Kom i gang med skoleutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med skoleutvikling"

Transkript

1 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analysene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Kvalitetsutvikling i skolen - Støtte fra Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre mer, og fullføre utdanningsløpet. Veiledning til skoleeier og skoleledelse Veiledningsarbeidet retter seg mot ledelsen i kommunen og på skolen. Ved hjelp av analyseverktøy kartlegger skoleeier og skole aktuelle områder som bør utvikles. Verktøyene tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen eller andre undersøkelser som brukes lokalt. Veilederne gir støtte slik at skoleeier og skole kan komme i gang med lokalt utviklingsarbeid. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen bedre rustet til å møte de utfordringene som dukker opp når tiltak skal gjennomføres, og den pedagogiske praksisen skal endres. I tillegg til denne veiledningen får noen kommuner tilbud om ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 1 fjerde ledd) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene

3 Tegn på god praksis Utdanningsdirektoratet bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre vurdering 5 Spille tilbake Stafettveksling Rapportens tittel spiller på det glansbildet som er utviklet for skolens utfordringer(pkt. 3). I stedet for målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis

4 II. Fakta om skolen Skolen er bygget rundt 1970, har 86 elever fordelt på 10 klasser som har hver sin kontaktlærer, skolen er fulldelt. Spesialundervisningen ved skolen er godt inkludert i den ordinære undervisningen. Skolen ligger i en bygd ved Varangerfjorden, og det er en befolkning på ca Det er ei bygd, som gjennomgående er bebodd av ressurssterke mennesker. Det er et meget godt oppvekstmiljø for ungene. Ski, fotball, fiske og friluftsliv er de foretrukne fritidsfornøyelser for både voksne og barn. Skolens satsningsområde er friluftsliv, som både drives i nærområdet og på lengre ture, på inntil en ukes varighet. Skolen har ca 16 stillingshjemler fordelt på 20 lærere og assistenter. Skolen har full dekning av høyskole/universitets utdannede lærere. Det er tilsatt sekretær i 80 % stilling og skolen har 120% administrasjonsressurs som er fordelt mellom rektor og fagleder med 60% hver. Det er knyttet SFO til skolen. III. Valg av hovedutfordring Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring. Denne formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. Vurderingstema: Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Hvordan følger lærerne opp instruksen og hvilke følger har det for vurderingsarbeidet og elevenes innlæring? Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, SWOT-analyse har skolen valgt som hovedutfordring temaet: Det utarbeides en instruks for oppfølging av resultatene for kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Hvordan følger lærerne opp instruksen og hvilke følger har det for vurderingsarbeidet og elevenes innlæring

5 IV. Glansbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt kriterium/glansbilde. Et glansbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Glansbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kriterium og ulike tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kriterium og tegn på god praksis på glansbilde skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. Glansbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av oppstartprosessen. Skolen har godkjent at følgende skal være kriterium og tegn på god praksis på nettopp deres skole: Kriterium Elevene er involvert i eget læringsarbeid. (Forskrift til opplæringsloven 3.11 og 3.12, Prinsipp for opplæring, Læringsplakaten) Tegn på god praksis Elevene vet hvilke læringsmål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra. Elevene deltar aktivt i vurderingen av eget arbeid. Elevene får begrunnet tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålene. Elevene får være med å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeid skal vurderes. Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 3, læringsplakaten) Foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 20) Skolen er en lærende organisasjon (Forskrift til Opplæringsloven, 2.1 st. meld 22) Lærerne bruker informasjonen fra karlegginger og prøver til å justere og tilpasse undervisningen underveis. Lærerne orienterer elevene om hva som må til for å nå læringsmålene. Underveisvurderingen gis både muntlig og skriftlig. Lærerne bruker ulike metoder og innfallsvinkler for å gi elevene underveisvurdering som fremmer god læring. Foresatte er kjent med læringsmålene elevene arbeider mot. Foresatte får tilbakemelding på elevenes måloppnåelse. Lærerne legger til rette for dialog med hjemmet om undervisningsmetoder, og hva som fører til god læring. Foresatte vet hvordan de kan hjelpe elevene i læringsarbeidet. Resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver drøftes. Resultater fra elevundersøkelsen og elevresultater for øvrig brukes som utgangspunkt for endring av skolens undervisningspraksis. Lærerne på skolen samarbeider ofte om faglig tilbakemelding til elever. Skolen leggere til rette for at læreren kan dele erfaringer og kunnskap

6 V. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurderer(e) analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot glansbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område og sider som bør utvikles for å bli bedre. Vurderne opplever Vestre Jakobselv skole som en god skole. Vi har blitt tatt godt i mot av ledelse, ansatte, foreldre og elever. Alle involverte er stolte av skolen. Vi har møtt ansatte med godt samhold og munter tone i et klima preget av gjensidig tillit. Sammen med dyktige elever og engasjerte foreldre har de gitt oss mye konstruktiv informasjon. Vi har møtt en ledelse som sammen med personalet har klare ambisjoner for skolen. Elevene er involvert i eget læringsarbeid. Elevene vet hvilke læringsmål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra. Elevene sier at timen starter med at læringsmålene skrives på tavla. Noen lærere avslutter også timen med en oppsummering hvor det sjekkes om målene er nådd. Dette bekreftes også gjennom samtale med lærerne og observasjon fra vurdererne. Lærerne uttrykker at det er fokus på læringsmål mer enn gjøremål. De referer til målene i løpet av timen. Elevene kjenner i stor grad til hvilke kriterier de blir vurdert ut fra. Skolen er spesielt nøye med dette ved større prosjekter og uteskole. Observasjon fra vurdererne bekrefter denne praksisen. Elevene får begrunnet tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålene. På denne skolen forventes det at både sterke og svake elever får tilbakemeldinger om sine forbedringsområder. Unenig Enig 5 Snitt 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 4,8 Elevene får muntlig tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålene underveis i undervisningstida. Det gis også muntlige og skriftlige tilbakemeldinger etter fremføringer, prøver og innleveringer m.m. Dette synes elevene er nyttig for å bli bedre i fagene. Det at Vestre Jakobselv skole har relativt små klasser gjør det mulig for lærerne å gi elevene hyppige individuelle tilbakemeldinger. Lærerne utnytter dette godt. Elever og foreldre bekrefter dette. Tilbakemelding på det elevene mestrer er like viktig som å korrigere det de ikke kan. Dette er i fokus hos lærerne

7 Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring. Lærerne bruker informasjonen fra karlegginger og prøver til å justere og tilpasse undervisningen underveis. Skolen kartlegger elevens forutsetninger for å lære, og vurderer deres faglige utvikling Ståstedsanalysen 12/13 93,3% 6,7% 0,0% Skolene bruker resultater fra kartleggingen i planlegging av undervisning Ståstedsanalysen 12/13 86,7% 13,3% 0,0% Vadsø kommune har nettopp utviklet et kommunalt system for bruk av kartleggingsprøver. Dette har skolen tatt i bruk. Skolen har et system for gjennomføring av kartleggingsprøver. Dette omfatter: Carlsten, Direktoratets kartleggingsprøver, M-prøver i matematikk og Alle teller, begrepskartlegging og engelsk lese-og lytteprøve. Informasjon fra kartleggings prøver diskuteres først på laget. Lærerne bruker informasjonen for å se hvor elevgruppa som helhet har svakheter. Undervisningen justeres deretter. Kontaktlærer varsler spes.ped.ansvarlig ved bekymring i forhold til enkeltelever. Lærerne bruker ulike verktøy som for eksempel Lesekvarten, Alle teller og samtaler med elevene i oppfølgingsarbeidet. Underveisvurderingen gis både muntlig og skriftlig. Både elever og lærerne forteller at underveisvurderingen gis både muntlig og skriftlig. Denne praksisen er tatt inn i skolens arbeid med Vurdering for læring. Lærerne bruker ulike metoder og innfallsvinkler for å gi elevene underveisvurdering som fremmer god læring. Lærerne sier at de har som formål å variere undervisningsmetodene og bruke ulike læringsarenaer. Når det er dobbelttime varieres arbeidsmåtene ofte. Skolen har spesielt god praksis på å bruke nærmiljøet som læringsarena, spesielt uteaktiviteter i friluftsområdet. De tar elevene med på flere ekskursjoner. Lærerne har fått mange tips via Ny Giv som de tar i bruk i egen undervisning. Elevene har god oversikt over de ulike læringsstrategiene. Disse benytter de også innimellom når de gjør lekser hjemme. Elevene opplever stort sett at arbeidsoppgavene er passelig vanskelige. I enkelte fag etterlyser foreldre og elever noe mer utfordringer. Vurdererne har observert variasjon i arbeidsmåter og elever som opplever mestring og utfordringer

8 Foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring. Foresatte er kjent med læringsmålene elevene arbeider mot. Skolen har et system for informasjon om læringsmål. Disse er nedfelt i ukeplanen som blir lagt i Fronter. Foresatte får tilbakemelding på elevenes måloppnåelse. Elever og foresatte forteller at de får informasjon om elevenes måloppnåelse gjennom foreldresamtalen, de ser på prøveresultater og karakterkort. Foreldresamtalene oppsummeres ved at det gjøres konkrete avtale om videre arbeid for å øke elevens læringsutbytte. Lærerne sier at foresatte kan gå inn på fronter og lese kommentarer. De tar kontakt med foresatte dersom det er noe spesielt. Små klasser gir god anledning til tett dialog med foresatte. Foresatte vet hvordan de kan hjelpe elevene i læringsarbeidet. Foresatte på småskoletrinnet får konkrete forslag til hvordan de kan følge opp skolearbeidet hjemme. Foresatte opplever og at elever med faglig svak progresjon får konkrete tips og hjelp til hvordan de kan jobbe for å nå målene de arbeider mot

9 Skolen er en lærende organisasjon Lærerne på skolen samarbeider ofte om faglig tilbakemelding til elever. Lærere samarbeider om underveisvurderingen som gis til elevene. Dette er en naturlig del av samarbeidet lærerne imellom. Skolen leggere til rette for at læreren kan dele erfaringer og kunnskap. Skolen har en plan for bruk av fellestid. Det er lagmøter 1t/u, fellestid 1t/u og morgenmøter hver dag. I tillegg er det satt av tid ukentlig som kan benyttes felles eller på lag. Det er lagledermøter annenhver uke. Skolen har en plan for innhold i fellestida. Lagene har stor frihet til å organisere arbeidet for sine elevgrupper. Skolen har en plangruppe som består av en lærer, en lagleder i tillegg til skolens ledelse. Info fra lagene er fast post i fellestida. Lærere og assistenter opplever at de har stor tillit fra ledelsen og personalet framstår som et kollegium som tar ansvar for helheten. De forteller om åpenhet og en god delekultur. Vurderene opplever denne kulturen i møte med skolen. I vurderingsuken har vi også sett: Gode relasjon mellom lærer-elev, elev-elev og lærer-lærer. Lærere som tar ansvar for samtlige av skolens elever. En skole med høyt læringstrykk. Humor og latter. Læresamtaler der elevens læring og refleksjon stod i sentrum. Klasser som bruker ulike læringsarenaer i læringsarbeidet. Lærere som underviser variert og praktisk. Aktivt arbeid med kommunens felles satsningsområde, vurdering for læring

10 VI. Praksis som kan bli bedre Her har dere funnet avvik fra tegn på god praksis. Her kan skolen utvikle seg. Begrunn disse funnene. Hvilke konsekvenser må dette få for skolens praksis? Elevene er involvert i eget læringsarbeid. Elevene deltar aktivt i vurderingen av eget arbeid. Elevene får være med å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeid skal vurderes. Gjennom samtaler med elever og lærere kommer det frem at skolen ikke har et system for bruk av egenvurdering. Elevene er i liten grad involvert i vurdering av eget læringsarbeid. Det er sjeldent elevene er med på å utarbeide vurderingskriterier til tester, prøver, fremføringer o.l. Dette bekreftes også gjennom elevundersøkelsen og ståstedsanalysen. Det er viktig at skolen etablerer et system som sikrer at forskrift for egenvurdering blir fulgt. 1 Elevene er godt kjent med ulike læringsstrategier. På tross av dette ser vi gjennom observasjon og hører gjennom samtaler at elevene i liten grad velger oppgaver og læringsstrategier selvstendig. De bruker strategien som lærer sier de skal bruke. I kroppsøving og mat og helse opplever elevene at de i stor grad er involvert i egen læring og vurdering. I disse fagene har skolen en praksis som kan utnyttes i flere fag for å inkludere elevene i større grad. Det er viktig at elevene får et større innblikk i egen læring. Skolen bør drøfte hvordan og på hvilken måte elevene skal involveres i læringsarbeidet. Forskning viser tydelig at elever som er involvert i eget læringsarbeid opplever større motivasjon. 2 Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring. Lærerne orienterer elevene om hva som må til for å nå læringsmålene. Læreren forklarer den enkelte elev hva som skal til for å nå kompetansemålene Ståstedsanalysen 12/13 53,3% 46,7% 0,0% Gjennom samtaler med lærerne kommer det frem at de i stor grad har fokus på målene for undervisning og hva elevene skal lære. De sier selv at de kan bli bedre til å forklare elevene hva som skal til for å nå de ulike målene. Dette bekreftes også gjennom samtale med elevene. I enkelte fag får elevene får informasjon om hva som skal til for å få høy måloppnåelse Eigenvurdering : Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova 2-3 og Motivasjon for læring og læringsstrategier: -

11 Foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring. Foresatte er kjent med læringsmålene elevene arbeider mot. Gjennom samtale med foresatte kommer det frem at de fleste får ukeplanen til elevene hjem og kan følge med på læringsmålene elevene arbeider mot. Enkelte klasser sender ikke ukeplanen hjem, men legger den kun på Fronter. Her uttaler foresatte at de ikke får fulgt opp skolearbeidet like godt og at de i mindre grad er kjent med læringsmålene. Lærerne bekreftes dette. Skolen bør drøfte med foresatte hvordan de ønsker at ukeplanen skal formidles slik at foresatte kan følge opp skolearbeidet hjemme. Skolen har halvårsplaner. Halvårsplanene inneholder kun tema for de ulike periodene. Planene mangler henvisning til kompetansemål, læringsmål og hvordan man skal jobbe med vurdering i faget. Halvårsplanen er et redskap for å gi foresatte informasjon om kompetansemål, læringsmål vurdering i faget. 3 Lærerne legger til rette for dialog med hjemmet om undervisningsmetoder, og hva som fører til god læring. På foreldremøter og i konferansetimer diskuterer vi ofte måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene Ståstedsanalysen 12/13 53,3% 40,0% 6,7% Foreldremøter og foreldresamtaler bærer preg av mye informasjon fra lærerne. Foresatte blir i liten grad utfordret til å komme med innspill på undervisningsmetoder og hva som fører til god læring for deres barn. Gjennom samtaler med foresatte og skolens plangruppe kommer det frem at skolens samarbeidsutvalg ikke fungerer optimalt og det er få møter. Skolen har et FAU, men de har få møter. 4 5 Foresatte vet hvordan de kan hjelpe elevene i læringsarbeidet. Foresatte til de eldste elevene etterlyser råd fra skolen på hvordan de kan støtte sine barn i skolearbeidet 3 Prinsipp for opplæring K06: Heimen skal få informasjon om måla for opplæringa i faga, korleis opplæringa er lagd opp, og kva for arbeidsmåtar og vurderingsformer som blir brukt Samarbeidsutval ved grunnskolar Foreldreråd ved grunnskolar På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane

12 Skolen er en lærende organisasjon Resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver drøftes. Resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver presenteres for personalet. Skolen mangler et system for hvordan nasjonale prøver og kartlegginger skal drøftes. Resultater fra elevundersøkelsen og elevresultater for øvrig brukes som utgangspunkt for endring av skolens undervisningspraksis. Elevene sier at de ikke har fått presentert resultater av elevundersøkelsen. Resultatene har heller ikke blitt drøftet i elevgruppa eller med elevrådet på skolen. Dette bekreftes også av lærerne. Gjennom samtaler med lærerne kommer det frem at det i stor grad er opp til den enkelte lærer hvordan man bruker resultater fra elevundersøkelsen. Det er viktig at skolen lager et system for hvordan de bruker resultater fra elevundersøkelsen. Skolen leggere til rette for at læreren kan dele erfaringer og kunnskap. Skolens felles maler for arbeidsplaner, elevsamtaler og lignende gir lærerne en god del av den informasjonen de trenger for å gjøre jobben. Unenig Enig 5 Snitt 12,5% 12,5% 25,0% 31,3% 18,8% 3,3 Skolen har etablert faste lagledermøter hver fortende dag. Gjennom samtale med plangruppa kommer det frem at disse ofte faller bort. Det er viktig at disse møtene holdes for å sikre en lik utvikling på de ulike lagene. Læreren etterlyser noe bedre struktur på fellesmøter og lagmøter. En beskrivelse av skolens felles standarder/praksis etterlyses

13 Fortid og veien videre Refleksjonsspørsmål: Hvordan kan skolen bruke skolens sterke sider i arbeidet med å utvikle skolens utviklingsområder? Hvordan kan man få sikret at alle kjenner skolens praksis? Hva forstår skolen med at elevene skal få trening i å vurdere egen måloppnåelse? Hvordan trekke foresatte mer inn i læringsarbeidet til elevene? Hvordan dele den gode praksisen som finnes på skolen med hverandre? - her finner skolen mye god informasjon og konkrete tips om hvordan man kan jobbe med nasjonale prøver, kartlegginger og elevundersøkelsen. Videre arbeid på Vestre Jakobselv skole med rapporten fra ekstern vurdering. I perioden fram til neste møte med veilederkorpset(uke 48) vil skolen arbeide med rapporten. I dette møte vil det bli samtalt om videre oppfølging av rapporten. Skolen vil orientere FAU og SU om det videre arbeidet med rapporten på deres første møte etter nyttår Administrasjonen har sammen med skolefagligansvarlig i kommunen, ansvar for det videre oppfølgingsarbeid. Skolen besitter mye god kompetanse, har allerede utviklet mye godt materiale og har et godt potensiale for veien videre. Bruk dette som et grunnlag for videre arbeid. Benytt sjansen til påfyll av kompetanse og veiledning i forbindelse med at veilederkorpset allerede er knyttet til skolen og kommunen. Benytt også mulighetene som ligger i kommunens egen satsing på «vurdering for læring». Vi ønsker skolen lykke til med det videre arbeidet Vestre Jakobselv Skole Randi Schjelvaag Erling Bjørnholmen

14 Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Eksterne: Elever, foreldre, lærere, assistenter/fagarbeider og ledelse Randi Schjelvaag (veileder) Erling Bjørnholmen (ekstern vurderer) Begrunnelse for valg av informanter Skolen har valgt Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. som tema for vurderingen. Temaet fordrer at alle de involverte partene i skolen får uttale seg. Dette gjelder både elever, foreldre og ansatte ved skolen. Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Glansbilde er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en ståstedsanalyse som veilederne har vært med og oppsummert. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt inntil tre dager(fire dager på store skoler) til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderer(e) og rektor/ledelse og personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurderer(e) leter etter mønster i materiale og speiler det mot glansbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den tredje dagen. Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. TID Uke 36 Utarbeidelse av glansbildet og sender det til skolen. Vurdererne Uke 37 Uke Rektor inviterer representant fra kommunen til å komme på rapportfremlegg torsdag 24 oktober. Skolen diskuterer glansbildet. Personalet jobber med glansbildet i fellestiden. Plangruppa godkjenner merknader fra personalet. Korrigert glansbilde oversendes til vurderere som godkjenner eller foretar endringer Frist torsdag uke 41 Rektor Rektor Uke 40 Skolen inviterer til foreldremøte. Bruker mal oversendt av Rektor

15 vurdererne Uke 40 Oversender skolen endelig glansbilde Vurdererne Uke 40 Vurdererne utarbeider samtaleguider og oversender skolen. Vurdererne Uke 41/42 Uke 42 Uke 44 Tirsdag Skolen distribuerer samtaleguidene til foreldre, lærerne og elevene. Rektor ordner med å lage en tidsplan for gjennomføring av intervjuene og sender det til vurdererne. Morgenmøte Observasjon 1. time Samtale med rektor Samtale med trinns elever Samtale med trinns elever Samtale med lærerne trinn Samtale med lærerne trinn Samtale med rektor/plangruppe Foreldremøte Rektor Rektor. Vurdererne gjennomfører tiltakene. Onsdag Observasjon før, mellom og etter timer Samtale med trinns elever Samtale med lærerne trinn Samtale med assistenter Samtale med elevrådet Samtale med rektor/ plangruppen Vurdererne gjennomfører tiltakene. Torsdag Fremlegging av rapport for personalet, kommuneledelse, FAU leder og nestleder, elevrådsleder og nestleder. Fra kl til vi er ferdige. Vurdererne Rektor innkaller til fremleggingen

16 Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet: Her må dere legge til og trekke fra og skrive mer utfyllende der det er behov! Ståstedsanalyse og Organisasjonsanalyse Her må rektor skrive inn (eller dere få greie på) hvordan ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen ble gjennomført på skolen. Alle tilsatte? Ren avkryssing? Diskusjon i hele eller deler av personalet? Dokumentanalyse I tillegg til organisasjonsanalyse og ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til vurderer, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultater av undersøkelser på skolen osv. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurderer(e) i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra glansbildets tegn på god praksis. Møte Med elevrepresentanter fra klasse. Alle lærerne Alle assistentene/fagarbeiderne Ledelsen Foreldre representert av FAU og klassekontaker Elevrådet Observasjon I alle klasser

17 Vedlegg D. Tomme samtaleguider Samtale guide Elever. Vurderingstema: Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Kriterium Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 3, læringsplakaten) Tegn på god praksis Forklarer læreren din hvorfor du skal lære det du skal lære? Jobber dere på forskjellige måter i timene, er timene varierte? Vet du hva læringsstrategier er? Får du oppgaver som er passe vanskelige for deg? Foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring. Hvor ofte har dere elevsamtaler? Hvordan vet foreldrene dine hva du skal lære? Hvordan får foreldrene dine vite hvordan du ligger an i de ulike fagene? Hvordan hjelper foreldrene dine deg med skolearbeidet hjemme? (Forskrift til opplæringsloven kapittel 20) Skolen er en lærende organisasjon (Forskrift til Opplæringsloven, 2.1 st. meld 22) Elevene er involvert i eget læringsarbeid. (Forskrift til opplæringsloven 3.11 og 3.12, Prinsipp for opplæring, Læringsplakaten) Får dere vite hvordan dere har gjort det på nasjonale prøver og andre prøver? Prater læreren med dere om resultater fra elevundersøkelsen? Hva er bra med skolen? Hva skal til for at Vestre Jakobselv skole skal bli enda bedre? Hva er en god lærer? Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Forteller læreren hva som kreves for å nå de ulike læringsmålene? Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Hvordan får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Er dere med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene i timene?

18 Samtale guide foresatte Vurderingstema: Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. 1. Hvordan hjelper og følger dere opp mitt/vårt barn med skolearbeidet hjemme? 2. Gjør dere avtaler i konferansetimene om hvordan barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring og anna utvikling? 3. Hvordan opplever dere at lærerne stimulerer mitt/vårt barn til læring og arbeidsinnsats? 4. Opplever dere at lærerne stiller krav og forventninger til mitt/vårt barns arbeidsinnsats? 5. Hvordan blir dere kjent med læringsmålene? 6. Får dere informasjon om hvordan elevene ligger an i forhold til læringsmålene? 7. Hvordan får dere vite hvordan dere kan hjelpe elevene i læringsarbeidet? 8. Hvordan opplever dere samarbeidet med skolen? 9. Sett opp punkt dere mener Vestre Jakobselv skole er flink til. 10. Sett opp punkt dere mener Vestre Jakobselv skole kan bli flinkere til. 11. Sett opp punkt dere mener foreldrene kan bli flinkere til

19 Samtale guide Lærere. Vurderingstema: Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Kriterium Lærernes vurdering stimulerer til utvikling og læring. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 3, læringsplakaten) Foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og vet hva som fører til god læring. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 20) Skolen er en lærende organisasjon (Forskrift til Opplæringsloven, 2.1 st. meld 22) Elevene er involvert i eget læringsarbeid. (Forskrift til opplæringsloven 3.11 og 3.12, Prinsipp for opplæring, Læringsplakaten) Tegn på god praksis Hvordan bruker dere informasjon fra kartlegging og prøver til å justere og tilpasse undervisningen? Hvordan drøftes resultater av kartleggingsprøver og nasjonale prøver i personalgruppa på skolen? Kjenner elevene til hva som må til for å nå de ulike læringsmålene? Kjenner elevene kriteriene for hva de blir vurdert ut i fra? Hvordan gir dere tilbakemelding til elevene? Bruker dere varierte undervisningsformer? Hvilke ulike metoder benyttes for å få et vurderingsgrunnlag av elevene? Hvordan får de foresatte informasjon om læringsmålene? Får de foresatte tilbakemelding på elevenes måloppnåelse? Legger dere til rette for dialog med hjemmet om ulike undervisningsmetoder og hva som fører til god læring? Vet de foresatte hvordan de kan hjelpe eleven i læringsarbeidet hjemme? Har skolen en plan for bruk av fellestid? Har ledelsen forventninger til arbeidet på skolen? Hvordan brukes resultater fra elevundersøkelsen? Hvordan samarbeider dere om faglige tilbakemeldinger til elevene? Beskriv hva som er bra med Vestre Jakobselv skole. Beskriv hva Vestre Jakobselv skole kan bli bedre på. Vet elevene hvilke læringsmål de arbeider mot? Deltar elevene aktivt i vurderingen av eget arbeid? Får elevene begrunnet tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålene? Hvordan er elevene involvert i eget læringsarbeid?

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Gratangsbotn skole i uke 18 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring Region Indre Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT Elvetun skole/dyrøy kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring 19. 22. mars 2012 1 Innholdsliste: 1. Om ekstern vurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skjåk ungdomsskule i uke 16/2015 Skjåk, 17.04.15 Kari Thomassen og Harald Sivertsen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Sentrum skole og kulturskole Uke 17/ 2013 Vurderingsmodell 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule om i gang med skoleutvikl in Vurderingstema: KLASSELEDELSE

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra oppstartsprosess på Kjøllefjord skole i uke 37/2008 I. Forord Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nes barneskole i uke 45/2014 Skoleutvikling Illustrasjoner/bilder: s. 4: Skolelys Christian Sunde s. 6: Læringspartnere 3. trinn s. 8: Samlingsstund

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Orkanger barneskole i uke 49/2015 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Felles forståelse for god vurderingspraksis

Felles forståelse for god vurderingspraksis Rapport fra ekstern vurdering på Vinjeøra skole, uke 43, 2016 Vurderere: Sigrun Eikrem og Ann Oline Vuttudal I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Vurderingstema: Tilpasset opplæring Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Refleksjonsverktøy og prosesser

Refleksjonsverktøy og prosesser Refleksjonsverktøy og prosesser Verktøy til hjelp for veilederkorpset utarbeidet av Utdanningsdirektoratet www.udir.no/skoleutvikling 1 Endring skifte av læreplan L-97 vekt på prosesser K-06 vekt på resultat

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skistua skole i uke 45/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer