Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid"

Transkript

1 Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl. 17), Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Kathi Sørvig for Einar Magnus Strand, Sunnaas Sykehus HF, Terje Gårdsmoen for Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehuset HF, Janne Pedersen for Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF (fra kl. 17) Direktør SP: Ole Johan Kvan, Sykehuspartner KTV: Mats Larssen, Akademikerne, Svein Øverland, LO (fra kl. 17) Helse Sør-Øst RHF: Steinar Marthinsen, Alice Beathe Andersgaard, Atle Brynestad Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF (på telefon) Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, KTV Irene Kronkvist, Unio, KTV Lena Hinrichsen, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS, Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Bård Seiersnes (referent), Meetali Kakad På sak Olav Berg, programleder Infrastrukturmodernisering, Kenneth Solstrand, programstyreleder Infrastrukturmodernisering Arild Østergaard, Oslo universitetssykehus HF Heidi Thorstensen, Oslo universitetssykehus HF Sted: Helse Sør-Øst møtesenter, Grev Wedels plass 5. Dato: 16. desember 2014, kl Vedlegg til referatet: Presentasjon fra møtet Referat fornyingsstyret møte #16, 16. desember 2014 Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid o Christine Bergland, Helsedirektoratet, vil delta i fornyingsstyremøtet 29. januar for å innlede til en diskusjon om nasjonalt IKT-arbeid. 43/14 Referat fra møte i fornyingsstyret 30. oktober 2014 Bjørn Erikstein innledet saken. med referat 1. Fornyingsstyret godkjenner innkalling og referat fra møte i fornyingsstyret 30. oktober /14 Statusrapportering fra Digital fornying Andreas Brunvoll gjennomgikk status for Digital fornying.

2 Side 2 of 5 Torill Kolås og Kjell Arne Grøtting gjennomgikk status for radiologiprogrammet og iverksatte tiltak. 1. Fornyingsstyret tar status til orientering. 44/14 Revidert gjennomføringsstrategi for Digital fornying Andreas Brunvoll presenterte saken. Følgende ble vektlagt: - Det er en felles oppfatning blant programledere for de kliniske programmene om at samling til et program er fornuftig fordi det forenkler administrasjon og gjør det enklere å styre avhengighetene som er mellom dagens programmer. - Det planlegges med en tilnærming som reduserer avstanden mellom leveranse- og mottaksprosjekter. - Fornyingsstyret poengterte at det fortsatt er viktig å ivareta organisasjonsutviklingsperspektivet i programgjennomføringen. - Det bør tydeliggjøres hva samordning av leveranse og mottak medfører for foretakene og involvering i prosjektene. - Det er viktig at programstyret har god representasjon fra helseforetakenes kjernevirksomhet samt at programstyret har en bred forståelse av de strategiske utfordringene. - Økonomistyringen av prosjektene må sees i et livsløpsperspektiv. 1. Fornyingsstyret slutter seg til hovedtrekkene i revidert gjennomføringsstrategi for de kliniske programmene. 2. Fornyingsstyret slutter seg til å samordne programmene Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling i ett nytt program Regional klinisk løsning (RKL), og ber om at mandat og sammensetning av programstyre fremlegges på neste møte. 45/14 Budsjett og gjennomføringsplan 2015 Andreas Brunvoll presenterte saken. - For arbeidet med regional kurve er det satt av midler til en vurdering av strategi og eventuell anskaffelse men ikke videre

3 Side 3 of 5 utrulling. Tidsplanen vil heller ikke muliggjøre det da eventuell anskaffelse vil ta noe tid. - Det er avsatt midler til gjennomføring av anskaffelsesprosessen av dokument- og avvikssystem, men kjøp og innføring forutsettes håndtert per foretak. - Det er viktig at det etableres en strategi for elektronisk kurve slik at de foretak som allerede har innført kurveløsning har forutsigbarhet i forhold til videreutvikling. - Det ble uttrykt bekymring for at det ikke var avsatt regionale midler til utvikling innen mobilitet. 1. Fornyingsstyret tar til etterretning rammen som er satt til disposisjon. 2. Fornyingsstyret vedtar fordeling av budsjettrammen for Fornyingsstyret vedtar gjennomføringsplan 2015 og ber om at den brukes som innspill til Økonomisk langtidsplan /14 Strategisk partnerskap innen infrastruktur Olav Berg, programleder presenterte saken. - Det har vært bred involvering av Sykehuspartners ledere og fageksperter i vurdering av prekvalifikasjonssøknadene, og det er en omforent vurdering som ligger til grunn. Andreas Brunvoll tydeliggjorde at gjennomføringsplanen (sak 45/14) baseres på videre utvikling i egen regi og dermed ikke forutsetter bruk av ekstern partner. - Et endelig beslutningsunderlag må inkludere en god samlet beskrivelse av null-alternativet; videreføring av dagens utviklingsretning og driftsmodell. 1. Fornyingsstyret gir sin tilslutning til anbefalingen om videreføring av anskaffelsesprosessen, og med dette at konkurransegrunnlaget for dialogfasen utsendes til prekvalifiserte leverandører. 2. Null-alternativet må beskrives som del av denne prosessen.

4 Side 4 of 5 47/14 Videreutvikling av prehospitale tjenester (temasak) Arild Østergaard, spesialrådgiver Oslo universitetssykehus HF presenterte saken. Prosjektgruppens arbeid vil være et innspill til økonomisk langtidsplan. 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 49/14 Informasjonssikkerhet i regionale tjenester (temasak) Heidi Thorstensen orienterte om saken. - Det må gjøres risikovurderinger på foretaksnivå mellom helseforetakene som skal utveksle informasjon, og disse risikovurderingene bør standardiseres for å sikre like vurderinger og konklusjoner. - Det forventes at nytt lovverk blir gyldig fra Det sikkerhetsfaglige råd bør etablere en referansegruppe for å sikre involvering av fagmiljøene, og det bør vurderes hvorvidt fagdirektørmøtet kan benyttes til dette. - Etablering av avtaler mellom foretak bør prioriteres der pasientstrømmene er store, mellom Oslo universitetssykehus HF og øvrige helseforetak samt mellom Sunnaas sykehus HF og øvrige helseforetak. 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. Ev. Intet. Status oppfølgingspunkter Nr. Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak). Ansvar: Status Sak 26/14 Informasjonssikkerhet (temasak), som ble utsatt i møtet 4. juni, vil legges frem i møtet 16. desember Sak 28/14 Oppdatering av effektmål i mandatene, som ble utsatt i møtet 4. juni, vil legges inn i sak om oppdaterte programmandat primo Programkontoret Programkontoret Lukket Uendret Sak om Videreutvikling av prehospitale Program- Lukket

5 Side 5 of 5 tjenester, som var planlagt til møtet 4. juni 2014, vil komme tilbake i møte 16. desember. kontoret Oppdatert møteplan: Dato Kommentar 29. januar Kort møte i etterkant av direktørmøtet 4. mars Vanlig møte 16. april Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet 6. mai Vanlig møte 11. juni Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet 27. august Kort møte i etterkant av direktørmøtet 23. september Vanlig møte 29. oktober Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet 25. november Vanlig møte 10. desember Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet Sted avstemmes i forhold til møtested for direktørmøtet, men vil i hovedsak være på Grev Wedels plass.

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer