Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på"

Transkript

1 Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling i hht saksliste Ra, Jenny Eide Hemstad fagleder Kpi legges ut på Side 1 av 9

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/15 14/715 - Barnehagestrukturen i Lunner kmmune Side 2 av 9

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/ Ark.: A10 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedat: / Kmmunestyret / Frmannskapet 2/15 Oppvekst- g kulturkmiteen Saksbehandler: Bente Rudrud, kmmunalsjef BARNEHAGESTRUKTUREN I LUNNER KOMMUNE Rådmannens innstilling: Anbefalingene sm følger av utredningen vedtas med følgende endringer: Side 3 av 9

4 Kmmunestyret fattet 19. februar følgende vedtak: «Følgende punkter i utredningen vedtas: Organisering. En styrer i hver barnehage videreføres, men ikke stillingsstørrelse. Rllen sm barnehageleder/barnehagefaglig rådgiver pprettes i 100 % stilling. Pririteringskriteriene vedtas. Innstillingen m gdkjent små- g strebarns-plasser i de kmmunale barnehagene vedtas, g at dette legges til grunn ved pptaket i år. Resterende utredning sendes tilbake til Oppvekst- g kulturkmiteen. Til neste møte i Oppvekst- g kulturkmiteen bes rådmannen utrede g legge fram sak sm viser: 1. Kstnader fr pprustning av Malmgruben slik at inneklima blir av en slik kvalitet at barnehagedrift midlertidig kan videreføres. 2. Knsekvenser g muligheter fr etablering av mdulbarnehage (lik den sm er etablert ved Eventyrskgen bhg.).» I det følgende utredes punktene nevnt ver, i tillegg til en krtfattet øknmisk versikt g frslag til definisjn av barn med flyktningstatus. Øvrige tema fr Barnehageutredningen følger av utredningen g tidligere saksfremlegg. Side 4 av 9

5 Kstnader fr pprustning av Malmgruben, slik at inneklima blir av en slik kvalitet at barnehagedrift midlertidig kan videreføres Fr å få en fullstendig versikt ver inneklima g andre utfrdringer i bygningsmassen til Malmgruben må følgende frhld sees under ett: Inneklimarapprt fra HMS-øst Rapprt etter EPC Avvik etter tilsyn høsten 2014 Inneklimarapprt fra bedriftshelsetjenesten HMS-øst:»Fr å ppnå tilfredsstillende karbndiksidknsentrasjner bør det vurderes å investere i ventilasjnsanlegg. Strakstiltak vil være lufting gjennm vinduene. Dette kan imidlertid være prblematisk på det kaldeste m vinteren g lengden på utluftingen bør derfr vurderes ut i fra utetemperaturen (kraftig utlufting ver krt tidsrm vil gi mindre varmetap enn ne utlufting ver lengre tidsrm)». Kstnaden ved å sette inn ventilasjn i Malmgruben barnehage er beregnet til m lag kr ,- eks. mva. Tallene er hentet fra tidligere frespørsel til ventilasjnsfirma (2013) g beregninger nå sist (2014) gjrt i EPC-prsjektet. Her ble tiltakene tatt ut på grunn av helhetsvurderingen til bygget g dets levetid. Hentet fra EPC-analysen på Malmgruben: EPC-prsjektet Nedenfr viser alle relevante tiltak fr Malmgruben sm del av EPC-prsjektet. Kstnadsestimatet er basert på den kjennskap man har til bygget på analysetidspunktet. Det sm i midlertid kan skje i gamle bygg er at det avdekkes bygningsmessige frhld sm kan «slå bein» under franalysene sm er gjrt, disse estimatene tar ikke høyde fr det. Side 5 av 9

6 Eiendm g infrastruktur mener at disse tiltakene(epc) kun vil gi bedring i frhld til de nevnte bygningsdelene g energi frbruket, - de vil på langt nær løfte byggets «levetid». Malmgruben er en gammel blig sm kun er enkelt mbygget til barnehage. I IK-bygg (kmmunens interne kvalitet-/avvikssystem fr eiendmsdrift) har brukerne kmmentert at bygningen har uhensiktsmessig planløsning i frhld til tjenesteytingen sm skjer i en barnehage. Når det gjelder bygningsdriften påpekes følgende frhld sm bør utbedres dersm driften skal videreføres: Renhldere har ikke tilfredsstillende lkaler Det finnes ikke lagerplass i bygningen redusert kvalitet på renhldet/dårlige driftsfrhld fr bygningsdriften Elektriske anlegget er gammelt Usikker levetid på gamle rør lekkasjer tidligere, men ingen kjente lekkasjer på nåværende tidspunkt Utearealer Gjerdet er under press fra brøytemannskap bl.a., ne sm fører til stadige reparasjner Gjerdet må skiftes på grunn av høyde g snømengde Fr nytt renhldsrm g lager trengs det tilbygg med vann, avløp g strøm, anslått til kr ,-. Dette er da uten grunnarbeider, mkstninger (byggesak bl.a), kntrller etc. Utnyttelsesgraden på tmten er ikke undersøkt. Stre deler av de tekniske installasjnene, slik sm el-anlegg, vann g avløp, er av usikker dat. Det antas at mye av dette nærmer seg fullført levetid. Av erfaring vil hendelser i frhld til dette føre med seg frhldsvis mange g dyre merkstnader. Hlte byggsafe sier at slik infrastruktur i ett Side 6 av 9

7 bygg har levetider fra ca år. I gamle bygg var byggeskikken annerledes enn i dag g slike bygningsdeler krever fte at mye annet skiftes samtidig, behv eller ikke, fr å kmme til. Avvik fra tilsyn Fr å videreføre driften i Malmgruben må avvikene fra tilsynet i høst lukkes. Dette gjelder følgende punkter: Rekkverk på rampe/trapp ute Sikring av vindeltrapp/branntrapp (fr å unngå skade i barns tinningshøyde) Ny varmevn i garderben 1. etg Innstilling av varme på vann, slik at det ikke er mer enn 50 grader i krana Administrasjnen mener ut fra en helthetsvurdering både av byggets beskaffenhet, levetid g funksjnalitet i frhld til barnehagedrift, at investeringer fr å sikre krtvarig videre drift ikke anbefales. Avhengig av hvilke tiltak sm eventuelt pririteres vil kstnaden, med beskrevet usikkerhet, være minimum 1,1 mill. kr. Dette er da tiltak sm gjennmføres i en krevende bygningsmasse med vernevnte usikkerhetsmmenter. Knsekvenser g muligheter fr etablering av mdulbarnehage (lik den sm er etablert ved Eventyrskgen barnehage) Det vil være mulig å etablere en mdulbarnehage tilsvarende den sm står i Eventyrskgen barnehage på arealet ved snuplass/parkering mellm Gamlesklen barnehage g Grua skle. Denne vil ha en størrelse tilsvarende m lag 21 m x 9 m. Dette innebærer en kapasitet på mellm barn avhengig av barnegruppens sammensetning. Illustrasjnen viser mdulbygg innplassert i terreng, merket rødt. Mdulen settes på mur på nedsprengt flatt underlag. Vann, avløp g strøm er tegnet inn med grønt, blått g lilla. Mdulbarnehagen kan etableres sm en midlertidig løsning med varighet på 5 år (med mulighet fr utvidet varighet). Tilsvarende kstnad i Eventyrskgen var ca. 2,5mill inklusive grunnarbeider, mntering g senere demntering. Mdulen kan leies, g leveres etter avtalt tid. Det er grunn til å anta at månedlig leiepris er m lag kr ,-. Frventet gjennmføringstid fra anbudet legges ut på Dffin til mdulen kan tas i bruk er 7-8 måneder. Dette frutsetter en meget streng tidsplan, samt at leverandørene er klare til å levere på krt varsel. Når det gjelder grunnarbeider frutsetter dette strøm, nett, vann g avløp fra eksisterende bygg. Det er krav m slkkevann til et nytt bygg. Frutsetningene ver krever en dispensasjn fra Side 7 av 9

8 brannvesenet, da det er dårlig kapasitet både på mengde g trykk. Det er bekreftet mulig kapasitet fr slkkevann i Sagvegen 8 (bussplass). Dette kan legges pp i en ny trase ver grusbanen, men medfører en ekstra kstnad på 1-2 mill. kr. Muligheten fr at vann g avløp kan dekke ne av kstnadene må utredes videre siden flere abnnenter får glede av dette. Vegen pp er smal, ca. 3.5 meter. Skal denne utbedres krever dette grunn fra private grunneiere fr å få utbedret til tilfredsstillende bredde på ca. 6 meter. Kstnad fr dette er ikke beregnet. Det kan imidlertid etableres møtelmmer fr å avhjelpe økt trafikk g/eller bredde ut vegen der kmmunen eier grunn til dette. Parkeringsarealet er gså lite g må muligens utvides. SFO på Grua skle bruker gså denne parkeringen, g det vil være en mulighet å etablere ny parkeringsplass nede ved sklen. Kstnad fr dette er ikke beregnet. Øknmi i frhld til Malmgruben barnehage g Grua barnehage Årsbudsjettet til Malmgruben fr 2015 er: kr ,- Tilskudd til Grua barnehage fr 2015 (15 plasser) er kr ,- Frventet økning i tilskudd fr 25 ekstra plasser er kr ,-. Ttalt tilskudd kr ,- fr 40 plasser, under frutsetning av en sammensetning av barn på hhv. 58 % små g 42 % stre. Definisjn av barn med flyktningstatus Det freslås å definere «Barn med flyktningstatus» sm både barn med flyktningstatus g barn av deltakere på intrduksjnsprgram. Definisjn på barn med flyktningstatus er de barna kmmunen mttar integreringstilskudd fr. Barn av deltakere på intrduksjnsprgram bør pririteres i henhld til Rundskriv Q-12/2012, g de bør pririteres like høyt sm barn med flyktningstatus er blitt gjrt frem til nå. Dette fr at kmmunen skal kunne ppfylle sine frpliktelser i henhld til rundskrivet. Pririterer man kun «barn av deltakere på intrduksjnsprgram» så reduserer man vesentlig gså antall barn sm faller inn under denne pririteringen. Kmmunen har frpliktelser i henhld til 2 i «Lv m intrduksjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere» (Rundskriv Q-20/2012): «Kmmunen skal så snart sm mulig g innen tre måneder etter bsetting i kmmunen eller at krav m deltakelse blir framsatt, tilrettelegge intrduksjnsprgram i henhld til dette kapittel til persn sm mfattes av 2». Kmmunens frpliktelser er ytterligere utdypet i rundskriv Q-20/2012 (Intrlven) under «Andre tilgrensende spørsmål»: «Persner med rett g plikt til intrduksjnsrdning bør være en priritert gruppe både fr å få barnehageplass til sine barn g fr å ha mulighet til redusert freldrebetaling. Disse representerer en str gruppe innvandrere sm staten g kmmunene har et særskilt integreringsansvar fr. Dersm intensjnen med lven skal nås, frutsetter dette at kmmunene sikrer barnehageplass til barna i disse familiene.» Utfrdringer i frhld til mangel på barnehageplass: Flyktninger bsettes g barn kmmer i familieinnvandring gjennm hele året g det er sjelden de kmmer før søknadsfristen til barnehageplass. Mangel på barnehageplass er ikke kun en utfrdring ved bsetting, men kanskje i enda større grad etter endt fødselspermisjn fra intrduksjnsprgrammet. Prgrammet skal etter lven frtsette etter endt fødselspermisjnen uten pphld. Kmmunen har ikke hjemmel i intrduksjnslven til å gi permisjn fra intrduksjnsprgrammet grunnet manglende barnehageplass. Side 8 av 9

9 Dersm en persn ikke har barnepass g ikke kan delta fulltid på prgrammet kan kmmunen etter en tid stanse intrduksjnsprgrammet grunnet strt ugyldig fravær. Dette vil være veldig uheldig g det vil medføre at mange, g i hvedsak kvinner, vil få stanset intrduksjnsprgrammet permanent g indirekte på grunn av manglende barnepass. Disse blir da ikke kvalifiserte, får ikke lære seg nrsk eller får styrket sine muligheter til å kmme seg i jbb eller ver i utdanning sm lven tilsier. Alternativet fr disse er i de fleste tilfellene øknmisk ssialhjelp. Frslag: «Barn med flyktningstatus» defineres sm barn med flyktningstatus g barn av deltakere på intrduksjnsprgram. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dkument: 14/12120 Fremtidig barnehagestruktur - rientering m Avsender:Henriette Bredesen framdrift g frist fr innspill. 14/19134 Høringsuttalse - Eventyrskgen barnehage. Avsender:Eventyrskgen barnehage Avsender:SU Malmgruben barnehage 14/15761 Innspill til fremtidig barnehagestruktur i Lunner kmmune. 14/19187 Høringsuttalelse - Kalvsjø barnehage. Avsender:Hans Ivar Gustavsen 14/15890 Innspill til barnehageutredningen. Avsender:SU Harestua barnehage 14/19086 Høringsuttalelse - Grindvll barnehage. Avsender:Hege Utheim Berntzen 14/19189 Høringsuttalelse - Ra barnehage. Avsender:Ra Barnehage 14/19225 Høringsuttalelse - Flyktningtjenesten. Avsender:Hans Ivar Gustavsen 14/19229 Høringsuttalelse - Malmgruben barnehage. Avsender:Malmgruben barnehage v/su 14/19230 Høringssuttalelse - Ra Barnehage. Avsender:Ra barnehage v/su 14/15708 Innspill til fremtidig barnehagestruktur. Avsender:Grindvll barnehage 14/19215 Høringsuttalelse - Barnehageteamet. Avsender:Barnehageteamet v/lunner kmmune 14/19222 Høringsuttalelse - Eventyrskgen barnehage. Avsender:Hans Ivar Gustavsen 14/16269 INFO brev til styrere/eiere ang. barnehageutredningen. Avsender:Harestua barnehage v/su 14/19224 Høringsuttalelse - Gamlesklen barnehage. Avsender:Gamlesklen barnehage v/su 14/19227 Høringsuttalelse - Utdanningsfrbundet. Avsender:Hans Ivar Gustavsen 14/19123 Høringsuttalelse - Harestua barnehage. Avsender:Harestua barnehage Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebk. Ra, Utvalgssekretær Side 9 av 9

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer