Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune"

Transkript

1 REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre Østfld Per Vallner Fylkesmannen i Østfld Jan Egil Nygaard Fylkesmannen i Østfld, Landbruksavdelingen Anne Kirsten Stensby Kartverket Osl Eli Brager Kartverket Osl Iren Andersen Kartverket Osl Marianne Andersen Kartverket Osl Referent Kpi til (ikke tilstede) Marianne Andersen Lasse Hlmen Geir Bjørnsen Kari Ellinr Sørensen Trhild Hv Nilsen Jn Kaasa Sarpsbrg kmmune/gis-sør Telenr Frtum distributin Fredrikstad energinett Kartverket Osl

2 1. Referat fra Gedatautvalgsmøtet Pkt 5 (Plan g temadata): Jernbaneverket skal være med på hele prsjektet i Rygge g Råde, ikke bare FDV. Jernbaneverket blir med i alle etableringsprsjekter. 2. Orientering fra Gedatautvalgsmedlemmene Indre Østfld Askim kmmune har samarbeidsavtale med Hbøl, Aremark, Marker g Rømskg, g har gedataansvar fr disse kmmunene. I tillegg har Askim ppmåling fr Hbøl. Eidsberg kmmune har meldt interesse fr samarbeid med Askim, der man ønsker at Askim har gedataansvar, mens Eidsberg selv er ansvarlig fr ppmåling. Det er tatt i bruk et felles planregistersystem i Indre Østfld, g alle kmmuner unntatt Trøgstad g Rakkestad benytter nå dette. Askim kmmune har tatt på seg etablering av planregister fr andre kmmuner. Askim kmmune har en egen seksjn sm arbeider med byggesak, plan g gedata. Bemanningssituasjnen er tilfredsstillende, men dersm de får flere henvendelser fra andre kmmuner, må de ansette flere flk. Det vil man sannsynligvis få lv til dersm finansieringen er på plass, dvs at det freligger avtaler med de aktuelle kmmunene. Ellers jbbes det på plitisk plan med å innføre et samkmmune-samarbeid mellm Askim g Eidsberg. Dette er en samarbeidsfrm sm går på å løse kmmunale g reginale ppgaver i fellesskap. Det har hittil vært en frsøksrdning, men kan fra inngås på permanent basis. Det plitiske målet er først g fremst øknmisk innsparing, men gedataavdelingen er pptatt av at kvaliteten på arbeid g tjenester ivaretas, g håper at de ikke blir tvunget å redusere på mråder der de nå har gd kmpetanse g kapasitet. Fylkesmannen i Østfld Oppdatering av fylkes-ros. Det blir ingen stre endringer, siden det ble gjrt en større revisjn ved frrige ppdatering. Det fregår et samarbeid med frsvaret.a. fr å definere sårbare bjekter. Her ser man et bruksmråde fr GIS/kart/stedfesting. Fr tiden jbbes det med å avklare hva skal registreres g hvilke egenskaper ved disse. Dette er et Østfldprsjekt, men det fregår sannsynligvis tilsvarende arbeid i flere fylker. Samarbeid mellm Fylkesmennene i Vestfld, Østfld, Osl g Akershus m intern GIS-virksmhet. Dette samarbeidet mfatter kun intern virksmhet, den eksterne GIS-virksmheten ivaretas av kmmunene. Det ffentlige kartgrunnlaget (DOK) blir viktig i denne sammenhengen, g man venter spent på endelig versjn. Fylkesmannen har gså frventninger til ny plan-wms, sm Kartverket jbber med. Dette er et nyttig verktøy fr saksbehandlere g andre sm jbber med planer fr flere kmmuner. Man får da én inngangsprt, g slipper å gå inn på hver enkelt kmmunes side g lete. Det er viktig at kmmunene fyller inn fullstendige pplysninger når de legger inn data, slik at lenker til alle registre er tilgjengelig.

3 Fylkesmannen i Østfld, landbruksavdelingen Det blir gjrt skgbruksplanlegging i Våler i 2013 (laserskannet i år), Rømskg tas i Statens vegvesen Statens vegvesen har sagt mye m hva sm fregår reginalt på årsmøtene, g nevner derfr bare viktige sentrale prsjekter. Vegweb-prsjekt. Vegvesenet har hatt prblemer med å få alle data ut til brukerne. Det jbbes derfr med et nytt webgrensesnitt fr NVDB-data, kalt Vegweb. Dette vil bestå av en kartinnsynsløsning, g det vil være mulig å ta ut rapprter. Prsjekt Vegnett Det har vært prblemer med gemetrifrbedringsprsjektet g å få data inn i NVDB, med frsinkelser sm resultat. Man går nå gjennm Vegnett-mdellen fr å gjøre den mindre kmplisert g bedre fungerende. Hittil har man benyttet GIS/LINE sm vegnett-editr, g dette har fungert slik at alle fagdata må legges inn på nytt når man legger inn ny gemetri. Man går nå ver til å benytte Nvapint g en ny vegnett-editr, der mer infrmasjn kan verføres mellm gammel g ny veigemetri. Dette gjør løypa krtere g raskere. I frbindelse med at man tar i bruk Nvapint i stedet fr GIS/LINE, vil man gså gå ver til å bruke tiltaksløypa ved nye prsjekter g knytte denne pp mt prsjekteringsløypa. De siste årene har man prøvd å levere ferdigvegsdata ved å generere ssi-filer ute på prsjektene. Håndbøker. Det jbbes gså med å utvikle håndbøker, bl.a. fr hvrdan veier skal prsjekteres. Det er her fkus på samrdningsmdeller, bl.a. med VA-data. Jernbaneverket Oppgradering av ny SOSI Bane til SOSI 4.5. Dette vedtas i høst. Dette er et banenettverk, dvs et verrdnet vegnett (traseer) fr jernbane. Det er en leveranse etter Inspire-direktivet, men er gså et datasett Jernbaneverket har bruk fr internt, samt i beredskapssammenheng. Sm eksempel på sistenevnte, ble det nevnt at det på øvelser har sjedd at nødetaten ikke har frstått tgleders stedsangivelser. Det jbber med å bedre innmålingsinstruksen fr jernbaner. Målet er at det er klart definert hvrdan et bjekt skal måles inn g registreres. Instruksen skal fange pp både drifts-, vedlikehlds- g etablerings-behv. I tillegg må den selvsagt kunne gjennmføres landmålerteknisk sv. Kanskje kan man lære ne av Statens vegvesen, sm har mange etablerte instrukser. Kjørebåren laserskanning følges pp videre. Støykartlegging. Det har kmmet retningslinjer fra Miljøverndepartementet m dette. Det har ppstått frsinkelser, g Jernbaneverket vet ikke når de får levert støykart, men data skal altså ut i følge Nrge Digitalt. Støy er tatt ut av DOK, ne

4 både Jernbaneverket g andre parter reagerer på, siden dette er et viktig, men kmplisert, datasett. Ellers jbbes det med en ny felles kartløsning. Dette er en innsynsløsning fr saksbehandlere. Den blir web-basert. Man håper å få denne i gang snart. Knkurranse blir utlyst før jul. Generelt tar man i bruk mer g mer ArcGIS framfr GIS/LINE. Østfld fylkeskmmune: Av større prsjekter jbbes det fr tiden med Turkart Østfld. Her er det bl.a. kmme nytt bakgrunnskart g ny tegnfrklaring. Fylkeskmmunen har fått en henvendelse fra Reginalpark Haldenkanalen g xxx (Indre Østfld), Sm ønsker Turkart Østfld i papirfrmat. Reginalpark Halden dekker gså Aurskg Høland i Akershus, g man håper et samarbeid med Turkart Akershus kan bidra til mer utvikling g aktivitet gså fr Turkart Østfld. Ellers jbbes det mye med å lage temakart g visualisering av statistikk etter henvendelser fra kmmuner etc. I høst har det ppstått prblemer ved utarbeidelsen av planer fr skleskyss i samarbeid med Østfld kllektivtrafikk. Vegnettbasen har, uten at man har funnet nen årsak, blitt helt feil siden frrige skleår. Resultatet av dette er at bergningene av skleveilengder blir helt feil. Det blir kanskje nødvendig med et prsjekt fr å gjennmgå vegnettbasen. Kartverket, infrmasjn m Vegnett Situasjnen fr Vegnett i Østfld henger i str grad sammen med det pågående gemtrifrbedringsprsjektet. Bakgunnen fr dette prsjektet var at Vegnettgemetrien ppdateres på mange måter, avhengig av hvem sm er ansvarlig, g at man ønsket en ppgradering av hele datasettet, basert på rtft. Prsjektet har imidlertid slitt med kapasitetsprblemer, g har strekt ut i tid. Siste nytt er imidlertid at både Kartverket g Statens Vegvesen har ppbemannet mtp innlegging av gemetri. De kmmuner sm ikke har vært gjennm gemetrifrbedringsprsjektet skal være ferdig innen første halvår Dette gjelder hele Østfld. Frdi prsjektet har dratt ut i tid, har Kartverket Osl bedt m gså å få bruke data fra Gevekstprsjekter gjennmført etter den pprinnelige flygningen. Dette blir det anledning til. Planen videre i prsjektet er at når et mråde er ferdigstilt, blir det sendt til kmmunen fr gjennmsyn. Dette gjøres frtløpende. Det kan være verdt å merke seg at de sm sender inn manus vil bli priritert. Nåsituasjnen gjør at det fr øyeblikket er mye dårlig veggemetri i Østfld. Dette kan frklare prblemer i ruteplanleggere etc. 3. Gevekst- samarbeidet/nrge Digitalt, inkluderer status pågående prsjekter - Gevekstprsjekter 2011

5 Sluttrapprten fr LASHØS12 (Østfld Nrd 2011) er sendt på høring. Statens Vegvesen km med ønske m en endringsavtale frdi prsjektet ble en del dyrere enn planlagt. Man ble enige m at sluttrapprten skal fungere sm endringsavtale. Ny tekst sendes på høring g gdtatt tekst underskrives av alle parter. - Gevekstprsjekter Partsknter LACHØS14 (Østfld nrd 2012) følger fremdriftsplanen. I LACHØS15 (Østfld sør 2012) har det skjedd en regnefeil i kstnadsfrdelingen mellm partene. Dette betyr at det blir dyrere fr enkelte parter g rimeligere fr andre. Dette tas pp på GIS-sør-møte fredag Teknisk er LACHØS15 i rute. Alt av knstruerte data er levert før fristen. Partskntene må tømmes i Det har i flere år blitt truet med dette frdi mange parter har hatt større beløp stående urørt her ver lengre tid, men nå gjøres det alvr av truslene. Partene må enten sende faktura til Kartverket g ta ut pengene, eller binde dem til gjennmføring av knkrete ND-prsjekter. Det blir sannsynligvis mulighet til å ha et minimumsbeløp stående, men det er uklart hvr strt dette blir - Innføring av NN2000 NN2000 innføres i 2012 i 9 kmmuner i Østfld (GIS-sør g Hbøl). Status i prsjektet er at ppmålingsfirma (GeSurvey) er i gang med målinger. Erfaringen fra årets prsjekt er at mange av de fastmerkene sm er planlagt målt, ikke ppfyller siktkravene sm er satt. Rydding er i mange tilfeller umulig eller ressurskrevenede, da det fte dreier seg m mange g stre trær. I år ble 53% av de pprinnelig ppsatte fastmerkene målt, g da gdtk man ne avvik fra siktkravene. Det er planlagt å starte innføring av NN2000 i resten av Østfld i Dette betyr av frmler vil være på plass i 2013, men det kan drøye til 2014 før prsjektet er helt fullført. - Gevekstprsjekter 2013 Det ble vist en versikt ver aktuelle Gevekstprsjekter i Disse mfatter kmmunene Spydeberg, Hbøl, Mss, Fredrikstad g Sarpsbrg. Prsjektene blir sannsynligvis utlyst sm ett samlet prsjekt, men med delt øknmi innad g én kntrakt pr. kmmune. Jernbaneverket påpekte at de ønsker FKB-B i en 200 meter buffer langs all jernbane. Kartverket justerer prsjektplygnene mtp dette. 4. Plan g temadata - Status Plan- g temadata-utvalget (PTU). PTU hadde frrige møte i april. Der ble det bestem å frtsette med samme fkusmråder sm tidligere: Etableringsprsjekter plan

6 Tilrettelegge fr økt bruk av temadata i kmmunal g statlig saksbehandling (Arbeidsutvalg pprettet) Felles rutiner fr teknisk kntrll av kmmune(del)planer sm er ute til høring - Arbeidsgruppe fr temadata. Gruppa har hatt 4 møter til nå. Fkus er på å tilrettelegge fr økt bruk av temadata i plan- g byggesaksbehandling, samt på Det ffentlige kartgrunnlaget (DOK). DOK er grunnlaget fr resten av fkusmrådet til gruppa. DOK må derfr på plass g gjøres tilgjengelig fr kmmunene først På neste møte skal man se på ny spesifikasjn fr stier g veier sm kmmer snart. Her bør Turkart Østfld inn, da det der er gjrt en str jbb på dette g Fylkeskmmunen har planer videre. Jernbaneverket spurte m traktrveger skal inn i stibasen. Det er freløpig uklart hvr disse skal inn, men de vil iallfall tilhøre én base, slik at man unngår dble baser. - Etablering av frvaltning av plan. Nrge Digitalt har bestemt at plan skal inn i løpet av En innsynsløsning er på gang, kalt SePlan. Det ble vist en testversjn av denne. Her vil man få innsyn i planmriss g annen inf m reguleringsplaner. Fylkesmannen kmmenterte at fr dem er WMS-tjenesten det viktigste, dvs muligheten til innsyn gjennm én prtal. Flere kmmenterte at det er bra g nyttig med én inngangsprtal fr de sm jbber mt flere kmmuner. - Leveranse av plandata Det er utarbeidet en leveransemdell fr plandata. Den er inndelt i ulike nivåer (freløpig R1-3 g K1-3) - Gedataplanen kap. 4.3 plandata Det ble gjrt en krt gjennmgang av status. Status er ganske bra i Østfld sammenliknet med resten av landet Jernbaneverket spurte m reguleringsplaner vedtatt før ny SOSIspesifikasjn må vedtas på nytt. Det må de ikke. Hver plan ligger inne med infrmasjn m hvilket lvverk den er vedtatt etter. Statens vegvesen spurte m frhldet til plandialg. Plandialg er ikke pålagt g inngår ikke i etableringsprsjektene. Det er freløpig ikke bestemt m det blir kjørt felles prsjekter på dette. Plandialg er anbefalt, men kmmunen avgjør - Gedataplanen kap. 4.4 temadata På dette punktet står det freløpig relativt lite. DOK har vært på høring fra Miljøverndepartementet. Det er freslått en liste ver temadata sm skal inngå fra , men dette er ikke ferdigbehandlet. - Gedataplanen kap. 4.5 Det ffentlig kartgrunnlaget Dette punktet venter gså, sm kap. 4.4, på ferdigbehandling av DOK - Finansiering av planfrvaltning Dette ble gjennmgått på årsmøtene. Krt ppsummert er innkjøpsprisen der kmmunen har gjennmført etablering alene, lik ett års frvaltningskstnad.

7 Jernbaneverket spurte m innkjøp fr dem skal gjøres sentralt eller gjennm FDV-avtalen. De ønsker å gjøre dette gjennm FDV-avtalen. Svaret her er at begge deler er mulig, men at Kartverket må få beskjed m hva sm ønskes. 5. Matrikkel - Midlertidige frretninger Kmmunene har blitt kntaktet g spurt m status, samt årsaker, tiltak g planer fr eventuelt gjenværende midlertidige frretninger. Kartverket har mttatt tilbakemeldinger sm må sees gjennm. Det er freløpig uklart hva sm i praksis vil skje med de sm ikke kmmer i mål. - Kurs i føring av matrikkelen Første kurs etter ny mal er gjennmført. Det var flere sm ikke bestd den avsluttende eksamenen. Disse kan prøve på nytt uten nytt kurs. Første gjennmføring har gitt nen erfaringer, g det blir nen mindre endringer basert på disse. Krt ppsummert viste det seg nyttig med frkurs, da dette gir en grunnplattfrm. Det var ne knapp tid til lvkurset, så dette utvides kanskje. Føringskurs gikk k. - Satsingsmråder 2013, Kartverket sentralt Opplæring Tilsyn Histrikk inn i matrikkelen (dette er avhengig av kapasitet) Evaluering av lv g system (dette frutsetter en bestilling fra MD) Fullføre matrikkelrefrmen innen utgangen av Satsingsmråder 2013, Kartverket Osl Arbeidsmøte/fagdag. Her blir det fkus på erfaringsutveksling. Aktuelle temaer er adressering, kvalitetsheving av ulike baser, grenser mt vann g FKB-data fr de sm fører matrikkelen. - Andre spørsmål Jernbaneverket spurte m det er aktuelt med kvalitetsheving g kntrll av grenser fr veg g jernbane. Kartverket svarte at dette er aktuelt. Det blir mer fkus på å sjekke baser mt hverandre. Gesynkrnisering vil etterhvert kmme. Dette frigir tid, men man mister en del kntrller. Jernbaneverket spurte m frhldet mellm bygnings- g tiltaksbasen, g m bygningens status føres i matrikkelen. Svaret på dette er ja, men det frekmmer en del feil føring. Statens vegvesen spurte m det fregår prsjekter på registrering av grenser langs vei g pprydding i matrikkelfrhld i g ved vei, i Østfld. I Akershus gjøres dette i et samarbeid mellm kmmunene g Statens vegvesen. Frøydis Kristiansen svarte at det ikke fregår nen prsjekter på dette, men at det f.eks. frtløpende gjennmføres ppmålingsfrretning der Statens vegvesen hevder å eie vei. - Stedsnavn SSRsak. Dette er et frvaltningsverktøy fr SSR, sm kan lastes ned fra Nrge Digitalts hjemmeside. Det ppleves sm nyttig av brukerne.

8 Et nytt system med ny database er under utvikling. Dette utvikles gjennm et internt prsjekt i Kartverket. Fr tiden jbbes det med å utarbeide en ny spesifikasjn. Denne har mdellen brukt fr FKB-data sm utgangspunkt. 6. Frvaltning av data FKB - Frvaltningsrunden blir i høst gjennmført i frbindelse med innsying av Gevekstprsjekter i de kmmunene der dette er gjennmført i I de andre kmmunene blir det rdinær frvaltningsrunde med distribusjn til partene 15.nvember. 7. Gedataplan 2013 til Heving av kvaliteten på vanndata i Østfld Kartverket freslår å gjennmføre et eget prsjekt fr å heve kvaliteten på data i FKB-C-mrådene i fylket. Bildene sm brukes bør være relativt nye g ha en representativ vannstand. Aktuelle flybilder er, rangert etter freslått priritering: Bilder fra siste års ftgraferinger (hele fylket dekket ) Bilder fra mløpsftgrafering 2014 Bilder i kmmende prsjekter Det var enighet m at bildene må ha representativ vannstand. Ellers km det ingen kmmentarer til Kartverkets frslag. - Laserskanning i de kmmuner der dette mangler helt eller delvis Kartverket ønsker innspill fra Gedatautvalget m laserskanningen skal gjennmføres sm ett prsjekt eller sm enkeltprsjekter. Det km ingen innspill til dette punktet - Kmmentarer til Gedataplanen, tekstdelen Det ble diskutert m det skal stå Gedatautvalget eller Fylkesgedatautvalget i planen. Sentralt g i andre fylker brukes Fylkesgedatautvalget, men det ble på frrige møte enighet m å bruke Gedatautvalget i Østfld Statens vegvesen fresl at laserskanning til kulturminnefrmål tas inn i målfrmuleringen i kap Alle ble bedt m å sjekke m det er ønske m dette fra nen av partene. Kartverket spurte m en avklaring angående laserprsjekt i Hbøl i 2013 ønsket av Fylkesmannen/Landbruksavdelingen. Jan Egil Nygaard svarte at dette i utgangspunktet utsettes, men at de vil vurdere det på nytt i g med at det uansett laserskannes i deler av kmmunen. Statens vegvesen spurte m det er mulig å legge inn lenke til Gevekstavtalene fra Gedataplanen. Svaret på dette er nei, frdi disse dkumentene ikke kan ligge åpent tilgjengelig på internett. Til kap ble det kmmentert at begrepet 5-dagers frist er brukt uten nen tilhørende frklaring på hva dette er.

9 Til kap. 6 ble det kmmentert at tiltakene er lite knkrete. Men det ble enighet m at dette punktet kan frmuleres litt rundt, detaljer skal stå i handlingsplanen. - Kmmentarer til Gedataplanen, handlingsplanen Det km ingen kmmentarer til handlingsplanen - Gedataplanen blir sendt ut til gjennmsyn etter at endelig frslag er ferdig utarbeidet. 8. Eventuelt, herunder annen aktuell infrmasjn Det var ingen saker under eventuelt. 9. Neste møte Neste møte blir nsdag 17.april 2013 hs Fylkeskmmunen i Østfld.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer