Finansiering av ikkekommunale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av ikkekommunale"

Transkript

1 Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

2 Overrdnede premisser fr prsjektet Oppdragsgiver: Utdanningsdirektratet (Kunnskapsdepartementet) Bakgrunn: Revisjn av Frskrift m likeverdig behandling ved tildeling av ffentlige tilskudd til ikke-kmmunale barnehager Vi skulle ikke freta en fullstendig gjennmgang av dagens praksis g dagens mdell Prsjektet skulle kun fkusere på tre mråder der det finnes nen spesielle utfrdringer: Pensjnsutgifter/-kstnader Kapitalkstnader Åpne barnehager telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

3 Ang. Likebehandlingsprinsippet «Streng likebehandling»? Kmmunal kstnad 100 Kmmunal kstnad 100 Kmmunal delkstnad 80 Krreksj. (-4) Privat finansiering 100 Privat finansiering (96) Privat delfinansiering 80 + Kstnadsdekn 16 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

4 Pensjnskstnader Tabell 1. Persnalrelaterte pster i årsregnskapsskjemaet fr ikke-kmmunale barnehager. Pst Tekst 5000 Lønn, feriepenger m.v Annen ppgavepliktig gdtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift 5420 Innberetningspliktig pensjnskstnad 5600 Arbeidsgivergdtgjørelse til eiere i ANS m.v Offentlige refusjner vedr. arbeidskraft (sykepengerefusjn m.m.) 5900 Annen persnalkstnad 5950 Egen pensjnsrdning telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

5 Pst 5420 Innberetningspliktig pensjnskstnad Den faglige veiledningen til årsregnskap fr ikkekmmunale barnehager (Utdanningsdirektratet 2012) gir ingen utdypende frklaring til pst I rettledningen til RF-1167 Næringsppgave 2 (Skatteetaten), framgår det imidlertid at det på pst 5420 skal føres følgende: «Her føres kstnader til løpende pensjnsutbetalinger». telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

6 Pst 5950 Egen pensjnsrdning Utdanningsdirektratets veileder til årsregnskapsskjemaet: «Jf. reglene i innskuddspensjns-lven 2-3 andre ledd fr selvstendige næringsdrivende g persnlig deltaker i deltakerlignet selskap». IKKE aktuell dersm: minst t persner i fretaket sm begge har en arbeidstid g lønn sm utgjør 75 prsent eller mer av full stilling, minst én arbeidstaker uten eierinteresse i fretaket sm har en arbeidstid g lønn i fretaket sm utgjør 75 prsent eller mer av full stilling, eller persner i fretaket sm hver har en arbeidstid g lønn sm utgjør 20 prsent eller mer av full stilling, g sm til sammen utfører arbeid sm tilsvarer minst t årsverk. telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

7 NS 4102 Pst 59 Annen persnalkstnad, underpster 5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 5910 Kantinekstnad 5912 Middag ved vertid 5919 Trekk kantinekstnad ansatte 5920 Yrkesskadefrsikring 5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig frsikring 5941 LO/NHO 5942 LO/NHO (AFP ) 5945 Pensjnsfrsikring fr ansatte 5946 Pensjnsfrsikring fr ansatte (uten arbeidsgiveravgift) 5990 Annen persnalkstnad telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

8 Pst Persnalrelaterte pster i årsregnskaps-skjemaet; slik det burde ha vært..(g slik det i 2014 har blitt!) Tekst 5000 Lønn, feriepenger m.v Annen ppgavepliktig gdtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift 5420 Innberetningspliktig pensjnskstnad 5600 Arbeidsgivergdtgjørelse til eiere i ANS m.v Offentlige refusjner vedr. arbeidskraft (sykepengerefusjn m.m.) 5900 Annen persnalkstnad 5945 Pensjnsfrsikring fr ansatte 5950 Egen pensjnsrdning telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

9 Tabell 5. Beløp ført på pst 5420 g 5900 i prsent av beløp ført på pst Resultater når vi srterer ut barnehager med null kstnader på enten pst 5420 eller pst 5900 i egne grupper. Nasjnale tall, N = Antall Lønnskst pst 5000 (gj.snitt) Pst 5420 Pst 5900 Sum Barnehager med null kstnader på pst 5420 Barnehager med null kstnader på pst 5900 Barnehager med kstnader ført på både pst 5420 g ,79 mill. 0 % 4,87 % 4,87 % 59 2,03 mill 5,91 % 0 % 5,91 % ,61 mill 5,82 % 1,83 % 7,65 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

10 Knklusjn m føring av pensjnskstnad De private barnehagene sm har kstnader på både pst 5420 g 5900 g samtidig null på 5950, er de best egnede å basere videre vurderinger på. Antar da at «sann» pensjnskstnad er ført på pst 5420 (selv m dette egentlig er feil). Blant de 1830 barnehagene vi da får skilt ut, har vi følgende nøkkeltall i 2012: Min:0,04% Maks: 23,96% Snitt 1 (veiet): 5,82 % Snitt 2 (uveid): 5,56 % Median: 5,24 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

11 Prsent pensjnskstnad 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Rangering, 1 til 1830 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

12 Prsent pensjnskstnad Antall (N = 1830) Andel i % Akkumulert andel i % 0-2 % ,4 % 16,4 % 2-4 % ,5 % 34,9 % 4-6 % ,6 % 59,6 % 6-7 % ,8 % 72,3 % 7-8 % 171 9,3 % 81,7 % 8-9 % 118 6,4 % 88,1 % 9-10 % 60 3,3 % 91,4 % % 36 2,0 % 93,4 % % 16 0,9 % 94,3 % % 92 5,0 % 99,3 % % 13 0,7 % 100 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

13 Prsent pensjnskstnad 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 8 % 5,00% 0,00% 81,7% 18,3 % Rangering, 1 til 1830 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

14 Pensjnsprsent gj.sn ,00 % 20,00 % 15,00 % R² = 0, ,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % Pensjnsprsent 2012 Figur 3. Samvariasjn mellm pensjnskstnadsprsent i 2012 g gjennmsnittlig pensjnskstnadsprsent i 2011 g N = 1120 barnehager der vi har data fr 2010, 2011 g telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

15 Kmmunenes utgifter til pensjn telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

16 Tabell 9. Nivå på kmmunenes brutt pensjnspremie g pensjnsutgifter i prsent av brutt lønn, Kilde: Kstra. Summerte tall (veide gjennmsnitt) fr alle kmmuner i datasettet. Brutt pensjnspremie i % av brutt lønn* Bruk av premiefnd i % av brutt lønn* Pensjnsutgift (betalt premie) i % av brutt lønn* 2009 (N=422) 15,38 % 0,78 % 16,17 % 2010 (N=423) 17,30 % -0,40 % 16,90 % 2011 (N=424) 17,60 % -2,66 % 14,94 % 2012 (N=420) 19,12 % -0,82 % 18,30 % 2012 Uveid snitt 19,74 % -0,63 % 19,11 % 2012 Median 19,77 % -0,02 % 19,25 % 2012 Std.avvik 3,0 % 1,4 % 2,76 % 2012 Max 36,13 % 10,11 % 33,79 % 2012 Min 7,45 % -8,17 % 6,21 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

17 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

18 Tabell 13. Nasjnale satser fr rdinær drift etter dagens gjeldende mdell. Tall fr 2012 basert på Lunder g Eika (2013). Kstnader til rd. drift (funksjn 201 g 221) Krrigerte brutt driftsutgifter Barnehagemyndighet Ikke-øk. støtte til ikke-kmm. barnehager Premiefnd Åpne barnehager Sum direkte kstnader Kapitalkstnader (regnskapsført) Sum direkte kstnader ved drift Administrasjnspåslag Sum driftskstnader inkl. administrasjn Kr. per plass (stre barn) telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

19 Oppsummering dagens finansieringsrdning Systematisk verfinansiering av de private barnehagene i gjennmsnitt (ca. 5,8% (kstn./utg.) vs. ca. 18,3 % (utg.) Vldsm variasjn i pensjnskstnader/utgifter mellm de private barnehagene, fra nesten ingenting til ver 20 %. Også str frskjell i de kmmunale pensjnskstnadene g ingen åpenbar «kbling» mellm de kmmunale g de private kstnadene i samme kmmune. «Vi mener at bevisbyrden her bør ligge hs den eller de sm måtte mene at den variasjnen i kmmunale pensjnsutgifter vi her ser, bør få effekt fr hvr mye driftstilskudd den enkelte private barnehagen rundt m i landet skal få.» telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

20 Vårt primære frslag til ny behandling av pensjnskstnader Tabell 15. Ny beregning av nasjnale satser fr rdinær drift etter vårt primære frslag. Tall fr 2012 basert på Lunder g Eika (2013). Ordinær drift (funksjn 201 g 221) Kr. per plass (stre barn) Krrigerte brutt driftsutgifter utenm lønn Krrigerte brutt driftsutgifter til lønn, fratrukket pensjnspremie g arb.g.avg. av pensjnspremie Tillegg fr pensjnskstnad (8 %) + arb.g.avgift (12, %) Barnehagemyndighet Ikke-øk. støtte til ikke-kmm. barnehager -313 Åpne barnehager -288 Sum direkte kstnader Kapitalkstnader (regnskapsført) Sum direkte kstnader ved drift Administrasjnspåslag Sum driftskstnader inkl. administrasjn (diff: ) Ttal effekt 2012: (45519*1, )* ,3 mrd. krner. telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

21 Kapitalkstnader dagens mdell Årgang Andel private plasser etablert Kapitalkstn. Indeks, 2000 = 100 Før ,2 % , ,0 % , ,9 % , ,0 % , ,8 % , ,7 % , ,2 % , ,6 % , ,0 % , ,6 % , ,2 % , ,1 % , ,6 % , ,2 % ,8 Vektet gj.snitt 100 % ,6 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

22 Kapitalkstnader vårt frslag til ny mdell Årgang Andel private plasser etablert Kapitalkstnader Vektet snitt, 3-års klasser Før ,4 % ,9 % ,8 % ,9 % (8 482) ,8 % ,7 % ,1 % (8 482) ,6 % ,9 % ,6 % ,1 % ,0 % ,5 % ,7 % Vektet gj.sn 100 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

23 Kapitalkstnader vårt frslag til ny mdell Vi freslår gså kun nasjnal sats fr kapitaltilskudd Svært få (drøyt 20 %) benytter kmmunal sats Fare fr helt urimelige utslag: Kmmune med gamle kmmunale barnehagebygg med svært lave (målte) kapitalkstnader tildeler meget lavt kapitaltilskudd til helt nybygd privat barnehage telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

24 Ny mdell framskrivning til 2015 Årgang Andel private plasser etablert Kapitalkstnader Vektet snitt, 3-års klasser Før ,5 % ,9 % ,7 % ,8 % (9 046) ,6 % ,5 % ,8 % (9 046) ,3 % ,6 % ,4 % ,0 % ,9 % ,3 % ,7 % ,5 % ,3 % ,2 % Vektet gj.sn alle år 100 % telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

25 Indeks Indekser fr tmtekstnader g byggekstnader i 89 funksjnelle arbeidsmarkedsmråder (SSB) basert på Husbankdata fr alle rdinære bliger 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 Tmtekstnader, Regin Rang Område 1 Averøy, Tustna, Smøla m.v. 2 Agdenes, Meldal, Orkdal mm 3 Valdres/Vest-Oppland 4 Lierne, Grng, Namsskg 86 Asker g Bærum 87 Lillesand/Birkenes 88 Lørenskg, Skedsm, Nittedal mm 89 Osl telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

26 Indeks 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Byggekstnader, Regin Rang Område 1 Nesna, Hemnes, Rana 2 Lierne, Grng, Namsskg 3 Halden-Aremark 4 Øst-Finnmark 86 Hå, Klepp, Time 87 Sør-Varanger 88 Asker g Bærum 89 Osl telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

27 Husbankens barnehageprsjekter: Langt mer usystematisk variasjn, ikke grunnlag fr frmell mdell fr gegrafisk kmpensasjn Tabell. Tmtepris fr Husbankens barnehageprsjekter, (N = 1074) Tmtepris Antall Prsent Kumulativt antall Kumulativ prsent , ,39 krner , , , , , , > , ,00 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

28 Åpne barnehager Oversikt ver ttale kstnader pr. barn årene 2008 til N Gjennmsnitt Median Min Maks Persnalkstnader pr. årsverk, 2008 til N Gjennmsnitt Median Min Maks telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

29 Svært sprikende g fragmentert statistisk materiale m åpne barnehager Gir et meget svakt grunnlag fr en statistisk basert metde Det blir gså stadig færre åpne barnehager Søknads- g skjønnsbasert finansiering synes å være det eneste sm kan gi en finansiering sm er i nærheten av å kunne treffe faktisk kstnadsnivå g er samtidig administrativt sett realiserbart ut fra det begrensede antall åpne barnehager. telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

30 Veien videre: Direktratet sendte et utkast til høringsntat til Kunnskapsdepartementet 28. februar, basert på vår rapprt. Utkast til høringsntat PBLs uttalelse Departementet uttalte den at de ikke ville sende Udirs frslag ut på høring. Direktratet lyste ut et nytt prsjekt med søknadsfrist i september 14. PWC med underleveranse fra Telemarksfrsking fikk prsjektet g er nå i gang med arbeidet telemarksfrsking.n Telemarksfrsking

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: raymond@familiebarnehage.no Innsendt

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer