Friskolenes Kontaktforum(FK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskolenes Kontaktforum(FK)"

Transkript

1 Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander - Steinersklefrbundet, Trgeir Flateby g Signe Sandsmark - KFF, Ingar Lae Private Handelssklers Landsfrbund, Ragnar Jhansen NFFL g Nina Sundmark - Nrsk Mntessrifrbund. Tilstede fra Utdanningsdirektratet: Cathrine Børnes, Einar Simnsen Plather, Øystein Rvde, Magne H. Engebretsen, Trude Rime, Slveig Mathisen, Ruth Ytterstad, Laila Gaupset. Referent: Nina Sundmark Neste møte: 21. april i Utdanningsdirektratets nye lkaler i Schweigaardsgt. 15b Utdanningsdirektratet (Udir) ønsket innledningsvis å infrmere m prsjektet Helhetlig frvaltning av de private sklene. Arbeidsprsessene i de avdelingene i Udir sm har ne med privatsklene å gjøre, er kartlagt. Dette mfatter juridisk avdeling, læreplanavdelingen, tilsynsavdelingen, dkumentasjnsavdelingen g avdeling fr finansiering g etatstyring. Styringsgruppen fr prsjektet er frelagt ca 30 tiltak fr å bedre frvaltningen av private skler. Styringsgruppen hadde møte 5. nvember Det interne frbedringsarbeidet i Udir går på: Utvikling av rutiner, maler g standardbrev Oppdatering av retningslinjene fr tilskuddsrdningen Systemstøtte i frvaltningen av sklene Rlleavklaring mellm avdelingene i Udir Avklaring av databehv, bruk av statistikk, håndtering av lvstridige frhld, intern samrdning i frhld til samlinger med privatsklene g privatsklerganisasjnene Utvikling av skjema g veileder fr alle typer søknader knyttet til gdkjenning av privatskler Prsjektet har en referansegruppe fra fylkesmennene (FM), g prsjektet har fremmet et frslag til samarbeid, ansvars- g ppgavefrdeling mellm Udir g FM etter verføring av tilsynsppgaven fra FM til Udir, der det avklares hvilke ppgaver med nær tilknytning til tilsyn sm frtsatt bør utføres av FM g hvilke sm bør verføres til Udir. Styringsgruppen fr prsjektet ga full tilslutning til ppgavene nedenfr, med unntak av frslaget m å verføre midler fra fylkesmennene til Udir frdi ppgaver vertas der. Dette skal utredes videre. Oppgaven med gdkjenning av lkaler ved ppstart g flytting/mbygging verføres fra FM til Udir f..m g gjøres i hvedsak ved dkumentkntrll. 1

2 Gdkjenning av lærerkmpetanse før ppstart av en ny skle verføres frmelt fra FM til Udir. Årsregnskap, årsmelding g revisjnsmelding fra private skler i Nrge g utlandet behandles etter i Udir. Saken er til høring nå. Utarbeide rutine fr FMs varsling av Udir med terskler (risik g vesentlighet). Opprette en e-pstadresse fr varsling av hendelser fra FM til Udir. Infrmasjn m privatsklefrvaltningen på FM-nett g udir.n må videreutvikles, sammenstilles g ppdateres. Det utarbeides en liste ver svar på fte stilte spørsmål ang. private skler Publisering av tilsynskalender g tilsynsrapprter på nett. Udir skal initiere en årlig samling fr de private sklene i hver av de fire reginene. Udir må vurdere m dagens rapprtering fra FM er tilstrekkelig ift. infrmasjnsbehvet ift privatsklene. Det ble presisert at Fylkesmennene frtsatt er første instans når det gjelder infrmasjn g veiledning til de private sklene. Til sakslisten: Sak 1/ 2010: Tilsyn Udir sendte ut brev m tilsyn datert 18. desember, mttatt på flere av våre skler etter feriestart g i rmjula. 3 dagers frist fr å melde m fristen er k. Ved henvendelse møtes sklene av telefnsvarer g autmatiske meldinger på m ikke tilstede. Selve det prinsippet m utsendelser på slikt tidspunkt g med slike frister vil vi påpeke g spørre m hvrfr man gjør? Ovennevnte kritikk ble tnet ned med begrunnelse i frvaltningslvens 14 sm gjelder innsigelser i frhld til frist fr innsendelse av dkumentasjn. I 2009 ble det gjennmført 10 tilsyn, fem skriftlige g fem stedlige. Hvedtema fr tilsynene var styrets ansvar. Udir har ikke publisert vedtak knyttet til avvik/ merknader i den periden sklene har hatt anledning til å klage på vedtakene. I 2010 er det freløpig berammet sju tilsyn. Innhldet vil være det samme sm ved fjrårets tilsyn. I første mgang er disse tilsynene varslet sm skriftlige tilsyn, men Udir vil vurdere m nen av tilsynene skal gjøres stedlige. Flere tilsyn vurderes i løpet av året. Udir utarbeider nå metde fr øknmitilsyn i samarbeid med PWC. Øknmitilsynet vil mfatte håndtering av regnskap sv. Udir vil gjennmføre ett prøvetilsyn sm en sluttvurdering av prsjektet, g regner med å kmme i gang med tilsyn i løpet av Sak 2/ 2010: Søknadsskjema Søknad fra nye skler. Fltt med digitalt skjema g veiledning, men de bør 3-4 mnd før søknadsfrist være ppdatert med riktig årstall g gjeldende lvverk. Når vil Udir ajurføre søknadsskjema fr nye skler? Det freligger ingen endringer i søknadsskjemaet i frhld til lvverket, men skjemaet fr endring av skledrift vil bli ne frenklet når det gjelder budsjett g regnskap. 2

3 Veiledningen vil ppdateres g det vil gjøres frbedringer basert på de erfaringene man har gjrt basert på innkmne søknader i Innhldet i veilederen skal være krrekt, men det kan gjøres litt mer utfyllende. Alle dater g nødvendige endringer skal være på plass til prim februar. Spørsmål vedrørende søknadsskjema g veiledning rettes til Øystein Rvde. Organisasjnene påpekte på trss av redegjørelsen knkrete feil. Det ble derfr knkludert med at det var fint m alle kan se gjennm skjemaet g melde inn eventuelle feil/ mangler til Rvde. Sak 3 g 4/ 2010: Styret g årsmøtets rller Sklene har et verrdnet rgan i en eller annen frm, generalfrsamling, årsmøte, representantskap, eller andre løsninger. Styret er sklens øverste ansvarlige ledelse. Likevel må førstnevnte rganer velge styremedlemmer. Vi mener det er naturlig at disse rganer behandler spørsmål m sklens langsiktige strategi, utbygginger, pptak av lån g at de går gjennm budsjett g regnskap. Her må det finnes frmuleringer sm ikke bryter med at sklens styre lvmessig er eieren, selv m det kan stå andre bak sklen. Vi ber m Udirs betraktninger rundt dette tema. Udir har fastsatt skriftlige tilsyn fra slutten av måneden hvr bl.a. grunnlagsdkumenter g vedtekter skal sendes inn g Udir må da ta stilling til frmuleringer i disse. Vi regner j gså med at Udir gjør slik vurderinger ved sklesøknader. Vi ber m juridiske vurderinger rundt temaet, men kan fr så vidt spørre m nen knkrete eksempler: 1. Årsmøtet skal gdkjenne evt utvidelse av sklevirksmheten før søknader sendes! 2. Årsmøtet gdkjenner utbyggingsprsjekter g gir tillatelse til pptak av lån. Alt: Årsmøtet skal drøfter utbyggingsprsjekter g spørsmål m pptak av lån før styret gjør endelig vedtak. 3. Årsmøtet rienteres m årsbudsjett g årsregnskap før styret fatter vedtak m disse. Alt: Årsmøtet får seg framlagt årsbudsjett g årsregnskap til rientering. Det fins en rekke andre frmuleringer, men dette fr å få litt bakgrunn g knkret utgangspunkt fr de juridiske vurderinger. Udirs vurdering: Privatsklelvens 5.2 gir ikke anledning til at styrets myndighet delegeres. Etter lven er styret sklens øverste rgan. I disse type saker kan årsmøtet be m rientering fra styret. Dette kan gjøres på frskjellige måter. Derfr er de tre siste frmuleringene nevnt venfr greie, alternativet til punkt 2 g begge alternativene på punkt 3. Årsmøtet har anledning til å kaste styret dersm styret ikke handler i tråd med årsmøtets ønsker. Udir kan ikke ta hensyn til hva den enkelte skles årsmøte beslutter, dette gjelder tillitsfrhldet mellm årsmøtet g styret ved den enkelte skle. I disse sakene er det selskapslven sm gjelder. Sak 5/ 2010: Ekstraår i videregående skle Kan Udir gi ss en lvgjennmgang av spørsmålet sm nå kmmer pp fra flere fylker m at elever ikke har krav på de nevnte fjerde g femte år i en privatskle når det skyldes ekstra språkpplæring eller spesialundervisning? Vi ber gså m at dette gså sees i sammenheng med spesialundervisningsparagrafene m at elever i privatskler har samme rett på spesialundervisning sm i ffentlig skle! Elever har krav på tilpasset pplæring. Fr nen av de elevene sm har spesialundervisning i vg skle betyr tilpassningen at de har færre timer fr å klare å gjennmføre. Nen blir da deltidselever g må bruke 4 år på å gjennmføre et rdinært løp, men de bruker ikke ressurser fr mer enn 3 år. Kan Udir bekrefte at disse elevene ikke blir rammet av regelen sm km pp i 2009 m at elever med krav på et 4. eller et 5. år ikke kan ta dette i privatskler? Udirs vurdering: Dette mtales i Ot.prp 55 ( ), der elever gis rett til et fjerde g femte år i videregående skle, men eleven gis ikke anledning til å ta ut denne retten i privat skle. Udir frhlder seg til dette. Elever kan være deltidselever, f. eks 75 % tilstedeværelse i fire år = tre års utdanning. Dette utløser ikke mer tilskudd enn m eleven hadde gått fulltid i tre år. Det er likevel ikke krav m at 3

4 spesialundervisningselever med eventuelt mindre undervisningstid skal ha avkrtning i elevplassen. Det må gjøres enkeltvedtak i disse sakene g eleven må infrmeres m at han ikke har krav på primærvitnemål. Sak 6/2010: Privatsklelvens 5.1 Styresammensetning Ad b) Elevråd Bør det kmme en begrensning i frhld til at barneskleelever skal være representert i styret? I praksis kan elever helt ned til 5. trinn ha ppgaven sm elevrådsleder g gjennm den funksjnen representere elevrådet i styret. Styremøtene fregår sm regel på kveldstid, g gjerne senere enn denne aldersgruppen bør være ppe. I tillegg kan mange av sakene ikke behandles med så unge deltakere til stede. Vi mener denne elevgruppen bør være unntatt styredeltakelse. Ad c) Freldreråd Hvr mange representanter mener Utdanningsdirektratet at freldre bør/ kan stille med i styremøter? Lven sier "ein". En av sklene sm nylig har hatt tilsyn har fått frståelsen fr at Utdanningsdirektratet åpner fr at freldrene kan stille med flere enn en representant i styremøtene. Ad e) Andre ansatte Hvrdan ser direktratet på øvrige ansattes styredeltakelse? Skal deltakelse beregnes ut fra antall andre ansatte eller deres ttale stillingsprsent? Ved mange av sklene er andre ansatte i fåtall. Er det rimelig at disse da skal representeres i styret, eller er det rimelig at de er med på valget av styrerepresentant fra alle ansatte? Udirs vurdering: Ang. elevråd: Elevene har møterett, ikke møteplikt. Elevene må inviteres g elevrådet bestemmer selv m de vil delta med sin representant i styremøtene. Møteretten skal være reell. Ved sene kveldsmøter er det elevrepresentantens freldre sm bestemmer m eleven får delta. Sklene bør vurdere tidlige møter, eventuelt å legge sakene elevrepresentanten skal delta i tidlig i møtet. Ang. freldreråd: I følge lven har én representant fr freldregruppen rett til å delta. Dette er et minstekrav. Det kan nedfelles i sklens vedtekter at flere i freldregruppen kan delta i styremøtene. Dersm en frelder er valgt inn sm styrerepresentant fratar ikke dette FAU å være representert på vegne av de øvrige freldrene. Ang. andre ansatte: Denne gruppen har ifølge lven møterett uansett stillingsprsent g må gså innkalles til styremøtene. Vedkmmende har uttalerett, men ingen beslutningsrett. Sak 7/ 2010: Elever med spesielle behv Vi har tatt pp privatsklenes ulike utfrdringer knyttet til barn med spesielle behv ved flere anledninger. Har det vært nen dialg mellm Kunnskapsdepartementet g Utdanningsdirektratet knyttet til dette? Udir har ikke hatt nen kntakt med departementet siden sist vi snakket m denne saken. Fr å kunne endre situasjnen knyttet til dette mrådet må det en lvendring til. Privatsklene ppfrdres til å ta saken pp med departementet. Sak 8/ 2010: Eventuelt 1. Rundskriv m inntaksreglement: Kmmer så frt sm mulig. Nen av innspillene fra Frisklenes kntaktfrum er hensyntatt, andre ikke. 2. Tlkningsuttalelser på Lvavdelingen i departementet legger ut lvtlkninger frtløpende. Udir er kmmet et stykke på vei i å gjøre det samme fr pplæringslven m/ frskrift g vil i 2010 gjøre det samme fr privatsklelven m/ frskrift, rundskriv g veiledninger. 4

5 3. Udir jbber med et rundskriv m krav til psykssialt miljø. Dette vil linkes gså til private skler. 4. Vksne i videregående skle, uten rett. Gjelder frskriftens 11. Udir kjente ikke til saken. Ragnar Jhansen i NFFL g Ingar Lae i PHL sjekker med sine skler. Slike saker kan ikke endres uten skikkelig saksbehandling inkludert en høringsprsess. 5. 6A-skler g endring/ flytting. Nåværende skjema fr 6A-sklene fjernes snart g erstattes av nytt kapittel 4 i vksenpplæringslven. Sklene kan sende inn enkel søknad i brevs frm der det gså fremgår at bet er ryddig før endring/ flytting. Styret ved sklen må gdkjenne endringssakene. Udir infrmeres g flyttingen må gdkjennes av kmmunen (HMS, brann) g fylkesmannen, jfr. Privatsklelvens Dispensasjn fra 20-dagers regelen. Tallene fr dette ligger i Udirs årsrapprt, kmmer februar Udir vil si mer m dette i vårt neste møte 21. april. 7. Status på søknader: Alle søknader skal være ferdigbehandlet innen 1. april. Udir påpekte igjen viktigheten av fullstendige søknader. De går frtsatt runder med enkelte søkere knyttet til mangler i søknadspapirene. De hyppigste manglene gjelder budsjett, inntaksreglement, rdensregler g vedtekter. Vedtak fattes frtløpende. Så langt er t skler gdkjent, en driftsendring er gdkjent mens t skler har fått avslag. 5

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer