Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014"

Transkript

1 Årsberetning fr Haugastøl Vel (HV) 2014 Styret har i året hatt følgende sammensetning: #### Tm W. Knw leder Knut Blm Sørensen - nestleder Siv Wulff kasserer Trhild Flaskerud styremedlem med spes. ansvar fr sti g løype samt kntakt mt Hl kmmune Arne Bjerke styremedlem Olaf Sundrehagen styremedlem Sverre Herleiksplass varamedlem Jan-Erik Hegghlmen - varamedlem Revisr: Kjetil Rivelsrud. Årsmøtet ble avhldt skjærtrsdag 17. april, 2014 i sklehuset på Haugastøl. Styret var representert ved Siv Wulff, Trhild Flaskerud, Arne Bjerke, Olaf Sundrehagen g Tm W. Knw. Knut Blm Sørensen var pptatt på annet hld. T. W. Knw ledet møtet. 32 medlemmer var tilstede. Styrets sammensetning sm venfr er i tråd med valgkmitéens innstilling. Valgkmitéen har under året hatt følgende medlemmer: Per L. Oppheim - ny Jan Erik Larsen Knut Blm Sørensen styrets representant STYRETS ARBEID Det har gså i 2014 vært avhldt t (2) styremøter. I tillegg har der vært en særdeles hyppig kntakt mellm enkelte av styrets medlemmer - avhengig av pågående saker. I tillegg har styret selvfølgelig hatt telefnkntakt i den utstrekning det har vært nødvendig. Av styrets arbeid gjennm året kan spesielt følgende nevnes: HOL KOMMUNE Sm i 2013 har styret stadig måttet nedlegge en betydelig innsats vis á vis Hl kmmune (HK). Fremst har stadig stått arbeidet med nye løyper i Haugastølmrådet i frbindelse med revisjn av kmmunedelplanen fr HK - fr enkelhets skyld nevnes igjen våre ønsker/status mkring nye traseer sm følger: Rundløype på Lillevann/Tjørngravtjørn - denne er innvilget fr ppkjøring i jule-, vinter- g påskeferier, men ennå ikke på permanent basis; Rundløype Haugastøl/Ustekveikja/Rallarvegen v/tangen vkterblig/haugastøl - tillatelse er nå gitt fr sprsetting av det sm hittil kun har vært en transprtløype i frbindelse med Ustekveikja kraftverk g hytter i mrådet; En viss mlegging av løypen Tjørngravtjørn/Embret mt Åkerstølen (servering); Lægreid/Tuvakrysset (Berhelleren) - ppkjøring med løypemaskin i påsken - innvilget, men HV må selv bekste dette. Med henblikk på den påtenkte trase Haugastøl/Ustekveikja/Bergsmultjørne/Trestiklan (til kryss m/løypen Haugastøl/Krækkja), er det nk slik at mulighetene fr å legge løype på frnuftig vis pp dalsiden nedenfr Bergsmulen vil være meget begrenset nrmalt sett, fruten at signalene fra HK er klare på at her vil der ikke vil bli innvilget nen ny trase da denne ville ligge gdt inne i reinsdyrenes vernemråde. Styret har derfr slått dette frslag fra seg. I g med venstående har HV derfr i str grad fått innvilget sine ønsker m nye løype-traseer. Før alt er endelig spikret, må endringene innarbeides i den reviderte kmmunedelplan fr stier g løyper. Slik dette ser ut i dag blir dette først i (!) Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 1 av 5

2 Styret følger pp videre mt HK når det gjelder kstnader i fm. bruk av løypemaskin Lægreid/Tuva med henblikk på å få disse dekket. Det samme gjelder fr Lysthus/Steinkulpen, hvr de fulle kstnader fr bruk av løypemaskin freløpig ikke er blitt dekket. Se ellers avsn. mkring stier g løyper nedenfr. Gangveg Haugastøl stasjn/turistsenteret Det vises til rientering i årsmelding fr Det ble dessverre slik at Statens vegvesen ikke fant de nødvendige midler til en gjennmføring av dette prsjektet i Saken følges nøye videre fra styrets side; det kan imidlertid nå synes sm ting kan begynne å løse seg. Nasjnalt turskiltprsjekt Lkalt er dette et prsjekt sm kjøres i regi av Buskerud fylkeskmmune. At det er et nasjnalt prsjekt innebærer at all merking g skilting av smmerstier g vinterløyper skal være ver samme lest fr hele landet. Fr Buskeruds vedkmmende er kstnadene ved dette prsjektet et spleiselag mellm Gjensidigestiftelsen sm bidrar med 50% av kstnadene Buskerud fylkeskmmune sm bidrar med 25% Hl kmmune sm bidrar med 25% Frivillige lag/rganisasjner (Haugastøl Vel) sm må bidra med dugnadsinnsats. Arbeidet med å få satt pp løype- g skiltplaner samt fremskaffelse av annet nødvendig materiale sm krevdes til søknad m bidrag fra Gjensidigestiftelsen har vært relativt mfattende. Løype- g skiltplanene dekker både smmer g vinter; i mellmtiden er det imidlertid blitt avklart at Hl kmmune vil frestå/fremskaffe det sm trengs til skilting av vinterløypene. Smmerløypene må Haugastøl løypemråde frestå, men kan altså da søke m støtte fra Gjensidigestiftelsen, fruten bidrag sm venfr fra Hl kmmune g Buskerud fylkeskmmune fr det "søknadsberettigede" beløp. Fr HVs side blir det altså i det alt vesentlige tale m dugnadsinnsats. Det er likevel blitt slik at grunnet en svakere kmmune-øknmi i Hl, er fremdriften i prsjektet ne usikker. Skilting etc. av vinterløyper blir derfr gjerne ikke sm planlagt. Også, sm et resultat av dette, kmmer man ikke lenger til å fremskaffe de større inf-tavlene sm kan sees rundt enkelte steder - g sm styret hadde regnet med ville kmme i frbindelse med vinterskiltingen. Der er imidlertid anledning fr løypemrådene å sette pp slike i egen regi. Styret er av den frmening av HV således selv bør få laget disse; versiktlig g lett tilgjengelig infrmasjn mkring turmulighetene i vårt mråde er et HV anliggende. Prisen fr disse viser seg ikke å være vervettes stre. Av de grunner sm nevnt venfr kmmer vi å bruke våre eksisterende treskilt g karttavler fr inneværende sesng. Sm et av kmmunens løypemråder g mttaker av kmmunale bidrag i dette henseende, må HV delta i prsjektet g fremtidig vedlikehld av «skiltparken» gjennm dugnad. Prsjektet frventes gjennmført i løpet av Bruk av løypemaskiner i Haugastølmrådet Fra enkelte medlemmer har det til tider blitt uttrykt ønske m mer utstrakt bruk av løypemaskin i Haugastøl mrådet. Det er vel slik at vi alle ønsker ss best mulige løyper. Dessverre er det gså slik at når det gjelder tpgrafi, vind- g snøfrhld er disse vesentlig annerledes på Haugastøl enn eksempelvis på Ustaset, ne sm kan gjøre det særs vanskelig, g til dels umulig, å kmme frem med de stre løypemaskinene. Det er til tider heller ikke mulig å kjøre løypene med scter under dårlige frhld. I vårt mråde er der til dels mange vann g vassdrag på steder hvr det er naturlig, g mange ganger gså nødvendig, at løypene legges. Løypemaskinene har ikke lv å krysse slike grunnet faren fr å gå gjennm isen (høy vekt g underliggende frsikringsfrhld). Ovenstående er derfr årsaken til utstrakt bruk av snøscter med diverse prepareringsutstyr i Haugastølmrådet. Hittil er der kun brukt løypemaskin i Lysthusløypen g maskinen kjører da ned fra Steinkulpen g returnerer samme vei. I påsken kjøres gså løypemaskin fra Lægreid til Tuvakrysset/Berhelleren - betalt av Haugastøl Vel... (!) (en DNT-løype ellers kjørt med scter). Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 2 av 5

3 Sm det fremgår av freningens regnskaper nedenfr, er skiløyper vellets/styrets viktigste tiltaksmråde - g der vi bruker mest ressurser. Når venstående er sagt vil styret i løpet av vinteren se på mulighetene fr visse mlegginger av løypenettet slik at man eventuelt kan utvide bruken av prepareringsmaskiner. Det er imidlertid ikke bare å sette i gang rent praktisk å kjøre en ny løype/endre status på en eksisterende. Alt av nye løyper, statusendringer (kjøring med str maskin kntra scter), mlegginger etc. må gdkjennes av Hl kmmune med tilhørende grunneiertillatelser, grunneier kmpensasjner, kartfesting etc. etc. - et skikkelig byråkratisk mylder, kan vi lve - ref. styrets anstrengelser fr å få kjøre rundløypen på Lillevann/Tjørngravtjørn. Saken følges videre pp. TOGSTOPP OG BUSSFORBINDELSER TIL HAUGASTØL Flere av medlemmene i HV har tatt pp spørsmål m flere tgstpp på Haugastøl. I dag har regintgparene 601 g 602 (tidl. kalt dagtgene) fast stpp hele året på Haugastøl, mens regintgparene 61 g 62, 63 g 64 (mtalt sm mrgen- g kvelds-ekspressene) har stpp på Finse g på Ustaset, men ikke Haugastøl. I periden mai september har gså regintgene 609 g 607 (kalt sykkeltgene) stans på Haugastøl. Tget vestfra starter imidlertid på Vss, slik at der ikke er frbindelse Bergen/Haugastøl mrgen/frmiddag, mens Osl Haugastøl m smmeren har sykkeltget m mrgenen. I mtsatt retning, Haugastøl Bergen/Osl, er der ingen frbindelse før ettermiddagen. I tillegg har retning Osl en sen kveldsavgang med tg 610 (sykkeltget) m smmeren. I tillegg stanser alle nattgene, men de kjører ikke natten mellm lørdag g søndag. Et ønske kan være at gså regintgparene 61/62 g 63/64 gså stanser på Haugastøl, men viktigst ville være at regintg 61 Osl/Haugastøl stanser m vinteren (når sykkeltget 609 ikke kjører) g at regintg 62 Bergen/Haugastøl m mrgenen stanser hele året. Haugastøl Turistsenter har vært i dialg med den ledelsen i NSB i Bergen i dette henseende, uten å lykkes. Styret i Haugastøl Vel har likeledes vært i dialg med sentral ledelse i NSB Persntg Riks, sm har ansvaret fr driften av regintgene i Nrge, uten heller å lykkes. NSB sin regintgtrafikk på hvedstrekningene drives på rent kmmersielt grunnlag. Dette gjelder bl.a. regintgene 61, 62, 63 g 64 på Bergensbanen, mens regintgene 601 g 602, sm stanser på Haugastøl, har et ne utvidet stppmønster på strekningen g fanger pp det samfunnsmessig begrunnede behvet. NSB frklarer manglende stpp på Haugastøl fr flere tg med at trafikkgrunnlaget er fr lavt. Tellinger viser, ifølge NSB, vesentlig lavere trafikk enn f.eks. på Finse g Ustaset. Dessuten anfører NSB at de allerede knappe kjøretidene vanskeliggjør flere tgstpp enn det allerede er uten å måtte sløyfe eksisterende stpp når hele rutetid-kabalen skal gå pp. Særlig gjelder dette Bergensbanen der det er nødvendig å legge inn mange slts (ruteleier) fr snøryddingstgene (rterende snøplg) på høyfjellstrekningen hele vintersesngen. Det er styrets vurdering at det neppe er realistisk på krt sikt å ppnå et fullt stppmønster på Haugastøl fr alle tg. Strategien kan derfr dels være å frmalisere dialgen med NSB i gd tid før den årlige ruteplanprsessen begynner g dels gjøre en priritering av ønskede tg, evt. kun i perider av ruteterminen. Eksempel på slik priritering kan være å freslå en trinnvis plan der første trinn vil kunne gjelde regintgene 61 g 62 m mrgenen i vintersesngen når sykkeltgene 609 g 610 ikke kjøres. Det vil være naturlig å søke samrdning med Haugastøl Turistsenter i prsessen videre. Bussfrbindelsene - etter at NSB la m rutetidene fr tgene i fjr, er blitt riktig dårlig med krrespndanse med buss. Således går nå bussen fra Ustaset 15 minutter før mrgenekspressen fra Osl ankmmer. Tidligere var det krrespndanse tg-lkalbuss - m tget var i rute! Der har vært kntakter mellm HV g Brakar sentralt g med Fssgård lkalt. I det lkale rutepplegg er det slik at bussen til Haugastøl brukes sm sklebuss etter retur til Geil g med det antall passasjerer det er tale m er det ikke mulig å få dette endret - i denne mgang. Saken følges videre pp. Statens vegvesen - årlig møte Haugastøl Der har i skrivende stund ikke vært avhldt møte med vegvesenet. Møtet var pprinnelig avtalt til 7. januar, men grunnet snø- g brøyteprblemer i Vsse-mrådet kunne møtet ikke avhldes. Styret har Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 3 av 5

4 hatt kntakter pr. i mellmtiden g ny møtedat avventes fra vegvesenet. Det virker sm vårt «arrangement» med vegvesenet/brøyte-entreprenøren i str grad blir respektert av medlemmene. Ingen tildragelser er rapprtert, ne sm er gledelig. REGNSKAP - KOMMENTARER Sm det fremgår av tallene i regnskapet fr 2014 har det vært en viss økning gså i år av midler benyttet til sti g løype i sesngen 2013/2014 i frhld til frrige sesng. Dette har bl.a. sammenheng med prisøkning på innkjøpte tjenester mkring løypekjøring i sesngen 2013/2014, samt at løypene gså ble hyppigere kjørt. Frivillig løypetilskudd fra medlemmer, samt 3 ikke-medlemmer, var på til sammen kr Dette er en ne lavere sum i frhld til fregående år. Styret er uansett meget takknemlig fr de frivillige bidragene sm er kmmet inn. Løypetilskuddet fra Hl kmmune har vært uendret de siste 4 årene, men vi er i dialg med kmmunen med håp m at dette bidrag kan økes ne i tiden fremver. Kmmunens basis fr beregning av løypetilskudd er tall fra 2008 (!) - ne sm igjen har utgangspunkt i kmmunestyrevedtak. Dette er derfr ikke bare å få endret «ver natten», men styret følger dette pp. Kntingentinngang. Antall registrerte medlemmer pr var 316 (mt 323 pr ). Av disse var det frtsatt 10 medlemmer sm etter 2 purringer ikke hadde betalt kntingenten fr 2014 ved årsskiftet. Nedgangen i antall medlemmer i 2014 skyldes bl.a. medlemmer sm ikke hadde betalt kntingenten fr 2013 innen årsmøtet i påsken 2014 (disse ble derfr slettet fra medlemslisten) g salg/verdragelse av hytter med påfølgende ppsigelse av medlemskap i HV uten at vi har fått beskjed/infrmasjn m nye eiere. Verving av nye hytteeiere/nye medlemmer blir dermed litt prblematisk fr ss da vi ikke har tilgang til eierregisteret/gabregisteret fr evt. å kunne finne navn g adresser på nye (g gamle) hytteeiere sm ikke er medlemmer av HV pr. i dag. HV har pr. i dag 68 medlemmer uten adresse g sm derfr mttar brevlig infrmasjn fra ss. Dette er en økning i frhld til 2013, ne sm i str grad skyldes at vi ved hver masseutsendelse via til våre medlemmer stadig får tilbakemeldinger m ugyldige/utdaterte/avviste adresser. Dette innebærer uønsket merarbeid fr styret. Medlemmene ppfrdres derfr igjen til vennligst å gi beskjed dersm det skiftes adresse, slik at man slipper en økning av/frgjeves brevlige tilleggsutsendelser g gså får ppdatert medlemsregisteret! I den utstrekning man ikke selv har , bes man undersøke m det er mulig å mtta e-pst fra HV/få Internett-tilgang via bekjente/familie. Styret anmder innstendig m at de medlemmer dette gjelder gjør en innsats i dette henseende. Nye/endrede adresser meldes til Sm det fremgår av regnskapet fr 2014 har vellet frtsatt en relativt gd øknmi, men grunnet lavere kntingentinngang g høyere kstnader til sti g løype ble årets resultat negativt. Slik kan vi ikke ha det. Vellets årskntingent har nå stått uendret på kr p.a. siden I lys av venstående fremsetter styret herved frslag til årsmøtet m en økning av medlemskntingenten til kr p.a. STIER OG LØYPER Det er frtsatt Sverre Herleiksplass sm har ansvaret fr løypekjøring i Haugastølmrådet. Han har i sesngen fått gd hjelp av Rald Kaupang sm vi håper frtsetter samarbeidet med HV. I tillegg har Sverre hatt hjelp av løypemaskin fra Ustaset. Denne hjelper ss med påskeløypa fra Lægreid til Berhelleren g strekingen Lysthus- Steinkulpen sm til tider har vært vanskelig fr sctere å utføre. Løypene var bra i 2014-sesngen, med utstrakt sprsetting når været tillt dette. Selve påskedagene var glimrende, spesielt når en tenker på høyfjellsmrådet vi befinner ss i. Det ble ikke mye løypekjøring før jul- g nyttårshelgen i 2014 grunnet strt snøfall g mengder med løs snø. Løypekjøring i terrenget var uaktuelt, men det ble kjørt pp løype langs fjellvegen g mt Vikastølen (langs Rallarvegen). Løypeversikt fr ligger på vår nettside. Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 4 av 5

5 WEB-SIDE HAUGASTØL VEL Styret ønsker å presisere at WEB-siden nå aktivt brukes fr distribusjn av infrmasjn til medlemmene. Det er et ønskemål at man helt kan kmme brt fra distribusjn av papir, med unntakelse, freløpig, av dkumentasjn til årsmøtene. Dette vil etter hvert nk gså frsvinne, men det er selvfølgelig avhengig av at samtlige medlemmer, enten selv, eller i alle fall skaffer seg adgang til g Internett. Det rettes en spesiell takk til vår «WEB-master» g varamann til styret, Jan-Erik Hegghlmen, fr å ha fått hjemmesiden vår pp til det nivå den er i dag sm et gdt verktøy fr distribusjn til/kntakt mt medlemmene. Se herunder gså kmmentarer venfr under avsn. Regnskap. TRANSPORTOPPDRAG/ANNET TIL HYTTENE Fr rdens skyld minner vi m at i tillegg til løypekjøring, vil Sverre Herleiksplass gså frestå transprttjenester g annet til hyttene, såsm salg av ved etc. etc. i samarbeid med Rald Kaupang. Sverre vil krdinere disse aktiviteter g vil være den primære kntaktpersn. De t kan kntaktes på følgende telefnnummer: Sverre Herleiksplass mb Rald Kaupang mb / HARDANGERVIDDATUNNELEN - KVU FOR FREMTIDIGE VEGFORBINDELSER ØST/VEST Den meget mtalte knseptvalgutredning (KVU) fra Statens vegvesen frelå den 20. januar Her har man altså knkludert med at Ev 134 ver Haukelifjell g Rv 52 ver Hensedalsfjellet vil være de mest samfunnsnyttige hved-frbindelser mellm Osl g Bergen - - enn så lenge. I tillegg til dette er man i gang med en KVU fr Rv7, sm vil inkludere en tunnel under Hardangervidda. I tillegg til å analysere trafikk (i sin videste frstand) mellm ytterpunktene Osl g Bergen, inngår gså lkale g reginale trafikkmønstre. Alle disse utredninger g analyser vil munne ut i Nasjnal transprtplan (NTP) fr periden 2019/2027. Krt kan en vel si at det blir en stund til man ser nen knklusjn fr Haugastøls vedkmmende mkring en eventuell ny Hardangerviddetunnel. Den sm lever får se. STATENS VEGVESEN Sm nevnt har styret pr. skrivende stund ennå ikke fått avhldt sitt årlige møte med Statens vegvesen. Etter telefnisk kntakt kan imidlertid følgende av viktighet nevnes: Parkering Lægreid ifm. påske. Dersm HV får til ppkjøring av løypen Lægreid/Berhelleren med tråkkemaskin i frbindelse med påsken, stiller SV seg psitivt til utbrøyting av parkeringsplasser. Dette vil gså innebære en midlertidig redusert fartsgrense (60 km/t). Passering bm v/stengt/klnnekjørt veg. Ordningen mkring passering bm ved dårlige værfrhld frtsetter. Det samme gjelder rdning med bmvakt i vinterferie g påske (kr v/passering). Dersm vegen blir stengt i løpet av vinterferien/påsken kan det gså bli praktisert en rdning hvrved den gamle «sakse-bmmen» vil bli benyttet i kmbinasjn med stengt bm ved bren i Ørterdalen. Bergen/Haugastøl, Styret i HAUGASTØL VEL Tm W. Knw (sign.) Knut Blm Sørensen (sign.) Trhild Flaskerud (sign.) Siv Wulff (sign.) Arne Bjerke (sign.) Olaf Sundrehagen (sign.) Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 5 av 5

Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2015

Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2015 Årsberetning fr Haugastøl Vel (HV) 2015 #### Styret har i året hatt følgende sammensetning: Tm W. Knw Trhild Flaskerud Siv Wulff Arne Bjerke Olaf Sundrehagen Jan-Erik Hegghlmen Sverre Herleiksplass Hans

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post.

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post. Styrets sammensetning i 2009: Årsberetning Erik Hatlem, leder Siv Wulff, kasserer Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) Torhild Flaskerud Vidar Kvarstein Knut Blom Sørensen, trafikk og

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Referat fra styremøte 27. januar 2016

Referat fra styremøte 27. januar 2016 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN FORELØPIG TILLEGGSTILRÅDING PR FRA FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN FORELØPIG TILLEGGSTILRÅDING PR FRA FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN FORELØPIG TILLEGGSTILRÅDING PR. 16.12.2016 FRA FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG 2 Innhld 1. Innledning... 2 2. Tilråding fr inneværende strtingsperide... 3 2.1 Frøya, Hitra g deler av Snillfjrd...

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter.

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter. Sammen m gde vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dat: 03.02.15 Tema: Behvet fr næringsarealer i Grenland v/ Grenlandskmmunene g Telemark Fylkeskmmune Antall deltagere: ca 80 Infrmasjn

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tilknytning til ny snøskuterled

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tilknytning til ny snøskuterled OPPSUMMERING Kartlegging g verdsetting av friluftslivsmråder i tilknytning til ny snøskuterled Åsnes kmmune Arkitektbua AS har hatt i ppdrag på vegne av Åsnes kmmune å kartlegge friluftslivsmråder g -bruk

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15 KaggefssEmbretsfss Elveeierlag v/jhan Staerkebye Snarumselva Elveeierlag v/tr Justad Jhansen Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30 3360 Geithus 3370 Vikersund l Amt g Omegn Fiskefrening. v/ Vegard Strand

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer