i gang med skoleutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i gang med skoleutvikling"

Transkript

1 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlefrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analysene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Ekstern vurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 1 fjerde ledd) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 (i kraft 5. mars 2008.) Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Ekstern vurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner og ble også brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Senere er den brukt, og brukes fremdeles, som et verktøy i Veilederkorpset. Tegn på god praksis Nearegionen bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Vossregionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre vurdering 5 Spille tilbake Stafettveksling Rapportens tittel spiller på det glansbildet som er utviklet for skolens utfordringer (pkt. 3). I stedet for målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis

3 I. Fakta om skolen Vikhammer skole har 353 elever fordelt mellom to avdelinger; Vikhammer skole og Vikhammeråsen Grendaskole. Det er 28 pedagoger, 12 assistenter i skole og SFO, 2 skolesekretærer, 3 avdelingsledere/undervisningsinspektører og 1 rektor som jobber her. Vikhammeråsen Grendaskole er en 1.-4 skole med 78 elever. Skolen ligger i et boligfelt, og elevene bor i skolens nærområde. Skolen deler bygning med en barnehage, og er også et Grendahus. Det er nært til skog og mark. Vikhammer skole er en skole hvor elevene fra Vikhammeråsen Grendaskole fortsetter etter endt 4.trinn. I skoleområdet ligger også ungdomsskole, videregående skole og idrettsanlegg. Skolen disponerer egen gymsal og svømmehall, og ligger nært til skog og strand. Skolen har læringsmiljø som utviklingsområde. Fokus det siste året har vært voksenrollen, og dens betydning for å skape trygge og forutsigbare rammer. Det har blitt utviklet felles rutiner og regler, og vært gjennomført kurs i klasseledelse. II. Valg av hovedutfordring Skolene ble for 3 år siden slått sammen til en administrativ enhet. Avdelingene har hatt ulike visjoner, ulik pedagogisk plattform og forskjellige sosiale læreplaner. Skolens ønske er å få felles visjon, felles pedagogisk plattform og felles sosial læreplan. Ved valg av hovedutfordring håper vi å få hjelp til å igangsette dette arbeidet. Vurderingstema: Voksenrollen-hvordan utfører vi denne for å skape trygge og forutsigbare rammer for elevene? - 3 -

4 III. Glansbilde Kriterium Elevene opplever et læringsmiljø som gir motivasjon for læring. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse. Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. Skolen er en lærende organisasjon. Tegn på god praksis Elevene er motiverte i læringsarbeidet. Elevene viser utholdenhet i det faglige arbeidet. Alle elevene opplever mestring gjennom tilpasset opplæring. Elevene møter lærere som er tydelige klasseledere. Læreren starter undervisningen presis uten å bruke mye tid på å få ro i klassen. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elever, også de elevene de selv ikke underviser. På vår skole har lærerne en konkret og tydelig forståelse av sin lederrolle overfor elevene. Lærerne diskuterer hvordan deres vurderingspraksis kan hjelpe elevene til å lære bedre. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter. Elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter har fokus på faglig og sosial læring. Foreldrene opplever at skolen har gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart. Foreldrene omtaler skolen positivt Skolen har en klar plan for bruk av fellestid for de ansatte. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa. Ledelsen er orientert om det daglige arbeidet som utføres på skolen. Skolen har en felles, omforent plattform for det pedagogiske arbeidet

5 IV. Tegn på god praksis Kriterium: Elevene opplever et læringsmiljø som gir motivasjon for læring. Elevene er motiverte i læringsarbeidet. Elevene viser utholdenhet i det faglige arbeidet. Gjennom observasjon på alle trinn ser vi elever som har lyst til å lære og er motiverte for læring. Vi har i intervju møtt reflekterte elever. Elevene vet hva de skal lære gjennom at de har læringsmål på ukeplan/arbeidsplan i tillegg til at de er hengt opp på noen klasserom. Videre har vi sett ulike arbeidsmåter, og elevene fremhever stasjonsarbeid som spesielt motiverende. Elevene sier i intervju at de synes at vanskelighetsgraden på oppgaver er akkurat passe, og at de på den måten opplever mestring. De eldste elevene gir likevel uttrykk for at de ønsker flere faglige utfordringer i forhold til nivå og arbeidsmåter. Lærerne sier i intervju at de er imponert over hvor lenge elevene kan arbeide med oppgaver. Videre sier lærerne at mange elever er nysgjerrige og motiverte, men at det er enkelte elever som er mindre motivert. Elevene gir i intervju informasjon om at de trives godt ved skolen. Trygghet og trivsel er en forutsetning for læring, og gjennom intervju gir lærere, elever og foreldre informasjon om at elevene trives godt og har venner. Elevene har venner og trives godt på skolen Ståstedsanalysen 12/13 91,7 8,3 0,0 Ståstedsanalysen viser ikke samme resultat når det gjelder motivasjon som det elever og lærere sier i intervju, og det vi ser gjennom observasjon. Elevene er motiverte og viser utholdenhet i det faglige arbeidet Ståstedsanalysen 12/13 37,5 62,5 0,0 Er du interessert i å lære på skolen? Hvor godt liker du skolearbeidet? Følger du med og hører etter når læreren snakker? Vikhammer skole Malvik kommune Sør- Trøndelag fylke Nasjonalt 4,0 (95,8) 4,2 (87,4) 4,2 (89,4) 4,3 (89,6) 3,3 (95,8) 3,5 (87,4) 3,5 (89,4) 3,6 (89,6) 4,1 (95,8) 4,2 (87,4) 4,3 (89,4) 4,3 (89,6) Elevene er motiverte i læringsarbeidet og viser utholdenhet i det faglige arbeidet

6 Elevene møter lærere som er tydelige klasseledere. Lærerne har arbeidstid fra kl , og de skal da være på plass i klasserommene. Gjennom observasjon ser vi at det er voksne i alle klasserom fra kl Vi har også observert klasseledere som gir tydelige beskjeder. Så langt vi kan se er det god struktur på undervisningen. Dette bekreftes av elevene i intervju. Elevene sier også at det er mange hyggelige og flinke lærere. Det er tydelige klasseledere ved skolen. Kriterium: Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse. Læreren starter undervisningen presis uten å bruke mye tid på å få ro i klassen. Skolen har en praksis på at alle lærerne går til sine baser kl , og da kan elevene komme inn hvis de ønsker det. Lærerne bruker tiden fram til skolestart kl til å snakke med elevene, og til å gjøre klart til oppstart av undervisningen. Skolen har regler for hva elevene skal gjøre i dette tidsrommet. Lærerne omtaler ordningen positivt, og sier det gir en rolig start på dagen, og at undervisningen kan starte umiddelbart. Dette bekreftes av elevene i intervju, og kommer tydelig fram i vår observasjon i klassene. Både elever og lærere kommer presis til timen Ståstedsanalysen 12/13 50,0 50,0 0,0 Læreren kan starte undervisningen med en gang timen begynner uten å bruke mye tid på å få ro i klassen Ståstedsanalysen 12/13 54,2 33,3 12,5 Her er det en forskjell mellom det lærerne har svart i Ståstedsanalysen og det som kommer fram gjennom observasjon og i intervju med lærere og elever. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elever, også de elevene de selv ikke underviser. Ledelsen informerer oss om at 1.-4.trinn og 5.-7.trinn på Vikhammer for det meste har friminutt på forskjellig tid. På Vikhammeråsen er det bare elever på 1.-4.trinn. Lærerne sier i intervju at de tar ansvar for alle elevene, og viser da til elever på de aktuelle trinnene. Elevene sier at de henvender seg til de voksne som er ute i friminuttene når de trenger hjelp. Alle de voksne hjelper. Dette bekreftes også av foreldrene. Elevene sier videre at de får hjelp av de voksne i timene når de trenger det

7 Lærerne på skolen tar også ansvar for de elevene de selv ikke underviser Ståstedsanalysen 12/13 50,0 50,0 0,0 Her er det en forskjell mellom det lærerne har svart i Ståstedsanalysen og det som kommer fram i intervju med lærere, elever og foreldre. Kriterium: Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter. Elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter har fokus på faglig og sosial læring. Gjennom intervju med lærere, elever og foreldre får vi informasjon om at planlagte møter gjennomføres etter lov og forskrift. Skolen gjennomfører utviklingssamtaler to ganger i året. Her er elevene alltid med, og elevsamtalene gjennomføres på de fleste trinn som en del av utviklingssamtalen. Skolen har utarbeidet en mal for samtalen. Denne malen får foreldre og elever hjem til forberedelse i forkant av samtalene. Foreldrene sier det er et godt system rundt utviklingssamtalen, og at de får god informasjon om elevenes faglige og sosiale læring. På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 12/13 41,7 54,2 4,2 Her er det en forskjell mellom det lærerne har svart i Ståstedsanalysen og det som kommer fram i dokumentanalyse og i intervju med lærere, elever og foreldre. Foreldrene opplever at skolen har gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet. Både lærere og foreldre sier i intervju at det er gjensidig lav terskel for å ta kontakt mellom hjem og skole. Lærerne informerer om kontaktlærertimen på ukeplan/arbeidsplan som sendes hjem til elevene. I tillegg kommuniserer foreldre og lærere på e-post. Skolen trekker inn foreldrene i diskusjoner om elevens sosiale utvikling Ståstedsanalysen 12/13 72,7 27,3 0,0 Foreldrene sier i intervju at de har god kontakt med lærerne og skolen

8 Foreldrene omtaler skolen positivt. Elevene sier i intervju at de snakker om skolen hjemme, både hva de har lært og hva de har gjort. De sier at det kommer fram mye positivt i disse samtalene. Foreldrene gir uttrykk for bevissthet rundt det å snakke positivt om skolen og lærerne. Foreldrene omtaler skolen positivt. Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon Skolen har en klar plan for bruk av fellestid for de ansatte. Gjennom dokumentanalyse ser vi at skolen har utarbeidet en plan for bruk av fellestid på tirsdager. Planen viser innhold og tidsbruk. Tidsbruken varierer fra uke til uke. Dette er en ordning som er relativt ny. Skolen har en plan for bruk av fellestid for de ansatte. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa. I intervju med lærerne informerer de oss om at de har kultur for samarbeid på trinn. De samarbeider om planlegging av undervisning og deler erfaringer. Det er avsatt tid til samarbeidsmøter på trinn. Lærerne samarbeider på trinn. Ledelsen er orientert om det daglige arbeidet som utføres på skolen. Alle avdelingslederne har noe undervisning. Avdelingslederne leder teammøtene og skriver referat. Gjennom undervisning og teammøter får avdelingslederne informasjon om det daglige arbeidet

9 Skolen har en felles, omforent plattform for det pedagogiske arbeidet. Skolen har gjennom flere år arbeidet med vurdering for læring. Vi ser læringsmål på ukeplaner og synlig på veggen i klasserommene. Vi får informasjon om at det har vært gode prosesser rundt arbeidet med elevsamtalen/utviklingssamtalen. Dette bekreftes av både lærere, foreldre, elever og ledelsen. I dokumentet som brukes på utviklingssamtalen er det individuelle mål fra forrige utviklingssamtale, evaluering av disse i tillegg til nye mål det skal arbeides mot. Vi har også sett at elevene har en egen vurderingsbok. Vi ser at det er stor bevissthet og kompetanse knyttet til vurdering for læring. Annet: Hyggelige og reflekterte elever som har gitt oss mye god informasjon. Engasjerte foreldre som omtaler skolen positivt. Flinke og engasjerte lærere. Imøtekommende ledere som har lagt godt til rette for vårt arbeid. God arbeidsro og god stemning i klasserommene. Fine skolebygg som gir muligheter for organisering. Fine uteområder. V. Praksis som kan bli bedre Kriterium: Elevene opplever et læringsmiljø som gir motivasjon for læring. Elevene møter lærere som er tydelige klasseledere. Skolen har utarbeidet rutiner og regler rundt felles bruk av baseareal/rom og overgangssituasjoner. Mål for oppstart om morgenen er at læreren skal erobre læringsarealene først. I intervju med elever og lærere får vi informasjon om at det er ulik praksis på hvordan denne tiden utnyttes. Dette bekreftes gjennom observasjon. Vi kan ikke se at det er tydeliggjort i skolens dokumenter hva denne tiden skal brukes til. Det er ikke avklart i personalet hvordan læreren skal erobre læringsarealene

10 Kriterium: Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. Foreldrene opplever at skolen har gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet. I skolens ordensregler og trivselsregler kommer det fram hvilke regler og konsekvenser ved brudd på disse som gjelder ved skolen. Vi har ikke fått informasjon om at det finnes rutiner for når det tas kontakt med hjemmet, og at det er opp til den enkelte lærer. Dette fører til ulik praksis for når det tas kontakt. Foreldrene sier i intervju at det kan ta lang tid før skolen tar kontakt angående sosiale utfordringer. De uttrykker også at de ønsker at siste del utviklingssamtalen settes av til dialog mellom kontaktlærer og foreldre uten at eleven er til stede. Skolen trekker inn foreldrene i diskusjoner om elevens sosiale utvikling Ståstedsanalysen 12/13 72,7 27,3 0,0 Foreldrene opplever ulik praksis for når det tas kontakt med hjemmet om bekymringer i forhold til eleven. Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon. Skolen har en klar plan for bruk av fellestid for de ansatte. Lærerne sier i intervju at skolen har mange satsningsområder. Lærerne og skolens ledelse gir uttrykk for ulik oppfatning knyttet til prosesser rundt skolens satsningsområder. Organisasjonsanalysen 2012/2013 Lærerne på denne skolen bruker ofte fellestiden til å drøfte hvordan vanlige hjelpemidler (f.eks. maler for arbeidsplaner, gjennomføring av elevsamtaler) kan forbedres. Lærerne på denne skolen bruker ofte fellestiden til å drøfte erfaringer med nye undervisningsmetoder. Lærerne bruker ofte fellestiden til å drøfte hvordan nye undervisningsmetoder kan innarbeides på hele skolen. Uenig Enig 5 Snitt 8,7 26,1 26,1 21,7 17,4 3,1 17,4 21,7 34,8 26,1 0,0 2,7 17,4 30,4 39,1 13,0 0,0 2,5 Skolen har en omfattende plan for fellestid med mange satsningsområder

11 Skolen har en felles, omforent plattform for det pedagogiske arbeidet. I samtaler med ledelsen har vi fått informasjon om at Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendeskole har felles ledelse og administrasjon. Skolene ble slått sammen høsten Skolen har tre team, to på og ett på Lærerne sier i intervju, at slik de opplever det, er det to eller tre skoler på Vikhammer. De sier videre at det er lite samarbeid, kommunikasjon og informasjon på tvers av team. Lærerne sier også at det mangler en felles, omforent pedagogisk plattform. Gjennom dokumentanalyse ser vi at det er utarbeidet rutiner og regler for utetid, bruk av fellesareal, overgangssituasjoner, oppstart og måltider. Disse dokumentene har detaljerte beskrivelser, men vi ser få pedagogiske retningslinjer. Vi ser ulik praksis knyttet til bruk av dokumentene. Både ledelsen og lærerne sier i intervju at det er mye informasjon som skjer pr e-post og på teammøter. Lærerne sier at informasjonen ofte kommer så sent at det er vanskelig å få tid til å forberede seg til møtene. Det betyr at det blir en utfordring å få til lærende møter der lærerne kan bidra med medvirkning og medskaping. På vår skole har vi en felles, omforent plattform for det pedagogiske arbeidet. Ledelsen ved vår skole er god til å motivere og få alle med i utviklingsarbeid Uenig Enig 5 Snitt 4,3 17,4 34,8 34,8 8,7 3,3 13,0 21,7 17,4 39,1 8,7 3,1 Ideer og erfaringer fra eksterne kurs deles med øvrig pedagogisk personale. Uenig Enig 5 Snitt 34,8 21,7 17,4 21,7 4,3 2,4 Lærerne og skolens ledelse har ulik oppfatning av skolens pedagogiske plattform. Fra læreplanenes prinsipper for opplæringen: «Skolen og lærebedrifta skal vere lærande organisasjonar og leggje til rette for at lærarane kan lære av kvarandre gjennom samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa» Vi ønsker Vikhammer skole lykke til med videre utvikling av en lærende organisasjon, herunder visjon, felles pedagogisk plattform og sosial læreplan. Gerd Helga Stifoss-Hanssen Guri Benjaminsen

12 Vedlegg A. Deltakere i vurderinga Interne: Eksterne: lærere, elever, foreldre og skolens ledelse. Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Guri Benjaminsen Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Tidsplan for forberedelsene: TID AKTIVITET ANSVAR Kontakt med skolen for å avtale arbeid med ekstern vurdering Vurdererne Vurdererne får tilsendt relevante dokumenter fra rektor Rektor Kontakt med skolen for å avtale tidspunkt for vurderinga Vurdererne og rektor Uke 35 Forslag til Glansbilde blir utarbeidet, og sendt til skolen Vurdererne Uke 35 Forslag til tidsplan for vurderingsuka sendes til rektor Vurdererne Uke 38 Skolen sender tilbakemelding på Glansbilde til vurdererne Rektor Uke 40 Rektor sender ut brev om foreldremøte til FAU og klassekontakter Rektor Uke 40 Rektor sender tilbake revidert tidsplan for vurderingsuka til vurdererne Rektor Uke 42 Vurdererne sender samtaleguide for elever, ansatte og foreldre til skolen. Rektor deler ut samtaleguidene. Vurdererne og rektor

13 Tidsplan for vurderingsuka: Mandag Tirsdag Onsdag Kort møte med Kort møte med Observasjon 8.00 personalet på VBS 8.00 personalet på GS Observasjon på 1. og 2.trinn/ 3. og 4.trinn 8.20 Observasjon 9.00 Samtale med en gruppe elever på 7.trinn Samtale med en gruppe elever p å 1. og 2.trinn Samtale med en gruppe elever på 3. og 4.trinn Observasjon på 1. 4.trinn Samtale med en gruppe elever på 5.trinn Samtale med en gruppe elever på 6.trinn Samtale med lærene på 5.-7.trinn Samtale med ledelsen Foreldremøte Samtale med en gruppe elever på 1. og 2.trinn (GS) Samtale med en gruppe elever på 3. og 4.trinn (GS) Observasjon Samtale med en gruppe lærere på 1.-4.trinn Samtale med en 1gruppe lærere på 1.-4.trinn Kl Observasjon Møte med ledelsen

14 Vedlegg C. Metoder Ståstedsanalyse og Organisasjonsanalyse Skolen har gjennomført Organisasjonsanalyse og Ståstedsanalyse i fellestid. Dokumentanalyse Plan for skolens fellestid, arbeidsplaner og ukeplaner for alle trinn, ordensregler, trivselsregler, dokumenter knyttet til vurdering for læring, notat om klasseledelse, arbeidstidsavtale for pedagogisk personale, rutiner for overganger, utetid osv. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre, lærere og ledelsen ved skolen. Observasjon Vi har gjennomført observasjon i alle klasser på alle trinn. Vedlegg D. Tomme samtaleguider Spørsmålsguide elever Vikhammer skole Elevene opplever et læringsmiljø som gir motivasjon for læring. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse. Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling Trives du på skolen? Hva synes du om oppgavene dere får? Hva gjør dere mest av på skolen? Hvilke fag og oppgaver liker du best? Hvilke fag og oppgaver liker du minst? Hva er det som gjør at du får lyst til å lære på skolen? Er oppgavene for enkle, akkurat passe eller for vanskelige? Sier lærerne noe om hvordan de vil det skal være i timene? Gjør lærerne ting likt? Starter timene med en gang dere er på plass i klasserommet? Får du hjelp av alle voksne når du spør? Har du hatt elevsamtale? Hva snakker dere om på elevsamtaler? Hva snakker dere om på kontaktmøter/utviklingssamtaler? Snakker dere om skolen hjemme? Dette er bra på Vikhammer skole Dette kan bli bedre på Vikhammer skole Dette kan elevene på Vikhammer skole bli flinkere til

15 Spørsmålsguide forelde Vikhammer skole: Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse. Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. Dette er bra på Vikhammer skole Dette kan bli bedre på Vikhammer skole Dette kan foreldrene på Vikhammer skole bli bedre til Tar lærerne ansvar for alle elever, også de elevene de ikke underviser? Opplever du lærerne som tydelige og trygge klasseledere? Opplever du at elevene får læringsfremmende vurderinger som kan hjelpe dem å lære bedre? Gjennomfører skolen planlagte elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter? Har møtene fokus på faglig og sosial læring? Har skolen rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet? Opplever du at forventningene mellom hjem og skole er avklart? Omtaler du skolen positivt?

16 Spørsmålsguide lærere og ledelsen Vikhammer skole: Elevene opplever et læringsmiljø som gir motivasjon for læring. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse. Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. Skolen er en lærende organisasjon. Dette er bra på Vikhammer skole Dette kan bli bedre på Vikhammer skole Dette kan lærerne på Vikhammer skole bli bedre til Er elevene motiverte i læringsarbeidet? Viser de utholdenhet i det faglige arbeidet? Opplever alle elevene mestring gjennom tilpasset opplæring? Kan du starte undervisningen presis uten å bruke tid på å få ro i klassen? Tar du ansvar for alle elevene på skolen, også de du selv ikke underviser? Er du en tydelig klasseleder? Diskuterer du med dine lærerkolleger hvordan du kan gi elevene læringsfremmende vurdering? Gjennomfører du planlagte elevsamtaler, foreldresamtaler og foreldremøter? Har møtene fokus på faglig og sosial læring? Har skolen rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet? Er forholdet mellom hjem og skole avklart? Snakker foreldrene positivt om skolen? Har skolen en klar plan for bruk av skolens fellestid? Samarbeider du med andre lærere om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa? Er ledelsen orientert om det daglige arbeidet du utfører på skolen? Har skolen en felles, omforent plattform for det pedagogiske arbeidet?

17 - 17 -

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Orkanger barneskole i uke 49/2015 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule om i gang med skoleutvikl in Vurderingstema: KLASSELEDELSE

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nes barneskole i uke 45/2014 Skoleutvikling Illustrasjoner/bilder: s. 4: Skolelys Christian Sunde s. 6: Læringspartnere 3. trinn s. 8: Samlingsstund

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skjåk ungdomsskule i uke 16/2015 Skjåk, 17.04.15 Kari Thomassen og Harald Sivertsen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring Region Indre Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT Elvetun skole/dyrøy kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring 19. 22. mars 2012 1 Innholdsliste: 1. Om ekstern vurdering

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer