Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap"

Transkript

1 Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap

2 INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet i din del av landet? I dette kartet kan du selv se hva sm er den mest sannsynlige utviklingen fr temperatur g nedbør i 2050 g Klima-START Klima-START er ment sm et diskusjnsverktøy. Det gir en enkel fremgangsmåte fr å få fram et verrdnet bilde av hvilke klimautfrdringer en kmmune eller virksmhet må planlegge fr. Spørsmålsett til ppstartsfasen Spørsmålene kan brukes sm utgangspunkt fr diskusjner, innspill til mmenter i nye planer g/eller strategier eller til intern spørreundersøkelse. Klimatilpasningsstrategi - flytskjema Her finner du et flytskjema sm på en versiktelig måte viser hvrdan kmmunen kan legge pp sin klimatilpasningsstrategi. Sjemaet er utarbeidet av fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand hs Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane. 1 f 19

3 VEILEDER Verktøy KART: KLIMA I NORGE 2050 OG 2100 Hva vil skje med klimaet i din del av landet? I dette kartet kan du selv se hva sm er den mest sannsynlige utviklingen fr temperatur g nedbør i 2050 g Kartet viser framtidig temperatur- g nedbørendringer i Nrge i 2050 g Tallene angir temperatur- g nedbørendringer med høy, middels g lav framskriving i frhld til periden (nrmalperiden). Framskrivingene kmmer fra rapprten Klima i Nrge Framskrivingene er basert på klimamdeller g er derfr usikre. 2 f 19

4 3 f 19

5 VEILEDER Verktøy Klima-START - bruksanvisning Klima-START er beregnet på kmmuner/virksmheter sm ønsker å sette klimatilpasning på dagsrden g egner seg gdt til gruppearbeid på 3-4 timer. Nedenfr følger en veiledning til hvrdan verktøyet kan brukes. Klima-START er et diskusjnsverktøy utviklet av Klimatilpasningssekretariatet i DSB. Det gir en enkel framgangsmåte fr å få fram et verrdnet bilde av hvilke klimautfrdringer en kmmune eller virksmhet må planlegge fr. Har kmmunen ikke tidligere tatt inn hensynet til klimaendringer i hele eller deler av planprsessen etter PBL, kan Klima-START fr eksempel brukes i frbindelse med rullering av planer. Den kan gså brukes sm en starthjelp i utarbeiding av risik- g sårbarhetsanalyser, enten etter PBL eller når kmmunen skal utarbeide helhetlig ROS. Infrmasjn m effekter av klimaendringer kan hentes på Klimatilpasning.n. Du vil finne mye infrmasjn under de ulike fagmrådene, eller under klimautfrdringer. Hvrdan ulike kmmuner har håndtert utfrdringer, kan du lese mer m under erfaringer. Pr. i dag finnes ingen nyere eller mer nedskalerte klimaprjeksjner fr Nrge enn de du finner i rapprten Klima i Nrge 2100 g det anbefales derfr at kmmunen bruker disse. I kapittelet kunnskapsgrunnlaget, finner du en samlet versikt ver de viktigste kildene. Ta utgangspunkt i dagens klima g erfaringer med tidligere værhendelser g lkal kunnskap. Les mer i Framtidens klima g lkal kunnskap. Første steg: Hvilke virksmheter/mråder skal vurderes? ARK 1: Denne delen kan gjøres i frkant av seminaret. Sett pp en liste ver hvilke virksmheter/sektrer, eventuelt gegrafiske mråder (nytt utbyggingsmråde, vassdrag, eksisterende bebyggelse sm har vært utsatt fr mye vervann, flm/skred etc), sm skal diskuteres. Eksempler på sektrer kan være vann- g avløp, bygg g anlegg, energifrsyning, helse, transprt g samferdsel, natur g friluftsliv eller ulike næringer i kmmunen. Listen vil senere danne utgangspunkt fr diskusjn i grupper. Hver gruppe bør da jbbe med én eller t virksmheter/mråder. Andre steg:klimautfrdringer ARK 2: Denne delen kan gså gjøres i frkant. Velg ut hvilke effekter av klimaendringer sm vil være relevante fr kmmunen å vurdere. Bruk gjerne sjekklisten sm et utgangspunkt, g suppler hvis ønskelig. 4 f 19

6 Tredje steg: Vurdering ift. virksmheter/mråder ARK 3: Sett pp en tabell med de utvalgte virksmhetene/mrådene fra ARK 1 nedver i første klnne, g de utvalgte klimautfrdringene (ARK 2) i øverste vannrette rad. Dette gir en matrise hvr det er mulig å krysse hver enkelt virksmhet/mråde med de effektene av klimaendringer sm er aktuelle fr kmmunen. Nå kan gruppearbeidet startes. Hver gruppe tar fr seg én virksmhet eller mråde, g krysser av fr hvilke av klimaeffektene øverst i tabellen sm de mener denne virksmheten/mrådet bør ta hensyn til i sin planlegging (slik at hver gruppe fyller inn kryss i én eller t vannrette rader). De utfylte skjemaene fra hver gruppe kan samles i én tabell sm da vil gi et første versiktsbilde både fr hver enkelt virksmhet/mråde, g fr hele kmmunen på tvers av virksmhetene/mrådene. Fjerde steg: Vurdering av knsekvenser fr hver virksmhet/mråde ARK 4: Gruppearbeidet frtsetter med de samme gruppene, sm tar fr seg de samme virksmhetene/mrådene. Denne gangen går gruppen igjennm hver av klimautfrdringene de har krysset av fr sin virksmhet/mråde. Vurdér hvrvidt virksmheten/mrådet vil ppleve mer eller mindre av den aktuelle klimaeffekten g velg en plassering i frhld til den lddrette aksen. Hvis kmmunen f. eks. frventer str økning i nedbør i framtiden, g dette er en av de klimaeffektene gruppen har krysset av, vil riktig plassering bli høyt ppe på aksen. Frventes det mindre snømengde, vil riktig plassering bli på den nedre delen av aksen. Vurdér deretter hvrvidt knsekvensene vil bli hvedsakelig psitive eller negative fr virksmheten/mrådet g velg en plassering fr dette langs den vannrette aksen. Fr negative knsekvenser blir riktig plassering på venstre side, psitive knsekvenser på høyre side. Merk av det stedet hvr gruppen mener at den aktuelle klimaeffekten bør plasseres i frhld til de t aksene. Gjør det samme fr alle de klimaeffektene gruppen har krysset av fr sin virksmhet/mråde. 5 f 19

7 Femte steg: Diskusjn i plenum Hva er hvedfunnene fra hver gruppe? Er det spesielle effekter av klimaendringer sm berører flere sektrer? Er det ne sm utmerker seg sm spesielt alvrlig? Har nen av gruppene funnet fram til psitive knsekvenser? Hvis ønskelig, kan resultatet fra gruppearbeidet samles ved at kryssene i den samlede tabellen erstattes med fargekder, f. eks. rødt, gult g grønt sm vil vise m de ulike effektene av klimaendringer vil være psitive eller negative. Ntér ned viktige argumenter g knklusjner disse kan danne grunnlaget fr videre analyser, eller brukes til å vurdere m det er spesielle utfrdringer knyttet til klima g klimaendringer sm kmmunen trenger å vite mer m. LYKKE TIL! 6 f 19

8 Klima-START Diskusjnsppgave m klimasårbarhet i kmmunene 7 f 19

9 ARK 1 Hvilke virksmheter/mråder skal vurderes? Virksmhet/mråde: I plenum eller i frkant: Klimaendringer vil berøre ulike sektrer g virksmheter ulikt. Første del av ppgaven er å definere hvilke sektrer/virksmheter, eventuelt gegrafiske mråde(r) sm skal diskuteres. Sett pp en liste ver virksmheter, evt gegrafiske mråde(r) sm senere kan danne utgangspunkt fr diskusjn i grupper. 8 f 19

10 ARK 2 Klimautfrdringer Direkte g indirekte effekter, hendelser g gradvise endringer Hav Havnivåstigning Strmfl Høy vannstand ved elveutløp Frsuring Endringer i artssammensetning Ersjn sm følge av havstigning Temperatur Økt smmertemperatur Økt vintertemperatur Endret fryse-/tinesyklus Smelting av isbreer Tining av permafrst Varmebølge Ekstrem kulde Skgbrann/vegetasjnsbrann Flm Vårflm Vinterflm Isganger Regnflm Urban flm/vervann Skred Snøskred Jrdskred/steinsprang Leirskred Ersjn Bifysiske frhld Endringer i bilgisk mangfld Nye parasitter/bakterier Lengre vekstsesng Gjengring av landskap Nedbør Snømengde g -sesng Regnmengde g -sesng Frurensning av drikkevann Isstrmer (kmbinasjn vind/underkjølt regn) Tørke Vind Endret hvedvindretning Strm/rkan Andre Hvilke hendelser eller utfrdringer knyttet til vær g klima har kmmunen pplevd tidligere? Hva kan tenkes kan inntreffe i framtiden? Velg ut klimautfrdringer sm er aktuelle fr kmmunen. Bruk egen kunnskap g suppler med infrmasjn på klimatilpasning.n. Det kan være hensiktsmessig å gjøre denne delen av ppgaven i frkant, slik at man ikke sitter i plenum g 9 f 19 diskuterer hva sm skal krysses av. Men bruk gjerne litt tid i plenum til å supplere slik at man har et felles utgangspunkt fr diskusjnen.

11 ARK 3 Vurdering ift. virksmheter/mråder Effekter klimaendr.: Virksmhet/mråde: Sett pp en tabell tilsvarende den ver. I øverste rad, skriv inn de effektene av klimaendringer sm ble valgt ut i frrige bilde. I første klnne, sett pp de virksmheter/mråder sm ble valgt ut i det første bildet. Del inn i grupper. Hver gruppe går gjennm én eller t virksmheter/mråder, avhengig av hvr mange deltakere det er g hvr mange sektrer/virksmheter sm er valgt ut. Gruppen setter kryss fr de klimaeffektene sm er relevante fr denne virksmheten/mrådet. Det kan være klimaeffekter sm kan skape 10 prblemer f 19 eller gi ekstra belastninger fr virksmheten/mrådet, direkte eller indirekte eller klimaeffekter sm kan være psitive. Resultatene fra gruppene kan samles i én tabell. Gruppene presenterer krt sine vurderinger i plenum. Dette kan brukes sm utgangspunkt fr diskusjn mkring kmmunens klimasårbarhet eller gå videre til neste bilde.

12 ARK 4 Mer Negative knsekvenser Psitive knsekvenser Mindre Frtsett arbeidet i de samme gruppene. Hver gruppe tar fr seg alle de klimaeffektene de har krysset av fr sine virksmheter/mråder. Vurder hvrvidt denne virksmheten/mrådet i kmmunen vil ppleve mer eller mindre av de valgte klimaeffektene g hvrvidt knsekvensene av disse vil være psitive eller negative. Bruk tid til å diskutere hvrdan hver enkelt av de 11 f 19 valgte klimaeffektene kan plasseres langs de t aksene g plasser dem inn der gruppen mener de bør plasseres. Dette gir et utgangspunkt fr å vurdere hvilke klimaeffekter sm vil få størst knsekvenser fr hver virksmhet/mråde.

13 12 f 19 Ft:YayMicr

14 VEILEDER Verktøy SPØRSMÅLSSETT TIL OPPSTART Spørsmålssettet kan være et nyttig verktøy sm utgangspunkt fr diskusjner, innspill til mmenter i nye planer g strategier eller intern spørreundersøkelse. 1. Sårbarhet i dagens klima Har kmmunen pplevd strmer, ekstrem nedbør, flm, skred, skgbrann, ekstrem kulde/varme sv de siste årene sm har frårsaket skader? Hva har ekstremværhendelser kstet kmmunen, eller kmmunens innbyggere? Har viktig bebyggelse (sykehus, skler, barnehager, sykehjem sv) vært utsatt ved ekstremværhendelser? Har viktig infrastruktur vært utsatt ved ekstremværhendelser? Har kmmunen etterslep på vedlikehld av bygningsmasse g infrastruktur, g har det ført til større utfrdringer ved ekstremværhendelser? Hvrdan har tidligere ekstremværhendelser i kmmunen blitt håndtert? Hvilke deler av kmmunen (virksmheter/mråder) har blitt berørt ved ekstremværhendelser, direkte eller indirekte? Har ekstremværhendelser ført til endringer i planverk eller andre tiltak? Er det gjennmført risik- g sårbarhetsanalyser (ROS) sm tar hensyn til ekstremværhendelser g hvrdan er dette eventuelt tatt inn i kmmunens/virksmhetens planer? Hvilke tiltak er gjennmført fr å frebygge mt virkningene av ekstremværhendelser (fysiske inngrep i landskapet, byggtekniske tiltak, kurs/kmpetanseheving, gjennmgang av ulike virksmheter sv)? Sårbarhet fr framtidig klima Hvrdan ser framtidens klimabilde ut fr vår regin? (Bruk kartet på klimatilpasning.n eller evt. andre kilder kmmunen måtte ha, inkludert lkal kunnskap) Hvilke effekter av klimaendringer vil få størst betydning? Og hvrfr? Har kmmunen kunnskap g kmpetanse m klimaendringer, eller må man finne dette andre steder? Hvilke deler av kmmunen (gegrafisk eller rganisatrisk) vil bli berørt av klimaendringene? Freligger det planer m langsiktige investeringer der hensyn til klimaendringer vil være spesielt viktig å ta hensyn til (veier, sykehus, vann- g avløpssystemer etc)? Kan deler av næringslivet, viktige næringsveier eller kmmunen dra frdeler av klimaendringene? Vil klimaendringer kunne få enda større betydning enn i dag fr etterslep på vedlikehld av bygninger g viktig infrastruktur? Er kmmunen frberedt til å møte lignende eller nye typer ekstremværhendelser i framtiden? 13 f 19

15 3. Klimatilpasning inn i planverk Se gså I lvverket (eller Fra plan til tiltak ) Er hensynet til framtidig klima tatt inn i alle deler av kmmunens planlegging (planstrategi, planprgram, kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel, knsekvensutredninger, ROS-analyser)? Er klimatilpasning en del av kmmunens klima- g energiplan? Er det andre planer hvr hensynet til framtidig klima er viktig? Fr ny bebyggelse: er hensyn til frventede klimaendringer tilstrekkelig ivaretatt i ROS-analyser g/eller knsekvensutredninger? Fr eksisterende bebyggelse: Er hensynet til frventede klimaendringer tatt inn sm del av helhetlig ROS etter Sivilbeskyttelseslven? Kan det være utviklingstrekk i samfunnet sm kan øke/minske sårbarheten fr frventede klimaendringer i kmmunen? 4. Planlegge g iverksette tiltak Er det behv fr å stille spesielle krav til nybygg mht plassering g/eller utfrming sm følge av klimaendringer? Er det behv fr sikring eller andre tiltak av eksisterende bebyggelse sm følge av klimaendringer? Bør kmmunen lage nye retningslinjer, fr eksempel fr vervannshåndtering? Bør tiltak fr klimatilpasning legges inn sm en fast del av planer fr ppgradering, rehabilitering, frtetting sv i eksisterende bebyggelse, fr eksempel at kmmunen alltid skal ta hensyn til endret klima ved ppgraderinger av vann- g avløpssystemer, at det stilles særlige krav ved rehabilitering av bygg g installasjner etc)? Hvilke fysiske tiltak/inngrep må iverksettes fr å møte frventede klimaendringer? Er det behv fr alternative måter å arbeide på fr å løse nye utfrdringer knyttet til klimaendringer, fr eksempel rganisatriske grep? 14 f 19

16 VEILEDER Verktøy Klimatilpassingsstrategi i kmmunane Skjemaet er utarbeida av Haavard Stensvand hs Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane. 1. Mtivasjn/frståing Kan klimaendringar få knsekvensar sm vi treng å ta msyn til? På kva mråde er det i så fall aktuelt? Har det vre auke i prblem med vêrhendingar? Kvar kan nødvendig kunnskap/infrmasjn hentast? Behv fr interne g eksterne tiltak fr å spreie infrmasjn g mtivere? 2. Vurdere/analysere eigen Administrasjnen? Plitikarar? Næringsliv/andre nøkkelaktørar? Publikum? sårbarheit fr Temperatur Flaumar eksisterande klima g Ttal nedbør Overfløyming klimaverknadar (krleis Ekstremnedbør har vêret gjrt ss Havnivåauke/strmfl (urban flaum) Strmfl utsette/sårbare? Er det Skred allereie gjrt tiltak fr å Slagregn møte verknadane?) Ersjn Oftare g meir intense 3. Vurdere/analysere eiga sårbarheit fr frventa Auka temperatur Auka ttale nedbørs- framtidige klima g klimaverknadar mengder flaumar Oftare g kraftigare verfløyming (urban Auka ekstremnedbør flaum) 4. Analysere/vurdere tiltak fr eiga sårbarheit fr Kraftigare strmfl Oftare skredhendingar Sterkare ersjn (langs elvar g kystlinje) frventa framtidige klima g klimaverknadar 15 f 19

17 5. Priritere tiltak fr a) Arealfrvaltning å redusere eiga Kartlegging av mråde sm er utsette fr skred sårbarheit fr Kartlegging av mråde sm er utsette fr flaum frventa framtidig Kartlegging av mråde sm er utsette fr høg vasstand/strmfl klima Kartlegging av mråde sm er utsette fr verfløyming b) Planlegging g frvaltning av kmmunal infrastruktur Klimatilpassa planlegging (inkl. dimensjnering) g bygging av: kmmunale vegar (inkl. bruer g andre anlegg knytt til veg) kaiar anlegg fr drikkevassfrsyning klakk-/avløpssystem Tiltak fr vedlikehald/frsterking/sikring drenering/grøfting av vegar ersjnsvern av vegar, brufundament, kaiar m.v. sikringstiltak mt flaum g skred skifte ut leidningar g andre delar g vassfrsyningsanlegga skifte ut g dimensjnere pp avløpsnettet skifte ut g dimensjnere pp kapasiteten i system fr handtering av verflatevatn ( evt. pne lukka bekkar, 6. Vedtak etablere flaumvegar.l.) iverksetjing Klimatilpassa drifts-, vervakings- g vedlikehaldsrutinar c) Kmmunale bygg Klimatilpassa bygging (fuktsikker byggeprsess) Drenering g sikring mt tilbakeslag av vatn i lågtliggjande delar Fuktsikring av vegg- g glvknstruksjnar Vern mt slagregn, snøinndrev m.v. Kartlegge tleevne fr snø- g vindlaster Inneklimatiltak klimatilpassa drifts-, vervakings- g vedlikehaldsrutinar d) Byggesaksfrvaltning Bygge stadtilpassa, klimarbuste bygg Plassere bygg i minst utsette mråde Tilsyn e) Bilgisk mangfald g levemråde f) Ivareta bimangfald, levemråde g landskap Helse/msrg Oppretthalde tenestetilbd under påkjenningar frå ekstremvêr g) Beredskap 7. Oppfølging kntrll ROS-analysar av klimarelaterte hendingar Planverk fr å handtere klimarelaterte hendingar (naturulykker, svikt i infrastruktur m.v.) Øvingar av klimarelaterte hendingar 16 f 19

18 17 f 19 Ft: Flickr/Creative Cmmns/ArlingtnCunty/Green Rf at Walter Reed

19 OM VEILEDEREN Denne nettbaserte veilederen er ment å skulle gi en innføring i hvrdan kmmuner g fylkeskmmuner kan arbeide med klimatilpasning. Intensjnen har vært å samle alt sm kan være nyttig i arbeidet med klimatilpasning fr en kmmunal eller reginal planlegger på ett sted. Veilederen er delt inn i tre: Hva bør du vite, Fra plan til tiltak" g "Verktøy. Hva bør du vite? Denne delen gir deg nyttig bakgrunnsinfrmasjn m klimatilpasning i fem ulike temaark. Frmålet med denne første delen av veilederen er å gi bedre kunnskapsgrunnlag m klimaendringer i Nrge. Her kan du blant annet lese m hvrfr klimatilpasning er nødvendig, klimatilpasning g utslippsreduksjn, samt klimaprjeksjner g lkal kunnskap. Fra plan til tiltak Denne delen handler m hvrdan kmmunen kan ta inn hensynet til klimaendringer i de ulike planprsessene i plan- g bygningslven g i sivilbeskyttelseslven. I tillegg har vi valgt å ta inn kunnskapsgrunnlaget sm er viktig å kjenne til underveis i disse prsessene i denne andre delen av veilederen. Verktøy Her finner du endel verktøy sm kan være nyttige å bruke i alle delene av prsessen. Blant annet Kartet Klima i Nrge 2050 g 2100, Klima-START, spørsmål til bruk i ppstartsfasen g et flytskjema sm på en versiktelig måte viser hvrdan kmmunen kan legge pp sin klimatilpasningsstrategi. Revidert veileder Veilederen er nå revidert fr første gang siden lansering i Denne gangen har vi valgt å krte ned innhldet ne g fkusere på det vi trr vil gi best utbytte i prsessen. Vi har laget en del temaark sm kan brukes hver fr seg g/eller samlet. I tillegg har vi valgt å samle deler av/hele veilederen i pdf-dkumenter, slik at man enkelt kan skrive ut hele veilederen eller deler av den etter ønske g behv. Vi håper du vil gi ss tilbakemeldinger - både ris g rs. Kntakt: 18 f 19

20 VEILEDER VERKTØY Utgitt av: Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap (DSB) Miljøverndepartementet Justisdepartementet Kntakt: klimatilpasning Nrge Rambergveien 9, pb. 2014, 3115 Tønsberg Tlf E-pst: August 2012

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer