Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling"

Transkript

1 Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling

2 Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av veilederperioden, gjennomføres «Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen. Ekstern skolevurdering Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, 2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. Modellen består av fem trinn: Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.» Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i skolemiljøet, og vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av betydning for den vurderinga som skal gjennomføres. Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges funnene fram i en rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram tegn på god praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet

3 I. Fakta om skolen Meråker skole hadde per 1.august elever fordelt på 10 trinn og er den eneste grunnskolen i kommunen. Skolen har 57 ansatte fordelt på 44,5 stillinger. Meråker skole ligger i naturskjønne omgivelser, hvor nærområdet gir oss betydelige muligheter opp mot undervisningen. Dette være seg i fag og på tvers av fag. Skolen er så heldig å ha tilgang på egen leirskole i Fersdalen. Samlet gir dette skolen tilgang på flere tilrettelagte omgivelser for undervisning på arenaer også utenfor skolen. Kommunen har over mange år tatt imot og bosatt flyktninger, samt hatt flere asylmottak siden Skolen har med det et høyt antall flerspråklige elever som beriker fellesskapet og mangfoldet ved skolen. Meråker kommune er en av de største sørsamiske kommunene. Skolen har flere elever som mottar samisk undervisning. Elevene som mottar denne undervisningen deltar på språk-og kultursamlinger på tvers av kommunegrensen. Meråker skole har et godt samarbeid med næringslivet og pensjonistene i kommunen. Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet skolefrokost hvor skolen jobber opp mot dagligvarebutikkene og Meråker pensjonistlag. I arbeidslivsfag og ved tilrettelegging for enkeltelever med individuelle opplæringsmål er det en berikelse for skolen at bedriftene i kommunen stiller opp for utplassering og tar del i elevenes læringsprosess gjennom praktiske tilnærminger til kompetanse. Skolen er opptatt av å være en lærende organisasjon, og setter av tid til kollektive læringsprosesser i kollegiet hvor målet er å bedre skolens praksis for å heve nivå på læringsmiljø og læringsresultater. Skolen har deltatt i flere nasjonale satsinger de siste årene som setter fokus på skolens utvikling opp mot områder skolen ser og erkjenner potensialer på. For inneværende skoleår har skolen som hovedsatsing «Vurdering for læring». For Meråker skole er elevengasjement og foreldreengasjement viktig. Elev- og foreldrestemmen er viktig for oss kommer frem slik at vi i samarbeid kan sikre den beste opplæring og det beste miljøet for våre elever/barn/ungdom

4 Skolen har et ønske om at elever, foresatte og ansatte felles jobber for en «vi skole» hvor vi ikke bare snakker om mitt barn og mine elever men våre barn og våre elever. Dette være seg både på og utenfor skoletid. Meråker skole jobber for å være oppdatert og i utvikling. Dette sikrer god kvalitet på undervisningen og et godt læringsmiljø. For skoleåret 2017/18 viderefører skolen arbeidet med to større satsinger: «Vurdering for læring» og «Kompetanse for mangfold» Skolens verdigrunnlag: TAKK Trygghet, Ansvarlighet, Kunnskap og Kreativitet. II. Valg av hovedutfordring Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. Dette formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen har skolen valgt Vurdering for læring som vurderingstema. III. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mote dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurdererne, og skolen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant av vurderingsprosessen

5 Framtidsbilde - ekstern skolevurdering ved Meråker skole Vurderingstema: Vurdering for læring Kvalitetsmål Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringen Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Skolen er en lærende organisasjon Tegn på god praksis 1. Elevene er kjent med læringsmålene 2. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut fra 3. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 4. Elevene vurderer eget arbeid 5. Læringsmålene for opplæringen er tydelige 6. Lærerne gjennomfører utviklingssamtaler som stimulerer til videre læring. 7. Lærerne gir elevene begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og veiledning om hvordan de kan komme videre i læringsarbeidet 8. Lærerne bruker systematisk resultater fra kartlegginger og prøver i underveisvurderingen. 9. Foreldrene kjenner læringsmålene til elevene 10. Foreldrene har kjennskap til elevenes måloppnåelse 11. Foreldrene bruker faglige tilbakemeldinger fra skolen til å støtte elevenes læring. 12. Under utviklingssamtalen blir det avtalt tiltak som kan støtte opp om elevens læring og utvikling 13. Skolen har en felles forståelse av som er god vurderingspraksis 14. Ledelsen legger til rette for systematisk kollektiv opplæring, erfaringsutveksling og refleksjon av god vurderingspraksis 15. Skolen vurderer jevnlig sin samlede kompetanse i lys av skolens resultater. 16. Ledelsen er godt orientert om det daglige vurderingsarbeidet som utføres ved skolen - 5 -

6 IV. Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på god praksis i framtidsbildet. Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette kommer frem i «tegn på god praksis» og i «praksis som kan bli bedre» i vurderingsrapporten. Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i rapporten. Det betyr at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må kommenteres. Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. Dette kan føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. Vurdererne er ikke forskere, men kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. V. Tegn på god praksis Kvalitetsmål: Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringen. Tegn på god praksis: Elevene er kjent med læringsmålene. Vi fant: Med henvisning til blant annet bruk av læringsmål, kunne vi se at flere forutsetninger er til stede for at elevene kan oppleve tiltak som virker støttende i undervisningen. Læringsmål er et kjent og hyppig brukt begrep blant elever, lærere og foreldre. De fleste elevene vi snakket med kunne forklare hva læringsmål er, og at de blant annet var å finne på de fleste ukeplaner. Selv om de ble brukt på ulike måter og med ulik hyppighet, så visste de at det meste av undervisningen var orientert ut fra læringsmål. I den grad læringsmål er fraværende på ukeplaner, kan det ikke forventes bevissthet om dette fra elevenes side. De fleste lærerne sa at de bruker læringsmål aktivt og mener de er kjent blant elevene. De fleste foreldrene var fortrolige med læringsmål, og visste hvor de var å finne. I ståstedsanalysen svarte lærerne slik på påstanden: Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen 41,0 59,0 0,0 ved Meråker skole 2016/17 Forklaring til fargekoder - Ståstedsanalysen Grønn: Skolens praksis er tilfredsstillende. Gul: Skolens praksis må bedres. Rød: Skolens praksis må endres - tiltak er nødvendig. I Elevundersøkelsen har elevene relativt lite avvik fra landsgjennomsnittet på spørsmålet Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? (Avvik: ca - 0,3) - 6 -

7 Ved studier av ukeplanene for en tilfeldig valgt uke, ser vi at ikke alle ukeplanene inneholder læringsmål. Det kan være forklaringen på avviket. Dersom det foreligger læringsmål er de som regel kjent blant elevene. Kvalitetsmål: Lærerens vurdering stimulerer til utvikling og læring Tegn på god praksis: Lærerne gjennomfører utviklingssamtaler som stimulerer til videre læring. Vi fant: Skolen gjennomfører lovpålagte halvårige utviklingssamtaler. I løpet av høsten 2017 ble det innført standardiserte skjema for gjennomføring av utviklingssamtalene. Disse er differensierte i forhold til småskoletrinnet (1.-4.), mellomtrinnet (5.-7.) og ungdomsskoletrinnet (8.-10.). Skjemaene er et resultat av utviklingsarbeid i regi av skolens utviklingsgruppe som er sammensatt med representanter fra lærere og ledere ved skolen. I vedtatt ordning deltar elevene sammen med foreldrene. I intervjuene kunne elevene fortelle hvordan de hadde opplevd samtalene, og referere viktige deler av innholdet fra en del av samtalene. Lærerne uttrykte tilfredshet ved at dette hadde blitt satt i system, og hadde gode erfaringer med den nye ordningen. Foreldrene uttrykte tilfredshet med denne systematiske tilnærmingen, og uttrykte i tillegg tilfredshet med den gode dialogen mellom lærere og foreldrene. De understrekte at det var lett å komme i kontakt med lærere og ta opp aktuelle spørsmål med dem. I Ståstedsanalysen har lærerne svart slik på flg. påstand: Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 94,7 5,3 0,0 På vår skole gir vi elevene tilbakemeldinger underveis, som de kan bruke for å forbedre seg i fagene Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 58,8 41,2 0,0 Vurdererne har ved gjennomsyn av dokumentene sett grundige, differensierte skjema med fokus på sosiale forhold, grunnleggende ferdigheter og orden/oppførsel. Skjemaene gir også rom for fokus på enkeltfag. Kvalitetsmål: Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Tegn på god praksis: Under utviklingssamtalene blir det avtalt tiltak som kan støtte opp om elevens utvikling og læring. Vi fant: I sammenheng med utviklingen av skjema for utviklingssamtaler, ble det også laget forslag til en mal for avtaler mellom elev, foreldre og lærere som inneholdt konkrete tiltak for oppfølging. Elevene kunne bekrefte at de hadde inngått slike avtaler, og kom med eksempler på slike tiltak som kunne være f.eks mer øving i matte eller andre fag. Lærerne kunne bekrefte at ordningen er i bruk, men at den skal finpusses i forbindelse med neste elevsamtaler

8 Foreldrene uttrykte tilfredshet med forslag til tiltak selv om de påpekte at det kunne være en fordel å få til slike avtaler oftere og evt. på andre tidspunkt, der tidsaspektet for forbedring kunne være mer gunstig. Vurdererne har sett skjema som danner utgangspunkt for avtalte tiltak, og finner det positivt at kollegiet vil utnytte tidligere erfaringer når de skal avtale en felles praksis fra og med våren. Vi har også sett at temaet har fokus på skolens utviklingsplan og at det avsettes fellestid til dette i vårsemesteret. Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon. Tegn på god praksis: Skolen har en felles forståelse for hva som er god vurderingspraksis. Vi fant: Det er en grunnleggende holdning i skolens organisasjon at skolen må etterstrebe en god vurderingspraksis i samsvar med vurderingsforskriften. Skolen har gjennomført dagsseminar om vurdering for læring, og hatt temaet lenge på agendaen i skolens utviklingsarbeid. Temaet er også satt opp på flere av personalets fellessamlinger ut over våren. De fire prinsippene for vurdering for læring er formulert i skolens plan for fellestid: Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Elevene skal få tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid, ved blant annet å vurdere sitt eget arbeid og egen faglige utvikling Lærerne uttrykker allikevel at de ønsker å jobbe mer med å finne en enhetlig vurderingspraksis og f.eks. jobbe mer med å formulere gode læringsmål. Elever forteller om ulike tiltak for egenvurdering, særlig i tilknytning til avsluttende oppgaver/prosjekter. I ståstedsanalysen har lærerne svart slik på flg. påstand: Vår skole er en lærende organisasjon Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 83,8 16,2 0,0 På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 61,1 36,1 2,8 Vi har sett skriftliggjorte planer for videre utvikling av temaet, som tyder på at personalet er inne i en konstruktiv prosess som vil resultere i gode felles tiltak

9 VI. Praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål: Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringsarbeidet Praksis som kan bli bedre: Elevene vurderer eget arbeid Vi fant: Det fjerde prinsippet i underveisvurdering for å få til en læringsfremmende vurdering er: Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. I elevintervjuene spriket svarene ganske mye når vi spurte om de noen gang vurderte sitt eget arbeid. Noen elever sa at det gjorde de ikke, noen sa at de vurderte sammen med læreren. På ett trinn hadde de skrevet en vurdering, mens elvene på andre trinn ikke kunne huske at læreren hadde sagt noe om det. Ett av trinnene brukte «tommel opp/ned/side» og læreren på dette trinnet spurte i slutten av uka om hvordan uka hadde vært. Ingen av elevene fortalte om noen systematisk egenvurdering av egen måloppnåelse eller egen læring. Som en av elevene sa: «Dette er noe jeg syns vi kunne blitt flinkere til». Lærerne bekreftet det elevene sa. De sa at de noen ganger ba elevene om å gjøre en egenvurdering, men at de gjerne ville gjøre dette mer systematisk og lære mer om gode metoder for egenvurdering. I både lærer- og elevintervjuene ble det sagt at vurdering blir hyppigst brukt i forbindelse med framføreringer i klassen. I ståstedsanalysen svarer lærerne: På vår skole får alle elever delta aktivt i vurderingen av egen kompetanse Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 35,3 61,8 2,9 Kvalitetsmål: Lærerens vurdering stimulerer til utvikling og læring Praksis som kan bli bedre: Læringsmålene for opplæringen er tydelige Vi fant: I elevintervjuene fikk vi høre om ulik praksis. Noen elever sa at læreren forteller hva læringsmålet er i starten av timen. Andre elever fortalte om at læringsmålene står på ukeplanen og på ett trinn forteller elevene at de ikke har læringsmål og at lærerne forventer at de skal finne dem selv. Etter å ha sett igjennom alle ukeplanen for en tilfeldig valgt uke, ser vi at læringsmål mangler helt på ett trinn. Vi ser også at det mangler på enkelte fag på andre trinn. Videre er det stor variasjon i kvaliteten på læringsmålene. Noen læringsmål har f.eks. mer preg av «gjøremål». I lærerintervjuet ble det etterlyst mer trening på å formulere gode læringsmål i fellesskap og ha gode felles maler for ukeplanene. I våre observasjoner kunne vi ikke se noen tydelige læringsmål i klasserommene

10 Kvalitetsmål: Foreldrene kjenner skolens vuderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Praksis som kan bli bedre: Foreldrene bruker faglige tilbakemeldinger fra skolen til støtte for elevenes læring Vi fant: I foreldreintervjuet forteller foreldrene at de er godt fornøyde med utviklingssamtalene. I det hele tatt uttrykker alle de foreldrene som vi intervjuet at de er godt fornøyd kommunikasjonen med skolen om elevenes læring. Når vi likevel trekker fram dette punktet er det fordi foreldrene påpeker at to ganger i året blir litt lite. Foreldrene «glemmer» litt det som hadde fokus og skulle følges opp i utviklingssamtalen. Flere foreldre synes også det er vanskelig å hjelpe elevene på de øverste trinnene. I elevintervjuene sier elevene på de laveste trinnene får mest hjelp med leksene hjemme. De på mellomtrinnet får mindre hjelp av foreldrene fordi de fleste går på leksehjelp. Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon Praksis som kan bli bedre: Ledelsen legger til rette for systematisk kollektiv opplæring, erfaringsutveksling og refleksjon av god vurderingspraksis Vi fant: Lærerne har en fast avsatt tid for utviklingsarbeid i sin arbeidsplan. Det er nå fra 2018 laget en plan for denne tiden. Lærerne sier at det er lagt til rette for en kollektiv opplæring, men at det må være en lengre prosess med god tid til trening, erfaringsdeling og refleksjon i fellesskap. Lærerne sier også at det i for liten grad blir bestemt ting. Når det i liten grad blir tatt bestemmelser gjør lærerne som de vil og det kollektive blir svekket. Vi registrer at skolens plangruppe er lagt ned. Det er derfor noe uklart hvordan en videre skal sikre tilstrekkelig medvirkning i både planarbeidet og utviklingsarbeidet ved skolen, og om en som en følge av dette har omorganisert ledergruppa til å være skolens pedagogiske utviklingsgruppe. Dersom det blir ledergruppa som blir skolens plangruppe; stiller vi spørsmål om dette blir nok til å ha gode medskapingsprosesser. I Ståstedsanalysen svarer lærerne: På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system Ståstedsanalysen 2016/ Ståstedsanalysen ved Meråker skole 2016/17 21,2 57,6 21,2 VII. Spørsmål til refleksjon og ettertanke Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut fra en samlet vurdering av tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på skolen

11 Hvordan kan egenvurdering settes i system som en del av det daglige vurderingsarbeidet. Nettbrett er innført på alle trinn på Meråker skole. Hvordan kan skolen bruke nettbrettet i vurderingsarbeidet? Hvordan kan skolen få en felles praksis på bruk av læringsmål i det daglige læringsarbeidet? I utviklingssamtalen lages det en avtale i forhold til elevens læring framover bl.a. hvordan foresatte kan støtte opp om elevenes læring. Hvordan kan skolen sikre at foresatte kan følge opp også mellom utviklingssamtalene? Prioriterer skolen sitt utviklingsarbeid slik at det som utvikles blir en del av skolens praksis? Vi ønsker Meråker skole lykke til videre med vurderingsarbeidet! Meråker Wenche Lien Gunnar Kile Vurderer/veileder Vurderer VIII. Etterord Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør med sin nye kunnskap etter vurderingsuka. Videre arbeid etter ekstern skolevurdering Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres: Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp prosessen Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har skjedd av endringer Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt. Interne: Elever, lærere, fagarbeidere, ledere og foreldre ved Meråker skole. Eksterne:Veileder/vurderer Wenche Lien og vurderer Gunnar Kile

12 Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med foresatte planlagt. Det er avsatt tre til fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for personalet og andre den siste dagen av vurderingen. Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at det valgte temaet må være avgrenset. Ekstern skolevurdering Meråker skole v.2018 Tidsplan TID AKTIVITET ANSVAR Sept 2017 Meråker skole får tildelt ekstern vurdering Wenche Lien og Gunnar Kile er vurderere. Vurderingsuke bestemt uke 2, senere byttet til uke 4 (bestemt 07.12) UDIR Sept 2017 Vurderingstema bestemt: Vurdering for læring Skolen og vurdererne Uke 45 Uke 50 Uke 50 Uke 51 Uke 2 Forslag til framtidsbilde sendes til skolen Tidsplan for vurdering blir sendt til skolen (Justert tidsplan sendt uke 50) Vurdererne sender en liste til skolen over ønsket dokumentasjon. Dokumentene sendes til vurdererne etter avtale. Skolen diskuterer forslaget til framtidsbilde og sender eventuelle forslag til endringer til vurderene Vurdererne sender endelig framtidsbilde til skolen. Vurdererne sender skolen standardskjema til innkalling til foreldremøte som skolen videresender til aktuelle foreldre på gunstig tidspunkt før vurderingsuka. Vurdererne sender samtaleguider til skolen. Disse deles ut til informantene i løpet av uke 3. Vurdererne Vurdererne og skolen Skolen Vurdererne og skolen Vurdererne og skolen

13 Uke 4, ekstern vurdering Skolen sender oppdatert tidsplan til vurdererne (justert i forhold til timeplan etc) Mandag 22.jan 8.15 vurdererene presentere seg for personalet Etter kort omvisning på skolen starter intervjuer med elevene. Spørsmålene er sendt til skolen på forhånd, skolen har videreformidlet dette til informantene. Ledelse, sammen med kontaktlærere, plukker ut elever som skal bli intervjuet etter lister. Tilfeldig utval, men «taleføre» elever. Ledelsen må også stille til disposisjon et rom som egner seg til intervjuer. Dette kan evt. være vurderernes arbeidsrom. (Viktig: tilgang til internett) : Intervju med elever fra 5,6. og 7. klasse Intervju med elever fra 8.og 9. klasse Intervju med elever fra 10..klasse Lunsj Intervju med lærere barnetrinn Intervju med lærere ungdomstrinn Ledelsen ved skolen Vurdererne Foreldremøte Ledelsen ved skolen Tirsdag 23.jan Intervju med 1.-4.klasse Intervju med fagarbeidere. Ledelsen ved skolen setter opp tidspunkt slik det passer for skolen. Samtale med skolens ledelse. Tid før, mellom og etter intervjuer blir brukt til observasjon i klassene og forberedelse av rapport. Rapportskriving Onsdag 24.jan Observasjon Rapportskriving Vurdererene

14 Torsdag 25.jan Framlegging av rapport for ledelsen Framlegging av rapport for personalet, representant fra skoleeier, representant fra foreldre og elevrådet

15 Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalysen Dokumentanalyse Vurdererne har fått tilsendt etterspurte dokumenter på forhånd og under vurderingen. Det dreier seg om diverse plandokumenter, rapporter, ukeplaner, fagplaner og skjemaer. Vedlegg D. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til framtidsbildets formulerte tegn på god praksis

16 Ekstern skolevurdering Meråker skole v.2018 Tema: Vurdering for læring Samtaleguide lærere I hvor stor grad tenker du at disse tegnene på god praksis stemmer for Meråker skole, slik det er nå? (I samtalen prioriteres tegnene 1-8 og spesielt, men det avsettes tid til å dekke alle tegnene. Lærerne utfordres spesielt til å trekke fram ting de mener er viktige i forhold til temaet) Kvalitetsmål Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringen Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Skolen er en lærende organisasjon WL/GK Tegn på god praksis 1. Elevene er kjent med læringsmålene 2. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut fra 3. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 4. Elevene vurderer eget arbeid 5. Læringsmålene for opplæringen er tydelige 6. Lærerne gjennomfører utviklingssamtaler som stimulerer til videre læring. 7. Lærerne gir elevene begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og veiledning om hvordan de kan komme videre i læringsarbeidet 8. Lærerne bruker systematisk resultater fra kartlegginger og prøver i underveisvurderingen.. 9. Foreldrene kjenner læringsmålene til elevene 10. Foreldrene har kjennskap til elevenes måloppnåelse 11. Foreldrene bruker faglige tilbakemeldinger fra skolen til å støtte elevenes læring. 12. Under utviklingssamtalen blir det avtalt tiltak som kan støtter opp om elevens læring og utvikling 13. Skolen har en felles forståelse av som er god vurderingspraksis 14. Ledelsen legger til rette for systematisk kollektiv opplæring, erfaringsutveksling og refleksjon av god vurderingspraksis 15. Skolen vurderer jevnlig sin samlede kompetanse i lys av skolens resultater. 16. Ledelsen er godt orientert om det daglige vurderingsarbeidet som utføres ved skolen

17 Spørsmålsguide til elevene Meråker skole v.2018 Tema: Vurdering for læring I samtalen vil spørsmålene bli tilpasset nivå/trinn. Kvalitetsmål Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringen Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Skolen er en lærende organisasjon WL/GK Tegn på god praksis 1. Kjenner du læringsmålene i de ulike fagene? 2. Vet du hvilke kriterier du vurderes ut fra? 3. Vet du hvordan du best lærer? 4. Får du noen ganger vurderer ditt eget arbeid? 5. Vet du hva du skal lære? 6. Snakker læreren med deg og foreldrene dine på utviklingssamtalen læring? 7. Forteller læreren deg om hvordan du ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan du kan komme videre i læringsarbeidet? 8. Viser læreren deg din framgang/tilbakegang ut i fra dine resultater fra kartlegginger og prøver? 9. Kjenner foreldrene dine læringsmålene? 10. Vet foreldrene dine hva du kan? 11. Hjelper foreldrene dine deg med skolearbeidet? 12. Hva avtales i utviklingssamtalen? 13. Vet rektor noe om dine eller klassens resultater?

18 Ekstern skolevurdering Meråker skole v.2018 Tema: Vurdering for læring Samtaleguide foreldre I hvor stor grad tenker du at disse tegnene på god praksis stemmer for Meråker skole, slik det er nå? (I samtalen prioriteres tegnene 9-12 spesielt, men det avsettes tid til å dekke alle tegnene som kan være aktuelle for foreldrene å uttale seg om. Foreldrene utfordres spesielt til å trekke fram ting de mener er viktige i forhold til tema. Tegnene betraktes i utgangspunktet som mindre aktuelle i denne sammenhengen. Disse er rettet spesielt mot ledelse og lærere.) Kvalitetsmål Elevene opplever at skolens vurderingspraksis virker støttende i læringen Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring for elevene Skolen er en lærende organisasjon WL/GK Tegn på god praksis 1. Elevene er kjent med læringsmålene 2. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut fra 3. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 4. Elevene vurderer eget arbeid 5. Læringsmålene for opplæringen er tydelige 6. Lærerne gjennomfører utviklingssamtaler som stimulerer til videre læring. 7. Lærerne gir elevene begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og veiledning om hvordan de kan komme videre i læringsarbeidet 8. Lærerne bruker systematisk resultater fra kartlegginger og prøver i underveisvurderingen.. 9. Foreldrene kjenner læringsmålene til elevene 10. Foreldrene har kjennskap til elevenes måloppnåelse 11. Foreldrene bruker faglige tilbakemeldinger fra skolen til å støtte elevenes læring. 12. Under utviklingssamtalen blir det avtalt tiltak som kan støtter opp om elevens læring og utvikling 13. Skolen har en felles forståelse av som er god vurderingspraksis 14. Ledelsen legger til rette for systematisk kollektiv opplæring, erfaringsutveksling og refleksjon av god vurderingspraksis 15. Skolen vurderer jevnlig sin samlede kompetanse i lys av skolens resultater. 16. Ledelsen er godt orientert om det daglige vurderingsarbeidet som utføres ved skolen

19 - 19 -

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering På Storsteinnes skole i uke 38/2017 Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Veilederkorps Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Vurderingstema: Tilpasset opplæring Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Frøya kommune Styringsdialogen i uke 48/2017

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Frøya kommune Styringsdialogen i uke 48/2017 Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Frøya kommune Styringsdialogen i uke 48/2017 I. Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering på Testmann Minne skole i uke 45/2017 Vurderingstema: Trivsel, motivasjon og relasjonell klasseledelse «Hvordan fremmer Testmann Minne skole

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering på Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune, uke 46/2016 Vurderingstema: Hvordan sikres kompetansemålene i aldersblandete grupper ved Fevåg/Hasselvika skole?

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering på Åset skole, uke 46/2017 Vurderingstema: "Åset skole kan igjennom praktisk og variert undervisning øke motivasjon og læringsutbyttet for elevene" I. Forord

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skjåk ungdomsskule i uke 16/2015 Skjåk, 17.04.15 Kari Thomassen og Harald Sivertsen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer