SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen."

Transkript

1 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket ekstern vurdering Vest-Agder fylkeskommune Svein A. Hornnes Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Mally Johnsen Skolenettverket ekstern vurdering Vest-Agder fylkeskommune Krossen skole rektor: Stein Abusdal Adresse: Suldalen 2, 4617 Kristiansand e-post: - 1 -

2 Innholdsliste: SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING 1. Forord 2. Fakta om skolen/vurderingstema 3. Vurdering 4. Fremtidsbilde 5. Sterke sider 6. Utviklingsområde 7. Oppsummering Vedlegg: 1. Deltakere i vurderingen 2. Tidsplan 3. Metoder 4. Tomme maler som har vært brukt i vurderinga - 2 -

3 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, har valgt å samarbeide om ekstern skolevurdering i regionen. I tillegg deltar Austre Aust-Agder og Lister-regionen i dette samarbeidet. Ekstern skolevurdering er støttet av Utdanningsdirektoratet. Modellen som benyttes ved vurderinga er utviklet på bakgrunn av en modell fra Hardanger/Voss. Det er etablert ei vurderingsgruppe på ca 25 personer fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Disse har bred og variert pedagogisk bakgrunn. Flere har erfaring med ekstern vurdering fra tidligere. Formålet er at vurderingsgruppa skal bistå skoleeier i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i kommunenes grunnskoler. De gir ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. På denne måten oppfylles kravet i Opplæringsloven som sier at skoleeier skal ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i lovverket og forskriftene blir oppfylte, og eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar. Vurderingen gir mulighet for en solid her-og-nå-vurdering av valgte fokusområder. Deltakerskolene velger tema for vurderingen i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen. I forhold til metodikken som benyttes settes det opp konkrete tegn på hva som skal kjennetegne god praksis (fremtidsbilde). Dette vektlegger involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som retning i vurderingsprosessen. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering i samråd med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurdererne benytter verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet, bla Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, glansbilde utarbeides, dvs kvalitetsmål og tegn på god praksis utformes, metodevalg gjøres og verktøy tilpassa det skolen ønsker fokus på Vurderingsuka gjennomføres og rapport skrives - 3 -

4 Rapporten På bakgrunn av dokumentanalyse, intervju med elever og lærere, møte med foreldre og observasjon på skolen, skriver vurderingsparet en rapport om resultater av vurderinga. Rapporten trekker frem virksomhetens sterke sider og hvilke utviklingsområder skolen har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderinga; tidsbruk, metodevalg, verktøy med mer. Politisk ledelse holdes orientert om resultat og skolens plan for oppfølging. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er et bidrag til hva skolen trenger å arbeide videre med og utvikle til det bedre. Redskap og metoder som benyttes i ekstern vurdering, kan brukes i det interne vurderingsarbeidet skolen gjør. Det er vedtatt felles rutiner i skolenettverket for Knutepunkt Sørlandet for oppfølging av rapporten; skoleeier velger ut skoler og følger opp sine skoler i prosessen skoleeier følger opp rapporten fra den enkelte skole avtaler om oppfølging bør inngå i kontrakten på forhånd skoleeier informerer i sine systemer og leder arbeidet internt Modell for skolevurdering Velge område Lage glansbilde Hente informasjon Gjøre vurdering Speile tilbake Skolenettverket Ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet Åse Paulsen Koordinator - 4 -

5 2 FAKTA OM SKOLEN OG VALG AV VURDERINGSTEMA Krossen skole. Krossen skole ligger på Øvre Grimsområdet. I nær tilknytning til skog og mark, samtidig som vi ligger midt i boligområdet. For mange år siden gikk hovedveien mellom Kristiansand og Mandal bare noen få meter fra skolen. Heldigvis er den tida forbi Krossen skole har 210 elever fra første klasse til og med tiende klasse. Vi er 115 ansatte med lærlinger, fagarbeidere og pedagoger. Skolen består av to avdelinger. Det er nærskolen med 125 elever. Det er en skole fra første klasse til og med syvende klasse, for de elevene som bor i nærheten av skolen. Den andre avdelingen er kompetanseskolen som har 85 elever. Det er elever fra og med første klasse til og med tiende klasse som trenger særskilt tilrettelagt undervisningstilbud. De elevene kommer fra hele Kristiansand kommune Skolevurderingen denne gangen, er i forhold til nærskolen. Ved en senere anledning vil det være kompetansekolen som får muligheten til å bli vurdert i forhold til sin pedagogiske praksis. 3 VURDERING Faglig grunnlag for ekstern vurdering Kvalitetsarbeid og skolebasert vurdering Skoleutvikling og organisasjonsendring Skolevurdering Endring av praksis Velg område Lage glansbildet Innhente informasjon Gjøre vurderingen Speile tilbake Veksling prioritere, ta eierskap Velge fremgangsmåte Rydde plass Følge opp - 5 -

6 4 FREMTIDSBILDE/ KVALITETSMÅL Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er henta fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomfører ei vurdering, blir kriterium sammenlignet med den informasjon som er samlet om temaet gjennom intervju og observasjon på skolen, i tillegg til de dokumentene som skolen har lagt fram. Kriterium i denne rapporten er utforma i samarbeid mellom vurderingsparet og skolen. Kvalitetsmål Skolen er en lærende organisasjon. Elevene er aktiv involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid. Kjennetegn for god praksis på Krossen skole - Ansatte har felles forståelse av begrepet Vurdering for læring. - Underveisvurderingen er en integrert del av opplæringen hos alle lærerne. - Lærerne får nødvendig opplæring i vurderingsarbeidet. - Skolen har en arena for refleksjon over lærernes vurderingspraksis og klar plan for bruk av fellestid. - Elevene er kjent med vurderingskriteriene for de ulike målene i undervisningen. - Elevene skal gis mulighet til å utvikle noen vurderingskriterier og arbeidsmåter. - Elevene får trening i å vurdere hvordan de lærer best. - Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan de kan forbedre seg. Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. - Vurdering av elevens læring er tema i foreldresamarbeid. - Forventninger mellom skole og foresatte er avklart. - Foreldre vet hvordan de kan hjelpe sitt barn på best mulig måte. - De foresatte er kjent med og følger opp elevenes læringsmål. Skolen har klare rutiner for å ivareta dette. Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. - Personalet tydeliggjør målene for hver undervisningsøkt og avslutter økta med oppsummering hvor elevene er delaktige. - Elevene får systematiske tilbakemeldinger på hva de mestrer i faget i forhold til målene. - Elevene mottar tilbakemeldinger underveis, som de kan bruke for å forbedre seg i fagene. - Lærerne kommuniserer ofte med elevene ved å stille spørsmål, oppmuntre til refleksjon og dialog i klasserommet

7 5 TEGN PÅ GOD PRAKSIS Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon. Lærerne får nødvendig opplæring i vurderingsarbeidet. Skolen er i gang med og har laget en milepælsplan for kompetanseheving innenfor VFL. Pedagogisk senter er involvert i prosessen. Gjennom observasjon har vi sett følgende spor etter opplæringen: måltavle, mål på ukeplanene, mål for timene med kriterier, aktivt bruk av målene i undervisningen, underveisvurdering, dialog med åpne spørsmål, refleksjon, læringsvenn, rullering (stasjonsundervisning) med VFL i lærerstyrt gruppe og egenvurdering. Gjennom intervjuene av ledelse, lærere, elever og foreldre har vi fått dette bekreftet

8 Kvalitetsmål: Elevene er aktiv involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid. Elevene får trening i å vurdere hvordan de lærer best. Elevene og lærerne forteller at de lærer å bruke ulike teknikker i læringsarbeidet, blant annet tankekart, VØL-skjema, måter å øve gloser på, ulike måter å løse matematikkoppgaver på, læringsvenn og rullering som inneholder ulike arbeidsformer. Kvalitetsmål: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling De foresatte er kjent med og følger opp elevenes læringsmål. Skolen har klare rutiner for å ivareta dette. Foreldrene forteller at de får god informasjon om ukens mål i fagene på ukeplanen. Vi har sett at ukeplanene er like. De sendes hjem med elevene på mandagen. Rettet ukeprøve blir sendt hjem til underskrift. Elever og lærere bekrefter dette i intervjuene. Foreldre/foresatte gav uttrykk for at de ønsker å følge opp sine barn. Kvalitetsmål: Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. Personalet tydeliggjør målene for hver undervisningsøkt og avslutter økta med oppsummering hvor elevene er delaktige. På hvert trinn så vi at mål ble brukt som utgangspunkt i undervisningen. Målene stod på tavla og/eller ble formulert muntlig. Målene ble i flere sammenhenger brukt aktivt i undervisningen. Lærere, fagarbeidere og enkelte elever forteller at målene blir tatt opp i oppsummering på slutten av timene. Her er elevene også delaktige. Ledelsen sier at dette har vært fokus i felles opplæring i VFL og ser at lærerne er flinke til å bruke mål i undervisningen

9 6 PRAKSIS SOM KAN BLI BEDRE Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon Underveisvurderingen er en integrert del av opplæringen hos alle lærerne. Gjennom observasjon ser vi ulik praksis i klassene. Gjennom intervjuene får vi bekreftet at det i liten grad fokuseres på formativ vurdering underveis. Elevene får tilbakemelding på arbeidsinnsats og flid, men faglige fremover-meldinger som dreier seg om å øke læringsutbyttet ser vi mindre av. Vi aner større fokus på å gjøre enn å lære. Vi har ikke sett noen standard for å sikre kvalitet i det faglige arbeidet på skolen. Egenvurdering av skolens ståsted er markert slik: I ståstedsanalysen svarte personalet slik i forhold til underveisvurdering: - 9 -

10 Kvalitetsmål: Elevene er aktiv involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid. Elevene er kjent med vurderingskriteriene for de ulike målene i undervisningen. Elevene er godt kjent med målene, men de har i mindre grad bevissthet om kriteriene for nå målene. Vi ser og hører at kriterier/kjennetegn blir brukt i enkelte tilfeller, men hovedinntrykket er at dette er lite benyttet. Dette bekreftes i intervjuene av både elever, fagarbeidere og lærere. I ståstedsanalysen svarte personalet slik i forhold til vurderingskriterier: Kvalitetsmål: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. Forventninger mellom skole og foresatte er avklart. I samtalen med foreldre kom det frem at forventningene er svært ulike i de forskjellige klassene. Noen er svært fornøyd og noen er usikre på hva lærer forventer av dem. De ønsker en likere praksis når det gjelder lekser, hvordan foreldre hjelper barna, innhold i foreldresamtaler. Foreldre etterlyser en overordnet plan som viser målarbeidet over en lengre periode. Årsplan til 3. klasse ble trukket frem som et godt eksempel. Foreldre ønsker at skolen holder 2 foreldremøter i året på klassenivå. De får god informasjon ved skolestart, men vet mindre hvordan det går utover året. Mobberutinene er ukjente og de ønsker at planene legges på hjemmesiden. De uttrykker samtidig at oppfølging av mobbesaker er stadig bedre. De jobber nå med års-hjul for FAU-arbeidet og de ønsker en standard for skole-hjem samarbeidet

11 Kvalitetsmål: Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. Elevene mottar tilbakemeldinger underveis, som de kan bruke for å forbedre seg i fagene. Elevene mottar tilbakemeldinger, men disse fungerer i mindre grad som faglige fremover-meldinger. Gjennom observasjon og intervju har vi ikke fanget opp at lærerne har en felles forståelse for hva formativ vurdering innebærer og hvilken betydning dette har for elevenes faglige utbytte av opplæringen. Vi ser lite til at elevene er medvirkende i underveisvurdering av eget arbeid og valg av veien videre. I ståstedsanalysen svarte lærerne følgende ang tilbakemeldinger. 7 OPPSUMMERING Gjennom intervjuene hører vi at personalet ser viktigheten av satsingen på VFL. Mange av elementene i vurdering for læring er også brukt før, men nå settes det inn i en tydeligere sammenheng med større fokus på underveisvurdering og læringsutbytte. Man trenger en felles pedagogisk plattform. Det er flott med en milepælsplan, og det uttrykkes et ønske om at noen holder dette varmt. Personalet er fornøyd med tydelig pedagogisk ledelse. Lærere setter pris på at det er ryddet tid til en samarbeidstime på tvers av klassene og ser dette som en mulighet til refleksjon og deling av god praksis. Fagarbeidere og assistenter er en ressurs og viktige i elevenes læringsarbeid. De er foreløpig lite involvert i VFL. Det er mye god utprøving av VFL i klassene. Målarbeidet synes å være en integrert del av skolens felles praksis. Det er likevel ulik praksis i klassene. Etter utprøving ønskes en standard i arbeidet med VFL fra klasse som er forpliktende for alle. Vurderingskriterier på måloppnåelse legger grunnlaget for god underveisvurdering. Elevene er lite kjent med vurderingsbegrepene generelt og involveres lite i utarbeidelse av vurderingskriterier

12 Vi ser at skolen mangler et felles begrepsapparat for VFL. Dette kommer fram gjennom observasjon og intervjuer. Foreldre er ennå usikre på hva VFL innebærer og det er varierende oppfatning av hva som forventes av dem. Fra Udirs brosjyre om Underveisvurdering: Erfaringer fra prosjektet Bedre vurderingspraksis viser at det er lettere å motivere elevene når lærere forteller i forkant hva de skal lære og hva som vektlegges i vurderingen. Dessuten rapporterer flere lærere at de blir tryggere lærere fordi vi vet hva vi skal se etter. Forskning tyder på at det gir mer læring for alle når det er tydelig for elevene hva han/hun mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Det kan også gjøre det lettere for eleven å følge med på egen læring og utvikling. Vi ser at skolen gjennom noen korte måneder med arbeid med VFL er kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet. Det er imponerende. Vi har stor tro på at Krossen skole vil fortsette denne gode utviklingen i tiden fremover. Lykke til!! 6 måneder etter at skolevurderinga finner sted, vil rektor rapportere tilbake til oppvekstdirektør/skolesjef/skolefaglig ansvarlig hvordan skolen har arbeidet med utviklingsområda sine. Det politiske fagutvalget vil få ei orientering. Krossen, Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Svein A. Hornnes Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket ekstern vurdering Vest-Agder fylkeskommune Mally Johnsen Skolenettverket ekstern vurdering Vest-Agder fylkeskommune

13 Vedlegg 1 Deltakere i vurderinga Interne: Elever, rektor, lærere, andre tilsatte og foresatte Eksterne vurderere Grunngiving for valg av informanter I program for skoleutvikling er det viktig at prosjektet er godt forankret hos alle skolens aktører. Lærere, rektor, inspektør, elever, foreldre og andre ansatte er intervjuet. Vedlegg 2 Tidsplan Det er satt av 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderinga, er vurderingsparet på skolen i inntil 4 dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurderingsparet informasjon, metoder, verktøy og driver med informasjonsbearbeidelse og oppsummeringer. EKSTERN VURDERING- Krossen skole Trinn, nærskolen Fremdriftsplan Når Ansvar Uke 50 Telefonkontakt mellom vurdererne og skolen Vurdererne Uke 51 Første møte mellom skolens ledelse og vurdererne Møtet gjennomføres onsdag 17. desember kl Vurderere Uke 3 Skolen bestemmer vurderingsemne koordinerer med kommunen. Sendes vurdererne Uke 3 Første møte mellom skolens ansatte (nærskolen og kompetanseskolen) og vurdererne i fellestiden onsdag 14. januar kl Vurdererne gir personalet et innblikk i hva som ekstern vurdering er, og i korte trekk hvordan vurderingsuka blir. Rektor

14 Møte i etterkant med skolens ledelse for avklaring av veien videre frem til uke 12. Uke 5 Skolen sender vurdereparet informasjon etter Rektor liste sendt på mail. Uke 6 Utarbeide forslag til timeplan for uke 12 Vurderere + rektor Uke 6 Vurdererne jobber ut forslag til glansbilde og Vurderere oversender skolen. Uke 8/9 Kommentarer til forslag til glansbilde sendes Rektor vurdererne Uke 10 Vurdererne utarbeider samtaleguider Vurdererne Uke 11 Rektor lager en kort beskrivelse av skolen. Dette skal være innledning på rapporten. Uke 11 SISTE FORBEREDELSER før uke 12: Utarbeidelse av endelig timeplan for uke 12 Uke 12 Type elementer: Samtale med representativt utvalg av elever fra alle trinn. For eksempel elev nr velges. Kontaktlærere plukker ut 4 elever fra hvert trinn som er taleføre, gjerne blanding av begge kjønn. Skolen kan foreta justeringer. Møte med ledelse og personalet tidlig mandag morgen (kl 08.00) Det legges til rette for eget møte med rektor/lederteam (mandag/tirsdag eller onsdag formiddag I etterkant av arbeidsdagene avtales møte med rektor + vurderere Samtaler med lærere/assistenter på trinnene 45 minutter Observasjonsøkter ta hensyn til om utvalgte trinn hvor skolens ledelse ønsker besøk eller ansatte ønsker besøk. Alle trinn skal observeres. Det inviteres til møte med FAU mandag 16. mars. Klokkeslett : Må ha tilgang til projektor og lerret. Rektor sender invitasjon. Denne kan drøftes med vurderere om ønskelig. En fra skolens ledelse er tilgjengelig på skolen under møte med FAU, men skal ikke delta på møtet. Skolen legger til rette for enkel servering (kaffe etc.). Eget møte med skolens ledelse 19. mars Rektor Rektor+ Vurderere Intervjuene av lærere foregår i puljer etter undervisning Assistentene/fagarbeidere får vi til utenom

15 kl Gjennomgang av rapport. Foreløpig rapport overleveres skolen. Fellestid 19.mars kl Så mange som mulig av skolens ansatte er til stede (nærskolen og kompetanseskolen). Leder av FAU og repr. fra skoleeier inviteres av rektor til å delta. Projektor og lerret er tilgjengelig under presentasjonen. Uke 13 Endelig rapport oversendes skolen, skoleeier og Ped.senter. Evalueringsskjema til vurdererne Vurderere Rektor FREMDRIFTSPLAN UKE 12 KROSSEN SKOLE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG VURDERERNE TREFFER PERSONALET FOR SISTE PEP-TALK OBSERVASJON OBSERVASJON SUPPLERENDE OBSERVASJON OBSERVASJON Friminutt SAMTALE MED 4 ELEVER FRA 1.TRINN OG 4 ELEVER FRA 2. TRINN Friminutt SAMTALE MED 4 ELEVER FRA 3. TRINN OG 4 ELEVER FRA 4. TRINN SAMTALE MED LÆRERE TRINN SAMTALE MED 4 ELEVER FRA 5. TRINN OG 4 ELEVER FRA 6. TRINN SAMTALE MED 4 ELEVER FRA 7. TRINN SAMTALE MED FAGARBEIDERE EVT SAMTALE REKTOR SAMTALE MED LEDELSEN RAPPORTSKRIVING/ SUPPLERENDE OBSERVASJON RAPPORTSKRIVING/ SUPPLERENDE OBSERVASJON RAPPORTSKRIVING KL MØTE MED LEDELSEN FOR GJENNOMGANG AV RAPPORTEN EVT SAMTALE REKTOR SAMTALE MED LÆRERE TRINN KL PRESENTERE RAPPORT FOR PERSONALET (nærskolen og kompetanseskolen) FORELDREMØTE

16 Vedlegg 3 Metoder For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). Informantene er det vurdererne som plukker ut, for eksempel ved å ønske å møte alle klassekontakter, elev nr 5, 8, 14, 20 og 25 fra klasselista, osv.for å styrke kvaliteten på de data vi finner, bruker vi ulike metoder for datainnsamling (metodetriangulering). Gjennom et bredt spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder brukt: Dokument- og resultatanalyse Skolen sender vurdererne diverse relevante dokument, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, ståstedsanalyse, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og resultater fra nasjonale prøver og kartlegging. Det sistnevnte kan være analyser som skolen har gjort av resultat på ulike nasjonale undersøkelser, når disse er relevante for skolen sitt vurderingsområde. Kvalitetsmål og kjennetegntegn på god praksis Vurderingsparet utarbeidet forslag til et glansbilde med kvalitetsmål og kjennetegn på god praksis. Dette med utgangspunkt i L-06, Opplæringslova med forskrift, skolens planer og direktoratets nettside vurdering for læring. Forslag til kvalitetsmål med kjennetegn på god praksis ble drøftet på skolen. Skolen godkjente disse med små endringer. Påstandskjema I forkant av skolebesøket kan det sendes ut påstandskjema til foreldre. Dette i form av en elektronisk undersøkelse i IT s learning Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurderere i forkant utarbeidet ulike guider til hjelp for samtaler med elevgrupper, foreldre, andre ansatte og pedagoger. Møte med foresatte En forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga har vi hatt møte med klassekontaktene og representanter fra FAU. Møte med rektor og inspektør Rektor og inspektør har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten er klare. En god dialog med rektor og inspektør danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen sin nå-situasjon og for videre arbeid. Observasjon Vi observerte samtlige klassetrinn ved skolen

17 Vedlegg 4 Maler som har vært brukt i vurderinga Intervjuguide elever VURDERING FOR LÆRING KRITERIUM: Elevene er aktiv involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid 1. Vet du hva «Vurdering for læring» er? 2. Vet du hva et vurderingskriterie er? 3. Hvordan får du rede på vurderingskriteriene for målene i timene? 4. Har du vært med på å lage vurderingskriterier for mål? Har du vært med å bestemme arbeidsmåter i timene? 5. Får du hjelp til å finne ut hvordan du lærer best? 6. Får du ofte utfyllende tilbakemelding på hvordan du ligger an i forhold til å nå kompetansemål, eventuelt tilbakemelding om hvordan du kan forbedre deg? KRITERIUM: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. 7. Vet foreldrene dine hvordan de kan hjelpe deg? 8. Kjenner foreldrene dine læringsmålene? KRITERIUM: Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. 9. Hvordan får du rede på mål for timen? 10. Avslutter lærerne timene med oppsummering hvor du deltar aktivt? 11. Får du ofte tilbakemeldinger om hva du mestrer i fagene i forhold til mål? 12. Får du tilbakemelding underveis som gjør at du kan forbedre deg i fagene? 13. Stiller lærerne ofte spørsmål i timene som hjelper deg å lære? Er det vanlig at elevene snakker med lærerne i løpet av timene om det som blir gjennomgått?

18 14. Hva er bra med Krossen skole? 15. Hva kan bli bedre? 16. Hva kan elevene bli flinkere til? Intervjuguide lærere VURDERING FOR LÆRING KRITERIUM: Skolen er en lærende organisasjon. 1. Hva legger du i begrepet vurdering for læring 2. Hvordan har du/dere fått opplæring i hva vurdering for læring betyr i praksis? 3. Hva slags struktur/system har skolen for jevnlige refleksjoner omkring elevenes læring og læringsmiljø? Er skolens vurderingspraksis tema her? 4. Er du kjent med plan for innhold i fellestiden på skolen. KRITERIUM: Elevene er involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid. 5. Fortell hvordan lærerne tydeliggjør vurderingskreteriene for de ulike målene i undervisningen. 6. Er elevene involvert i utarbeidelse av vurderingskreterier og arbeidsmåter? Eventuelt hvordan. 7. Fortell hvordan elevene får trening i å vurdere hvordan de lærer best. 8. På hvilken måte får elevene begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan de kan forbedre seg? KRITERIUM: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. 9. På hvilken måte tas temaet vurdering for læring opp med

19 foreldre? 10. Har skole-hjem tydelige og uttalte forventninger til hverandre? 11. Vet foresatte hvordan de skal hjelpe og støtte barnet i læringsarbeidet og følge opp læringsmålene? 12. Hvordan er rutinene for hvordan foreldre blir gjort kjent med hvordan de skal følge opp læringsmålene? KRITERIUM : Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. 13. Fortell hvordan lærerne tydeliggjør målene for elevene før hver undervisningsøkt. 14. På hvilken måte avsluttes læringsøktene? Er elevene med i oppsummeringen? Hvordan? 15. Fortell hvordan elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan de skal jobbe med veien videre. 16. På hvilken måte har lærerne et system for å gi elevene underveisvurdering som en integrert del av opplæringen? 17. Hvordan involveres elevene i sitt eget vurderingsarbeid i klasserommet? Brukes refleksjon og dialog i denne sammenheng? 18. Hva syntes du skal til for at Krossen skole skal bli enda bedre på vurdering for læring? 19. Hva er forbedringspotensialet på Krossen skole mer generelt?

20 VURDERING FOR LÆRING Intervjuguide ledelsen KRITERIUM: Skolen er en lærende organisasjon. 17. Hva legger du i begrepet vurdering for læring 18. Hvordan legges det til rette for opplæring av lærerne? 19. Hva slags struktur/system har skolen for jevnlige refleksjoner omkring elevenes læring og læringsmiljø? Er skolens vurderingspraksis tema her? 20. Har skolen en plan for innhold i utviklingstiden? 21. Har skolen et system for å fange opp hvordan den enkelte lærer praktiserer vurdering for læring? Eventuelt hvordan. KRITERIUM: Elevene er involvert i læringsprosessen og vurdering i sitt eget læringsarbeid. 22. Er egenvurdering en naturlig del av den daglige undervisningen? Hvordan gjøres dette? 23. På hvilken måte får elevene trening i å utarbeide vurderingskriterier? KRITERIUM: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. 24. Har skolen en felles standard for hvordan vurdering for læring som tema tas opp i foreldresamarbeidet? 25. Hvordan er skolens rutiner for å ivareta at foreldre følger opp elevenes læringsmål? 26. Hvordan vet foreldrene hvordan de kan støtte sine barn i læringsarbeidet? 27. Hvordan gjøres foreldre kjent med læringsmålene?

21 KRETERIUM : Lærerne jobber aktivt med vurdering for læring i undervisningen. 28. Har skolen utarbeidet en standard/rammer for hva en undervisningsøkt skal inneholde? ( Oppstart, mål, underveisvurdering og oppsummering). 29. Fortell hvordan elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan de skal jobbe med veien videre. 11. På hvilken måte har lærerne et system for å gi elevene underveisvurdering som en integrert del av opplæringen? 12. Hva syntes du skal til for at Krossen skole skal bli enda bedre på vurdering for læring? 13. Hva er forbedringspotensialet på Krossen skole mer generelt?

22 VURDERING FOR LÆRING Intervjuguide foreldre KRITERIUM: Foreldre bidrar positivt til elevenes læring og utvikling. 1. Hva er bra med Krossen skole? 2. Hvordan er deres oppfatning av at elevene er kjent med vurderingskriteriene for målene i undervisningen? 3. Får elevene trening i hvordan de lærer best? 4. Får elevene begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan de kan forbedre seg? 5. På hvilken måte er vurdering av elevenes læring tema i foreldresamarbeidet? 6. Hvordan er forventningene mellom skole og foresatte avklart? 7. Vet dere hvordan dere skal hjelpe barna på best mulig måte? 8. På hvilken måte er dere blitt kjent med elevenes læringsmål? 9. Hvilke rutiner har skolen for å ivareta dette? 10. Får elevene tilbakemelding underveis, som de kan bruke for å forbedre seg i fagene? 11. Hva er forbedringspotensialet på Krossen skole?

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE 19.-22.nov 2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE 01.11.2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE

VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VENNESLA SKOLE UKE 15 12. 15. APRIL 2010-1 - 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet; Birkenes, Iveland,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Hunsfoss Skole 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Tidligst mulig i prosessen med skolevurdering tar vurdererne kontakt med rektor og ber om å få tilsendt aktuell informasjon som f.eks.

Tidligst mulig i prosessen med skolevurdering tar vurdererne kontakt med rektor og ber om å få tilsendt aktuell informasjon som f.eks. Tegn på god praksis 2.3. Trinn tre: Innhente informasjon Innledende kommentarer Med utgangspunkt i de godkjente kvalitetsmålene og tegnene på god praksis er neste skritt å planlegge og gjennomføre innhenting

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE 13.03.2008 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Rosseland Skole -- FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Songdalen Ungdomsskole

Songdalen Ungdomsskole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT 26. mars 2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer