Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

2 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen i Opplæringsloven setter krav til kommunene om å ha et forsvarlig system for vurdering. Våre kommuner er små med få ressurser som hver for seg ikke makter å gjennomføre ekstern vurdering. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Formålet er at vurderingsgruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. Sikre kvalitetsutvikling Erkjenning av at skolen trenger, og kommer til å få øyne utenfra Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Oppfylle kravet i Opplæringslova om kommunen sitt ansvar for å se til at skolene jevnlig vurderer sin egen virksomhet Hvem vurderer? 10 personer i våre fire kommuner er medlemmer i vurderingsgruppa. De har bred og variert pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 21 grunnskolene i regionen i løpet av 3 år, dvs. 8 skoler pr år. 2 fra gruppa (vurderingspar) gjennomfører vurdering på en skole, og ingen vurderer skoler i egen kommune. Etter 3 år begynner runde nr 2. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering, i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, utarbeidelse av kriterium, metodevalg og verktøy tilpasset det skolen ønsker fokus på. Selve vurderinga blir gjennomført. Rapporten Vurderingsparet skriver en rapport om resultatet av vurderinga. Rapporten trekker fram virksomhetens sterke sider, og hvilke utfordringer skolen har. Den gir også informasjon om rammene for vurderinga tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men et bidrag til hva en skal arbeide videre med innen det fokusområde som er vurdert. Det er ønske at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne vurderingsarbeidet skolen årlig arbeider med. 2

3 2 FAKTA OM SKOLEN er en fulldelt 1-10 skole med elever. Skolen har 33 ansatte. Av disse er 21 pedagoger og 6 assistenter. Skolen ligger landlig til på Lauvslandsmoen i Finsland, Songdalen kommune. Skolen er bygget i Den er bygget på i flere etapper, den siste i Rektor ved skolen er Øystein Dybesland. Han har vært rektor ved skolen fra august Undervisningsinspektør er Anna Follerås. Hun har jobbet ved skolen i 37 år. Skolen har egen SFO der 25 barn holder til. De fleste elevene kommer til skolen med buss. 3 VURDERINGSTEMA har bedt om vurdering på følgende tema: har jobbet med arbeidsplan i mange år. Elever og ansatte er vant til å jobbe på denne måten trinn jobber med en ukeplan som gir oversikt over ukas emner og oppgaver trinn jobber med arbeidsplan som er et redskap for elevene til å jobbe strukturert med arbeidsoppgaver i de enkelte fag. Både ukeplan og arbeidsplan er i tillegg et viktig redskap i kommunikasjon med hjemmet. Skolen ønsker å få vurdert hvordan arbeidsplan brukes på skolen, spesielt med tanke på å sikre elevene tilpasset opplæring. 3

4 4 KRITERIUM/KVALITETSKRAV Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er henta fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomførerer en vurdering, blir kriterium sammenlignet med den informasjon som er samlet om temaet gjennom intervju og observasjon på skolen, i tillegg til de dokumentene som skolen har lagt fram. Kriterium i denne rapporten er utforma av vurderingsparet, og godkjent av skolen. Glansbilde, arbeidsplan som verktøy i tilpasset opplæring: Skolen prioriterer bruk av arbeidsplan som metode i tilpasset opplæring Elevene er aktive i sin egen arbeidsprosess Læreren tilpasser opplæringen gjennom arbeidsplan 1. Bruk av arbeidsplan er nedfelt i skolens planer 2. Trinnene har en felles grunnmal for arbeidsplan 3. Det er fra administrasjonens side tilrettelagt for pedagogisk debatt, der det bl.a.diskuteres bruk av arbeidsplan som metode 4. Personalet driver erfaringsutveksling med hverandre, og er åpne for endringer 5. Administrasjonen forventer at læreren legger til rette for at elevene får tilpasset opplæring gjennom arbeidsplan 6. Skolen vurderer jevnlig virksomheten sin 7. Skolen har system for elevsamtaler/utviklingssamtaler 8. Skolen benytter digital læringsplattform i arbeidet med arbeidsplan 1. Elevene er delaktige i planleggingen av læringsprosessen 2. Elevene kan forklare hensikten med det de gjør i arbeidet med arbeidsplaner 3. Elevene vet hva de må gjøre for å nå læringsmålene 4. Elevene vurderer eget arbeid 5. Elevene kjenner vurderingskriteria 6. Elevene blir motivert av å jobbe med arbeidsplaner 7. Elevene har fokus på arbeidsoppgavene 1. Arbeidsplanene er oversiktelige og lette å forstå 2. Læreren lager tydelige arbeidsmål på arbeidsplanen 3. Læreren differensierer arbeidsplanene ved å gi elevene mulighet til å velge oppgaver etter vanskegrad 4. Læreren differensierer arbeidsplanene ved å gi elevene mulighet til å velge arbeidsmåte 5. Læreren trener elevene i å evaluere seg selv, både faglig og hvordan de lærer 6. Arbeidsplanen bidrar til at elevene disponerer tiden sin rett og gjør selvstendige, gode valg i arbeidet sitt. 7. Arbeidsplan brukes som en metode som også favner elevenes studietid. 4

5 Arbeidsplanene fungerer som kommunikasjon mellom hjem og skole 1. De foresatte får informasjon om skolen sitt arbeid med arbeidsplaner som redskap for tilpasset opplæring 2. De foresatte opplever arbeidsplanene som nyttig redskap når de skal hjelpe barna hjemme 3. Arbeidsplanen bidrar til bedre kvalitet på konferansetimen 4. De foresatte opplever god dialog om barnas faglige og sosiale utvikling ved hjelp av arbeidsplanen. 5. Skolen tar innspill fra hjemmene på alvor 5 DELTAKERE I VURDERINGA Interne: De ansatte, elever og foreldre. Eksterne: Trond Eirik Jaabæk og Kjersti Østmoe fra Vurderingsgruppa Midt Agder. Grunngiving for valg av informanter Når det gjelder vurderingsområdet Arbeidsplaner valgte vi å fokusere mest på elever og lærere. Vi hentet også informasjon fra de foresatte for å få best mulig informasjon om området. Alle lærerne som bruker arbeidsplaner ble intervjuet. Fra hvert trinn ble to elever trukket ut vilkårlig og intervjuet. På foreldremøtet møtte FAU- representantene med vara. 5

6 6 TIDSBRUK Det er satt av 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderinga, er vurderingsparet på skolen i inntil 3 dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurderingsparet informasjon, metoder, verktøy og driver med informasjonsbearbeidelse og oppsummeringer. Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensing av vurderinga. TIDSSKJEMA UKE 44 Mandag: Møte og intervju med adm. + omvisning Lunsj Observasjon på 1.-2.trinn Observasjon på 3.-4.trinn Intervju med elever på 1.-3.trinn Intervju med lærerne på 1.-4.trinn Kort møte med rektor klargjøre for foreldremøte Foreldremøte Tirsdag: Observasjon på 5.-7.trinn Intervju med elever på 4.-5.trinn Lunsj Intervju med elever på 6.-7.trinn Observasjon 8.-9.trinn Intervju med lærere på 5.-7.trinn Kort møte med rektor Onsdag: Kort observasjonsrunde, der vi har lyst Intervju med elever på 8.-9.trinn Lunsj Intervju med lærere på 8.-9.trinn møte med rektor Torsdag: Møte med rektor: framlegging av rapport Møte med personalet: framlegging av rapport 6

7 7 METODER For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). Informantene er det vurdererne som plukker ut, for eksempel ved å ønske å møte alle klassekontakter, elev nr 5, 8, 14, 20 og 25 fra klasselista, 3 faglærere i praktisk-estetiske fag, 3 kontaktlærere på trinn 7, hele elevrådet osv. For å styrke kvaliteten på de data vi finner, bruker vi ulike metoder for datainnsamling (metodetriangulering). Gjennom et brett spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder brukt: Dokument- og resultatanalyse Skolen sender vurdererne diverse relevante dokument, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultat av undersøkelser. Det sistnevnte kan være analyser som skolen har gjort av resultat på ulike nasjonale undersøkelser, når disse er relevante for skolen sitt vurderingsområde. Kriterium og på god praksis Vurderingsparet utarbeidet forslag til et glansbilde med kriterium og tegn på god praksis. Dette med utgangspunkt i L-06, Opplæringslova med forskrift og skolens planer. Forslag til kriterium med tegn på god praksis ble drøfta på skolen. Skolen godkjente disse med små endringer. Påstandskjema I forkant av skolebesøket sendte vurderingsparet ut påstandsskjema til deltagerne i vurderinga. Disse ble fylt ut av elever, lærere og foreldre, og returnert til vurderingsparet for oppsummering. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike guider til hjelp for samtaler med elevgrupper, foreldre og pedagoger. Møte med foresatte En forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga har vi hatt møte med klassekontaktene og leder i FAU. Møte med rektor Rektor har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten er klare. En god dialog med rektor danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen sin her og nå-situasjon og for videre arbeid. Observasjon Vurdererne har observert i alle klasser tegn på god praksis i forhold til glansbildet. 7

8 8 SKOLENS STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET Trivsel og læring. Samtlige grupper vi har intervjuet peker på at det er godt og trygt å gå på. Miljøet og samholdet på skolen er bra både for elever og ansatte. Dette er det helt tydelig het om. Både elever og lærere opplever at skolen er oversiktelig. En blir tatt godt hånd om, og problemer som oppstår løses raskt. Dette er også bekreftet i Elevundersøkelsen som er tatt tidligere i år (2007). Foreldre sier at de synes hver enkelt elev blir sett og tatt godt vare på. Skolen ligger i fine, rolige og trygge omgivelser som gir en god ytre ramme omkring elevers opplæring og de ansattes arbeidsplass. Skolen har gode og engasjerte lærere. Dette bidrar til et godt grunnlag for læring på. Bruk av arbeidsplan. På er arbeidet med ukeplan/arbeidsplan godt innarbeidet. Elevene synes å bli motivert av å jobbe med oppgaver i planene. De kommer raskt i gang med arbeidsoppgavene i planen, og jobber stort sett rolig og konsentrert. Ved selvstendig arbeid, brukes tiden godt, og lærer har mulighet til å hjelpe de som trenger hjelp. Mange av elevene mener de lærer mye ved å bruke arbeidsplan, og synes det er greit å kunne disponere tiden litt slik de selv vil. Det virker og tydelig at oppgavene på planen er godt tilpasset elevene. Noen trinn har startet arbeidet med å skrive læringsmål på arbeidsplanen. Skolen som lærende organisasjon Det er stor åpenhet og interesse for den pedagogiske diskusjonen på Finsland skole. Den lever på formelle og uformelle arenaer. Utviklingen av arbeidsplanene har gått over tid, og det er åpenhet for å hjelpe hverandre med videre utvikling. Det er satt ned enkelte faggrupper som jobber med pedagogisk utviklingsarbeid i konkrete fag, eller viktige og nye satsingsområder for skolen. Slike grupper kan og brukes til å sikre oppfølgingen av skolevurderingsrapporten. Lesing - Nylundmodellen. I trinn hvor elevene har ukeplan, jobber en med Nylundmodellen til leseopplæringen. Dette er man svært godt fornøyd med, og vil fortsette å arbeide med. Lærere på trinnene ser helt klare forbedringer av resultater ved å bruke denne modellen. Det er pr. i dag ingen elever under kritisk nivå. Dette sikrer et godt grunnlag for videre læring. Elever trenes på ungdomskolen i å fremføre prosjekter muntlig. Her er det og gode resultater å vise til. 8

9 9 SKOLENS UTVIKLINGSOMRÅDE INNEN VURDERINGSOMRÅDET 1. Forbedre arbeidsplanene a) Mer ens utforming av arbeidsplanene. Minstekrav av innhold. God lay-out. b) Opplæring i bruk av arbeidsplan på hvert nytt 5.trinn. Forberedende aktiviteter på småskoletrinnet med tanke på at de møter arbeidsplaner i 5.klasse. c) Velge gode oppgaver; gode ekstraoppgaver, vurdere metodevariasjon på planen. Reflektere over utsagnet: gjøre, kontra lære. 2. Synlige tegn på læring. a) Målformuleringer. Mer synlige for elevene på plan og i klasserom. b) Bruk av veggplass. Selge læringsstoffet. 3. Egenvurdering. Arbeide systematisk med opplæring i egenvurdering Prioritere tid til egenvurdering på lik linje med innledning til nytt emne. 4. Foreldremedvirkning. a) Avklare for foreldrene deres rolle i elevenes arbeid med arbeidsplaner. Tydeliggjøre foreldrenes medansvar og lærernes forventninger til oppfølging fra foreldrene. b) Foreldrene forteller om svært ulik praksis på konferansetimene. Skolen må vurdere å ta i bruk samtaleskjema. 5. Pedagogisk utviklingsarbeid. Administrasjonen må ta ledelse i det videre arbeidet med arbeidsplaner på. Skolen må også vurdere bruk av fellestid til mer pedagogisk refleksjon. 9

10 10 VIDERE ARBEID ETTER NOVEMBER 2007 FINSLAND SKOLE Utviklingsområde Ideer Dette er gjennomført etter 6 mnd Forbedre arbeidsplanene: a) Mer ens utforming av arbeidsplanene på skolen b) Opplæring i bruk av arbeidsplan på 5.trinn. Forberedende aktiviteter på småskoletrinnet mtp.at de møter arbeidsplaner i 5.klasse. c) Velge gode oppgaver a) Starte med å finne punkter som alle skal ha med. Eks.: målformulering, info til foreldre etc. Lærerne må se på alle skolens planer, diskutere og hente ut det beste. Lage en oversikt over hva som skal med på hvilket trinn. b) Bevisst metodevalg på småskoletrinnet som forløper til arbeidsplanjobbing: arbeidsprogram, velgestund, trening i å disponere tiden sin. c) dele erfaringer med gode typer ekstraoppgaver: Leselystprosjekt, større prosjekt, vurdere annen metode som innfallsvinkel. Tanker om videre arbeid Synlige tegn på læring: a) Målformulering mer synlige for elevene på plan og i klasserom. b) Bruk av veggplass. Selge læringsstoffet. vurdering: a) Arbeide systematisk med opplæring i egenvurdering. b) sikre a) ha alle mål synlig og tilgjengelig for elevene: plakater med pil til gjeldende mål, flip-over, på arbeidsplanen. b) utnytte vegger i klasserommet til alle typer lærestoff: ord, regler, nye emner, elevenes egne arbeider (dette har vi lært) limt linjal, bokstavrekke, gangetabell? på pulten. a) Ta bort vurderingsbiten fra arbeidsplanen i denne omgang. Øve elevene systematisk i egenvurdering og prioritere tid til 10

11 gjennomføring av elevsamtaler. Foreldremedvirkning: a) Avklare for foreldrene deres rolle og ansvar. b) Skolen må vurdere å ta i bruk samtaleskjema. Pedagogisk utviklingsarbeid: Administrasjonen må ta ledelse i det videre arbeidet med arbeidsplaner på Finsland skole. Skolen må også vurdere bruk av fellestid til mer pedagogisk refleksjon. egenvurdering i timene, skriftlig og muntlig. b) Vurdere å bruke felles mal for elevsamtalen. Organisere slik at alle får gjennomført samtalene. a) Som tema på foreldremøte, kontaktmøter eller på info.skriv. b) Samtaleskjema kan kvalitetssikre innholdet i foreldrekonferansene, sikrer likhet og kan lett kobles mot arbeidet med målark. Det ligger godt til rette for at administrasjonen også kan bruke den pedagogiske arbeidsgruppen i det videre arbeidet. Det er viktig at minst en fra alle team deltar dette. Lage en plan over det videre arbeidet. 6 måneder etter at skolevurderinga finner sted, vil rektor rapportere tilbake til skolesjef/skolefaglig ansvarlig hvordan skolen har arbeidet med utviklingsområda sine. Det politiske fagutvaglet vil få ei orientering. Finsland, Trond Eirik Jaabæk Vurderingsgruppa- Midtregionen i Agder Kjersti Østmoe Vurderingsgruppa-midtregionen i Agder 11

12 VEDLEGG: 1. samtaleguide, administrasjon 2. samtaleguide, lærere samtaleguide, lærere 8.-9.trinn 4. samtaleguide, elever 1-5 trinn 5. samtaleguide, elever 6-10 trinn 6. oppgaver til samtale, foreldremøte 7. påstandsskjema, lærere 8. påstandsskjema, elever 5.-7.trinn 9. påstandsskjema, elever trinn 10. påstandsskjema, foreldre 12

13 Vedlegg 1 Samtaleguide, administrasjonen, 1. Fortell hva du mener er det beste ved. Kriterium 1 2. Hvilke arenaer bruker skolen til pedagogisk refleksjonsarbeid? 3. Har administrasjonen en forventning til lærerne om å bruke arbeidsplan som metode? 4. Hvordan tilrettelegges det for elevsamtalen fra ledelsens side? 5. Forklar begrepsbruken på mtp. arbeidsplan kontra arbeidsprogram, lekseplan etc. 6. Beskriv en god arbeidsplan. 7. Er en skole som er lett å lede? Kriterium 2 8. Hva signaliserer ledelsen til lærerne i forhold til elevmedvirkning, synlige læringsmål, oppfølgingsprosessen i arbeidet med arbeidsplan? 9. Kompetanseheving av lærerne i ovennevnte områder? 10. Kriterium Som over på området differensiering og trening av elevene i å disponere tiden og evaluere seg selv. Kriterium Er arbeidsplanen også et redskap for å gi informasjon til foreldrene? 13. Hvordan brukes arbeidsplanen utover undervisningen? 13

14 Vedlegg 2: Samtaleguide, lærere,, 1.-7.trinn 14. Fortell hva du mener er det beste ved. Kriterium Hvilke arenaer bruker skolen til pedagogisk refleksjonsarbeid? 16. Har administrasjonen en forventning til lærerne om å bruke arbeidsplan som metode? 17. Beskriv elevsamtalen, hyppighet, varighet, innhold. 18. Forklar begrepsbruken på mtp. arbeidsplan kontra arbeidsprogram, lekseplan etc. 19. Hva synes du er best med DIN arbeidsplan? Kriterium Er elevene på ditt trinn delaktige i planleggingen av læreprosessen? 21. Hvordan synliggjør du læringsmålene for dine elever? 22. Er elevene mer motiverte når de jobber med arbeidsplan enn ved tradisjonell undervisning? 23. Synes du elevene får større faglig utbytte av metoden arbeidsplan enn de ellers ville fått? 24. Beskriv oppfølgingsprosessen av arbeidet med arbeidsplaner. (evaluering, læresamtale, kontrollprøver, foreldrekontroll) Kriterium Hvordan differensierer du på arbeidsplanen? (nivå, arbeidsmåte, mengde) 26. Hvordan arbeider du med å trene elevene i å vurdere seg selv og til å disponere tiden sin? Kriterium Er arbeidsplanen også et redskap for å gi informasjon til foreldrene? 28. Er arbeidsplanene et punkt i foreldresamtalene? 14

15 Vedlegg 3 SAMTALEGUIDE LÆRERE 8.-9.TRINN 1. Hva er bra med? 2. Hvorfor brukes arbeidsplan ved? 3. Er arbeidsplan et godt fundamentert verktøy i undervisningen på Finsland skole? 4. Er det planer for bruk av arbeidsplaner som dere kjenner til. 5. Er arbeidsplan opp som tema til pedagogisk diskusjon i kollegiet? Snakkes det i den forbindelse om tilpasset opplæring? 6. Er det vanlig at kollegaer veileder eller tipser hverandre i bruk av arbeidsplan? 7. Kjenner dere en forventning fra ledelsen om å arbeide med arbeidsplan. 8. En stadig uttalt forventning, eller noe som alle bare regner med at skal være slik? 9. Har alle elevene elevsamtaler, der en og snakker om arbeidsplanen? (5.-10.) 10. Brukes elevenes notater på arbeidsplanen til arbeidet med tilpasset undervisning? Foregår det og her en kommunikasjon med hjemmet? 11. Brukes It s til å legge ut arbeidsplanen? 12. Elevene er delaktige i planleggingen av læringsprosessen? 13. Elevene kan forklare hensikten med det de gjør i arbeidet med arbeidsplaner 14. Elevene vet hva de må gjøre for å nå læringsmålene 15. Elevene vurderer eget arbeid 16. Elevene kjenner vurderingskriteriene 17. Elevene blir motivert av å jobbe med arbeidsplaner 18. Elevene har fokus på arbeidsoppgavene 19. Er det tydelige læringsmål på arbeidsplanen? Eksempler? 20. Gir arbeidsplanen mulighet for differensiert oppgaver, metode? 21. Evaluerer elevene sitt eget arbeid? Blir dette fulgt opp? 22. Er det en felles mal for arbeidsplanen? Er dette viktig? 23. Brukes arbeidsplanen i elevsamtaler og til konferansetimer? 24. Angående arbeidsplanen. Brukes timeplanen til noe. Brukes egenvurdering? Blir den fulgt opp? Hva skjer dersom det blir endringer? 15

16 Vedlegg 4 Samtaleguide elever 1.-5.trinn 1. Hva synes du er kjekt med å gå på? 2. Har dere arbeidsplaner i klassen? 3. Hvordan trives du med å arbeide med arbeidsplaner? 4. Hvor ofte jobber dere med arbeidsplaner? 5. Vet du hva som er ukas mål, hva du skal lære denne uka? 6. Blir du alltid helt ferdig med arbeidsplanen? 7. Klarer du å bruke tiden rett slik at du blir ferdig? 8. Hva gjør du dersom du blir ferdig med hele arbeidsplanen? 9. Hvordan er planen på ditt trinn: arbeidsplan på skolen, lekseplan hjemme, begge deler. 10. Har alle samme plan? 11. Hvordan får du tilbakemelding på at du har gjort et godt arbeid? 12. Får du være med på å vurdere ditt eget arbeid? Vedlegg 5 Samtaleguide trinn Finsland Får dere arbeidsplan hver uke? 2. Er det lett å forstå arbeidsplanen? 3. Hvorfor har dere arbeidsplan? 4. Er det passelig med oppgaver på arbeidsplanen? 5. Synes dere oppgavene passer til dere? 6. Virker arbeidsplanen slik at dere får jobbe på deres egen måte? 7. Hvis dere ikke hadde hatt arbeidsplan hadde dere da lært mer? 8. Er arbeidsplanen til hjelp for å få gjort viktig arbeid til rett tid? Slik at det ikke hoper seg opp med arbeid? 9. Har dere kunnskapsmål for hver uke? 10. Klarer dere å nå dette målet hver uke? 11. Hva skjer hvis dere ikke når målet og ikke blir ferdig med oppgavene i arbeidsplanen? 12. Får du greie på av læreren din at du har gjort en god jobb? 13. Får foreldre/foresatte se planen? Må de skrive under på den? 14. Får dere være med å bestemme litt på arbeidsplanen? 15. Vurderer dere eget arbeid? Hvordan? 16

17 Vedlegg 6 Oppgaver til gruppesamtale på foreldremøte, Gr1 a) Hva er god på? b) Prøv å beskriv foreldre-engsjementet på skolen? Hva blir dere utfordret på? Hva er det foreldrene engasjerer seg i? Hva ønsker dere som foreldre å bli engasjert i? Gr 2 a) Hva er god på? b) Har dere inntrykk av at arbeidsplanene motiverer elevene til godt arbeid? c) Differensierer skolen nok på arbeidsplanene som brukes? Gr 3 a) Hva er god på? b) Hva synes dere om planene (ukeplan/ arbeidsplan/ lekseplan) og målarkene til elevene? Er de nyttige redskaper i læringsprosessen? Har dere forslag til ting som bør endres? Gr 4 a) Hva er god på? b) Utviklingssamtalen. Hvordan blir det på konferansetimen drøftet hva som fører til læring og framgang hos eleven? c) tar skolen innspill fra foreldrene på alvor? 17

18 Vedlegg 7 Påstandskjema, lærere Kriterium I Skolen prioriterer bruk av arbeidsplan som metode i tilpasset opplæring Nr. Påstand Helt 1. Skolen har en eller flere arenaer for pedagogisk diskusjon 2. Det er het i personalet om at arbeidsplaner skal brukes på alle trinn 3. Det er utarbeidet en felles grunnmal (elementer som skal være med, ikke felles lay-out) for arbeidsplaner 4. Skolen bruker elevsamtaler/ veiledningssamtaler 5. Arbeidsplaner blir brukt som en metode i tilpasset opplæring på Kriterium II Elevene er aktive i sin egen arbeidsprosess Nr. Påstand 6. Elevene kjenner læringsmålene 7. Elevene vurderer eget arbeid Helt Delvis Delvis 8. Elevene er motivert for arbeidet med arbeidsplaner 9. Elevene har fokus på arbeidsoppgavene Kriterium III Læreren tilpasser opplæringen gjennom arbeidsplan Nr. Påstand Helt 10. Jeg/ vi lager tydelige læringsmål på arbeidsplanene 11. Jeg/vi har klar differensiering på arbeidsplanen Delvis U Vet ikke U Vet ikke U Vet ikke 12 Jeg/vi trener elevene, gjennom arbeidet med arbeidsplan, i å disponere tiden sin rett Kriterium IV Arbeidsplanene fungerer som kommunikasjon mellom hjem og skole Nr. Påstand Helt 13 Jeg opplever samarbeidet hjem-skole som godt 14 Arbeidsplanene gir god informasjon til hjemmene 15 Arbeidsplanen er et nyttig redskap i konferansetimen Delvis U Vet ikke 18

19 Vedlegg 8 PÅSTANDSSKJEMA, ELEVER, FINSLAND SKOLE 5.-7.klasse Påstand Jeg forstår arbeidsplanen, og hva jeg skal gjøre Helt Litt Ikke Vet ikke Arbeidsplanen viser hva som er mål for uken Jeg får være med og vurdere mitt eget arbeid Jeg liker å jobbe med arbeidsplan Jeg får lyst til å jobbe med skolearbeidet når jeg bruker arbeidsplan Jeg får oppgaver som er passe vanskelige på arbeidsplanen Jeg vet hvordan jeg må bruke tiden min for å bli ferdig med arbeidsplanen Jeg kan velge mellom ulike nivå på arbeidsplanen Jeg kan velge mellom ulike måter å løse noen av oppgavene på Arbeidsplanen skal vises hjemme og få underskrift De hjemme følger godt med i skolearbeidet mitt 19

20 Klassetrinn: Vedlegg 9 PÅSTANDSSKJEMA, ELEVER, FINSLAND SKOLE klasse Påstand Jeg forstår arbeidsplanen, og hva jeg skal gjøre Helt Litt Ikke Vet ikke Arbeidsplanen viser hva som er mål for uken. Jeg får være med og vurdere mitt eget arbeid. Jeg liker å jobbe med arbeidsplan. Jeg får lyst til å jobbe med skolearbeidet når jeg bruker arbeidsplan Jeg får oppgaver som er passe vanskelige på arbeidsplanen Jeg vet hvordan jeg må bruke tiden min for å bli ferdig med arbeidsplanen Jeg kan velge mellom ulike nivå på arbeidsplanen Jeg kan velge mellom ulike måter å løse noen av oppgavene på Arbeidsplanen skal vises hjemme og få underskrift De hjemme følger godt med i skolearbeidet mitt Jeg kan bruke data til å gjennomføre deler av, eller hele arbeidsplanen. Jeg kan bruke pc for å løse en del av oppgavene på arbeidsplanen Arbeidsplanen og oppgaver jeg gjør, legges ut på It s learning Jeg føler at jeg lærer mye ved å bruke arbeidsplan. Jeg har anledning til å løse arbeidsoppgaver på arbeidsplanen på den måten jeg synes er best. 20

21 Vedlegg 10 Påstandsskjema til foreldre/foresatte. Fyll ut skjemaet slik du opplever det sett fra ditt/dine barns forhold til skolen. Kriterium I Skolen prioriterer bruk av arbeidsplan som metode i tilpasset opplæring Nr. Påstand Helt Delvis U Vet ikke 9. Det er tydelig at bruker arbeidsplan flittig i opplæringen av mitt/mine barn 10. Det gis veiledning og elevsamtaler på skolen, slik at mitt/mine barn får nok hjelp til å jobbe med arbeidsplanene 11. Skolen benytter digital læringsplattform i arbeidet med arbeidsplan Kriterium II Elevene er aktive i sin egen arbeidsprosess Nr. Påstand Helt Delvis U Vet ikke 12. Mitt/mine barn vet hva de skal kunne lære hver uke 13. Mitt/mine barn vurderer eget arbeid 14. Mine/mine barn er motivert for arbeidet med arbeidsplaner 15. Mitt/mine barn jobber grundig med arbeidsoppgavene i arbeidsplanen Kriterium III Læreren tilpasser opplæringen gjennom arbeidsplan Nr. Påstand Helt Delvis U Vet ikke 16. Det er lett å se hva mitt/mine barn skal lære hver uke. 17. Oppgavene på arbeidsplanen passer til det mitt/mine barn kan klare å gjøre. 18. Mengden av oppgaver og arbeid på arbeidsplanen er passelig for mitt/mine barn Kriterium IV Arbeidsplanene fungerer som kommunikasjon mellom hjem og skole Nr. Påstand Helt Delvis U Vet ikke 19. Jeg opplever samarbeidet hjem-skole som godt 20. Arbeidsplanene gir god informasjon til hjemmene 21. Arbeidsplanen er et nyttig redskap i konferansetimen 21

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Hunsfoss Skole 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Songdalen Ungdomsskole

Songdalen Ungdomsskole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT 26. mars 2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE 13.03.2008 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory VURDERINGSRAPPORT VALSTRAND SKOLE 03.- 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Rosseland Skole -- FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE 19.-22.nov 2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE UKE 15 12. 15. APRIL 2010-1 - 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet; Birkenes, Iveland,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Sentrum skole og kulturskole Uke 17/ 2013 Vurderingsmodell 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER 26. 28.03 2012 Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord e-post:jarle.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hjelpespørsmål for FAU

Hjelpespørsmål for FAU Hjelpespørsmål for FAU Til kvalitetsoppfølgingsmøtet i 2017 skal skolen velge ett av punktene under. Elevråd, FAU og skolen skal alle presentere et vurderingskryss på dette punktet, med utgangspunkt i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT By skole i Åfjord kommune Vurderingsområde: Kartlegging blir brukt som et redskap i utvikling av leseferdighet hos den enkelte elev.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hov Skole/Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hov Skole/Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Hov Skole/Holtålen kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom organisering av undervisningen og pedagogisk

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer