lven sier at samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfrdringer, mål g strategier fr kmmunesamfunnet sm helhet, g kmmunen sm rganisasjn. Den bør innehlde en beskrivelse g vurderinger av alternative strategier fr utviklingen i kmmunen. Samfunnsdelen skal være grunnlag fr sektrenes planer g virksmhet, g den skal gi retningslinjer fr hvrdan kmmunens egne mål g strategier skal gjennmføres i kmmunal virksmhet g ved medvirkning fra andre ffentlige rganer g private. Samfunnsdelen til kmmuneplanen skal bidra til å styrke medvirkning i kmmunens planarbeid g bidra til en bedre plitisk styring. Kmmuneplanens arealdel Kmmunen skal ha en arealplan fr hele kmmunen, sm viser sammenhengen mellm framtidig samfunnsutvikling g arealbruk. Videre kan det utarbeides arealplaner fr deler av kmmunens mråder. Kmmuneplanens arealdel skal angi hvedtrekkene i arealdispneringen g rammer g betingelser fr hvilke nye tiltak g ny arealbruk sm kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn sm må ivaretas ved dispneringen av arealene. Kmmuneplanens arealdel skal mfatte plankart, bestemmelser g planbeskrivelse hvr det framgår hvrdan nasjnale mål g retningslinjer, g verrdnede planer fr arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hvedfrmål g hensynssner fr bruk g vern av arealer. Nasjnale frventninger g føringer Nasjnale frventninger til kmmunalt planarbeid er beskrevet i planstrategien, g skal gså prege revisjnsarbeidet. De nasjnale frventningene peker på ppgaver g interesser sm regjeringen mener det er viktig at kmmunene fkuserer på i planleggingen fr å bidra til gjennmføring av nasjnal plitikk, g fkuserer på følgende seks tema: Klima g energi By- g tettstedsutvikling Samferdsel g infrastruktur Verdiskaping g næringsutvikling Natur, kulturmiljø g landskap Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø 6

7 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Reginale frventninger g føringer Reginal planstrategi fr Oppland ble vedtatt av Fylkestinget , g har sm visjn: «Mulighetenes Oppland» På bakgrunn av visjnen har den reginale planstrategien fkus på tre satsingsmråder: Nærings- g stedsutvikling Kmpetanse Samferdsel Kmmunale planprsesser Øyer kmmune har en rekke nylig vedtatte kmmunedelplaner g annet planverk, fr fullstendig versikt vises til Planstatus i planstrategien. Bligplan fr Øyer kmmune g kmmunedelplan fr Trafikksikkerhet skal rulleres i 2013, mens fr de øvrige skal handlingsdelen i hvedsak rulleres årlig. Hvedmål g strategier fra disse planene er hentet inn under aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under de ulike temamrådene fr samfunnsdelen. Flere planprsesser er i tillegg i ppstartsfasen, g vil fregå parallelt med kmmuneplanrevisjnen. Dette gjelder reginal landbruksplan, ny kulturplan fr Øyer kmmune g Masterplan 2025 (destinasjn Hafjell-Hunderfssen). Sentrale tema, hvedutfrdringer g utredningsbehv Visjn g verdigrunnlag Gjeldende visjn fr kmmuneplanens samfunnsdel er Øyer den beste kmmunen å leve i! Denne må kunne sies å ha stått seg gdt g er blitt relativt allment kjent. Vurderingen så langt er at det ikke legges pp til en strstilt revisjnsprsess rundt visjnen, men at muligheten hldes åpen fr en mindre revisjn hvis man finner det tjenlig. Del I Samfunnsdelen Sentrale tema g hvedutfrdringer Det er ønskelig å videreføre ne av fkuset fra gjeldende kmmuneplan, samtidig sm det er behv fr å supplere med flere tema, samt å endre benevnelse g struktur på nen av fkusmrådene. Kmmuneplanutvalget ønsker å knsentrere planarbeidet rundt temamrådene sm ligger i de nasjnale frventningene til kmmunal planlegging, med en lkal tilpasning. På bakgrunn av dette freslås følgende verskrifter fr hvr fkus skal settes tematisk i planprsessen: Bygd- g tettstedsutvikling Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø Verdiskaping g næringsutvikling Natur, miljø, klima g energi Samferdsel g infrastruktur Temamrådene peker på det sm skal gis ekstra fkus i planperiden, g bygger på status g utfrdringer fra utfrdringsntatet sm ble utarbeidet i frbindelse med planstrategien. Bygd- g tettstedsutvikling Øyer er en av få kmmuner i Innlandet sm de siste årene har hatt psitiv flketallsutvikling. Alle kmmunene i reginen hadde innflyttingsverskudd i 2010, fr Øyer var det større enn både fylkes- g landsgjennmsnittet. Den psitive flketallsutviklingen viser at det har vært nesten 5 % vekst den siste 10-årsperiden. 7

8 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Samtidig er Øyer en betydelig hyttekmmune, med m lag 3000 fritidsbliger i En betydelig andel av fritidseiendmmene har høy bruksgrad (antall pphldsdøgn i uka), g i tillegg høy standard, g mtales gjerne sm blig2. En bevisst prfilering av Øyer knyttet til blyst kan være aktuelt, både sm primærkmmune g blig2-kmmune. Det er tre tettsteder i Øyer kmmune; Tretten, Tingberg g Øyer sentrum. Hvrdan disse tre skal utvikle seg i framtida, til beste fr både fastbende innbyggere g kmmunen sm turistdestinasjn, er en sentral utfrdring i planperiden. Aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under dette temamrådet kan være: Hvilken beflkningsvekst skal det legges til rette fr, g hvr skal tyngden av beflkningsutvikling kmme de neste årene? Bygdeutvikling, sentrumsstruktur g langsiktig arealbruk (herunder hensyn til landbruket) Hvr skal Øyer frtsette å vkse retninger? Prfilering av Øyer knyttet til blyst primærkmmune g blig2-kmmune Tilrettelegging av nye fritidsbligmråder, eller evt. frtetting i eksisterende mråder Attraktive lkalsamfunn fr både fastbende g turister Integrering nye innflyttere både fra inng utland Videreføring av stedsutviklingsprsjektet i Øyer sentrum g Tretten Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø Det lkale tilbudet av tjenester g velferdsgder påvirker lkalsamfunnets attraktivitet, g enkeltindividers valg av bsted. Rettighetsbaserte helse- g ssialplitiske rdninger bidrar til å skape nødvendig g ssial trygghet uavhengig av bsted, g utgjør en viktig «ssial infrastruktur» fr reginal g lkal utvikling. Helsesektren er en svært viktig del av velferdssystemet, gdt g tilgjengelig primærhelsetjenestetilbud ppleves av de fleste sm svært viktig. Gde velferdstilbud mfatter gså skle g barnehage, g pleie- g msrgstilbud fr syke g eldre. At slike tilbud finnes innenfr rimelig avstand er viktige faktrer fr de fleste sm skal velge bsted. Kmmunens rlle g muligheter, sm både tjenesteprdusent, tilrettelegger g utvikler av egne frtrinn, blir derfr avgjørende i framtida. Flks helse er blant samfunnets viktigste ressurser, g det er et strt ptensiale i å fremme bedre helse g frebygge sykdm. Det er et samfunnsansvar å bidra til gd helse i hele beflkningen. Hvrdan vi utvikler samfunnet har str betydning fr helsen til hver enkelt, g ikke minst fr hvrdan helsen er frdelt i beflkningen. Gd helse hs den enkelte øker mulighetene fr livsutfldelse. Kunnskap g kmpetanse er nøkkelbegreper fr hvrdan Øyer kmmune skal stå best mulig rustet til å møte framtidas krav g behv i nærings- g samfunnsliv. Det arbeides nasjnalt fr kvalitet i barnehagene, g en grunnsklepplæring sm hlder høy kvalitet. Det er et viktig mål at alle elever g lærlinger fullfører g består videregående pplæring. Nrge vil framver trenge både flere persner med relevant fagpplæring g flere med høyere utdanning. En slid grunnsklepplæring er derfr nødvendig, både fr samfunnet g den enkelte. Sklen må legge til rette fr at flere kan lære mer, at alle trives g at alle skal ppnå mtivasjn gjennm å mestre. Aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under dette temamrådet kan være: Framtidsretta helse- g msrgstjenester Knsekvenser av samhandlingsrefrmen krav til tjenesteprduksjn Frivillighet, lag g freninger g ildsjeler Øyers barnehager med fkus på innhld g kvalitet 8

9 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Full barnehagedekning i tråd med beflkningsvekst Øyer kmmunes grunnskletilbud med henblikk på innhld, kvalitet g resultater Skape kultur fr læring Hvrdan kan det best legges til rette fr psitive helsevalg g sunn livsstil Videreføre satsing på tidlig intervensjn Framtidig kulturtilbud i kmmunen Verdiskaping g næringsutvikling Andelen sysselsatte i Øyer er stabil, men det har vært nedgang i sysselsatte innen jrd- g skgbruk g i tjenesteytende næringer, samt i persnlige tjenester fra Innen sekundærnæringen har det vært en mindre vekst, mens det gså innen ffentlig administrasjn g undervisning har vært vekst. Det er en utfrdring fr Øyer kmmune å ivareta eksisterende næringslv samtidig sm det legges til rette fr nye virksmheter. I Nærings-NM 2010 var Øyer kmmune blant de dårligste, mens kmmunen scret bra på Attraktivitetsbarmeteret. Nærings-NM er basert på bedriftenes vekst g lønnsmhet, nyetableringer g næringslivets størrelse. Attraktivitetsbarmeteret viser hvilke reginer g kmmuner sm har høyest attraktivitet sm bsted. Steder sm har suksess g pplever vekst, har gjerne en kmbinasjn av faktrer sm i sum skaper vekstdynamikk. De har et mstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjner sm gir tilgang på kmpetanse, g gd infrastruktur. I neste m gang kan denne utviklingen være selvfrsterkende. Fr Øyer kmmunes del er det nødvendig å bevisstgjøre seg de faktrene sm er til stede, g nyttiggjøre seg disse på en aktiv måte. Aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under dette temamrådet kan være: Øyer sm attraktivt investeringsted fr næringsaktører Bestemte næringsaktiviteters lkalisering Hvilke typer næringsaktivitet bør kmmunen arbeide fr å tiltrekke seg Ivaretakelse g videreutvikling av eksisterende næringsliv Aktivt kmmunalt eierskap Natur, miljø, klima g energi Kulturhistrie g kulturminner, landskapet, naturen g miljøet rundt ss er viktig fr vår identitet g livskvalitet. Disse ressursene kan tidvis kmme i knflikt med utbyggingsinteresser. Det er vesentlig fr kmmende g nåværende generasjner at disse interessene blir ivaretatt i planarbeidet. Kultur er et kmplekst g mangeartet begrep. Vi frmes av den kultur vi vkser inn i, g frmer selv kulturen vi lever i. Kultur er limet sm binder mennesker sammen, g knytter dem til en felles frtid g nåtid. Det er behv fr å utarbeide ny kulturplan sm skal fungere sm et strategisk verktøy fr videreutvikling av kulturarbeidet i Øyer kmmune. Dette arbeidet vil delvis pågå parallelt med kmmuneplanrevisjnen, men det vil ivaretas at kmmuneplanarbeidet legger hvedføringer fr ny kulturplan. Endringer i det glbale klimaet er en utfrdring sm krever samlet innsats fra hele samfunnet, g klimatilpasning er g blir et viktig tema i framtiden. Ny kunnskap m ptensielle faremråder g effekter av klimaendringer kan føre til at det må tas andre hensyn i kmmunal planlegging enn tidligere, dette kan fr eksempel gjelde frebygging av ras, skred, flm g vervannsprblematikk. Kmmunedelplan fr klima g energi ble vedtatt Planen er en «førstegenerasjnsplan», g har kanskje ikke fått den nødvendige frankring i kmmunerganisasjnen. Dette er et prblem da planen har strt fkus på egen virksmhet. Det er frutsatt at planen skal revideres i løpet av Aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under dette temamrådet kan være: 9

10 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Hvilke klimatilpasningstiltak kan g bør kmmunen gjennmføre? Hvilke ambisjner skal Øyer kmmune ha fr klimagassutslipp? Strategier fr energitilførsel Overrdnet grøntstruktur Kulturminner, kulturmiljøer g bygningsvern Landbruk Fjellmrådene sm ressurs Samferdsel g infrastruktur Tilgjengelighet til andre attraktive mråder er viktig i valg av bsted. Dette har vist seg å gi utslag fr Øyer gjennm Attraktivitetsbarmeteret. Med nypprusta E6 har vegen mellm sgnene i kmmunen, g vegen gjennm kmmunen, blitt enda krtere. Øyer ligger ver landsgjennmsnittet i frhld til antall km med gang- g sykkelveg sm er kmmunalt ansvar per innbygger, g det er frtsatt flere strekninger under arbeid. I tillegg tilrettelegges det fr ny turveg langs Lågen gjennm ny mrådeplan fr Øyer sentrum. Denne utbyggingsaktiviteten har psitive effekter utver samferdselssektren. Satsing på gang- g sykkelveger er viktige trafikksikkerhetstiltak, g ikke minst har det både en helsemessig g miljømessig gevinst. Øyer kmmune deltar i et samarbeidsprsjekt mellm Samferdselsdepartementet, kmmunene Lillehammer, Øyer g Gausdal, Statens Vegvesen g Oppland fylkeskmmune; KID Kllektivtransprt i distriktene. Visjn fr prsjektet er «Enkelt å reise kllektivt». I dag mfatter ikke infrastruktur bare veg g kllektivtilbud. Tilgang til bredbånd g gd kapasitet på elektrnisk kmmunikasjn er en del av infrastrukturen. Infrastruktur mhandler gså vann- g avløpsnettet, avfallshåndtering g drikkevann. En velfungerende infrastruktur øker muligheten fr næringsetablering i kmmunen. Risik- g sårbarhetsanalyse ble vedtatt i 2011, g Kmmunal beredskapsplan i Dette er tema sm må innarbeides i ny kmmuneplan. Aktuelle stikkrd til strategi- g målfrmuleringer under dette temamrådet kan være: Risik g sårbarhet (ROS) Samfunnssikkerhet g beredskap (BIS) Kntinuitet i kmmunens trafikksikkerhetsarbeid Sykkel g sykkelbygd sm satsingsmråde? Infrastruktur (teknisk g samferdsel) Flkehelse Nytt lvverk med nasjnale frventninger g krav til økt fkus på flkehelse i kmmunene gjør det er nødvendig med nye grep g pririteringer på dette mrådet. Flkehelseperspektivet frventes integrert i all planlegging g virksmhet, med ivaretakelse av aktivitetstilbud, fysiske mgivelser g inkludering i samfunnet (universell utfrming). Dette innebærer krav m endret hldning til flkehelsens plass i bevisstheten til sektrer sm ikke ppfatter seg sm helserelaterte. En krevende øvelse i planprsessen blir å endre ppfatningen m at det er helsevesenets ppgave å sørge fr flkehelse. Frebyggende flkehelsearbeid kan sies å være tredelt; Primærfrebygging handler m prsesser sm skal hindre, eller i det minste frsinke, at uønskede, negative situasjner skal ppstå. Sekundær frebygging er tiltak mens ne er i ferd med å skje, g det ennå er tid å begrense mfanget. Tertiær frebygging, når skaden er skjedd, handler m å begrense knsekvensene. Sekundære g tertiære tiltak er enkle å definere, da hendelser g knsekvensene av disse er mer synlig (f.eks. øyeblikkelig hjelp ved hjerteinfarkt, g rehabilitering etter hjerneslag). Effekten av primærfrebygging er mye vanskeligere å måle i krner g øre innenfr ett budsjettår. Samtidig 10

11 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag peker samhandlingsrefrmen på utfrdringen det er fr samfunnet å frebygge mer g reparere mindre. Det blir viktig fr planprsessen at kmmunen håndterer flkehelse sm utfrdring på bred frnt, g det freslås derfr at dette temaet skal gjennmsyre de fem temamrådene. Universell utfrming Universell utfrming er en langsiktig nasjnal strategi fr å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig fr alle g frhindre diskriminering. Universell utfrming betyr at prdukter, byggverk g utemråder sm er i alminnelig bruk, skal utfrmes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måter så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Universell utfrming skal ligge til grunn i ffentlige g private bygninger med publikumsfunksjner, arbeidsbygninger g ffentlige uterm. Dette må hensyntas i planlegging g utfrming, g kmmunen må ha en ambisjn m å finne bedre g mer inkluderende løsninger. Universell utfrming er nedfelt i frmålsparagrafen i Plan- g bygningslven. I 1-1 heter det at prinsippet m universell utfrming skal ligge til grunn fr planlegging g kravene til det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likevelverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennm plan- g bygningslvens system g bestemmelser. Utredningsbehv Øyer kmmune har flere nylig vedtatte kmmunedelplaner med større beslutningsrelevante utredninger sm kan nyttiggjøres i arbeid med ny kmmuneplan, evt. med mindre ppdateringer. Dette gjelder blant annet ROS, beredskapsplan, strategisk næringsplan, helse- g msrgsplan, skleplitisk utviklingsplan, energi- g klimaplan g bligplan. I tillegg vises det til utfrdringsntatet sm ble utarbeidet i frbindelse med planstrategien. Utver dette peker enkelte tema seg ut sm relevante i frbindelse med revidering av kmmuneplanens samfunnsdel, der det er aktuelt å legge fram ytterligere drøftingsntat. Dette gjelder: Merkevarebygging av Øyer kmmune Blyst Blig2-kmmune Knsekvenser av beflkningsvekst Barnehagedekning Sklestruktur Bligbygging Temaet universell utfrming går igjen i alle de fem temamrådene i samfunnsdelen, samt i arealdelen, slik at kmmunen bør legge en klar strategi fr universell utfrming i kmmuneplanen. 11

12 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Del II Arealdelen Planens gegrafisk avgrensning Kmmuneplanens arealdel dekker Øyer kmmune, men unntak av arealene innenfr det sm i dag er kmmunedelplanen fr Øyer sør. rammer g betingelser fr hvilke nye tiltak g ny arealbruk sm kan iverksettes, samt hvilke hensyn sm må tas i arealdispneringen. Gjennm kmmuneplanprsessen er det naturlig å rette fkuset på tilrettelegging fr økt nærings g bligbygging, samt stedsutvikling g tilrettelegging fr flere fritidsbliger. Det er gså viktig g ivareta friluftsmråder fr allmennheten. Nye temaer inn i arealdelen vil gså være, naturmangfld/ villrein, Risik g sårbarhet (ROS), Beredskap (BIS), Samrdnet areal- g transprtplanlegging (SATP), Flkehelse g Universell utfrming. Det skal gjøres vurdering av nye utbyggingsmråder, samt av avsatte utbyggingsmråder sm ikke har blitt utbygd siden sist planen/ planene ble vedtatt. Kartutsnitt kmmunedelplan Øyer sør Oppheving av kmmunedelplaner I henhld til vedtatt planstrategi fr kmmunen legges det pp til at kmmunedelplanene fr Tretten, vedtatt , g Tingberg, vedtatt , skal ppheves g disse t mrådene skal tas inn i kmmuneplanens arealdel. Sentrale temaer g utbyggingsbehv Kmmuneplanens arealdel skal være gjenstand fr en fullstendig revisjn med fkus på å ppdatere arealplankart g bestemmelser iht. ny pbl., samt iht. reginale planer g strategier. Arealdelen skal vise sammenheng mellm fremtidig samfunnsutvikling g arealbruk. Den skal gi hvedtrekkene i arealdispneringen, Arealplanfaglige tema g aktuelle prblemstillinger/utredningsbehv En viktig drøfting/ utredning i kmmuneplanens arealdel er hvrdan skal Øyer kmmune vkse. Hvrdan skal Øyer kmmune utvikle seg fr å bygge pp under målene sm legges i kmmuneplanens samfunnsdel? Dette må vurderes i et langsiktig perspektiv. Et annet viktig tema i arealdelen er bygd- g tettstedsutvikling i Øyer kmmune. Hvrdan skal tettstedene Tretten g Tingberg frtsette å utvikle seg? De langsiktige utviklingsmønster fr Tretten g Tingberg må drøftes i arealdelen. Arealdelen må nedfelle hva slags målsettinger skal kmmunen ha fr den videre utviklingen. Arealdelen må gså angi generelle utbyggingsstrategier g strategiske mål. Den må gså angi strategier sm skal legges til grunn fr priritering av aktuelle utbyggingsmråder. Kmmuneplanens arealdel består av plankart g bestemmelser. Det vil være aktuelt å supplere arealdelen med temakart fr ulike tema nevnt 12

13 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag nedenfr, samt mer detaljerte kart fr tettstedene Tretten g Tingberg. Kulturmiljø Bygningsvern I revidering av kmmuneplanens arealdel ppfattes følgende tema sm sentrale: 1. Struktur g utbyggingsmønster Langsiktig arealbehv fr ulike frmål: Bligbygging, - Bligbygging i tettstedene, Tretten g Tingberg - Spredt bligbygging Fritidsbebyggelse - Frtetting/ nye mråder - Landskapshensyn, herunder, terrengbearbeiding - bygging i bratt terreng - Type fritidsbebyggelse, størrelse etc. - Gjerdeprblematikk Næringsutvikling - Tilrettelegging fr nye næringstmter/industritmter Offentlige arealer Landbruk - Landbruksmråder landbruksressurser jrdvern landskap g sikring av jrdressurser - Kulturlandskap - Fjellmrådene - Teknisk infrastruktur Universell utfrming Estetikk/materialbruk Utbyggingsavtaler 2. Samferdsel transprt, trafikk g gatebruk SATP, samrdnet areal g transprtplanlegging Offentlig g privat kmmunikasjn Sykkel/ftgjengere 3. Rekreasjn g flkehelse Overrdnet struktur på grøntmråder/friluftsmråder Møteplasser Bilgisk mangfld, naturmangfld g naturverdier 5. Miljø g klima Risik g sårbarhet Støy, frurensing, luftkvalitet, radn Drikkevann Klimaendringer (ras/skred, flm/vervann) Beredskap g sikkerhet Hensyn g restriksjner i arealdispneringen Iht. pbl skal kmmuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning gså vise hensyn g restriksjner sm ha betydning fr bruken av areal. Hensyn g frhld sm inngår i pbl a til f, skal markeres i arealdelen sm hensynssner med tilhørende retningslinjer g bestemmelser. Dette kan fr eksempel være: a) mråder sm er utsatt fr skred, ras g flm, støysner, sne fr sikring av vannfrsyning, sner fr å hindre miljøulempe eller frurensning. (ROS) b) mråder med særlig krav m infrastruktur, eks. vann g avløp, energi-, transprt- eller vegløsninger. c) mråder hvr det skal ta særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, reindrift, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (Naturmangfld g villrein) d) Sner fr båndlegging e) Områder med krav m felles planlegging f) Områder/sner der gjeldene reguleringsplaner frtsatt skal gjelde. 4. Kulturminner g kulturmiljø Kulturminner 13

14 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Vurdering av utredningsbehv - knsekvensutredninger Bestemmelsene m knsekvensutredning av juni 2009 innebærer at knsekvensutredningen skal integreres i arealplanleggingen fr saker sm avgjøres gjennm plan. Krav til knsekvensutredning fr arealplaner skal fastlegges gjennm innledende behandling av frslag til planprgram. Frskrift m Knsekvensutredning pålegger kmmunene å vurdere knsekvenser fr miljø g samfunnsinteresser. I henhld til frskrift m knsekvensutredning 2 skal kmmuneplanens arealdel alltid behandles etter frskriften. Virkninger av endret arealbruk skal utredes fr å gi et gdt beslutningsgrunnlag. Krav m knsekvensutredning gjelder fr de delene/ mrådene i planen sm fastsetter rammer fr fremtidig utvikling/utbygging, g sm innebærer endringer i frhld til gjeldende plan. Det kan mfatte nye mråder til utbygging eller mråder sm har en vesentlig endret arealbruk i frhld til eksisterende frmål. Omfang g nivå på utredning av enkeltmråder må tilpasses mrådets størrelse, utbyggingens mfang g antatt knfliktgrad. Temaer sm skal vurderes Nedenfr er det gitt en ppstilling av hvilke deltema innenfr miljø g samfunn sm det er aktuelt å ta med i en knsekvensutredning g vurdering av planfrslaget. Miljøfrhld g naturressurser Energi miljø Kulturminner g kulturmiljø Naturmangfld, naturverdier g bilgisk mangfld, Landbruksressurser Jrdvern Samfunnsfrhld Barn g unge Arealbruk/ transprtsystemer Utbyggingsmønster 14 Næringsliv g sysselsetting Frurensning Friluftsliv g rekreasjn Beredskap, ROS Risik- g sårbarhetsanalyse Universell utfrming

15 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Planprsess g pplegg fr medvirkning Kmmuneplanen er i str grad et plitisk dkument, derfr er det avgjørende at det plitiske nivået deltar aktivt i prsessen, særlig gjennm kmmuneplanutvalget sm er ppnevnt. Fr å skape en best mulig planprsess, g grunnlag fr målppnåelse i ettertid, er frankring g eierskap bredt i administrasjnen g Øyersamfunnet fr øvrig viktig. Det vil derfr stå sentralt i planprsessen å invlvere administrasjnen, samt å finne arenaer i Øyersamfunnet hvr beflkning g interessenter kan spørres til råds g bidra. Organisering Rammer fr rganisering ble vedtatt av kmmunestyret i sak 105/12. Planarbeidet prsjektrganiseres, med kmmunestyret sm prsjekteier, kmmuneplanutvalg sm styringsgruppe, g t arbeidsgrupper fr henhldsvis samfunnsdelen g arealdelen. Samfunnet Et viktig frmål med ny kmmuneplan er at den skal være et fundament fr samarbeid med andre samfunnsaktører m samfunnsutviklingen. Det vil legge føringer fr prsessen fram mt en ny plan. Prsessen skal være åpen fr alle sm ønsker å bidra aktivt. Arbeidet med ulike tema må legges pp på en slik måte at ulike aktører gis reell mulighet fr medvirkning, g pplever at deres bidrag er ønsket. Plitisk Kmmunestyret er eiere av planen, g skal frestå den frmelle behandlingen av kmmuneplanen. I tillegg vil representantene ha en aktiv rlle i prsessen. Dette vil skje både gjennm arbeidsmøter i kmmunestyret g representantenes deltakelse i utvalg g møter eksternt g internt. Kmmuneplanutvalget vil i tillegg til frmell behandling være et viktig frum fr plitiske drøftinger g avklaringer undervegs. 15

16 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag Administrativt Kmmuneplanen skal være grunnlag fr virksmhetenes planer g aktivitet. Den skal gi retningslinjer fr hvrdan kmmunens egne mål g strategier skal gjennmføres. Kmmuneplanens vil dermed være en viktig arena fr samrdning av den enkelte virksmhets utfrdringer g pririteringer. Medvirkning Medvirkning i denne planprsessen vil løses på flere plan: Kunngjøring av ppstart, høring av planprgram - innspill Innspill til Kmmuneplanen, samfunnsdel g arealinnspill kan sendes inn ved varsling av ppstart g høring av planprgram. Det vil gså være mulighet ved ffentlig ettersyn/ høring av kmmuneplanens arealdel. Medvirkning fra innbyggere Det skal legges til rette fr aktiv deltakelse fra innbyggere gjennm hele planprsessen, blant annet ved å arrangere åpne møter (tankesmie/drømmeverksted). Videre vil det bli lagt til rette fr frtløpende medvirkning gjennm bruk av ssiale media. Bruk av spørreundersøkelse (knytta til blyst) vurderes. Kmmuneplanutvalget. Arealdelen vil gså bli drøftet i planutvalget, før de legges ut til høring, g endelig vedtak. Reginal planfrum Det legges pp til å legge frem frslaget til kmmuneplanens arealdel fr reginalt planfrum, før det legges ut til høring, dvs. høsten Offentlig høring av samfunnsdelen g arealdelen Planprgrammet g planfrslag vil bli lagt ut til ffentlig høring i tråd med pbl. Dkumentene vil være tilgjengelig på kmmunens hjemmeside, Rådhuset g kmmunens bibliteker. Dkumentene blir gså sendt spesielt til statlige g reginale myndigheter g nabkmmuner. Framdriftsplan g frister Arbeidet med kmmuneplanens samfunnsdel gjennmføres g sluttføres innen utgangen av 2013, mens arealdelen sluttføres på nyåret Å gjennmføre en mfattende prsess i en såpass knsentrert peride vil bli en utfrdring både fr kmmunestyret sm prsjekteier, g medvirkende bidragsytere eksternt g internt. Planprsessen freslås gjennmført sm en åpen g inkluderende prsess, i samsvar med intensjnene i plan- g bygningslven. Ulike faser i planprsessen legges pp sm følger: Barn g unge Barnetråkk ble benyttet under arbeidet med stedsutviklingsprsjektet fr Øyer sentrum, på Slvang g Vidarheim skle, g i frbindelse med stedsutviklingsprsjektet fr Tretten skal det nå gjennmføres på Aurvll skle. Selv m begge disse prsessene har (hatt) fkus på sentrum, g ikke kmmunen sm helhet, vil en se på mulighetene fr å trekke barnetråkk inn i kmmuneplanarbeidet. Plitiske møter/prsesser Planprgrammet g kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel vil bli behandlet plitisk i 16

17 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel - Høringsfrslag 17

18 Oppgaver g milepæler Planprgram Rammer g utarbeidelse ja n fe b Varsel m ppstart g høring av planprgram 12. ma r ap r Kmmunestyret fastsetter planprgram 25. ma i ju ju au se k n de ja fe n l g p t v s n b Planarbeid - samfunnsdel Utredning g innspill Drøftinger g bearbeiding Temamøte i kmmunestyret Pririteringer g knklusjner Offentlig ettersyn 26. Kmmunestyrevedtak 19. Planarbeid arealdel Utredning g innspill Drøftinger g bearbeiding Åpent møte Pririteringer g knklusjner Offentlig ettersyn Bearbeiding av planfrslag Kmmunestyrevedtak 31.

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 13. februar 2013 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 11. april 2013 Vedtatt av kmmunestyret sak 32/13 25. april 2013 Innhldsfrtegnelse Innledning...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022

Kommuneplan 2011 2022 SKIEN KOMMUNE Kmmuneplan 2011 2022 Samfunnsdelen Gdkjent i Skien bystyre den 17.juni 2011 2 Skiensangen La sangen nu seg svinge i tners flukt mt sky, begeistret skal den klinge til ære fr vår by. Ja, Skien

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør HØRINGSFORSLAG

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør HØRINGSFORSLAG Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 HØRINGSFORSLAG Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere, innbyggere, interesserganisasjner,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune Sluttbehandling - kmmunal planstrategi 2016-2019 fr Hadsel kmmune Saken behandles i: Møtedat: Utvalgssaksnummer: Kmite fr utvikling 20.09.2016 78/2016 Kmite fr helse 20.09.2016 28/2016 Kmite fr ppvekst

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer