Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene."

Transkript

1 Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien

2 - 2 -

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Fakta om skolen... 6 Valg av hovedutfordring... 6 Framtidsbilde... 6 Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre... 8 Kvalitetsmål Kvalitetsmål Kvalitetsmål Kvalitetsmål Annet vi har sett og hørt: Oppsummering: Vedlegg A: Deltakere i ekstern vurdering Vedlegg B: Tidsplan og aktiviteter Vedlegg C: Metoder Vedlegg D: Samtaleguider

4 Forord De fire kommunene i Hamarregionen har gått sammen om å benytte ekstern skolevurdering som metodikk i det skolebaserte vurderingsarbeidet. Høsten 2013 ble det etablert et vurdererkorps med bred pedagogisk bakgrunn, både skoleledere og lærere, fra de fire kommunene. Disse har gjennomgått skolering i regi av Utdanningsdirektoratet, og deltar på direktoratets årlige fagdager. Nettverket av skolevurderere samarbeider tett om å utvikle metodikken lokalt. Skolene som skal vurderes, møter vurdererpar som kommer fra en av de andre kommunene i regionen. Hvorfor skolevurdering? I følge forskrift til opplæringsloven 2-1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette. Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen. Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet, har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte parter. Skoleeier har ansvar for jevnlig å vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Skoleeier skal medvirke til å etablere administrative systemer og innhente statistiske og andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. (Jamfør opplæringsloven 13-10) Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at vurdererparet skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får skolen hjelp fra noen utenifra til å se seg selv. Hva gjør de eksterne vurdererne? Skolen, i samarbeid med skoleeier, velger et fokusområde for vurderingen. Vurdererparet forbereder selve vurderingen i møter med skolen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte skoles vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid i tråd med Utdanningsdirektoratets vurderingsmodell, og de utarbeider en rapport som legges fram for skolen i slutten av vurderingsuka. Vurdering sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid

5 Rapporten Vurderingsparet skriver en rapport om resultatet av vurderingen; basert på hva de leste, hørte og observerte. Rapporten vil i tillegg til å trekke fram skolen sine sterke sider også peke på eventuelle utfordringer den kan ha. Rapporten vil gi informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er ment å skulle bidra til å forsterke utviklingsarbeidet på skolen. Det er et håp og et ønske at de redskaper og metoder som blir brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet skolen årlig arbeider med. Tegn på god praksis Modellen som legges til grunn for den eksterne skolevurderingen består av følgende faser: Rapporten overleveres, vekslingen skjer, og den videre oppfølgingen overlates til skolen og skoleeier. Endring av praksis - 5 -

6 Fakta om skolen Skarpsno skole er en fulldelt barneskole, vakkert beliggende like sør for byen Moelv. Skolen har god utsikt utover Mjøsa, og er plassert i et kulturlandskap med en historie og geologi som er unik. Uteområdet benyttes aktivt i undervisningen. Skolen har 98 elever og 20 ansatte i skoleåret 2015/16. Skolen ble satt i gang fra høsten 1859, med lokaler i den gamle drengestuebygningen på klokkergården Skarpsno, og ble dermed Ringsakers første faste skole. Skolen har et læringsmiljø med pedagogisk fundament i de 4 L er: Læring, Likeverd, Lojalitet og Latter. Gjennom bruk av disse elementene vil skolen skape et godt læringsmiljø for elevene. Det legges stor vekt på gode relasjoner og at elevene skal trives. Skarpsno skole har delt ledelse med Kilde og Fossen skoler. Skolene har deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen. Ny skole som skal erstatte Kilde og Skarpsno skoler vil trolig stå klar i Valg av hovedutfordring Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og SWOT-analysen, samt drøftinger og refleksjoner i personalgruppa, har Skarpsno skole valgt som hovedutfordring temaet: Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Framtidsbilde Å vurdere vil i denne sammenheng si å måle en nå-situasjon opp mot en ønsket tilstand. Her blir en slik tilstand kalt framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider, og det gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål og ulike tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis skal henge nøye sammen med påstander/problemstillinger i ståstedsanalysen, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Framtidsbildet er utarbeidet av vurdererne, og det er godkjent av skolen

7 Framtidsbilde for Skarpsno skole, mars 2016: TEMA: Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. KVALITETSMÅL TEGN PÅ GOD PRAKIS ELEVPERSPEKTIV Elevene benytter digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet Elevene får opplæring i bruk av digitale verktøy i hht hovedmålene i Ringsaker kommunes IKT-plan Elevene bruker digitale hjelpemidler regelmessig for å lære i alle fag Elevene har tilstrekkelig tilgang til digitalt utstyr. Elevene får tilstrekkelig hjelp og veiledning av de voksne på skolen. LÆRERPERSPEKTIV Lærerne legger til rette for bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet. Lærerne følger Ringsaker kommunes IKT-plan for utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Lærerne har digitalt fokus regelmessig i alle fag. Lærerne har tilstrekkelig kompetanse til å bruke digital teknologi i det daglige læringsarbeidet. Lærerne samarbeider om å utvikle elevenes digitale ferdigheter. FORELDREPERSPEKTIV Skole og hjem samarbeider om barnets utvikling. Foreldre viser interesse for barnets skolearbeid og vet hvordan de best kan hjelpe barnet. Barnet har tilgang til nødvendig digitalt utstyr hjemme og på skolen. Foreldre og skole samarbeider og støtter barna i den digitale opplæringen. Foreldre bruker Fronter SKOLE- /ORGANISASJONSPERSPEKTIV Skolen har felles praksis for arbeid med digitale ferdigheter for å øke elevenes faglige læringsutbytte. Skolen gir opplæring i hht Ringsaker kommunes IKT-plan. Skolens ledelse legger til rette for samarbeid og refleksjon i læregruppa. Skolen har tilstrekkelig utstyr. Skolens ledelse legger til rette for kompetanseutvikling i lærergruppa

8 Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål 1: Elevene benytter digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet Elevene får opplæring i bruk av digitale verktøy i hht hovedmålene i Ringsaker kommunes IKT-plan Elevene bruker digitale hjelpemidler regelmessig for å lære i alle fag Elevene har tilstrekkelig tilgang til digitalt utstyr. Elevene får tilstrekkelig hjelp og veiledning av de voksne på skolen. Tegn på god praksis: Elevene bruker pc og/eller nettbrett regelmessig, først og fremst i forbindelse med stasjonsarbeid. Elevene opplever at de har tilstrekkelig tilgang til digitalt utstyr. Alle informantene bekrefter at elevene får tilstrekkelig hjelp og veiledning på skolen. Kommentarer: Elevene på småtrinnet har stasjonsundervisning 2-4 ganger per uke. I føringene fra skoleeier heter det at en av stasjonene skal være digital. Både lærere og elever på småtrinnet bekrefter at de bruker datamaskiner nesten hver dag, noe observasjoner av stasjonsundervisning også viser

9 Praksis som kan bli bedre: Opplæringen i bruk av digitale verktøy er i liten grad bygget opp med utgangspunkt i hovedmålene fra IKT-planen for Ringsaker kommune. Arbeid med digitale hjelpemidler skjer først og fremst i stasjonsundervisning i fagene norsk, matematikk og engelsk. Elevmaskinene på mellomtrinnet står ubrukt store deler av uka. Kommentarer: Digitale læringsmål er ikke synlig i ukeplaner eller årsplaner, ei heller i timene. Framtidsbildet tegner en praksis med bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. I ståstedsanalysen vurderer lærerne at skolens praksis ikke er god nok. 17. Elevene bruker digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag Ståstedsanalysen 2015/2016 Skarpsno 0,0% 75,0% 25,0% Alle elevinformantene bekrefter vurderingen som lærerne gjør av dagens situasjon. Bruken er i stor grad knyttet til enkeltfag. Elevene på mellomtrinnet forteller at de bruker de digitale hjelpemidlene i liten grad. Lærerne bekrefter også dette, både i samtale med vurdererne og i ståstedsanalysen. I ståstedsanalysen skiller man ikke mellom bruken av digitale hjelpemidler på småtrinnet og mellomtrinnet. Lærerne er likevel tydelige i sin vurdering av skolens praksis. 18. Elevene får mulighet til å benytte ulike digitale verktøy i opplæringen Ståstedsanalysen 2015/2016 Skarpsno 8,3% 66,7% 25,0% Kvalitetsmål 2: Lærerne legger til rette for bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet. Lærerne følger Ringsaker kommunes IKT-plan for utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Lærerne har digitalt fokus regelmessig i alle fag. Lærerne har tilstrekkelig kompetanse til å bruke digital teknologi i det daglige læringsarbeidet. Lærerne samarbeider om å utvikle elevenes digitale ferdigheter. Tegn på god praksis: Lærerne har et digitalt fokus i enkelte fag. Lærerne har tilstrekkelig kompetanse til å hjelpe elevene med digitale utfordringer i det daglige læringsarbeidet. Lærerne har et uformelt samarbeid om utvikling av digitale ferdigheter. Kommentarer: Lærerne bekrefter at de forsøker å ha et digitalt fokus jevnlig. Barneveilederne støtter - 9 -

10 opp under dette. De trekker spesielt fram lærerne på småtrinnet gjennom stasjonsundervisningen og bruk av smart tavle. Gjennom observasjon har vi sett at lærere både på småtrinnet og mellomtrinnet benytter digitale hjelpemidler for å modellere, vise og forklare. I tillegg gis det enkelte digitale lekser. Gjennom observasjoner har vi sett at både lærere og barneveiledere har nok kompetanse til å hjelpe elevene med de digitale utfordringene som oppstår. Begge yrkesgruppene bekrefter også dette i samtale med vurdererne. Lærerne forteller at det er god støtte i kollegiet generelt og at det er kort vei til hjelp fra IKT-kontakt. Praksis som kan bli bedre: Et fåtall av lærerne ved skolen forholder seg til IKT-planen for Ringsaker kommune. I enkelte fag er det digitale fokuset ikke synlig. Lærerne savner et systematisk samarbeid når det gjelder å utvikle elevenes digitale ferdigheter. Kommentarer: Mange av lærerne bekrefter at de ikke forholder seg til den lokale IKT-planen. Noen hevder at det stilles for høye krav i planen og at de selv ikke har kunnskap nok. Alle elevinformantene forteller om et visst digitalt fokus i fagene norsk, matte og engelsk. Elever på mellomtrinnet forteller videre om prosjekt i enkelte fag hvor de bruker digitale verktøy. Dokumentanalyser og observasjoner tyder på at det digitale fokuset er underrepresentert både i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Lærerne trekker fram at manglende utstyr og utstyr som ikke virker er demotiverende og fører til at de i mange sammenhenger prioriterer bort det digitale fokuset

11 Kvalitetsmål 3: Skole og hjem samarbeider om barnets utvikling. Foreldre viser interesse for barnets skolearbeid og vet hvordan de best kan hjelpe barnet. Barnet har tilgang til nødvendig digitalt utstyr hjemme og på skolen. Foreldre og skole samarbeider og støtter barna i den digitale opplæringen. Foreldre bruker Fronter Tegn på god praksis: Skolen og barna opplever at foresatte viser god interesse for skolearbeidet. Barna forteller at de får hjelp hjemme. Det er bred enighet om at barna har tilgang til nødvendig digitalt utstyr. Praksis som kan bli bedre: Skole-hjem samarbeidet omfatter ikke elevenes digitale utvikling. Foresatte er ikke aktive brukere av Fronter. Kommentarer: Lærere og foresatte samarbeider og kommuniserer i ulike situasjoner. Både lærere og foresatte forteller om god kommunikasjon og et godt samarbeid. I samtale med vurdererne er det imidlertid tydelig at det ikke er fokus på elevenes digitale utvikling. Dette bekreftes både av lærere og foresatte. De foresatte setter spørsmålstegn ved bruken og nytten av Fronter for sin egen del. De peker også på at dersom skolen ønsker at foresatte skal være aktive brukere, må Fronter være et dynamisk nettsted. Kvalitetsmål 4: Skolen har felles praksis for arbeid med digitale ferdigheter for å øke elevenes faglige læringsutbytte. Skolen gir opplæring i hht Ringsaker kommunes IKT-plan. Skolens ledelse legger til rette for samarbeid og refleksjon i læregruppa. Skolen har tilstrekkelig utstyr. Skolens ledelse legger til rette for kompetanseutvikling i lærergruppa. Tegn på god praksis: Skolen har en plan for trinnsamarbeid, teamsamarbeid og arbeid i plenum. Skolen har 36 datamaskiner til disposisjon for elevene. Dette tilsvarer 2,7 elever per maskin. I tillegg har skolen 5 nettbrett. Enkelte lærere har gjennomført kompetanseutvikling innen IKT. Det har også vært gjennomført kurs i bruk av smart tavle, og andre små interne digitale drypp

12 Praksis som kan bli bedre: Skolens opplæring av elevenes digitale ferdigheter bærer preg av å være læreravhengig. Det finnes ikke noe formelt samarbeid om utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Lærerne uttrykker ønske om kompetanseutvikling. Kommentarer: I samtale med lærerne kommer det fram at de ikke har en felles praksis for utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Hver enkelt lærer gjennomfører den praksisen som han eller hun føler seg komfortabel med. Dette fører til et sprik i opplæringen, noe som bekreftes av elevinformantene. De forteller for eksempel om lærere som liker best å gjøre ting på ark, og om andre lærere som er aktive brukere av digitalt utstyr i undervisningen. Skolens planer for bruk av lærernes samarbeidstid omfatter ikke samarbeid om utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Lærerne forteller at de savner et mer systematisk samarbeid. Annet vi har sett og hørt: I møte med de foresatte ble det presisert at Skarpsno skole er en god skole å sende barna til. Barna har gode dager her, sier de. De forteller om et godt sosialt samhold med positive fellesopplevelser på skolen. De foresatte forteller videre at de ansatte ved Skarpsno skole er flinke til å se det enkelte barn og gjøre nødvendige tilrettelegginger og tilpasninger. Skarpsno skole er tydelige i verdiene sine og kommuniserer disse til både barn og foresatte. De foresatte forteller at skolen har overordnede felles mål for fagene og at disse er gjennomtenkt. Det opplever at det er en rød tråd i hele skoleløpet, også i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Skarpsno skole er en skole i utvikling og dette bemerker de foresatte som et positivt trekk ved skolen

13 Oppsummering: I skolens framtidsbilde beskrives en ønsket situasjon hvor lærerne har digitalt fokus regelmessig i alle fag. I samtaler med skolens ansatte kommer det fram at lærerne mener de har et regelmessig digitalt fokus. På samme tid kommer det også fram at maskinparken på mellomtrinnet står mye ubrukt. Det kan synes som om man ved Skarpsno skole har behov for å komme fram til en felles forståelse av hva som ligger i begrepet «regelmessig digitalt fokus». Skarpsno skole har organisert datamaskinparken slik at størsteparten av maskinene er fordelt på de ulike klasserommene. Lærerne på mellomtrinnet forteller at maskinene ofte står ubrukte samtidig som de uttrykker et ønske om et datarom med en større maskinpark. Kan det være hensiktsmessig å vurdere hvordan man organiserer maskinparken til mellomtrinnet? Undersøkelsene våre viser at det er ulikt hvordan informantene opplever tilgangen på digitalt utstyr. I sammenheng med dette kommer det fram frustrasjon omkring ustabil nettilgang og manglende eller defekt utstyr. Det er uheldig hvis denne frustrasjonen begrenser mulighetene til å drive undervisning med digitale hjelpemidler. En del programvare krever ikke nettilgang, for eksempel Officeprogrammer. Hvilke muligheter har man til å drive undervisning med digitale hjelpemidler uten nettilgang? Den digitale utviklingen har ført til et sprik med tanke på interesse og kompetanse innen dette feltet. I lærergruppa ved Skarpsno skole forventes det at det fra skolens side settes av noe tid til oppdatering og felles kompetanseheving når det gjelder den digitale utviklingen. På samme måte forventes det av lærere generelt at de holder seg faglig oppdatert, også når det gjelder digital kompetanse. Ved Skarpsno skole er det ansatte med god digital kompetanse og interesse for å utvikle elevenes digitale ferdigheter. Dersom skolen legger til rette for en felles utvikling av lærernes digitale kompetanse, samtidig som lærerne selv også tar initiativ til egen utvikling, er mye lagt til rette for å nå målene i framtidsbildet for skolen. Det kan også være hensiktsmessig å enes om en felles praksis tuftet på Ringsaker kommunes IKT-plan

14 Vedlegg A: Deltakere i ekstern vurdering Interne deltakere: Elever: Vurdererne snakket med 2 elever fra hvert trinn f.o.m. 2.trinn til 5.trinn, og 4 elever fra 6.trinn og 7.trinn etter oppsatt samtaleguide (se vedlegg D). Vurdererne gjennomførte også spontane observasjoner på alle klassetrinn i ulike læringssituasjoner. Foresatte: Vurdererne gjennomførte et foreldremøte hvor FAU og foreldrekontakter fra alle trinn var invitert. Det stilte 11 foresatte på møtet. De diskuterte spørsmålene (se vedlegg D) i grupper. Deretter ble foresattes synspunkt formidlet til vurdererne i plenum. Ansatte: Skarpsno skole er en relativt liten skole med få ansatte. Det var derfor naturlig å invitere alle skolens ansatte til samtale med vurdererne. Det pedagogiske personalet ble delt i to grupper og vurdererne gjennomførte gruppeintervju med begge gruppene etter oppsatt samtaleguide (se vedlegg D). I tillegg gjennomførte vurdererne samtale med barneveilederne etter oppsatt samtaleguide (se vedlegg D). Skolens ledelse: Vurdererne og skolens ledelse har hatt daglige møtepunkt. Eksterne deltakere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien Begrunnelse for valg av informanter: I arbeidet med en ekstern skolevurdering er det viktig at alle stemmer blir hørt, både elever, foreldre, lærere og barneveiledere. Det er også viktig at informantene utgjør et representativt utvalg av stemmene ved skolen. Elevinformantene er plukket ut av rektor i samarbeid med kontaktlærerne. Kriteriene som ble lagt til grunn for utvalg av elevinformanter var alder og evne til å sette ord på meningene sine. Rektor og vurdererne ble enige om at elever fra 1.trinn ikke skulle være informanter i denne skolevurderingen på bakgrunn av at deres erfaringer med IKT i skolesammenheng foreløpig er svært liten. Arbeid med IKT er sentralt i skolen som helhet. Det har derfor vært et poeng å observere læringssituasjoner på så mange trinn som mulig. Vedlegg B: Tidsplan og aktiviteter Første møte mellom de eksterne skolevurdererne og ledelsen ved Skarpsno skole var på Hamar 25.november Vurdererne møtte det øvrige personalet for første gang onsdag 13.januar Det ble avklart at assisterende skoleleder ved Skarpsno skole og vurdererne skulle kommunisere i prosessen videre. Fram mot vurderingsuka har det vært jevnlig kontakt mellom vurdererne og assisterende skoleleder. Vurdererne har fått tilsendt aktuelle dokumenter fra skolen. Personalet ved skolen gjennomførte Ståstedsanalysen høstsemesteret Etter grundige drøftinger ble IKT valgt som tema med utgangspunkt i formuleringen «Ved

15 Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene». Vurdererne utarbeidet et forslag til framtidsbilde. Dette ble diskutert og justert i samspill med skolens personale. Deretter utarbeidet vurdererne samtaleguider. Disse ble oversendt skolen og distribuert til ansatte og foresatte på forhånd. Tidsplanen for selve vurderingsuka ble utarbeidet i samråd mellom assisterende skoleleder og vurdererne. Mandag 7.mars 2016 Tidspunkt Innhold Rom Samtale med skoleledelsen Rektors kontor Samtale med elever 4.-5.trinn SFO-kjøkken Samtale med elever 2.-3.trinn SFO-kjøkken Observasjon Lunsj Samtale med elever 6.-7.trinn SFO-kjøkken Intervju med lærere Biblioteket Intervju med lærere Biblioteket Oppsummering med skoleledelsen Rektors kontor Foreldremøte Tirsdag 8.mars 2016 Tidspunkt Innhold Rom Samtale med skoleledelsen Rektors kontor Observasjon Intervju barneveiledere Lunsj Observasjon Oppsummering med skoleledelsen Rektors kontor Onsdag 9.mars 2016 Tidspunkt Innhold Rom Samtale med skoleledelsen Rektors kontor Observasjon Lunsj Oppsummering med skoleledelsen Arbeid med rapport Torsdag 10.mars 2016 Tidspunkt Innhold Rom Arbeid med rapport Vurdererne legger fram rapporten for Rektors kontor skoleledelsen Vurdererne legger fram rapporten for personalet, skoleeier, FAU og evt representanter fra elevrådet

16 Vedlegg C: Metoder I prosessen ved Skarpsno skole er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse og SWOT-analyse Ståstedsanalysen og SWOT-analysen ble gjennomført i løpet av høstsemesteret Alle pedagogene ved skolen deltok i arbeidet med undersøkelsen. Arbeidet foregikk i skolens pedagogiske utviklingstid. Skolens resultater ble drøftet i personalgruppa før de gjennomførte egenvurderingen. Deretter ble det satt av god tid til drøftinger og refleksjoner. Dokumentanalyse I tillegg til Ståstedsanalysen og SWOT-analysen har skolen overlevert diverse relevante dokument til vurdererne, bl.a. ukeplan og lekseplan for alle trinn fra en tilfeldig valgt periode, tilfeldig valgte årsplaner for enkelte trinn og enkelte fag, oversikt over digitalt utstyr og aktuelle lisenser, tilgang til Ringsaker kommunes IKTplan, Skarpingen informasjon om Skarpsno skole og Arbeids- og aktivitetsplan Skarpsno skole Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og personalet ved skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er i størst mulig grad hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis. Møte Vurdererne har i løpet av vurderingsuka gjennomført gruppeintervju med elever fra 2.-7.trinn, 11 lærere og 4 barneveiledere. Ledelsen ved skolen og vurdererne har hatt faste møtepunkt hver dag. I tillegg arrangerte vurdererne et foreldremøte hvor 11 foreldre/foresatte deltok. Observasjon I løpet av vurderingsuka har vurdererne gjennomført til sammen 10 observasjoner fordelt på alle trinn

17 Vedlegg D: Samtaleguider Samtaleguide elever TEMA: Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. KVALITETSMÅL TEGN PÅ GOD PRAKIS ELEVPERSPEKTIV Elevene benytter digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet Tror du det er lurt å bruke datamaskin og nettbrett for å lære å skrive, lese og regne? I hvilke fag bruker dere digitale hjelpemidler, som nettbrett og datamaskin, i undervisningen? Bruker dere datamaskiner og nettbrett ofte når dere er på skolen? Hva bruker dere datamaskiner og nettbrett til når dere er på skolen? Greier de voksne å hjelpe deg når du står fast med et digitalt problem? LÆRERPERSPEKTIV Lærerne legger til rette for bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet. FORELDREPERSPEKTIV Skole og hjem samarbeider om barnets utvikling. Hvor ofte bruker lærerne digitale hjelpemidler i undervisningen? Hver dag/uke? Bruker lærerne digitale hjelpemidler i alle fag? Hvilke? Har dere digitale læringsmål? Bruker dere digitalt utstyr for å bli enda bedre i andre fag? Opplever du at foreldrene dine er interessert i hva du driver med på skolen? Greier de å hjelpe deg med leksene? Har du mulighet til å gjøre skolearbeid ved hjelp av datamaskin eller nettbrett hjemme? Hvis ikke du forteller hjemme om hva du gjør på skolen og hvordan du utvikler deg - hvordan får foreldrene dine vite noe om dette da?

18 Samtaleguide lærere TEMA: Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. KVALITETSMÅL TEGN PÅ GOD PRAKIS ELEVPERSPEKTIV Elevene benytter digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet Får elevene opplæring i hht Ringsaker kommunes IKT-plan? Hvor ofte bruker elevene digitale hjelpemidler i undervisningen? Hvordan er tilgjengeligheten på maskiner og nettbrett for elevene både på skolen og hjemme? Klarer dere å hjelpe elevene når de står fast med et digitalt problem? LÆRERPERSPEKTIV Lærerne legger til rette for bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet. Har dere regelmessig et digitalt fokus når dere planlegger timene? Bruker dere Ringsaker kommunes IKT-plan for utvikling av elevenes digitale ferdigheter? Har dere tilstrekkelig kompetanse til å bruke digital teknologi i det daglige læringsarbeidet? Samarbeider dere internt om å utvikle elevenes digitale ferdigheter? FORELDREPERSPEKTIV Skole og hjem samarbeider om barnets utvikling. Opplever dere at foreldrene viser interesse for barnas skolearbeid og vet de hvordan de best kan hjelpe barna? Opplever dere at tilgangen på digitale hjelpemidler er tilstrekkelig i hjemmene og på skolen? Samarbeider dere med hjemmene mht. den digitale opplæringen? Bruker foreldre Fronter eller andre digitale hjelpemidler i kommunikasjonen med dere? SKOLE- /ORGANISASJONSPERSPEKTIV Skolen har felles praksis for arbeid med digitale ferdigheter for å øke elevenes faglige læringsutbytte. Gir skolen opplæring i hht Ringsaker kommunes IKT-plan? Legger skolens ledelse til rette for samarbeid og refleksjon i læregruppa? Er det tilstrekkelig digitalt utstyr på skolen? På hvilke måter legger skolens ledelse opp til kompetanseutvikling for skolens ansatte?

19 Samtaleguide barneveiledere TEMA: Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. KVALITETSMÅL TEGN PÅ GOD PRAKIS ELEVPERSPEKTIV Elevene benytter digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet Hvor ofte bruker elevene digitale hjelpemidler i undervisningen? Hvordan er tilgjengeligheten på maskiner og nettbrett? Klarer dere å hjelpe elevene når de står fast i et digitalt problem? LÆRERPERSPEKTIV Lærerne legger til rette for bruk av digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet. Kjenner dere til om elevenes opplæring er i hht Ringsaker kommunes IKT-plan? Er det et digitalt fokus i timene? Har lærerne tilstrekkelig kompetanse til å bruke digital teknologi i det daglige læringsarbeidet? Kjenner dere til om lærerne samarbeider om å utvikle elevenes digitale ferdigheter? FORELDREPERSPEKTIV Skole og hjem samarbeider om barnets utvikling. Opplever dere at foreldrene viser interesse for barnets skolearbeid og vet hvordan de best kan hjelpe barnet? Opplever dere at tilgangen på digitale hjelpemidler er tilstrekkelig i hjemmene og på skolen? Samarbeider skolen med hjemmene mht. den digitale opplæringen? Bruker foreldre Fronter eller andre digitale hjelpemidler i kommunikasjonen med skolen? SKOLE- /ORGANISASJONSPERSPEKTIV Skolen har felles praksis for arbeid med digitale ferdigheter for å øke elevenes faglige læringsutbytte. Er det tilstrekkelig digitalt utstyr på skolen? På hvilke måter legger skolens ledelse opp til kompetanseutvikling for skolens ansatte?

20 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VED SKARPSNO SKOLE 7.mars 2016 Torleif Høyvik og Heidi Midtlien 1. Sett opp punkt dere mener Skarpsno skole er flinke til. 2. Sett opp punkt dere mener Skarpsno skole kan bli flinkere til. 3. Sett opp punkt dere mener foreldrene ved Skarpsno skole kan bli flinkere til. 4. Opplever dere et godt samarbeid med skolen om barnas digitale utvikling? 5. Har dere som foreldre tilstrekkelig kompetanse og digitalt utstyr til å kunne hjelpe deres barn med skolearbeidet? 6. Bruker foreldrene Fronter aktivt?

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nes barneskole i uke 45/2014 Skoleutvikling Illustrasjoner/bilder: s. 4: Skolelys Christian Sunde s. 6: Læringspartnere 3. trinn s. 8: Samlingsstund

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Tidligst mulig i prosessen med skolevurdering tar vurdererne kontakt med rektor og ber om å få tilsendt aktuell informasjon som f.eks.

Tidligst mulig i prosessen med skolevurdering tar vurdererne kontakt med rektor og ber om å få tilsendt aktuell informasjon som f.eks. Tegn på god praksis 2.3. Trinn tre: Innhente informasjon Innledende kommentarer Med utgangspunkt i de godkjente kvalitetsmålene og tegnene på god praksis er neste skritt å planlegge og gjennomføre innhenting

Detaljer

"Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning"

Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning Kilde, Fossen og Skarpsno skoler "Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning" ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Kilde, Fossen og Skarpsno skoler Kilde, Fossen og Skarpsno er

Detaljer

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Veileder for skolevurdering Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Forord Veilederen beskriver system for ekstern skolevurdering utviklet av kommunene Haugesund og Tysvær. Den gir rammen for hvordan

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Strand barne- og ungdomsskole, Osen kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Strand barne- og ungdomsskole, Osen kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Strand barne- og ungdomsskole, Osen kommune Vurderingsområde: Ledelse på alle nivå 02.-05.novmber 2015 Utarbeidet av Karl M. Sydskjør

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Vurderingstema: Tilpasset opplæring Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014

Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014 Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014 Innhold I. Forord... 3 II. Solvin skole... 4 III. Valg av hovedutfordring... 5 IV. Glansbilde - Framtidsbilde... 5 V. Tegn på god praksis...

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Seter skole i Osen kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Seter skole i Osen kommune D REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Seter skole i Osen kommune Vurderingsområde: «Hvordan sikres kompetansemålene i aldersblandede grupper?» Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer