Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag."

Transkript

1 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlefrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analysene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Ekstern vurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 1 fjerde ledd) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 (i kraft 5. mars 2008.) Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Ekstern vurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner og ble også brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Senere er den brukt, og brukes fremdeles, som et verktøy i Veilederkorpset. Tegn på god praksis Nearegionen bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Vossregionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre vurdering 5 Spille tilbake Stafettveksling Rapportens tittel spiller på det glansbildet som er utviklet for skolens utfordringer(pkt. 3). I stedet for målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis

3 I. Fakta om skolen Ungdomsskole 8-10 på Vikhammer i Malvik kommune. Mottar elever fra Saksvik skole og Vikhammer skole. Skoleåret 2013/ 2014 (pr ) har skolen 313 elever fordelt på 3 trinn (4 klasser på hvert trinn). Ca. 45 ansatte, alle inkludert. Mottaksskole for to barnevernsinstitusjoner. En av disse en akuttinstitusjon. Skolebygg fra 1985 (tidligere Malvik vgs sine lokaliteter, ungdomsskole fra 1990). Bygget gir både praktiske og pedagogiske utfordringer i skolehverdagen. Relativt små klasserom og få grupperom. Ledermodell: Lederteam med rektor og 3 undervisningsinspektører (sistnevnte leder hvert sitt trinn/team). II. Valg av hovedutfordring Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og andre undersøkelser, har skolen i samarbeid med skoleeier kommet frem til skolens hovedutfordring. Denne blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. Vikhammer ungdomsskole ønsker ekstern vurdering høsten 2013 innenfor følgende tema: Lesing i alle fag Bakgrunn for valg av tema er: Vikhammer ungdomsskole har valgt følgende tema: Lesing i alle fag

4 Vikhammer ungdomsskole var med i piloten Skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/ I tillegg har skolen over år satset på lesing som grunnleggende ferdighet. Skoleåret 2013/ 2014 ble vi med på første trinn i satsinga på ungdomstrinnet: «Ungdomstrinn i utvikling». Vi er glade for det, for det var viktig for oss å fortsette det gode arbeidet som over tid er lagt ned på lesing. Vi antar at vi etter hvert er blitt gode på lesing. Det vil da være en unik mulighet for oss, gjennom den eksterne vurderinga, å få noen utenfor oss til å vurdere om vår antagelse holder stikk; Har arbeidet vi har lagt ned hatt noen effekt i organisasjonen, i klasserommet? Og hvor kan vi eventuelt bli enda bedre? III. Glansbilde Å vurdere vil si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt kriterium/glansbilde. Et glansbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Glansbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kriterium og ulike tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir sammenstilt mot dette bildet. Glansbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av oppstartsprosessen. De har godkjent at følgende skal være kriterium og tegn på god praksis på nettopp deres skole: - 4 -

5 Kriterium Tegn på god praksis Skolen er en lærende organisasjon Læreplanverket for kunnskapsløftet, generell del Læringsplakaten Opplæringslova Lærerne driver systematisk opplæring i lesing på alle trinn i alle fag Læreplanverket for kunnskapsløftet Læringsplakaten Elevene utvikler leseferdigheter som redskap for læring i alle fag Læreplanverket for kunnskapsløftet Læringsplakaten Pilot fra ståstedsanalysen 2013 Skole og hjem samarbeider om leseopplæringen. Det er satt av tid og arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling innenfor lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen har en felles forståelse av lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen har en felles plan for leseopplæring, og system for kartlegging, dokumentasjon og oppfølging av tiltak av alle elever. Biblioteket blir aktivt brukt som en læringsarena og ressurs. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev og i planleggingen av det videre læringsarbeidet. Lærerens vurderingspraksis bidrar til å fremme elevens læring. Lærerne motiverer og forklarer den enkelte elev hva som kreves for å nå læringsmålene i lesing. Lærerne har gode rutiner for lesing i klasserommet, og leseglede og leselyst blir satt i fokus. Lærerne bruker varierte arbeidsmåter, også IKT, for å nå læringsmålene i lesing. Elevene får lesetrening på et mangfold av tekster og sjangere både papirbaserte og digitale Elevene får opplæring i, og bruker, ulike læringsstrategier og leseteknikker Elevene viser engasjement for egen leseutvikling. Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut i fra. Elevene får være med på å vurdere egen utvikling og måloppnåelse i lesing Foreldrene er kjente med hvordan skolen arbeider med utvikling av leseferdigheter

6 Læreplanverket for kunnskapsløftet, generell del Læringsplakaten Foreldrene får opplæring i hvordan de best mulig kan motivere og støtte elevene med leseopplæringen og involveres i ulike leseprosjekt. Foresatte orienteres og veiledes om resultat etter kartlegging og nødvendige tiltak. Leseferdighet er tema på møter mellom skole og hjem. Opplæringslova 1-2 IV. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot glansbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område og sider som bør utvikles for å bli bedre

7 Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon - Det er satt av tid og arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling innenfor lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen har i flere år vært opptatt av lesing og hatt engasjerte ressurspersoner i staben. I 2010 ble lesing et tema som kom med i utviklingsplanen og hele personalet ble involvert. Midler ble avsatt og eksterne foredragsholdere ble knyttet til skolen. Personalet sier at det har gitt skolen en felles plattform og et felles løft uavhengig av fag. Det har vært satt av fellestid til både å legge planer og erfaringsutveksling på trinn og i de ulike fag. Enkelte faggrupper har hatt samarbeid med eksterne miljøer der det har blitt lagt opp til forelesning, diskusjon og refleksjon som har gitt mye faglig påfyll. En ser av høstens fellestidsplan at skolen har satt fokus på lesing i alle fag med påfølgende kollegaobservasjon. - Skolen har en felles forståelse av lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Vi har sett undervisning og lest i planer at skolen har en felles forståelse for lesing som en grunnleggende ferdighet. Elevene underbygger med sitt syn at lesing er kommet mer i fokus i alle fag, på ulike måter. Personalet sa at prosjektet hadde ført til endring i hele personalet, og at de hadde fått en felles forståelse for hvor viktig lesing er i alle fag. Kriterium: Lærerne driver systematisk opplæring i lesing på -alle trinn i alle fag. - Lærerne bruker varierte arbeidsmåter, også IKT, for å nå læringsmålene i lesing. I Læringsplakaten står det at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Organisasjonsanalysen viser at personalet mener de har stor innflytelse på arbeidsmåter brukt i egen undervisning

8 Uenig Enig 5 Snitt Jeg har innflytelse på arbeidsmåter på dette trinnet. 0,0% 0,0% 11,1% 59,3% 29,6% 4,2 Ståstedsanalysen viser at personalet i stor grad legger til rette for bruk av digitale verktøy i undervisningen. Elevene bruker jevnlig digitale verktøy i alle fag Ståstedsanalysen 12/13 73,1% 26,9% 0,0% Ståstedsanalysen 08/09 75,0% 25,0% 0,0% I vår observasjon fikk vi se bruk av Smartboard, gruppearbeid, ulike læringsstrategier i forbindelse med å tilegne seg nytt stoff, begrepsavklaringer og stasjonsarbeid. På elevenes arbeidsplan kunne en se i enkelte fag henvisninger til nettsteder som ville hjelpe eleven til en annen innfallsvinkel til lærestoffet. Personalet sa også at de la opp til undervisning der elevene fikk lenkehenvisninger og kunne selv bestemme hva som skulle benyttes. Kriterium: Elevene utvikler leseferdigheter som redskap for læring i alle fag. - Elevene får opplæring i, og bruker ulike læringsstrategier og leseteknikker. Begreper som står sentralt i Kunnskapsløftet er læringsstrategier, det er strategier som er fremgangsmåter for å bedre selve læringsprosessen. Elevene må bruke det for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå kompetansemålene. Elevene sier i samtaler at det er stort fokus på dette temaet ved skolen. Det legges spesielt vekt på det i oppstarten av 8. trinn. Elevene i 9. og 10. sier at de etterhvert selv får velge strategier som passer hver enkelt best. Vi har sett at på arbeidsplaner gis det tips om hvilke teknikker som kan brukes. Personalet sier det samme som elevene at på 8. trinn legges det opp til opplæring og bruk av ulike strategier og teknikker i de fleste fag og i forkant av nasjonale prøver. Personalet sier at de har blitt mer bevisst på å forklare ulike begreper, å få elevene til å bruke egne ord på faglige begrep

9 Annet: -høflige og informative elever -ærlige og engasjerte lærere -positive og engasjert foreldre -interessert og lyttende ledelse -god tilrettelegging av vurderingsuka V. Praksis som kan bli bedre Her har dere funnet avvik fra tegn på god praksis. Her kan skolen utvikle seg. Begrunn disse funnene. Hvilke konsekvenser må dette få for skolens praksis? Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon - Skolen har en felles plan for leseopplæring, og system for kartlegging, dokumentasjon og oppfølging av tiltak av alle elever Kriterium: Lærerne driver systematisk opplæring i lesing på alle trinn - 9 -

10 - Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev og i planleggingen av det videre læringsarbeidet Skolene bruker resultater fra kartleggingen i planlegging av undervisning Ståstedsanalysen 12/13 44,0% 52,0% 4,0% Ståstedsanalysen 08/09 46,9% 46,9% 6,3% Gjennom Stortingsmelding 31 om Kvalitet i skolen ( ) ble bruk av obligatoriske kartleggingsprøver utvidet. Kartleggingsverktøyene skal, ifølge meldingen, brukes til å gi tilbakemelding til elever og foreldre, dette for å sikre en systematisk oppfølging av hver elev. Nasjonale prøver ble innført av samme grunn, og er nå utviklet til å bli et godt verktøy for lærerne. Resultat av ståstedsanalysen viser at praksis er svært ulik ved skolen. Samtaler med lærere og ledere viser at skolen ikke har et felles system for bruk av kartlegging og nasjonale prøver. Mange av lærerne uttrykker likevel at de bruker resultatene aktivt for å tilpasse undervisningen til elevene. Et felles system for bruk av resultatene fra kartlegginger og nasjonale prøver vil sikre at alle elevene får oppfølging i tråd med intensjonene i Stortingsmeldingen. Skolen må derfor få på plass et helhetlig system, inkludert en felles plan for leseopplæringen, som de ansatte forplikter seg på å følge. Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon - Biblioteket blir aktivt brukt som en læringsarena og ressurs Ståstedsanalysen Elevene bruker skolebiblioteket aktivt i læringsarbeidet Ståstedsanalysen 12/13 38,5% 53,8% 7,7% Ståstedsanalysen 08/09 43,8% 53,1% 3,1% Analysen viser at aktiv bruk av skolebiblioteket ikke har endret seg stort siden skoleåret 08/

11 Skolen hadde i et prosjekt: Biblioteket- skolens nye kunnskapshage der det ble brukt både tid og penger for å gjøre biblioteket i samsvar med intensjonene. Men allerede da så en utfordringene ved å ha bibliotek og kantine i samme rom, i tillegg til at det ble mye brukt til spesialundervisning. Sitat fra Sluttrapporten: Bibliotekets særpreg som et rom for studier, stilleområde og dempede samtaler forsvinner. Dette er vi bevisst på, og tenker å løse denne utfordringen. Vurdererne finner at utfordringen ikke er løst. Under samtaler med personalet kom det frem at de aller fleste lærerne ikke var komfortable med å bruke biblioteket i læringsarbeidet. Noen klarte det, men det måtte nøye planlegges og avtales på forhånd. Vikhammer ungdomsskole har satset mye og er kommet langt når det gjelder lesing i alle fag. Det er derfor svært viktig at skolen har et bibliotek som aktivt kan brukes i læringsarbeidet. Utfordringen må derfor løses, finne et egnet rom på skolen eller gjøre avtaler med nærliggende bibliotek. Sett på bakgrunn av tiden som har gått, diskusjonene som har vært, ville det være naturlig at ledelsen snarlig tok en beslutning. Kriterium: Elevene utvikler leseferdigheter som redskap for læring i alle fag - Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra Fra ståstedsanalysen: Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra Ståstedsanalysen 12/13 60,0% 40,0% 0,0% Ståstedsanalysen 08/09 28,1% 56,3% 15,6% Kl06 har målrelaterte læreplaner som fordrer at kompetansemålene skal være kjent for elever og foreldre. Vurderingsforskriften sier også at elevene skal arbeide mot kjente læringsmål og blir vurdert opp mot disse. Elevene, foreldrene og lærerne sier at læringsmålene er kjent, de står på arbeidsplanene

12 Kompetansemålene fra kunnskapsløftet er mål for kunnskap etter trinn, og må konkretiseres ned til læringsmål for kortere perioder, for uker, dager eller for timer. Ståstedsanalysen for skolen viser at tilsatte vurderer at dette har blitt bedre siden 08/09, Gjennom samtalene med elevene kom de fleste til, etter litt nøling, at målene sto på arbeidsplanene. Elevene sa også at de i varierende grad ble snakket om læringsmålene, og at de hadde størst fokus på hva og hvor mye som skulle gjøres! Ved gjennomgang av arbeidsplanene til elevene fant vurderene at kvaliteten på læringsmålene var svært varierende. Enkelte mål var rene gjøremål,mens andre var gode læringsmål. Det er også ulik praksis ved skolen om læringsmålene står på tavla, eller om det er hva som skal gjøres som står der. Kompetansen om hva som er læringsmål finnes ved skolen, men her må det ryddes! Skal læringsmål ha noen hensikt, må de uttrykke hva elevene skal kunne når målperioden er over. De må også få vite om de har nådd målene, og hva som skal til for måloppnåelse. Det skader heller ikke at elever på ungdomstrinnet får vite hva som er kompetansemålene i ulike fag etter 10. trinn, og at læringsmålene på arbeidsplanene er skritt som skal føre dem fram til kompetansemålene. Dette bør personalet drøfte! Kriterium: Skole og hjem samarbeider om leseopplæringen - Foreldrene får opplæring i hvordan de best mulig kan motivere og støtte elevene med leseopplæringen og involveres i ulike leseprosjekt På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 12/13 30,8% 61,5% 7,7% Ståstedsanalysen 08/09 35,5% 58,1% 6,5% Vi møtte positive og engasjerte foreldre som gjerne ville være mer støttende i elevenes læringsarbeid

13 På spørsmål om de visste hva som ble forventet av dem ble svaret nei, forventninger mellom hjem og skole var ikke avklart. Utviklingssamtalene var de fornøyd med, da de her fikk vite hvordan barnet klarte seg på skolen, både sosialt og faglig. Ståstedsanalysen viser også at det i liten grad blir diskutert måten det undervises på, og hva som fører til god læring. Personalet sier også i samtaler at de i liten grad har brukt foreldrene som en ressurs. Foreldrene skal også kjenne elevenes læringsmål, og vet at de står på arbeidsplanene. Men også de fokuserer på hva elevene skal gjøre, lekser. Arbeidsplanene framstår for oss som noe uklare på hva som skal gjøres hjemme og hva som skal gjøres på skolen. I samtale med elevene kommer det frem at noen klasser får jobbe med oppgaver fra arbeidsplanen på skolen, andre ikke. Mengder lekser blir da også ulikt. Her må ledelse og personalet ta en opprydding! Hva er en arbeidsplan, hva er en ukeplan/periodeplan, en lekseplan? Dere bør også ta en runde på hvor mye lekse elevene skal ha, dette er både elever og foreldre opptatt av. Hvor mange oppgaver må gjøres før eleven har nådd læringsmålet, og hvor er grensen for bruk av tid på lekser før elevenes lærelyst blir borte? Det er bra at dette står på planen for bruk av fellestid!

14 Vedlegg A. Deltakere i vurderinga I skoleutvikling er det viktig at alle prosjektene er godt forankret hos elevene, foreldrene, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Vurderinga sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Ledelsen (rektor,3 trinnledere) personalet(20) elever (16) og foresatte ( 9 alle trinn representert) Eksterne: Turid Solberg Mykkeltvedt og Turid Dragsten Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for selve vurderinga på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole og datainnsamling er iscenesatt. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Glansbilde er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en ståsteds- og organisasjonsundersøkelse som vurdererne har sett på. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt inntil en uke til selve oppstartsprosessen. Dette innebærer i hovedsak 3 dager hvor vurdererne henter inn data om skolen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materialet og speiler det mot glansbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den fjerde dagen. Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 4 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. Tidsplan for forberedelsene Tid Tiltak Ansvar Uke Informasjon ut til kommunene/skolen Regionkonsulent Uke 25 Melde inn vurderingsområde Rektor Uke 25 Overlevering av dokumentasjon Rektor Uke 25 Valg av vurderere Regionen Uke 34 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 34 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema

15 Uke 35 Kontakt med skolen utsending av glansbilde og Vurderere infoskriv med forslag til tidsplan og fremdriftsplan Uke 37 Godkjenning av glansbilde Skolen Uke 37 Skolen lager en plan for vurderingsuka Rektor Uke 40 Vurderingsuka Tidsplan for vurderingsuka: Mandag Møte med ledelsen Rektors kontor Møte med kollegiet Personalrommet Observasjon på 8. Trinn Samfunnsfag Intervju elever fra 8. Trinn (to fra hver klasse; Tillitsvalgte) Møterommet Observasjon 9. Trinn Matematikk Intervju elever 9.trinn (to fra hver klasse; Tillitsvalgte) Møterommet Intervju personalet 8. Trinn Personalrommet Møte med ledelsen Rektors kontor Foreldremøte Personalrommet Tirsdag Observasjon på 10. Trinn Samfunnsfag Intervju elever på 10. Trinn (to fra hver klasse; Tillitsvalgte) Møterommet Dybdeintervju Ressursperson Møte med ledelsen Rektors kontor Intervju personalet 9. Trinn Personalrommet Intervju personalet 10. Trinn Personalrommet Onsdag Dybdeintervju Ressursperson Intervju ledelsen/møte ledelsen Rektors kontor Torsdag Rapportskriving Fremlegging av rapport til ledelsen Rektors kontor Personalmøte med presentasjon av rapporten Personalrommet Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for oppstartsprosessen. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues

16 Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuken. Det har blitt gjennomført gruppeintervju og dybdeintervju. For å styrke holdbarheten på de data man finner, brukes ulike typer metoder på datainnsamlingen (metodetriangulering). Gjennom et bredt spekter av metoder tar man temperaturen på skolens pedagogiske praksis og på skolen som organisasjon. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen/barnehagen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse og Organisasjonsanalyse Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen ble gjennomført i fellestid, hele det pedagogiske personalet svarte på skjemaene. Dokumentanalyse I tillegg til ståstedsanalyse og organisasjonsanalyse, sender skolen diverse relevante dokument til vurderer, for eksempel utviklingsplan, arbeidsplaner, resultat av undersøkelser på skolen, handlingsplan mot mobbing, ordensreglementet, diverse skjema. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Møter med ledelsen Det gjennomføres formøte og oppsummeringsmøter med ledelsen slik at ledelsen er orientert om prosessen. Observasjon Vurdererne har utarbeidet observasjonsguider som benyttes under observasjon i alle trinn. Vedlegg D. Tomme samtaleguider Samtaleguide ledelsen KRITERIUM Tegn på god praksis: Det er satt av tid til kompetanseheving og Skolen er en lærende organisasjon Dette sa ledelsen:

17 erfaringsutveksling innenfor lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag og lærerne har høy kompetanse innen leseopplæringen. a) På hvilke måter gjennomføres kompetanseheving for personalet i leseferdigheter som grunnleggende ferdighet i alle fag? b) Hvordan utveksler personalet erfaringer med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag? c) Hvilke arenaer for kunnskapsutveksling og erfaringsutveksling har personalet? d) Er det en delingskultur blant personalet? e) Opplever du at skolen er oppdatert på forskning og tilgjengelige ressurser? f) Opplever dere personalet som endringsvillige og på hvilke måte? Skolen har en felles forståelse av lesing grunnleggende ferdighet i alle fag. a) På hvilke måter arbeides det med å skape en felles forståelse for lesing som en grunnleggende ferdighet. b) Er arbeidet med dette systematisert? Skolen har en felles plan for leseopplæring, og system for kartlegging, dokumentasjon og oppfølging av tiltak av elever på alle nivå. a)har dere et felles system for kartlegging, dokumentasjon og oppfølging av tiltak av elever på alle nivå? Hvordan fungerer dette? b)hvordan gir dere oppfølging på alle nivå? c)følges dette opp av hele det pedagogiske personalet?

18 Biblioteket blir aktivt brukt som en læringsarena og ressurs. a) Hvor viktig er biblioteket i skolehverdagen? b) På hvilke måter blir biblioteket brukt i opplæringa? c) Finnes det et hensiktsmessig samarbeid med offentlig bibliotek? Samtaleguide for elevene KRITERIUM Tegn på god praksis Elevene får lesetrening på et mangfold av tekster og sjangere både papirbaserte og digitale a) Leser dere mye på skolen? Hva leser dere? b) Hvor motivert er klassen din når det gjelder å lese? Elevene benytter og trener på lesing i alle fag. Dette sa elevene: Elevene får opplæring i, og bruker, ulike læringsstrategier og leseteknikker a) Kan dere gi eksempler på ulike læringsstrategier og leseteknikker? b) Er disse til god hjelp i arbeidet med en tekst? Elevene har funksjonell leseforståelse og leseteknikk og viser engasjement for lesing a) Synes dere det er kjekt å lese? Hvorfor/hvorfor ikke? b) Er det noen tekster dere synes er spesiell lett eller vanskelig? c) Hvor lenge leser du hver dag Elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra, a) Kjenner dere kompetansemålene dere arbeider mot og vurderes ut fra? Beskriv de. b) Hvordan blir dere kjent med

19 kompetansemålene? c) Bidrar kompetansemålene til å tydeliggjøre læringsprosessen? d) Hvordan blir du vurdert i lesing, når og hvordan. Elevene får være med på å vurdere egen utvikling og måloppnåelse i lesing a) På hvilke måter deltar dere i vurderingen av egen utvikling og måloppnåelse i lesing? b) På hvilke måte får dere fremover melding på lesingen. Samtaleguide for personalet KRITERIUM Tegn på god praksis: Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev, og i planleggingen av det videre læringsarbeidet. a) Hva slags kartlegging gjennomføres på de ulike trinnene? b) Hvordan bruker de enkelte lærerne kartleggingen i planlegging av læringsarbeidet? c) En elev scorer dårlig på kartlegging og prøver hvordan følges den da opp? d) Hva med en elev som scorer bra? Lærerens vurderingspraksis bidrar til å fremme elevens læring. a) Hvordan skaper dere motivasjon og leseglede gjennom vurderingspraksisen? b) Hvordan vurderer dere leseferdighet i alle fag. Lærerne driver systematisk opplæring i lesing på alle trinn i alle fag Dette sa det pedagogiske personalet: Lærerne motiverer og forklarer den enkelte elev hva som kreves for å

20 nå læringsmålene i lesing. a) Er elevene på Vikhammer ungdomsskole motivert for lesing? b) Hvordan jobbes det med de elevene som evt. ikke er motiverte? c) Hvordan jobbes det med å skape leselyst og leseglede? d) Hvordan drives leseopplæring og plan for det? e) Hvordan bruke dere lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag? f) Hvordan blir læringsmålene i lesing formidlet og tilpasset til elevene? a) Lærerne har gode rutiner for lesing i klasserommet og at leseglede og leselyst blir satt i fokus. a) Hvordan brukes lesing i den travle skolehverdagen? b) Er det satt av tid til lesing hver og hvis ja, i et fast fag? b) Hvilke rutiner finnes i klasserommet i forhold til lesing? Lærerne bruker varierte arbeidsmåter, også IKT, for å nå læringsmålene i lesing. a) Hvordan brukes IKT i leseopplæringen? b) Hvordan drives erfaringsutveksling blant lærerne? c) Opplever dere en felles forståelse av lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. d ) Hvordan brukes biblioteket som en læringsarena og ressurs d) Er lesing et tema på møte mellom skole og hjem Samtaleguide for foresatte KRITERIUM Skole og hjem samarbeider om

21 leseopplæringen. Tegn på god praksis: Foreldrene er kjente med hvordan skolen arbeidet med utvikling av leseferdigheter a) Hvordan blir hjemmet kjent med skolens arbeid med utvikling av leseferdigheter? b) Hva opplever dere er god leseferdigheter? c) Er hjemmet informert om hvordan skolen jobber med leseferdigheter Foreldrene får opplæring i hvordan de best mulig kan motivere og støtte elevene med leseopplæringen og er involverte i ulike leseprosjekt. a) Uttrykker skolen forventinger til deg som foreldre om hvordan du kan støtte ungdommen i leseutviklingen. b) Hvordan motiverer du din elev i forhold til lesing? c) En umotivert elev hvordan kan den støttes videre? d) Hvilke leseprosjekt har du vært involvert i? Foresatte orienteres og veiledes om resultat etter kartlegging og nødvendige tiltak a) Hvordan får hjemmet informasjon om resultat på kartlegging og prøver? b) Dersom det er behov for tiltak, hvordan får hjemmet informasjon og veiledning? Leseferdighet er tema på møter mellom skole og hjem. a) Hvordan fokuseres det på lesing på møter mellom skole og hjem? Dette sa de foresatte: Observasjonsguide KRITERIUM Tegn på god praksis: Det er satt av tid til kompetanseheving og Skolen er en lærende organisasjon Dette så vi:

22 erfaringsutveksling innenfor lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen har en felles forståelse og en gjennomgående plan som viser undervisningsmetoder og opplæring for hvert trinn. Skolen har system for kartlegging og dokumentasjon. Det er avsatt ressurser til utvikling av bibliotektilbudet ved skolen, og samarbeid med offentlig bibliotek. KRITERIUM Tegn på god praksis: Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev og på ulike nivå. Leseopplæringa bidrar til å motivere elevene i det faglige arbeidet. Lærerne forklarer den enkelte elev hva som kreves for å nå læringsmålene i lesing. Lærerne har gode rutiner for lesing i klasserom og det blir satt av tid til lesing hver dag. Lærerne driver systematisk opplæring i lesing på alle trinn i alle fag Dette så vi:

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule om i gang med skoleutvikl in Vurderingstema: KLASSELEDELSE

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Sentrum skole og kulturskole Uke 17/ 2013 Vurderingsmodell 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Gratangsbotn skole i uke 18 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra oppstartsprosess på Kjøllefjord skole i uke 37/2008 I. Forord Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skistua skole i uke 45/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER 26. 28.03 2012 Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord e-post:jarle.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra oppstartsprosess på Ørmelen skole i uke 39/2008 Kunnskapsløftet fra ord til handling I. Forord Kunnskapsløftet fra ord til handling Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring Region Indre Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT Elvetun skole/dyrøy kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring 19. 22. mars 2012 1 Innholdsliste: 1. Om ekstern vurdering

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer