SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT"

Transkript

1 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei Nodeland e-post: - 1 -

2 Innholdsliste: SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING 1. Forord 2. Fakta om skolen/vurderingstema 3. Framtidsbilde 4. Glansbilde 5. Sterke sider 6. Utviklingsområde 7. Videre arbeid Vedlegg: 1. Deltakere i vurderingen 2. Tidsplan 3. Metoder 4. Tomme maler som har vært brukt i vurderinga - 2 -

3 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, har valgt å samarbeide om ekstern skolevurdering i regionen. I tillegg deltar Austre Aust-Agder og Lister-regionen i dette samarbeidet. Ekstern skolevurdering er støttet av Utdanningsdirektoratet. Modellen som benyttes ved vurderinga er utviklet på bakgrunn av en modell fra Hardanger/Voss. Det er etablert ei vurderingsgruppe på ca 25 personer fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Disse har bred og variert pedagogisk bakgrunn. Flere har erfaring med ekstern vurdering fra tidligere. Formålet er at vurderingsgruppa skal bistå skoleeier i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i kommunenes grunnskoler. De gir ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. På denne måten oppfylles kravet i Opplæringsloven som sier at skoleeier skal ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i lovverket og forskriftene blir oppfylte, og eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar. Vurderingen gir mulighet for en solid her-og-nå-vurdering av valgte fokusområder. Deltakerskolene velger tema for vurderingen i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen. I forhold til metodikken som benyttes settes det opp konkrete tegn på hva som skal kjennetegne god praksis (glansbilder). Dette vektlegger involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som retning i vurderingsprosessen. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering i samråd med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurdererne benytter verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet, bla Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, glansbilde utarbeides, dvs kriterium på kvalitet og tegn på god praksis utformes, metodevalg gjøres og verktøy tilpassa det skolen ønsker fokus på Vurderingsuka gjennomføres og rapport skrives Rapporten På bakgrunn av dokumentanalyse, intervju med elever og lærere, møte med foreldre og observasjon på skolen, skriver vurderingsparet en rapport om resultater av vurderinga. Rapporten trekker frem virksomhetens sterke sider og hvilke - 3 -

4 utviklingsområder skolen har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderinga; tidsbruk, metodevalg, verktøy med mer. Politisk ledelse holdes orientert om resultat og skolens plan for oppfølging. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er et bidrag til hva skolen trenger å arbeide videre med og utvikle til det bedre. Redskap og metoder som benyttes i ekstern vurdering, kan brukes i det interne vurderingsarbeidet skolen gjør. Det er vedtatt felles rutiner i skolenettverket for Knutepunkt Sørlandet for oppfølging av rapporten; skoleeier velger ut skoler og følger opp sine skoler i prosessen skoleeier følger opp rapporten fra den enkelte skole avtaler om oppfølging bør inngå i kontrakten på forhånd skoleeier informerer i sine systemer og leder arbeidet internt Modell for skolevurdering Skolenettverket Ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet Åse Paulsen Koordinator - 4 -

5 2 FAKTA OM SKOLEN OG VALG AV VURDERINGSTEMA Songdalen ungdomsskole er en 3-paralleller ungdomsskole med for tiden 185 elever. Dette gir klasser på rett over 20 elever i snitt, noe som på mange måter er ideelt. I årene framover ser elevtallet ut til å øke noe. Det er totalt 31,5 årsverk ved skolen, og av dette utgjør lærerne ca. 24,5 årsverk. Her er det viktig å merke seg at skolen er inne i tredje året av en 4-års periode med 3 statlig finansierte lærerstillinger «på toppen». Skolen lå fram til 2006 i sentrum på Nodeland. Da stod nåværende skole ferdig, som et resultat av nybygg/ombygging av tidligere Nodeland barneskole. At skolen dermed fikk Nodelandshallen som en del av bygningsmassen, var svært positivt! Skolen har med sin beliggenhet nær både naturkvaliteter og kommunesenteret gode muligheter til å få til praktisk og variert undervisning med eget nærmiljø som arena. Det er flere grunner til at skolen ønsket å bli vurdert på temaet «praktisk og variert undervisning som fremmer læring»: For det første er skolen med i den nasjonale satsingen «Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomsskolen,- SKU», som med utgangspunkt i St.meld 22 «Motivasjon-Mestring-Muligheter» har et klart mål om mer praktisk og variert undervisning. For det andre er skolen med i knutepunktsatsingen «Inkluderende læringsmiljø, - IL». Et av målene der er at elevene skal oppleve at de er inkludert. Det har i sin tur med mestring å gjøre, og det igjen henger klart sammen med medvirkning og variert undervisning. For det tredje ser vi av vår egenvurdering, bl.a gjennom Ståstedsanalysen, at dette er noe vi har både lyst til, og behov for, å arbeide videre med. I arbeidet med disse satsingene vil f.eks arbeid med lokale læreplaner, vurdering for læring, læringsstrategier, elevmedvirkning og foreldresamarbeid høre naturlig hjemme. Alt dette er områder skolen forsøker å ha et løpende fokus på. Skolen regner med at valget av vurderingstema innebærer at det vil bli pekt på flere områder med forbedringspotensiale. Det er et ønske å komme så nær kjernen i skolens virksomhet som mulig, nemlig kvaliteten på det som skjer daglig i klasserommene. Skolen ønsker å være en lærende organisasjon. Derfor ser vi fram til å få et eksternt blikk på en sentral del av virksomheten vår, og bruke dette videre i det pedagogiske utviklingsarbeidet. vurderingstema: Praktisk og variert undervisning som fremmer læring - 5 -

6 3 VURDERING - 6 -

7 4 Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen. Kvalitetsmål Tegn på god praksis 1. Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 1.1 Elevene opplever at undervisningen er praktisk og variert. 1.2 Elevene opplever en undervisning tilpasset sin måte å lære på 1.3 Elevene opplever mestring og utvikling i alle fag. 1.4 Elevene får trening i å vurdere egen læring og hvordan de best lærer. 2. Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 2.1 Lærerne skaper engasjement og motivasjon for læring. 2.2 Lærerne er tydelige på hvilke krav og forventninger som stilles til elevene. 2.3 Lærerne inkluderer elevene i læringsprosessen. 2.4 Læreren bruker læringsarenaer utenfor klasserommet og knytter handling og teori sammen. 3. Foresatte er godt orientert om elevenes utvikling og opplever at elevene får en praktisk og variert undervisning. 4. Skolen er en lærende organisasjon 3.1 Skolen og hjemmet formidler de samme krav og forventninger til elevene. 3.2 Foresatte opplever at elevene får en praktisk og variert undervisning. 3.3 På foreldremøter og skole-hjemsamtaler snakker vi om undervisning og hvordan foresatte kan hjelpe eleven i læringsarbeidet. 3.4 Foresatte opplever at det er lett å komme i dialog med skolen. 4.1 Ledelsen har kommunisert klare og tydelige forventninger til alle ansatte 4.2 På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system 4.3 Skolen utnytter handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen 4.4 Ledelsen følger opp, og er pådrivere i, arbeidet med å fremme praktisk og variert undervisning

8 5 TEGN PÅ GOD PRAKSIS Område l Mestring og forventninger. Kvalitetsmål 1 Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 1.3 Elevene opplever mestring og utvikling i alle fag. Kvalitetsmål 2 Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 2.2 Lærerne er tydelige på hvilke krav og forventninger som stilles til elevene. Songdalen skole kjennetegnes ved lærere som har en høy bevissthet omkring det å ha en god relasjon med elevene. Relasjonene er preget av det å se den enkelte elev og akseptere og anerkjenne eleven slik han eller hun er. En god relasjon består også i å kjenne elevenes behov, styrker og svakheter. Relasjonen lærer-elev er basert på en positiv holdning om at alle elever kan nå målene for opplæringen. Skolens lærere mener at de justerer opplæringen underveis slik at den møter elevenes læringsbehov. Dette blir også trukket frem av elevene under intervjuene. Elevene mener at læreren gir oppgaver tilpasset deres nivå Dette forsterkes gjennom ståstedsanalysen. 1. På vår skole har lærerne forventninger om at elevene kan nå målene for opplæringen Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle 79,2 20,8 0,0 undersøkelser i perioden 16. På vår skole justerer lærerne opplæringen underveis slik at den møter elevenes læringsbehov Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 75,0 20,8 4,2 I MEN-fagene er det ekstra lærer inne. Denne ressursen blir blant annet benyttet til en tett oppfølging og tilrettelegging av undervisning. Tydelige forventninger fra læreren er avgjørende for at elever skal realisere læringspotensialet sitt. Det er viktig at læreren formidler hensikten med aktiviteten for at elevene skal få et godt læringsutbytte. Elevene ved Songdalen skole vet hva de blir vurdert etter, og får tilbakemeldinger underveis som gjør at de vet hva som skal til for å gjøre det bedre i fagene. Elevene opplever at lærerne har forventninger til dem. Det går blant annet på oppførsel og det at man skal gjøre sitt beste

9 Område II Skole - hjem Kvalitetsmål 3 Foresatte er godt orientert om elevenes utvikling og opplever at elevene får en praktisk og variert undervisning. 3.1 Skolen og hjemmet formidler de samme krav og forventninger til elevene. 3.3 På foreldremøter og skole-hjemsamtaler snakker vi om undervisning og hvordan foresatte kan hjelpe eleven i læringsarbeidet. Foreldrene, lærerne og elever forteller i samtalene at både skolen og foreldrene stiller krav og forventninger til elevene. Arbeidsplanen sendes hjem og der kommer det klart frem hva elevene skal gjøre og lære. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler hvor elevenes faglige progresjon er tema. Skolen har utarbeidet et skjema som blir brukt i disse samtalene. Samtlige lærere har fokus på elevenes læring, progresjo og sosiale utvikling Foreldre og skole uttrykker at de har gjensidige høye forventninger til hverandre. Foreldre opplever at skolen stiller tydelige forventninger til at foreldrene støtter opp om motivasjon, lekser og fremsnakker skolen. Elever, lærere og foreldre forteller at det er løpende kontakt mellom skole og hjem. I konferansetimene diskuteres elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har utarbeidet et skjema som blir brukt til forberedelse av konferansetimen. Innholdet i foreldresamarbeidet utvikler seg fra 8. trinn og oppover. I starten er det mest fokus på sosial utvikling, mens det videre blir et sterkere faglig fokus. Foreldrene opplever at de får tydelige tilbakemeldinger på karakterer og måloppnåelse i de ulike fagene. Foreldrene etterlyser tydeligere fremover- meldinger slik at de kan hjelpe og oppmuntre elevene hjemme. Foreldrene og skolen utrykker at foreldresamtalen gir god informasjon om elevens faglige progresjon og hva som skal til for å øke elevenes læringsutbytte. Ståstedsanalysen forsterker denne oppfatningen. 29. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 91,7 8,3 0,0-9 -

10 Vår vurdering: Skolen har en systemisk tanke rundt dette med å sikre at samtlige elever får tett faglig oppfølging gjennom bla. elevsamtalen. Foreldregruppas bevissthet rundt egen rolle i elevenes læringsarbeid utgjør en klar styrke for elevenes læring. 3.4 Foresatte opplever at det er lett å komme i dialog med skolen. Samtlige foreldre utrykker at det er enkelt å ta kontakt med skolen. De gir også klart utrykk for at skolen følger opp avtaler. Vår vurdering: Det er en styrke at samtlige aktører opplever en gjensidig lav terskel for kontakt. Skolen har en ressurs i foreldre som er opptatt av å følge opp sine barn i læringsarbeidet. En god skole bygger bro mellom hjem og skole

11 Område III System Kvalitetsmål 4 Skolen er en lærende organisasjon 4.3 Skolen utnytter handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen Skolen har utviklet lokale læreplaner i samtlige fag. De lokale læreplanene inneholder kompetansemål, læringsmål, metoder, læringsstrategier og vurdering. Læreren bekrefter at de bruker de lokale læreplanene som et redskap for planlegging av undervisningen. Lærerne og skolens ledelse bekrefter at de har jobbet med lokalelæreplaner i alle fag. Planlegging av undervisning forankres i de lokale læreplanene. De lokale læreplanene er et dynamisk dokument som evalueres og oppdateres jevnlig. Dette forsterkes gjennom ståstedsanalysen. 3. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 73,9 26,1 0,0 Vår vurdering: Skolen har etablert et system som sikrer en felles faglig utvikling og progresjon i læringsarbeidet gjennom bruk av de lokale læreplaner. Skoleledelsen er pådrivere i dette arbeidet. Gjennom videre arbeid med de lokale læreplanene kan skolen systematisere arbeidet med praktisk og variert undervisning. I de lokale læreplanene er det en kolonne som heter metoder og læringsstrategier og en som heter læringsmidler og læringsarenaer begge disse kolonnene er i dag mangelfulle

12 6 PRAKSIS SOM KAN BLI BEDRE Område I Praktisk og variert undervisning Kvalitetsmål 1 Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 1.1 Elevene opplever at undervisningen er praktisk og variert. Gjennom samtale med elevene og observasjon, kommer det frem at de ofte møter en tradisjonell "tavleundervisning". Elevene savner en mer praktisk og variert undervisning. De gangene elevene har jobbet praktisk og variert med fagene opplever de et større læringsutbytte enn med tradisjonell undervisning. I samtaler og observasjon har vi hørt og sett eksempler på at elever jobber på ulike måter: læringsvenn, gruppearbeid, bruk av konkreter, bygge modeller, spille spill, bruke måleinstrumenter, bruke språkfag i praktiske situasjoner, komponere musikk, og samarbeidslæring. Undervisningsformer avhenger av den enkelte lærer. Det varierer også fra fag til fag og trinn til trinn. Elevene på 8. trinn utrykker at undervisningen er preget av variasjon og elevene er aktive i undervisningen. Frem mot 10. klasse blir undervisningen mer og mer lærerstyrt. Dette blir styrket gjennom elevundersøkelsen. Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) Snitt Songdalen ungdomsskole - 8. trinn (Høst 2014) 3,6 Songdalen ungdomsskole - 9. trinn (Høst 2014) 3,2 Songdalen ungdomsskole trinn (Høst 2014) 2,5 Naturfag er et fag hvor elevene opplever praktisk og variert undervisning hvor teori og praksis knyttes sammen. I engelskfaget har vi sett stasjonsundervisning med mye elevaktivitet. Elevene bekrefter dette. Vår vurdering: Elevene ønsker seg en undervisning som er mer praktisk og variert. Skolen må sette dette i et system. Gjennom videre arbeid med den lokale læreplanen kan skolen sikre at alle elever møter en mer praktisk og variert undervisning. 22. Skolen utnytter handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 37,5 54,2 8,3-12 -

13 Kvalitetsmål 2 Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 2.4 Læreren bruker læringsarenaer utenfor klasserommet og knytter handling og teori sammen. Skolen bruker nærområdet i liten grad. I valgfaget produksjon av varer og tjenester blir uteområdet hyppig brukt. Det er blant annet inngått en avtale med kommunen om rydding av trær og busker ved elva. Skolen ligger sentralt i forhold til kommunebygg og har et uteområde som byr på store muligheter. Elever og lærere forteller blant annet om stort læringsutbytte ved besøk hos ordfører, måling av fart på biler og andre aktiviteter der de bruker arealer utenfor klasserom og skole. Dette forsterkes gjennom ståstedsanalysen 105. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisningen Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 4,3 73,9 21,7 Vår vurdering: Skolen ligger i et område hvor det er store muligheter for å gjøre undervisningen mer variert og praktisk. Teori og praksis kan knyttes sammen på en god måte

14 Område II Elevinvolvering Kvalitetsmål 1 Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 1.4 Elevene får trening i å vurdere egen læring og hvordan de best lærer. Kvalitetsmål 2 Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 2.1 Lærerne skaper engasjement og motivasjon for læring. 2.3 Lærerne inkluderer elevene i læringsprosessen. Et av de fire prinsippene for underveisvurdering er at eleven er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Vi ser og hører mange lærer som jobber etter prinsippene for undervegsvurdering dette var et satsningsområde for skolen tidligere. I samtaler kommer det frem at engasjementet rundt elevinvolvering ikke er like stort som tidligere. Dette forsterkes gjennom ståstedsanalysen 19. Elevene er motivert i læringsarbeidet Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 20. Elevene på skolen er engasjert i egen læring Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 20,8 25,0 66,7 62,5 12,5 12,5 Elevene opplever i liten grad å få spørsmål om hvordan de ønsker ha undervisningen. Lærerne opplever at elevinvolveringen er tidkrevende og går på bekostning av annen undervisning. Det er en tydelig forskjell fra 8. trinn til 10. trinn. Lærerne på de øverste trinnene opplever et stort tidspress for å komme gjennom kompetansemål i fagene. Gjennom samtaler med elevene kommer det frem at de savner å bli mer inkludert i sin egen læring. I elevsamtalen blir de spurt om hvordan de lærer best. Elevene opplever ikke alltid at dette fører til noen endring av undervisningen Dette forsterkes gjennom ståstedsanalysen 34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 26,1 69,6 4,3-14 -

15 Vår vurdering: Det er viktig at skolen følger alle de 4 prinsippene for undervegsvurdering. Ved å oppsummere og samsnakke om hvordan elevene opplever undervisningen, kan det legges en felles plan for endringer slik at elevene opplever økt læring og motivasjon. "Elevmedverknad inneber deltaking i avgjerder som gjeld læring, både for kvar einskild og for gruppa. I eit inkluderande læringsmiljø er elevmedverknad positivt for utviklinga av sosiale relasjonar og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringa. I arbeidet med faga er elevmedverknad med på å gjere elevane meir medvitne om eigne læringsprosessar, og det gir større innverknad på eiga læring." Område III Lærende organisasjon Kvalitetsmål 4 Skolen er en lærende organisasjon 4.1 Ledelsen har kommunisert klare og tydelige forventninger til alle ansatte 4.4 Ledelsen følger opp, og er pådrivere i, arbeidet med å fremme praktisk og variert undervisning. Lærerne sier i samtale at de etterlyser en tydeligere visjon og retning for skolen. Det er en opplevelse av at man stadig blir pålagt nye prosjekter. Tema for ekstern vurderingen er grundig forankret i personalet. Personalet uttaler at dette er et ønsket tema. Skolen har ikke en felles forståelse av hva man legger i begrepet en mer praktisk og variert undervisning. Skolen er i startfasen i det å jobbe med temaet. Vår vurdering: De ansatte ønsker at ledelsen følger opp, og er pådrivere i arbeidet med temaet praktiske og variert undervisning. Skolen må få en felles forståelse av begrepet. 4.2 På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system. Skolen har strukturert fellestiden med faste møter med saksliste. Skolen har en plan for bruk av fellestiden med faste fagmøter i MEN-fagene, klassemøter og teammøter. I disse møtene skjer erfaringsutveksling og vurdering av felles og egen praksis. Skolens plangruppe planlegger og strukturer innholdet i fellestiden. Dette bekreftes av både lærere og ledelsen

16 På skolen foregår det mye bra uformell erfaringsutveksling mellom de lærerne. Lærere og skolens ledelse refererer til et møte våren 2015 hvor de hadde en lengere økt med forberedt og planlagt erfaringsutveksling hvor de utvekslet metoder for praktisk og variert undervisning. Læreren ønsker seg flere slike økter. Dette oppleves som meningsfylt og utviklende for læreren. 7. På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system Ståstedsanalysen 2014/ Sum alle undersøkelser i perioden 33,3 58,3 8,3 Vår vurdering: Arbeidet i team, klassemøte og fagmøter i MEN-fagene er en styrke ved skolen. Utviklingen av fellestiden må kvalitetssikres slik at man sikrer at skolens samlede kompetanse spres. Ved å legge til rette for forberedte, planlagte og strukturerte erfaringsutvekslinger, vil skolen kunne utnytte sin kompetanse og i enda større grad bli en lærende organisasjon

17 7 VIDERE ARBEID 6 måneder etter at skolevurderinga finner sted, vil rektor rapportere tilbake til oppvekstdirektør/skolesjef/skolefaglig ansvarlig hvordan skolen har arbeidet med utviklingsområda sine. Det politiske fagutvalget vil få ei orientering. Songdalen, Sjur Wergeland Skolenettverket eksteren vurdering Knutepunkt Sørlandet. Erling Bjørnholmen Skolenettverket eksteren vurdering Knutepunkt Sørlandet

18 Vedlegg 1 Deltakere i vurderinga SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Interne: Elever, rektor, lærere, andre tilsatte og foresatte Eksterne vurderere: Sjur Wergeland og Erling Bjørnholmen Grunngiving for valg av informanter I program for skoleutvikling er det viktig at prosjektet er godt forankret hos alle skolens aktører. Lærere, rektor, inspektør, elever, foreldre og andre ansatte er intervjuet. Vedlegg 2 Tidsplan Det er satt av 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderinga, er vurderingsparet på skolen i inntil 4 dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurderingsparet informasjon, metoder, verktøy og driver med informasjonsbearbeidelse og oppsummeringer. Når Hva Hvem Uke 38 Første kontakt med skolen for avklaring av vurderingstema Vurdererne Uke 41 Invitere representant fra skolekontoret til rapportfremlegging torsdag Rektor kl Uke 41 Det inviteres til foreldremøte mandag Kl Innkaller Rektor FAU representant og klassekontakt fra hver klasse. Rektor sender invitasjon Frist for oversendelse av glansbilde til skolen Vurdererne Uke 42 Skolen drøfter glansbildet og oversender merknader til vurdererne Rektor Uke 43 Vurdererne sender endelig utkast til glansbildet til skolen Vurdererne Uke 44 Vurdererne utarbeider samtaleguider og oversender skolen Vurdererne Uke 44 Skolen sender samtaleguider til foreldre, elever og ansatte som skal Rektor komme til samtaler. Uke Skolen forbereder vurderingen. Alle ansatte skal få innsyn i Rektor glansbildet og utdelt samtaleguider. Uke 44 Utarbeide timeplan for vurderingsuka og oversender denne til Rektor vurdererne. Uke 45 Utarbeidelse av timeplan for vurdereruka Rektor og Vurdererne Møte personalet for en kort presentasjon mandag morgen. Møte med ledelse mandag morgen rett etter morgenmøtet, tirsdag morgen, onsdag ettermiddag og torsdag før rapport fremlegging. Samtale med representativt utvalg av elever fra alle klasser. 2 elevr fra hver klasse. Samtaler med lærere Samtale med fagarbeidere. Observasjon. Uke 46 Endelig rapport oversendes skolen og Ped senter Frist Vurdererne

19 Vedlegg 3 Metoder For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). Informantene er det vurdererne som plukker ut, for eksempel ved å ønske å møte alle klassekontakter, elev nr 5, 8, 14, 20 og 25 fra klasselista, osv.for å styrke kvaliteten på de data vi finner, bruker vi ulike metoder for datainnsamling (metodetriangulering). Gjennom et bredt spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder brukt: Dokument- og resultatanalyse Skolen sender vurdererne diverse relevante dokument, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, ståstedsanalyse, organisasjonsanalyse, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og resultater fra nasjonale prøver og kartlegging. Det sistnevnte kan være analyser som skolen har gjort av resultat på ulike nasjonale undersøkelser, når disse er relevante for skolen sitt vurderingsområde. Kriterium og tegn på god praksis Vurderingsparet utarbeidet forslag til et glansbilde med kriterium og tegn på god praksis. Dette med utgangspunkt i L-06, Opplæringslova med forskrift, skolens planer og direktoratets nettside vurdering for læring. Forslag til kriterium med tegn på god praksis ble drøftet på skolen. Skolen godkjente disse med små endringer. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurderere i forkant utarbeidet ulike guider til hjelp for samtaler med elevgrupper, foreldre, andre ansatte og pedagoger. Møte med foresatte En forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga har vi hatt møte med klassekontaktene og representanter fra FAU. Møte med rektor og assisterende rektor Rektor og assisterende rektor har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten er klare. En god dialog med rektor og assisterende rektor danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen sin nåsituasjon og for videre arbeid. Observasjon Vi observerte i samtlige klasser ved skolen

20 Vedlegg 4 Samtaleguide elever. Tema: Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. Kvalitetsmål 5. Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 6. Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. Kjennetegn på god praksis 1. Hvilke arbeidsmåter har dere i undervisningen? 2. Opplever dere variasjon i undervisningen i løpet av en skoledag/uke? 3. Opplever du en undervisning tilpasset din måte å lære på? 4. Hvordan lærer du best? 5. Hva lærer du minst av? 6. Opplever du at du blir flinkere i alle fag? 7. Får du være med på å vurderer din egen læring, og i tilfelle hvordan? 8. Vet du hvilke forventninger læreren har til deg i de ulike fagene? 9. Hvilke krav stiller lærerne til deg som elev? 10. Bruker dere læringsarenaer utenfor klasserommet? 11. Opplever dere praktisk undervining? 7. Foresatte er godt orientert om elevenes utvikling og opplever at elevene får en praktisk og variert undervisning. 12. Snakker der på konferanser om hvordan dere lærer best? Hva er spesielt bra på Songdalen skole? Er det noe som kan bli bedre? Annet

21 Samtaleguide Foreldre Uke 45 Tema: Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 1. Sett opp punkt dere mener er flink til. 2. Sett opp punkt dere mener kan bli flinkere til. 3. Hvilke forventninger har dere til skolen? 4. Hvilke forventninger stiller skolen til dere? 5. Hva er innholdet i konferansetimene? 6. På hvilken måte opplever dere at skolen har et økt fokus på en mer praktisk og variert undervisning? 7. Opplever dere at elevene blir motiverte når de jobber med praktiske og varierte lekser? 8. Får dere vite hva som skal til for at elevene skal nå læringsmålene? 9. Får dere informasjon om hva som skal til for at elevene skal kunne forbedre seg i fagene? 10. Hvordan kan dere hjelpe barnet deres til å få en god faglig og sosial utvikling? 11. Er det lett å ta kontakt med skolen?

22 Samtaleguide ansatte Tema: Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. Kvalitetsmål 8. Elevene opplever Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. Tegn på god praksis 1. Hva tenker dere menes med praktisk undervisning? 2. Opplever elevene mestring og utvikling i alle fag? 3. Får elevene trening i å vurdere egen læring og hvordan de best lærer? 9. Lærerne legger til rette for Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. 4. På hvilken måte prøver dere å skape motivasjon og engasjement hos elevene? 5. Er dere tydelige på hvilke krav og forventninger som stilles til elevene? 6. Blir elevene inkludert i læringsprosessen? 7. Bruker dere læringsarenaer utenfor klasserommet og knytter handling og teori sammen? 10. Foresatte er godt orientert om elevenes utvikling og opplever at elevene får en praktisk og variert undervisning. 8. Formidle skolen og hjemmet de samme krav og forventninger til elevene? 9. Snakkes det i foreldremøter og skole-hjemsamtaler om hvordan eleven lærer best og hvordan skolen og foresatte kan bidra til god læring? 11. Skolen er en lærende organisasjon 10. Kommuniserer ledelsen klare og tydelige forventninger til alle ansatte? 11. Er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system? 12. Utnytter skolen handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen? 13. Følger ledelsen opp, og er pådrivere i arbeidet med å fremme praktisk og variert undervisning?

23 Samtaleguide, ledelsen,, uke 45, På hvilken måte har dere kommunisert tydelige forventinger til alle ansatte? Ja tydelige forventninger til samtlige ansatte. 2. Hvordan jobber dere i personalet med å tilrettelegge for en mer praktisk og variert undervisning? 3. Hvordan bruker dere resultatene fra elevundersøkelsen, kartlegginger, nasjonale prøver osv. som utgangspunkt for endringer av undervisningspraksis? 4. Har dere jobbet med å få elevene mer involvert i egen læringsprosess, eventuelt hvordan har dere jobbet med dette i personalet? 5. Hvordan har skolen jobbet med lokale læreplaner i alle fag? 6. Er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet på skolen. 7. Setter skolen av tid til å evaluere praksis? 8. Hvordan legger dere til rette for erfaringsutveksling og samarbeid i personalet? 9. Hvordan sikrer dere kompetanseheving i personalet?

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE 01.11.2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE 19.-22.nov 2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE UKE 15 12. 15. APRIL 2010-1 - 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet; Birkenes, Iveland,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Hunsfoss Skole 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Songdalen Ungdomsskole

Songdalen Ungdomsskole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT 26. mars 2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER 26. 28.03 2012 Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord e-post:jarle.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer