Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset AS v/adm. direktør Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/ Saksbehandler: Alice Beathe Andersgaard Fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Situasjonen med fristbrudd og lange ventetider er tatt opp med helseforetakene i oppfølgingsmøtene i 2011 og I brev av ble helseforetakene/sykehusene bedt om å utarbeide framdriftsplaner for arbeidet med å avvikle ventende over ett år i 2012, med konkrete mål og tidsfrister for gjennomføring av tiltak. Samme oppdrag ble gitt i Situasjonen i foretakene / sykehusene er ikke akseptabel. Fristbrudd I Pasientrettighetslovens 2-1b, Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten står følgende: Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet og i henhold til Helse Sør-Øst RHF sine egne mål (sak 0-78, Mål og budsjett 2012) skal ikke fristbrudd forekomme. Fristbrudd er å betrakte som lovbrudd. Behandling skal iverksettes med utgangspunkt i pasientenes medisinske tilstand, og overholdelse av fastsatt frist er viktig og nødvendig. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Status for fristbrudd per juli 2012: 16% Andel fristbrudd per tjenesteområde 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Det er flest fristbrudd innen fagområdet somatikk, hvor snittet hittil i år ligger på 7,7 prosent, i juli 8,8 %, og hovedutfordringen er fortsatt størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Vestfold HF har i en lang periode ikke hatt fristbrudd. Se vedlagt oversikt over utvikling av fristbrudd i Helse Sør-Øst. Andel fristbrudd viser store variasjoner mellom foretakene. Tiltak Alle helseforetak er forpliktet til å sikre pasienter med rett til nødvendig helsehjelp behandling innen medisinsk forsvarlig frist, og har vedtatt tiltaksplaner som skal sikre 0 i fristbrudd. Det er særdeles viktig at alle helseforetak arbeider aktivt for å nå målet om at fristbrudd ikke skal forekomme og at målet nås innen utgangen av 2012 for de aller fleste foretak. Alle avdelinger med regelmessig fristbrudd skal ha utarbeidet en tiltaksplan for å gi pasientene et tilbud innen fristen, og tidligere tiltaksplaner må revideres for å sikre måloppnåelse. I tillegg skal følgende gjennomføres: 1. Helseforetakene må sørge for å kontakte og følge opp pasienter der frist for start av behandling er passert eller vil passeres. 2. Det må utarbeides lister over hvilke fagfelt / diagnose grupper det forekommer fristbrudd og antall pasienter som står i en fristbrudd situasjon per helseforetak og klinikk/avdeling. Oversikten må også gi informasjon om hva pasientene venter på og gjennomsnittlig dager etter frist og hvordan det skal forhindres fristbrudd. Dette skal rapporteres til styret i eget helseforetak og til Helse Sør-Øst RHF. Parametrene skal følges opp med oversikt og rapportering hver måned til styret eget foretak og med kopi til Helse Sør-Øst RHF. 3. Videre må tiltakene inkludere en gjennomgang av prioriteringsforskriften, prioriteringsveilederne og hvordan dette benyttes i egne avdelinger. Redusert ventetid og færre langtidsventende i regionen Status ventetid viser at målet om 65 dager ikke er nådd for fagområdet somatikk (juli har alltid lav gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter): Side 2 av 5

3 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfagelig spesialistert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 I tillegg ser vi at gjennomsnittlig ventetid ikke er endret siden 2004 i regionen. Viser til sak , mål og budsjett 2012 og økonomisk langtidsplan der styret vedtok følgende mål for planperioden: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det har gjennom det siste året vært fokus på reduksjon av antall langtidsventende. Til tross for dette er det fortsatt svært mange som har ventet over ett år ved poliklinikkene i helseforetakene. Status langtidsventende per juli 2012: 700 Med rett Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinikk Side 3 av 5

4 3500 Uten rett Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinikk 0 Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har fattet følgende vedtak (februar 2012): Brukerutvalget oppfordrer Helse Sør-Øst RHF til å øke ambisjonsnivået med sikte på å unngå unødig ventetid for pasientene. Det forventes at Helse Sør-Øst RHF i samråd med de enkelte helseforetakene foretar en analyse av årsaker til lange ventetider ved sykehusene. På grunnlag av analysen må det settes i verk konkrete tiltak for å redusere ventetidene betraktelig både før utredning og i forløpet. Alle avdelinger som har gjennomsnittlig ventetid over 65 dager, eller pasienter som har ventet over ett år, må utarbeide en tiltaksplan for å nå målet om ventetid 65 dager/ færre pasienter som ikke har fått et tilbud om vurdering / behandling innen ett år. I tillegg skal følgende gjennomføres: 1. Gjennomgå ventelister med pasienter som har ventet over 1 år i. teknisk gjennomgang (rydding) ii. ringe til langtidsventende for å undersøke om de fortsatt har behov for helsehjelp. 2. Kalle inn pasientene til poliklinikk for å vurdere behov for videre behandling eks ortopedi der kun en andel av de henviste trenger operasjon de øvrige vil ikke ha behov for behandling etter poliklinisk vurdering. 3. Utarbeideoversikt med pasienter helseforetaket selv ikke kan tilby behandling innen Listene vil danne grunnlag for overføring av pasienter til andre helseforetak som har kapasitet / vurdering av endring av opptaksområder. Side 4 av 5

5 Dette for å sikre at den samlede kapasitet i regionen utnyttes. Listene vil også kunne være et grunnlag for vurdering av kjøp hos private. Pasienter som henvises fra primærhelsetjenesten til avdelinger i helseforetak med svært lang ventetid må få hjelp så de kan viderehenvises til andre helseforetak / sykehus med kortere ventetid. Det er utarbeidet forslag til brevmaler fra en arbeidsgruppe som har arbeidet med kapasitetsutfordringer (sammensatt av representanter fra jus og helsefag i RHF-et og HF-ene). Brevmalene kan benyttes av de avdelingene som i dag har lange ventelister og en kapasitetsutfordring. Helse Sør-Øst RHF ber om at alle helseforetak/sykehus innen oppdaterer sine planer for å nå målet om at pasientene ikke opplever fristbrudd og at ingen må vente over ett år. Konkrete planer for å nå disse målene sendes Helse Sør-Øst RHF innen , til med kopi til I tillegg sendes følgende til Helse Sør-Øst RHF: En oversikt over antall pasienter som står på ventelistene etter at de har passert dato for rett til helsehjelp (fristbrudd). Oversikten må vise hvilke fagfelt / diagnose grupper det forekommer fristbrudd og informasjon om hva pasientene venter på og gjennomsnittlig dager etter frist. En oversikt over det antall pasienter helseforetaket selv ikke kan tilby behandling innen (fagområde og pasientgruppe). Helse Sør-Øst RHF vil, etter samråd med berørte fagråd, raskt systematisere og vurdere planene om tiltak. Målet er å gi helseforetakene/sykehusene en samlet tilbakemelding med synspunkter, anbefalinger og prioriteringer av tiltak. I tillegg vil RHFet vurdere om det er andre helseforetak/sykehus som kan avlaste og tilby utredning og/eller behandling. Det kan også bli aktuelt for Helse Sør-Øst RHF å vurdere om en har annen kapasitet via eksisterende kjøpsavtaler eller hos interesserte avtalespesialister. På sikt kan totalbildet også komme til nytte i vurderingene av hvor, og på hvilke fagområder, det eventuelt er behov for å endre kapasitet og tilgjengelighet. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard fagdirektør Side 5 av 5

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 9 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer