Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OM SKOLEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER SKOLEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET SKOLEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL SKOLEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

3 1 Innledning Om regionene: 31 skoler i 8 kommuner i Gauldalsregionen og Nearegionen har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor skolevurdering: I følge forskrift til opplæringsloven 2-1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette. Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen. Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte parter. Skoleeier har ansvar for å jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Skoleeier skal medvirke til å etablere administrative systemer og innhente statistiske og andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. (Jamfør Opplæringsloven 13.10) Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får skolen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

4 Hvem er vurderingsgruppa? Ti personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 31 skolene som deltar. Hver skole skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver skole, og ingen skal vurdere skole i egen kommune. Hva gjør vurderingsgruppa? Skolen, i samarbeid med skoleeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med skolen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte skoles vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for skolen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram skolen sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet skolen årlig arbeider med. 2 Om skolen Visjon: På Vikhammer skole skal alle kjenne at de duger. Fakta: Vikhammer skole er en 1.-7.skole med ca 360 elever. Vikhammeråsen grendaskole er ei avdeling under Vikhammer skole, og her går det 75 elever på 1.-4.trinn. Når elevene starter på 5.trinn blir de samlet ved Vikhammer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

5 skole. Denne rapporten er skrevet på grunnlag av vurderingsuke ved Vikhammer skole. Skolen har et stort opptaksområde med elever fra bomiljøene rundt skolen, mens andre kommer fra den vidstrakte bygda. Ca 70 elever kommer med buss til skolen. Vikhammer skole har vært gjennom en stor rehabiliteringsprosess de siste 2,5 årene. Skolen sto ferdig til skolestart -09, og dette har gitt skolen større fleksibilitet og muligheter når det gjelder både det pedagogiske og det organisatoriske. Skolen er nå delt inn i baser med åpne løsninger på 1.-4.trinn og mer fleksible løsninger for 5.-7.trinn. I tillegg har skolen spesialrom for ungdomsskolen som ligget rett ved. Skolen benytter egen gymsal og svømmehall. Beliggenheten til skolen ligger også tett ved Malvikhallen med kunstgressbane og friidrettsbane. Folkebiblioteket har sine lokaler ved Malvik vg.skole som ligger ca 500 m fra skolen. Skolen benytter nærområdet til utedager med uteskole, ute HK og frilufts SFO. Ved Vikhammer skole avd. VBS 1.-4 og VBS jobber det 21 pedagoger i ulike stillingsstørrelser, 10 assistenter jobber i skole og SFO. Ledergruppa består av rektor og 2 und.inspektører/avd.ledere. Valg av tema har vært basert ut fra at lederteam har tatt et valg ut fra tilbakemeldinger fra teamene og ståstedsundersøkelsen som ble foretatt i forbindelse med valg av vurderingstema. Det må sies at mange i personalet ønsket kommunikasjon på tvers av alle nivå som fokus. Vurdering er en av skolens fanesaker i virksomhetsplan for Det har vært et område som vi ikke har prioritert noe særlig, og ønsket er at vi gjennom vurderingen skal få drahjelp til å fortsette det videre arbeid. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

6 3 Vurderingsområde Vikhammer skole har bedt om vurdering på følgende område: Elevvurdering et verktøy for bedre læring, mestring og måloppnåelse. Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Valg av tema er gjort ut fra teamenes ønsker og en ståstedsundersøkelse. Mange av skolens personale ønsker fokus på kommunikasjon på tvers av alle nivå. Vurdering er en av skolens fanesaker i virksomhetsplanen for Vurderingskriterier for glansbilde I evalueringsuken har vi vurdert skolens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik skolen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. Kriteriene er hentet fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av skolen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

7 GLANSBILDE FOR VIKHAMMER SKOLE Tema: Elevvurdering Kriterium Skolen er en lærende organisasjon som har felles system for vurdering 2-1. Skolebasert vurdering i forskrift til Opplæringsloven 3-2. Formålet med vurdering i forskrift til Opplæringsloven Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet Læreren bruker elevvurdering for å fremme læring Forskrift om endring av forskrift til Opplæringsloven Fagplanene i Kunnskapsløftet Opplæringsloven 2-3 Skolens virksomhetsplan Elevene er aktiv med i vurdering av eget læringsarbeid Forskrift om endring av forskrift Opplæringsloven Prinsipper for opplæringen og generell del i Kunnskapsløftet Skolens virksomhetsplan Tegn på god praksis Skolen har et system for vurdering og kartlegging som er fastlagt i skolens planer Skolen har felles mal for innhold i utviklingssamtalen. Skolen legger til rette for at god praksis spres internt Personalet har en felles forståelse for vurderingsbegrepet og har fokus på fornying av vurderingskompetanse Dokumentasjon på elevvurdering finnes i elevenes mappe Ledelsen følger opp og påser at felles rutiner gjennomføres Lærerne har kjennskap til og bruker ny forskrift om vurdering Læringsmålene er tydelig formulert og blir brukt i undervisningen i alle fag Læreren gir elevene faglig, spesifikk og læringsfremmende vurdering Lærerne legger vekt på vurdering for læring Underveisvurdering brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring Underveisvurdering bidrar til at eleven øker kompetansen sin i fag Læreren gir elevene en sluttvurdering som viser kompetansen i fagene Elevene kjenner læringsmålene og er med i utformingen av disse Elevene kjenner vurderingsgrunnlaget og vurderingskriteriene Elevene vet hva de skal gjøre for å nå målene Elevene deltar aktivt i vurderinga av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling Elevene opplever vurderingen som læringsfremmende Elevene opplever at undervisningen er variert, motiverende og tilpasset den enkelte slik at eleven føler mestring Elevene opplever at det blir gjennomført planlagte elevsamtaler Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

8 De foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og har anledning til å støtte eleven i læringsarbeidet 3-8. Dialog om anna utvikling fra forskrift til Opplæringsloven Prinsipper for opplæringen og generelle del i Kunnskapsløftet Skolens virksomhetsplan Foresatte er gjort kjent med skolens vurderingspraksis Foresatte kjenner til kompetansemålene og skolens kjennetegn på måloppnåelse Utviklingssamtalen har fokus på faglige og sosiale læringsmål og elevens utvikling Foresatte får jevnlig informasjon om elevens måloppnåelse og sosiale utvikling Foresatte får informasjon om hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse Foresatte opplever at det er lett å ta kontakt mellom skole og hjem utenom de fastsatte møtene 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Elever, personale, ledelsen og foresatte. Tema for vurderingen er elevvurderingmed fokus på læring, mestring og måloppnåelse. Temaet griper inn i skolehverdagen både for elever, personale, ledelse og foresatte, og vi har valgt å inkludere disse i vår innformasjonsinnhenting. Eksterne deltakere: Heidi Simensen og Merle Svare. Margrethe Taule deltok i forarbeidet og utarbeidelsen av glansbildet. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på skolen i inntil tre dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og oppsummeringer. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

9 Framdriftsplan: Tid Tiltak Ansvar Sept Informasjon ut til kommunene/skolene Regionen Uke 48 Melde inn vurderingsområde Skolen Uke 49 Overlevering av dokumentasjon Skolen Uke 49 Valg av vurderere Regionen Uke 49 Kontakt med skolen - framdriftsplan Vurdererne Uke 49 Utarbeidelse av glansbilde Vurdererne Uke 49 Skissere innhold for vurderingsuka Vurdererne Uke 49 Utarbeidelse av skjema; Vurdererne intervjuguide, observasjonsskjema etc 2010 Uke 4 Godkjenning av glansbilde Skolen Uke 9 Skolen lager en plan for vurderingsuka Skolen Uke 37 Vurderingsuka med fremlegging av Vurdererne rapport Uke 40 Tilbakemelding til vurdererne Skolen 6 mnd etter vurdering Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Skolen Det har vært endring i tidsplanen. På grunn av utenforliggende omstendigheter, har vurderingen blitt flyttet fra våren 2010 til høsten Vurdererne bruker likevel det opprinnelige glansbildet i vurderingsuka da det fortsatt er skolens ønske. Timeplan for vurderingsuka: Ca tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Presentasjon for personalet Møte med rektor kl.8.10 Møte med rektor kl Samtale med rektor Observasjon 3.trinn Observasjon 1.trinn Observasjon 5. trinn Intervju 3. trinn Observasjon 2.trinn Intervju 5. trinn Observasjon trinn Observasjon 6.trinn Observasjon 4. trinn (kl ) Observasjon 7. trinn Intervju 6. trinn Intervju Intervju Kl : Kl : 4. trinn 7. trinn Samtale med 3. Framlegg av og 4. trinnteam rapport for rektor/lederteam Kl : Kl Kl : Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

10 17.30 ca Samtale med 5. og 6.trinnteam FAU-møte Samtale med og 7.trinnteam Kl : Samtale med lederteam Framlegg av rapport 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med rektor, møte og observasjon. All informasjon om skolen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon Vurdererne har innhentet diverse relevante dokumenter som er analysert i forhold til Glansbildet, for eksempel arbeidsplaner, årsplaner, informasjonshefte, virksomhetsplan, ståstedsanalyse, elevundersøkelse, eksempel på skjema for utviklingssamtale, kommunale rutiner/planer og eksempel på arbeidsavtaler. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Vurdererne har med utgangspunkt i skolens valg av vurderingstema utarbeidet et Glansbilde bestående av kriterier og tegn på god praksis. Kriteriene og tegnene er utarbeidet med bakgrunn i lov og rammeverk for grunnskolen og relevant teori knyttet opp i mot temaet. Bruk av samtaleguider Vurdererne har utarbeidet intervjuguider på bakgrunn av Glansbildet. Vi har intervjuet et tilfeldig utvalg av elever, en stor del av lærerstaben (team), ledelsen og FAU. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

11 Observasjon Vurdererne har foretatt observasjon av undervisningssituasjoner med utgangspunkt i en observasjonsguide basert på glansbildet. Vi har sett på organisering av undervisningsareal og læringsaktivitet, og andre rammefaktorer i læringsmiljøet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

12 8 Skolen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon som har felles system for vurdering. Skolen har felles mal for innhold i utviklingssamtalen Alle team har maler for utviklingssamtalen innefor en fastsatt standard som er tilpasset de enkelte alderstrinn. Personalet har en felles forståelse for vurderingsbegrepet og har fokus på fornying av vurderingskompetanse. Personalgruppa har en sterk fokus på og er bevisste på vurderingspraksis. Dette er grundig drøftet i fellestid og på team. Lærerne for de yngste elevene uttaler at de opplever det som vanskelig å finne gode kriterier for vurderingen uten at elevene opplever det som negativt. Tegn. Dokumentasjon finnes på elevenes mappe. Lærerne dokumenterer elevenes sosiale og faglige ståsted. Lærerne har kjennskap til og bruker ny forskrift om vurdering. Lærerne kjenner og har tatt i bruk den nye forskriften om vurdering. Kriterium: Læreren bruker elevvurdering for å fremme læring. Læringsmålene er tydelig formulert og blir brukt i undervisningen i alle fag. Arbeidsplanene på alle årstrinn inneholder læringsmål for det enkelte fag. I tillegg har mange av klassene tydelige oppslag på læringsmål for sosiale ferdigheter og basisfag. Mange lærere starter undervisningen med å gjennomgå de samme målene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

13 Underveisvurdering brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering bidrar til at eleven øker kompetansen sin i fag. Lærerne har jevnlig dialog med elevene om deres faglige ståsted og gir dem veiledning og evt. utfordringer som kan gi økt læringsutbytte. Sitat 7. klassing: Lærer motiverer til å prøve noe vanskeligere. Læreren gir elevene en sluttvurdering som viser kompetansen i fagene. Elevene får en sluttvurdering (halvårsvurdering) slik forskriften krever. Kriterium: Elevene er aktivt med i vurdering av eget læringsarbeid. Elevene vet hva de skal gjøre for å nå målene. Elevene vet hvordan de kan nå målene i ulike fag. Gjøre lekser, følge med i timene og pugge fagstoff til det sitter, sier elevene. Elevene er bevisste på hvilke arbeidsmåter som gir best læringsutbytte. Noen ønsker ro og arbeider best alene, andre ønsker aktivitet under innlæringa og noen arbeider best i smågrupper. Elevene opplever vurderingen som læringsfremmende. Alle elever gir uttrykk for at vurdering gjør dem i stand til å forbedre seg. Positiv tilbakemelding fra lærer gir dem ekstra motivasjon. Elevene opplever at undervisningen er variert, motiverende og tilpasset den enkelte slik at eleven føler mestring. Hva vi så. Lærerne er flinke til å ta i bruk ulike undervisningsmetoder. Dette oppleves variert og motiverende for elevene, noe som fremmer læring. Elevene opplever at det blir gjennomført planlagte elevsamtaler. Alle elever får to planlagte elevsamtaler i løpet av skoleåret. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

14 Kriterium: De foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og har anledning til og har anledning til å støtte eleven i læringsarbeidet. Utviklingssamtalen har fokus på faglige og sosiale læringsmål og elevens utvikling. Utviklingssamtalen har fokus på faglige og sosiale læringsmål og elevens utvikling. Det blir avtalt læringsmål fram mot neste samtale som da blir vurdert og justert. Foresatte får jevnlig informasjon om elevens måloppnåelse og sosiale utvikling. Foresatte får informasjon om hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. Skolen har rutiner på informasjon gjennom ulike kanaler. Her kan foreldre holde seg orientert og oppdatert om elevenes utvikling og kunne bidra til faglig utvikling. Foresatte opplever at det er lett å ta kontakt mellom skole og hjem utenom de fastsatte møtene. Skolen har lagt til rette for god kommunikasjon mellom skole og hjem, noe også forsatte bekrefter. 9 Skolen sine utviklingsområder Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon som har felles system for vurdering. Skolen har et system for vurdering og kartlegging som er fastlagt i skolens planer. Skolen har arbeidet med et system for vurdering og kartlegging, men har ikke fastlagt et felles system for årstrinn. Det er et mål for skolen å utarbeide et slikt system. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

15 Skolen legger til rette for at god praksis spres internt. Vi fikk høre at lærerne ikke synes det er lagt godt nok til rette for felles refleksjon og erfaringsspredning. Dokumentasjon på elevvurdering finnes i elevenes mappe. Det finnes ikke et felles og sikkert system for lagring og overføring av elevdokumentasjon. Vi er kjent med at skolens ledelse har bedt kommunen om hjelp i denne prosessen uten at det er opprettet et slikt system. Ledelsen følger opp og påser at felles rutiner gjennomføres. Det er ulik oppfølging av dette på teamene. Kriterium: Læreren bruker elevvurdering for å fremme læring. Læreren gir elevene faglig, spesifikk og læringsfremmende vurdering. Lærerne legger vekt på vurdering for læring. Læreren gir ikke i tilstrekkelig grad spesifikk og læringsfremmende vurdering med klare kriterier for måloppnåelse. Vi erfarte at dette er et arbeid som vil bli prioritert i tiden framover. Kriterium: Elevene er aktivt med i vurdering av eget læringsarbeid. Elevene kjenner læringsmålene og er med i utformingen av disse. Elevene kjenner læringsmålene, men er ikke med i utforminga av disse i den grad lov, forskrifter og læreplan forutsetter. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

16 Elevene kjenner vurderingsgrunnlaget og vurderingskriteriene. Både elever og lærere gir uttrykk for at de er usikre på kriteriene for måloppnåelse i de ulike fag. Vi er kjent med at lærerne er opptatt av dette, og at arbeidet med kriterier for vurdering opp mot læringsmål er i gang. Kriterium: De foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og har anledning til å støtte eleven i læringsarbeidet. Foresatte er gjort kjent med skolens vurderingspraksis. Foresatte gir uttrykk for at de ikke har oversikt over skolens vurderingspraksis i sin helhet. Foresatte kjenner til kompetansemålene og skolens kjennetegn på måloppnåelse. Skolen er tydelig på læringsmål i fagene, men har ikke utarbeidet kjennetegn for vurdering av måloppnåelse i fagene. Foresatte bekrefter dette. 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vikhammer skole er og har vært en skole i endring og utvikling der det er gjort mye godt og systematisk arbeid både faglig og sosialt. Ombygging og nybygg ved skolen har gitt elever og ansatte flotte rammebetingelser for å skape en enda bedre Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

17 skole. Alle sier nyskolen gjør dem stolte og glade. Nå har personalet en unik mulighet til bruke inspirasjonen skolebygget gir dem, til å sette gode ideer ut i livet. Rektor og lederteamet sin oppgave vil være å utnytte og målrette personalets kreativitet og energi. Vi anbefaler skolen å etablere et helhetlig system for kartlegging og vurdering foreta en klarere prioritering i forhold til utviklingsområder legge til rette for bedre fagsamarbeid teamene imellom for å skape en helhetlig skole sette av tid til refleksjon og kollegaveiledning i planleggingstid etablere et system for sikker lagring og overføring av elevinformasjon prioritere arbeidet med å utvikle felles vurderingskriterier skape bedre rutiner og verktøy for underveisvurdering 11 Rapportering til skoleeier Skoleeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart skolefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at skolevurderingen har funnet sted, sender rektor en rapport tilbake til skoleeier om hvordan skolene har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes skoleansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

18 12 Vedlegg VEDLEGG A: KRITERIUM SAMTALEGUIDE ELEVER Elevene er aktiv med i vurdering av eget læringsarbeid TEGN PÅ GOD PRAKSIS Hva er det beste med Vikhammer skole? Elevene kjenner læringsmålene og er med i utformingen av disse - Fortell på hvilke måte du blir kjent med og bruker læringsmålene - På hvilke måte får du være med å påvirke utformingen av målene? Elevene vet hva de skal gjøre for å nå målene - Hvordan vet du om dere har nådd læringsmålene? - På hvilke måter kan du nå læringsmålene? Elevene kjenner vurderingsgrunnlaget og vurderingskriteriene - Hva forstår du med begrepet vurdering? - Når læreren vurderer arbeidet deres vet dere hva læreren ser etter? Elevene deltar aktivt i vurderinga av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling - På hvilke måter får du være med på å vurdere arbeidet ditt? - På hvilke måter får du være med å vurdere din egen kompetanse? - På hvilke måter får du være med å vurdere egen faglig utvikling? DETTE SA ELEVENE: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

19 Elevene opplever vurderingen som læringsfremmende - Vet du hvilke arbeidsmåter du lære best av? - Hvordan kan vurderingen hjelpe dere til å lære mer? Elevene opplever at undervisningen er variert, motiverende og tilpasset (velge oppgaver, vanskelighetsgrad, arbeidsmengde og arbeidsmåte) - Vi lærer på ulike måter hvordan opplever du at læreren tilpasser det du skal gjøre til deg? - Får dere være med å velge hvordan dere skal arbeide? Elevene opplever at det blir gjennomført planlagte elevsamtaler - Gjennomfører læreren elevsamtale/ utviklingssamtale? - Hvordan foregår den? VEDLEGG B: KRITERIUM SAMTALEGUIDE PERSONALE Skolen er en lærende organisasjon som har felles system for vurdering Læreren bruker elevvurdering for å fremme læring TEGN PÅ GOD PRAKSIS DETTE SA LÆRERNE: Hva er det beste med Vikhammer skole? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

20 Skolen har et system for vurdering og kartlegging som er fastlagt i skolens planer - Kjenner dere til om skolen har et system for kartlegging og vurdering? - Hvordan er dette gjort kjent? - Er dette systemet gjort kjent for foresatte? Skolen har felles mal for innhold i utviklingssamtalen - Har skolen et felles opplegg for elevsamtalen? - Får eleven være med på å påvirke innholdet i elevsamtalen og vurdere eget arbeid? - Hvordan brukes utviklingsamtalen i elevens læringsarbeid? - Opplever du at utviklingssamtalen virker motiverende på eleven? Skolen legger til rette for at god praksis spres internt - Har lærerne en felles arena for erfaringsutveksling? - Har vurdering vært tema på planleggingsdager? Personalet har en felles forståelse for vurderingsbegrepet og har fokus på fornying av vurderingskompetanse - Har personalet hatt felles skolering på vurdering? - Kjenner du den nye vurderingsforskriften? - Blir dokumentasjon på elevvurderingen lagret (fysisk/digitalt) og brukt senere? - Er elevvurdering et tema på utviklingssamtalen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

21 Læringsmålene er tydelig formulert og blir brukt i undervisningen i alle fag - Er læringsmålene gjort kjent for elevene? - Hvordan blir elevene gjort kjent med vurderingskriteriene? - Opplever du at elevene forstår hva de skal lære? Læringsmålene er tydelig formulert og blir brukt i undervisningen i alle fag - Er læringsmålene gjort kjent for elevene? - Hvordan blir elevene gjort kjent med vurderingskriteriene? - Opplever du at elevene forstår hva de skal lære? Underveisvurdering brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpassa opplæring - Hvordan gjennomfører du underveisvurdering? - Vet eleven om det når han blir vurdert? - Opplever du at underveisvurderingen bidrar til økt læring? - Hvordan praktiseres den halvårige sluttvurderinga? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

22 VEDLEGG C: KRITERIUM: SAMTALEGUIDE LEDELSE: Skolen er en lærende organisasjon som har felles system for vurdering TEGN PÅ GOD PRAKSIS DETTE SA LEDELSEN Hva er det beste med Vikhammer skole? Skolen har et system for vurdering og kartlegging som er fastlagt i skolens planer - Er dette systemet gjort kjent for skolens personale? - Hvordan er dette gjort kjent? - Er dette systemet gjort kjent for foresatte? - Etterspør ledelsen om lærerne gjennomfører vedtatte tiltak? Skolen har felles mal for innhold i utviklingssamtalen - Har skolen et felles opplegg for utviklingssamtalen? - Har ledelsen vært aktivt med på utviklingen av systemet for samtalen? - Har ledelsen oversikt over hvordan lærerne gjennomfører samtalen? Skolen legger til rette for at god praksis spres internt - Har skolen lagt til rette for en felles arena for erfaringsutveksling? - Har vurdering vært tema på planleggingsdager? - Vil skolen gjennomføre kompetanseheving i forhold til ny vurderingsforskrift? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

23 Personalet har en felles forståelse for vurderingsbegrepet og har fokus på fornying av vurderingskompetanse - Har personalet hatt felles skolering på vurdering? - Er den nye vurderingsforskriften gjort kjent? - Blir dokumentasjon på elevvurderingen lagret (fysisk/digitalt) og brukt senere? - Er elevvurdering et tema på utviklingssamtalen? VEDLEGG D: KRITERIUM TEGN PÅ GOD PRAKSIS Hva er det beste med Vikhammer skole? Foresatte er gjort kjent med skolens vurderingspraksis - Er dere kjent med skolens vurderingspraksis? - På hvilke måte blir dere kjent med denne? - Hva kan dere si om dette? Foresatte kjenner til kompetansemålene og skolens kjennetegn på måloppnåelse - Hvilke kjennskap har dere til kompetansemålene? - Hvilke kjennskap har dere til kjennetegn på måloppnåelse? Utviklingssamtalen har fokus på faglige og sosiale læringsmål og elevens utvikling - Gjennomføres det jevnlige foreldresamtaler/ utviklingssamtaler? - Hva har disse samtalene fokus på? - Får dere god nok kunnskap om elevens faglige og sosiale utvikling? SAMTALEGUIDE FORESATTE De foresatte kjenner skolens vurderingspraksis og har anledning til å støtte eleven i læringsarbeidet DETTE SA DE FORESATTE: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

24 Foresatte får jevnlig informasjon om elevens måloppnåelse og sosiale utvikling - Får dere jevnlig informasjon om elevens måloppnåelse sosiale utvikling? - På hvilken måte? Foresatte får informasjon om hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse - På hvilke måte kan dere bidra til at eleven når læringsmålene og har en faglig og sosial utvikling? - På hvilke måte kan dere være ressurspersoner for læringsarbeidet? Foresatte opplever at det er lett å ta kontakt mellom skole og hjem utenom de fastsatte møtene - Hvordan kan dere kommunisere med skolen utenom de fastsatte møtene? - Hvordan oppleves denne kommunikasjonen? VEDLEGG E: KRITERIUM: OBSERVASJONSGUIDE Lærerne bruker elevvurdering for å fremme læring Tegn på god praksis Dette så vi: Læringsmålene er tydelig formulert og blir brukt i undervisningen i alle fag Læreren gir elevene faglig, spesifikk og læringsfremmende vurdering Underveisvurdering brukes som et redskap i læreprosessen (motiverer, engasjerer) Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

25 Elevene kjenner læringsmålene og er med i utformingen av disse Elevene deltar aktivt i vurderinga av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling Elevene opplever at undervisningen er variert, motiverende og tilpasset Elevene kan velge oppgaver, vanskegrad, arbeidsmengde og arbeidsmåte Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Innset skole/rennebu kommune Bilde av skolen. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Dato:20.-23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Brekken Oppvekst- og lokalsenter

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Brekken Oppvekst- og lokalsenter Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Brekken Oppvekst- og lokalsenter Vurderingsområde: Bruken av stegark/målark i matematikkundervisningen trinn 1-7 Dato:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT By skole i Åfjord kommune Vurderingsområde: Kartlegging blir brukt som et redskap i utvikling av leseferdighet hos den enkelte elev.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hov Skole/Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hov Skole/Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Hov Skole/Holtålen kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom organisering av undervisningen og pedagogisk

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tilpasset opplæring i lesing og skriving ved Saksvik skole, Malvik Dato: 07.04- - 10.04.2008 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sæter skole Osen kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring Uke 45 2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2011 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Strand barne- og ungdomsskole i Osen kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Strand barne- og ungdomsskole i Osen kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Strand barne- og ungdomsskole i Osen kommune Vurderingsområde: VURDERING FOR LÆRING UKE 13/2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010 Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT SAKSVIK SKOLE Malvik kommune Vurderingsområde: Læringsmiljøet Dato:

VURDERINGSRAPPORT SAKSVIK SKOLE Malvik kommune Vurderingsområde: Læringsmiljøet Dato: VURDERINGSRAPPORT SAKSVIK SKOLE Malvik kommune Vurderingsområde: Læringsmiljøet Dato: 31.10-03.11.2011 Vurderingsgruppa i Nearegion, 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 OM SKOLEN... 5 3 VURDERINGSOMRÅDE...

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: ELEVENES ARBEIDSPLANER Uke 41/2010 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010 Sår du

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem skole, Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem skole, Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem skole, Klæbu kommune Vurderingsområde: KLASSELEDELSE OG ORGANISERING Dato: 11. mars 2010 Gauldal og Nea regionene

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Lønset skole, Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Lønset skole, Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Lønset skole, Oppdal kommune Vurderingsområde: Lesing opplæring og utvikling på alle trinn Dato: 19.10 22.10. 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER 26. 28.03 2012 Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord e-post:jarle.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik skole, Malvik

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik skole, Malvik Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik skole, Malvik. Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæring på 1. 7. trinn Dato: 30.10.2008 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer