Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015"

Transkript

1 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post:

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre og egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet; Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analysene er ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Forskrift til Opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 4) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men én av måtene er ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Tegn på god praksis Vurderingsmodellen bygger på en tilpasset versjon av Hardanger/Vossregionen sin skolevurderingsmetodikk. Eksterne vurderere har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: - 2 -

3 Rapportens tittel spiller på det framtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer (pkt. III). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. II. Fakta om skolen Setskog oppvekstsenter ligger i en liten bygd helt øst i Aurskog-Høland kommune. Oppvekstsentret ligger nesten midt i skogen og gir oss et veldig fint utemiljø. Vi har fotballbinge, fotballbane, lavvo, gapahuk, hinderløype, turløyper, skiløyper og skøytebane om vinteren, og et fint skogområde like utenfor døra. Virksomheten består av skole, SFO og barnehage som har et tett og godt samarbeid. Dette gjør overgangen mellom barnehage og skole trygg for barna. Et felles satsningsområde er holdninger til miljøet, både læringsmiljø, det sosiale miljøet og naturen rundt oss. I januar 2010 ble vi godkjent som Miljøfyrtårn og vi ble resertifisert i Skolen er fådelt og har skoleåret 2014/15 58 elever. Elevtallet har ligget stabilt rundt 60 elever de siste 10 årene. 1.og 2.klasse går sammen, 3.og 4.klasse går sammen, 5.og 6.klasse går sammen og 7.klasse går alene

4 7.klasse har også en del felles undervisning. Elevene går på ungdomsskole på Bjørkelangen. Skolen har 7 lærere fordelt på 5,1 årsverk og 2 assistenter fordelt på 0,9 årsverk. Ledelsen består av 2 personer. Rektor i 100% stilling og inspektør i 20%. I SFO jobber det for øyeblikket 5 personer fordelt på 2,05 stillinger. To av assistentene på SFO jobber også i skolen. Fagansvarlig på SFO jobber også noe inn i skolen for å fylle opp stillingen sin. Skolefritidsordningen for trinn benyttes av ca 30 barn. Aktivitetstilbudet er systematisert og elevene møter en strukturert SFO-hverdag Setskog oppvekstsenter er preget av tett samarbeid både mellom barnehage, skole og SFO, og også på tvers av klassetrinn. Skolen kjører jevnlig temaer der elevene blandes og er sammen i grupper fra alle klassetrinn. Miljøet er oversiktlig og det jobbes aktivt med elevenes psykososiale miljø. Fokusområder på skolen er Vurdering for læring og arbeid med lokale læreplaner. Grunnleggende ferdigheter og god klasseledelse er også viktige arbeidsområder. Setskog oppvekstsenters visjon: Læring og utvikling i trygge hender for bygdas fremtid. Dette skal prege vårt miljø: S osial kompetanse E ngasjement T ilhørighet S elvtillit K unnskap O msorg G ode fellesopplevelser III. Valg av hovedutfordring Som følge av resultatene i ståstedsanalysen, har skolen valgt som hovedutfordring temaet: Kvalitet i læringsarbeidet IV. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen,organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen

5 Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen. Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på nettopp deres skole: Kvalitetsmål Elevene opplever mestring og lykkes i læringsarbeidet Skolen har en felles pedagogisk plattform Foreldrene og skolen samarbeider om elvenes læring Tegn på god praksis - Elevene får oppgaver som gir mestringsfølelse - Elevene kjenner læringsmålene og vurderingskriteriene - Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de kan nå kompetansemålene - Elevene får være med å vurdere skolearbeidet sitt og hvordan de best lærer - Lærerne arbeider bevisst med god klasseromspraksis - Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler - Lærerne formidler læringsmålene og gir elevene veiledning i arbeidet - Lærerne gir tilpasset opplæring - Forventningene mellom skole og hjem er avklart - Elevenes læring diskuteres/er tema på foreldremøter og i samtaletimer - Foreldrene kjenner elevenes læringsmål og følger opp eget barns læringsarbeid - Foreldrene har positiv holdning til og snakker positivt om skolen Skolen er en lærende organisasjon - Skolen har en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis - Skolen evaluerer jevnlig egen praksis, justere om nødvendig og er åpen for endringer - 5 -

6 - Skolen har system for oppfølging av kartleggingsresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen - Skolen har en tydelig og synlig ledelse på alle nivå V. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot framtidsbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område og sider som bør utvikles for å bli bedre

7 Kvalitetsmål: Elevene opplever mestring og lykkes i læringsarbeidet elevene får oppgaver som gir mestringsfølelse Resultatene i elevundersøkelsen og informasjon fra elevene bekrefter at de opplever mestringsfølelse i de ulike ene. Elevene uttrykker glede over å mestre ulike oppgaver. «Jeg er stolt og føler meg litt smartere». Lærerne uttrykker det samme i samtale og i ståstedsanalysen. 25. Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring 90,0% 10,0% 0,0% elevene kjenner læringsmålene og vurderingskriteriene Elevundersøkelsen viser at elevene kjenner læringsmålene og vurderingskriteriene. Elevene og foresatte bekrefter at de kjenner godt til læringsmålene. Observasjon viste at det er fokus på læringsmålene på alle trinn. Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike ene slik at du forstår dem? I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Snitt ,6 Kvalitetsmål: Skolen har en felles pedagogisk plattform skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler 29. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler 100,% 0,0% 0,0% Opplæringsloven sier at det skal gjennomføres to planlagte elevsamtaler i året

8 Elevene bekrefter at de har elevsamtaler to ganger i året. Det benyttes et eget skjema som fylles ut i forkant av samtalen. Skolen har valgt å gjennomføre elevsamtale som egen samtale i forkant av utviklingssamtalen der foresatte er med. Dette gir elevene en god arena for å ta opp saker direkte med lærer. Temaer som blir tatt opp i disse samtalene er knyttet til både det lige og det sosiale. Noen av lærerne uttaler at disse samtalene ofte kan føles kunstig for elevene fordi den daglige samtalen dekker mye. «Du vet jo dette allerede». Det er likevel viktig at den formelle formen videreføres slik den er i dag. lærerne formidler læringsmålene og gir elevene veiledning i arbeidet. 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanse- og læringsmålene 90,0% 10,0% 0,0% 3. Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot 80,0% 20,0% 0,0% Lærerne forteller at de formidler læringsmålene på ukeplanen, på tavla og muntlig. Dokumentanalyse og observasjon i klasserommet bekrefter dette. Elevene forteller at lærerne forklarer læringsmålene hvis de er vanskelige å forstå. Kvalitetsmål: Foreldrene og skolen samarbeider om elevenes læring forventningene mellom skole og hjem er avklart Skole og foresatte har i løpet av det siste året samarbeidet om revideringen av et skriv om forventninger. Dette deles ut til hjemmene ved skolestart. Foreldre og lærere bekrefter at forventningene gjennom dette er avklart. foreldrene kjenner elevenes læringsmål og følger opp eget barns læringsarbeid 4. Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot 100,0 % 0,0% 0,0% - 8 -

9 Dokumentanalyse og samtale med elever, foreldre og lærere bekrefter at læringsmålene gjøres kjent på alle trinn gjennom ukeplaner. Gjennom elevundersøkelsen uttrykker elevene at de får god støtte hjemmefra. Foreldrene sier de følger opp eget barn så godt de kan og de framsnakker skolen. Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon skolen har system for oppfølging av kartleggingsresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. I samtale med lærerne kommer det fram at skolen har et godt system for oppfølging av kartleggingsresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er nedfelt i en plan som følges opp av inspektør. Foresatte og elever bekrefter at disse resultatene er tema på utviklingssamtaler og på foreldremøter. skolen har en tydelig og synlig ledelse på alle nivå 72. Skolen har en tydelig pedagogisk ledelse 87,5% 12,5% 0,0% Ledelse på alle nivå dreier seg både om formell ledelse av virksomheten, men også om ledelse i klasserommet. Forskning (John Hattie) viser at lærerkvalitet er av avgjørende betydning for elevenes læring. Dette gjelder lig kvalitet, evnen til å lede arbeidet og ikke minst relasjonen lærer-elev. Observasjon i klassene har vist trygge og gode klasseledere. Skolens formelle ledelse består av rektor og inspektør. De har fordelt ledelsesoppgavene. Forskning (Vivian Robinson) vektlegger betydningen av 5 ledelsesdimensjoner som gir høy kvalitet på undervisning og læringsresultater. Det å lede lærernes læring og utvikling har størst betydning. Personalet uttaler at ledelsen er synlig, involverer seg i lærernes hverdag og gir en tydelig retning for skolens drift. Foreldrene bekrefter at skolen og ledelsen tar tak tidlig ved behov

10 VI. Praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål: Elevene opplever mestring og lykkes i læringsarbeidet elevene får være med å vurdere skolearbeidet sitt og hvordan de best lærer Ståstedsanalysen viser at personalet er delt i sin oppfatning av dette. 34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 50,0% 50,0% 0,0%

11 I elevundersøkelsen scores det 3,4 på spørsmålet om elevene får være med og vurdere skolearbeidet sitt. Flest svar er knyttet til alternativet «i noen». Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? ,4 Lærerne forteller at ulike egenvurderingsformer benyttes. Elevene skriver logg, viser med tommeltegn, «two stars and a wish», kameratvurdering og som en melding via ukeplanen. Lærerne forteller at elevene enkelte ganger får være med på å sette opp vurderingskriterier og hvordan de skal jobbe med et tema. Vurderne stiller seg spørsmålet om elevene er bevisste nok på sekvenser med vurdering. Vil en tydelig markering av dette øke bevisstheten? En mulighet er også å invitere eleven til kort, muntlig refleksjon over prosessen og kvaliteten på sitt arbeid som en del av lærerens vurderingspraksis i klasserommet. På udir.no sine sider finnes det tips til hvordan man kan jobbe med temaet. Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon skolen har en felles forståelse for hva som er god vurderingspraksis Ståstedsanalysen viser at personalet er delt i sin oppfatning av dette. 30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 50,0% 50,0% 0,0% Skolen har de siste par årene arbeidet med vurdering for læring. Dokumentanalyse og observasjon bekrefter at vurdering er viktig i den enkelte lærers daglige arbeid. I samtale med lærerne utrykker de økt kunnskap gjennom kommunal og lokal satsing, men at dette er et vanskelig område. Observasjon viser behovet for en felles drøfting av hva personalet legger i god vurderingspraksis

12 Kvalitetsmål: Skolen har en felles pedagogisk plattform lærerne gir tilpasset opplæring Elevene uttrykker stor grad av motivasjon for skolearbeid, noe som også kommer fram i elevundersøkelsen. Er du interessert i å lære på skolen? I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Snitt ,3 De uttrykker i mindre grad at de får utfordringer nok på skolen, noe både elevundersøkelsen, samtaler med elever og foresatte bekrefter. Lærerne er allerede bevisst dette. Foresatte opplever at det gjøres tilpasninger i opplæringen til elevene. Hovedvekten rettes imidlertid mot elever som strever, mens lige sterke elever ikke blir imøtekommet i like stor grad. Foresatte opplever noe ulik praksis på utforming av avtaler for videre arbeid på utviklingssamtalene. Alle utviklingssamtaler bør ende opp med en forpliktende avtale for elev, foresatt og lærer. Framovermeldinger må også gjelde sterke elever, for alle kan øke sitt læringsutbytte. Får du nok utfordringer på skolen? I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Snitt ,9 24. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå 80,0% 20,0% 0,0%

13 Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon skolen evaluerer jevnlig egen praksis, justerer om nødvendig og er åpen for endringer 60. Vår skole er en lærende organisasjon 100,0 % 0,0% 0,0% 63. Skolen setter av tid til endringsarbeid 88,9% 11,1% 0,0% Ståstedsanalysen viser at skolen er en lærende organisasjon og at endringsarbeid prioriteres i forhold til tidsbruk. I samtale med lærerne bekrefter de at delingskulturen er god og at refleksjon over praksis er en del av hverdagen. Justeringer gjøres ved behov og endringsviljen er stor. Imidlertid viser SWOT-analysen at fellestid med lig innhold er en mulighet skolen ønsker mer av. En trussel i forhold til dette er for mange satsingsområder samtidig og at et lite personale skal forholde seg til mange interne og eksterne oppgaver. Dette bekrefter lærerne i samtale med vurdererne. De uttrykker at det til tider blir så mye at det blir vanskelig å holde fokus. De opplever også at ting ikke blir ferdigstilt. Eierforhold til endringer er viktig for motivasjonen. En liten virksomhet bør imidlertid vurdere når en prosess med deltagelse av alle fra start til resultat er av avgjørende betydning i forhold til at noe blir avgjort av et fåtall

14 Veien videre Ledelsens tanker om oppfølging av ekstern vurdering ved Setskog oppvekstsenter (utarbeidet av ledelsen) Skolen har en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis Vi må løfte dette temaet i fellesøkter til drøfting og refleksjon slik at alle får en felles forståelse. Komme fram til en felles grunnplattform. Elevmedvirkning Vi må trekke elevene mer aktivt med i vurderingen av sin egen læring. Dette handler også å bevisstgjøre dem på at «det du/vi gjør nå er å vurdere» Elevene må forstå hva det vil si å vurdere. Ledelsen har allerede startet med å se etter elevmedvirkning når de er ute og observerer undervisning. Viktig å sette av mer tid til observasjoner og refleksjonssamtaler i etterkant. Tilpasset opplæring Sørge for at også de sterke elevene får noe å strekke seg etter. Viktig med gode framovermeldinger. På utviklingssamtalen skal alle elever i samarbeid med læreren inngå en avtale som sier noe om hva som må jobbes med framover mot neste samtale for å komme videre i sin læring. Det skal også stå noe om hva skolen og de foresatte skal bidra med. Viktig at dette følges opp jevnlig ikke blir liggende i skuffen. Skolen er en lærende organisasjon For mange satsningsområder samtidig er belastende og det blir vanskelig å holde fokus. Ledelsen ved skole må noen ganger vurdere om det er nødvendig å trekke alle lærerne med på alt, eller om noe kan avgjøres av ledelsen og presenteres i etterkant. Når man må kjøre prosesser, må kanskje skoleeier akseptere at noen saker utsettes en periode

15 Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de skolene som mottar ekstern vurdering sikrer at prosessen forankres hos elever, foreldre, skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Elever, lærere, foresatte og rektor Eksterne: Merethe Rosnes Engelsen, Rita Hellesjø Orderud og Elisabeth Fossum Begrunnelse for valg av informanter Vurdererne har intervjuet elever, foreldre og pedagogisk personale. Kvalitet i læringsarbeidet har betydning for alle disse. Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet, diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt tre dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderere, rektor/ledelse og personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurderere leter etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den siste dagen. Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. Tidsplan for vurdering Setskog skole uke 16 Tirsdag 14.april Møte med ledelsen (kontoret Setskog) Presentasjonsmøte i personalet (personalrommet) Intervju 3 elever trinn Intervju 2 elever 1.-2.trinn Intervju 7 elever 5.-6.trinn Lunsj Intervju 3 elever 7.trinn Intervju 3 lærere Intervju 2 lærere

16 Informasjon til ledelsen Møte med foreldre Onsdag 15.april Observasjon (rektor setter opp aktuelle klasser og tidspunkt) Møte med ledelsen (kontoret Setskog) Observasjon etter behov Lunsj Internt arbeid vurderere Informasjon til ledelsen Torsdag 16.april Framlegg av rapport til rektor (rektor kommer med innspill) Framlegg av rapport til personalet, representant fra skoleeier, representant fra foreldre, representant fra elevene (personalrommet) Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse, dokumentanalyse, samtaler og observasjon Møte med ledelsen hver dag. Møte med foreldre dag 1 Intervju elevgrupper dag 1 Intervju med personale dag 1 Observasjon dag

17 Vedlegg D. Tomme samtaleguider Intervjumal elever Elevene opplever mestring og lykkes i læringsarbeidet - Hva er det beste ved å være elev på Setskog skole? -Har dere lyst til å lære? -Hvorfor? -Hva tenker du når du har greid å løse en oppgave? -Hvordan hjelper lærerne dere til å lære? -Kan du velge hvordan du vil arbeide for å lære? - På hvilken måte får dere vite hvordan dere kan bli bedre i ene? -Spør lærer hva du syns om arbeidet du gjør? -Har dere elevsamtaler? -Hva snakker dere om da? -Husker dere at dere hadde nasjonale prøver? Har lærer snakket med dere om resultatene? Hvordan? (dette punktet er for 5.trinn) -Hva tenker dere kan gjøre Setskog skole bedre? Skolen har en felles pedagogisk plattform -Snakker lærerne om læringsmålene? -Når og hvordan gjør de det? -Forstår dere læringsmålene? -Hvordan sjekker lærerne om dere når målene? -Får dere både lette og vanskelige oppgaver? -Hva betyr arbeidsro for deg? -Er det arbeidsro i timene? -Blir skolens regler fulgt opp på samme måte av alle voksne? Foreldrene og skolen samarbeider om elevenes læring -Kjenner foreldrene læringsmålene? -Hvordan får de vite det? -Får dere hjelp med skolearbeidet hjemme? -Hvordan snakker dere om skolen hjemme?

18 -Er dere med på utviklingssamtaler? -Hva snakker dere om da? -Gjør dere avtaler om hva dere skal arbeide videre med både elev foreldre og lærer? Intervjumal personalet Elevene opplever mestring og lykkes i læringsarbeidet Skolen har en felles pedagogisk plattform Foreldrene og skolen samarbeider om elevenes læring -Hva er det beste ved å være lærer på Setskog skole? -Får elevene oppgaver de mestrer og den veiledning de trenger? -Er det størst fokus på tilrettelegging for elever som strever eller for elever som trenger større utfordringer? -Kjenner og forstår elevene læringsmålene og vurderingskriteriene? -Vet elevene hvordan de skal jobbe for å nå målene? -Hvordan får elevene tilbakemelding på arbeidet de gjør? -Er elevene motivert for læring? -Hvordan vises det i hverdagen? -Hvordan medvirker eleven i sin egen læring? -Hvordan er arbeidsroen i timene? -Har dere høye nok forventninger til elevenes prestasjoner? -Hva legger dere i god klasseromspraksis? - Har skolen en felles forståelse av hva som er god arbeidsro? -Gjennomføres planlagte elevsamtaler på alle trinn? -Hvordan formidler dere læringsmålene? -Hvordan sjekker dere om elevene når målene? -På hvilket grunnlag gis tilpasset opplæring? -Har dere felles forståelse for vedtak som er gjort og oppfølging av disse? -På hvilke arenaer fattes vedtak? -Hvordan er kulturen for deling, samarbeid og overføring av informasjon mellom trinnene? -Er dette satt i system? -På hvilken måte får foreldrene kjennskap til elevenes læringsmål? -Følger de opp barnas læringsarbeid? -Opplever dere at foreldrene har positive holdninger til

19 skolen og formidler dette til barna? -Hvordan er oppmøtet på foreldremøter og til utviklingssamtaler? -Er elevenes læring tema i møter med foreldrene? -På hvilken måte? -Er forventningene mellom hjem og skole avklart? Skolen er en lærende organisasjon -Har ledelse og hele personalet felles forståelse av hva som kjennetegner kvalitet i læringsarbeidet? -Opplever dere å ha god vurderingskompetanse? -Hvordan praktiseres dette i klasserommet? -Har skolen en tydelig og synlig ledelse på alle nivå? -Evaluerer skolen jevnlig egen praksis? -På hvilke arenaer gjøres dette? -Justerer skolen egen praksis? -Er det endringsvilje på skolen? -Hvilket system har skolen for oppfølging av resultat fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen? -Hvordan får dette innvirkning på arbeidet mot den enkelte elev? -Er dette et tilfredsstillende system? -Hva kan gjøre Setskog skole til en ennå bedre skole? Spørsmål til foreldrene: Hva er bra med Setskog skole? Foreldrene og skolen samarbeider om elevenes læring -Kjenner dere barnas læringsmål? -Opplever dere at undervisningen er tilpasset elevene? -Følger dere opp eget barns læringsarbeid? -Gir skolen beskjed om hva dere kan bidra med for å bedre eget barns læringsresultater? -Er elevens læring tema på foreldremøter og

20 utviklingssamtaler? -Drøftes kartleggingsresultater og resultater nasjonale prøver med dere som foreldre? -Opplever dere det greit å kontakte skolen hvis noe er uklart? -Har dere positive holdninger til skolen? -Hvordan snakker dere med barna om skolen? -Hva gjør dere hvis dere er uenige med noe lærer eller skolen har gjort eller bestemt? -Er det godt oppmøte på innkalte møter? -Er forventninger mellom hjem og skole avklart? -Gjøres det klare avtaler for det videre arbeidet i utviklingssamtaler? Hva kan Setskog skole gjøre for å bli bedre? Hva kan vi som foreldre bidra med i det arbeidet?

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Veileder for skolevurdering Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Forord Veilederen beskriver system for ekstern skolevurdering utviklet av kommunene Haugesund og Tysvær. Den gir rammen for hvordan

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016

Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016 Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016 Side Skoleleder har ordet 2 Fakta om skolen 3 Skolens visjon pedagogiske plattform 4-6 Messenlia skoles satsingsområder 7 Plan for skolevurdering 7-11 Organisering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Bodil Alice Kroken Adresse: Garderåsveien 202, 1900 Fetsund E-post:

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra oppstartsprosess på Ørmelen skole i uke 39/2008 Kunnskapsløftet fra ord til handling I. Forord Kunnskapsløftet fra ord til handling Både innhold, struktur og roller

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole 2012-2016 Strategisk plan Rå skole Side 1 Den strategiske planen bygger på nasjonale føringer gjennom Stortingsmelding 31 "Kvalitet i skolen", Stortingsmelding 30 "Kultur for læring", Kunnskapsløftet,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering På Storsteinnes skole i uke 38/2017 Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Veilederkorps Utdanningsdirektoratet

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Orkanger barneskole i uke 49/2015 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING Mosvik skole Inderøy kommune Målsetting Mosvik skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer