Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening"

Transkript

1 Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres denne veilederen. Innhldsfrtegnelse - Bakgrunn - Relevante bestemmelser - Kntakt med tilhørende lkallag - Frberedelse av deltagere - Tidsplan - Htell - Praktiske behv under møtet - Infrmasjn til lkallag - Nettside - Påmelding - Kunngjøring g innkalling til møter i Landsstyret - Sakspapirer - Persner til valg ved knstituering av Landsstyremøtet - Fredragshldere g eksterne gjester - Gaver - Budsjett - Refusjn - Nødvendig medbrakt utstyr - Ssialt - Etterarbeid - Oppsummering

2 Bakgrunn Landsstyret har t faste møter i året; Landsmøtet g Valgmøtet. I tillegg kan det ppstå behv fr ekstrardinært Landsstyremøte. Dette reguleres av vedtektene, g skal arrangeres dersm: Nasjnalt styre finner det nødvendig, 4 av 5 lkallag krever det minst 1/3 av freningens medlemmer krever det. Nestleder har rganisatrisk ansvar fr Landsmøtet, mens tillitsvalgtansvarlig i Nasjnalt styre har det rganisatriske ansvaret fr Valgmøtet. Ansvar fr ekstrardinært Landsstyremøte delegeres av Nasjnalt styre. Leder har det plitiske ansvaret fr alle møter i Landsstyret dvs alt av sakspapirer g fr å følge pp det rganisatriske arbeidet med alle Landsstyremøter. Relevante bestemmelser Landsstyret, Landsmøtet g Valgmøtet mtales av egne kapitler i Nmfs vedtekter. Kntakt med tilhørende lkallag Lkallaget i byen møtet skal arrangeres i kan være en viktig ressurs i planleggingen g gjennmføringen av Landsstyremøtene. Det bør tidlig tas kntakt med aktuelle lkallagsleder, fr å høre m frslag til aktuelle htell g annen relevant infrmasjn. Frberedelse av deltagere Leder har ansvar fr å frberede deltagere på møtet. Dette betyr pplæring av delegater g delegasjnsledere. Det er utfrmet håndbøker fr disse, sm skal sendes dem i gd tid før Landsstyremøtet, gjerne allerede ved første kntakt med lkallagene i frkant av møtet. Tidsplan Utfrm gjerne en tidsplan med huskeliste fr deg selv. Det er mye sm skal rganiseres g uten fullstendig kntrll kan det være vanskelig å ha full versikt ver hva sm må gjøres før, under g etter møtet. Bakerst i dette dkumentet finner du et frslag til huskeliste. Htell Den sm er rganisatrisk ansvarlig fr arrangementet møtet bør bke htell så tidlig sm mulig så snart dat fr neste års møte er vedtatt. Dette vil sikre at en kan få det best mulige htelltilbudet, g både spare freningen fr unødvendige utgifter g sikre de beste fasilitetene. Det skal hentes inn tilbud fra flere htell, utfra de aktuelle fr møtet. Valgmøtet g tillitsvalgtkurs (TVK) 3 arrangeres sm regel samme helg, g det innhentes derfr samlet tilbud fr disse. Behvene fr møtet er spesifisert senere i dette dkumentet. Sekretær fr freningen er behjelpelig med å innhente tilbud. Første bestilling til htellet vil være basert på en estimering av antall deltagere g behvene under møtet. Htellet vil måtte ha en endelig bekreftelse på antall rm g deltagere i frkant av møtet. Hør med dem hva deres frist er. Organisatrisk ansvarlig av møtet er gså ansvarlig fr rmfrdeling. Det skal undersøkes m htellet tilbyr 3-mannsrm til rimeligere pris g det rimeligste alternativet skal pririteres. På Landsmøtet kan det være en frdel å sikre at hver delegasjn har et rm fr seg selv, slik at de har et sted å trekke seg tilbake til fr eventuelle møter. På Valgmøtet kan det ha større verdi å blande delegasjner g heller fkusere på å plassere flk med like funksjner på samme rm, ettersm dette til vanlig arrangeres samme helg sm TVK3. Praktiske behv under møtet Dette baseres på antall persner sm er estimert til å delta på møtet. Behvene er sm følgende: Større møterm med klassermppsett. Brd med plass til tre persner på scenen fran frsamlingen (rdstyrerbenk). AV-utstyr, helst med t lerret fran frsamlingen.

3 WiFi-tilgang. Må være av svært gd kvalitet når mange skal tilknyttes det samme nettverket. Servering: frkst lunsj m/drikke 2x kaffepause/te/snacks fr deltakerne utver dagen middag fredag g lørdag under møtehelgen. Det er vanlig med 3-retters gallamiddag lørdag Infrmasjn til lkallag Det er praktisk å gi de innkalte g inviterte til møtet infrmasjn så tidlig sm mulig, gjerne flere måneder i frveien. Selv m ikke alt av detaljer er på plass, bør det gis beskjed m når mer infrmasjn kmmer slik at deltakerne pplever trygghet rundt frberedelsene til. møtet g kan planlegge sine kalendere g reisealternativer i gd tid. Nettside På freningens nettside er det egne sider fr Landsmøtet g Valgmøtet. Her skal nødvendig infrmasjn g alle sakspapirer legges ut (unntak: budsjett g regnskap). Husk å ppdatere denne etterhvert sm møtet nærmer seg. Det skal lages nettsaker til publisering. Leder g nettredaktør er ansvarlig fr at dette følges pp. Organisatrisk ansvarlig skal sende inn nettsak. Påmelding Påmelding til møtet fregår via questback, sm utarbeides med hjelp av freningens sekretær. Husk å spørre m allergier g matrestriksjner. Påmelding sendes ut så tidlig sm mulig, g seinest med frist 4 uker før møtet. Vær bs på frister fr rmversikt med deltakernavn til htellet. Spesifiser m nen deltakere ikke skal vernatte alle dager. Frslag til mal fr rmfrdeling er lagt til bakerst i dkumentet (klargjør denne ila. September) Delegater skal infrmeres m at de må være til stede under hele møtet slik at de bestiller reise med tanke på dette. Ved frutsett fravær eller må varadelegat være tilstede. Kunngjøring g innkalling til møter i Landsstyret Landsstyrets møter skal kunngjøres i Tidsskriftet fr Den nrske legefreningen, senest 6 uker før møtet. Leder har ansvaret fr dette. Innkalling skal gså sendes minst 6 uker før møtet. Sakspapirer Leder har ansvar fr å utarbeide g sende ut sakspapirene til Landsstyrets møter innen 4 uker før møtet. Sakspapirene til Landsstyret skal alltid innehlde: - Frslag til dagsrden - Vedtaksfrslag til sakene på dagsrden Sakspapirene til Landsmøtet skal i tillegg innehlde: - Årsmeldinger g regnskap fra lkallagene - Årsmelding g regnskap fra Nasjnalt styre Persner til valg ved knstituering av Landsstyremøtet Organisatrisk ansvarlig må sikre at freningen har klart frslag til: - 1 rdstyrer - 1 bisitter - 1 referent g varareferent - 3 persner til tellekrps - 2 persner til å underskrive prtkll Dette skal vedtas av Landsstyret, sm kan gjøre andre vedtak enn det freslått av Nasjnalt styre. Dette bør være på plass senest 6 uker før møtet, slik at det er mulig å frberede aktørene på deres ppgaver.

4 Det er utfrmet veiledere til bruk av rdstyrerbenken, disse må sendes dem så snart de aksepterer ppdraget/ppgaven. Fredragshldere g eksterne gjester Ønskede fredragshldere til å innlede saker, debatter eller lignende må kntaktes i gd tid før møtet. Leder g rganisatrisk ansvarlig har ansvar fr å invitere eksterne gjester. Gaver Det er vanlig å gi en gave/ppmerksmhet sm takk fr innsatsen til rdstyrerbenken, tellekrps, redaksjnskmite, fredragshldere g andre sm har bidratt ekstra til å få møtet gjennmført. Gaven skal ikke være alkhl g skal heller ikke kste mer enn 200 kr. Oversikt ver gaver, pris g navn på mttaker sendes til sekretær i Legefreningen i etterkant av møtet. Budsjett Budsjett tar utgangspunkt i fjrårets regnskap, ppdatert med årets prisjusteringer. Utkast til budsjett skal hldes kntinuerlig ppdatert, g gir grunnlag fr frslag til budsjett fr vedtak av Landsmøtet. Refusjn Freningens refusjnsskjema skal benyttes. Husk at fr møter arrangert i utlandet må reiseskjema fr utenlandsreiser benyttes. Bruk følgende kstsentre: Landsmøtet 80/1210 Valgmøtet 50/1220 Husk å minne deltakerne at disse må sendes inn innen 4 uker, g helst så frt sm mulig. Nødvendig medbrakt utstyr Huskeliste fr utstyr under møtet: - Landsstyrekffert med laminerte stemmekrt - Navneskilt - Prgram - Utskrevne versjner av freningens frslagsskjema - Freningens skriveblkk/ntatblkk g penn hvis tilgjengelig - Minnepenner til distribusjn av materiell dersm WiFi-tilgang ikke fungerer Ettersm freningen skal tilstrebe å være papirløs, tilbys det ikke utskrift av sakspapirer til deltagere på møtet. Dette er det viktig å gjøre deltagerne ppmerksm på, slik at de selv har mulighet til å skrive ut dersm de ønsker det. Det er derimt naturlig å spørre rdstyrerbenken g inviterte gjester m de ønsker sakspapirene utskrevet. Ssialt Landsstyremøtene kan være intense. Selv m selve møtevirksmheten skal pririteres, er det viktig å tilrettelegge fr tilstrekkelig med ssial aktivitet utenfr møtetiden. Slik kan vi sikre at alle har mtivasjn g energi neste dag g kan bruke sitt ptensiale. Det gir i tillegg deltagerne mulighet til å bli bedre kjent på tvers av lkallag. Dette sikrer lavere terskel fr å snakke i plenum, samt respekt fr hverandres meninger. Det tilrettelegger gså fr erfaringsutveksling g bedre miljø g aktivitet i freningen. Etterarbeid Referent skal utfrme referat innen en måned etter møtet. Dette må følges pp av leder g nestleder. Evaluering må gjennmføres; se egen veileder fr evaluering av prsesser. Oppsummering Å arrangere Landsstyremøter er en krevende prsess, der det er viktig å ha gd versikt. Utfrm en tidsplan sm dekker de ulike punktene i denne veilederen, med mulighet til å krysse av utførte ppgaver. Ikke vær redd fr å be m hjelp. Leder har ansvar fr å følge pp arrangeringen av møtet.

5 Frslag til huskeliste Kntakt lkallagsleder fr tilhørende lkallag f støtte g innspill m htell Kntakt aktuelle htell fr tilbud Utfrm budsjettutkast Skriv kntrakt med htell med beste helhetlige tilbud Send infrmasjn til lkallag Inviter eventuelle fredragshldere Sikre at det er et frslag til: Ordstyrerbenk Tellekrps Prtkllunderskrivere Sikre at nettside er ppdatert med all nødvendig infrmasjn Kunngjør møtet i Tidsskriftet Innkall til møtet Send ut påmelding via questback Send inn endelig bestilling med rmversikt Kjøp inn gaver til de aktuelle Husk å ta med laminerte stemmekrt, navneskilt, prgram g printede versjner av freningens frslagsskjema Send ut mail til alle deltagere i etterkant av møtet med takk fr innsats g infrmasjn m refusjn Send inn versikt ver gaver g mttakere Send ut evaluering Skriv rapprt fra evaluering

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer