Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap"

Transkript

1 Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap

2 INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet i din del av landet? I dette kartet kan du selv se hva sm er den mest sannsynlige utviklingen fr temperatur g nedbør i 2050 g Klima-START Klima-START er ment sm et diskusjnsverktøy. Det gir en enkel fremgangsmåte fr å få fram et verrdnet bilde av hvilke klimautfrdringer en kmmune eller virksmhet må planlegge fr. Spørsmålsett til ppstartsfasen Spørsmålene kan brukes sm utgangspunkt fr diskusjner, innspill til mmenter i nye planer g/eller strategier eller til intern spørreundersøkelse. Klimatilpasningsstrategi - flytskjema Her finner du et flytskjema sm på en versiktelig måte viser hvrdan kmmunen kan legge pp sin klimatilpasningsstrategi. Sjemaet er utarbeidet av fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand hs Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane. 1 f 19

3 VEILEDER Verktøy KART: KLIMA I NORGE 2050 OG 2100 Hva vil skje med klimaet i din del av landet? I dette kartet kan du selv se hva sm er den mest sannsynlige utviklingen fr temperatur g nedbør i 2050 g Kartet viser framtidig temperatur- g nedbørendringer i Nrge i 2050 g Tallene angir temperatur- g nedbørendringer med høy, middels g lav framskriving i frhld til periden (nrmalperiden). Framskrivingene kmmer fra rapprten Klima i Nrge Framskrivingene er basert på klimamdeller g er derfr usikre. 2 f 19

4 3 f 19

5 VEILEDER Verktøy Klima-START - bruksanvisning Klima-START er beregnet på kmmuner/virksmheter sm ønsker å sette klimatilpasning på dagsrden g egner seg gdt til gruppearbeid på 3-4 timer. Nedenfr følger en veiledning til hvrdan verktøyet kan brukes. Klima-START er et diskusjnsverktøy utviklet av Klimatilpasningssekretariatet i DSB. Det gir en enkel framgangsmåte fr å få fram et verrdnet bilde av hvilke klimautfrdringer en kmmune eller virksmhet må planlegge fr. Har kmmunen ikke tidligere tatt inn hensynet til klimaendringer i hele eller deler av planprsessen etter PBL, kan Klima-START fr eksempel brukes i frbindelse med rullering av planer. Den kan gså brukes sm en starthjelp i utarbeiding av risik- g sårbarhetsanalyser, enten etter PBL eller når kmmunen skal utarbeide helhetlig ROS. Infrmasjn m effekter av klimaendringer kan hentes på Klimatilpasning.n. Du vil finne mye infrmasjn under de ulike fagmrådene, eller under klimautfrdringer. Hvrdan ulike kmmuner har håndtert utfrdringer, kan du lese mer m under erfaringer. Pr. i dag finnes ingen nyere eller mer nedskalerte klimaprjeksjner fr Nrge enn de du finner i rapprten Klima i Nrge 2100 g det anbefales derfr at kmmunen bruker disse. I kapittelet kunnskapsgrunnlaget, finner du en samlet versikt ver de viktigste kildene. Ta utgangspunkt i dagens klima g erfaringer med tidligere værhendelser g lkal kunnskap. Les mer i Framtidens klima g lkal kunnskap. Første steg: Hvilke virksmheter/mråder skal vurderes? ARK 1: Denne delen kan gjøres i frkant av seminaret. Sett pp en liste ver hvilke virksmheter/sektrer, eventuelt gegrafiske mråder (nytt utbyggingsmråde, vassdrag, eksisterende bebyggelse sm har vært utsatt fr mye vervann, flm/skred etc), sm skal diskuteres. Eksempler på sektrer kan være vann- g avløp, bygg g anlegg, energifrsyning, helse, transprt g samferdsel, natur g friluftsliv eller ulike næringer i kmmunen. Listen vil senere danne utgangspunkt fr diskusjn i grupper. Hver gruppe bør da jbbe med én eller t virksmheter/mråder. Andre steg:klimautfrdringer ARK 2: Denne delen kan gså gjøres i frkant. Velg ut hvilke effekter av klimaendringer sm vil være relevante fr kmmunen å vurdere. Bruk gjerne sjekklisten sm et utgangspunkt, g suppler hvis ønskelig. 4 f 19

6 Tredje steg: Vurdering ift. virksmheter/mråder ARK 3: Sett pp en tabell med de utvalgte virksmhetene/mrådene fra ARK 1 nedver i første klnne, g de utvalgte klimautfrdringene (ARK 2) i øverste vannrette rad. Dette gir en matrise hvr det er mulig å krysse hver enkelt virksmhet/mråde med de effektene av klimaendringer sm er aktuelle fr kmmunen. Nå kan gruppearbeidet startes. Hver gruppe tar fr seg én virksmhet eller mråde, g krysser av fr hvilke av klimaeffektene øverst i tabellen sm de mener denne virksmheten/mrådet bør ta hensyn til i sin planlegging (slik at hver gruppe fyller inn kryss i én eller t vannrette rader). De utfylte skjemaene fra hver gruppe kan samles i én tabell sm da vil gi et første versiktsbilde både fr hver enkelt virksmhet/mråde, g fr hele kmmunen på tvers av virksmhetene/mrådene. Fjerde steg: Vurdering av knsekvenser fr hver virksmhet/mråde ARK 4: Gruppearbeidet frtsetter med de samme gruppene, sm tar fr seg de samme virksmhetene/mrådene. Denne gangen går gruppen igjennm hver av klimautfrdringene de har krysset av fr sin virksmhet/mråde. Vurdér hvrvidt virksmheten/mrådet vil ppleve mer eller mindre av den aktuelle klimaeffekten g velg en plassering i frhld til den lddrette aksen. Hvis kmmunen f. eks. frventer str økning i nedbør i framtiden, g dette er en av de klimaeffektene gruppen har krysset av, vil riktig plassering bli høyt ppe på aksen. Frventes det mindre snømengde, vil riktig plassering bli på den nedre delen av aksen. Vurdér deretter hvrvidt knsekvensene vil bli hvedsakelig psitive eller negative fr virksmheten/mrådet g velg en plassering fr dette langs den vannrette aksen. Fr negative knsekvenser blir riktig plassering på venstre side, psitive knsekvenser på høyre side. Merk av det stedet hvr gruppen mener at den aktuelle klimaeffekten bør plasseres i frhld til de t aksene. Gjør det samme fr alle de klimaeffektene gruppen har krysset av fr sin virksmhet/mråde. 5 f 19

7 Femte steg: Diskusjn i plenum Hva er hvedfunnene fra hver gruppe? Er det spesielle effekter av klimaendringer sm berører flere sektrer? Er det ne sm utmerker seg sm spesielt alvrlig? Har nen av gruppene funnet fram til psitive knsekvenser? Hvis ønskelig, kan resultatet fra gruppearbeidet samles ved at kryssene i den samlede tabellen erstattes med fargekder, f. eks. rødt, gult g grønt sm vil vise m de ulike effektene av klimaendringer vil være psitive eller negative. Ntér ned viktige argumenter g knklusjner disse kan danne grunnlaget fr videre analyser, eller brukes til å vurdere m det er spesielle utfrdringer knyttet til klima g klimaendringer sm kmmunen trenger å vite mer m. LYKKE TIL! 6 f 19

8 Klima-START Diskusjnsppgave m klimasårbarhet i kmmunene 7 f 19

9 ARK 1 Hvilke virksmheter/mråder skal vurderes? Virksmhet/mråde: I plenum eller i frkant: Klimaendringer vil berøre ulike sektrer g virksmheter ulikt. Første del av ppgaven er å definere hvilke sektrer/virksmheter, eventuelt gegrafiske mråde(r) sm skal diskuteres. Sett pp en liste ver virksmheter, evt gegrafiske mråde(r) sm senere kan danne utgangspunkt fr diskusjn i grupper. 8 f 19

10 ARK 2 Klimautfrdringer Direkte g indirekte effekter, hendelser g gradvise endringer Hav Havnivåstigning Strmfl Høy vannstand ved elveutløp Frsuring Endringer i artssammensetning Ersjn sm følge av havstigning Temperatur Økt smmertemperatur Økt vintertemperatur Endret fryse-/tinesyklus Smelting av isbreer Tining av permafrst Varmebølge Ekstrem kulde Skgbrann/vegetasjnsbrann Flm Vårflm Vinterflm Isganger Regnflm Urban flm/vervann Skred Snøskred Jrdskred/steinsprang Leirskred Ersjn Bifysiske frhld Endringer i bilgisk mangfld Nye parasitter/bakterier Lengre vekstsesng Gjengring av landskap Nedbør Snømengde g -sesng Regnmengde g -sesng Frurensning av drikkevann Isstrmer (kmbinasjn vind/underkjølt regn) Tørke Vind Endret hvedvindretning Strm/rkan Andre Hvilke hendelser eller utfrdringer knyttet til vær g klima har kmmunen pplevd tidligere? Hva kan tenkes kan inntreffe i framtiden? Velg ut klimautfrdringer sm er aktuelle fr kmmunen. Bruk egen kunnskap g suppler med infrmasjn på klimatilpasning.n. Det kan være hensiktsmessig å gjøre denne delen av ppgaven i frkant, slik at man ikke sitter i plenum g 9 f 19 diskuterer hva sm skal krysses av. Men bruk gjerne litt tid i plenum til å supplere slik at man har et felles utgangspunkt fr diskusjnen.

11 ARK 3 Vurdering ift. virksmheter/mråder Effekter klimaendr.: Virksmhet/mråde: Sett pp en tabell tilsvarende den ver. I øverste rad, skriv inn de effektene av klimaendringer sm ble valgt ut i frrige bilde. I første klnne, sett pp de virksmheter/mråder sm ble valgt ut i det første bildet. Del inn i grupper. Hver gruppe går gjennm én eller t virksmheter/mråder, avhengig av hvr mange deltakere det er g hvr mange sektrer/virksmheter sm er valgt ut. Gruppen setter kryss fr de klimaeffektene sm er relevante fr denne virksmheten/mrådet. Det kan være klimaeffekter sm kan skape 10 prblemer f 19 eller gi ekstra belastninger fr virksmheten/mrådet, direkte eller indirekte eller klimaeffekter sm kan være psitive. Resultatene fra gruppene kan samles i én tabell. Gruppene presenterer krt sine vurderinger i plenum. Dette kan brukes sm utgangspunkt fr diskusjn mkring kmmunens klimasårbarhet eller gå videre til neste bilde.

12 ARK 4 Mer Negative knsekvenser Psitive knsekvenser Mindre Frtsett arbeidet i de samme gruppene. Hver gruppe tar fr seg alle de klimaeffektene de har krysset av fr sine virksmheter/mråder. Vurder hvrvidt denne virksmheten/mrådet i kmmunen vil ppleve mer eller mindre av de valgte klimaeffektene g hvrvidt knsekvensene av disse vil være psitive eller negative. Bruk tid til å diskutere hvrdan hver enkelt av de 11 f 19 valgte klimaeffektene kan plasseres langs de t aksene g plasser dem inn der gruppen mener de bør plasseres. Dette gir et utgangspunkt fr å vurdere hvilke klimaeffekter sm vil få størst knsekvenser fr hver virksmhet/mråde.

13 12 f 19 Ft:YayMicr

14 VEILEDER Verktøy SPØRSMÅLSSETT TIL OPPSTART Spørsmålssettet kan være et nyttig verktøy sm utgangspunkt fr diskusjner, innspill til mmenter i nye planer g strategier eller intern spørreundersøkelse. 1. Sårbarhet i dagens klima Har kmmunen pplevd strmer, ekstrem nedbør, flm, skred, skgbrann, ekstrem kulde/varme sv de siste årene sm har frårsaket skader? Hva har ekstremværhendelser kstet kmmunen, eller kmmunens innbyggere? Har viktig bebyggelse (sykehus, skler, barnehager, sykehjem sv) vært utsatt ved ekstremværhendelser? Har viktig infrastruktur vært utsatt ved ekstremværhendelser? Har kmmunen etterslep på vedlikehld av bygningsmasse g infrastruktur, g har det ført til større utfrdringer ved ekstremværhendelser? Hvrdan har tidligere ekstremværhendelser i kmmunen blitt håndtert? Hvilke deler av kmmunen (virksmheter/mråder) har blitt berørt ved ekstremværhendelser, direkte eller indirekte? Har ekstremværhendelser ført til endringer i planverk eller andre tiltak? Er det gjennmført risik- g sårbarhetsanalyser (ROS) sm tar hensyn til ekstremværhendelser g hvrdan er dette eventuelt tatt inn i kmmunens/virksmhetens planer? Hvilke tiltak er gjennmført fr å frebygge mt virkningene av ekstremværhendelser (fysiske inngrep i landskapet, byggtekniske tiltak, kurs/kmpetanseheving, gjennmgang av ulike virksmheter sv)? Sårbarhet fr framtidig klima Hvrdan ser framtidens klimabilde ut fr vår regin? (Bruk kartet på klimatilpasning.n eller evt. andre kilder kmmunen måtte ha, inkludert lkal kunnskap) Hvilke effekter av klimaendringer vil få størst betydning? Og hvrfr? Har kmmunen kunnskap g kmpetanse m klimaendringer, eller må man finne dette andre steder? Hvilke deler av kmmunen (gegrafisk eller rganisatrisk) vil bli berørt av klimaendringene? Freligger det planer m langsiktige investeringer der hensyn til klimaendringer vil være spesielt viktig å ta hensyn til (veier, sykehus, vann- g avløpssystemer etc)? Kan deler av næringslivet, viktige næringsveier eller kmmunen dra frdeler av klimaendringene? Vil klimaendringer kunne få enda større betydning enn i dag fr etterslep på vedlikehld av bygninger g viktig infrastruktur? Er kmmunen frberedt til å møte lignende eller nye typer ekstremværhendelser i framtiden? 13 f 19

15 3. Klimatilpasning inn i planverk Se gså I lvverket (eller Fra plan til tiltak ) Er hensynet til framtidig klima tatt inn i alle deler av kmmunens planlegging (planstrategi, planprgram, kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel, knsekvensutredninger, ROS-analyser)? Er klimatilpasning en del av kmmunens klima- g energiplan? Er det andre planer hvr hensynet til framtidig klima er viktig? Fr ny bebyggelse: er hensyn til frventede klimaendringer tilstrekkelig ivaretatt i ROS-analyser g/eller knsekvensutredninger? Fr eksisterende bebyggelse: Er hensynet til frventede klimaendringer tatt inn sm del av helhetlig ROS etter Sivilbeskyttelseslven? Kan det være utviklingstrekk i samfunnet sm kan øke/minske sårbarheten fr frventede klimaendringer i kmmunen? 4. Planlegge g iverksette tiltak Er det behv fr å stille spesielle krav til nybygg mht plassering g/eller utfrming sm følge av klimaendringer? Er det behv fr sikring eller andre tiltak av eksisterende bebyggelse sm følge av klimaendringer? Bør kmmunen lage nye retningslinjer, fr eksempel fr vervannshåndtering? Bør tiltak fr klimatilpasning legges inn sm en fast del av planer fr ppgradering, rehabilitering, frtetting sv i eksisterende bebyggelse, fr eksempel at kmmunen alltid skal ta hensyn til endret klima ved ppgraderinger av vann- g avløpssystemer, at det stilles særlige krav ved rehabilitering av bygg g installasjner etc)? Hvilke fysiske tiltak/inngrep må iverksettes fr å møte frventede klimaendringer? Er det behv fr alternative måter å arbeide på fr å løse nye utfrdringer knyttet til klimaendringer, fr eksempel rganisatriske grep? 14 f 19

16 VEILEDER Verktøy Klimatilpassingsstrategi i kmmunane Skjemaet er utarbeida av Haavard Stensvand hs Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane. 1. Mtivasjn/frståing Kan klimaendringar få knsekvensar sm vi treng å ta msyn til? På kva mråde er det i så fall aktuelt? Har det vre auke i prblem med vêrhendingar? Kvar kan nødvendig kunnskap/infrmasjn hentast? Behv fr interne g eksterne tiltak fr å spreie infrmasjn g mtivere? 2. Vurdere/analysere eigen Administrasjnen? Plitikarar? Næringsliv/andre nøkkelaktørar? Publikum? sårbarheit fr Temperatur Flaumar eksisterande klima g Ttal nedbør Overfløyming klimaverknadar (krleis Ekstremnedbør har vêret gjrt ss Havnivåauke/strmfl (urban flaum) Strmfl utsette/sårbare? Er det Skred allereie gjrt tiltak fr å Slagregn møte verknadane?) Ersjn Oftare g meir intense 3. Vurdere/analysere eiga sårbarheit fr frventa Auka temperatur Auka ttale nedbørs- framtidige klima g klimaverknadar mengder flaumar Oftare g kraftigare verfløyming (urban Auka ekstremnedbør flaum) 4. Analysere/vurdere tiltak fr eiga sårbarheit fr Kraftigare strmfl Oftare skredhendingar Sterkare ersjn (langs elvar g kystlinje) frventa framtidige klima g klimaverknadar 15 f 19

17 5. Priritere tiltak fr a) Arealfrvaltning å redusere eiga Kartlegging av mråde sm er utsette fr skred sårbarheit fr Kartlegging av mråde sm er utsette fr flaum frventa framtidig Kartlegging av mråde sm er utsette fr høg vasstand/strmfl klima Kartlegging av mråde sm er utsette fr verfløyming b) Planlegging g frvaltning av kmmunal infrastruktur Klimatilpassa planlegging (inkl. dimensjnering) g bygging av: kmmunale vegar (inkl. bruer g andre anlegg knytt til veg) kaiar anlegg fr drikkevassfrsyning klakk-/avløpssystem Tiltak fr vedlikehald/frsterking/sikring drenering/grøfting av vegar ersjnsvern av vegar, brufundament, kaiar m.v. sikringstiltak mt flaum g skred skifte ut leidningar g andre delar g vassfrsyningsanlegga skifte ut g dimensjnere pp avløpsnettet skifte ut g dimensjnere pp kapasiteten i system fr handtering av verflatevatn ( evt. pne lukka bekkar, 6. Vedtak etablere flaumvegar.l.) iverksetjing Klimatilpassa drifts-, vervakings- g vedlikehaldsrutinar c) Kmmunale bygg Klimatilpassa bygging (fuktsikker byggeprsess) Drenering g sikring mt tilbakeslag av vatn i lågtliggjande delar Fuktsikring av vegg- g glvknstruksjnar Vern mt slagregn, snøinndrev m.v. Kartlegge tleevne fr snø- g vindlaster Inneklimatiltak klimatilpassa drifts-, vervakings- g vedlikehaldsrutinar d) Byggesaksfrvaltning Bygge stadtilpassa, klimarbuste bygg Plassere bygg i minst utsette mråde Tilsyn e) Bilgisk mangfald g levemråde f) Ivareta bimangfald, levemråde g landskap Helse/msrg Oppretthalde tenestetilbd under påkjenningar frå ekstremvêr g) Beredskap 7. Oppfølging kntrll ROS-analysar av klimarelaterte hendingar Planverk fr å handtere klimarelaterte hendingar (naturulykker, svikt i infrastruktur m.v.) Øvingar av klimarelaterte hendingar 16 f 19

18 17 f 19 Ft: Flickr/Creative Cmmns/ArlingtnCunty/Green Rf at Walter Reed

19 OM VEILEDEREN Denne nettbaserte veilederen er ment å skulle gi en innføring i hvrdan kmmuner g fylkeskmmuner kan arbeide med klimatilpasning. Intensjnen har vært å samle alt sm kan være nyttig i arbeidet med klimatilpasning fr en kmmunal eller reginal planlegger på ett sted. Veilederen er delt inn i tre: Hva bør du vite, Fra plan til tiltak" g "Verktøy. Hva bør du vite? Denne delen gir deg nyttig bakgrunnsinfrmasjn m klimatilpasning i fem ulike temaark. Frmålet med denne første delen av veilederen er å gi bedre kunnskapsgrunnlag m klimaendringer i Nrge. Her kan du blant annet lese m hvrfr klimatilpasning er nødvendig, klimatilpasning g utslippsreduksjn, samt klimaprjeksjner g lkal kunnskap. Fra plan til tiltak Denne delen handler m hvrdan kmmunen kan ta inn hensynet til klimaendringer i de ulike planprsessene i plan- g bygningslven g i sivilbeskyttelseslven. I tillegg har vi valgt å ta inn kunnskapsgrunnlaget sm er viktig å kjenne til underveis i disse prsessene i denne andre delen av veilederen. Verktøy Her finner du endel verktøy sm kan være nyttige å bruke i alle delene av prsessen. Blant annet Kartet Klima i Nrge 2050 g 2100, Klima-START, spørsmål til bruk i ppstartsfasen g et flytskjema sm på en versiktelig måte viser hvrdan kmmunen kan legge pp sin klimatilpasningsstrategi. Revidert veileder Veilederen er nå revidert fr første gang siden lansering i Denne gangen har vi valgt å krte ned innhldet ne g fkusere på det vi trr vil gi best utbytte i prsessen. Vi har laget en del temaark sm kan brukes hver fr seg g/eller samlet. I tillegg har vi valgt å samle deler av/hele veilederen i pdf-dkumenter, slik at man enkelt kan skrive ut hele veilederen eller deler av den etter ønske g behv. Vi håper du vil gi ss tilbakemeldinger - både ris g rs. Kntakt: 18 f 19

20 VEILEDER VERKTØY Utgitt av: Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap (DSB) Miljøverndepartementet Justisdepartementet Kntakt: klimatilpasning Nrge Rambergveien 9, pb. 2014, 3115 Tønsberg Tlf E-pst: August 2012

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt - forskriftsarbeidet

Kommunal beredskapsplikt - forskriftsarbeidet Kommunal beredskapsplikt - forskriftsarbeidet Fremdriftsplan: Ikrafttredelse 01.01.11 Høringsfrist 01.11.10 Sendes på høring 01.08.10, (tre måneder) Forslag sendes JD 01.06.10 Arbeidsgruppen jobber med

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Klimatilpasning Norge

Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge Klimatilpasningssekretariatet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg Klimatilpasning.no Klimaendringer klimatilpasning : Klimaendringene er i gang og berører alle

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram.

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram. Dat: 7. september 2009 Byrådssak 348/09 Byrådet Kmmuneplanens arealdel 2010-2021. Gdkjenning av planprgram. NIHO SARK-1122-200817958-115 Hva saken gjelder Bergen bystyre vedtk Kmmuneplanens arealdel den

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

NOTAT Utredningsarbeid og kostnader i forbindelse med revidering av KDP Øyer Sør

NOTAT Utredningsarbeid og kostnader i forbindelse med revidering av KDP Øyer Sør NOTAT 24.10.2018 Utredningsarbeid g kstnader i frbindelse med revidering av KDP Øyer Sør Utredninger g temaer inkludert kstnader sm det må utføres i planarbeidet før 1. gangs behandling. Oppsummering Arbeid

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Robuste byer i fremtidens klima Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om DSB Hva er utfordringene? Hvordan kartlegge og ta hensyn

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom Referat fra arbeidsgruppemøte 04.02. 2019 1. Til første økt Utfrdringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrm Tilstede: Simen, Marit, Atle, Arild, Trine, Gry g Trnd Diskusjn m følgende: Hvrfr skal vi

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

Fylkesplan for Østfold Østfold mot Galleriet 8. mars 2018 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef

Fylkesplan for Østfold Østfold mot Galleriet 8. mars 2018 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef Fylkesplan fr Østfld Østfld mt 2050 Galleriet 8. mars 2018 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef Rammer fr fylkesplanprsessen En plan fr hele østfldsamfunnet fylkets øverste strategiske plan Målet er en fylkesplan

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo Saksframlegg Saksbehandler: Stein Egil Drevdal Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/147-1 Plan fr utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan fr Nrdre Fll Vedlegg: 1. Prgramplan Nrdre Fll 2. Gevinst 3. SØF-rapprt 01/17,

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Barentshavet

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Barentshavet Temperatur, salthldighet g næringssalter i Barentshavet Innhldsfrtegnelse Side 1 / 5 Temperatur, salthldighet g næringssalter i Barentshavet Publisert 10.03.2017 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hs Havfrskningsinstituttet)

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT Fakultet fr bivitenskap, fiskeri g øknmi Arkivref.: 2016/1514 Dat: 13.02.2018 Julia Hlte Sempler Intern høring - Delrapprt 2 fra arbeidsgruppe fr fremtidig rganisering av administrasjnen ved UiT Høringsuttalelse

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14)

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE april 2014 (Krrigert i h.h.t kmmunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner

Detaljer

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter Frmannskapet 20.mars 2018 Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Infrmasjn m videre prsess med nærmiljømøter FNs bærekraftsmål Gruppeppgave 27. februar Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jbbe

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. PLAN PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Ggle Mas 6..5 4 - - Swe Innhldsfrtegnelse Innledning. Bakgrunn. Planavgnsning. Eiendmsstruktur.4

Detaljer