Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen."

Transkript

1 Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas Sykehus HF, Tre Prestegard, Sykehusaptekene, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfld HF, Harald Strøm fr Bess Margrethe Frøyshv, Sykehuset Telemark HF, Ole Jhan Kvan, Sykehuspartner HF, Jan-Rger Olsen, Sørlandet sykehuset HF KTV: KTV Svein Øverland, LO, Mats Larssen, Akademikerne, KTV Irene Krnkvist, Uni, KTV Rita vn der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget, Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF: Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF, Knserndirektør Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF, Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF Just Ebbesen, Sykehuset Østfld HF Thmas Bagley, Meetali Kakad, Andreas Brunvll, Bård Seiersnes (referent) Geir Ove Staalen, Sykehuspartner HF (på sak 09/15), Benedicte Børge-Ask, Helse Sør-Øst RHF (på sak 08/15) Sykehuset Østfld HF, Kalnes Sted: Dat: 16. april 2015, kl Vedlegg til referatet: Presentasjn fra møtet Referat frnyingsstyret møte #18, 16. april 2015 Innledning Møteleder ønsket velkmmen. 05/15 Gdkjenne innkalling g referat fra møte i frnyingsstyret 29. januar 2015 med referat 1. Frnyingsstyret gdkjenner innkalling g referat fra møte i frnyingsstyret 29. januar Orientering fra Helse Sør-Øst RHF - Evaluering av frnyingsstyret Det er utarbeidet et drøftingsunderlag sm planlegges fremlagt fr diskusjn i samarbeidsmøtet

2 Side 2 f 5 med de knserntillitsvalgte g i direktørmøtet. Sak m evaluering planlegges fremmet i frnyingsstyrets møte 11. juni. - Oppdatering av IKT-strategi g handlingsplan 06/15 Status Digital frnying IKT-strategi g handlingsplan fr Helse Sør-Øst RHF planlegges ppdatert basert på blant annet erfaringer etter t års gjennmføring av Digital frnying. Oppdateringen vil gså hensyn ta nasjnal utvikling på mrådet herunder fr eksempel evt. knsekvenser av ny strategi fr Nasjnal IKT HF, evt. etablering av IKT direktrat m. m. Andreas Brunvll presenterte saken. - Det ble gitt en utvidet rientering mkring situasjnen rundt innføring av den reginale radilgløsningen ved Sykehuset Innlandet HF. - Arbeidet med eksternt partnerskap følger ppsatt plan. Det vil bli en utvidet rientering m status i neste frnyingsstyremøte. - Avtale m system fr medikamentell kreftbehandling er tildelt leverandøren JAC. Prsjektet utarbeider nå planer fr gjennmføring av pilt. Kmmentarer fra frnyingsstyret: - Sykehuset Innlandet HF ga psitiv tilbakemelding til den ledelsesmessig invlvering fra Digital frnying g Helse Sør- Øst RHF i frbindelse med radilgiprsjektet. med vedlegg 1. Frnyingsstyret tar status til rientering. 07/15 Tertialrapprt Tertialrapprt vil bli behandlet i Helse Sør-Øst RHF styre 30. april Frnyingsstyret tar tertialrapprten til rientering. 09/15 Utrulling ERP-løsning med vedlegg Geir Ove Staalen, Sykehuspartner HF, presenterte saken.

3 Side 3 f 5 Følgende ble vektlagt: - Det er tydeliggjrt gevinstrealiseringsplaner g Sykehuset Østfld HF har begynt å beregne gevinster ved å sentralisere innkjøpene.. - Den største delen av kstnadene knyttet til reginal utvikling er allerede gjennmført i arbeidet med å etablere den reginale løsningen. Dette er baser på styresak 049/12 g 036/13 behandlet i Helse Sør-Øst RHF. Kmmentarer fra frnyingsstyret: - De økte avskrivningskstnadene medfører at det er krevende å realisere gevinster ved innføring av reginal ERP-løsning i helsefretak med str grad av desentrale rganisasjner. - Det er viktig at etablering av reginale løsninger gjennmføres selv m gevinstene fr de enkelte vil realiseres ver lang tid. Da stre deler av kstnadene allerede er belastet vil avskrivningskstnadene fr de helsefretak sm allerede har tatt løsningen i bruk bli høyere enn hvis kstnadene frdeles på hele fretaksgruppen. 1. Frslag til utrullingsplan tas til rientering. 2. Frnyingsstyret ber m at det fremmes en tydeliggjøring av gevinstrealiseringsplan fr innføring av ERP i fretakene. Utrullingsplanenen bes avstemmes med fretakene g legges fram fr frnyingsstyret. 08/15 Knslidering på reginal PAS/EPJ Benedicte Børge-Ask, prgramleder Reginal klinisk løsning, presenterte saken. Følgende ble pengtert: - Prgrammet har fått meget gd respns på ressursfrespørsler fra alle fretak g det er bred invlvering i fra fretaksgruppen i arbeidet. - Fr å kunne knslidere løsningene må større grad av standardisering av arbeidsprsesser, rutiner g kdeverk mellm fretakene være tilstede. Dette er et krevende g mfatte arbeid. - Det pågående arbeidet gjennmføres sm en franalyse, det vil si at endelig gjennmføringsprsjekt ikke er vedtatt g analysen vil danne grunnlag fr beslutning m etablering av en felles PAS/EPJ skal gjennmføres eller ikke. - Prsjektet arbeider med å avklare de lvmessige frhldene

4 Side 4 f 5 knyttet til eierskap til pasientjurnalen g hvrdan dette reguleres fr en reginal løsning. Kmmentarer fra frnyingsstyret: - Arbeidet med å sikre bedre pasientflyt mellm helsefretakene vil være betydelig enklere ved tilgang til felles pasientjurnal. Dette gjelder fr eksempel behvet fr større grad av utnyttelse av samlet kapasitet i hvedstadsmrådet. 1. Frnyingsstyret tar saken til rientering 10/15 Øknmisk langtidsplan fr Digital frnying Andreas Brunvll presenterte saken. - Saken vil presenteres i frnyingsstyrets møte i juni. - Budsjettet fr 2016 presenteres ikke sm del av denne saken, det presenteres sm del av budsjettprsessen høsten Det er gitt en frist til fretakene til førstkmmende tirsdag (21. april 2015) fr å gi tilbakemeldinger på utsendt øknmisk langtidsplan. Ev. Kmmentarer fra frnyingsstyret: - Det bes m at i versikten ver prgrammer i Digital frnying tydeliggjøres hvr mye sm er investert frem til g med Det er krevende at investeringsnivået innen IKT ikke medfører et tilstrekkelig IKT-løft til å sikre at reginen i større grad kan innfri brukernes g innbyggeres frventninger til bruk av IKT-løsninger. - Det er viktig at det prehspitale mrådet blir ivaretatt, g at det nasjnale arbeidet gså ivaretar helheten i behvet fr løsninger innen dette mrådet. 1. Frnyingsstyret tar rammene fr Digital frnying i øknmisk langtidsplan til rientering 2. Frnyingsstyret ber m at saksfremlegget legges til grunn fr videre planlegging av Digital frnying. Status ppfølgingspunkter

5 Side 5 f 5 Nr. Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utver vedtak). Ansvar: Status Ingen Oppdatert møteplan: Dat Kmmentar 6. mai Vanlig møte - avlyses 11. juni Møte i etterkant av direktørmøtet 27. august Krt møte i etterkant av direktørmøtet 23. september Vanlig møte 29. ktber Gjennmføres ved behv, i etterkant av direktørmøtet 25. nvember Vanlig møte 10. desember Gjennmføres ved behv, i etterkant av direktørmøtet Sted avstemmes i frhld til møtested fr direktørmøtet, men vil i hvedsak være på Grev Wedels plass.

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer