Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM SKOLEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE... 5 GLANSBILDE FOR EKSTERN VURDERING VED VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER SKOLEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET SKOLEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL SKOLEEIER VEDLEGG OBSERVASJONSGUIDE GRUPPEOPPGAVER FORELDREMØTE SAMTALEGUIDE LÆRERNE SAMTALEGUIDE ELEVER SAMTALEGUIDE LEDELSEN TIDSPLAN FOR VURDERINGSUKEN Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

3 1 Innledning Om regionene: 31 skoler i 8 kommuner i Gauldalsregionen og Nearegionen har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor skolevurdering: I følge forskrift til opplæringsloven 2-1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette. Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen. Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte parter. Skoleeier har ansvar for å jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Skoleeier skal medvirke til å etablere administrative systemer og innhente statistiske og andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. (Jamfør Opplæringsloven 13.10) Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

4 Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får skolen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ti personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 31 skolene som deltar. Hver skole skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver skole, og ingen skal vurdere skole i egen kommune. Hva gjør vurderingsgruppa? Skolen, i samarbeid med skoleeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med skolen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte skoles vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for skolen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram skolen sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet skolen årlig arbeider med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

5 2 Om skolen Ungdomsskole 8-10 på Vikhammer. Mottar elever fra Saksvik skole og Vikhammer skole. Ca 325 elever fordelt på 3 trinn (4 klasser på hvert trinn). Ca 40 ansatte, alle inkludert. Skolebygg fra 1985 (tidligere Malvik v.g.skoles lokaliteter, ungdomsskole fra 1990). Bygget gir både praktiske og pedagogiske utfordringer i skolehverdagen. Ledermodell: Lederteam med rektor og 3 undervisningsinspektører (sistnevnte leder hvert sitt trinn/team). 3 Vurderingsområde Vikhammer ungdomsskole har bedt om vurdering på følgende område: Elevvurdering 4 Vurderingskriterier for glansbilde I evalueringsuken har vi vurdert skolens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik skolen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. Kriteriene er hentet fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av skolen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

6 Glansbilde for ekstern vurdering ved Vikhammer ungdomsskole Vurderingstema: Elevvurdering Kriterium 1. Elevene får vurdering som fører til videre læring Forskrift til Opplæringslova 3-1og 3-2 Skolens virksomhetsplan Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2. Læreren gir elevene tilbakemeldinger som fører til videre læring Forskrift til Opplæringslova 3-11 og 3-15 Lærerplanverket for Kunnskapsløftet 3. Foreldrene får konstruktive tilbakemeldinger på egne barns læring Forskrift til Opplæringslova 3-9 Læreplanverket for Kunnskapsløftet Tegn på god praksis a) Elevene forstår hva han/hun skal lære og hva som er forventet b) Elevene får tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen c) Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg d) Elevene er involvert i eget læringsarbeid gjennom egenvurdering e) Elevene gis opplæring i egenvurdering a) Læreren benytter varierte vurderingsmetoder b) Læreren klargjør kriteriene for måloppnåelse overfor elevene og elevene vurderes etter disse c) Læreren bruker elevsamtalen til å gi elevene tilbakemelding på eget ståsted d) Vurderinga får konsekvenser for metode og undervisning for gruppen og den enkelte elev e) Lærerne gir tilbakemeldinger som er konstruktive f) Læreren følger opp elevens egenvurdering a) Hjemmet får informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene, og hvordan hjemmet kan medvirke til å fremme måloppnåelse. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

7 4. Skolen er en lærende organisasjon Læreplanverket for Kunnskapsløftet Forskrift til Opplæringslova 3-9, 3-11, 3-13 og Skolen har et tilfredsstillende system for vurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova kapittel 2 b) Foreldrene får i foreldresamtalen kjennskap til elevens ståsted i forhold til kompetansemålene i fagene, og hvilke vurderingsformer som blir brukt. c) Foreldrene og skolen blir enig om hva det skal fokuseres på i det videre arbeidet d) Foreldrene viser interesse for sine barns skolegang, både når det gjelder trivsel og prestasjoner. a) Personalet har felles forståelse for vurderingsbegrep, vurderingsgrunnlag og tallkarakterer b) Personalet er oppdaterte og fornyer sin vurderingskompetanse c) Skolen legger til rette for at god praksis spres internt d) Skolen legger til rette for at lærerne både gjennom samarbeid og individuelt skal kunne utvikle og forbedre praksis. a) Skolen har gode rutiner og system for dokumentasjon av vurdering som er fastlagt i skolens planer b) Skolen har et system for kartlegging og oppfølging av denne c) Skolen har felles mal og retningslinjer for innhold i elev- og foreldresamtaler og for halvårsvurdering uten karakter d) Ledelsen følger opp og påser at felles rutiner gjennomføres e) Kommunen har et system for dokumentasjon av vurdering Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Elever, lærere, ledelse og foreldre ved skolen Eksterne deltakere Anne Berit Emstad, Turid Dragsten og Torbjørn Morset Størseth 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på skolen i inntil tre dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/skolene Regionen Uke 20 Melde inn vurderingsområde Skolen Uke 22 Overlevering av dokumentasjon Skolen Uke 24 Valg av vurderere Regionene Uke 24 Kontakt med skolen Vurdererne Uke 24 Utarbeidelse av glansbilde Vurdererne Uke 33 Skissere innhold for vurderingsuka Vurdererne Uke 37 Godkjenning av glansbilde Skolen Uke 40 Skolen lager en plan for vurderingsuka Skolen Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport (se vedlegg) Vurdererne Uke 44 Tilbakemelding til vurdererne Skolen Uke 24 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Skolen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

9 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med rektor, møte og observasjon. All informasjon om skolen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Intervju med ledelse, lærere, elever og foreldre Observasjon av undervisning Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

10 8 Skolen sine sterke sider innen vurderingsområdet Lærerne er så flinke til å få oss til å forstå ting Elev, Vikhammer ungdomsskole Lærerne får oss til å tro på at vi konkurrerer med oss selv, og ikke med de andre! Elev, Vikhammer ungdomsskole Elevene ved Vikhammer ungdomsskole gir uttykk for at de går på en skole med dyktige lærere og et godt læringsmiljø. Vi møtte bevisste og reflekterte elever, som hadde mange tanker og meninger om elevvurdering. Vi har sett mange gode eksempler på lærere som på ulike vis driver med elevvurdering som en del av sin undervisningspraksis. Gode ideer deles gjerne med kolleger, og det foregår mye samarbeid både på trinn og i fagseksjoner. Elevene får vurdering som fører til videre læring Elevene får tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen Vi har sett flere ulike og gode eksempler på tilbakemeldinger til elevene på deres prestasjoner. Dette foregår både muntlig og skriftlig, og systematisk og spontant. I de fleste tilfellene forstår elevene hva som er bra og hva som mangler/kan forbedres. I arbeidsbøkene skriver de hva som var bra og hva som manglet. På prøvene får enkelte muntlig tilbakemelding og andre skriftlig. På prøver får vi tilbakemelding som sier hva som er bra og hva vi må øve mer på. Elev, Vikhammer ungdomsskole Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

11 Læreren gir elevene tilbakemeldinger som fører til videre læring Læreren benytter varierte vurderingsmetoder Når vi snakker med elevene og lærerne hører vi om mange ulike vurderingsformer som benyttes ved Vikhammer ungdomsskole. Det gis eksempler på både muntlige og skriftlige, planlagte og spontane elevvurderinger. Dette støttes også av våre observasjoner. Læreren har en samtale med elevene der elevene får tilbakemelding i forhold til faglig utvikling Det er helt tydelig at Vikhammer ungdomsskole har en god rutine på gjennomføring av elevsamtale og kontaktmøte. Gjennom disse får eleven og foreldrene tilbakemelding både om faglig og sosial utvikling. Vurderinga får konsekvenser for metode og undervisning for gruppen og den enkelte elev Lærerne sier at dette har konsekvenser for nivådeling. Samtidig er det en problematisk vurdering å avgjøre hvor lenge man skal holde på med samme tema selv om enkelte ikke har tilfredsstillende måloppnåelse. Ledelsen gir et inntrykk av at det er krevende for lærerne å endre planlagt praksis. Hvis du sier at du ikke har forstått så er det noen som sier Vi har det for travelt og vi må gå videre, og da har du ramlet av for resten av timen. Andre sjekker og går tilbake flere ganger helt til vi har skjønt det alle sammen. Elev, Vikhammer ungdomsskole Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

12 Foreldrene får konstruktive tilbakemeldinger på egne barns læring Hjemmet får informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene, og hvordan hjemmet kan medvirke til å fremme måloppnåelse. Foreldrene uttrykker at det er mulig å innhente den informasjonen som er nødvendig for den som ønsker det. De viser blant annet til elevenes ukeplaner. Foreldrene får i foreldresamtalen kjennskap til elevens ståsted i forhold til kompetansemålene i fagene, og hvilke vurderingsformer som blir brukt. Foreldrene og skolen blir enig om hva det skal fokuseres på i det videre arbeidet Kontaktmøtet oppleves som en arena der relevant informasjon om elevens faglige og sosiale ståsted blir formidlet via kontaktlærer. I tillegg settes det videre arbeidsmål i løpet av samtalen. Foreldrene påpeker at de synes det er viktig at dette målet blir forpliktende for både eleven, lærerne og foreldrene. Enkelte foreldre uttrykker et ønske om mer direkte kontakt med faglærer. Vi skriver avtaler som både foreldre og lærere forplikter seg på i kontaktmøtet Ansatt, Vikhammer ungdomsskole Foreldrene viser interesse for sine barns skolegang, både når det gjelder trivsel og prestasjoner. Utvalget av foreldrene vi har snakket med mener at det er jevnt over stor interesse for barnas skolegang blant foreldrene ved skolen. Elevene er entydig i sin tilbakemelding på at foreldrene bryr seg om deres skolehverdag. Veldig! De spør hver eneste dag om jeg trives og har venner. Elev, Vikhammer ungdomsskole Jeg skjønner hvorfor de bryr seg, men de maser for mye. Elev, Vikhammer ungdomsskole Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

13 Skolen er en lærende organisasjon Skolen legger til rette for at god praksis spres internt Lærerne gir klart uttrykk for at de deler de gode eksemplene på god praksis på fagseksjoner og på fagsamarbeid på trinn. Skolen har et tilfredsstillende system for vurdering Skolen har gode rutiner og system for dokumentasjon av vurdering som er fastlagt i skolens planer Ledelsen peker på at det er en bevissthet hos lærerne på at de må dokumentere det de gjør av vurderinger, og erfaring viser at dette er i orden ved behov. Det finnes per i dag ikke nedskrevne rutiner for dokumentasjon, men det er på trappene å få satt dette i et bedre system, blant annet gjennom et infohefte for personalet. Skolen har et system for kartlegging og oppfølging av denne Skolen har faste prøver de kjører på åttende i tillegg til nasjonale prøver. Det foregår også noe kartlegging på de andre trinnene som ikke er satt i system. For å følge opp kartlegginger og avdekke nye tilfeller har skolen et ressursteam. Ledelsen følger opp og påser at felles rutiner gjennomføres Ledelsen følger opp rutiner i fellesteam og gjennom årshjul. Inspektørene sørger for å følge opp årshjulet på team gjennom ledelse av teamene. I tillegg benytter rektor ukemelding på e-post. Kommunen har et system for dokumentasjon av vurdering Skoleeier utarbeider rapporter på grunnlag av skolens kartlegginger og undersøkelser, og gir tilbakemelding og etterspør hvordan skolen følger opp resultatene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

14 9 Skolen sine utviklingsområder Elevene får vurdering som fører til videre læring Elevene forstår hva han/hun skal lære og hva som er forventet I flere fag ser vi eksempler på at elevene vet hva målene for opplæringa skal være. Disse formidles på ulike hvis, blant annet gjennom ukeplan, læreverk, muntlig i timene og via diverse skjema. Det er derimot svært ulik praksis mellom lærere på tvers av både fag og trinn. I tillegg synes det som om det er en god del tvetydighet i lærernes forståelse av hva gode mål er for elevene. Elevene ser stor verdi av å få klare mål for bedre å forstå hva de skal lære. Når vi hadde presentasjon forklarte læreren på forhånd hva som krevdes for å få høy, middels eller lav måloppnåelse. En annen lærer forklarte det først etterpå. Det er mye bedre når vi får vite det på forhånd så vi vet hva som skal til for å få den og den karakteren. Elev, Vikhammer ungdomsskole Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg Tilbakemeldingene elevene får skal bidra til at de vet hvordan de skal forbedre seg. Her er det svært ulik praksis blant lærerne. Vi får for det meste bare Bra eller Øv mer på ( ) på prøvene. Det varierer veldig fra lærer til lærer Elev, Vikhammer ungdomsskole Vi vil vite hva som trengs for å bli bedre. Elev, Vikhammer ungdomsskole Både forskning og forskrift understreker at all underveisvurdering skal være vurdering for videre læring. Vi har sett flere eksempler på at elevene ut fra kommentarene på eget arbeid ikke vet hva de skal gjøre for å forbedre seg. Elevene opplever at det ikke gis mulighet til å øke kompetansen sin på et tema dersom karakteren er satt, og nytt tema er påbegynt. Elevene selv foreslår mindre tester underveis for å avdekke hva de kan og ikke kan. Elevene selv etterlyser og ser verdien av dette. Samtidig har vi sett og hørt gode eksempler Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

15 på framovemeldinger som elevene finner nyttige; både som kommentarer på prøver, tilbakemeldingsskjemaer på prosjekter og muntlige tilbakemeldinger direkte til eleven, for å nevne noen. Lærerne skulle gjerne gjort dette muntlig til den enkelte elev i større grad, men peker på at tida ikke strekker til med store klasser. Elevene er involvert i eget læringsarbeid gjennom egenvurdering Elevene gis opplæring i egenvurdering I samtale med både elever og lærere kommer det fram at egenvurdering ikke benyttes i det daglige arbeidet. Det finnes likevel gode eksempler, da spesielt innenfor kunst & håndverk der eleven ut fra gitte og forklarte kriterier vurderer eget arbeid. Forskrift til Opplæringsloven 3-12 stiller krav til at egenvurdering skal være en del av underveisvurderinga. Læreren gir elevene tilbakemeldinger som fører til videre læring Læreren klargjør kriteriene for måloppnåelse overfor elevene og elevene vurderes etter disse Dette presiseres i Forskrift til Opplæringslova ledd. Det kommer tydelig fram at dette ikke er gjennomgående praksis ved skolen. Det finnes sporadiske eksempler på god praksis. Det må også nevnes at samtlige elevgrupper uoppfordret trakk frem kunst & håndverk som et fag der de blir presentert med klare kriterier for måloppnåelse før en ny aktivitet starter, og at de blir vurdert etter disse. Alle uttrykker stor tilfredshet med denne måten å bli vurdert etter. Vi har vært for dårlig til å være konkret på hva de skal klare for å oppnå et visst nivå. Det er ikke jobbet systematisk på dette på skolen. I kunst & håndverk er de dyktige på å klargjøre kriterier. Ansatt, Vikhammer ungdomsskole Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

16 Skolen er en lærende organisasjon Personalet har felles forståelse for vurderingsbegrep, vurderingsgrunnlag og tallkarakterer Lærerne antar at de har noenlunde lik forståelse. Dette baserer seg ikke på felles drøftinger for hele skolen, men heller gjennom fagsamarbeid. Vi har hørt eksempler på at lærere samarbeider med å lage prøver og fastsette karakterer. I videre samtaler rundt ulike vurderingsbegrep kommer det fram en uklar forståelse av hva underveisvurdering skal inneholde. Ledelsen bekrefter at det er brukt lite tid på å skape denne felles forståelsen. Det er uklart for oss i hvor stor grad vurderingsgrunnlaget klarer å fange opp bredden i LK-06. Det benyttes ofte prøver, og andre former for formell vurdering, men vi er usikre på i hvor stor grad lærerne er bevisste på at grunnlaget deres må dekke samtlige kompetansemål. Personalet er oppdaterte og fornyer sin vurderingskompetanse Dette skal være et satsningsområde denne høsten, men lærerne uttrykker frustrasjon over at det blir vanskelig å finne tid når andre eksterne prioriteringer krever fokuset deres. Lærerne ønsker å bruke tid på elevvurdering, og ser nytten av det. Da må derimot dette ha førsteprioritet både i fokus og tid. Ledelsen påpeker også at de må bli flinkere til å prioritere, og fremholder samtidig at vurdering blir fokusområde først fremover. De viser samtidig til at vurdering inngår som en del av kommunens BRO-prosjekt. Lærerne ser ikke muligheten til å benytte ubunden tid til egen kompetanseheving. Skolen legger til rette for at lærerne både gjennom samarbeid og individuelt skal kunne utvikle og forbedre praksis. Praksisdelingen foregår på trinn og i fagseksjoner, og forblir i stor grad på trinn eller i fagseksjon. Ledelsen bekrefter også at det ikke har foregått diskusjoner i felles fora på tvers av fag og trinn om vurdering. Ledelsen peker på at dette i større grad vil skje i Per i dag uttrykker lærerne at det er mangel på prioriteringer, og dermed ikke nok tid til å kunne utvikle og forbedre praksis direkte relatert til skolens arbeid med elevvurdering. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

17 Skolen har et tilfredsstillende system for vurdering Skolen har felles mal og retningslinjer for innhold i elev- og foreldresamtaler og for halvårsvurdering uten karakter Ledelsen forteller at ny felles mal og retningslinjer for innhold i elev- og foreldresamtaler er på trappene. Skolen har ikke et system for halvårsvurderinger uten karakter på nåværende tidspunkt. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

18 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi har valgt å komme med en del påstander ut fra det vi har opplevd i vurderingsuka. Disse er våre subjektive betraktninger. Skolen kjenner seg selv best, men hensikten er å skape diskusjon i etterkant. Felles bevisstgjøring av hva underveisvurdering må og skal være Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven ( ) aukar kompetansen sin i fag ( ) 3-11 Forskrift til Opplæringslova Disse meldingene skal inneholde to komponenter. For det første skal de gi informasjon om elevens kompetanse vurdert i forhold til kompetansemålene. For det andre skal meldingene være orientert mot det som skal læres, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin. Hvordan skal Vikhammer ungdomsskole sikre at denne andre komponenten oppfylles? Vi antar et det fremste vurderingsverktøyet deres, skriftlig prøve, gjerne avslutter et tema, og at eleven sjelden gis mulighet til å benytte tilbakemelding for å komme seg videre i kompetanseheving. Vi påstår at dette kan beskrives som en serie sluttvurderinger, og ikke vurdering for læring. For å skape god læring er det helt avgjørende å mobilisere elevens egen motivasjon og drivkraft. For at eleven skal få et bevisst forhold til egen læring og utvikling må eleven involveres i vurdering av egen læring. Per i dag er eleven i liten grad involvert i underveisvurdering gjennom egenvurdering. Vikhammer ungdomsskole trenger en felles avklaring av hva begrepet underveisvurdering betyr, hvordan de skal skape et bredt vurderingsgrunnlag som omfatter alle kompetansemål, og hvordan de skal involvere eleven i dette arbeidet. Lærende organisasjon og tydelig ledelse Mange komponenter som er nødvendig for god underveisvurdering er tilstede ved Vikhammer ungdomsskole. Per nå er den fragmentert og gjemt i for stor grad. All denne kompetansen blir ikke brakt frem i lyset eller satt i system. Selv om en viss spredning har funnet sted, så har det ikke bidratt til at skolen har utviklet en felles vurderingspraksis. Det bærer i stedet mer preg å være ulike Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

19 eksempler på privat praksis. Endring tar tid, og det kan være smertefullt å gi slipp på kjent og trygg praksis. Vikhammer ungdomsskole har en svært omfattende virksomhetsplan, og vi påstår at den er for ambisiøs for å kunne lykkes med og nå så mange mål. Skal skolen lykkes med å forbedre sin vurderingspraksis må ledelsen og ansatte sammen foreta et valg om at det er dette de vil satse på. Endringsarbeid er tidkrevende, og det må foretas valg og prioriteringer ut fra denne beslutningen. Rektors oppgave blir å fremholde de fattede beslutningene som skolens kurs nå og fremover, samt vurdere grundig alle andre gode intensjoner og skjerme for forstyrrende fokus. Skoleeier må involveres, og deretter vise aksept for det Vikhammer ungdomsskole velger å gjøre, og ikke gjøre. 11 Rapportering til skoleeier Skoleeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart skolefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at skolevurderingen har funnet sted, sender rektor en rapport tilbake til skoleeier om hvordan skolene har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes skoleansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

20 12 Vedlegg Observasjonsguide Tegn nummer Tegn Observasjoner 2a Læreren benytter varierte vurderingsmetoder 2b Læreren klargjør kriteriene for måloppnåelse overfor elevene og elevene vurderes etter disse 2e Lærerne gir tilbakemeldinger som er konstruktive 1a Elevene forstår hva han/hun skal og hva som er forventet 1c Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg 1d Elevene er involvert i eget læringsarbeid gjennom egenvurdering Gruppeoppgaver foreldremøte Foreldremøte Vikhammer ungdomsskole Oppgave 1 Hva er bra med Vikhammer ungdomsskole? Oppgave 2 Foreldrene vet hva barna deres skal lære i alle fag. Oppgave 3 Foreldrene får i foreldresamtalen kjennskap til elevens ståsted i forhold til kompetansemålene i fagene Oppgave 4 Foreldrene og læreren blir enig om hva det skal fokuseres på i det videre arbeidet. Oppgave 5 Foreldrene viser interesse for sine barns skolegang, både når det gjelder trivsel og prestasjoner. Oppgave 6 Er det andre ting ved Vikhammer ungdomsskole du har synspunkter på? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

21 Samtaleguide lærerne Tegn nummer Spørsmålet Svar 1a Elevene forstår hva han/hun skal lære og hva som er forventet 1b Elevene får tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen 2b Læreren klargjør kriteriene for måloppnåelse overfor elevene og elevene vurderes etter disse 2a Hvilke vurderingsmetoder benytter dere? 2d 2e 1c Vurderinga får konsekvenser for metode og undervisning for gruppen og den enkelte elev Lærerne gir tilbakemeldinger som er konstruktive Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg 3b 3c Foreldrene får i foreldresamtalen kjennskap til elevens ståsted i forhold til kompetansemålene i fagene, og hvilke vurderingfomrmer somblir brukt. Foreldrene og skolen blir enig om hva det skal fokuseres på i det videre arbeidet 1d, 1e, 2f Hvordan legger dere til rette for elevenes egenvurdering 4a 4b Personalet har felles forståelse for vurderingsbegrep og tallkarakterer Lærerne er oppdaterte og fornyer sin vurderingskompetanse Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

22 Samtaleguide elever Tegn nummer Spørsmålet Svar Hva er bra med Vikhammer ungdomsskole? 1a 2b 1b 2a 1c 2e 2c 1c 1d 1e 2d 3d Elevene forstår hva han/hun skal lære og hva som er forventet Læreren klargjør kriteriene for måloppnåelse overfor elevene og elevene vurderes etter disse Elevene får tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen Læreren benytter varierte vurderingsmetoder Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg Lærerne gir tilbakemeldinger som er konstruktive Læreren bruker elevsamtalen til å gi elevene tilbakemelding på eget ståsted Elevene får råd og hjelp som bidrar til forståelse om hvordan han/hun kan forbedre seg Elevene er involvert i eget læringsarbeid gjennom egenvurdering Elevene gis opplæring i egenvurdering Vurderinga får konsekvenser for metode og undervisning for gruppen og den enkelte elev Foreldrene viser interesse for sine barns skolegang, både når det gjelder trivsel og prestasjoner Er det andre ting med Vikhammer ungdomsskole du har synspunkter på? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

23 Samtaleguide ledelsen Tegn nummer Spørsmålet Svar 4a Personalet har felles forståelse for vurderingsbegrep og tallkarakterer 4b Personalet er oppdaterte og fornyer sin vurderingskompetanse 4c Skolen legger til rette for at god praksis spres internt 5a Skolen har gode rutiner og system for dokumentasjon av vurdering 5b Skolen har et system for kartlegging og oppfølging av denne 5c Skolen har felles mal og retningslinjer for innhold i elev- og foreldresamtaler og for halvårsvurdering uten karakter 5d Ledelsen følger opp og påser at felles rutiner gjennomføres 5e Kommunen har et system for system for dokumentasjon av vurdering Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

24 Tidsplan for vurderingsuken Mandag Hva Hvem Hvor Info fra vurdererne Hele personalet Personalrommet Samtale med elever i Vurdererne Grupperom 112 grupper på 6 8 fra 9. og 10.trinn Vurdererne har Hele 10. team Biblioteket samtale med 10. team Vurdererne har Hele 9. team Biblioteket samtale med 9. team Møte med FAU + klassekontakter Vurderere + klassekontakter + FAU Biblioteket Tirsdag Hva Hvem Hvor Samtale med elever i Vurdererne Grupperom 112 grupper på 6-8 fra 8. trinn Vurdererne har samtale med 8. team 8. team Grupperom 112 Onsdag Hva Hvem Hvor Samtale med Vurdererne + Rektors kontor ledelsen ledelsen Ev. observasjon Vurdererne Torsdag Hva Hvem Hvor Rapport legges fram Vurderere + ledelse for rektor/lederteam Rapport legges fram for personalet + FAU + gjester Alle Biblioteket Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Innset skole/rennebu kommune Bilde av skolen. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Dato:20.-23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tilpasset opplæring i lesing og skriving ved Saksvik skole, Malvik Dato: 07.04- - 10.04.2008 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sæter skole Osen kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring Uke 45 2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2011 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Drivdalen skole Vurderingsområde: Engelsk. Organisering og innhold i undervisning på alle trinn. Dato: 25.10. 28.10

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Lønset skole, Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Lønset skole, Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Lønset skole, Oppdal kommune Vurderingsområde: Lesing opplæring og utvikling på alle trinn Dato: 19.10 22.10. 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik skole, Malvik

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik skole, Malvik Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik skole, Malvik. Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæring på 1. 7. trinn Dato: 30.10.2008 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Veileder for skolevurdering Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Forord Veilederen beskriver system for ekstern skolevurdering utviklet av kommunene Haugesund og Tysvær. Den gir rammen for hvordan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER 26. 28.03 2012 Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord e-post:jarle.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen.

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Frode Nilsen 1. desember 1. desember 2010 2010 Arbeidet

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014

Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014 Rapport fra ekstern vurdering på Solvin skole i uke 45/2014 Innhold I. Forord... 3 II. Solvin skole... 4 III. Valg av hovedutfordring... 5 IV. Glansbilde - Framtidsbilde... 5 V. Tegn på god praksis...

Detaljer

Individvurdering i skolen

Individvurdering i skolen Individvurdering i skolen Utdanningsforbundets policydokument www.utdanningsforbundet.no Individvurdering i skolen Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være å fremme læring og utvikling

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

en forutsigbar vuderingspraksis klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris

en forutsigbar vuderingspraksis klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris Ny vurderingspraksis Bruk tid på å utvikle vurderingskriterier i egen skole, bruk bunden tid og planleggingsdager riktignok blir informasjon gjort tilgjengelig, men for eierforhold er det viktig at man

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Plan for individuell vurdering

Plan for individuell vurdering Utdanningssektoren Plan for individuell vurdering Vurdering for læring Februar 2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Nasjonale krav for individuell vurdering... 2 3. Individuell vurdering i Skedsmoskolen...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religionshistorie Trinn: 8 Tidsramme: 5x45min -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Jan Henrik Høines Jurist Rektor Erfaring fra offentlig forvaltning Forfatter av boken Elevvurdering i Kunnskapsløftet (andre utgave kom i oktober 2010) Første

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING Vikhammer skole

VURDERING FOR LÆRING Vikhammer skole VURDERING FOR LÆRING Vikhammer skole Vikhammer skole har jobbet med skolens vurderingsarbeid over tid. Forskriften opplæringsloven legger føringer for hvordan skolen kan ta ned sitt vurderingsarbeid i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tiller videregående skole 20. september 2013 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Bakgrunn for tilsynet...

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer