Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Ikke til stede kl 10:10-13:30 Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup forfall Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2014 SAMT PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 27. NOVEMBER 2014 Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 20. november 2014 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. november 2014 godkjennes AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2015 Styremedlem Kirsten Brubakk fratrådte under styrets behandling av innstillingen. 1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget. 2

3 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til orientering. 2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer: a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy utnyttelsesgrad som grunnforutsetning. b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres. c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i Helse Sør-Øst innen utgangen av d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i OPPDRAG OG BESTILLING 2015 Styrets 1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2015 til etterretning. 3

4 2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2015 (tall i millioner kroner): Akershus universitetssykehus HF 0 Oslo universitetssykehus HF 175 Sunnaas sykehus HF 14 Sykehusapotekene HF 30 Sykehuset i Vestfold HF 70 Sykehuset Innlandet HF 70 Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF -100 Sykehuspartner HF 30 Sørlandet sykehus HF 120 Vestre Viken HF Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2015 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs sørge for -ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2015 til helseforetakene REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF STIFTELSE AV SYKEHUSPARTNER HF 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter sykehuspartner HF i henhold til fremlagte stiftelsesprotokoll. 2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til styret i Sykehuspartner HF: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Cathrine Kloumann Morten Lang-Ree 4

5 3. Sykehuspartner HF får pr overført den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som inngår i avdelingen Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst RHF som nærmere beskrevet i plan for utskilling av virksomhet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF datert Styret ber administrerende direktør sørge for at virksomheten som i henhold til stiftelsesprotokollen pkt 4 over føres Sykehuspartner HF blir detaljert i en egen åpningsbalanse for Sykehuspartner HF ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug) 2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne) 3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten) 4. Cathrin Snare (vara: Thomas Stokkvin Renngård) 5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim) 6. Nelly Saasen Henriksen (vara: Ola Yttre) 7. Bryndhild Asperud (vara: Weronika Råksvaag). 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen. 5

6 IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENTRE Styreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir benyttet. 2. Styret anbefaler at et protonsenter etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst for å ivareta de pasientene som behandles i regionen. 3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en nasjonal koordinerende funksjon. Administrerende direktør trakk sitt forslag til vedtak. Styreleders forslag ble deretter enstemmig vedtatt ORIENTERINGSSAK: KVALITETSHÅNDBOK FOR BYGG- OG EIENDOM I HELSE SØR-ØST Styret tar saken til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2015 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om arbeidet med å etablere en standardisert og modernisert IKT-infrastruktur. 3. Referat fra møte i brukerutvalget 18. og 19. november 2014, hvor sak om fremtidens medisin ble referert muntlig for styret. 4. Brev fra HOD datert vedr valg av styrer i RHF og HF antall ansattvalgte 5. Møteprotokoll datert 17. desember 2014 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte (delt ut i møtet) 6

7 6. Muntlig orientering fra Revisjonsutvalget om revisjonsområder 2015 Temasaker Styreevaluering (i lukket møte) Møtet hevet kl. 16:00 7

8 Oslo, 18. desember 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 16. februar 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Sykehuspartner HF Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer