Arkivkode Arkivsaknr. Dato /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011"

Transkript

1 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat / SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til e-pst fra Skurdalen grendeutvalg v/ Britt Haugen mttatt trsdag kl. 11:59 g til svar fra rådmannen i e-pst sendt lørdag kl. 10:03. I dette ntatet har rådmannen kpiert inn de prblemstillinger sm fremkmmer i vedlegg til e-pst fra grendeutvalget av g svarene utarbeidet fra etatene/avdelingene sm arbeider med de aktuelle prblemstillingene. Svarene er skrevet i rødt g tatt direkte inn slik etatene/avdelingene eller saksbehandler har frmulert seg. Dersm dere ønsker et møte, kan vi prøve å få til et slikt møte i siste halvdel av september d.å.. Det kan være nyttig å møtes fr å avklare saksgang i planarbeid, rller g myndighetsmråder m.m. «SAKER MED DIV. PROBLEMSTILLINGER *Trafikksikkerhetsplan -Innspill sendt , ppsummering av jbb med å få gr.eiere til å avgi grunn til gangvei sendt Kmm.styret vedtatt tekstdel/tiltaksdel. I saksutredningen til denne saken i kmm.styret, er mange av våre argument i innspillet tatt med, g vi regner med at tekstdelen gså avspeiler dette. Vinter 2011 ser vi at tekstdelen ser ne rar ut i frhld til fattet vedtak april 2011 sender vi e-pst til rådmann fr å rådføre ss m tekstdelen er feil/burde krrigeres. Rådmann videresender til planavd mai ikke hørt ne, skriver en frmell henvendelse til planavd mai svar fra Bakli m at tekstdel ikke vil bli endret, gangvei ikke vil bli regulert før det er vurdert i budsjettsammenheng. Rådmann har sagt i saksutredningen til kmm.styret at regulering bør pririteres, g at det kan gjøres ved priritering innen det kmmunale arbeidet mai sender vi svar tilbake, vi synes svaret g saken er merkelig! juli fått svar endring av tekstdelen ikke frnuftig å gjøre, bevilging til utarbeiding av reguleringsplan fr gangvei må behandles i budsjettsammenheng. Revidering av trafikksikkerhetsplanen skal tas pp i ny kmmunestyreperide i frbindelse med planstrategien (kmmunestyrebehandling i 2012). Trafikksikkerhetsplanen er gjeldende

2 til Regner derfr med at det blir vedtatt at den blir revidert i (kmmunestyret avgjør dette). Grendeutvalget har ikke helt frståelse fr at det ikke kan gjøres umiddelbart. Revidering av kmmunedelplaner er j en større prsess. Når det står at alle gang-sykkelveier har priritet 1, så betyr det at de er sklevei. Kategri hadde vært et bedre rd enn priritet selv m dette står frklart på første side i tiltaksplanen. Samtidig står det at tiltakene i priritet 1 bør pririteres innen 4 år. Det har ikke fulgt penger med trafikksikkerhetsplanen. Freslått bevilgning i 2010 ble ikke vedtatt. Det har derfr kun blitt gjennmført tiltak fra planen sm ikke trenger øknmisk bevilgning. Det freslås igjen å ta inn kr hvert år fr å kunne gjøre flere tiltak sm ligger i trafikksikkerhetsplanen. *Grunninvesteringsfndet sak 68/09 (frslag fra skurdalen gr.utvalg m en rdning fr å få private til å lage til byggeklare bligtmter, sm et tiltak fr å stimulere til økt bsetting) purret vi på å få laget et regelverk til dette fndet, sm ble vedtatt skulle pprettes fikk vi svar m at det ble arbeidet med regelverk, g at det skulle legges frem sm egen sak i kmm.styret før budsjettbehandling. - nvember 2010 sendt innspill til plitikere/hl kmmune m viktigheten av å få dette med i budsjettet, ble ikke priritert. (i øknmiplanen ser det ut sm det skulle settes av 3 mill, hvert år, ttal kstnad 12 mill. ver 4 år. Vi sendte presisering til rådmann m at det var snakk m å sette av beløpet en gang, g at pengene betales tilbake til fndet etter tmtesalg g evt. lånes ut til ny grunneier på nytt. Man kunne gså starte med mindre enn 3 mill, sm en frsøksrdning fr å se m dette er vellykket) Ikke hørt ne mer m denne rdningen. Vi har prblemer med å frstå hvrfr kmmunen ikke har gjrt ne mer med dette, g etter vårt syn skal det gdt gjøres å få til byggeklare tmter til en så lav kstnad på andre måter. Når det gså viser seg at det er svært vanskelig å få til kmmunale tmter, så er det rart at kmmunen/plitikere ikke er mer interessert i at private lager til byggeklare tmter i stedet. Hvis det har vært prblemer med å frstå hvrdan denne rdningen er tenkt å fungere, så kunne man kanskje tatt kntakt med ss fr å avklare evt. spørsmål? Dette tiltaket var lagt inn ved behandlingen av budsjettet fr Tiltaket ble ikke priritert av kmmunestyret. Tiltaket fremmes på nytt ved behandlingen av øknmiplanen i høst. *breiband/mbildekning -mai 2010 sendt brev til reginrådet vedr. denne prblemstillingen i Skurdalen. -juni 2010 ble det bevilget penger i fylkestingutvalget, til 3 pririterte mråder, hvr Skurdalen var det ene. -høst 2010 hatt møte/kntakt med Kraftnett g Telenr, hvr vi har ønsket å få til fiberløsning til Bruvllmrådet(industri), g mbildekning (g mbilt bredbånd) i Nrd- Skurdalen(Telenr). -Kmmunen vertatt videre kntakt med Telenr fr å få til mbildekning i Nrd-Skurdalen - hatt jevnlig kntakt med kraftnett i løpet av 2010, g vinter 2011, fr å få vite hvrdan det går g når det evt. skal skje ne på Bruvll. Vår 2011 er frtsatt ingenting gjrt, g det er heller ingen avklaring på hva sm skal skje. Har frsøkt å få kntakt med reginrådet flere

3 ganger fr å høre hva sm skjer med tildelte midler, har ikke lykkes med det. Hva skjedde med disse midlene? - juni 2011 er det på nytt bevilget midler fra fylkestingutvalget, Skurdalen er frtsatt et mråde sm er priritert. Kmmer det til å skje ne nå, eller frsvinner disse midlene gså? - Vært i kntakt med Telenr fr å høre hvrdan det går med mbildekning i Nrd-Skurdalen; det går dårlig på grunn av skjevdelingsmidler, Telenr kmmer ikke til å gjøre nen jbb her. De kmmer til å satse på å få høyere hastighet der det allerede finnes dekning, i byer/tettsteder g lignende. - Hva tenker Hl kmmune i frhld til dårlig/nen steder ingen mbildekning kntra samf.sikkerhet (sykdm, ulykke,brann el.l)? Kmmer Hl kmmune til å jbbe videre fr å få til mbildekning i Nrd-Skurdalen, g evt. være pådriver mt Kraftnett/reginrådet fr å få til fiber til Bruvllen (industrimrådet i Skurdalen)? Viser til ntat fra Skurdalen grendeutvalg, der bl.a. utbygging av bredbånd i Nrd-Skurdalen var tema. Her er mine kmmentarer: Tirsdag 1. februar 2011 var det et møte mellm Hl kmmune, Telenr g Hallingdal Kraftnett. Fra Hl kmmune møtte rådmannen g undertegnede, fra Telenr møtte dekningskrdinatr Pål H. Lukashaugen g fra Hallingdal Kraftnett møtte prsjektleder fr strategisk bredbåndsutvikling i Hallingdal Jørn Øyvind Crneliussen. Tema var utbygging/etablering av bredbånd g mbilnettet i Nrd-Skurdalen. På møtet fikk kmmunen presentert hvilke muligheter sm er realistiske i frhld til en utbygging av nettet sm ville gi dekning i mråde sm pr. i dag er udekket. Det ble vist frem skisser g frklart alternative løsninger. Det ble aldri tema at Hl kmmune skulle verta prsjekt- g utbyggingsansvaret fr dette. Derimt var det viktig fr Telenr at kmmunen var villig til å påta seg et frhldsmessig anleggsbidrag. Alt teknisk, både bygnings- g utstyrsmessig, ville håndteres av Telenr i samarbeid med kraftnettet. Hvr mye et evt. anleggsbidrag skulle være avhenger av hvr strt ptensiale mrådet har i frhld til kundegrunnlaget. Rådmannen sa at kmmunen uansett ønsket å priritere dette, men at evt. øknmi måtte legges frem fr plitikerne. I følge Telenr kunne anlegge stå ferdig i ktber 2011 frutsatt at alt var klart til utbygging i løpet av våren. Med bakgrunn i en skisse ver antatt nytt dekningsmråde fikk kmmunen v/undertegnede i ppdrag å skaffe versikt ver antall bygninger i mrådet der type bygg g antall persner ble definert. Endelig versikt ble sendt til Telenr v/lukashaugen 1. april. Etter dette har vi ventet på en tilbakemelding fra Telenr. Det verrasker meg at Skurdalen grendeutvalg har fått en slik tilbakemelding sm de henviser til. De sier, sitat: "- Vært i kntakt med Telenr fr å høre hvrdan det går med mbildekning i Nrd-Skurdalen; det går dårlig på grunn av skjevdelingsmidler, Telenr kmmer ikke til å gjøre nen jbb her. De kmmer til å satse på å få høyere hastighet der det allerede finnes dekning, i byer/tettsteder g lignende". Sitat slutt.

4 Jeg har prøvd å få kntakt med Telenr v/lukashaugen uten å lykkes, men prøver igjen slik at vi kan få klarhet i frhldet. *Nærmiljøanlegg- sykkelveg aug-2010 var vi i kntakt med kultur/ppvekst v. Jn Slett vedr. spørsmål m hvem sm var ansvarlig fr vedlikehld av denne sykkelvegen, fikk beskjed m at det var grendeutvalget, g at det fantes en avtale på det. Skadene sm var ppstått skyldtes hvedsakelig løypetråkkingen. Vi ba m å få en kpi av avtalen, slik at det ikke trengtes å stilles spørsmål m det fr fremtiden, når det var behv fr vedlikehld. Ettersm dette skulle være vårt ansvar, søkte vi m midler fr å utbedre nen grøfter g få tilbake masse sm var rent brt, g vi fikk bevilget midler i mars Vi har sørget fr å få utbedret skaden sm var skjedd på veien, Vi fikk aldri nen kpi av nen avtale. - Purret flere ganger vinter 2011 på avtalen, (Liv L + Børre E), men har aldri fått nen kpi, eller fått svar tilbake. - Snakket med Kåre Olsen, grunneier g leder i vegstyret, g han kan frtelle at han sitter med en avtale vedr denne vegen. Vi har fått en kpi av avtalen sm er tegnet mellm Hl kmmune (leier) g Vanja G. Olsen (gr.eier). Det er en avtale m anleggelse av nærmiljøanlegg, g m avtalens mfang står det: Avtalen gir leieren rett til på egen bekstning å anlegge g vedlikehlde tursti g skiløype etter den inntegnede traseen. Avtalen er fra 2003 g gjelder i 20 år. I avtale m skiløyper, turstier g turveger står det gså: Leier skal erstatte/utbedre påviste skader sm har ppstått sm følge av løypepreparering g bruk av smmerstier. Leier g gr.eier avtaler evt. befaring etter endt sesng Leier har ansvaret fr evt. pptining av stikkrenner samt tiltak fr å hindre ødeleggelser av veien i vårløsningen. Slike tiltak skal leier utføre eter beskjed fra g avtale med grunneier. Er disse t avtalene ukjent i kultur/ppvekst ettersm vi fikk et kategrisk svar m at dette var vårt ansvar? Det ble i samarbeid med grendeutvalgene i Hl bygget en rekke nærmiljøanlegg. I frbidenlse med dette ble det gjrt klart at driften av anlegget er grendeutvalgets ansvar med kmmunen sm en partner mht tilskudd. Det er avsatt tilskuddsmidler både til grendeutvalg g til tiltak rettet mt stier g løyper. Grendeutvalget har søkt m g fått innvilget tilskudd til utbedringer av frhldene. Frhldet gjelder en 800 meter lang vei anlagt av Hl kmmune etter ønske fra Skurdalen grendeutvalg. Ved etablering av veien ppnådde man å sammenkble t skgsveier til en sykkel/ tursti. Det freligger t avtaler der kmmunen får rett til anleggelse/bruk fr de mtalte 800 meter ny vei, samt bruksrett på tilliggende skgsbilveier. Avtalene mhandler ikke driftsmessige knsekvenser utver grunneiers rett til tømmerhgst. I skrivet ver henvises det gså til avtaler fr skiløyper. Her freligger det et punkt vedrørende skader sm kan ppstå ved løypekjøring. Det går gså tydelig frem at eventuelle frhld skal varsles av grunneier til Hl kmmune. Det er ikke registrert nen varsel fra grunneier/e. I tilfelle vil en utbedring følge samme saksfrløp sm fr tilskudd til utbedring av stier g løyper.

5 Vi kan ikke finne avtale inngått med grendeutvalget i underskrevet tilstand pt. Avtalen er sendt ut til grendeutvalget per g er behandlet plitisk i frbindelse med spillemidelsaken.. *Kmmunale tmter -Sak 118/10 i kmm.styret , vedtatt å lage til 3 kmm.tmter til full selvkst (ikke kmmunalt drevet vann/avløp) ca. pris pr tmt. -sender e pst til rådmann m hvrdan man tenker seg at dette skal fungere, 3 stk eier/drifter vann/avløp sammen Burde vurdere kmmunalt vann/avløp, med tilkblingsavg g årlig avgift fr å få kstnaden pr tmt ned? Får ingen svar eller respns på dette. Vi var gså i kntakt med Gauteplass (vann/avløp) når dette tmtefeltet ble utredet videre, hvr vi frmidlet ønske m at et kstnadsalternativ med kmmunal vann/avløpsløsning ble med ved neste plitisk behandling. Våre innspill/frslag anses tydeligvis sm ttalt uaktuelt, da det aldri kmmer et slikt alternativ når saken skal pp i frmannskap g kmm.styret i mars Til disse møtene lager vi et innspill, datert 21.3 sm viser flketallsutvikingen i bygda vår, g ber innstendig m at man må frsøke å få tmteprisene ned, g at kmmunalt vann/avløp da burde være en aktuell løsning. I frmannskapet sak 18/11, er dette frtsatt ikke aktuelt, g pris pr tmt er nå ca pr tmt. Man velger heller å utvide tilskuddsrdning på kr til å gjelde disse 3 tmtene, uansett alder. Saken går videre til kmm.styret, men uten at vårt innspill vedr. denne saken legges ved til kmm.styre representantene. Dette ppdager vi tilfeldig, da det ikke fremgår av sakspapirene sm ligger ute på nettet hvilke dkument sm er vedlagt i saken. Vi tar kntakt med frmannskapskntret, g får bekreftet at vårt innspill, sm vi anser sm svært viktig i denne saken, ikke følger saken videre fra frmannskapet til kmm.styret. Vi får rdnet slik at dette ettersendes til alle representantene. Vi har kntakt med flere plitikere i diverse partier, g endelig virker det sm vi når frem. Det jbbes partiene i mellm i dagene før kmm.styret, g til slutt kmmer det en enstemmig avstemming m at man vurderer kmm.vann g avløp, g at man gså vurderer flere tmter, fr å få pris pr tmt ned. Saken taes tilbake til adm. g legges frem i juni møte igjen. I juni beslutter man å lage til 3 tmter med kmm.vann/avløp til ca pr. tmt. Man anser det fr dyrt å lage til flere tmter, eller frberede avløp til fremtidige bliger. - Vi har nylig frsøkt å få ne svar på når man kan regne med at arbeidet med tmtene starter/evt. når de er tenkt å være klare, uten å lykkes i str grad. Det virker sm at det at saken har gått frem g tilbake ver lengre tid, kanskje nå har resultert at de ikke påbegynnes før neste sesng? Viser til skriv fra Skurdalen grendeutvalg m kmmunale tmter i Skurdalen. Grunnervervet er i rden g det er fretatt kartfrretning i smmer der bligtmtene g vegarealet er ppmålt. Nedenfr følger kmmentarer på tiltak sm Teknisk Etat har ansvaret fr (jf liste fra Britt Haugen): P022 Bligfelt Skurdalen Vedtatt i kmmunestyret den 23. juni Anbud ikke lyst ut pr d.d. (grunnet ferieavvikling)

6 Det vil bli arbeidet med anbudsgrunnlaget fremver (arbeidet utføres av Bjørn Gauteplass med støtte fra Sven Dymek) Infrmasjn vil bli lagt ut på Hl kmmunens hjemmeside etter hvert sm «infrmasjn» freligger Anbudsfrm: Ttalentreprise (en entreprenør sm er ansvarlig fr hele tiltaket) med trinnvis utbygging sm psjn? Trinn 1: Utbygging av veg, grøfter, rør, elkraft, etc. Interesse styrer videre utvikling? Realisering/gjennmføring g ferdigstilling av tiltaket er avhengig av tidspunkt fr utleggelse av anbud, svarfrist anbud (typisk 45 dager) g tilbydernes gjennmføringsevne Med str sannsynlighet vil ikke tiltaket kunne «realiseres» innenfr virksmhetsåret Ferdigstilling i 2012 *Tmme hus i Skurdalen - strt prblem fr bygda g bsetting her, pprydding i bpliktsaker startet på Geil sendt brev til alle i Skurdalen m denne prblemstillingen/bygdas fremtid, med kpi til rdfører/rådmann- med henstilling m at kmmunen må gjøre ne her gså. Etter møtet vedr. arealdelen, hvr tmme bliger/bplikt var et tema, får vi referat hvr det står at kmmunen frtsetter sitt arbeid vedr. bplikt, nå i Hl/Hvet. Vi har ver flere år frsøkt å nå frem til kmmunen m prblemstilling med å ikke ha bliger verken til leie eller salg. Vi mener at det er Skurdalen g Dagali sm lider mest vedr. tmme bliger (sm gså flketallsutviklingen viser), men allikevel velger en å ta disse bygdene til slutt. Bpliktsaker er under arbeid i Skurdalen. Men dette vil ikke gi strt resultat i Skurdalen frdi det ikke er ne reelt prblem. Kbling av tall fra matrikkelen g flkeregisteret viste kun 5 bligeiendmmer sm ikke var bebdd. Av disse er alle arvet eller er gårdsbruk. Hl kmmunestyre har unntatt bplikten ved arv. Gårdsbruk mfattes ikke av nedsatt knsesjnsgrense. Det arbeides nå kun med 1 blig i Skurdalen sm mfattes av bplikt. Saksbehandlingen tar fte lang tid g har mange mganger med klagemulighet. Det må regnes ca 2 års saksbehandlingstid. *Plan idrett- g fysisk aktivitet - Ikke fått tilsendt planen i psten, slik jeg bruker å få når det er saker sm er ute på høring, g det var derfr ingen innspill på dette fra ss til møtet i kmm.planutv.møte sendte innspill til kultur g ppvekst datert , etter at den var lagt ut til ff.ettersyn, med frist når sakspapirene til denne saken (24/11) i kmmunestyret ble lagt ut på nettet, var tydelig ikke vårt innspill kmmet med. Tk kntakt med saksbehandler Jn Slett, fr å si fra m dette/sjekke hva vi skulle gjøre. Saken var allerede vurdert, g sakspapirene sendt til plitikerne. Innspillet vårt var ikke jurnalført, jeg hadde kpi av epsten med dat g kl.slett sendt til pstmttak, slik vi bruker å gjøre. Jeg fikk beskjed m å sende innspill på nytt, Slett skulle lage et utdrag g gi til rdfører, sm skulle rientere m dette innspillet når saken skulle pp i kmm.styret g sørge fr at utdraget ble frdelt til alle. (Grendeutvalget hadde brukt en kveld på å kmme med innspill i denne saken, g det syntes rimelig brtkastet hvis

7 innspillet bare skulle bli brte, g ikke bli med i behandlingen). Vi fulgte med på radien når denne saken skulle behandles, g der var det tydelig at rdfører ikke hadde fått verken utdrag eller rientering m dette innspillet. Heldigvis hadde vi sendt kpi av innspillet til alle gruppeledere til gruppemøtene før kmm.styremøtet, g nen plitikere etterlyste j gså dette innspillet når saken var pp i kmmunestyre møtet. Planen ble versendt plitisk sekretariat g har fra etaten fulgt de linjer sm gjelder fr behandling av planer. Saksbehandler hadde per frist ikke registrert ne høringsinnspill. Innspillet ble viderefrmidlet til Ordfører sm avtalt på telefn per epst!! *Annnsere tmter -Etter møtet i kmm.styret i mars-2011 vedr. kmm.tmter, ble det uttrykt at nå var det Skurdalens ppgave å skaffe tmtekjøpere. Vi hadde allerede laget infrmasjn g kart ver disse tmtene fr å ha med i årets utgave av lkalavisa vår Skurdølen, sm gis ut til påske. Vi sendte i april en henstilling til kmmunen (rdfører, nettansvarlig) m ikke Hl kmmune burde legge ut infrmasjn m disse tmtene på kmmunens hjemmeside, fr å kunne nå tak i persner sm vurderer å kjøpe tmt i Hl kmmune. Det er j kmmunen sm skal selge disse tmtene. Hørte aldri ne, g ingenting ble lagt ut på nettet. Tk kntakt med nettansvarlig i juni igjen, fr å høre m dette var vurdert, g m det ikke burde legges ut inf. Har ikke hørt ne mer, g det ligger ingen infrmasjn på nettet. Vi har ringt et par stykker sm har annnsert i Hallingdølen etter ledige tmter i Hl kmmune, g de var ikke kjent med at det skulle bli kmmunale tmter i Skurdalen innen rimelig tid. - Vi har i smmer hatt tmtevisning fr en mulig bligbygger, g vært i kntakt med et par andre aktuelle, men det hadde vært greit å kunne vise til kart g infrmasjn på nettsidene, sm frteller ne m når dette er tenkt påbegynt, g når tmtene skal være klare. Infrmasjn m fremtidige bligtmter i Skurdalen vil bli lagt ut på Hl kmmunes hjemmeside i løpet av krt tid. Infrmasjnen vil ligge under samme mråde sm infrmasjn m øvrige kmmunale tmter. *Sti g løypeplan -innspill 30. mai 2011 (ikke sendt med kartskisse da det ble lagt ved 2 kartskisser i innspill fra Fagerli) - løypefrslaget vårt Eivindsplass-Fagerli var endret til Oddevegen-Fagerli-Gamlevegen når sakspapirene ble sendt ut til møtet i kmm.planutvalget 20. juni. Vi anser det løypefrslaget å være et mye større prsjekt å få i havn, enn bare den krte biten vi sendte innspill på. Resultat: vi så ss nødt til å sende en presisering datert 17. juni, slik at vårt frslag ikke bare blir brte i det andre stre løypealternativet. -når denne løypeplanen legges ut til ff.høring, med tilhørende kart hvr nye løyperfrslag vises, ligger det ikke kart ver Skurdalens løyper, da det ikke har fulgt med kartskisse i nen av innspillene! Fagerli sendte innspill hvr det står vedlagt føler 2 kartskisser. Kartskisser var ikke med ble det hevdet fra teknisk, g det er derfr ikke laget kart med nye løypefrslag til ff.høring. Når Birger Gberg tar turen til servicetrget fr å ta pp denne saken, finner

8 ansatte der innspillet fra Fagerli med kartskissene vedlagt! Skurdalen løypenemd sendte gså med kartvedlegg hvr deres tre frslag var inntegnet, g der står det bare frslag N.Skurdalen er kartfestet. Viser til brev fra Skurdalen grendeutvalg vedr. merknad til innspill/høring vedr. frlengelse av Sti- g løypeplan. Det var 3 parter sm km med innspill til planen; Skurdalen løypenemnd, Skurdalen grendeutvalg g Fagerli leirskle. Innspillene sett under ett, gjaldt ny løype fra Gamlevegen, via Fagerli g ver til Oddevegen på vestsiden av Skurdalen. I vedleggene til KPU ved tidligere behandling var det ikke med kartvedlegg fr Skurdalen, men nevnte frslag til ny løype var med i andre vedlegg. I høringsrunden var det ikke merknader til dette frslaget, g hele den mtalte løype er derfr tilrådd realisert i sak til KPU 29/8 vedr. sluttbehandling. Her er frslaget gså inntegnet/ppført i alle vedlegg. Alle de nevnte parter har dermed fått tilrådd sine frslag vedr. mtalte løype. Endelig avgjørelse vil bli tatt i Hl kmmunestyre. Evt. feil/mangler i tidligere saksutredninger/vedlegg har dermed ingen betydning fr sakens utfall. Saken er behandlet i kmmuneplanutvalget g skal til sluttbehandling i kmmunestyret *Grven -Rrgemen kjøpte/tinglyst gården i juni 2010,har bplikt enten sm bruk, eller frdi det er en bligeiendm (hvis bruket er fr lite i henhld til knsesjnslven) -frmannskapet har gitt knsesjn bl.a. på grunn av planer m å dele av flere stre tmter ( minibruk ). Vil dette blir gdkjent hvis det kmmer en søknad på det? Det er mange sm kunne tenke seg å bsette seg der, g sm avventer en slik sak. Vi håper kmmunen følger pp denne saken, da Skurdalen trenger bsetting, g det er flere sm har signalisert at de er interessert i en større tmt der. Til rientering kan det pplyses at dette ligger inne sm innspill i kmmuneplanen. Området er imidlertid et LNF- mråde der spredt bligbygging er tillatt. Så det er allerede mulig å fradele enkelttmter etter søknad. Det er det imidlertid grunneier sm må ta initiativ til.» Håper svarene er ppklarende. Med hilsen Lars Ole Skgen Rådmann

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Hogst/tynning på Halsstein

Hogst/tynning på Halsstein Hgst/tynning på Halsstein Levanger kmmune 1. Hvilke planer (tidsplan g mfang) fr uttak av skg har kmmunen i mrådet? Kmmunen har sm mål å gjøre dette i løpet av 2-3 års peride. Omfanget er å ta granskg

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bligplitikk i Melhus Ordfører Jrid Oliv Jagtøyen Melhus er en mangfldig kmmune der det skal være mulig å være mdig Bligplitikk i Melhus Tiltaksplan fr bligbygging bestilt av kmmunestyret frdi: Frtgang

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017 Referat fra møtet i Brukerutvalget fr NAV-kntrene i Trndheim 30. nvember 2017 Til stede: Svein Ott Nilsen, Heidi Ingebrg Klkkervld, Jrunn Aune, Bjørn Bratvik (møteleder), Unni Valla Skevik; Sølvi Dahlen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014

Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014 Årsberetning fr Haugastøl Vel (HV) 2014 Styret har i året hatt følgende sammensetning: #### Tm W. Knw leder Knut Blm Sørensen - nestleder Siv Wulff kasserer Trhild Flaskerud styremedlem med spes. ansvar

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Agenda informasjonsmøte

Agenda informasjonsmøte Agenda infrmasjnsmøte Velkmmen (Ketil Berge leder ) Oppdatert status Avtalen med grunneierne Stiftelsen av samvirkeselskap Status påmelding Børre Gulliksen ( sekretær) Web side Påmeldte / kart Status påmeldinger

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30 Lillehammer kmmune Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne Møtested: Møterm Wiese (Frmannskapssalen) Møtedat: 06.06.2017 Tid: 09:00-12:30

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven Tmtefesteralliansen 15.5.2015. Prp. 73 L (2014-2015) Endringer i tmtefestelven Tmtefesteralliansen (TFA) er et samarbeid mellm Nrges Huseierfrbund, Nrges Hyttefrbund, Tmtefesterfrbundet g Nrske Bligbyggelags

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tilknytning til ny snøskuterled

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tilknytning til ny snøskuterled OPPSUMMERING Kartlegging g verdsetting av friluftslivsmråder i tilknytning til ny snøskuterled Åsnes kmmune Arkitektbua AS har hatt i ppdrag på vegne av Åsnes kmmune å kartlegge friluftslivsmråder g -bruk

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprtkll Utvalg: Utvalget fr miljø g teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 24.01.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer