SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20. oktober 2011 godkjennes. Hamar, 9. november 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør 1

2 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Voksenåsen kultur og konferansehotell, Oslo Dato: Styremøte 20. oktober 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Anne Carine Tanum Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Styreleder Nestleder Til kl 11:30, deretter deltok varamedlem Lasse Sølvberg Andreas Kjær Anna Elisabeth Uran vara for Irene Kronkvist Knut Even Lindsjørn Forfall Berit Eivi Nilsen Forfall Dag Stenersen Randi Talseth Til kl 12:15 Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Til kl 10:15 Finn Wisløff Svein Øverland Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen (ikke til stede kl 10:30-12:00 pga deltakelse i høring i Stortinget. Steinar Marthinsen fungerende) Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fung. fagdirektør Folke Sundelin, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende tilleggssak ble tatt inn: Sak Vestre Viken HF Salg av boliger. Sak utgår. 2

3 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. SEPTEMBER 2011 OG PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. OKTOBER 2011 Protokollene fra styremøtet 14. september 2011 og ekstraordinært styremøte 18. oktober ble godkjent AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2011 Sak 97/2011 Ledelsens gjennomgang fra Oslo universitetssykehus HF ble delt ut til styrets medlemmer. 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2011 til etterretning. 2. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet fortsatt har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet og at det etablerte oppfølgings- og rapporteringsregimet i forhold til Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF opprettholdes. Arbeidet med bemanningstilpasning og reduksjon av øvrige kostnader ved disse foretakene skal videreføres, og forutsettes å gi effekt i Styret legger til grunn at tiltakene som iverksettes er faglig forsvarlig og ivaretar pasientene og de ansattes rettigheter på en god måte. 3. Styret ser med bekymring på økningen av langtidsventende pasienter, og ber om at helseforetak med betydelige negative aktivitetsavvik, fristbrudd og ventende over ett år følges opp og at det sikres at nødvendige korrigerende tiltak blir iverksatt snarest. 4. Styret ber om at det snarest mulig avholdes et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å avklare forutsetningene for og konsekvensene av endringene i ISF for

4 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial 2011 tas til etterretning HØRING FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER SAMHANDLINGSREFORMEN Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttale til nye forskrifter som følge av samhandlingsreformen SAMMENSLÅING AV HELSEFORETAKENE SYKEHUSET I VESTFOLD OG PSYKIATRIEN I VESTFOLD 1. Basert på anbefalingene fra de to helseforetakene, slås Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF sammen med virkning fra Sammenslåingen er en oppfølging av styresak Det legges til grunn at sammenslåingen vil styrke pasienttilbudet og virksomhetenes stilling og bærekraft på kort og lang sikt, også sett i forhold til samhandlingsreformen og kommunenes mulighet til å forholde seg til en samlet spesialisthelsetjeneste i Vestfold. 2. Styret ber Sykehuset i Vestfold HF om å legge til rette for at den gode faglige utvikling og tjenesteprofil som Psykiatrien i Vestfold HF har skapt kan videreføres, og man tilstreber forutsigbare rammer for drift, utvikling og investeringer. 3. Sammenslåingen gjennomføres ved at virksomheten i Psykiatrien i Vestfold HF virksomhetsoverdras til Sykehuset i Vestfold HF. 4. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, samt gjennomføre nødvendige foretaksmøter for å sluttføre sammenslåingen. 4

5 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Styret tar Riksrevisjonens rapport Undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene til orientering og ber om at rapportens påpekninger blir hensyntatt i det generelle forbedringsarbeidet som pågår innen eiendomsområdet i Helse Sør-Øst. Styret ber om en tilbakemelding med status per om arbeidet med de alvorligste avvikene påpekt i Riksrevisjonenes rapport, sett i sammenheng med oppfølgingen av eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Styret understreker at helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet (sak ) og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Styret tar veilederen for styrearbeid i helseforetak til etterretning VALGKOMITEEN ENDRING I STYRESAMMENSETNING I HF- STYRE Saken utgår. Det vises til ekstraordinært styremøte tirsdag 18. oktober

6 ORIENTERINGSSAK OMSTILLING AV SYKEHUSPARTNER STATUS Styret tar redegjørelsen om status for omstilling og utvikling av Sykehuspartner til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering VESTRE VIKEN HF SALG AV BOLIGER 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg av Dønskiveien og 38, gnr 80 bnr 148 i Bærum kommune og Bjerketun boligdel beliggende i Sopelimkroken 7, 9 og 11 på gnr 59 bnr 10 i Bærum kommune, til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte, jfr protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fra Det forutsettes at spørsmål vedr personalboliger avklares før salg gjennomføres. 3. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet, og at de frigjorte midlene anvendes i samsvar med de forutsetninger som fremkommer av styret for Helse Sør-Øst RHF sin sak og

7 ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer, 2. Brev fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner vedr. ny luftambulansebase i Innlandet 3. Brev fra Asker og Bærum kommuner til styret ved Vestre Viken HF 4. Svarbrev fra Vestre Viken til Bærum og Asker kommuner HF vedr. styrets behandling av Strategiplan E-post fra ordførerne i Asker og Bærum kommuner vedr. Bærum sykehus 6. Årsrapporter 2010 fra de regionale helseforetakenes felleseide selskaper o Helseforetakenes innkjøpsservice as o Luftambulansetjenesten ANS o Pasientreiser ANS 7. Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 13. september 2011, inkl orientering om sak fra revisjonskomiteen ang kodesak i et helseforetak. 8. Brev datert fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr oppnevning av styremedlemmer i helseforetakene. TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Rullering av plan for strategisk utvikling: Forskning og innovasjon v/john Torgils Vaage og Ole Petter Ottersen Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. Presentasjon av rapport fra McKinsey v/svein Harald Øygarden Evaluering av styret i styreseminar

8 Møtet hevet kl Oslo, 20. oktober 2011 Frode Alhaug styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Irene Kronkvist Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn (forfall) Berit Eivi Nilsen (forfall) Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer