Arkivkode Arkivsaknr. Dato /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011"

Transkript

1 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat / SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til e-pst fra Skurdalen grendeutvalg v/ Britt Haugen mttatt trsdag kl. 11:59 g til svar fra rådmannen i e-pst sendt lørdag kl. 10:03. I dette ntatet har rådmannen kpiert inn de prblemstillinger sm fremkmmer i vedlegg til e-pst fra grendeutvalget av g svarene utarbeidet fra etatene/avdelingene sm arbeider med de aktuelle prblemstillingene. Svarene er skrevet i rødt g tatt direkte inn slik etatene/avdelingene eller saksbehandler har frmulert seg. Dersm dere ønsker et møte, kan vi prøve å få til et slikt møte i siste halvdel av september d.å.. Det kan være nyttig å møtes fr å avklare saksgang i planarbeid, rller g myndighetsmråder m.m. «SAKER MED DIV. PROBLEMSTILLINGER *Trafikksikkerhetsplan -Innspill sendt , ppsummering av jbb med å få gr.eiere til å avgi grunn til gangvei sendt Kmm.styret vedtatt tekstdel/tiltaksdel. I saksutredningen til denne saken i kmm.styret, er mange av våre argument i innspillet tatt med, g vi regner med at tekstdelen gså avspeiler dette. Vinter 2011 ser vi at tekstdelen ser ne rar ut i frhld til fattet vedtak april 2011 sender vi e-pst til rådmann fr å rådføre ss m tekstdelen er feil/burde krrigeres. Rådmann videresender til planavd mai ikke hørt ne, skriver en frmell henvendelse til planavd mai svar fra Bakli m at tekstdel ikke vil bli endret, gangvei ikke vil bli regulert før det er vurdert i budsjettsammenheng. Rådmann har sagt i saksutredningen til kmm.styret at regulering bør pririteres, g at det kan gjøres ved priritering innen det kmmunale arbeidet mai sender vi svar tilbake, vi synes svaret g saken er merkelig! juli fått svar endring av tekstdelen ikke frnuftig å gjøre, bevilging til utarbeiding av reguleringsplan fr gangvei må behandles i budsjettsammenheng. Revidering av trafikksikkerhetsplanen skal tas pp i ny kmmunestyreperide i frbindelse med planstrategien (kmmunestyrebehandling i 2012). Trafikksikkerhetsplanen er gjeldende

2 til Regner derfr med at det blir vedtatt at den blir revidert i (kmmunestyret avgjør dette). Grendeutvalget har ikke helt frståelse fr at det ikke kan gjøres umiddelbart. Revidering av kmmunedelplaner er j en større prsess. Når det står at alle gang-sykkelveier har priritet 1, så betyr det at de er sklevei. Kategri hadde vært et bedre rd enn priritet selv m dette står frklart på første side i tiltaksplanen. Samtidig står det at tiltakene i priritet 1 bør pririteres innen 4 år. Det har ikke fulgt penger med trafikksikkerhetsplanen. Freslått bevilgning i 2010 ble ikke vedtatt. Det har derfr kun blitt gjennmført tiltak fra planen sm ikke trenger øknmisk bevilgning. Det freslås igjen å ta inn kr hvert år fr å kunne gjøre flere tiltak sm ligger i trafikksikkerhetsplanen. *Grunninvesteringsfndet sak 68/09 (frslag fra skurdalen gr.utvalg m en rdning fr å få private til å lage til byggeklare bligtmter, sm et tiltak fr å stimulere til økt bsetting) purret vi på å få laget et regelverk til dette fndet, sm ble vedtatt skulle pprettes fikk vi svar m at det ble arbeidet med regelverk, g at det skulle legges frem sm egen sak i kmm.styret før budsjettbehandling. - nvember 2010 sendt innspill til plitikere/hl kmmune m viktigheten av å få dette med i budsjettet, ble ikke priritert. (i øknmiplanen ser det ut sm det skulle settes av 3 mill, hvert år, ttal kstnad 12 mill. ver 4 år. Vi sendte presisering til rådmann m at det var snakk m å sette av beløpet en gang, g at pengene betales tilbake til fndet etter tmtesalg g evt. lånes ut til ny grunneier på nytt. Man kunne gså starte med mindre enn 3 mill, sm en frsøksrdning fr å se m dette er vellykket) Ikke hørt ne mer m denne rdningen. Vi har prblemer med å frstå hvrfr kmmunen ikke har gjrt ne mer med dette, g etter vårt syn skal det gdt gjøres å få til byggeklare tmter til en så lav kstnad på andre måter. Når det gså viser seg at det er svært vanskelig å få til kmmunale tmter, så er det rart at kmmunen/plitikere ikke er mer interessert i at private lager til byggeklare tmter i stedet. Hvis det har vært prblemer med å frstå hvrdan denne rdningen er tenkt å fungere, så kunne man kanskje tatt kntakt med ss fr å avklare evt. spørsmål? Dette tiltaket var lagt inn ved behandlingen av budsjettet fr Tiltaket ble ikke priritert av kmmunestyret. Tiltaket fremmes på nytt ved behandlingen av øknmiplanen i høst. *breiband/mbildekning -mai 2010 sendt brev til reginrådet vedr. denne prblemstillingen i Skurdalen. -juni 2010 ble det bevilget penger i fylkestingutvalget, til 3 pririterte mråder, hvr Skurdalen var det ene. -høst 2010 hatt møte/kntakt med Kraftnett g Telenr, hvr vi har ønsket å få til fiberløsning til Bruvllmrådet(industri), g mbildekning (g mbilt bredbånd) i Nrd- Skurdalen(Telenr). -Kmmunen vertatt videre kntakt med Telenr fr å få til mbildekning i Nrd-Skurdalen - hatt jevnlig kntakt med kraftnett i løpet av 2010, g vinter 2011, fr å få vite hvrdan det går g når det evt. skal skje ne på Bruvll. Vår 2011 er frtsatt ingenting gjrt, g det er heller ingen avklaring på hva sm skal skje. Har frsøkt å få kntakt med reginrådet flere

3 ganger fr å høre hva sm skjer med tildelte midler, har ikke lykkes med det. Hva skjedde med disse midlene? - juni 2011 er det på nytt bevilget midler fra fylkestingutvalget, Skurdalen er frtsatt et mråde sm er priritert. Kmmer det til å skje ne nå, eller frsvinner disse midlene gså? - Vært i kntakt med Telenr fr å høre hvrdan det går med mbildekning i Nrd-Skurdalen; det går dårlig på grunn av skjevdelingsmidler, Telenr kmmer ikke til å gjøre nen jbb her. De kmmer til å satse på å få høyere hastighet der det allerede finnes dekning, i byer/tettsteder g lignende. - Hva tenker Hl kmmune i frhld til dårlig/nen steder ingen mbildekning kntra samf.sikkerhet (sykdm, ulykke,brann el.l)? Kmmer Hl kmmune til å jbbe videre fr å få til mbildekning i Nrd-Skurdalen, g evt. være pådriver mt Kraftnett/reginrådet fr å få til fiber til Bruvllen (industrimrådet i Skurdalen)? Viser til ntat fra Skurdalen grendeutvalg, der bl.a. utbygging av bredbånd i Nrd-Skurdalen var tema. Her er mine kmmentarer: Tirsdag 1. februar 2011 var det et møte mellm Hl kmmune, Telenr g Hallingdal Kraftnett. Fra Hl kmmune møtte rådmannen g undertegnede, fra Telenr møtte dekningskrdinatr Pål H. Lukashaugen g fra Hallingdal Kraftnett møtte prsjektleder fr strategisk bredbåndsutvikling i Hallingdal Jørn Øyvind Crneliussen. Tema var utbygging/etablering av bredbånd g mbilnettet i Nrd-Skurdalen. På møtet fikk kmmunen presentert hvilke muligheter sm er realistiske i frhld til en utbygging av nettet sm ville gi dekning i mråde sm pr. i dag er udekket. Det ble vist frem skisser g frklart alternative løsninger. Det ble aldri tema at Hl kmmune skulle verta prsjekt- g utbyggingsansvaret fr dette. Derimt var det viktig fr Telenr at kmmunen var villig til å påta seg et frhldsmessig anleggsbidrag. Alt teknisk, både bygnings- g utstyrsmessig, ville håndteres av Telenr i samarbeid med kraftnettet. Hvr mye et evt. anleggsbidrag skulle være avhenger av hvr strt ptensiale mrådet har i frhld til kundegrunnlaget. Rådmannen sa at kmmunen uansett ønsket å priritere dette, men at evt. øknmi måtte legges frem fr plitikerne. I følge Telenr kunne anlegge stå ferdig i ktber 2011 frutsatt at alt var klart til utbygging i løpet av våren. Med bakgrunn i en skisse ver antatt nytt dekningsmråde fikk kmmunen v/undertegnede i ppdrag å skaffe versikt ver antall bygninger i mrådet der type bygg g antall persner ble definert. Endelig versikt ble sendt til Telenr v/lukashaugen 1. april. Etter dette har vi ventet på en tilbakemelding fra Telenr. Det verrasker meg at Skurdalen grendeutvalg har fått en slik tilbakemelding sm de henviser til. De sier, sitat: "- Vært i kntakt med Telenr fr å høre hvrdan det går med mbildekning i Nrd-Skurdalen; det går dårlig på grunn av skjevdelingsmidler, Telenr kmmer ikke til å gjøre nen jbb her. De kmmer til å satse på å få høyere hastighet der det allerede finnes dekning, i byer/tettsteder g lignende". Sitat slutt.

4 Jeg har prøvd å få kntakt med Telenr v/lukashaugen uten å lykkes, men prøver igjen slik at vi kan få klarhet i frhldet. *Nærmiljøanlegg- sykkelveg aug-2010 var vi i kntakt med kultur/ppvekst v. Jn Slett vedr. spørsmål m hvem sm var ansvarlig fr vedlikehld av denne sykkelvegen, fikk beskjed m at det var grendeutvalget, g at det fantes en avtale på det. Skadene sm var ppstått skyldtes hvedsakelig løypetråkkingen. Vi ba m å få en kpi av avtalen, slik at det ikke trengtes å stilles spørsmål m det fr fremtiden, når det var behv fr vedlikehld. Ettersm dette skulle være vårt ansvar, søkte vi m midler fr å utbedre nen grøfter g få tilbake masse sm var rent brt, g vi fikk bevilget midler i mars Vi har sørget fr å få utbedret skaden sm var skjedd på veien, Vi fikk aldri nen kpi av nen avtale. - Purret flere ganger vinter 2011 på avtalen, (Liv L + Børre E), men har aldri fått nen kpi, eller fått svar tilbake. - Snakket med Kåre Olsen, grunneier g leder i vegstyret, g han kan frtelle at han sitter med en avtale vedr denne vegen. Vi har fått en kpi av avtalen sm er tegnet mellm Hl kmmune (leier) g Vanja G. Olsen (gr.eier). Det er en avtale m anleggelse av nærmiljøanlegg, g m avtalens mfang står det: Avtalen gir leieren rett til på egen bekstning å anlegge g vedlikehlde tursti g skiløype etter den inntegnede traseen. Avtalen er fra 2003 g gjelder i 20 år. I avtale m skiløyper, turstier g turveger står det gså: Leier skal erstatte/utbedre påviste skader sm har ppstått sm følge av løypepreparering g bruk av smmerstier. Leier g gr.eier avtaler evt. befaring etter endt sesng Leier har ansvaret fr evt. pptining av stikkrenner samt tiltak fr å hindre ødeleggelser av veien i vårløsningen. Slike tiltak skal leier utføre eter beskjed fra g avtale med grunneier. Er disse t avtalene ukjent i kultur/ppvekst ettersm vi fikk et kategrisk svar m at dette var vårt ansvar? Det ble i samarbeid med grendeutvalgene i Hl bygget en rekke nærmiljøanlegg. I frbidenlse med dette ble det gjrt klart at driften av anlegget er grendeutvalgets ansvar med kmmunen sm en partner mht tilskudd. Det er avsatt tilskuddsmidler både til grendeutvalg g til tiltak rettet mt stier g løyper. Grendeutvalget har søkt m g fått innvilget tilskudd til utbedringer av frhldene. Frhldet gjelder en 800 meter lang vei anlagt av Hl kmmune etter ønske fra Skurdalen grendeutvalg. Ved etablering av veien ppnådde man å sammenkble t skgsveier til en sykkel/ tursti. Det freligger t avtaler der kmmunen får rett til anleggelse/bruk fr de mtalte 800 meter ny vei, samt bruksrett på tilliggende skgsbilveier. Avtalene mhandler ikke driftsmessige knsekvenser utver grunneiers rett til tømmerhgst. I skrivet ver henvises det gså til avtaler fr skiløyper. Her freligger det et punkt vedrørende skader sm kan ppstå ved løypekjøring. Det går gså tydelig frem at eventuelle frhld skal varsles av grunneier til Hl kmmune. Det er ikke registrert nen varsel fra grunneier/e. I tilfelle vil en utbedring følge samme saksfrløp sm fr tilskudd til utbedring av stier g løyper.

5 Vi kan ikke finne avtale inngått med grendeutvalget i underskrevet tilstand pt. Avtalen er sendt ut til grendeutvalget per g er behandlet plitisk i frbindelse med spillemidelsaken.. *Kmmunale tmter -Sak 118/10 i kmm.styret , vedtatt å lage til 3 kmm.tmter til full selvkst (ikke kmmunalt drevet vann/avløp) ca. pris pr tmt. -sender e pst til rådmann m hvrdan man tenker seg at dette skal fungere, 3 stk eier/drifter vann/avløp sammen Burde vurdere kmmunalt vann/avløp, med tilkblingsavg g årlig avgift fr å få kstnaden pr tmt ned? Får ingen svar eller respns på dette. Vi var gså i kntakt med Gauteplass (vann/avløp) når dette tmtefeltet ble utredet videre, hvr vi frmidlet ønske m at et kstnadsalternativ med kmmunal vann/avløpsløsning ble med ved neste plitisk behandling. Våre innspill/frslag anses tydeligvis sm ttalt uaktuelt, da det aldri kmmer et slikt alternativ når saken skal pp i frmannskap g kmm.styret i mars Til disse møtene lager vi et innspill, datert 21.3 sm viser flketallsutvikingen i bygda vår, g ber innstendig m at man må frsøke å få tmteprisene ned, g at kmmunalt vann/avløp da burde være en aktuell løsning. I frmannskapet sak 18/11, er dette frtsatt ikke aktuelt, g pris pr tmt er nå ca pr tmt. Man velger heller å utvide tilskuddsrdning på kr til å gjelde disse 3 tmtene, uansett alder. Saken går videre til kmm.styret, men uten at vårt innspill vedr. denne saken legges ved til kmm.styre representantene. Dette ppdager vi tilfeldig, da det ikke fremgår av sakspapirene sm ligger ute på nettet hvilke dkument sm er vedlagt i saken. Vi tar kntakt med frmannskapskntret, g får bekreftet at vårt innspill, sm vi anser sm svært viktig i denne saken, ikke følger saken videre fra frmannskapet til kmm.styret. Vi får rdnet slik at dette ettersendes til alle representantene. Vi har kntakt med flere plitikere i diverse partier, g endelig virker det sm vi når frem. Det jbbes partiene i mellm i dagene før kmm.styret, g til slutt kmmer det en enstemmig avstemming m at man vurderer kmm.vann g avløp, g at man gså vurderer flere tmter, fr å få pris pr tmt ned. Saken taes tilbake til adm. g legges frem i juni møte igjen. I juni beslutter man å lage til 3 tmter med kmm.vann/avløp til ca pr. tmt. Man anser det fr dyrt å lage til flere tmter, eller frberede avløp til fremtidige bliger. - Vi har nylig frsøkt å få ne svar på når man kan regne med at arbeidet med tmtene starter/evt. når de er tenkt å være klare, uten å lykkes i str grad. Det virker sm at det at saken har gått frem g tilbake ver lengre tid, kanskje nå har resultert at de ikke påbegynnes før neste sesng? Viser til skriv fra Skurdalen grendeutvalg m kmmunale tmter i Skurdalen. Grunnervervet er i rden g det er fretatt kartfrretning i smmer der bligtmtene g vegarealet er ppmålt. Nedenfr følger kmmentarer på tiltak sm Teknisk Etat har ansvaret fr (jf liste fra Britt Haugen): P022 Bligfelt Skurdalen Vedtatt i kmmunestyret den 23. juni Anbud ikke lyst ut pr d.d. (grunnet ferieavvikling)

6 Det vil bli arbeidet med anbudsgrunnlaget fremver (arbeidet utføres av Bjørn Gauteplass med støtte fra Sven Dymek) Infrmasjn vil bli lagt ut på Hl kmmunens hjemmeside etter hvert sm «infrmasjn» freligger Anbudsfrm: Ttalentreprise (en entreprenør sm er ansvarlig fr hele tiltaket) med trinnvis utbygging sm psjn? Trinn 1: Utbygging av veg, grøfter, rør, elkraft, etc. Interesse styrer videre utvikling? Realisering/gjennmføring g ferdigstilling av tiltaket er avhengig av tidspunkt fr utleggelse av anbud, svarfrist anbud (typisk 45 dager) g tilbydernes gjennmføringsevne Med str sannsynlighet vil ikke tiltaket kunne «realiseres» innenfr virksmhetsåret Ferdigstilling i 2012 *Tmme hus i Skurdalen - strt prblem fr bygda g bsetting her, pprydding i bpliktsaker startet på Geil sendt brev til alle i Skurdalen m denne prblemstillingen/bygdas fremtid, med kpi til rdfører/rådmann- med henstilling m at kmmunen må gjøre ne her gså. Etter møtet vedr. arealdelen, hvr tmme bliger/bplikt var et tema, får vi referat hvr det står at kmmunen frtsetter sitt arbeid vedr. bplikt, nå i Hl/Hvet. Vi har ver flere år frsøkt å nå frem til kmmunen m prblemstilling med å ikke ha bliger verken til leie eller salg. Vi mener at det er Skurdalen g Dagali sm lider mest vedr. tmme bliger (sm gså flketallsutviklingen viser), men allikevel velger en å ta disse bygdene til slutt. Bpliktsaker er under arbeid i Skurdalen. Men dette vil ikke gi strt resultat i Skurdalen frdi det ikke er ne reelt prblem. Kbling av tall fra matrikkelen g flkeregisteret viste kun 5 bligeiendmmer sm ikke var bebdd. Av disse er alle arvet eller er gårdsbruk. Hl kmmunestyre har unntatt bplikten ved arv. Gårdsbruk mfattes ikke av nedsatt knsesjnsgrense. Det arbeides nå kun med 1 blig i Skurdalen sm mfattes av bplikt. Saksbehandlingen tar fte lang tid g har mange mganger med klagemulighet. Det må regnes ca 2 års saksbehandlingstid. *Plan idrett- g fysisk aktivitet - Ikke fått tilsendt planen i psten, slik jeg bruker å få når det er saker sm er ute på høring, g det var derfr ingen innspill på dette fra ss til møtet i kmm.planutv.møte sendte innspill til kultur g ppvekst datert , etter at den var lagt ut til ff.ettersyn, med frist når sakspapirene til denne saken (24/11) i kmmunestyret ble lagt ut på nettet, var tydelig ikke vårt innspill kmmet med. Tk kntakt med saksbehandler Jn Slett, fr å si fra m dette/sjekke hva vi skulle gjøre. Saken var allerede vurdert, g sakspapirene sendt til plitikerne. Innspillet vårt var ikke jurnalført, jeg hadde kpi av epsten med dat g kl.slett sendt til pstmttak, slik vi bruker å gjøre. Jeg fikk beskjed m å sende innspill på nytt, Slett skulle lage et utdrag g gi til rdfører, sm skulle rientere m dette innspillet når saken skulle pp i kmm.styret g sørge fr at utdraget ble frdelt til alle. (Grendeutvalget hadde brukt en kveld på å kmme med innspill i denne saken, g det syntes rimelig brtkastet hvis

7 innspillet bare skulle bli brte, g ikke bli med i behandlingen). Vi fulgte med på radien når denne saken skulle behandles, g der var det tydelig at rdfører ikke hadde fått verken utdrag eller rientering m dette innspillet. Heldigvis hadde vi sendt kpi av innspillet til alle gruppeledere til gruppemøtene før kmm.styremøtet, g nen plitikere etterlyste j gså dette innspillet når saken var pp i kmmunestyre møtet. Planen ble versendt plitisk sekretariat g har fra etaten fulgt de linjer sm gjelder fr behandling av planer. Saksbehandler hadde per frist ikke registrert ne høringsinnspill. Innspillet ble viderefrmidlet til Ordfører sm avtalt på telefn per epst!! *Annnsere tmter -Etter møtet i kmm.styret i mars-2011 vedr. kmm.tmter, ble det uttrykt at nå var det Skurdalens ppgave å skaffe tmtekjøpere. Vi hadde allerede laget infrmasjn g kart ver disse tmtene fr å ha med i årets utgave av lkalavisa vår Skurdølen, sm gis ut til påske. Vi sendte i april en henstilling til kmmunen (rdfører, nettansvarlig) m ikke Hl kmmune burde legge ut infrmasjn m disse tmtene på kmmunens hjemmeside, fr å kunne nå tak i persner sm vurderer å kjøpe tmt i Hl kmmune. Det er j kmmunen sm skal selge disse tmtene. Hørte aldri ne, g ingenting ble lagt ut på nettet. Tk kntakt med nettansvarlig i juni igjen, fr å høre m dette var vurdert, g m det ikke burde legges ut inf. Har ikke hørt ne mer, g det ligger ingen infrmasjn på nettet. Vi har ringt et par stykker sm har annnsert i Hallingdølen etter ledige tmter i Hl kmmune, g de var ikke kjent med at det skulle bli kmmunale tmter i Skurdalen innen rimelig tid. - Vi har i smmer hatt tmtevisning fr en mulig bligbygger, g vært i kntakt med et par andre aktuelle, men det hadde vært greit å kunne vise til kart g infrmasjn på nettsidene, sm frteller ne m når dette er tenkt påbegynt, g når tmtene skal være klare. Infrmasjn m fremtidige bligtmter i Skurdalen vil bli lagt ut på Hl kmmunes hjemmeside i løpet av krt tid. Infrmasjnen vil ligge under samme mråde sm infrmasjn m øvrige kmmunale tmter. *Sti g løypeplan -innspill 30. mai 2011 (ikke sendt med kartskisse da det ble lagt ved 2 kartskisser i innspill fra Fagerli) - løypefrslaget vårt Eivindsplass-Fagerli var endret til Oddevegen-Fagerli-Gamlevegen når sakspapirene ble sendt ut til møtet i kmm.planutvalget 20. juni. Vi anser det løypefrslaget å være et mye større prsjekt å få i havn, enn bare den krte biten vi sendte innspill på. Resultat: vi så ss nødt til å sende en presisering datert 17. juni, slik at vårt frslag ikke bare blir brte i det andre stre løypealternativet. -når denne løypeplanen legges ut til ff.høring, med tilhørende kart hvr nye løyperfrslag vises, ligger det ikke kart ver Skurdalens løyper, da det ikke har fulgt med kartskisse i nen av innspillene! Fagerli sendte innspill hvr det står vedlagt føler 2 kartskisser. Kartskisser var ikke med ble det hevdet fra teknisk, g det er derfr ikke laget kart med nye løypefrslag til ff.høring. Når Birger Gberg tar turen til servicetrget fr å ta pp denne saken, finner

8 ansatte der innspillet fra Fagerli med kartskissene vedlagt! Skurdalen løypenemd sendte gså med kartvedlegg hvr deres tre frslag var inntegnet, g der står det bare frslag N.Skurdalen er kartfestet. Viser til brev fra Skurdalen grendeutvalg vedr. merknad til innspill/høring vedr. frlengelse av Sti- g løypeplan. Det var 3 parter sm km med innspill til planen; Skurdalen løypenemnd, Skurdalen grendeutvalg g Fagerli leirskle. Innspillene sett under ett, gjaldt ny løype fra Gamlevegen, via Fagerli g ver til Oddevegen på vestsiden av Skurdalen. I vedleggene til KPU ved tidligere behandling var det ikke med kartvedlegg fr Skurdalen, men nevnte frslag til ny løype var med i andre vedlegg. I høringsrunden var det ikke merknader til dette frslaget, g hele den mtalte løype er derfr tilrådd realisert i sak til KPU 29/8 vedr. sluttbehandling. Her er frslaget gså inntegnet/ppført i alle vedlegg. Alle de nevnte parter har dermed fått tilrådd sine frslag vedr. mtalte løype. Endelig avgjørelse vil bli tatt i Hl kmmunestyre. Evt. feil/mangler i tidligere saksutredninger/vedlegg har dermed ingen betydning fr sakens utfall. Saken er behandlet i kmmuneplanutvalget g skal til sluttbehandling i kmmunestyret *Grven -Rrgemen kjøpte/tinglyst gården i juni 2010,har bplikt enten sm bruk, eller frdi det er en bligeiendm (hvis bruket er fr lite i henhld til knsesjnslven) -frmannskapet har gitt knsesjn bl.a. på grunn av planer m å dele av flere stre tmter ( minibruk ). Vil dette blir gdkjent hvis det kmmer en søknad på det? Det er mange sm kunne tenke seg å bsette seg der, g sm avventer en slik sak. Vi håper kmmunen følger pp denne saken, da Skurdalen trenger bsetting, g det er flere sm har signalisert at de er interessert i en større tmt der. Til rientering kan det pplyses at dette ligger inne sm innspill i kmmuneplanen. Området er imidlertid et LNF- mråde der spredt bligbygging er tillatt. Så det er allerede mulig å fradele enkelttmter etter søknad. Det er det imidlertid grunneier sm må ta initiativ til.» Håper svarene er ppklarende. Med hilsen Lars Ole Skgen Rådmann

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer