Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune"

Transkript

1 REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre Østfld Per Vallner Fylkesmannen i Østfld Jan Egil Nygaard Fylkesmannen i Østfld, Landbruksavdelingen Anne Kirsten Stensby Kartverket Osl Eli Brager Kartverket Osl Iren Andersen Kartverket Osl Marianne Andersen Kartverket Osl Referent Kpi til (ikke tilstede) Marianne Andersen Lasse Hlmen Geir Bjørnsen Kari Ellinr Sørensen Trhild Hv Nilsen Jn Kaasa Sarpsbrg kmmune/gis-sør Telenr Frtum distributin Fredrikstad energinett Kartverket Osl

2 1. Referat fra Gedatautvalgsmøtet Pkt 5 (Plan g temadata): Jernbaneverket skal være med på hele prsjektet i Rygge g Råde, ikke bare FDV. Jernbaneverket blir med i alle etableringsprsjekter. 2. Orientering fra Gedatautvalgsmedlemmene Indre Østfld Askim kmmune har samarbeidsavtale med Hbøl, Aremark, Marker g Rømskg, g har gedataansvar fr disse kmmunene. I tillegg har Askim ppmåling fr Hbøl. Eidsberg kmmune har meldt interesse fr samarbeid med Askim, der man ønsker at Askim har gedataansvar, mens Eidsberg selv er ansvarlig fr ppmåling. Det er tatt i bruk et felles planregistersystem i Indre Østfld, g alle kmmuner unntatt Trøgstad g Rakkestad benytter nå dette. Askim kmmune har tatt på seg etablering av planregister fr andre kmmuner. Askim kmmune har en egen seksjn sm arbeider med byggesak, plan g gedata. Bemanningssituasjnen er tilfredsstillende, men dersm de får flere henvendelser fra andre kmmuner, må de ansette flere flk. Det vil man sannsynligvis få lv til dersm finansieringen er på plass, dvs at det freligger avtaler med de aktuelle kmmunene. Ellers jbbes det på plitisk plan med å innføre et samkmmune-samarbeid mellm Askim g Eidsberg. Dette er en samarbeidsfrm sm går på å løse kmmunale g reginale ppgaver i fellesskap. Det har hittil vært en frsøksrdning, men kan fra inngås på permanent basis. Det plitiske målet er først g fremst øknmisk innsparing, men gedataavdelingen er pptatt av at kvaliteten på arbeid g tjenester ivaretas, g håper at de ikke blir tvunget å redusere på mråder der de nå har gd kmpetanse g kapasitet. Fylkesmannen i Østfld Oppdatering av fylkes-ros. Det blir ingen stre endringer, siden det ble gjrt en større revisjn ved frrige ppdatering. Det fregår et samarbeid med frsvaret.a. fr å definere sårbare bjekter. Her ser man et bruksmråde fr GIS/kart/stedfesting. Fr tiden jbbes det med å avklare hva skal registreres g hvilke egenskaper ved disse. Dette er et Østfldprsjekt, men det fregår sannsynligvis tilsvarende arbeid i flere fylker. Samarbeid mellm Fylkesmennene i Vestfld, Østfld, Osl g Akershus m intern GIS-virksmhet. Dette samarbeidet mfatter kun intern virksmhet, den eksterne GIS-virksmheten ivaretas av kmmunene. Det ffentlige kartgrunnlaget (DOK) blir viktig i denne sammenhengen, g man venter spent på endelig versjn. Fylkesmannen har gså frventninger til ny plan-wms, sm Kartverket jbber med. Dette er et nyttig verktøy fr saksbehandlere g andre sm jbber med planer fr flere kmmuner. Man får da én inngangsprt, g slipper å gå inn på hver enkelt kmmunes side g lete. Det er viktig at kmmunene fyller inn fullstendige pplysninger når de legger inn data, slik at lenker til alle registre er tilgjengelig.

3 Fylkesmannen i Østfld, landbruksavdelingen Det blir gjrt skgbruksplanlegging i Våler i 2013 (laserskannet i år), Rømskg tas i Statens vegvesen Statens vegvesen har sagt mye m hva sm fregår reginalt på årsmøtene, g nevner derfr bare viktige sentrale prsjekter. Vegweb-prsjekt. Vegvesenet har hatt prblemer med å få alle data ut til brukerne. Det jbbes derfr med et nytt webgrensesnitt fr NVDB-data, kalt Vegweb. Dette vil bestå av en kartinnsynsløsning, g det vil være mulig å ta ut rapprter. Prsjekt Vegnett Det har vært prblemer med gemetrifrbedringsprsjektet g å få data inn i NVDB, med frsinkelser sm resultat. Man går nå gjennm Vegnett-mdellen fr å gjøre den mindre kmplisert g bedre fungerende. Hittil har man benyttet GIS/LINE sm vegnett-editr, g dette har fungert slik at alle fagdata må legges inn på nytt når man legger inn ny gemetri. Man går nå ver til å benytte Nvapint g en ny vegnett-editr, der mer infrmasjn kan verføres mellm gammel g ny veigemetri. Dette gjør løypa krtere g raskere. I frbindelse med at man tar i bruk Nvapint i stedet fr GIS/LINE, vil man gså gå ver til å bruke tiltaksløypa ved nye prsjekter g knytte denne pp mt prsjekteringsløypa. De siste årene har man prøvd å levere ferdigvegsdata ved å generere ssi-filer ute på prsjektene. Håndbøker. Det jbbes gså med å utvikle håndbøker, bl.a. fr hvrdan veier skal prsjekteres. Det er her fkus på samrdningsmdeller, bl.a. med VA-data. Jernbaneverket Oppgradering av ny SOSI Bane til SOSI 4.5. Dette vedtas i høst. Dette er et banenettverk, dvs et verrdnet vegnett (traseer) fr jernbane. Det er en leveranse etter Inspire-direktivet, men er gså et datasett Jernbaneverket har bruk fr internt, samt i beredskapssammenheng. Sm eksempel på sistenevnte, ble det nevnt at det på øvelser har sjedd at nødetaten ikke har frstått tgleders stedsangivelser. Det jbber med å bedre innmålingsinstruksen fr jernbaner. Målet er at det er klart definert hvrdan et bjekt skal måles inn g registreres. Instruksen skal fange pp både drifts-, vedlikehlds- g etablerings-behv. I tillegg må den selvsagt kunne gjennmføres landmålerteknisk sv. Kanskje kan man lære ne av Statens vegvesen, sm har mange etablerte instrukser. Kjørebåren laserskanning følges pp videre. Støykartlegging. Det har kmmet retningslinjer fra Miljøverndepartementet m dette. Det har ppstått frsinkelser, g Jernbaneverket vet ikke når de får levert støykart, men data skal altså ut i følge Nrge Digitalt. Støy er tatt ut av DOK, ne

4 både Jernbaneverket g andre parter reagerer på, siden dette er et viktig, men kmplisert, datasett. Ellers jbbes det med en ny felles kartløsning. Dette er en innsynsløsning fr saksbehandlere. Den blir web-basert. Man håper å få denne i gang snart. Knkurranse blir utlyst før jul. Generelt tar man i bruk mer g mer ArcGIS framfr GIS/LINE. Østfld fylkeskmmune: Av større prsjekter jbbes det fr tiden med Turkart Østfld. Her er det bl.a. kmme nytt bakgrunnskart g ny tegnfrklaring. Fylkeskmmunen har fått en henvendelse fra Reginalpark Haldenkanalen g xxx (Indre Østfld), Sm ønsker Turkart Østfld i papirfrmat. Reginalpark Halden dekker gså Aurskg Høland i Akershus, g man håper et samarbeid med Turkart Akershus kan bidra til mer utvikling g aktivitet gså fr Turkart Østfld. Ellers jbbes det mye med å lage temakart g visualisering av statistikk etter henvendelser fra kmmuner etc. I høst har det ppstått prblemer ved utarbeidelsen av planer fr skleskyss i samarbeid med Østfld kllektivtrafikk. Vegnettbasen har, uten at man har funnet nen årsak, blitt helt feil siden frrige skleår. Resultatet av dette er at bergningene av skleveilengder blir helt feil. Det blir kanskje nødvendig med et prsjekt fr å gjennmgå vegnettbasen. Kartverket, infrmasjn m Vegnett Situasjnen fr Vegnett i Østfld henger i str grad sammen med det pågående gemtrifrbedringsprsjektet. Bakgunnen fr dette prsjektet var at Vegnettgemetrien ppdateres på mange måter, avhengig av hvem sm er ansvarlig, g at man ønsket en ppgradering av hele datasettet, basert på rtft. Prsjektet har imidlertid slitt med kapasitetsprblemer, g har strekt ut i tid. Siste nytt er imidlertid at både Kartverket g Statens Vegvesen har ppbemannet mtp innlegging av gemetri. De kmmuner sm ikke har vært gjennm gemetrifrbedringsprsjektet skal være ferdig innen første halvår Dette gjelder hele Østfld. Frdi prsjektet har dratt ut i tid, har Kartverket Osl bedt m gså å få bruke data fra Gevekstprsjekter gjennmført etter den pprinnelige flygningen. Dette blir det anledning til. Planen videre i prsjektet er at når et mråde er ferdigstilt, blir det sendt til kmmunen fr gjennmsyn. Dette gjøres frtløpende. Det kan være verdt å merke seg at de sm sender inn manus vil bli priritert. Nåsituasjnen gjør at det fr øyeblikket er mye dårlig veggemetri i Østfld. Dette kan frklare prblemer i ruteplanleggere etc. 3. Gevekst- samarbeidet/nrge Digitalt, inkluderer status pågående prsjekter - Gevekstprsjekter 2011

5 Sluttrapprten fr LASHØS12 (Østfld Nrd 2011) er sendt på høring. Statens Vegvesen km med ønske m en endringsavtale frdi prsjektet ble en del dyrere enn planlagt. Man ble enige m at sluttrapprten skal fungere sm endringsavtale. Ny tekst sendes på høring g gdtatt tekst underskrives av alle parter. - Gevekstprsjekter Partsknter LACHØS14 (Østfld nrd 2012) følger fremdriftsplanen. I LACHØS15 (Østfld sør 2012) har det skjedd en regnefeil i kstnadsfrdelingen mellm partene. Dette betyr at det blir dyrere fr enkelte parter g rimeligere fr andre. Dette tas pp på GIS-sør-møte fredag Teknisk er LACHØS15 i rute. Alt av knstruerte data er levert før fristen. Partskntene må tømmes i Det har i flere år blitt truet med dette frdi mange parter har hatt større beløp stående urørt her ver lengre tid, men nå gjøres det alvr av truslene. Partene må enten sende faktura til Kartverket g ta ut pengene, eller binde dem til gjennmføring av knkrete ND-prsjekter. Det blir sannsynligvis mulighet til å ha et minimumsbeløp stående, men det er uklart hvr strt dette blir - Innføring av NN2000 NN2000 innføres i 2012 i 9 kmmuner i Østfld (GIS-sør g Hbøl). Status i prsjektet er at ppmålingsfirma (GeSurvey) er i gang med målinger. Erfaringen fra årets prsjekt er at mange av de fastmerkene sm er planlagt målt, ikke ppfyller siktkravene sm er satt. Rydding er i mange tilfeller umulig eller ressurskrevenede, da det fte dreier seg m mange g stre trær. I år ble 53% av de pprinnelig ppsatte fastmerkene målt, g da gdtk man ne avvik fra siktkravene. Det er planlagt å starte innføring av NN2000 i resten av Østfld i Dette betyr av frmler vil være på plass i 2013, men det kan drøye til 2014 før prsjektet er helt fullført. - Gevekstprsjekter 2013 Det ble vist en versikt ver aktuelle Gevekstprsjekter i Disse mfatter kmmunene Spydeberg, Hbøl, Mss, Fredrikstad g Sarpsbrg. Prsjektene blir sannsynligvis utlyst sm ett samlet prsjekt, men med delt øknmi innad g én kntrakt pr. kmmune. Jernbaneverket påpekte at de ønsker FKB-B i en 200 meter buffer langs all jernbane. Kartverket justerer prsjektplygnene mtp dette. 4. Plan g temadata - Status Plan- g temadata-utvalget (PTU). PTU hadde frrige møte i april. Der ble det bestem å frtsette med samme fkusmråder sm tidligere: Etableringsprsjekter plan

6 Tilrettelegge fr økt bruk av temadata i kmmunal g statlig saksbehandling (Arbeidsutvalg pprettet) Felles rutiner fr teknisk kntrll av kmmune(del)planer sm er ute til høring - Arbeidsgruppe fr temadata. Gruppa har hatt 4 møter til nå. Fkus er på å tilrettelegge fr økt bruk av temadata i plan- g byggesaksbehandling, samt på Det ffentlige kartgrunnlaget (DOK). DOK er grunnlaget fr resten av fkusmrådet til gruppa. DOK må derfr på plass g gjøres tilgjengelig fr kmmunene først På neste møte skal man se på ny spesifikasjn fr stier g veier sm kmmer snart. Her bør Turkart Østfld inn, da det der er gjrt en str jbb på dette g Fylkeskmmunen har planer videre. Jernbaneverket spurte m traktrveger skal inn i stibasen. Det er freløpig uklart hvr disse skal inn, men de vil iallfall tilhøre én base, slik at man unngår dble baser. - Etablering av frvaltning av plan. Nrge Digitalt har bestemt at plan skal inn i løpet av En innsynsløsning er på gang, kalt SePlan. Det ble vist en testversjn av denne. Her vil man få innsyn i planmriss g annen inf m reguleringsplaner. Fylkesmannen kmmenterte at fr dem er WMS-tjenesten det viktigste, dvs muligheten til innsyn gjennm én prtal. Flere kmmenterte at det er bra g nyttig med én inngangsprtal fr de sm jbber mt flere kmmuner. - Leveranse av plandata Det er utarbeidet en leveransemdell fr plandata. Den er inndelt i ulike nivåer (freløpig R1-3 g K1-3) - Gedataplanen kap. 4.3 plandata Det ble gjrt en krt gjennmgang av status. Status er ganske bra i Østfld sammenliknet med resten av landet Jernbaneverket spurte m reguleringsplaner vedtatt før ny SOSIspesifikasjn må vedtas på nytt. Det må de ikke. Hver plan ligger inne med infrmasjn m hvilket lvverk den er vedtatt etter. Statens vegvesen spurte m frhldet til plandialg. Plandialg er ikke pålagt g inngår ikke i etableringsprsjektene. Det er freløpig ikke bestemt m det blir kjørt felles prsjekter på dette. Plandialg er anbefalt, men kmmunen avgjør - Gedataplanen kap. 4.4 temadata På dette punktet står det freløpig relativt lite. DOK har vært på høring fra Miljøverndepartementet. Det er freslått en liste ver temadata sm skal inngå fra , men dette er ikke ferdigbehandlet. - Gedataplanen kap. 4.5 Det ffentlig kartgrunnlaget Dette punktet venter gså, sm kap. 4.4, på ferdigbehandling av DOK - Finansiering av planfrvaltning Dette ble gjennmgått på årsmøtene. Krt ppsummert er innkjøpsprisen der kmmunen har gjennmført etablering alene, lik ett års frvaltningskstnad.

7 Jernbaneverket spurte m innkjøp fr dem skal gjøres sentralt eller gjennm FDV-avtalen. De ønsker å gjøre dette gjennm FDV-avtalen. Svaret her er at begge deler er mulig, men at Kartverket må få beskjed m hva sm ønskes. 5. Matrikkel - Midlertidige frretninger Kmmunene har blitt kntaktet g spurt m status, samt årsaker, tiltak g planer fr eventuelt gjenværende midlertidige frretninger. Kartverket har mttatt tilbakemeldinger sm må sees gjennm. Det er freløpig uklart hva sm i praksis vil skje med de sm ikke kmmer i mål. - Kurs i føring av matrikkelen Første kurs etter ny mal er gjennmført. Det var flere sm ikke bestd den avsluttende eksamenen. Disse kan prøve på nytt uten nytt kurs. Første gjennmføring har gitt nen erfaringer, g det blir nen mindre endringer basert på disse. Krt ppsummert viste det seg nyttig med frkurs, da dette gir en grunnplattfrm. Det var ne knapp tid til lvkurset, så dette utvides kanskje. Føringskurs gikk k. - Satsingsmråder 2013, Kartverket sentralt Opplæring Tilsyn Histrikk inn i matrikkelen (dette er avhengig av kapasitet) Evaluering av lv g system (dette frutsetter en bestilling fra MD) Fullføre matrikkelrefrmen innen utgangen av Satsingsmråder 2013, Kartverket Osl Arbeidsmøte/fagdag. Her blir det fkus på erfaringsutveksling. Aktuelle temaer er adressering, kvalitetsheving av ulike baser, grenser mt vann g FKB-data fr de sm fører matrikkelen. - Andre spørsmål Jernbaneverket spurte m det er aktuelt med kvalitetsheving g kntrll av grenser fr veg g jernbane. Kartverket svarte at dette er aktuelt. Det blir mer fkus på å sjekke baser mt hverandre. Gesynkrnisering vil etterhvert kmme. Dette frigir tid, men man mister en del kntrller. Jernbaneverket spurte m frhldet mellm bygnings- g tiltaksbasen, g m bygningens status føres i matrikkelen. Svaret på dette er ja, men det frekmmer en del feil føring. Statens vegvesen spurte m det fregår prsjekter på registrering av grenser langs vei g pprydding i matrikkelfrhld i g ved vei, i Østfld. I Akershus gjøres dette i et samarbeid mellm kmmunene g Statens vegvesen. Frøydis Kristiansen svarte at det ikke fregår nen prsjekter på dette, men at det f.eks. frtløpende gjennmføres ppmålingsfrretning der Statens vegvesen hevder å eie vei. - Stedsnavn SSRsak. Dette er et frvaltningsverktøy fr SSR, sm kan lastes ned fra Nrge Digitalts hjemmeside. Det ppleves sm nyttig av brukerne.

8 Et nytt system med ny database er under utvikling. Dette utvikles gjennm et internt prsjekt i Kartverket. Fr tiden jbbes det med å utarbeide en ny spesifikasjn. Denne har mdellen brukt fr FKB-data sm utgangspunkt. 6. Frvaltning av data FKB - Frvaltningsrunden blir i høst gjennmført i frbindelse med innsying av Gevekstprsjekter i de kmmunene der dette er gjennmført i I de andre kmmunene blir det rdinær frvaltningsrunde med distribusjn til partene 15.nvember. 7. Gedataplan 2013 til Heving av kvaliteten på vanndata i Østfld Kartverket freslår å gjennmføre et eget prsjekt fr å heve kvaliteten på data i FKB-C-mrådene i fylket. Bildene sm brukes bør være relativt nye g ha en representativ vannstand. Aktuelle flybilder er, rangert etter freslått priritering: Bilder fra siste års ftgraferinger (hele fylket dekket ) Bilder fra mløpsftgrafering 2014 Bilder i kmmende prsjekter Det var enighet m at bildene må ha representativ vannstand. Ellers km det ingen kmmentarer til Kartverkets frslag. - Laserskanning i de kmmuner der dette mangler helt eller delvis Kartverket ønsker innspill fra Gedatautvalget m laserskanningen skal gjennmføres sm ett prsjekt eller sm enkeltprsjekter. Det km ingen innspill til dette punktet - Kmmentarer til Gedataplanen, tekstdelen Det ble diskutert m det skal stå Gedatautvalget eller Fylkesgedatautvalget i planen. Sentralt g i andre fylker brukes Fylkesgedatautvalget, men det ble på frrige møte enighet m å bruke Gedatautvalget i Østfld Statens vegvesen fresl at laserskanning til kulturminnefrmål tas inn i målfrmuleringen i kap Alle ble bedt m å sjekke m det er ønske m dette fra nen av partene. Kartverket spurte m en avklaring angående laserprsjekt i Hbøl i 2013 ønsket av Fylkesmannen/Landbruksavdelingen. Jan Egil Nygaard svarte at dette i utgangspunktet utsettes, men at de vil vurdere det på nytt i g med at det uansett laserskannes i deler av kmmunen. Statens vegvesen spurte m det er mulig å legge inn lenke til Gevekstavtalene fra Gedataplanen. Svaret på dette er nei, frdi disse dkumentene ikke kan ligge åpent tilgjengelig på internett. Til kap ble det kmmentert at begrepet 5-dagers frist er brukt uten nen tilhørende frklaring på hva dette er.

9 Til kap. 6 ble det kmmentert at tiltakene er lite knkrete. Men det ble enighet m at dette punktet kan frmuleres litt rundt, detaljer skal stå i handlingsplanen. - Kmmentarer til Gedataplanen, handlingsplanen Det km ingen kmmentarer til handlingsplanen - Gedataplanen blir sendt ut til gjennmsyn etter at endelig frslag er ferdig utarbeidet. 8. Eventuelt, herunder annen aktuell infrmasjn Det var ingen saker under eventuelt. 9. Neste møte Neste møte blir nsdag 17.april 2013 hs Fylkeskmmunen i Østfld.

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfld Asbjørn Brge Fredrikstad kmmune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god.

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god. Plansatsning 2016 Kmmunal- g mderniseringsdepartementet har i 2016 satt av 10 mill. krner fr å få etablert digitale planregistre med fullt planinnhld fr de kmmunene i landet sm ikke allerede har dette

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

14.13. Velkommen, innledning - Det ble ønsket velkommen til Drammen kommunes lokaler.

14.13. Velkommen, innledning - Det ble ønsket velkommen til Drammen kommunes lokaler. Referat FGU-BU Emne Fylkesgedatautvalgsmøte Buskerud Til Olaf Hjellum, Drammen kmmune (regin øst) Astrid Rygg, Kartverket, matrikkel Rune Klevstad, Mdum kmmune (regin midtfylket med Numedal) Jette Blmsterberg,

Detaljer

Nytt fra Norge Digitalt- Temadataforum (KristinL), Plandataforum (Jon Anders)

Nytt fra Norge Digitalt- Temadataforum (KristinL), Plandataforum (Jon Anders) REFERAT Tema Møte AU Tema HeOp fr møte Dat 01.06.2017 Kartverket Hamar Til stede Ingrid Lekve 1 Kristin Lierstuen 1 Rar Kjær 1 Halvr Olsen 1 Slveig Hallum 1 Frde Hansen 1 Lars Hlen 1 Lars Kristian Hatterud

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Årsmøte Geovekst/Norge digitalt for Øvre Romerike Dato Torsdag 12. mars 2015 Rådhuset, Nes kommune

REFERAT. Tema for møte Årsmøte Geovekst/Norge digitalt for Øvre Romerike Dato Torsdag 12. mars 2015 Rådhuset, Nes kommune REFERAT Tema fr møte Årsmøte Gevekst/Nrge digitalt fr Øvre Rmerike Dat Trsdag 12. mars 2015 Sted Rådhuset, Nes kmmune Til stede Jens Kjell Aabø Tre Handeland Matthew Landry Per Linnerud Einar Ordahl Pipaluk

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder Arealplaner i Nrge digitalt løsninger g bruksmråder Innhld Innhld... 1 Bakgrunn... 2 Dataflyt fr arealplaner... 2 Kntrll... 2 Nasjnal kpi... 3 Synkrnisering... 3 Tilgjengeliggjøring... 4 Brukere av datasettene...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet våren 2013

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet våren 2013 Plan-og temadata, Østfold Geodatautvalgsmøtet våren 2013 Innhold: Status: Plan- og temadatautvalget Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Forvaltning av plandata Etablering av plandata Planer på høring PTU

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet høsten 2013

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet høsten 2013 Plan-og temadata, Østfold Geodatautvalgsmøtet høsten 2013 Status PTU Gjort: Initiert og fulgt opp etableringsprosjekter, plan Kommer: Fortsette med etablering av plandata Fagdag diskuteres, men ikke konkludert.

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer