Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Haugastøl Vel (HV) 2014"

Transkript

1 Årsberetning fr Haugastøl Vel (HV) 2014 Styret har i året hatt følgende sammensetning: #### Tm W. Knw leder Knut Blm Sørensen - nestleder Siv Wulff kasserer Trhild Flaskerud styremedlem med spes. ansvar fr sti g løype samt kntakt mt Hl kmmune Arne Bjerke styremedlem Olaf Sundrehagen styremedlem Sverre Herleiksplass varamedlem Jan-Erik Hegghlmen - varamedlem Revisr: Kjetil Rivelsrud. Årsmøtet ble avhldt skjærtrsdag 17. april, 2014 i sklehuset på Haugastøl. Styret var representert ved Siv Wulff, Trhild Flaskerud, Arne Bjerke, Olaf Sundrehagen g Tm W. Knw. Knut Blm Sørensen var pptatt på annet hld. T. W. Knw ledet møtet. 32 medlemmer var tilstede. Styrets sammensetning sm venfr er i tråd med valgkmitéens innstilling. Valgkmitéen har under året hatt følgende medlemmer: Per L. Oppheim - ny Jan Erik Larsen Knut Blm Sørensen styrets representant STYRETS ARBEID Det har gså i 2014 vært avhldt t (2) styremøter. I tillegg har der vært en særdeles hyppig kntakt mellm enkelte av styrets medlemmer - avhengig av pågående saker. I tillegg har styret selvfølgelig hatt telefnkntakt i den utstrekning det har vært nødvendig. Av styrets arbeid gjennm året kan spesielt følgende nevnes: HOL KOMMUNE Sm i 2013 har styret stadig måttet nedlegge en betydelig innsats vis á vis Hl kmmune (HK). Fremst har stadig stått arbeidet med nye løyper i Haugastølmrådet i frbindelse med revisjn av kmmunedelplanen fr HK - fr enkelhets skyld nevnes igjen våre ønsker/status mkring nye traseer sm følger: Rundløype på Lillevann/Tjørngravtjørn - denne er innvilget fr ppkjøring i jule-, vinter- g påskeferier, men ennå ikke på permanent basis; Rundløype Haugastøl/Ustekveikja/Rallarvegen v/tangen vkterblig/haugastøl - tillatelse er nå gitt fr sprsetting av det sm hittil kun har vært en transprtløype i frbindelse med Ustekveikja kraftverk g hytter i mrådet; En viss mlegging av løypen Tjørngravtjørn/Embret mt Åkerstølen (servering); Lægreid/Tuvakrysset (Berhelleren) - ppkjøring med løypemaskin i påsken - innvilget, men HV må selv bekste dette. Med henblikk på den påtenkte trase Haugastøl/Ustekveikja/Bergsmultjørne/Trestiklan (til kryss m/løypen Haugastøl/Krækkja), er det nk slik at mulighetene fr å legge løype på frnuftig vis pp dalsiden nedenfr Bergsmulen vil være meget begrenset nrmalt sett, fruten at signalene fra HK er klare på at her vil der ikke vil bli innvilget nen ny trase da denne ville ligge gdt inne i reinsdyrenes vernemråde. Styret har derfr slått dette frslag fra seg. I g med venstående har HV derfr i str grad fått innvilget sine ønsker m nye løype-traseer. Før alt er endelig spikret, må endringene innarbeides i den reviderte kmmunedelplan fr stier g løyper. Slik dette ser ut i dag blir dette først i (!) Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 1 av 5

2 Styret følger pp videre mt HK når det gjelder kstnader i fm. bruk av løypemaskin Lægreid/Tuva med henblikk på å få disse dekket. Det samme gjelder fr Lysthus/Steinkulpen, hvr de fulle kstnader fr bruk av løypemaskin freløpig ikke er blitt dekket. Se ellers avsn. mkring stier g løyper nedenfr. Gangveg Haugastøl stasjn/turistsenteret Det vises til rientering i årsmelding fr Det ble dessverre slik at Statens vegvesen ikke fant de nødvendige midler til en gjennmføring av dette prsjektet i Saken følges nøye videre fra styrets side; det kan imidlertid nå synes sm ting kan begynne å løse seg. Nasjnalt turskiltprsjekt Lkalt er dette et prsjekt sm kjøres i regi av Buskerud fylkeskmmune. At det er et nasjnalt prsjekt innebærer at all merking g skilting av smmerstier g vinterløyper skal være ver samme lest fr hele landet. Fr Buskeruds vedkmmende er kstnadene ved dette prsjektet et spleiselag mellm Gjensidigestiftelsen sm bidrar med 50% av kstnadene Buskerud fylkeskmmune sm bidrar med 25% Hl kmmune sm bidrar med 25% Frivillige lag/rganisasjner (Haugastøl Vel) sm må bidra med dugnadsinnsats. Arbeidet med å få satt pp løype- g skiltplaner samt fremskaffelse av annet nødvendig materiale sm krevdes til søknad m bidrag fra Gjensidigestiftelsen har vært relativt mfattende. Løype- g skiltplanene dekker både smmer g vinter; i mellmtiden er det imidlertid blitt avklart at Hl kmmune vil frestå/fremskaffe det sm trengs til skilting av vinterløypene. Smmerløypene må Haugastøl løypemråde frestå, men kan altså da søke m støtte fra Gjensidigestiftelsen, fruten bidrag sm venfr fra Hl kmmune g Buskerud fylkeskmmune fr det "søknadsberettigede" beløp. Fr HVs side blir det altså i det alt vesentlige tale m dugnadsinnsats. Det er likevel blitt slik at grunnet en svakere kmmune-øknmi i Hl, er fremdriften i prsjektet ne usikker. Skilting etc. av vinterløyper blir derfr gjerne ikke sm planlagt. Også, sm et resultat av dette, kmmer man ikke lenger til å fremskaffe de større inf-tavlene sm kan sees rundt enkelte steder - g sm styret hadde regnet med ville kmme i frbindelse med vinterskiltingen. Der er imidlertid anledning fr løypemrådene å sette pp slike i egen regi. Styret er av den frmening av HV således selv bør få laget disse; versiktlig g lett tilgjengelig infrmasjn mkring turmulighetene i vårt mråde er et HV anliggende. Prisen fr disse viser seg ikke å være vervettes stre. Av de grunner sm nevnt venfr kmmer vi å bruke våre eksisterende treskilt g karttavler fr inneværende sesng. Sm et av kmmunens løypemråder g mttaker av kmmunale bidrag i dette henseende, må HV delta i prsjektet g fremtidig vedlikehld av «skiltparken» gjennm dugnad. Prsjektet frventes gjennmført i løpet av Bruk av løypemaskiner i Haugastølmrådet Fra enkelte medlemmer har det til tider blitt uttrykt ønske m mer utstrakt bruk av løypemaskin i Haugastøl mrådet. Det er vel slik at vi alle ønsker ss best mulige løyper. Dessverre er det gså slik at når det gjelder tpgrafi, vind- g snøfrhld er disse vesentlig annerledes på Haugastøl enn eksempelvis på Ustaset, ne sm kan gjøre det særs vanskelig, g til dels umulig, å kmme frem med de stre løypemaskinene. Det er til tider heller ikke mulig å kjøre løypene med scter under dårlige frhld. I vårt mråde er der til dels mange vann g vassdrag på steder hvr det er naturlig, g mange ganger gså nødvendig, at løypene legges. Løypemaskinene har ikke lv å krysse slike grunnet faren fr å gå gjennm isen (høy vekt g underliggende frsikringsfrhld). Ovenstående er derfr årsaken til utstrakt bruk av snøscter med diverse prepareringsutstyr i Haugastølmrådet. Hittil er der kun brukt løypemaskin i Lysthusløypen g maskinen kjører da ned fra Steinkulpen g returnerer samme vei. I påsken kjøres gså løypemaskin fra Lægreid til Tuvakrysset/Berhelleren - betalt av Haugastøl Vel... (!) (en DNT-løype ellers kjørt med scter). Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 2 av 5

3 Sm det fremgår av freningens regnskaper nedenfr, er skiløyper vellets/styrets viktigste tiltaksmråde - g der vi bruker mest ressurser. Når venstående er sagt vil styret i løpet av vinteren se på mulighetene fr visse mlegginger av løypenettet slik at man eventuelt kan utvide bruken av prepareringsmaskiner. Det er imidlertid ikke bare å sette i gang rent praktisk å kjøre en ny løype/endre status på en eksisterende. Alt av nye løyper, statusendringer (kjøring med str maskin kntra scter), mlegginger etc. må gdkjennes av Hl kmmune med tilhørende grunneiertillatelser, grunneier kmpensasjner, kartfesting etc. etc. - et skikkelig byråkratisk mylder, kan vi lve - ref. styrets anstrengelser fr å få kjøre rundløypen på Lillevann/Tjørngravtjørn. Saken følges videre pp. TOGSTOPP OG BUSSFORBINDELSER TIL HAUGASTØL Flere av medlemmene i HV har tatt pp spørsmål m flere tgstpp på Haugastøl. I dag har regintgparene 601 g 602 (tidl. kalt dagtgene) fast stpp hele året på Haugastøl, mens regintgparene 61 g 62, 63 g 64 (mtalt sm mrgen- g kvelds-ekspressene) har stpp på Finse g på Ustaset, men ikke Haugastøl. I periden mai september har gså regintgene 609 g 607 (kalt sykkeltgene) stans på Haugastøl. Tget vestfra starter imidlertid på Vss, slik at der ikke er frbindelse Bergen/Haugastøl mrgen/frmiddag, mens Osl Haugastøl m smmeren har sykkeltget m mrgenen. I mtsatt retning, Haugastøl Bergen/Osl, er der ingen frbindelse før ettermiddagen. I tillegg har retning Osl en sen kveldsavgang med tg 610 (sykkeltget) m smmeren. I tillegg stanser alle nattgene, men de kjører ikke natten mellm lørdag g søndag. Et ønske kan være at gså regintgparene 61/62 g 63/64 gså stanser på Haugastøl, men viktigst ville være at regintg 61 Osl/Haugastøl stanser m vinteren (når sykkeltget 609 ikke kjører) g at regintg 62 Bergen/Haugastøl m mrgenen stanser hele året. Haugastøl Turistsenter har vært i dialg med den ledelsen i NSB i Bergen i dette henseende, uten å lykkes. Styret i Haugastøl Vel har likeledes vært i dialg med sentral ledelse i NSB Persntg Riks, sm har ansvaret fr driften av regintgene i Nrge, uten heller å lykkes. NSB sin regintgtrafikk på hvedstrekningene drives på rent kmmersielt grunnlag. Dette gjelder bl.a. regintgene 61, 62, 63 g 64 på Bergensbanen, mens regintgene 601 g 602, sm stanser på Haugastøl, har et ne utvidet stppmønster på strekningen g fanger pp det samfunnsmessig begrunnede behvet. NSB frklarer manglende stpp på Haugastøl fr flere tg med at trafikkgrunnlaget er fr lavt. Tellinger viser, ifølge NSB, vesentlig lavere trafikk enn f.eks. på Finse g Ustaset. Dessuten anfører NSB at de allerede knappe kjøretidene vanskeliggjør flere tgstpp enn det allerede er uten å måtte sløyfe eksisterende stpp når hele rutetid-kabalen skal gå pp. Særlig gjelder dette Bergensbanen der det er nødvendig å legge inn mange slts (ruteleier) fr snøryddingstgene (rterende snøplg) på høyfjellstrekningen hele vintersesngen. Det er styrets vurdering at det neppe er realistisk på krt sikt å ppnå et fullt stppmønster på Haugastøl fr alle tg. Strategien kan derfr dels være å frmalisere dialgen med NSB i gd tid før den årlige ruteplanprsessen begynner g dels gjøre en priritering av ønskede tg, evt. kun i perider av ruteterminen. Eksempel på slik priritering kan være å freslå en trinnvis plan der første trinn vil kunne gjelde regintgene 61 g 62 m mrgenen i vintersesngen når sykkeltgene 609 g 610 ikke kjøres. Det vil være naturlig å søke samrdning med Haugastøl Turistsenter i prsessen videre. Bussfrbindelsene - etter at NSB la m rutetidene fr tgene i fjr, er blitt riktig dårlig med krrespndanse med buss. Således går nå bussen fra Ustaset 15 minutter før mrgenekspressen fra Osl ankmmer. Tidligere var det krrespndanse tg-lkalbuss - m tget var i rute! Der har vært kntakter mellm HV g Brakar sentralt g med Fssgård lkalt. I det lkale rutepplegg er det slik at bussen til Haugastøl brukes sm sklebuss etter retur til Geil g med det antall passasjerer det er tale m er det ikke mulig å få dette endret - i denne mgang. Saken følges videre pp. Statens vegvesen - årlig møte Haugastøl Der har i skrivende stund ikke vært avhldt møte med vegvesenet. Møtet var pprinnelig avtalt til 7. januar, men grunnet snø- g brøyteprblemer i Vsse-mrådet kunne møtet ikke avhldes. Styret har Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 3 av 5

4 hatt kntakter pr. i mellmtiden g ny møtedat avventes fra vegvesenet. Det virker sm vårt «arrangement» med vegvesenet/brøyte-entreprenøren i str grad blir respektert av medlemmene. Ingen tildragelser er rapprtert, ne sm er gledelig. REGNSKAP - KOMMENTARER Sm det fremgår av tallene i regnskapet fr 2014 har det vært en viss økning gså i år av midler benyttet til sti g løype i sesngen 2013/2014 i frhld til frrige sesng. Dette har bl.a. sammenheng med prisøkning på innkjøpte tjenester mkring løypekjøring i sesngen 2013/2014, samt at løypene gså ble hyppigere kjørt. Frivillig løypetilskudd fra medlemmer, samt 3 ikke-medlemmer, var på til sammen kr Dette er en ne lavere sum i frhld til fregående år. Styret er uansett meget takknemlig fr de frivillige bidragene sm er kmmet inn. Løypetilskuddet fra Hl kmmune har vært uendret de siste 4 årene, men vi er i dialg med kmmunen med håp m at dette bidrag kan økes ne i tiden fremver. Kmmunens basis fr beregning av løypetilskudd er tall fra 2008 (!) - ne sm igjen har utgangspunkt i kmmunestyrevedtak. Dette er derfr ikke bare å få endret «ver natten», men styret følger dette pp. Kntingentinngang. Antall registrerte medlemmer pr var 316 (mt 323 pr ). Av disse var det frtsatt 10 medlemmer sm etter 2 purringer ikke hadde betalt kntingenten fr 2014 ved årsskiftet. Nedgangen i antall medlemmer i 2014 skyldes bl.a. medlemmer sm ikke hadde betalt kntingenten fr 2013 innen årsmøtet i påsken 2014 (disse ble derfr slettet fra medlemslisten) g salg/verdragelse av hytter med påfølgende ppsigelse av medlemskap i HV uten at vi har fått beskjed/infrmasjn m nye eiere. Verving av nye hytteeiere/nye medlemmer blir dermed litt prblematisk fr ss da vi ikke har tilgang til eierregisteret/gabregisteret fr evt. å kunne finne navn g adresser på nye (g gamle) hytteeiere sm ikke er medlemmer av HV pr. i dag. HV har pr. i dag 68 medlemmer uten adresse g sm derfr mttar brevlig infrmasjn fra ss. Dette er en økning i frhld til 2013, ne sm i str grad skyldes at vi ved hver masseutsendelse via til våre medlemmer stadig får tilbakemeldinger m ugyldige/utdaterte/avviste adresser. Dette innebærer uønsket merarbeid fr styret. Medlemmene ppfrdres derfr igjen til vennligst å gi beskjed dersm det skiftes adresse, slik at man slipper en økning av/frgjeves brevlige tilleggsutsendelser g gså får ppdatert medlemsregisteret! I den utstrekning man ikke selv har , bes man undersøke m det er mulig å mtta e-pst fra HV/få Internett-tilgang via bekjente/familie. Styret anmder innstendig m at de medlemmer dette gjelder gjør en innsats i dette henseende. Nye/endrede adresser meldes til Sm det fremgår av regnskapet fr 2014 har vellet frtsatt en relativt gd øknmi, men grunnet lavere kntingentinngang g høyere kstnader til sti g løype ble årets resultat negativt. Slik kan vi ikke ha det. Vellets årskntingent har nå stått uendret på kr p.a. siden I lys av venstående fremsetter styret herved frslag til årsmøtet m en økning av medlemskntingenten til kr p.a. STIER OG LØYPER Det er frtsatt Sverre Herleiksplass sm har ansvaret fr løypekjøring i Haugastølmrådet. Han har i sesngen fått gd hjelp av Rald Kaupang sm vi håper frtsetter samarbeidet med HV. I tillegg har Sverre hatt hjelp av løypemaskin fra Ustaset. Denne hjelper ss med påskeløypa fra Lægreid til Berhelleren g strekingen Lysthus- Steinkulpen sm til tider har vært vanskelig fr sctere å utføre. Løypene var bra i 2014-sesngen, med utstrakt sprsetting når været tillt dette. Selve påskedagene var glimrende, spesielt når en tenker på høyfjellsmrådet vi befinner ss i. Det ble ikke mye løypekjøring før jul- g nyttårshelgen i 2014 grunnet strt snøfall g mengder med løs snø. Løypekjøring i terrenget var uaktuelt, men det ble kjørt pp løype langs fjellvegen g mt Vikastølen (langs Rallarvegen). Løypeversikt fr ligger på vår nettside. Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 4 av 5

5 WEB-SIDE HAUGASTØL VEL Styret ønsker å presisere at WEB-siden nå aktivt brukes fr distribusjn av infrmasjn til medlemmene. Det er et ønskemål at man helt kan kmme brt fra distribusjn av papir, med unntakelse, freløpig, av dkumentasjn til årsmøtene. Dette vil etter hvert nk gså frsvinne, men det er selvfølgelig avhengig av at samtlige medlemmer, enten selv, eller i alle fall skaffer seg adgang til g Internett. Det rettes en spesiell takk til vår «WEB-master» g varamann til styret, Jan-Erik Hegghlmen, fr å ha fått hjemmesiden vår pp til det nivå den er i dag sm et gdt verktøy fr distribusjn til/kntakt mt medlemmene. Se herunder gså kmmentarer venfr under avsn. Regnskap. TRANSPORTOPPDRAG/ANNET TIL HYTTENE Fr rdens skyld minner vi m at i tillegg til løypekjøring, vil Sverre Herleiksplass gså frestå transprttjenester g annet til hyttene, såsm salg av ved etc. etc. i samarbeid med Rald Kaupang. Sverre vil krdinere disse aktiviteter g vil være den primære kntaktpersn. De t kan kntaktes på følgende telefnnummer: Sverre Herleiksplass mb Rald Kaupang mb / HARDANGERVIDDATUNNELEN - KVU FOR FREMTIDIGE VEGFORBINDELSER ØST/VEST Den meget mtalte knseptvalgutredning (KVU) fra Statens vegvesen frelå den 20. januar Her har man altså knkludert med at Ev 134 ver Haukelifjell g Rv 52 ver Hensedalsfjellet vil være de mest samfunnsnyttige hved-frbindelser mellm Osl g Bergen - - enn så lenge. I tillegg til dette er man i gang med en KVU fr Rv7, sm vil inkludere en tunnel under Hardangervidda. I tillegg til å analysere trafikk (i sin videste frstand) mellm ytterpunktene Osl g Bergen, inngår gså lkale g reginale trafikkmønstre. Alle disse utredninger g analyser vil munne ut i Nasjnal transprtplan (NTP) fr periden 2019/2027. Krt kan en vel si at det blir en stund til man ser nen knklusjn fr Haugastøls vedkmmende mkring en eventuell ny Hardangerviddetunnel. Den sm lever får se. STATENS VEGVESEN Sm nevnt har styret pr. skrivende stund ennå ikke fått avhldt sitt årlige møte med Statens vegvesen. Etter telefnisk kntakt kan imidlertid følgende av viktighet nevnes: Parkering Lægreid ifm. påske. Dersm HV får til ppkjøring av løypen Lægreid/Berhelleren med tråkkemaskin i frbindelse med påsken, stiller SV seg psitivt til utbrøyting av parkeringsplasser. Dette vil gså innebære en midlertidig redusert fartsgrense (60 km/t). Passering bm v/stengt/klnnekjørt veg. Ordningen mkring passering bm ved dårlige værfrhld frtsetter. Det samme gjelder rdning med bmvakt i vinterferie g påske (kr v/passering). Dersm vegen blir stengt i løpet av vinterferien/påsken kan det gså bli praktisert en rdning hvrved den gamle «sakse-bmmen» vil bli benyttet i kmbinasjn med stengt bm ved bren i Ørterdalen. Bergen/Haugastøl, Styret i HAUGASTØL VEL Tm W. Knw (sign.) Knut Blm Sørensen (sign.) Trhild Flaskerud (sign.) Siv Wulff (sign.) Arne Bjerke (sign.) Olaf Sundrehagen (sign.) Haugastøl Vel, Strevarden 12, 5114 Tertnes - Bankgirnr Org.nr Side 5 av 5

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011 Skjelsbusundet en disig nvemnerdag 2011 2 HVALER-NYTT - NR. 4/2011 Leder n 200 NYE MEDLEMMER! Gladmelding Smmerens vervekampanje (2011) skulle vise

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post.

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post. Styrets sammensetning i 2009: Årsberetning Erik Hatlem, leder Siv Wulff, kasserer Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) Torhild Flaskerud Vidar Kvarstein Knut Blom Sørensen, trafikk og

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer