Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 12. februar 2015 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning. Oslo den 5. februar 2015 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 7/2015 Side 2 av 5 Oppdrag og bestilling 2015 Helse Sør-Øst RHF har lagt opp til å ha foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF den 12. februar 2015 på Gardermoen. I møtet vil Helse Sør-Øst RHFs oppdrag og bestilling for 2015 bli gjort gjeldende for helseforetaket. Oppdrag og bestilling 2015 sendes styrets medlemmer fra Helse Sør-Øst RHF sammen med innkallingen til foretaksmøtet. Administrerende direktørs vurdering Ut fra de signaler som er kommet legges det til grunn at oppdrag og bestilling er forenelige med Oslo universitetssykehus sine virksomhetsplaner og budsjett for Det foreslås at styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 med tilhørende Oppdrag og bestilling for 2015, til etterretning. Oppdraget vil som tidligere bli fordelt ut på ansvarlige enheter i organisasjonen og fulgt opp i helseforetakets oppfølgings- og rapporteringsrutiner, herunder rapporteringen til styret og Helse Sør-Øst RHF. Nærmere om noe av innholdet i oppdrag og bestilling for 2015 Nedenfor beskrives kort noe av innholdet i årets oppdrag og bestilling slik det er kjent før foretaksmøte 12. februar 2015, med vekt på omtalte innsatsområder og nye oppgaver. Vederlag for oppdrag og bestilling 2015 I forbindelse med Oppdrag og bestilling 2015 betaler Helse Sør-Øst RHF et vederlag til Oslo universitetssykehus HF på 17,2 milliarder kroner, hvorav 12,7 milliarder er faste inntekter. Tall for pasientbehandling som Oslo universitetssykehus skal yte i forbindelse med Oppdrag og bestilling 2015 er oppgitt i oppdraget. Som eier har Helse Sør-Øst RHF fastsatt et resultatkrav for Oslo universitetssykehus på 175 millioner kroner i For nærmere omtale av tallene vises det til budsjettsaken i styrmøte. Fem prioriterte mål for perioden 2013 til 2020 De fem prioriterte målene for helseforetaksgruppen ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet står ved lag: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette er mål for helseforetaksgruppen samlet. Oslo universitetssykehus følger opp og rapporterer resultatene for helseforetaket. Styret holdes orientert gjennom rapportering i styremøtene. Redusere ventetider og øke effektiviteten Som del av oppdraget Helsedepartementet har gitt de regionale helseforetakene skal Oslo universitetssykehus implementere faglige retningslinjer og standardisere

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 7/2015 Side 3 av 5 pasientforløp, identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og etablere konkrete tiltak for å avhjelpe disse. Videre skal helseforetaket sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet. Oslo universitetssykehus skal også identifisere tiltak for hvordan private aktører kan benyttes mer målrettet. Oslo universitetssykehus vil følge opp oppdraget gjennom flere tiltak som på mange områder er innarbeidet i helseforetakets handlingsplaner. Nye metoder tas i bruk basert på beslutninger i Bestillerforum RHF, samt gjennom bruk av etablert system for minimetodevurderinger. Oslo universitetssykehus vil fortsette arbeidet med å etablere og innføre flere standardiserte pasientforløp i sykehuset, inkludert pakkeforløp for kreft. Flaskehalser vil bli identifisert og rapportert til Helse Sør-Øst basert på utarbeidet mal for dette arbeidet, og tiltak for å avhjelpe disse vil bli satt opp med ansvar i sykehusets lederlinje. Arbeidet med å utnytte og utvide kapasiteten i poliklinikkene vil fortsette, gjennom nytt analyseverktøy, prosesser som Helse Sør-Øst har satt i gang og gjennom utvikling av helseforetakets ledelses- og informasjonssystem til hjelp for de enkelte ledere. Det arbeides med en bedre utnyttelse av operasjonsstuer gjennom detaljert kartlegging av bruk i regi av Kirurgisk driftsstyre og de enkelte driftsråd. Man vil også se nærmere på hvilke funksjoner som kan ivaretas av private aktører, både innen radiologi, kirurgisk behandling og andre områder. Kreftbehandlingen skal styrkes Diagnosesentre er etablert i 2014 og vil videreutvikles i Pakkeforløp kreft skal innføres i Eventuelle flaskehalser i behandlingsforløpet skal identifiseres. Som ledd i innføringen av pakkeforløp kreft skal samarbeidet mellom sykehus og fastleger styrkes. Pakkeforløp for kreft innføres i henhold til en nasjonal prosess og Oslo universitetssykehus sin strategi. Knyttet opp til pakkeforløpet for kreftpasienter som etableres fra 1. mai 2015 vil Oslo universitetssykehus etablere et diagnostisk senter for utredning av pasienter med alvorlig sykdom som kan være kreft. Senteret vil bli etablert i Medisinsk klinikk. Oslo universitetssykehus vil arbeide med å identifisere flaskehalser i behandlingsforløpet i tråd med oppdraget. Samarbeidet med fastleger vedrørende pakkeforløp bedres gjennom informasjon på sykehusets nettside og i fastlegenes informasjonsblad, samt gjennom møter. Etablering av elektroniske henvisninger vil være et viktig bidrag for å gi et effektivt forløp. Samhandlingen med andre sykehus kan i 2015 bli bedret gjennom bruk av en standardisert henvisning utarbeidet av Helse Sør- Øst med viktig informasjon for å oppnå en mer samordnet helsetjeneste. Forløpskoordinatorer Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer tilgjengelig på internett slik at både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger vet hvor de skal henvende seg. Forløpskoordinatorfunksjoner er etablert for de fire pakkeforløpene og flere vil bli etablert utover i året etter hvert som pakkeforløpene trinnvis innføres. Kontaktinformasjon med telefonnumre for koordinatorer i de enkelte pakkeforløp og i de ulike avdelinger er lagt ut på sykehusets nettside.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 7/2015 Side 4 av 5 Psykisk helsevern Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. Klinikk for psykisk helse og avhengighet har utarbeidet en handlingsplan for 2015, basert på Oslo Universitetssykehus sin strategi Handlingsplanen er sentral i arbeidet med en styrking av de distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatrien og ambulante team. Våren 2015 flytter de to distriktspsykiatriske sentrene inn i nye lokaler i Nydalen og på Mortensrud og reduserer antall lokaliteter fra 6 til 2. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle tjenesten, både når det gjelder volum og kvalitet. Det vil bli samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatri og Barnesenteret og resten av somatikken for å sikre at pasienter får samordnet hjelp for både somatiske lidelser og psykiske lidelser Plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder Helse Sør-Øst RHF vil videreføre arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder. Potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus skal utnyttes for å bidra til en avlastning av Akershus universitetssykehus og redusere fremtidig arealbehov ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus skal bidra i arbeidet med å utarbeide en plan for tiltak og gjennomføring, samt bidra i gjennomføringen av planen. Bruke pasienterfaringer og kommunisere kvalitetsresultater Pasienterfaringer skal brukes systematisk i forbedringsarbeidet. Det skal legges til rette for styrket brukermedvirkning i forskning og etableres digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere. Oslo universitetssykehus skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten på en egnet måte. Oslo universitetssykehus vil fortsette arbeidet med å styrke virksomheten på disse områdene. Antikorrupsjonsprogram Oslo universitetssykehus skal følge opp og rapportere på Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram. Oppfølging av rapporter fra Konsernrevisjon Det forutsettes at revisjonsrapportene fra revisjonene i det enkelte helseforetak benyttes til forbedringsarbeid i tråd med de anbefalinger som er gitt, og at styret i helseforetaket følger opp at tiltaksarbeidet gir forventet effekt. Styret holdes orientert gjennom den utvidete rapporteringen i ledelsens gjennomgang hvert tertial. Rapportering av oppdraget Gjennomføringen av oppdraget rapporteres til Helse Sør-Øst RHF i løpende rapportering som er satt opp etter i henhold til den regionale rapporteringspakken til alle helseforetak og sykehus.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 7/2015 Side 5 av 5 I tillegg oversendes en utvidet rapport i forbindelse med ledelsens gjennomgang som behandles i styret etter hvert tertial. Endelig rapportering av årets oppdrag og bestilling skjer i Årlig melding for 2015 som sendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2016.

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 9 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Helse Midt-Norge RHF

Oppdragsdokument 2014. Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument 2014 Helse Midt-Norge RHF Innhold 1. Innledning 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 4 4. Tilgjengelighet og brukerorientering 7 5. Kvalitet og pasientsikkerhet 7 6. Personell, utdanning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2014. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Innledning 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Tilgjengelighet og brukerorientering 7 5. Kvalitet og pasientsikkerhet 8 6. Personell, utdanning

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer