Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Forfall Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Til kl 1400 Tove Larsen Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013 godkjennes AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2013 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2013 til etterretning AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter ekstraordinær oppfølging av og særskilte tiltak ved Akershus universitetssykehus HF for å sikre kapasitet, kvalitet og økonomiske resultater TERTIALARPPORT FØRSTE TERTIAL 2013 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus første tertial 2013 tas til etterretning. 2

3 DIGITAL FORNYING - GJENNOMFØRINGSPLAN OG TERTIALRAPPORT 1. Styret slutter seg til at den fremlagte gjennomføringsplan legges til grunn for det videre arbeid. 2. Styret tar programmets rapport per 1. tertial 2013 til orientering ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Styrets 1. Plan for strategisk utvikling gir de overordnede føringer og forutsetninger for foretaksgruppen i den økonomiske langtidsplanperioden Kvalitet og pasientsikkerhet samt standardisering og fornying av IKT- løsninger er de to strategiske hovedsatsningene. Økonomisk langtidsplan utgjør en overordnet konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategi og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser. Følgende mål videreføres i perioden Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 2. Økonomisk langtidsplan tas til etterretning. Foretaksgruppens samlede mål for resultatutvikling i perioden vurderes som krevende å realisere, samtidig er det nødvendig å sikre tilstrekkelig handlingsrom for investeringer i årene fremover. Foretakenes økonomiske langtidsplaner må baseres på realistiske forutsetninger og det må være et kontinuerlig ledelsesmessig fokus på de tilpasninger som må gjøres gjennom hele perioden. Det er viktig å ha ledelsesmessig fokus på alle deler av virksomheten som kan bidra til bedre kvalitet og mer effektiv drift, herunder standardisering av arbeidsprosesser og muligheter for å fjerne flaskehalser i behandlingsforløpene. For å få til de nødvendige endringene er det avgjørende at alle prosesser er godt forankret i organisasjonen, dvs med de ansatte og deres organisasjoner, og de ansatte må trekkes inn i planene på et så tidlig tidspunkt som mulig. 3

4 3. Det legges til grunn at årsbudsjettet for 2014 baseres på foretaksgruppens økonomiske langtidsplan , men med nødvendig tilpasning til de rammebetingelser knyttet til økonomi og aktivitet mv som blir gitt i forbindelse med statsbudsjettet for Styret godkjenner det fremlagte forprosjekt for oppføring av nytt tverrbygg ved Sunnaas sykehus HF med en økonomisk ramme på 231 millioner kroner (2011- kroner), eksklusive byggelånsrenter. Prosjektet bevilges et rentebærende lån på inntil 125 millioner kroner med tillegg av byggelånsrenter. Øvrig finansiering forutsettes dekket av foretakets egen likviditet. Votering: Punkt 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt Punkt 2 vedtatt mot en stemme (Keyn) Stemmeforklaring fra styremedlemmene Keyn, Brubakk Kronkvist og Øverland: Saken gir en god beskrivelse av utfordringene hva gjelder forventet økt aktivitet, kostnader til innleie og overtid og avsetninger til investering. Som beskrevet i saken er dette utfordringsbildet krevende samtidig som det er store ulikheter mellom helseforetakene Målet er drift i balanse og overskudd som grunnlag for fremtidige investeringer for å sikre et kvalitativt godt behandlingstilbud, pasientsikkerhet og trygt arbeidsmiljø. Imidlertid har flere av helseforetakene store økonomiske utfordringer og betydelige investeringsetterslep samtidig som virksomhetene har vært gjennom omfattende omstilling og effektivisering. Det er forventet at ytterligere effektivisering kan tas ut som følge av IKT investeringer, organisering og nye arbeidsprosesser. Tidligere erfaringer tilsier at implementering av nye IKT system tar tid, endring av arbeidsprosesser er krevende og at ny organisering er langvarige prosesser både internt i virksomheten og ut mot andre interessenter. Det er vår vurdering at det ikke er hensiktsmessig å ta ut gevinster av pågående prosjekter på et for tidlig tidspunkt. Gitt dette er det vår oppfatning at tidsperspektivet i ØLP er for kort til å gi realistiske forutsetninger. Vi støtter imidlertid behovet for en økonomisk langtidsplan, men forutsetter at det er det enkelte HF som må fatte beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes og innenfor tidsrammer som er realistiske slik at bare tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes og at kravet om faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet blir ivaretatt. Herunder ligger også kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø, organisering av arbeidet som er i tråd med loven og kompetanseutvikling av de ansatte. Det er videre av betydning at HSØ har det overordnede ansvaret som sikrer likeverdige tjenester i hele regionen og at det samlede sørge for ansvaret blir ivaretatt. Alle RHF styrene har i flere årlige meldinger foreslått et IKT-løft for sektoren da dette er en ekstraordinær infrastrukturinvestering som også er en nødvendig for å lykkes med samhandlingsreformen samtidig som det vil avhjelpe investeringsbehovet i alle helseregionene. Det foreslås at dette tas opp på med HOD på nytt. Stemmeforklaring fra styremedlem Keyn: Basert på ovennevnte vil jeg ikke kunne støtte punkt 2 i vedtaket der styret tar saken til etterretning. 4

5 REGIONAL STRATEGI FOR PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING, HELSE SØR-ØST Styret slutter seg til regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst RHF for perioden og ber om at administrerende direktør iverksetter nødvendige tiltak for å implementere strategien INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Styret slutter seg til planen for innføring av regional løsning for radiologi PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN LEDELSESFORANKRING OG ETABLERING AV ET FEMÅRIG NASJONALT PROGRAM FOR PASIENTSIKKERHET Styret tar redegjørelsen om videre oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen til orientering OPPTAKSOMRÅDET PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING I VESTRE VIKEN HF - INKLUDERING AV KOMMUNENE SANDE, SVELVIK OG JEVNAKER 1. Styret støtter kommunene Sande, Svelvik og Jevnakers i deres ønske om å kunne motta spesialist helsetjenester fra ett helseforetak ved å få like henvisningsveier for somatikk og psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 5

6 2. Styret forutsetter at kvaliteten i pasientbehandlingen opprettholdes ved denne omstillingen. 3. Ansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for kommunene Sande og Svelvik overføres fra Sykehuset i Vestfold HF til Vestre Viken HF fra Ansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Jevnaker kommune overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Vestre Viken HF fra STATUS FOR ARBEIDET I PROSJEKTET GLEMT AV SYKEHUSET -STATUS FOR OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER Styret tar statusrapport for arbeidet i prosjektet Glemt av sykehuset til orientering og slutter seg til administrerende direktørs handlingsplan NY PENSJONSKASSE - STIFTELSE Saken ble utsatt NASJONALT SENTER FOR PARTIKKELTERAPI 1. Styret tar saken om planlegging av utbygging og bruk av partikkelterapi i Norge til orientering. 2. Styret støtter at Oslo universitetssykehus melder sin interesse for lokaliseringen av et nasjonalt partikkelsenter til Oslo. 6

7 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013 Årsplan styresaker tas til orientering ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLDSSTRATEGI OG TILTAK Styret tar redegjørelsen til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer med tilleggsorienteringer om: Avviklet avtaleforhold med Phoenix Haga Turnusplanlegging ved Ahus Status for arbeidet med ny pensjonskasse (Orienteringen ble gitt i lukket møte med henvisning til helseforetakslovens 26a, annet ledd nr 4) 2. Referat fra møte i Brukerutvalget 14. og 15. mai Brev til Helse Sør-Øst RHF fra helseministeren vedr. nytt sykehus i Buskerud 4. Brev til styreleder fra Venner av Bærum sykehus vedr. prostatakirurgi og svarbrev 5. Brev fra tillitsvalgte ved Vestre Viken HF vedr. styrevedtak om nytt opptaksområde 6. Brukerutvalgets uttalelse om økonomisk langtidsplan 7. Brukerutvalgets uttalelse om pasient- og pårørendeopplæring 8. Protokoll datert fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte TEMASAKER TEMA: Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst. To prosesser for avklaring og utvikling v/ direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard Møtet hevet kl

8 Oslo, 20. juni 2013 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 8

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 21.

Detaljer

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2012 SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. april

Detaljer

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer