Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Styreleder Anne Carine Tanum Nestleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Andreas Kjær Irene Kronkvist Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Forfall Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. - Styreleder orienterte om at det vil bli redegjort nærmere ang utdanningspermsjon for administrerende direktør våren Fra revisjonskomiteen ble det meldt inn en bordsak vedr Vestre Viken HF 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. NOVEMBER 2011 Protokoll fra styremøtet 17. november 2011 ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Konserndirektør Atle Brynestad presenterte foreløpige tall for november Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 og de presenterte tall for november til etterretning. 2. Styret har merket seg at det er positiv utvikling i driften i oktober også hensyntatt engangseffekter. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet fortsetter å ha høy ledelsesmessig oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak UTFORMING AV OPPDRAG OG BESTILLING 2012 TIL HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS 1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2012 til etterretning. 2. Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2012 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 2

3 ÅRLIG MELDING FOR 2011 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for Styret viser til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med behandlingen av prop. 1 S ( ) og peker på at samhandlingsreformen innebærer likviditets- og resultatmessig risiko også i Styret vil også peke på at samhandlingsreformen innebærer en kompetansemessig risiko. Tilstrekkelig kompetanse på kommunalt nivå er helt avgjørende for å få til den ønskede overføringen av tjenester mellom nivåene. Det er nødvendig å utvikle nasjonale strategier og tiltak både på kort og lang sikt for å understøtte strukturendringene. Intensjonene i samhandlingsreformen må også reflekteres i de forskjellige utdanningsløpene. 4. Styret understreker at IKT er en svært kritisk innsatsfaktor for å lykkes med nødvendige omstillinger i spesialisthelsetjenesten og i forbindelse med samhandlingsreformen. Styret ber om at det gjennomføres en nasjonal IKT-satsing innen hele helse- og omsorgssektoren både for å understøtte samhandlingsreformen og nasjonale tiltak innen pasientsikkerhet. 5. Styret understreker behovet for at det utvikles nasjonale tiltak for oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen. 6. Styret understreker også behovet for at de aktivitetsdata som legges til grunn for budsjettert aktivitetsnivå er så oppdaterte som mulig. 7. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2012 Styremedlem Kirsten Brubakk erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. 1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 2. desember 2011 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst. 3

4 2. Styret er tilfreds med at føringene for tildeling av forskningsmidler for 2012 er fulgt i en ryddig og åpen prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF, derunder bruker- og tillitsvalgtmedvirkning. Tildelingspotten for årets søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (57,5 mill. kr), tillagt regionale budsjettmidler til forskning (46,6 mill. kr) totalt 104,1 mill. kr. Den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess. Styret er tilfreds med at den administrative kostnaden ved fordeling av forskningsmidlene er lav. 3. Styret slutter seg til innstillingen om tildeling av strategiske forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og tiltak for 2012, spesifisert i vedlegg Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling og videreføring av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen. Dette inkluderer utlysning og tildeling av 10 mill. kr til innovasjonsprosjekter for å styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, samt inntil 37,1 mill. kr til Oslo universitetssykehus for å ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner, heri inkludert støtte til regional biobanklagring. I tillegg er 2,5 mill. kr øremerket følgeforskning av omstillingsprosessen og 2,0 mill. kr tildeles Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH). 5. Det avsettes inntil 10 mill. kr til forskningstiltak i løpet av 2012 spesielt rettet inn mot samhandling og til forskning etter terrorangrepet 22. juli 2011, samt til insentivordninger i løpet av 2012 for å stimulere forskningsmiljøene til innhenting av eksterne forskningsmidler fra nasjonale eller internasjonale kilder, spesielt EU. Det skal innen 15. februar 2012 utarbeides en plan for bruk av disse midlene. 6. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF MULIGHETSANALYSE OPPGRADERING/UTVIDELSE AV DRAMMEN SYKEHUS Brev datert fra La Byen Vår Leve! ble delt ut til styrets medlemmer. 1. Mulighetsanalysen fra Vestre Viken HF svarer på spørsmålet om det er fysisk mulig å bygge med utgangspunkt i eksisterende tomt, jfr. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Mulighetsanalysen og denne styresaken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Den videre tilnærming til prosjektet må avklares av Helseog omsorgsdepartementet. 4

5 MØTE MELLOM STYRET OG REVISOR Styret tar møtet med revisor til orientering ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Styret tar saken om oppstart pilotprosjekter for å få et bedre beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av husleie til orientering ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til desember 2011 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. BORDSAK REVISJONSKOMITEEN: KODEPRAKSIS VED ORTOPEDISK AVDELING, DRAMMEN SYKEHUS, VESTRE VIKEN HF Styret gir sin tilslutning til revisjonskomiteens behov for ytterligere vurdering og konkretisering av tiltak relatert til saken om kodepraksis ved ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre viken HF. 5

6 Styret ber administrerende direktør etterspørre en ytterligere vurdering fra styret i Vestre Viken HF med konkretisering av konsekvenser og tiltak i forhold til ansatte, økonomi samt kultur og holdninger. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder og ADs driftsorienteringer. Det ble gitt følgende tilleggsorienteringer: Styreleder orienterte om at administrerende direktør Bente Mikkelsen i hht sin arbeidsavtale er innvilget utdanningspermisjon i 5 måneder fra februar 2012 for å delta på seniorkurset ved NATO Defense College i Roma. Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen fungerer som administrerende direktør i perioden. Styret tok dette til etterretning. NRK-undersøkelse om Oslo universitetssykehus. Det vil bli innhentet redegjørelse fra OUS som vil bli oversendt til styret. Brev fra tidligere ansatt sendt styrets medlemmer. Følges opp av administrasjonen Følgeforskning av omstillingsprogrammet. Brev fra Universitet i Oslo datert 6. desember 2011 om at de kansellerer inngått kontrakt. 2. Protokoll fra kontaktmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og KS i fylkene 3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Uttalelse fra Rådet for Drammensregionen vedr. nytt sykehus i Drammen 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. saksbehandling av klager etter helseforetaksloven 5 TEMASAKER Temasaker vedr. rullering av plan for strategisk utvikling - Samhandlingsreformen. Orientering ved fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Møtet hevet kl. 14:10 6

7 Oslo, 20. desember 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2012 SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. april

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat UTKAST pr november 2010 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 17. november

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styresak. Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09.

Styresak. Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09.2003 PROTOKOLL

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer